AZƏrbaycan respublikasinin cinayət məCƏLLƏSİ


[59]   17  may  2011-ci  il tarixli 116-IVQD



Yüklə 4,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə23/35
tarix04.12.2016
ölçüsü4,8 Kb.
#789
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   35

[59]
 
17 
may 
2011-ci 
il tarixli 116-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  06  iyul 2011-ci il,  №  144,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  07,  maddə  587) ilə  76.6.1-ci  maddədə  “yerinə 
yetirməkdən” sözlərindən sonra “mütəmadi, yaxud” sözləri əlavə edilmişdir. 
  
[60]
 
19  dekabr  2006-cı  il  tarixli  202-IIIQD
 
nömrəli  Qanun  (Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1028) ilə 78.3-cü maddəsinin ikinci cümləsində 
“məhkəmə həmin şəxslərə  ” sözlərindən sonra “(onkoloji xəstəliyin terminal mərhələsində olan 
şəxslər istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilmişdir.
 
  
[61]
 1  oktyabr  2007-ci  il  tarixli  424-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2007-ci  il,  №  11,  maddə  1049)  ilə  79-cu 
maddənin adında “qadınlar tərəfindən” sözləri “şəxslər tərəfindən” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[62]
 1  oktyabr  2007-ci  il  tarixli  424-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1049) ilə 79.1-ci 
maddədə  “məhkum  edilmiş  qadınlar”  sözləri  “məhkum  edilmiş  şəxslər”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir,  “uşağı  olan  qadınlar”  sözlərindən  sonra  “,  habelə  səkkiz  yaşına  çatmamış  uşağını 
təkbaşına böyüdən kişilər” sözləri əlavə edilmişdir. 
  
[63]
 1  oktyabr  2007-ci  il  tarixli  424-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1049) ilə 79.2-ci 
maddədə “qadınlar” sözü “şəxslər” sözü ilə əvəz edilmişdir. 
  
[64]
 1  oktyabr  2007-ci  il  tarixli  424-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1049) ilə 79.3-cü 
maddədə hər iki halda “qadını” sözü hər iki halda “şəxsi” sözü ilə əvəz edilmişdir. 
  
[65]
 1  oktyabr  2007-ci  il  tarixli  424-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1049) ilə 79.4-cü 
maddədə “qadın” sözü “şəxs” sözü ilə əvəz edilmişdir. 
  
[66]
 
2  iyul  2001-ci il  tarixli  172-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
əlavələr 
və 
dəyişikliklər 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, 
maddə 455) ilə 80.1.2-ci maddədə "beş" sözü "yeddi" sözü ilə əvəz edilmişdir. 
 
 
[67]
 
2  iyul  2001-ci il  tarixli  172-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
əlavələr 
və 
dəyişikliklər 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, 
maddə 455) ilə 80.1.3-cü maddədə "on" sözü "on iki" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[68]
 
2  iyul  2001-ci il  tarixli  172-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
əlavələr 
və 
dəyişikliklər 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, 
maddə 455) ilə 80.4-cü maddədə "bəşəriyyət" sözü "insanlıq" sözü ilə əvəz edilmişdir. 
17  may  2002-ci il  tarixli  332-IIQD  nömrəli "Terrorizmin  maliyyələşdirilməsi  ilə  mübarizə 
haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə" Azərbaycan 
Respublikası  Qanununun  tətbiqi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarına  dəyişikliklər  və  əlavələr  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2002-ci  il,  №5,  maddə  258)  ilə 
80.4-cü  maddədə "sülh  və  insanlıq  əleyhinə" sözlərindən  sonra "terrorçuluq,  terrorçuluğu 
maliyyələşdirmə" sözləri əlavə edilmişdir. 
 
 
KM
  8  iyul  2008-cil  Azərbaycan  Respublikasi  Konstitusiya  Məhkəməsi  Plenumunun 
Qərarına (Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Məlumatı №4/2008) əsasən
 
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 83.2-ci maddəsi yalnız məhkəmənin ittiham 
hökmünə əsasən:
 
cinayət məsuliyyətinə cəlbetmə müddətləri keçdiyinə görə cəza təyin edilməməsi;
 
amnistiya aktına əsasən cəzadan azad edilməsi hallarını nəzərdə tutur.
 
  
KM3
 
28  may  2009-cu  il  tarixli  Azərbaycan  Respublikası  Konstitusiya  Məhkəməsi 
Plenimunun  Qərarı (“Respublika”  qəzeti  28  may  2009-cu  il,  №  114) ilə  Azərbaycan 
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 83.3, 83.4-cü maddələrinin mənasına görə şəxs cinayətlərin və 
ya  hökmlərin  məcmusu  üzrə  məhkum  olunduqda,  məhkumluğun  ödənilmə  müddətinin  axımı 
cinayətlərin və ya hökmlərin məcmusu üzrə təyin edilmiş qəti cəzanın çəkilib qurtarması və ya 
cəzadan  azad  edilməsi  anından  başlayaraq,  cinayətlərin  hər  təsnifatı  üçün  müstəqil  şəkildə 
hesablanmalıdır.
 
  
[69]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  85.2-ci  maddədə  “Azərbaycan 
Respublikasının  qanunvericiliyi  ilə  müəyyən  olunmuş  şərti  maliyyə  vahidi məbləğinin  otuz 
mislindən üç yüz mislinədək” sözləri “altı yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[70]
 
02 
noyabr 
2012-ci 
il tarixli 461-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  11  noyabr 2012-ci il,  №  251) ilə  85.3-cü  maddədə  “qırx  saatdan 
yüz altmış” sözləri “səksən saatdan üç yüz iyirmi” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
[71]
  
30  dekabr  2005-ci  il  tarixli  50-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006-cı  il,  №  2,  maddə  75)  ilə  89.2-ci 
maddənin  birinci  cümləsində  "təlim-tərbiyə"  sözləri  "qapalı  tipli  xüsusi  təlim-tərbiyə 
müəssisəsində"  sözləri  ilə  əvəz  edilmiş,  ikinci  cümləsi  yeni  redaksiyada  verilmişdir.  Əvvəlki 
redaksiyada deyilirdi: 
89.2.  Məhkəmə  az  ağır  cinayət  törətməyə  görə  məhkum  olunmuş  yetkinlik  yaşına 
çatmayanı  yalnız  belə  şəxslər  üçün  nəzərdə  tutulmuş  təlim  -  tərbiyə  və  ya  tibbi-tərbiyə 
müəssisəsində  yerləşdirməklə  cəzanın  məqsədinə  nail  olmağı  mümkün  hesab  edərsə,  həmin 
şəxsi  cəzadan  azad  edə  bilər.  Bu  halda  yetkinlik  yaşına  çatmayanın  göstərilən  müəssisələrdə 
qalma  müddəti,  onun  törətdiyi  cinayətə  görə  bu  Məcəllə  ilə  müəyyən  edilmiş  cəzanın  yuxarı 
həddindən çox ola bilməz. 
 
 

[72]
 
30  dekabr  2005-ci  il  tarixli  50-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006-cı  il,  №  2,  maddə  75)  ilə  89.3-cü 
maddə yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
89.3.  Yetkinlik  yaşına  çatmayanın  islah  olunduğu  və  bununla  bağlı  qeyd  edilən  tədbirin 
tətbiqinə  zərurətin  aradan  qalxdığı  barədə  müvafiq  dövlət  orqanının  rəyinə  əsasən  həmin  şəxs, 
göstərilən  müəssisədən  bu  Məcəllənin  89.2-ci  maddəsində  nəzərdə  tutulmuş  müddətlər  başa 
çatmamış da buraxıla bilər. 
 
 
[73]
 7 
mart 
2012-ci 
il tarixli 314-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 mart 2012-ci il, № 60, “Azərbaycan” qəzeti 16 mart 2012-ci il, 
№  61,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2012-ci  il,  №  03,  maddə  196) ilə 
VI Bölmənin adı yeni redaksiyada verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
ALTINCI BÖLMƏ
 
TİBBİ XARAKTERLİ MƏCBURİ TƏDBİRLƏR 
  
[74]
 

mart 
2012-ci 
il tarixli 314-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 mart 2012-ci il, № 60, “Azərbaycan” qəzeti 16 mart 2012-ci il, 
№  61,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2012-ci  il,  №  03,  maddə  196) ilə 
VI Bölməyə 15-1-ci və 15-2-ci fəsillər əlavə edilmişdir. 
  
[75]
 
02 
noyabr 
2012-ci 
il tarixli 461-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 11 noyabr 2012-ci il, № 251) ilə 99–4.6-cı maddədə “144-1, 144-2, 
193-1, 194, 214, 214-1, 271-273, 308, 311, 312, 312-1, 313, 316-1 və 316-2-ci” sözləri “144, 144-1, 144-
2, 167–169, 170–171-1, 193-1, 194, 214–220, 233, 242–244-1, 271–284, 308, 311, 312, 312-1, 313, 315, 
316-1, 316-2, 320 və 323–326-cı” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
11 
dekabr 
2012-ci 
il 
tarixli 495-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 19 yanvar 2013-cü il, № 12, “Azərbaycan” qəzeti 22 yanvar 2013-
cü il, № 14) ilə 99-4.6-cı maddədə “169” rəqəmlərindən sonra “169-1,” rəqəmləri əlavə edilmişdir. 
  
19 
aprel 
2013-cü 
il 
tarixli 610-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  9  may  2013-cü  il,  №  99) ilə 99-4.6-cı  maddədə  “144-
2,” rəqəmindən sonra “144-3,” rəqəmi əlavə edilmişdir. 
  
[76]
 
2  iyul  2001-ci il  tarixli  172-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
əlavələr 
və 
dəyişikliklər 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, 
maddə 455) ilə VII bölmənin adında "bəşəriyyət" sözü "insanlıq" sözü ilə əvəz edilmişdir 
 
 
[77]
 
2  iyul  2001-ci il  tarixli  172-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
əlavələr 
və 
dəyişikliklər 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, 
maddə 455) ilə 16-cı fəslin adında "bəşəriyyət" sözü "insanlıq" sözü ilə əvəz edilmişdir 
  
[78]
 
30 
may 
2014-cü 
il 
tarixli 975-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  19  may  2014-cü  il,  №  128) ilə 100.1-ci  maddədə  “on”  sözü  “on 
iki” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 

  
[79]
 
30 
may 
2014-cü 
il 
tarixli 975-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  19  may  2014-cü  il,  №  128) ilə 100.2-ci,  108-ci,  108-1-ci,  111-ci, 
117.2-ci,  274-cü,  275.2-ci,  278-ci  və  280-ci  maddələrdə  “on  ildən  on  beş”  sözləri  “on  iki  ildən 
iyirmi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[80]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  6,  maddə  472) ilə  101.1  maddən  “azadlığın 
məhdudlaşdırılması və ya eyni müddətə” sözləri çıxarılmışdır. 
  
[81]
 
30 
may 
2014-cü 
il 
tarixli 975-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 19 may 2014-cü il, № 128) ilə 103-cü, 105-ci və 277-ci maddələrdə 
on ildən on beş” sözləri “on dörd ildən iyirmi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[82]
 
2  iyul  2001-ci il  tarixli  172-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
əlavələr 
və 
dəyişikliklər 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, 
maddə 
455
ilə 
103-cü 
maddənin 
qeydi 
105-ci 
maddəyə 
keçirilmiş, 
həmin 
qeyddə "bəşəriyyət" sözü "insanlıq" sözü ilə, "103" rəqəmi"105" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir. 
 
 
[83]
 
2  iyul  2001-ci il  tarixli  172-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
əlavələr 
və 
dəyişikliklər 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, 
maddə 455) ilə Məcəlləyə 108-1-ci maddə əlavə edilmişdir. 
  
[84]
 
2  iyul  2001-ci il  tarixli  172-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
əlavələr 
və 
dəyişikliklər 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, 
maddə 455) ilə 109 -cu maddədə "bəşəriyyət" sözü "insanlıq" sözü ilə əvəz edilmişdir. 
  
[85]
 
30 
may 
2014-cü 
il 
tarixli 975-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  19  may  2014-cü  il,  №  128) ilə 110-cu  maddədə  “beş  ildən  on” 
sözləri “on ildən iyirmi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[86]
 14 
mart 
2014-cü 
il 
tarixli 919-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  4  aprel  2014-cü  il,  №  66) ilə 114.1-ci  maddənin  sanksiyasında 
dörd ildən səkkiz” sözləri “səkkiz ildən on iki” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[87]
 14 
mart 
2014-cü 
il 
tarixli 919-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  4  aprel  2014-cü  il,  №  66) ilə 114.2-ci  maddənin  sanksiyasında 
səkkiz” sözü “doqquz” sözü ilə əvəz edilmişdir. 
  
[88]
 14 
mart 
2014-cü 
il 
tarixli 919-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  4  aprel  2014-cü  il,  №  66) ilə 114.3-cü  maddənin  sanksiyasında 
üç ildən səkkiz” sözləri “beş ildən on bir” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  

[89]
 
30 
may 
2014-cü 
il 
tarixli 975-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  19  may  2014-cü  il,  №  128) ilə 115.4-cü,  214.2-ci  və  287-ci 
maddələrdə “on iki ildən on beş” sözləri “on dörd ildən iyirmi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[90]
 
16  aprel  2002-ci  il  tarixli  302-IIQD  nömrəli "Qırmızı  Xaç  və  Qırmızı  Aypara 
emblemlərindən  istifadə  və  onların  müdafiəsi  haqqında"  Azərbaycan  Respublikası  Qanununun 
tətbiqi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Respublikasının  Cinayət  Məcəlləsinə  və  Azərbaycan 
Respublikasının  İnzibati  Xətalar  Məcəlləsinə  əlavə  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında“ 
Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu (Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu, 
2002-ci  il,  №  6,  maddə  326)  ilə  116.0.3-cü  maddədə "Qızıl  Xaç  və  ya  Qızıl 
Aypara" sözləri "Qırmızı  Xaç  və  Qırmızı  Aypara" sözləri  ilə  əvəz  edilsin,"nəqliyyat 
vasitələrinə" sözlərindən sonra "tibbi əmlaka" sözləri əlavə edilmişdir. 
23  oktyabr  2007-ci  il  tarixli  464-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007-ci  il,  №  11,  maddə  1080)  ilə 
116.0.3-cü  və  119.1-ci  maddələrində “Qırmızı  Xaç  və  Qırmızı  Aypara” sözləri “Qızıl  Xaç  və 
Qızıl Aypara” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[91]
 11 
dekabr 
2012-ci 
il tarixli 493-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  29  dekabr  2012-ci  il,  №  292,  “Azərbaycan”  qəzeti,  30  dekabr 
2012-ci il, № 293) ilə 116.0.8-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
116.0.8.  hərbi  hədəf  olmayan,  aydın  görünən  və  fərqləndirilən,  o  cümlədən  xüsusi 
mühafizə  olunan  tarixi,  dini,  təhsil,  incəsənət,  elm,  xeyriyyə,  tibb  obyektlərinə,  xəstə  və 
yaralıların yerləşdirildiyi yerlərə hərbi zərurət olmadan hücum etmə
  
[92]
 11 
dekabr 
2012-ci 
il tarixli 493-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  29  dekabr  2012-ci  il,  №  292,  “Azərbaycan”  qəzeti,  30  dekabr 
2012-ci il, № 293) ilə 116.0.8-1-116.0.8-3-cü maddələr əlavə edilmişdir. 
  
[93]
 
2  iyul  2001-ci il  tarixli  172-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
əlavələr 
və 
dəyişikliklər 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, 
maddə  455)  ilə  116.0.17-ci  maddədə "məcburi  sterilizasiya" sözlərindən  sonra "məcburi 
hamiləlik" sözləri əlavə edilmişdir. 
  
[94]
 
30 
may 
2014-cü 
il 
tarixli 975-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  19  may  2014-cü  il,  №  128) ilə 116-cı  maddədə  “yeddi  ildən  on 
beş” sözləri “on ildəniyirmi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[95]
 11 
dekabr 
2012-ci 
il tarixli 493-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  29  dekabr  2012-ci  il,  №  292,  “Azərbaycan”  qəzeti,  30  dekabr 
2012-ci il, № 293) ilə 116-cı maddəyə “Qeyd” hissəsi əlavə edilmişdir. 
  
[96]
 
16  aprel  2002-ci  il  tarixli  302-IIQD  nömrəli "Qırmızı  Xaç  və  Qırmızı  Aypara 
emblemlərindən  istifadə  və  onların  müdafiəsi  haqqında"  Azərbaycan  Respublikası  Qanununun 
tətbiqi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Respublikasının  Cinayət  Məcəlləsinə  və  Azərbaycan 
Respublikasının  İnzibati  Xətalar  Məcəlləsinə  əlavə  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında” 
Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu (Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu, 

2002-ci  il,  №  6,  maddə  326)  ilə  119.1-ci  maddənin  dispozisiyası  yeni  redaksiyada  verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
Hərbi  əməliyyat  rayonunda  Qızıl  Xaç  və  ya  Qızıl  Aypara  nişanlarını  daşımaq  hüququ 
olmayan şəxslər tərəfindən həmin nişanları daşıma, habelə müharibə  zamanı Qızıl Xaç və Qızıl 
Aypara  bayraqlarından  və  ya  nişanlarından  və  ya  sanitariya  köçürmə  nəqliyyat  vasitələrinin 
rəngindən sui-istifadə etmə —
 
  
[97]
 
30 
may 
2014-cü 
il 
tarixli 975-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 19 may 2014-cü il, № 128) ilə 120.1-ci maddədə “yeddi ildən on 
iki” sözləri “doqquzildən on dörd” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[98]
 
17 may 2002-ci il tarixli 332-IIQD nömrəli "Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə 
haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə" Azərbaycan 
Respublikası  Qanununun  tətbiqi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarına  dəyişikliklər  və  əlavələr  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 258) ilə 120.2.11-ci 
maddədə "hədə-qorxu ilə tələb etmə" sözlərindən sonra "terrorçuluq" sözü əlavə edilmişdir. 
  
[99]
 
30 
may 
2014-cü 
il 
tarixli 975-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 19 may 2014-cü il, № 128) ilə 120.2-ci maddədə “on iki ildən on 
beş” sözləri “on dördildən iyirmi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[100]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 122.1-ci maddədə “üç ilədək müddətə 
azadlığın  məhdudlaşdırılması  və  ya  dörd”  sözləri  “iki  ilədək  müddətə  islah  işləri  və  ya  üç” 
sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[101]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 123.1-ci maddədə “iki ilədək müddətə 
azadlığın  məhdudlaşdırılması”  sözləri  “iki  ilədək  müddətə  islah  işləri”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
  
[102]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 

Yüklə 4,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   35




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə