AZƏrbaycan respublikasinin cinayət məCƏLLƏSİ


Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472)Yüklə 4,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə28/35
tarix04.12.2016
ölçüsü4,8 Kb.
#789
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   35

Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 192.2 və 193.2-ci maddələrdə “üç ilədək 
müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya” sözləri “cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın 
(əldə edilmiş gəlirin) üç misli miqdarında cərimə və ya bir ildən” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  

[256]
  

aprel 
2006-ci 
il 
tarixli 92-IIIQD nömrəli  Azərbaycan 
Respublikası 
qanunu (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006-cı  il,  №  5,  maddə 
390) ilə 193-1-ci maddə əlavə edilmişdir.
 
 
 
[257]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  193-1.1-ci  maddənin  sanksiyasında 
şərti  maliyyə  vahidinin  iki  min  mislindən  beş  min  mislinədək”  sözləri  “iki  min  manatdan 
beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
05  mart  2010-cu  il  tarixli  973-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(“Azərbaycan”  qəzeti  21  mart  2010-cu  il,  №  64,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik 
Toplusu,  2010-cu  il,  №03,  maddə  178)  ilə  193-1.1-ci  maddənin  dispozisiyası  yeni  redaksiyada 
verilmişdir. 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi. 
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini və ya digər əmlakı leqallaşdırma, yəni cinayət 
yolu ilə əldə edildiyini bilə-bilə pul vəsaitlərinə və ya digər əmlaka qanuni status vermək, onların 
əldə  edilməsinin  həqiqi  mənbəyini  gizlətmək  məqsədilə  belə  pul  vəsaitləri  və  ya  əmlakdan 
istifadə etməklə maliyyəəməliyyatlarını və ya digər əqdləri həyata keçirmə. 
 
 
[258]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  193-1-ci  maddənin  “Qeyd”ində  “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  qırx  beş  min  mislindən”  sözləri “qırx  beş  min  manatdan”  sözləri 
ilə əvəz edilmişdir. 
 
 
[259]
 05  mart  2010-cu  il  tarixli  973-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(“Azərbaycan”  qəzeti  21  mart  2010-cu  il,  №  64,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik 
Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə  maddənin adı yeni redaksiyada verilmişdir.
 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi.
 
Bilə-bilə cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı alma və ya satma
 
  
[260]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 194.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  min  mislindən  üç  min  mislinədək”  və  “şərti  maliyyə  vahidi 
məbləğinin  min  mislinədək”  sözləri  müvafiq  olaraq  “min  manatdan  üç  min  manatadək”  və 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
05  mart  2010-cu  il  tarixli 973-IIIQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(“Azərbaycan”  qəzeti  21  mart  2010-cu  il,  №  64,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik 
Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178) ilə 194.1-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi.
 
Qabaqcadan  vəd  etmədən  bilə-bilə  cinayət  yolu  ilə  əldə  edilmiş  əmlakı  xeyli  miqdarda 
alma və ya satma—
 
min  manatdan  üç  min  manatadək  miqdarda  cərimə  və  ya  üç  ilədək  müddətə  azadlığın 
məhdudlaşdırılması  və  ya  min  manatadək  miqdarda  cərimə  edilməklə  üç  ilədək  müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır 


mart 
2012-ci 
il tarixli 314-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 mart 2012-ci il, № 60, “Azərbaycan” qəzeti 16 mart 2012-ci il, 
№  61,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2012-ci  il,  №  03,  maddə  196) ilə 
194.1,  233-1.1,  233-1.2-ci  maddələrin  sanksiyasından  “əmlakı  müsadirə  edilməklə”  sözləri 
çıxarılmışdır. 
  
[261]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 195.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  min  mislindən  beş  min  mislinədək”  sözləri  “min  manatdan  beş 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 195.1-ci maddədə “min manatdan beş 
min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və 
ya eyni müddətə” sözləri “cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın iki misli miqdarında cərimə 
və ya iki ilədək müddətə” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[262]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 195.2-ci maddədə “üç ilədək müddətə 
azadlığın  məhdudlaşdırılması”  sözləri  “cinayət  nəticəsində  vurulmuş  ziyanın  üç  misli 
miqdarında cərimə” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[263]
 
28  oktyabr  2008-ci  il  tarixli 711-IIIQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(“Azərbaycan” qəzeti  14 dekabr 2008-ci il, № 279, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik 
toplusu, 2008-ci il, № 12, maddə 1049) ilə yeni məzmunda 195-1-ci maddə əlavə edilmişdir.
 
  
[264]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  6,  maddə  472) ilə  195-1.1-ci  maddədə  “üç  min  beş  yüz 
manatdan  beş  min  beş  yüz  manatadək  cərimə  və  ya  iki  ilədək  müddətə  azadlığın 
məhdudlaşdırılması”  sözləri  “cinayət  nəticəsində  vurulmuş  ziyanın  iki  misli  miqdarında 
cərimə” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[265]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  6,  maddə  472) ilə  195-1.2-ci  maddədə  “,  iki  ildən  üç 
ilədək azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri “cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın üç misli 
miqdarında cərimə” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[266]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  6,  maddə  472) ilə  195-1.3-cü  maddədə  “məhrum 
edilməklə,”  sözləri  “məhrum  edilməklə  cinayət  nəticəsində  vurulmuş  ziyanın  dörd  misli 
miqdarında cərimə və ya” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  

[267]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 196.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  min  mislindən  beş  min  mislinədək”  sözləri  “min  manatdan  beş 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
18 
iyun 
2010-cu 
il tarixli 1034-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  17  iyul 2010-cu il,  №  152,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2010-cu  il,  №  07,  maddə  591)  ilə 196.1-ci  maddənin  sanksiyası  yeni 
redaksiyada verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
min  manatdan  beş  min  manatadək  miqdarda  cərimə  və  ya  iki  ilədək  müddətə  azadlığın 
məhdudlaşdırılması və ya eyni müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
  
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 196.1-ci maddədə “min manatdan beş 
min  manatadək  miqdarda  cərimə  və  ya  bir  ilədək  müddətə  islah  işləri  və  ya  iki  ilədək 
müddətə  azadlığın  məhdudlaşdırılması”  sözləri  “cinayət  nəticəsində  vurulmuş  ziyanın  iki 
misli miqdarında cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[268]
 18 
iyun 
2010-cu 
il tarixli 1034-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  17  iyul 2010-cu il,  №  152,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2010-cu  il,  №  07,  maddə  591)  ilə 196.2-ci  maddənin  sanksiyası  yeni 
redaksiyada verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
üç  ilədək  müddətə  azadlığın  məhdudlaşdırılması  və  ya  iki  ildən  beş  ilədək  müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
  
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 196.2-ci maddədə “iki ilədək müddətə 
islah  işləri  və  ya  üç  ilədək  müddətə  azadlığın  məhdudlaşdırılması”  sözləri  “cinayət 
nəticəsində  vurulmuş  ziyanın  üç  misli  miqdarında  cərimə  və  ya  iki  ilədək  müddətə  islah 
işləri” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[269]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 197.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  min  mislindən  beş  min  mislinədək”  sözləri  “min  manatdan  beş 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
 
 
[270]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  6,  maddə  472) ilə  197.2  maddən  “azadlığın 
məhdudlaşdırılması və ya eyni müddətə” sözləri çıxarılmışdır. 
  

[271]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 198.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  min  mislindən  beş  min  mislinədək”  sözləri  “min  manatdan  beş 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[272]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 199.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
 
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  6,  maddə  472) ilə  199.1-ci  maddədən  “və  ya  iki  ilədək 
müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri çıxarılmışdır.
 
  
[273]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 200.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən üç yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan üç yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
14 
fevral 
2012-ci 
il tarixli 299-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 mart 2012-ci il, № 60, “Azərbaycan” qəzeti 16 mart 2012-ci il, 
№  61,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2012-ci  il,  №  03,  maddə  193) ilə 
200.1-ci maddənin dispozisiyasında “təşkilatlar” sözü “təşkilatlarda” sözü ilə əvəz edilmişdir və 
sanksiyasında  “yüz  manatdan  üç  yüz  manatadək  miqdarda  cərimə  və  ya  səksən”  sözləri  “üç 
min  manatdan  beş  min  manatadək  miqdarda  cərimə  və  ya  yüz  səksən  saatdan  iki  yüz  qırx” 
sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[274]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 200.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  yüz  mislindən  altı  yüz  mislinədək”  sözləri  “üç  yüz  manatdan 
altı yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 200.2-ci maddədə “iki ilədək müddətə 
azadlığın  məhdudlaşdırılması”  sözləri  “altı  ayadək  müddətə  azadlıqdan  məhrum  etmə” 
sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
14 
fevral 
2012-ci 
il tarixli 299-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 mart 2012-ci il, № 60, “Azərbaycan” qəzeti 16 mart 2012-ci il, 
№  61,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2012-ci  il,  №  03,  maddə  193) ilə 
200.2-ci maddənin sanksiyasında “üç yüz manatdan altı yüz” sözləri “beş min manatdan yeddi 
min” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  

[275]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 200.3-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
14 
fevral 
2012-ci 
il tarixli 299-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 mart 2012-ci il, № 60, “Azərbaycan” qəzeti 16 mart 2012-ci il, 
№  61,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2012-ci  il,  №  03,  maddə  193) ilə 
200.3-cü  maddənin  sanksiyasında  “beş  yüz  manatdan  min”  sözləri  “yeddi  min  manatdan 
doqquz min” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[276]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  200-cü  maddənin  “Qeyd”ində  “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin qırx misli miqdarında” və “qırx mislindən” sözləri müvafiq olaraq 
qırx manat” və “qırx manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
14 
fevral 
2012-ci 
il tarixli 299-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 mart 2012-ci il, № 60, “Azərbaycan” qəzeti 16 mart 2012-ci il, 
№  61,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2012-ci  il,  №  03,  maddə  193) ilə 
200-cü maddənin “Qeyd” hissəsində “qırx manat” sözləri “qırx manatdan beş yüz manatadək” 
sözləri ilə, “qırx manatdan” sözləri “beş yüz manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[277]
 16  iyun  2007-ci  il  tarixli 391-IIIQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007-ci  il,  №  8,  maddə  757)  ilə  yeni 
məzmunda 200-1-ci maddə əlavə edilmişdir.
 
  
[278]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  200-1.1-ci  maddənin  sanksiyasında 
şərti maliyyə vahidinin üç min mislindən beş min mislinədək” sözləri “üç min manatdan beş 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[279]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  200-1-ci  maddənin  “Qeyd”ində  “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  min  mislindən  iki  min  mislinədək  miqdar”  və  “şərti  maliyyə 
vahidi  məbləğinin  iki  min  mislindən  artıq  olan  miqdar”  sözləri  müvafiq  olaraq  “min 
manatdan iki min manatadək olan məbləğ” və “iki min manatdan artıq olan məbləğ” sözləri 
ilə əvəz edilmişdir. 
  
[280]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 202.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  

[281]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 202.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
 
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141) ilə  202.2-ci  maddədə  “eyni  müddətə 
azadlığın  məhdudlaşdırılması”  sözləri  “altı  ayadək  müddətə  azadlıqdan  məhrum  etmə” 
sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[282]
  20  sentyabr  2005-ci  il  tarixli 991-IIQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2005-ci  il,  №  11,  maddə  994)  ilə 
Məcəlləyə 202-1-ci maddə əlavə edilmişdir. 
 
 
[283]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  202-1.1-ci  maddənin  sanksiyasında 
şərti  maliyyə  vahidinin  yüz  mislindən  beş  yüz  mislinədək”  sözləri  “yüz  manatdan  beş  yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[284]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  202-1.2-ci  maddənin  sanksiyasında 
şərti maliyyə vahidinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
 
 
[285]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 202-2.1-ci maddədən “min manatdan üç 

Yüklə 4,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə