AZƏrbaycan respublikasinin cinayət məCƏLLƏSİ


Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  07,  maddə  621)Yüklə 4,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə34/35
tarix04.12.2016
ölçüsü4,8 Kb.
#789
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  07,  maddə  621) ilə  311.1-ci  maddədə  “və  ya  alması” 
sözlərindən sonra “, yaxud bu barədə təklif və ya vədi qəbul etməsi” sözləri əlavə edilmişdir. 
  
[464]
 7 
aprel 
2006-cı 
il 
tarixli 92-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006-cı  il,  №  5,  maddə  390
ilə 311.2-ci maddənin sanksiyasında "edilməklə" sözündən sonra ", əmlakı müsadirə olunmaqla" 
sözləri əlavə edilmişdir.
 
  

[465]
 

aprel 
2006-cı 
il 
tarixli 92-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006-cı  il,  №  5,  maddə  390
ilə 311.3-cü maddənin sanksiyasında "yeddi" sözü "səkkiz" sözü ilə əvəz edilmişdir. 
  
[466]
 7 
aprel 
2006-cı 
il 
tarixli 92-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006-cı  il,  №  5,  maddə  390
ilə 311-ci maddənin "Qeyd" hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.
 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:
 
Qeyd: Pul  məbləği,  qiymətli  kağızların,  əmlakın  və  ya  əmlak  xarakterli  digər  mənfəətin 
dəyəri şərti  maliyyə  vahidi məbləğinin  beş  min  misli  miqdarından  yuxarı  olduqda  rüşvətin 
miqdarı «külli miqdar» hesab olunur. 
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  311-ci  maddənin  “Qeyd”ində  “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  min  mislindən”  sözləri  “beş  min  manatdan”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir.
 
  
[467]
 7 
aprel 
2006-cı 
il 
tarixli 92-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006-cı  il,  №  5,  maddə  390
ilə 312-ci maddənin adı və 312.1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:
 
    M a d d ə   3 1 2 .  Rüşvət vermə
 
312.1. Şəxsən və ya vasitəçidən istifadə etməklə vəzifəli şəxsə rüşvət vermə—
 
şərti  maliyyə  vahidi məbləğinin  min  mislindən  iki  min  mislinədək  miqdarda  cərimə  və 
ya şərti  maliyyə  vahidi məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək  miqdarda  cərimə 
edilməklə və ya edilməməklə beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır 
  
[468]
 
24 
iyun 
2011-ci 
il 
tarixli 183-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  avqust 2011-ci il,  №  167,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 621) ilə 312.1-ci maddədə “güzəşt” sözündən 
sonra “təklif olunması, vəd edilməsi və ya” sözləri əlavə edilmişdir. 
  
[469]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 312.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidinin  min  mislindən  iki  min  mislinədək”  sözləri  “min  manatdan  iki  min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[470]
 7 
aprel 
2006-cı 
il 
tarixli 92-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006-cı  il,  №  5,  maddə  390
ilə 312.2-ci  maddənin  sanksiyasında  "və  ya  olunmamaqla  üç"  sözləri  "dörd"  sözü  ilə  əvəz 
edilmişdir.
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 312.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  iki  min  mislindən  dörd  min  mislinədək”  sözləri  “iki  min 
manatdan dörd min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

  
[471]
 7 
aprel 
2006-cı 
il 
tarixli 92-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006-cı  il,  №  5,  maddə  390
ilə Aşağıdakı məzmunda 312-1-ci maddə əlavə edilmişdir. 
  
[472]
 
24 
iyun 
2011-ci 
il 
tarixli 183-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  avqust 2011-ci il,  №  167,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  07,  maddə  621) ilə  312-1.1-ci  maddədə  “üçüncü  şəxslər 
üçün”  sözlərindən  sonra  “,  birbaşa  və  ya  dolayı  yolla,  şəxsən  və  ya  vasitəçidən  istifadə 
etməklə”  sözləri,  “və  ya  alınması”  sözlərindən  sonra  “,  yaxud  bu  barədə  təklif  və  ya  vədin 
qəbul edilməsi” sözləri əlavə edilmişdir. 
  
[473]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  312-1.1-ci  maddənin  sanksiyasında 
şərti maliyyə vahidinin üç min mislindən beş min mislinədək” sözləri “üç min manatdan beş 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[474]
 
24 
iyun 
2011-ci 
il 
tarixli 183-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  avqust 2011-ci il,  №  167,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  07,  maddə  621) ilə  312-1.2-ci  maddədə  “üçün”  sözü 
məqsədilə  onun  özü  və  ya  üçüncü  şəxslər  üçün  birbaşa  və  ya  dolayı  yolla,  şəxsən  və  ya 
vasitəçidən  istifadə  etməklə”  sözləri  ilə  əvəz  edilmişdir,  “güzəştin”  sözündən  sonra  “təklif 
olunması, vəd edilməsi və ya” sözləri əlavə edilmişdir. 
  
[475]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  312-1.2-ci  maddənin  sanksiyasında 
şərti  maliyyə  vahidinin min  mislindən iki  min  mislinədək”  sözləri  “min  manatdan  iki  min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

mart 
2012-ci 
il tarixli 314-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 mart 2012-ci il, № 60, “Azərbaycan” qəzeti 16 mart 2012-ci il, 
№  61,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2012-ci  il,  №  03,  maddə  196) ilə 
144-1.1, 144-1.2, 144-1.3, 165.2, 165-2.1, 165-2.2, 181.2, 181.3, 182.3, 183.2, 184.3, 204.2, 204.3, 205.2, 
206.4, 213-1.1, 213-1.2, 214.1, 214.2, 214-1, 232.3, 234.4, 235.4, 308.1, 309.2, 311.3, 312.1, 312.2, 312-
1.1  və  312-1.2-ci  maddələrin  sanksiyalarından  “əmlakı  müsadirə  olunmaqla”  sözləri 
çıxarılmışdır. 
  
[476]
 27 
fevral 
2007-ci 
il 
tarixli 251-IIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007-ci  il,  №  5,  maddə  398
ilə 313-cü maddəsinin dispozisiyasında "rəsmi sənədlərə" sözlərindən sonra "və ya informasiya 
resurslarına"  sözləri,  "sənədlərdə"  sözündən  sonra  isə  "və  ya  informasiya  resurslarında
sözləri əlavə edilmişdir.
 
  
[477]
 
24 
iyun 
2011-ci 
il 
tarixli 183-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  avqust 2011-ci il,  №  167,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  07,  maddə  621) ilə  313-cü  maddədə  “,  eləcə  də  vəzifəli 

şəxs  olmayan  dövlət  qulluqçusu  və  ya  yerli  özünüidarə  orqanı  qulluqçusu”  sözləri 
çıxarılmışdır. 
  
[478]
 

aprel 
2006-cı 
il 
tarixli 92-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006-cı  il,  №  5,  maddə  390
ilə 313-cü maddənin sanksiyasında "və ya iki yüz qırx saatadək ictimai işlər" sözləri çıxarılmışdır, 
"və ya edilməməklə" sözləri ", əmlakı müsadirə olunmaqla" sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 313-cü maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

mart 
2012-ci 
il tarixli 314-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 mart 2012-ci il, № 60, “Azərbaycan” qəzeti 16 mart 2012-ci il, 
№  61,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2012-ci  il,  №  03,  maddə  196) ilə 
193-1.1,  193-1.2,  193-1.3,  202-2.1,  202-2.2,  203-1.1,  203-1.2,  308.2,  309.1,  311.1,  311.2  və  313-cü 
maddələrin sanksiyalarından “, əmlakı müsadirə olunmaqla” sözləri çıxarılmışdır. 
  
[479]
 7 
aprel 
2006-cı 
il 
tarixli 92-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006-cı  il,  №  5,  maddə  390
ilə 314.1-ci  maddədə  "vətəndaşların  və  ya  təşkilatların"  sözləri  "fiziki  və  ya  hüquqi  şəxslərin" 
sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 314.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
30 
aprel 
2013-cü 
il 
tarixli 640-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  15  iyun  2013-cü  il,  №  129) ilə 314.1-ci  maddənin  sanksiyasında 
iki yüz otuz” sözləri “iki yüz qırx saatdan dörd yüz altmış” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[480]
 
4  may  2004-cü il  tarixli  646-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunlarına  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2004-cü  il,  №  5,  maddə  321)  ilə 
Məcəlləyə yeni 314-1-ci maddə əlavə edilmişdir. 
  
[481]
 26  oktyabr  2004-cü il  tarixli  781-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  Cinayət 
Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər 
edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu (Azərbaycan  Respublikasının 
qanunvericilik  toplusu,  2004-cü  il,  №  11,  maddə  900) ilə  Məcəlləyə  yeni  314-2-ci  maddə  əlavə 
edilmişdir.
 

aprel 
2006-cı 
il 
tarixli 92-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006-cı  il,  №  5,  maddə  390
ilə 314-1-ci,  314-2.1-ci  və  314-2.2-ci  maddələrin  sanksiyalarında  "və  ya  edilməməklə"  sözləri 
çıxarılmışdır.
 

9  oktyabr  2007-ci  il  tarixli  428-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 10, maddə 937) ilə 314-2-ci 
maddə yeni redaksiyada verilmişdir.
 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:
 
M a d d ə   3 1 4 - 2 . Müəyyən  edilmiş  qaydaları  pozmaqla  mühafizə  zonalarında 
torpaq sahələri ayırma, tikinti və ya quraşdırma işlərinin aparılmasına icazə vermə
 
   314-2.1.Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericiliyi  ilə  müəyyən  edilmiş  qaydaları 
pozmaqla vəzifəli şəxs tərəfindən magistral boru kəmərlərinin,    gərginliyi 1000 voltdan çox olan 
elektrik  şəbəkələrinin,  metropolitenin,  dəmir  yolu  qurğularının,  müdafiə  obyektlərinin,  su 
təchizatı  və  kanalizasiya  sistemlərinin  texniki  qurğularının,  neft  buruqlarının,  avtomobil 
yollarının  və  ya  suların  mühafizə  zonalarında  torpaq  sahələri  ayırma,  tikinti  və  ya  quraşdırma 
işlərinin aparılmasına icazə vermə—
 
   şərti maliyyə vahidinin iki min mislindən üç min mislinədək miqdarda cərimə və ya iki 
ilədək  müddətə  islah  işləri  və  ya  üç  ilədək  müddətə  müəyyən  vəzifə  tutma  və  ya  müəyyən 
fəaliyyətlə  məşğul  olma  hüququndan  məhrum  edilməklə  dörd  ilədək  müddətə  azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
 
   314-2.2.Bu  Məcəllənin  314-2.1-ci  maddəsi  ilə  nəzərdə  tutulmuş  əməllər  ağır  nəticələrə 
səbəb olduqda—
 
   üç  ilədək  müddətə  müəyyən  vəzifə  tutma  və  ya  müəyyən  fəaliyyətlə  məşğul  olma 
hüququndan məhrum edilməklə dörd ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır.
 
  
[482]
 9  oktyabr  2007-ci  il  tarixli  428-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 10, maddə 937) ilə 314-3-
cü maddə əlavə edilmişdir. 
  
[483]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 316.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[484]
 
30  sentyabr  2005-ci  il  tarixli 1020-IIQD  nömrəli “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik  aktlarına  əlavələr  və  dəyişiklik  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu(“Azərbaycan”  qəzeti,  26  oktyabr  2005-ci  il)  ilə  Məcəlləyə  316-1-ci  maddə  əlavə 
edilmişdir. 
 
 
[485]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  316-1.1-ci  maddənin  sanksiyasında 
şərti  maliyyə  vahidinin  yüz  mislindən  beş  yüz  mislinədək”  sözləri  “yüz  manatdan  beş  yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[486]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  316-1.2-ci  maddənin  sanksiyasında 
şərti maliyyə vahidinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

  
[487]
 30  iyun  2009-cu  il  tarixli  856-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  24  iyul  2009-cu  il,  №  160) ilə  yeni  məzmunda  316-2-ci  maddə 
əlavə edilmişdir. 
  
[488]
 
25  dekabr  2007-ci  il tarixli 522-IIIQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007-ci  il,  №12,  maddə  1221)  ilə  yeni 
məzmunda 317-1-ci və 317-2-ci maddələr əlavə edilmişdir.
 
  
[489]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  317-1.1-ci  maddənin  sanksiyasında 
şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min mislinədək” sözləri “min manatdan 
iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[490]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  317-1.2-ci  maddənin  sanksiyasında 
şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  min  mislindən  beş  min  mislinədək”  sözləri  “üç  min 
manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[491]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 318.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin iki yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “iki yüz manatdan 
beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[492]
  
26  dekabr  2000-ci il  tarixli  49-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  Cinayət  və 
İnzibati  Xətalar  Məcəllələrinə  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 1, 
maddə 24) ilə 318.2-ci maddənin dispoziyasından “təkrarən və ya” sözləri çıxarılmışdır . Əvvəlki 
redaksiyada deyilirdi: 
318.2.  Bu  Məcəllənin  318.1-ci  maddəsində  nəzərdə  tutulmuş  əməllər  təkrarən  və  ya 
qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən, yaxud zor tətbiq etməklə 
və ya belə zor tətbiq etmə hədəsi ilə törədildikdə— 
 
 
[493]
 
03  dekabr  2013-cü  il  tarixli 833-IVQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 30 dekabr 2013-cü il, № 289) ilə yeni məzmunda 318-1-ci maddə 
əlavə edilmişdir.
 
  
[494]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  6,  maddə  472) ilə  319.1  maddən  “azadlığın 
məhdudlaşdırılması və ya eyni müddətə” sözləri çıxarılmışdır. 
  
[495]
 
2  oktyabr 
2008-ci  il  tarixli 691-IIIQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  30  oktyabr  2008-ci  il,  №  242,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik 
Toplusu, 
2008-ci 
il, 
№ 
10, 
maddə 
884) ilə 
320-ci 
maddənin 

adında “hazırlama” sözü “qanunsuz 
hazırlama” sözləri 
ilə 
əvəz 
edilmişdir, 
320.1-ci 
maddədə “saxtalaşdırma  və  ya” sözlərindən  sonra“qanunsuz  hazırlama,  yaxud” sözləri  əlavə 
edilmişdir.
 
  
[496]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  6,  maddə  472) ilə  1.57.  320.1-ci  maddədə  “üç  ilədək 
müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri “min manatdan üç min manatadək miqdarda 
cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[497]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 320.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin iki yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “iki yüz manatdan 
beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
30 
aprel 
2013-cü 
il 
tarixli 640-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  15  iyun  2013-cü  il,  №  129) ilə 320.2-ci  maddənin  sanksiyasında 
səksən” sözü “iki yüz qırx saatdan üç yüz” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[498]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 322.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislinədək” sözləri “beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz 
edilmişdir.
 
 
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 

Yüklə 4,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə