AZƏrbaycan respublikasinin cinayət məCƏLLƏSİYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə11/24
tarix04.12.2016
ölçüsü5,01 Kb.
#786
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24

Pornoqrafik materialları və ya əşyaları qanunsuz yayma 
Pornoqrafik materialları və ya əşyaları yayma və ya reklam məqsədilə qanunsuz hazırlama, 
yayma, reklam etmə, habelə pornoqrafik xarakterli nəşrlər, kino və ya video materiallar, 
şəkillər və sair əşyalar ilə qanunsuz ticarət— 
min manatdan üç min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə azadlığın 
məhdudlaşdırılması və ya iki ilədək müddətə islah işləri ilə cəzalandırılır. 
Maddə 243. 
Fahişəliyə cəlb etmə 
243.1. Zor tətbiq etməklə və ya zor tətbiq etmək hədəsi ilə, şantajla, əmlakı məhv etməklə 
və ya zədələməklə, yaxud aldatmaqla, gəlir və ya digər fayda əldə etmək məqsədi ilə 
fahişəliyə cəlb etmə— 
beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya yüz altmış saatdan iki yüz qırx 
saatadək ictimai işlər və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
243.2. Eyni əməllər: 
243.2.1. şəxsin köməksiz vəziyyətindən, fiziki və ya psixi qüsurlarından istifadə etməklə 
törədildikdə; 
243.2.2. mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə— 
üç ildən altı ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 244.
 Əxlaqsızlıq yuvaları saxlama 
244.1. Fahişəliklə məşğul olmaq üçün əxlaqsız yuvalar təşkil etmə, saxlama və ya bu 
məqsədlər üçün mənzil sahələri vermə— 
iki yüz saatdan iki yüz qırx saatadək ictimai işlər və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç 
ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
244.2. Eyni əməllər: 
244.2.1. təkrar törədildikdə; 
244.2.2. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə— 
üç ildən altı ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 245. 
Qəbir üzərində təhqiredici hərəkət 
Qəbir və ya meyit üzərində təhqiredici hərəkət— 

iki ilədək müddətə islah işləri və ya beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 
Maddə 246. 
Tarix və mədəniyyət abidələrini qəsdən məhv etmə və ya korlama 
Dövlət tərəfindən mühafizə olunan tarix və mədəniyyət abidələrini qəsdən məhv etmə və ya 
korlama— 
beş yüz manatdan iki min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
28-ci fəsil 
EKOLOJİ CİNAYƏTLƏR 
Maddə 247.
  İşlərin  yerinə  yetirilməsi  zamanı  ətraf  mühitin  mühafizəsi  (qorunması) 
qaydalarını pozma 
Sənaye, kənd təsərrüfatı, elmi və digər obyektlərin layihələşdirilməsi, yerləşdirilməsi, 
tikintisi, istismara buraxılması və istismarı zamanı ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına riayət 
olunması üçün cavabdeh şəxslər tərəfindən bu qaydaların pozulması radioaktiv fonun 
əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsinə, insan sağlamlığına zərər vurulmasına və ya heyvanların 
kütləvi məhvinə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda— 
üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma 
hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 
etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 248. 
Ekoloji  cəhətdən təhlükəli  maddələrin  və  tullantıların  dövriyyəsi 
qaydalarını pozma 
248.1. Təhlükəli tullantıların qadağan olunmuş növlərinin istehsalı, müəyyən edilmiş 
qaydaların pozulması ilə radioaktiv, bakterioloji, kimyəvi maddələrin və tullantıların 
daşınması, saxlanması, basdırılması, istifadəsi və ya sair dövriyyəsi, əgər bu əməllər insan 
sağlamlığına və ya ətraf mühitə əhəmiyyətli ziyan vurma təhlükəsi yaratdıqda— 
iki yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya 
eyni müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
248.2. Eyni əməllər ətraf mühitin çirklənməsinə, zəhərlənməsinə, insan sağlamlığına zərər 
vurulmasına və ya heyvanların kütləvi məhvinə səbəb olduqda və ya təhlükəli ekoloji 
vəziyyət zonasında törədildikdə— 
beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
248.3. Bu Məcəllənin 248.1 və ya 248.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər 
ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə və ya insanların kütləvi xəstələnməsinə səbəb 
olduqda— 
üç ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Maddə 249. 
Baytarlıq  qaydalarını  və  bitki  xəstəliklərinə  və  ziyanvericilərinə  qarşı 
müəyyən edilmiş mübarizə qaydalarını pozma 
249.1. Baytarlıq qaydalarının pozulması, ehtiyatsızlıqdan epizootiyanın yayılmasına və ya 
digər ağır nəticələrə səbəb olduqda— 
beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya 
iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
249.2. Bitki xəstəliklərinə və ya ziyanvericilərinə qarşı müəyyən edilmiş mübarizə 
qaydalarının pozulması ehtiyatsızlıqdan ağır nəticələrə səbəb olduqda— 
beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya 
bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 250. 
Suyu (su mənbələrini) çirkləndirmə 
250.1. Yerüstü və ya yeraltı suların, istifadə olunan su mənbələrinin çirkləndirilməsi, 
tükənməsi və ya onların təbii xassələrinin başqa cür dəyişdirilməsi, heyvanlar və ya bitki 
aləminə, balıq ehtiyatlarına, meşə və ya kənd təsərrüfatına əhəmiyyətli zərərin vurulmasına 
səbəb olduqda— 
yüz manatdan beş yüz manatadək miqdarda cərimə və ya beş ilədək müddətə müəyyən vəzifə 
tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə və ya iki ilədək 
müddətə islah işləri və ya altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
250.2. Eyni əməllər insan sağlamlığına zərər vurulmasına və ya heyvanların kütləvi məhvinə 
səbəb olduqda, habelə qoruqların ərazisində və ya təhlükəli yaxud fövqəladə ekoloji vəziyyət 
zonasında törədildikdə— 
beş yüz manatdan iki min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və 
ya iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
250.3. Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda— 
üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 251. 
Atmosferi (havanı) çirkləndirmə 
251.1. Çirkləndirici maddələrin havaya buraxılması qaydalarının pozulması və ya 
avadanlıqların, qurğuların və digər obyektlərin istismarı qaydalarının pozulması havanın 
çirkləndirilməsinə və ya onun təbii xassələrinin başqa cür dəyişilməsinə səbəb olduqda— 
beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə 
tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə və ya bir ilədək 
müddətə islah işləri və ya altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
251.2. Eyni əməllər insan sağlamlığına zərər vurulmasına səbəb olduqda— 
bir ilədək müddətə islah işləri və ya bir ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya iki 
ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
251.3. Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda— 
üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Maddə 252. 
Dəniz mühitini çirkləndirmə 
252.1. Dəniz mühitini quruda olan mənbələrdən çirkləndirmə, yaxud nəqliyyat vasitələrindən 
və ya dənizdə quraşdırılmış süni qurğulardan insan sağlamlığı və dənizin canlı sərvətləri üçün 
zərərli olan, yaxud dənizdən qanuni istifadəyə mane olan maddələri və ya materialları tullama 
və ya basdırma qaydalarını pozmaqla dəniz mühitini çirkləndirmə— 
beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə 
tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə və ya bir ilədək 
müddətə islah işləri ilə cəzalandırılır. 
252.2. Eyni əməllər insan sağlamlığına, heyvanlar və bitki aləminə, balıq ehtiyatlarına, ətraf 
mühitə, istirahət zonalarına və ya qanunla qorunan digər maraqlara əhəmiyyətli zərər 
vurulmasına səbəb olduqda— 
iki ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 
252.3. Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda— 
üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
M a d d  ə   2 5 3 .  
Sahilyanı
 şelf 
haqqında 
Azərbaycan 
Respublikasının 
qanunvericiliyini pozma 
253.1. Qanunsuz_ov_etmə'>Qanunsuz olaraq Azərbaycan Respublikasının sahilyanı şelfində tikililər və ya başqa 
qurğular ucaltma, onların ətrafında təhlükəsizlik zonasını yaratma, habelə quraşdırılan 
tikililərin və dəniz gəmiçiliyinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi vasitələrinin tikintisi, 
istismarı, mühafizəsi və ya ləğv olunması qaydalarını pozma— 
beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya 
iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
253.2. Azərbaycan Respublikasının sahilyanı şelfində xarici hüquqi və fiziki şəxslər 
tərəfindən təbii sərvətlərin tədqiqi, kəşfiyyatı, işlənməsi və başqa işlər görülməsi, əgər bu 
hərəkətlərin həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası 
müqavilələrdə və ya Azərbaycan Respublikasının müvafiq dövlət orqanlarının verdiyi xüsusi 
icazədə nəzərdə tutulmamışdırsa— 
üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 254. 
Torpaqları korlama 
254.1. Saxlanması, istifadə edilməsi yaxud daşınması zamanı gübrələrlə, təhlükəli kimyəvi və 
ya bioloji maddələrlə davranış qaydalarının pozulması nəticəsində təsərrüfat və ya başqa 
fəaliyyətin zərərli məhsulları ilə torpaqların zəhərlənməsi, çirkləndirilməsi yaxud onların 
başqa cür korlanması, insanların sağlamlığına və ya ətraf mühitə əhəmiyyətli ziyanın 
vurulmasına səbəb olduqda— 
yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə 
tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə və ya bir ilədək 
müddətə islah işləri ilə cəzalandırılır. 
254.2. Eyni əməllər fövqəladə və təhlükəli ekoloji vəziyyət zonasında törədildikdə— 

iki ilədək müddətə islah işləri və ya eyni müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
254.3. Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda— 
üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 255. 
Yerin təkinin qorunması və istifadəsi qaydalarını pozma 
Dağ-mədən müəssisələrinin və ya yeraltı qurğuların, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqəsi 
olmayan layihələşdirilməsi, yerləşdirilməsi, tikintisi, istismara buraxılması və ya istismarı 
zamanı yerin təkinin qorunması və istifadə edilməsi qaydalarının pozulması, habelə faydalı 
qazıntıların yerləşdiyi ərazidə qanunsuz tikinti aparılması əhəmiyyətli zərərə səbəb olduqda— 
yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə 
tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə və ya bir ilədək 
müddətə islah işləri ilə cəzalandırılır. 
Maddə 256. 
Balıqları_və_başqa_su_heyvanlarını_qanunsuz_tutma'>Balıqları və başqa su heyvanlarını qanunsuz tutma 
256.1. Balıqların və ya başqa su heyvanlarının qanunsuz tutulması xeyli miqdarda ziyan 
vurduqda — 
yüz manatdan beş yüz manatadək miqdarda cərimə və ya yüz altmış saatadək ictimai işlər və 
ya bir ilədək müddətə islah işləri ilə cəzalandırılır. 
256.2. Eyni əməllər: 
256.2.1. külli miqdarda ziyan vurulmaqla törədildikdə; 
256.2.2. özüyeriyən və özüüzən nəqliyyat vasitəsindən və ya partlayıcı və ya kimyəvi 
maddələrdən və ya balıqların, yaxud başqa su heyvanlarının kütləvi məhvinə səbəb olan 
vasitələrdən istifadə etməklə törədildikdə
256.2.3. qoruqların ərazisində və ya fövqəladə yaxud təhlükəli ekoloji vəziyyət zonasında 
törədildikdə— 
yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri və ya iki 
ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
256.3. Bu Məcəllənin 256.1-ci və ya 256.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər şəxs 
tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə və ya qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs 
yaxud mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə— 
min manatdan iki min manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə 
tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə iki ildən beş 
ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Qeyd: Bu Məcəllənin 256.1-ci maddəsində «xeyli miqdar» dedikdə, dörd yüz manatdan min manatadək olan məbləğ, 
256.2.2-ci maddəsində «külli miqdar» dedikdə isə min manatdan artıq olan məbləğ  başa düşülür. 
Maddə 257. 
Balıq ehtiyatlarının qorunması qaydalarını pozma 
Körpülərin, bəndlərin tikintisi, partlayış işlərinin və ya digər işlərin həyata keçirilməsi, habelə 
suburaxıcı qurğuların istismarı balıq ehtiyatlarının qorunması qaydalarını pozmaqla 

törədildikdə və bu əməllər balıqların və ya digər su heyvanlarının kütləvi məhvinə səbəb 
olduqda— 
yüz manatdan beş yüz manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə 
tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə və ya bir ilədək 
müddətə islah işləri ilə cəzalandırılır. 
Maddə 258. 
Qanunsuz ov etmə 
258.1. Lazımi icazə olmadan və ya qadağan edilmiş yerlərdə, yaxud qadağan edilmiş vaxtda, 
qadağan edilmiş alət və üsullarla ov etmə xeyli miqdarda ziyan vurduqda— 
yüz manatdan beş yüz manatadək miqdarda cərimə və ya yüz altmış saatadək ictimai işlər və 
ya bir ilədək müddətə islah işləri ilə cəzalandırılır. 
258.2. Eyni əməllər: 
258.2.1. külli miqdarda ziyan vurulmaqla törədildikdə; 
258.2.2. partlayıcı maddələrdən və ya quşların və heyvanların kütləvi məhvinə səbəb olan 
başqa üsullardan istifadə etməklə törədildikdə; 
258.2.3. ovlanması tamamilə qadağan edilmiş quşlara və heyvanlara qarşı törədildikdə; 
258.2.4. qoruqların ərazisində və ya ekoloji fəlakət və fövqəladə ekoloji vəziyyət zonasında 
törədildikdə— 
yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri və ya iki 
ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
258.3. Bu Məcəllənin 258.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan əməllər: 
258.3.1. vəzifəli şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə; 
258.3.2. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə— 
altı yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək azadlığın 
məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə 
məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə iki ildən beş ilədək müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Qeyd: Bu Məcəllənin 258.1-ci maddəsində «xeyli miqdar» dedikdə, dörd yüz manatdan min manatadək olan məbləğ, 
258.2.1-ci maddəsində «külli miqdar» dedikdə isə min manatdan artıq olan məbləğ  başa düşülür. 
Maddə 259. Qanunsuz ağac kəsmə 
259.1. Meşələrdə və ya qoruqlarda, milli və ya təbii parklarda ağacların və ya kolların, 
eləcə  də  meşə  fonduna  aid  olmayan  ağacların  və  ya  kolların  qanunsuz  kəsilməsi  xeyli 
miqdarda ziyan vurduqda ‐
iki min beş yüz manatdan üç min beş yüz manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək 
müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır. 
259.2. Eyni əməllər: 

259.2.1. təkrar törədildikdə; 
259.2.2. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə; 
259.2.3.  şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə; 
259.2.4. külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə ‐
üç  min  beş  yüz  manatdan  beş  min  manatadək  miqdarda  cərimə  və  ya  iki  ildən  beş 
ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Qeyd: Bu Məcəllənin 259.1-ci maddəsində "xeyli miqdar" dedikdə, üç yüz manatdan min manatadək olan məbləğ, 259.2.4­
cü maddəsində "külli miqdar" dedikdə isə min manatdan artıq olan məbləğ başa düşülür. 
Maddə 260. 
Meşələri məhv etmə və ya korlama 
260.1. Odla və ya digər yüksək təhlükə mənbələri ilə ehtiyatsız davranma üzündən meşələri 
və ya meşə fonduna aid olmayan ağac və ya kol əkililərini məhv etmə və ya korlama— 
yüz manatdan beş yüz manatadək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri və ya 
bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
260.2. Yandırma və ya digər ümumi təhlükəli üsulla və ya zərərli maddələrlə, tullantılarla 
çirklənməsi nəticəsində, meşələri və ya meşə fonduna aid olmayan ağac və ya kol əkililəri 
məhv etmə və ya korlama— 
iki ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 261. 
Xüsusi  mühafizə  olunan  təbiət  ərazilərinin  və  təbiət  obyektlərinin 
mühafizə rejimini pozma 
Qoruqların, milli parkların, təbiət abidələrinin və ya dövlət tərəfindən xüsusi mühafizə olunan 
təbiət ərazilərinin mühafizə rejiminin pozulması əhəmiyyətli zərər vurulmasına səbəb 
olduqda— 
yüz manatdan beş yüz manatadək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri ilə və 
ya altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Qeyd: Bu Məcəllənin 261-ci maddəsində "əhəmiyyətli zərər" dedikdə iki yüz manatdan artıq olan məbləğ başa düşülür. 
29-cu fəsil 
HƏRƏKƏT TƏHLÜKƏSİZLİYİ VƏ NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN İSTİSMARI 
QAYDALARI ƏLEYHİNƏ OLAN CINAYƏTLƏR 
Maddə 262. 
Dəmir yolu, su və ya hava nəqliyyatının hərəkət təhlükəsizliyi və istismarı 
qaydalarını pozma 
262.1. Yerinə yetirdiyi işlə və ya tutduğu vəzifə ilə əlaqədar dəmir yolu, su və ya hava 
nəqliyyatının hərəkət təhlükəsizliyi və istismarı qaydalarına riayət etməyə borclu olan şəxs 

tərəfindən həmin qaydaların pozulması, ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına ağır 
və ya az ağır zərər vurulmasına səbəb olduqda— 
üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 
etmə ilə cəzalandırılır. 
262.2. Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda— 
iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
262.3. Bu Məcəllənin 262.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər ehtiyatsızlıqdan iki və 
daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda— 
beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 263. 
Yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını pozma 
263.1. Avtomobil, tramvay və ya digər mexaniki nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxs 
tərəfindən yol hərəkəti və ya nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarının pozulması, 
ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına az ağır və ya ağır zərər vurulmasına səbəb 
olduqda— 
üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək müddətə nəqliyyat 
vasitələrini idarə etmək hüququndan məhrum edilməklə eyni müddətə azadlıqdan məhrum 
etmə ilə cəzalandırılır. 
263.2. Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda— 
üç ilədək müddətə nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququndan məhrum edilməklə iki ildən 
altı ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
263.3. Bu Məcəllənin 263.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər ehtiyatsızlıqdan iki və 
daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda— 
beş ilədək müddətə nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququndan məhrum edilməklə beş 
ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Qeyd: Bu maddədə «digər mexaniki nəqliyyat vasitəsi» dedikdə trolleybuslar, traktorlar, motosikllər, habelə başqa 
özüyeriyən maşın və mexanizmlər nəzərdə tutulur. 
Maddə 264. 
Yol nəqliyyat hadisəsi yerindən qaçma 
Bu Məcəllənin 263-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş nəticələrin baş verdiyi hallarda nəqliyyat 
vasitəsini idarə edən və yol hərəkəti və ya nəqliyyat vasitəsinin istismarı qaydalarını pozan 
şəxsin yol nəqliyyat hadisəsi yerindən qaçması— 
üç ilədək müddətə nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququndan məhrum edilməklə üç ilədək 
müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır.
KM2 
Maddə 265. 
Nəqliyyat_vasitələrini_keyfiyyətsiz_təmir_etmə_və_ya_onları_texniki_cəhətdən_nasaz_vəziyyətdə_işə_buraxma'>Nəqliyyat vasitələrini keyfiyyətsiz təmir etmə və ya onları texniki cəhətdən 
nasaz vəziyyətdə işə buraxma 

265.1. Nəqliyyat vasitələrinin və ya nəqliyyat avadanlıqlarının keyfiyyətsiz təmir edilməsi, 
habelə nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinə cavabdeh olan şəxs tərəfindən texniki 
cəhətdən nasaz nəqliyyat vasitələrinin istismara buraxılması, ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş 
şəxsin sağlamlığına az ağır və ya ağır zərər vurulmasına səbəb olduqda— 
yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə azadlığın 
məhdudlaşdırılması ilə və ya bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
265.2. Eyni hərəkətlər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda— 
beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
265.3. Bu Məcəllənin 265.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər ehtiyatsızlıqdan iki və 
ya daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda— 
üç ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 266. 
Nəqliyyat vasitələrini və ya yolları yararsız vəziyyətə salma 
266.1. Dağıtmaq, zədələmək və ya başqa üsulla yolların, nəqliyyat vasitələrinin və ya 
nəqliyyat avadanlığının yararsız vəziyyətə salınması ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin 
sağlamlığına az ağır və ya ağır zərər vurulmasına və ya külli miqdarda ziyan vurulmasına 
səbəb olduqda— 
beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya 
iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
266.2. Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda— 
iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
266.3. Bu Məcəllənin 266.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər ehtiyatsızlıqdan iki və 
ya daha çox şəxsin həlak olmasına səbəb olduqda— 
üç ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 267. 

Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə