AZƏrbaycan respublikasinin cinayət məCƏLLƏSİYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə13/24
tarix04.12.2016
ölçüsü5,01 Kb.
#786
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24

Bilə‐bilə ədalətsiz hökm, qətnamə, qərardad və qərar çıxarma 

295.1. Hakimlərin bilə-bilə ədalətsiz hökm, qətnamə, qərardad və ya qərar çıxarması— 
beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
295.2. Eyni əməllər azadlıqdan məhrum etmə barədə məhkəmənin çıxardığı qanunsuz hökm 
ilə əlaqədar olduqda və ya başqa ağır nəticələrə səbəb olduqda— 
beş ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 296. 
Bilə‐bilə yalan xəbərçilik etmə 
296.1. Cinayət edilməsi haqqında bilə-bilə yalan xəbərçilik etmə— 
üç yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya yüz altmış saatdan iki yüz saatadək 
ictimai işlər və ya bir ildən iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
296.2. Eyni əməllər şəxsin ağır və ya xüsusilə ağır cinayət törətməkdə ittiham olunması və ya 
süni ittiham sübutlarının yaradılması ilə bağlı törədildikdə— 
üç ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 297. 
Bilə‐bilə yalan ifadə vermə, yalan rəy vermə və ya yanlış tərcümə etmə 
297.1. Məhkəmədə və ya ibtidai istintaqda şahid, zərərçəkmiş şəxs tərəfindən yalan ifadə 
vermə və ya ekspert tərəfindən bilə-bilə yalan rəy vermə, habelə tərcüməçi tərəfindən bilə-bilə 
yanlış tərcümə etmə— 
beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya yüz altmış saatdan iki yüz saatadək 
ictimai işlər və ya bir ildən iki ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlığın 
məhdudlaşdırılması və ya altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
297.2. Eyni əməllər şəxsin ağır və ya xüsusilə ağır cinayət törətməkdə ittiham olunması ilə 
bağlı törədildikdə— 
iki ildən altı ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Qeyd: 
1. Bu Məcəllənin 297.1-ci maddəsində göstərilən şəxslər təhqiqatın, ibtidai istintaqın gedişində, məhkəmə baxışında 
məhkəmə tərəfindən hökm və ya qətnamə, habelə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən qərar 
çıxarılanadək verdikləri ifadənin, rəyin və ya etdikləri tərcümənin yalan olduğunu könüllü olaraq bildirdikdə cinayət 
məsuliyyətindən azad olunurlar. 
2. Şəxs özünə, arvadına (ərinə), övladlarına, valideynlərinə və qanunvericiliklə dairəsi müəyyən edilmiş digər yaxın 
qohumlarına qarşı ifadə verməyə məcbur edilərək bilə-bilə yalan ifadə verdikdə cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilməz. 
Maddə 298.
 Şahidin və ya zərərçəkmiş şəxsin ifadə verməkdən imtina etməsi 
Şahidin və ya zərərçəkmiş şəxsin ifadə verməkdən imtina etməsi— 
üç yüz manatdan beş yüz manatadək miqdarda cərimə və ya yüz iyirmi saatdan yüz səksən 
saatadək ictimai işlər və ya bir ildən iki ilədək müddətə islah işləri və ya altı ayadək müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Qeyd: Şəxs özü, arvadı (əri), övladları, valideynləri və qanunvericiliklə dairəsi müəyyən edilmiş digər yaxın qohumlarına 
qarşı ifadə verməkdən imtina etdikdə cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilməz. 

Maddə 299.
 İfadə  verməkdən  boyun  qaçırmağa,  yalan  ifadə  və  ya  yalan  rəy  verməyə, 
yaxud yanlış tərcümə etməyə məcbur etmə və ya pulla ələ alma 
299.1. Şahidin, zərərçəkmiş şəxsin yalan ifadə verməsi məqsədi ilə və ya ekspertin yalan rəy 
və ya yalan ifadə verməsi məqsədi ilə, habelə tərcüməçinin yanlış tərcümə etməsi məqsədi ilə 
onları pulla ələ alma— 
beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya yüz səksən saatdan iki yüz qırx 
saatadək ictimai işlər və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya altı ayadək müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
299.2. Şahidi, zərərçəkmiş şəxsi yalan ifadə verməyə, eksperti yalan rəy verməyə və ya 
tərcüməçini yanlış tərcümə etməyə məcbur etmə, habelə həmin şəxsləri ifadə verməkdən 
boyun qaçırmağa məcbur etmə şantajla, həmin şəxsləri və ya onların yaxın qohumlarını 
öldürmək, sağlamlığa zərər vurmaq və ya əmlakını məhv etmək və ya zədələmək hədəsi ilə 
törədildikdə— 
min manatdan üç min manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
299.3. Bu Məcəllənin 299.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər həmin şəxslərin həyatı 
və ya sağlamlığı üçün təhlükəli olmayan zor tətbiq etməklə törədildikdə— 
iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
299.4. Bu Məcəllənin 299.1 və ya 299.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər mütəşəkkil 
dəstə tərəfindən və ya həmin şəxslərin həyatı və ya sağlamlığı üçün təhlükəli olan zor tətbiq 
etməklə törədildikdə— 
üç ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 300. 
Təhqiqat və ya ibtidai istintaq məlumatlarını yayma 
Qanunla müəyyən edilmiş qaydada yayılmaması barədə xəbərdarlıq edilmiş şəxs tərəfindən 
təhqiqatçının, müstəntiqin, prokurorun və ya məhkəmə nəzarəti funksiyasını həyata keçirən 
hakimin icazəsi olmadan təhqiqat və ya ibtidai istintaq məlumatlarının yayılması maraqlı 
şəxsə mənəvi və ya maddi ziyanın vurulmasına səbəb olduqda— 
beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya 
altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 301. 
Məhkəmə  və  hüquq  mühafizə  orqanları  işçiləri  barəsində  tətbiq  edilən 
təhlükəsizlik tədbirləri haqqında məlumatları yayma 
301.1. Hakimlər, andlı iclasçılar, məhkəmə nəzarətçiləri, məhkəmə icraçıları, prokurorlar, 
müstəntiqlər, təhqiqatçılar, əməliyyat-axtarış fəaliyyətini, gömrük işini həyata keçirən, ictimai 
qaydanın mühafizəsini və milli təhlükəsizliyi təmin edən, habelə istintaq orqanlarının və ya 
prokurorların qərarlarını icra edən şəxslər və ya onların yaxın qohumları barəsində tətbiq 
edilən təhlükəsizlik tədbirləri haqqında məlumatların yayılması, əgər bu əməl qulluq mövqeyi 
ilə əlaqədar ona etibar edilən və ya məlum olan şəxs tərəfindən törədilərsə— 
beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri və ya 
altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

301.2. Eyni əməllər ağır nəticələrə səbəb olduqda— 
bir ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 302.
 Əməliyyat‐axtarış fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyi pozma 
302.1. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirmək səlahiyyətinə malik olmayan şəxslər 
tərəfindən belə tədbirlərin keçirilməsi, habelə əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirmək 
səlahiyyətinə malik olan şəxslər tərəfindən həmin tədbirlərin qanunvericiliklə müəyyən 
edilmiş əsaslar olmadan keçirilməsi şəxsin hüquq və qanunla qorunan mənafelərinin 
əhəmiyyətli pozulmasına səbəb olduqda— 
beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə 
tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya 
edilməməklə iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
302.2. Eyni əməllər informasiyanın gizli yolla götürülməsi üçün nəzərdə tutulan xüsusi 
texniki vasitələrdən istifadə edilməklə törədildikdə— 
min manatdan iki min manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə 
tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya 
edilməməklə iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 303. 
Siyahıya  alınmış və  ya üzərinə  həbs  qoyulmuş, yaxud müsadirə  olunmalı 
əmlak barəsində qanunsuz hərəkətlər 
303.1. Siyahıya alınmış və ya üzərinə həbs qoyulmuş əmlakın etibar olunmuş şəxs tərəfindən 
israf edilməsi, özgəninkiləşdirilməsi, gizlədilməsi, həmçinin dəyişdirilməsi, habelə üzərinə 
həbs qoyulmuş pul vəsaitləri (əmanətləri) ilə bank əməliyyatlarının bank və ya digər kredit 
təşkilatının nümayəndəsi tərəfindən həyata keçirilməsi— 
beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya yüz səksən saatdan iki yüz qırx 
saatadək ictimai işlər və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
303.2. Məhkəmənin hökmünə əsasən müsadirə edilməli olan əmlakı gizlətmə və ya 
mənimsəmə, habelə əmlakın müsadirə olunması barədə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş 
hökmünün icra olunmasından başqa cür yayınma— 
min manatdan üç min manatadək miqdarda cərimə və ya beş yüz manatadək miqdarda cərimə 
edilməklə və ya edilməməklə üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 304. 
Azadlıqdan_məhrum_etmə_yerindən,_həbsdən_və_ya_mühafizə_altından_qaçma'>Azadlıqdan  məhrum  etmə  yerindən,  həbsdən və  ya  mühafizə  altından 
qaçma 
304.1. Cəza çəkən və ya ibtidai həbsdə olan şəxsin azadlıqdan məhrum etmə yerlərindən, 
həbsdən və ya mühafizə altından qaçması— 
iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
304.2. Eyni əməllər: 
304.2.1. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə; 

304.2.2. həyat və ya sağlamlıq üçün təhlükəli olan zor tətbiq etməklə və ya belə zor tətbiq 
etmə hədəsi ilə törədildikdə; 
304.2.3. silah işlətməklə və ya silah qismində işlədilən əşyalardan istifadə olunmaqla 
törədildikdə— 
iki ildən altı ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 305. 
Azadlıqdan məhrum etmə növündə cəza çəkməkdən boyun qaçırma 
Azadlıqdan məhrum etmə yerindən qısa müddətə getməsinə icazəsi olan şəxsin icazə müddəti 
başa çatmaqdan sonra geri qayıtmaması— 
bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 306. 
Məhkəmənin hökmünü, qərarını, yaxud digər aktını icra etməmə 
306.1. Qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qətnaməsini, hökmünü, qərardadını və ya qərarını 
qərəzli olaraq icra etməmə və ya həmin məhkəmə aktlarının icrasına maneçilik törətmə— 
min manatdan üç min manatadək miqdarda cərimə və ya yüz altmış saatdan iki yüz qırx 
saatadək ictimai işlər və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya eyni müddətə azadlığın 
məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır. 
306.2. Eyni əməllər vəzifəli şəxs tərəfindən törədildikdə — 
üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma 
hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə dörd min manatdan altı min manatadək 
miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç ilədək müddətə azadlığın 
məhdudlaşdırılması və ya üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə 
cəzalandırılır. 
Maddə 307. 
Cinayət barəsində xəbər verməmə və ya qabaqcadan vəd etmədən cinayəti 
gizlətmə 
307.1. Ağır və ya xüsusilə ağır cinayətin hazırlanmasını və ya törədilməsini bilərək həmin 
cinayət barəsində xəbər verməmə — 
beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya 
iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
307.2. Qabaqcadan vəd etmədən ağır cinayəti gizlətmə— 
iki min manatdan beş min manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
307.3. Qabaqcadan vəd etmədən xüsusilə ağır cinayəti gizlətmə— 
iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Qeyd: Arvadı (əri), övladları, valideynləri və qanunvericiliklə dairəsi müəyyən edilmiş digər yaxın qohumları tərəfindən 
hazırlanmış və ya törədilmiş cinayət barəsində xəbər verməyən şəxs bu Məcəllənin 307.1-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş 
cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilməz. 
33-cü fəsil 

Korrupsiya cinayətləri və dövlət hakimiyyəti, dövlət qulluğu mənafeyi, yerli özünüidarə 
orqanlarında, habelə kommersiya və ya qeyri-kommersiya təşkilatlarında qulluq mənafeyi 
əleyhinə olan cinayətlər. 
Maddə 308. 
Vəzifə səlahiyyətlərindən sui‐istifadə 
308.1.  Vəzifə  səlahiyyətlərindən  sui‐istifadə, yəni  vəzifəli  şəxsin  xidməti  vəzifələrinin 
icrası ilə əlaqədar özü və ya üçüncü şəxslər üçün qanunsuz üstünlük əldə etmək məqsədilə 
öz  qulluq  səlahiyyətlərindən  qulluq  mənafeyinə  qəsdən  zidd  olaraq  istifadə  etməsi  və  ya 
qulluq  mənafeyi  tələb  etdiyi  halda  istifadə  etməməsi  fiziki  və  ya  hüquqi  şəxslərin 
hüquqlarına  və  qanuni  mənafelərinə,  yaxud  cəmiyyətin  və  ya  dövlətin  qanunla  qorunan 
mənafelərinə mühüm zərər vurduqda – 
min manatdan iki min manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə müəyyən 
vəzifə  tutma və ya  müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum  etmə  və ya  iki 
ilədək müddətə islah işləri və ya əmlakı müsadirə olunmaqla üç ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
308.2. Bu Məcəllənin 308.1-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş əməllər ağır nəticələrə səbəb 
olduqda və ya seçkinin (referendumun) nəticələrinə təsir məqsədilə törədildikdə— 
üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma 
hüququndan məhrum edilməklə, əmlakı müsadirə olunmaqla üç ildən səkkiz ilədək müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Qeyd: 
1. Bu fəslin maddələrində vəzifəli şəxslər dedikdə daimi, müvəqqəti olaraq və ya xüsusi səlahiyyət üzrə hakimiyyət 
nümayəndəsi funksiyalarını həyata keçirən, yaxud dövlət orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında, dövlət və bələdiyyə 
müəssisə, idarə və təşkilatlarında, habelə digər kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatlarında təşkilati-sərəncamverici və 
ya inzibati-təsərrüfat funksiyalarını yerinə yetirən şəxslər
, beynəlxalq təşkilatların  nümayəndələri, habelə 
"Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun məqsədi üçün vəzifəli şəxs hesab 
edilən digər şəxslər başa düşülür. 
2. Vəzifəli şəxslər sırasına daxil olmayan dövlət qulluqçuları və yerli özünüidarə orqanlarının, habelə kommersiya və qeyri­
kommersiya təşkilatlarının qulluqçuları müvafiq maddələrlə xüsusi olaraq nəzərdə tutulmuş hallarda bu fəslin maddələri ilə 
cinayət məsuliyyəti daşıyırlar. 
Maddə 309. 
Vəzifə səlahiyyətlərini aşma 
309.1. Vəzifəli şəxs tərəfindən xidməti səlahiyyətlərinin hüdudlarından açıq-aşkar surətdə 
kənara çıxan hərəkətlər etməsi fiziki və ya hüquqi şəxslərin hüquqlarına və qanuni 
mənafelərinə, yaxud cəmiyyət və ya dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə mühüm zərər 
vurduqda— 
min manatdan iki min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya 
üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma 
hüququndan məhrum edilməklə, əmlakı müsadirə olunmaqla üç ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
309.2. Bu Məcəllənin 309.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər zor tətbiq etməklə və ya 
zor tətbiq etmə hədəsi ilə törədildikdə, yaxud silah və digər xüsusi vasitələrdən istifadə 
etməklə törədildikdə və ya ağır nəticələrə səbəb olduqda— 

üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma 
hüququndan məhrum edilməklə, əmlakı müsadirə olunmaqla üç ildən yeddi ilədək müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 310. 
Vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərini mənimsəmə 
Özbaşına özünün vəzifəli şəxs kimi təqdim edilməsi və ya vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərinin 
mənimsənilməsi ilə əlaqədar fiziki və ya hüquqi şəxslərin hüquqlarının və qanuni 
mənafelərinin əhəmiyyətli dərəcədə pozulmasına səbəb olan hərəkətlər törətmə— 
beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya iki yüz saatadək müddətə ictimai 
işlər və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 
Maddə 311. Rüşvət alma (passiv rüşvətxorluq) 
311.1. Rüşvət alma, yəni vəzifəli şəxsin xidməti vəzifəsinin (səlahiyyətlərinin) icrası ilə 
əlaqədar hər hansı hərəkətə (hərəkətsizliyə) görə, eləcə də xidmət üzrə ümumi himayədarlıq 
və ya laqeydlik müqabilində özü və yaxud üçüncü şəxslər üçün birbaşa və ya dolayı yolla, 
şəxsən və ya vasitəçidən istifadə etməklə maddi və sair neməti, imtiyazı və ya güzəşti 
istəməsi və ya alması – 
üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma 
hüququndan məhrum edilməklə, əmlakı müsadirə olunmaqla dörd ildən səkkiz ilədək 
müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır

311.2. Vəzifəli şəxs tərəfindən qanunsuz hərəkətlərə (hərəkətsizliyə) görə rüşvət alma— 
üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma 
hüququndan məhrum edilməklə, əmlakı müsadirə olunmaqla beş ildən on ilədək müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
311.3. Bu Məcəllənin 311.1 və ya 311.2-ci maddələri ilə nəzərdə tutulmuş əməllər: 
311.3.1. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən; 
3.11.3.2. təkrar törədildikdə; 
311.3.3. külli miqdarda törədildikdə; 
311.3.4. hədə-qorxu tətbiq olunmaqla törədildikdə— 
əmlakı müsadirə olunmaqla səkkiz ildən on iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 
Qeyd: 
Bu Məcəllənin 311.3.3-cü maddəsində "külli miqdar" dedikdə, 
beş min manatdan artıq olan məbləğ başa 
düşülür. 
Ma d d ə 3 1 2. Rüşvət vermə (aktiv rüşvətxorluq) 

312.1. Rüşvət vermə, yəni xidməti vəzifəsinin (səlahiyyətlərinin) icrası ilə əlaqədar hər 
hansı hərəkətin edilməsi və ya belə hərəkətin edilməsindən imtina olunması müqabilində 
vəzifəli şəxsə onun özü və ya üçüncü şəxslər üçün birbaşa və ya dolayı yolla, şəxsən və ya 
vasitəçidən istifadə etməklə maddi və sair nemət, imtiyaz və ya güzəşt verilməsi – 
min manatdan iki min manatadək miqdarda cərimə və ya əmlakı müsadirə olunmaqla 
iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
312.2. Vəzifəli şəxs tərəfindən bilə-bilə qanunsuz hərəkətlər (hərəkətsizlik) etməyə görə ona 
rüşvət vermə və ya təkrar rüşvət vermə— 
iki min manatdan dörd min manatadək miqdarda cərimə və ya əmlakı müsadirə olunmaqla 
dörd ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Qeyd: Rüşvət verən şəxs vəzifəli şəxs tərəfindən tətbiq edilən hədə-qorxu nəticəsində rüşvət verdikdə və ya rüşvət vermə 
haqqında müvafiq dövlət orqanına könüllü məlumat verdikdə cinayət məsuliyyətindən azad edilir. 
M a d d ə 3 1 2 ‐ 1. Vəzifəli şəxsin qərarına qanunsuz təsir göstərmə 
(nüfuz alveri) 
312‐1.1.  Şəxs  tərəfindən  öz  həqiqi  və  ya  güman  edilən təsir  imkanlarından  istifadə 
edərək vəzifəli şəxsin qərarına qanunsuz təsir etmək məqsədilə özü və yaxud üçüncü şəxslər 
üçün maddi və sair nemətin, imtiyazın və ya güzəştin istənilməsi və ya alınması‐
üç  min  manatdan  beş  min  manatadək  miqdarda  cərimə  və  ya  əmlakı  müsadirə 
olunmaqla üç ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan mərhum etmə ilə cəzalandırılır. 
312‐1.2. Şəxsə öz həqiqi və ya güman edilən təsir imkanlarından istifadə edərək vəzifəli 
şəxsin qərarına qanunsuz təsir etmək üçün maddi və sair nemətin, imtiyazın və ya güzəştin 
verilməsi  ‐ min  manatdan  iki  min  manatadək  miqdarda  cərimə  və  ya  əmlakı  müsadirə 
olunmaqla iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 313. 
Vəzifə saxtakarlığı 
Vəzifə saxtakarlığı, yəni vəzifəli şəxs, eləcə də vəzifəli şəxs olmayan dövlət qulluqçusu və ya 
yerli özünüidarə orqanı qulluqçusu tərəfindən rəsmi sənədlərə və ya informasiya resurslarına 
bilə-bilə yalan məlumatların daxil edilməsi, habelə göstərilən sənədlərdə və ya informasiya 
resurslarında onların həqiqi məzmununu təhrif edən düzəlişlərin edilməsi, bu əməllər tamah 
və ya sair şəxsi niyyətlərlə törədildikdə— 
beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya bir ildən iki ilədək müddətə islah 
işləri və ya iki ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma 
hüququndan məhrum edilməklə, əmlakı müsadirə olunmaqla iki ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Maddə 314. 
Səhlənkarlıq 
314.1. Səhlənkarlıq, yəni vəzifəli şəxsin işə vicdansız və ya laqeyd münasibəti nəticəsində öz 
xidməti vəzifəsini yerinə yetirməməsi və ya lazımi qaydada yerinə yetirməməsifiziki və ya 
hüquqi şəxslərin hüquqlarına və qanuni mənafelərinə və ya dövlətin və ya cəmiyyətin qanunla 
qorunan mənafelərinə mühüm zərər vurulmasına səbəb olduqda— 
beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya iki yüz otuz saatadək ictimai işlər və 
ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 
314.2. Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə 
səbəb olduqda— 
beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 314-1. 
Dövlətin müstəsna mülkiyyətində olan və özgəninkiləşdirilməsi qadağan 
edilən torpaq sahələrinə dair qanunsuz qərar qəbul etmə 
Vəzifəli şəxs tərəfindən dövlətin müstəsna mülkiyyətində olan və özgəninkiləşdirilməsi 
qanunla qadağan edilən torpaq sahələrinin bələdiyyələrin, fiziki və ya hüquqi şəxslərin 
mülkiyyətinə, istifadəsinə və ya onlara icarəyə verilməsi haqqında qərar qəbul etmə -
üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma 
hüququndan məhrum edilməklə iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 
Maddə  314‐2.  Qanunvericiliklə  müəyyən  olunmuş  qaydaları  pozmaqla  torpaq 
sahələri  ayırma,  tikinti  və  ya  quraşdırma  işlərinin  aparılmasına  icazə 
vermə 
314‐2.1.  Qanunvericiliklə  müəyyən  olunmuş  qaydaları  pozmaqla  vəzifəli  şəxs 
tərəfindən tikinti və ya quraşdırma işlərinin aparılmasına icazə vermə ‐
bir  ilədək  müddətə  islah  işləri  və  ya  üç  ilədək  müddətə  müəyyən vəzifə  tutma  və  ya 
müəyyən fəaliyyətlə  məşğul  olma  hüququndan  məhrum  edilməklə  və  ya  edilməməklə  üç 
ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
314‐2.2.  Qanunvericiliklə  müəyyən  olunmuş  qaydaları  pozmaqla  vəzifəli  şəxs 
tərəfindən  magistral  boru  kəmərlərinin,  gərginliyi  1000  voltdan  çox  olan  elektrik 
şəbəkələrinin,  metropolitenin,  dəmir  yolu  qurğularının,  müdafiə  obyektlərinin,  su  təchizatı 
və kanalizasiya sistemlərinin, texniki qurğularının, neft buruqlarının, avtomobil yollarının və 
ya  suların  mühafizə  zonalarında  torpaq  sahələri  ayırma,  tikinti  və  ya  quraşdırma  işlərinin 
aparılmasına icazə vermə ‐
iki  ilədək  müddətə  islah  işləri  və  ya  üç ilədək  müddətə  müəyyən vəzifə  tutma  və  ya 
müəyyən fəaliyyətlə  məşğul  olma  hüququndan  məhrum  edilməklə  iki  ildən  dörd  ilədək 
müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
314‐2.3. Bu Məcəllənin 314‐2.1 və 314‐2.2‐ci maddələri ilə nəzərdə tutulmuş əməllər ağır 
nəticələrə səbəb olduqda ‐

üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma 
hüququndan məhrum edilməklə dörd ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə 
ilə cəzalandırılır. 
Maddə  314‐3.  Qanunvericiliklə  müəyyən  olunmuş  qaydaları  pozmaqla  aparılan 

Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə