AZƏrbaycan respublikasinin cinayət məCƏLLƏSİ


mislindən” sözləri müvafiq olaraq “ikiYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə22/24
tarix04.12.2016
ölçüsü5,01 Kb.
#786
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

mislindən” sözləri müvafiq olaraq “iki min manatdan əlli min manatadək” və “əlli 
min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
26 dekabr 2000-ci il tarixli 49-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Cinayət və 
İnzibati Xətalar Məcəllələrinə əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, 
№ 1, maddə 24) ilə 213.1-ci maddənin dispozisiyası yeni redaksiyada verilmişdir.  Əvvəlki 
redaksiyada deyilirdi: 
213.1. Xeyli miqdarda vergilərdən yayınmaq məqsədi ilə vətəndaşlar tərəfindən gəlirlər və xərclər barədə 
bilə-bilə təhrif olunmuş məlumatların deklarasiyada göstərilməsi — 

28  noyabr  2006‐cı  il  tarixli  185‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Cinayət və  İnzibati 
Xətalar  Məcəllələrinə  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2006‐cı il, №  12, maddə 1020) ilə 213.1‐ci  və 
213.3‐cü  maddələrində  «başqa  icbari  ödənişləri»  sözləri  «məcburi  dövlət  sosial  sığorta  haqlarını» 
sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
26  dekabr  2000‐ci  il  tarixli  49‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının 
Cinayət və  İnzibati  Xətalar  Məcəllələrinə  əlavələr və  dəyişikliklər  edilməsi 
haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının 
qanunvericilik toplusu, 2001‐ci il, № 1, maddə 24) ilə 213.2‐ci maddənin dispoziyası 
yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
213.2. Eyni əməllər külli miqdarda törədildikdə— 
26  dekabr  2000‐ci  il  tarixli  49‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının 
Cinayət və  İnzibati  Xətalar  Məcəllələrinə  əlavələr və  dəyişikliklər  edilməsi 
haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının 
qanunvericilik  toplusu,  2001‐ci  il,  №  1,  maddə  24)  ilə  213.3‐cü  maddənin 
dispoziyası yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
213.3. Xeyli miqdarda  vergilərdən yayınmaq məqsədi ilə gəlirlər və ya xərclər barədə bilə‐bilə 
təhrif olunmuş məlumatların təşkilatın mühasibat sənədlərinə daxil edilməsi— 
31  may  2007‐ci  il  tarixli  357‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  6,  maddə  579)  ilə  213‐cü  maddə  yeni 
redaksiyada verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
Maddə  213. Vergi ödəməkdən yayınma 
213.1. Fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallarda 
gəlirlər haqqında bəyannamə təqdim  etməməklə, yaxud gəlirlər və ya xərclər barədə bilə-bilə təhrif olunmuş 
məlumatları bəyannamədə göstərməklə, yaxud digər üsulla xeyli miqdarda  vergiləri və ya məcburi dövlət sosial 
sığorta haqlarını ödəməkdən yayınma— 
şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min mislinədək miqdarda cərimə və ya bir ilədək 
müddətə islah işləri ilə cəzalandırılır. 
213.2. Eyni əməllər: 
213.2.1. külli miqdarda ziyan vurduqda
213.2.2. külli miqdarda gəlir əldə etməklə törədildikdə; 
213.2.3. mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə— 
şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki min mislindən beş min mislinədək miqdarda cərimə və ya iki ilədək 
müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya altı ayadək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

213.3. Gəlirlər və ya xərclər barədə bilə-bilə təhrif olunmuş məlumatları təşkilatın mühasibat sənədlərinə 
daxil etməklə, yaxud digər üsulla xeyli  miqdarda vergiləri və ya məcburi dövlət sosial sığorta haqlarını 
ödəməkdən yayınma— 
üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum 
edilməklə və ya edilməməklə iki ilədək müddətə islah işləri və ya eyni müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və 
ya bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
213.4. Bu Məcəllənin 213.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan əməllər külli miqdarda törədildikdə— 
beş ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum 
edilməklə və ya edilməməklə üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Qeyd: 
1. Bu Məcəllənin 213.1. və 213.2-ci maddələrində «xeyli miqdar» dedikdə, 
şərti maliyyə vahidi 
məbləğinin iki min mislindən beş min mislinədək olan məbləğ, «külli miqdar» dedikdə isə beş min mislindən 
yuxarı olan məbləğ başa düşülür. 
2. Bu Məcəllənin 213.3. və 213.4-cü maddələrində «xeyli miqdar» dedikdə, 
şərti maliyyə vahidi 
məbləğinin on beş min mislindən yuxarı olan, «külli miqdar» dedikdə isə iyirmi beş min mislindən yuxarı olan 
məbləğ başa düşülür. 
3. Bu Məcəllənin 213.1—213.4‐cü maddələrində nəzərdə tutulan əməlləri ilk dəfə törətmiş şəxs 
cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanı tamamilə ödədikdə cinayət məsuliyyətindən azad olunur. 
20 iyun 2003-cü il tarixli 485-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2003-cü il, 
№ 8, maddə 425) ilə Məcəlləyə 213-1-ci maddə əlavə edilmişdir. 
31  may  2007‐ci  il  tarixli  357‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007‐ci il, № 6, maddə 579
ilə 
213‐1.1‐ci  maddənin  sanksiyasında
 ʺbir 
ilədək  müddətə 
azadlığın 
məhdudlaşdırılması  və  ya  altı  ayadəkʺ  sözləri  ʺiki  ilədəkʺ  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  213‐1.1‐cü  maddənin  sanksiyasında  213‐1.1‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti 
maliyyə vahidinin min mislindən üç min mislinədək” sözləri “min manatdan üç min manatadək” 
sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
31  may  2007‐ci  il  tarixli  357‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007‐ci il, № 6, maddə 579
ilə 
213‐1.2‐ci 
maddənin 
sanksiyasında
 ʺüç 
ilədək 
müddətə 
azadlığın 
məhdudlaşdırılması və ya üç ilədəkʺ sözləri ʺbeş ilədəkʺ sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

31  may  2007‐ci  il  tarixli  357‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007‐ci il, № 6, maddə 579
ilə 213‐1‐ci maddənin ʺQeydʺ hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
Qeyd: 
bu  maddədə  ʺxeyli  miqdarʺ  dedikdə,  şərti  maliyyə  vahidinin  500 
mislindən,  külli  miqdar  dedikdə  isə  şərti  maliyyə  vahidinin  min  mislindən  yuxarı 
olan məbləğ başa düşülür. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  213‐1‐ci 
maddənin  “Qeyd”ində  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  iki 
min  mislinədək” və  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  iki  min  mislindən”  sözləri 
müvafiq  olaraq  “beş  yüz  manatdan  iki  min  manatadək” və  “iki  min  manatdan” 
sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  320‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  6, 
maddə 562) ilə Məcəlləyə 213‐2‐ci və 213‐3‐cü maddələr əlavə edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il, №  6,  maddə  454)  ilə  213‐2‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən beş min 
mislinədək” sözləri “min manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il, №  6,  maddə  454)  ilə  213‐2‐ci 
maddənin  “Qeyd”ində  “şərti  maliyyə  vahidinin  yeddi  min  mislindən”  sözləri  və 
yeddi min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 

6,  maddə  454)  ilə  213‐3.1‐cü  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  min 
mislindən  beş  min  mislinədək”  sözləri  “min  manatdan  beş  min  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
17 may 2002-ci il tarixli 332-IIQD nömrəli "Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə 
mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə" 
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və
əlavələr edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, 
№ 5, maddə 258) ilə 214-cü maddə yeni redaksiyada verilmişdir.  Əvvəlki redaksiyada 
deyilirdi: 
Maddə 214. 
Terrorçuluq 
214.1. Terrorçuluq, yəni adamların həlak olması, əhəmiyyətli əmlak ziyanının vurulması, habelə başqa 
ağır nəticələrin baş verməsi təhlükəsi törədən partlayışların, yanğınların və ya digər hərəkətlərin edilməsi, bu 
hərəkətlər ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhalini qorxutmaq, yaxud təqsirkarın tələbinə əsasən hakimiyyət 
orqanlarının qərar qəbul etməsinə təsir göstərmək məqsədi ilə habelə həmin məqsədlə bu hərəkətlərin edilməsi 
hədəsi ilə törədildikdə ­
beş ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
214.2. Eyni əməllər: 
214.2.1. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə; 
214.2.2. təkrar törədildikdə; 
214.2.3. odlu silahdan istifadə etməklə törədildikdə ­
214.3 Bu Məcəllənin 214.1 və ya 214.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər mütəşəkkil dəstə 
tərəfindən törədildikdə və ya ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb 
olduqda­
on ildən on beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Qeyd: Terrorçuluq əməlinin hazırlanmasında iştirak etmiş şəxs hakimiyyət orqanlarını vaxtında xəbərdar 
etməklə və ya başqa üsulla bu cür əməlin qarşısının alınmasına yardım etdikdə və onun əməlində başqa cinayətin 
tərkibi olmadıqda, cinayət məsuliyyətindən azad edilir. 
17 may 2002-ci il tarixli 332-IIQD nömrəli "Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə 
mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə" 
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və
əlavələr edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, 
№ 5, maddə 258) ilə Məcəlləyə 214-1-ci maddə əlavə edilmişdir. 
 05 mart 2010-cu il tarixli 973-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  21 mart 2010-cu il, № 64, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, 
maddə 178) ilə 214-1-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir. 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi. 

Pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın tamamilə və yaxud qismən, bilavasitə və ya dolayısı ilə 
terrorçuluğun törədilməsinə qəsdən yönəldilməsi və ya pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın qəsdən həmin 
məqsədilə toplanılması ­
əmlakı  müsadirə  olunmaqla  səkkiz  ildən  on  iki  ilədək  müddətə  azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
17 may 2002-ci il tarixli 332-IIQD nömrəli "Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə 
mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə" 
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və
əlavələr edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, 
№ 5, maddə 258) ilə 216-cı maddədə  "Terror aktı" sözləri,  "Terrorçuluq" sözü ilə, 
"yeddi" sözü "beş ildən səkkiz" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, 
№ 7, maddə 455) ilə Məcəlləyə 219-1-ci maddə əlavə edilmişdir. 
2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, 
№ 7, maddə 455) ilə 221.2.1-ci maddədə  "tərəfindən" sözündən sonra "və ya təkrar" 
sözləri əlavə edilmişdir. 
14  may  2002‐ci  il  tarixli  321‐IIQD  nömrəli  ʺŞəhərsalmanın  əsasları  haqqındaʺ 
Azərbaycan 
Respublikası 
Qanununun 
tətbiqi 
ilə 
əlaqədar 
Azərbaycan 
Respublikasının  bəzi  qanunlarına  əlavələr və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında” 
Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik 
toplusu, 2002‐ci il, № 5, maddə 248) ilə Məcəlləyə 222‐1‐ci maddə əlavə edilmişdir. 
9  oktyabr  2007‐ci  il  tarixli  428‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  10, 
maddə 937) ilə 222‐ci və 222‐1‐ci maddələr yeni redaksiyada verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
Maddə 222. Tikinti, mədən işlərinin və sair işlərin aparılmasının təhlükəsizlik 
qaydalarını pozma 

222.1. Tikintinin planlaşdırılması, ona rəhbərlik edilməsi, habelə tikinti obyektinin sökülməsi və ya bu 
obyektdə yenidənqurmanın aparılması zamanı işlərin, eləcə də mədən işlərinin və sair işlərin aparılmasının 
təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına ağır və ya az ağır zərərin 
vurulmasına səbəb olduqda— 
şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək miqdarda cərimə və ya iki ilədək 
müddətə islah işləri və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma 
hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 
222.2. Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb 
olduqda— 
üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum 
edilməklə və ya edilməməklə üç ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 222-1. Tikinti qaydalarını pozma 
222-1.1. Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının razılığını 
almadan özbaşına bina və qurğular tikmə, mövcud tikililərin konstruksiyasında dəyişiklik etmə, habelə bu 
tikililərin funksional təyinatı dəyişdirilməklə, onlarda yenidən planlaşdırma, yenidənqurma işlərini aparma 
nəticəsində ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına ağır və ya az ağır zərərin vurulması ­
şərti maliyyə vahidinin yüz mislindən beş yüz mislinədək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah 
işləri və ya bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır. 
222-1.2. Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə və ya başqa ağır nəticələrə səbəb 
olduqda ­
bir ildən dörd ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır. 
26 oktyabr 2004-cü il tarixli 781-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə  və 
Azərbaycan Respublikasının  İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-cü il, № 11, 
maddə 900) ilə Məcəlləyə 222-2-ci maddə əlavə edilmişdir. 
9  oktyabr  2007‐ci  il  tarixli  428‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  10, 
maddə 937) ilə 222‐2.l‐ci maddənin sanksiyası yeni redaksiyada verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
şərti maliyyə vahidinin yeddi yüz mislindən min mislinədək miqdarda cərimə 
və  ya  iki  ilədək  müddətə  islah  işləri  və  ya  iki  ilədək  müddətə  azadlıqdan  məhrum 
etmə ilə cəzalandırılır. 
9  oktyabr  2007‐ci  il  tarixli  428‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  10, 
maddə 937) ilə 222‐2.2‐ci maddədə ʺiki ildən dördʺ sözləri ʺüç ildən altıʺ sözləri ilə 
əvəz edilmişdir. 

9  oktyabr  2007‐ci  il  tarixli  428‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  10, 
maddə 937) ilə 222‐3‐cü maddə əlavə edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6, maddə 454) ilə 223.1‐ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən 
beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
20 sentyabr 2005-ci il tarixli 991-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 11, maddə 994) ilə Məcəlləyə 224-1-ci maddə əlavə 
edilmişdir. 
20 sentyabr 2005-ci il tarixli 991-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 11, maddə 994) ilə Məcəlləyə 224-2-ci maddə əlavə 
edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6, maddə 454) ilə 225.1‐ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən 
beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  227.1‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  min  mislindən  dörd 
min  mislinədək”  sözləri  “min  manatdan  dörd  min  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
KM2
Azərbaycan  Respublikası  Cinayət Məcəlləsinin  228‐ci  maddəsinin  adı  və  onun 
dispozisiyası  (228.4‐cü  maddə)  arasında  olan  uyğunsuzluğun  aradan  qaldırılması  Azərbaycan 
Respublikasının Milli Məclisinə tövsiyə edilsin. 
Azərbaycan  Respublikası  Cinayət Məcəlləsinin  228.4‐cü  maddəsində  nəzərdə 
tutulan  «tullayıcı  silah»  termini  «Xidməti  və  mülki  silah  haqqında»  qanunda 
göstərilən «soyuq atıcı silah» termini mənasında tətbiq olunmalıdır. ( «Azərbaycan» 
qəzeti,  03  yanvar  №  1  2004‐ci  il,  Azərbaycan  Respublikası  Konstitusiya 
Məhkəməsinin Məlumatı  1/2004

16 may 2008‐ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  233‐cü  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz 
mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
14 iyun 2005-ci il tarixli 937-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Cinayət 
Məcəlləsinə  dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 575) ilə 
Məcəlləyə 233-1-ci maddə əlavə edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 

Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə