AZƏrbaycan respublikasinin cinayət məCƏLLƏSİYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə23/24
tarix04.12.2016
ölçüsü5,01 Kb.
#786
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  233‐2‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidinin  min  mislindən  iki  min 
mislinədək” sözləri “min manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
20  oktyabr  2006‐cı  il  tarixli  173‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2006‐cı  il,  №  12, 
maddə 1008) ilə  233‐ 2 və 233‐3‐cü maddələr əlavə edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 6, maddə 454) ilə  233‐3‐cü 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidinin  beş  yüz  mislindən  min 
mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  313IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐cı  il,  №  6, 
maddə  560)  ilə  234‐cü  maddənin  adında  “prekursorları”  sözü  “onların 
prekursorlarını” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  313IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐cı  il,  №  6, 
maddə  560)  ilə  234.5‐ci  maddəyə  “bölüşdürülməsi,”  sözündən  sonra  “verilməsi,” 
sözü,  “ixracı”  sözündən  sonra  “,  tranzit  nəql  edilməsi”  sözləri  əlavə  edilmişdir, 
prekursorların,”  sözü  çıxarılmışdır,  “və  ya  psixotrop  maddələrin”  sözləri  “, 
psixotrop maddələri və ya onların prekursorlarını” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  234.5‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti maliyyə  vahidi  məbləğinin  iki yüz  mislindən  min 
mislinədək” sözləri “iki yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  313IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐cı  il,  №  6, 
maddə  560)  ilə  234.5‐ci  maddənin  Qeydin  1‐ci  bəndində  “prekursorları”  sözü 
onların 
prekursorlarını” 
sözləri 
ilə,
prekursorların” 
sözü 
onların 
prekursorlarının” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
30 dekabr 2005-ci il tarixli 46-IIIQD  nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 2, maddə 71) ilə 234-cü maddənin "Qeyd" hissəsinin 
2-ci bəndində "şəxsi istehlak" sözlərindən sonra "miqdarından artıq" sözləri əlavə edilmiş, "normativ-hüquqi 
aktlar ilə" sözləri "qanunla" sözü ilə əvəz edilmişdir. 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  313IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐cı  il,  №  6, 
maddə  560)  ilə  235‐ci  maddənin  adında  “prekursorları”  sözü  “onların 
prekursorlarını” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
17  aprel  2007‐ci  il  tarixli  313IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐cı  il,  №  6, 
maddə  560)  ilə  237‐ci  maddənin  adında  və  237.1‐ci  maddədə  “narkotik  xassəli” 
sözləri “tərkibində narkotik maddələr olan” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  237.1‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  iki  yüz 
mislindən min mislinədək” sözləri “iki yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  240.4‐cü  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  iki  yüz 
mislindən min mislinədək” sözləri “iki yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

7  aprel  2006‐cı  il  tarixli  92‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006‐cı il, № 5, maddə 390) ilə 241‐ci maddə çıxarılmışdır. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:
 Maddə 241. 
Narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsindən əldə 
edilmiş pul vəsaitini və ya digər əmlakı leqallaşdırma 
241.1. Narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsindən əldə edilmiş pul 
vəsaitlərindən və ya digər əmlakdan istifadə etməklə maliyyə əməliyyatları və digər əqdlər həyata keçirmə, 
habelə sahibkarlıq və ya digər iqtisadi fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün göstərilən vəsaitlərdən və ya digər 
əmlakdan istifadə etmə — 
şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki min mislindən beş min mislinədək miqdarda cərimə və ya iki ilədək 
müddətə islah işləri və ya dörd ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
241.2. Eyni hərəkətlər: 
241.2.1. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə; 
241.2.2. təkrar törədildikdə; 
241.2.3. şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə— 
əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla dörd ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 
etmə ilə cəzalandırılır. 
241.3. Bu Məcəllənin 241.1 və 241.2-ci maddələrində göstərilən əməllər: 
241.3.1. mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə; 
241.3.2. külli miqdarda törədildikdə— 
əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla yeddi ildən on iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 
etmə ilə cəzalandırılır. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  242‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  min  mislindən  üç  min 
mislinədək” sözləri “min manatdan üç min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  243.1‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz 
mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  246‐cı 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  iki 
min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan  iki  min  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  248.1‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  iki  yüz 
mislindən min mislinədək” sözləri “iki yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  249.1‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz 
mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  249.2‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz 
mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6, maddə 454) ilə 250.1‐ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən 
beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  250.2‐cı  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz 
mislindən  iki  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan  iki  min  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  251.1‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz 
mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

16 may 2008‐ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  252.1‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz 
mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  253.1‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz 
mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  254.1‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  yüz  mislindən  min 
mislinədək” sözləri “yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  255‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  yüz  mislindən  min 
mislinədək” sözləri “yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6, maddə 454) ilə 256.1‐ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən 
beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
2  iyul  2001‐ci  il  tarixli  172‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik  aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu, 
2001‐ci il, №7, maddə 455) ilə 256‐cı maddədə “256.2.2” rəqəmi “256.2.1” rəqəmi ilə, 
“256.2.3”  rəqəmi  “256.2.2”  rəqəmi  ilə,  “256.2..4”  rəqəmi  “256.2.3”  rəqəmi  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  256.2‐ci 

maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  yüz  mislindən  min 
mislinədək” sözləri “yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, 
№ 7, maddə 455) ilə 256-cı maddədə  "256.2.2." rəqəmi "256.2.1." rəqəmi ilə, "256.2.3.
rəqəmi "256.2.2." rəqəmi ilə, "256.2.4." rəqəmi "256.2.3." rəqəmi ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci il, №  6,  maddə  454)  ilə  256.3‐cü 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min 
mislinədək” sözləri “min manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  256‐cı 
maddənin “Qeyd”ində “şərti maliyyə vahidi məbləğinin dörd yüz mislindən min 
mislinədək” və “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən” sözləri müvafiq 
olaraq  “dörd  yüz  manatdan  min  manatadək” və  “min  manatdan”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  257‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  yüz  mislindən 
beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6, maddə 454) ilə 258.1‐ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən 
beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  258.2‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  yüz  mislindən  min 
mislinədək” sözləri “yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci il, №  6,  maddə  454)  ilə  258.3‐cü 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin altı yüz mislindən min 
mislinədək” sözləri “altı yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  258‐ci 
maddənin “Qeyd”ində “şərti maliyyə vahidi məbləğinin dörd yüz mislindən min 
mislinədək” və “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən” sözləri müvafiq 
olaraq  “dörd  yüz  manatdan  min  manatadək” və  “min  manatdan”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  259.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min 
mislinədək” sözləri “min manatdan iki min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
20  oktyabr  2009‐cu  il  tarixli  896‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti,  27  dekabr  2009‐cu  il,  №289)  ilə  259.1‐ci  maddədə 
ʺmin manatdan iki min manatadəkʺ sözləri ʺiki min beş yüz manatdan üç min beş 
yüz manatadəkʺ sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 

Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə