AZƏrbaycan respublikasinin cinayət məCƏLLƏSİ


Seçkilərdə (referendumda)Yüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/24
tarix04.12.2016
ölçüsü5,01 Kb.
#786
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

Seçkilərdə (referendumda) iştirak qaydalarını pozma 
159-1.1. Namizədlərin, partiyaların, siyası partiyalar bloklarının seçki (referendum) 
kampaniyalarına müdaxilə etmə və ya onu pozma -  
iki yüz manatdan altı yüz manatadək miqdarda cərimə və ya iki yüz saatdan iki yüz qırx 
saatadək ictimai işlər və ya bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
159-1.2. seçkiqabağı (referendumqabağı) kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə mane olma -  
beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya iki yüz saatdan iki yüz qirx saatadək 
ictimai işlər və ya bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
159-1.3. Seçkilərdə (referendumda) başqalarının əvəzinə səs verilməsinə şərait yaratma -
beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və 
ya eyni müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 160. 
Seçki  (referendum)  komissiyalarının  işinə  müdaxilə  etmə  və  ya  təsir 
göstərmə 
160.1. Seçki (referendum) komissiyalarının işinə müdaxilə etmə və ya təsir göstərmə və ya 
seçki komissiyası üzvünün öz vəzifələrini yerinə yetirməsi ilə bağlı fəaliyyətinə müdaxilə 
etmə – 
yüz manatdan beş yüz manatadək miqdarda cərimə və ya yüz əlli saatdan iki yüz qırx 
saatadək ictimai işlər və ya bir ilədək müddətə islah işləri ilə cəzalandırılır. 
160.2. Eyni hərəkətlər: 

160.2.1. ələ alma, aldatma, hədələmə, zor tətbiq etməklə və ya zor tətbiq etmə hədəsi ilə; 
160.2.2. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə
160.2.3. vəzifəli şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə— 
beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya 
üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 
etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 161. Seçki (referendumda iştirak) sənədlərini saxtalaşdırma, bilə-bilə səsləri 
düzgün hesablamama, yaxud səsvermənin gizliliyini pozma 
161.1. Seçki komissiyasının üzvü tərəfindən seçki (referendumda iştirak) sənədlərinin 
saxtalaşdırılması və ya saxta sənədlərin təqdim edilməsi, bilə-bilə səslərin düzgün 
hesablanmaması, səsvermənin nəticələrinin düzgün müəyyənləşdirilməməsi və ya 
səsvermənin gizliliyinin pozulması -
yüz manatdan beş yüz manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri ilə 
cəzalandırılır. 
161.2. Seçki sənədlərinin başqa şəxslər tərəfindən saxtalaşdırılması, saxta sənədlərin təqdim 
edilməsi, başqa şəxslərin yerinə səs verilməsi, bir şəxs tərəfindən seçki qutusuna birdən artıq 
seçki bülletenlərinin qoyulması üçün zərfin açılması – 
yüz manatdan beş yüz manatadək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri ilə 
cəzalandırılır. 
Maddə 167-1. Dinə etiqad etməyə məcbur etmə 
167‐1.1.  Şəxsi  hər  hansı  dinə  (dini  cərəyana)  etiqad  etməyə,  o  cümlədən  dini 
ayin  və  mərasimləri  yerinə  yetirməyə  və  ya  dini  ayin  və  mərasimlərdə  iştirak 
etməyə, habelə dini təhsil almağa məcbur etmə ‐
beş  yüz  manatdan  min  manatadək  miqdarda  cərimə  və  ya  iki  ilədək  müddətə 
islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
167‐1.2. Şəxsi hər hansı dini quruma üzv olmağa məcbur etmə və ya şəxsin üzv 
olduğu dini qurumdan çıxmasına mane olma ‐
beş  yüz  manatdan  min  manatadək  miqdarda  cərimə  və  ya  iki  ilədək  müddətə 
azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. 
167‐1.3. Bu məcəllənin 167‐1.1 və ya 167‐1.2‐ci maddələrində nəzərdə tutulmuş 
əməllər: 

167‐1.3.1. yetkinlik yaşına çatmayan şəxs barəsində törədildikdə; 
167‐1.3.2.  qabaqcadan  əlbir  olan  bir  neçə  qrup  şəxs  və  ya  mütəşəkkil  dəstə 
tərəfindən törədildikdə; 
167‐1.3.3.  vəzifəli  şəxs  tərəfindən  öz  qulluq  mövqeyindən  istifadə  etməkdə 
törədildikdə ‐
min  manatdan  iki  min  manatadək  miqdarda  cərimə  və  ya  iki  ildən  beş  ilədək 
müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 162.
 Əmək mühafizəsi qaydalarını pozma 
162.1. Texniki təhlükəsizlik və ya əmək mühafizəsinin başqa qaydalarına riayət edilməsi 
vəzifəsi həvalə edilmiş şəxs tərəfindən bu qaydaların pozulması nəticəsində ehtiyatsızlıqdan 
insan sağlamlığına ağır və ya az ağır zərər vurularsa— 
yüz manatdan beş yüz manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri ilə və 
ya altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
162.2. Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan insan ölümünə səbəb olduqda— 
üç ildən beş ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma 
hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 
etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 163. 
Jurnalistlərin qanuni peşə fəaliyyətinə mane olma 
163.1. Jurnalistlərin qanuni peşə fəaliyyətinə mane olma, yəni zor tətbiq etməklə və ya belə 
zor tətbiq etmə hədəsi ilə onları məlumat yaymağa və ya məlumat yaymaqdan imtinaya vadar 
etmə— 
yüz manatdan beş yüz manatadək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri ilə 
cəzalandırılır. 
163.2. Eyni əməllər vəzifəli şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə 
törədildikdə— 
üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma 
hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə iki ilədək müddətə islah işləri ilə və ya bir 
ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 164
Hamilə  qadının  və  ya  himayəsində  üç  yaşınadək uşağı  olan  qadının
,  üç 
yaşınadək uşağını təkbaşına böyüdən kişinin
 əmək hüquqlarını pozma 
Qadının hamiləliyinə və ya himayəsində üç yaşınadək uşağı olmasına görə, həmçinin kişi üç 
yaşınadək uşağını təkbaşına böyütdüyünə görə onunla əmək müqaviləsini əsassız ləğv etmə— 
beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə ilə cəzalandırılır. 

Maddə 165. 
Müəlliflik hüquqlarını və ya əlaqəli hüquqları pozma 
165.1. Müəlliflik hüququ və ya əlaqəli hüquq obyektlərindən qanunsuz istifadə etmə, yəni 
özgənin elmi, ədəbi, bədii və ya başqa əsərini öz adı ilə nəşr etdirmə və ya özgənin 
müəllifliyini başqa cür mənimsəmə, bu cür əsəri qanunsuz olaraq yenidən dərc etmə və ya 
yayma, habelə şərikli müəllifliyə məcbur etmə, əgər bu əməllər nəticəsində xeyli miqdarda 
ziyan vurulmuşsa— 
yüz manatdan beş yüz manatadək miqdarda cərimə və ya yüz altmış saatdan iki yüz qırx 
saatadək ictimai işlər ilə cəzalandırılır. 
165.2. Eyni əməllər: 
165.2.1. təkrar törədildikdə; 
165.2.2. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə— 
əmlakı müsadirə olunmaqla beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya üç 
ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
M a d d  ə   1 6 5 - 1 .
 İnteqral sxem topologiyasından istifadəyə müstəsna hüququ pozma 
165-1.1. Müəllifin və ya digər hüquq sahibinin icazəsi olmadan inteqral sxem topologiyasının 
orijinal olmayan hissəsini cıxarma istisna olmaqla, bütövlükdə, yaxud onun hər hansı bir 
hissəsini inteqral sxemə daxil etmə yolu ilə və ya surətini başqa şəkildə cıxarma, habelə 
topologiyanın və ya həmin topologiyadan ibarət inteqral sxemi tətbiq etmə, gətirmə, satış 
üçün təklif etmə, satma, yaxud başqa formada təsərrüfat dövriyyəsinə daxil etmə, əgər bu 
əməllər nəticəsində xeyli miqdarda ziyan vurulmuşsa – 
yüz əlli manatdan beş yüz manatadək miqdarda cərimə və ya yüz altmış saatdan iki yüz qırx 
saatadək ictimai işlər ilə cəzalandırılır. 
165-1.2. Eyni əməllər: 
165-1.2.1. təkrar törədildikdə; 
165-1.2.2. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə 
-
beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Qeyd: Bu Məcəllənin 165-1.1-ci maddəsində "xeyli miqdar" dedikdə, min manatdan artıq olan məbləğ başa düşülür. 
Maddə 165-2. 
Folklor nümunələrindən istifadə tələblərinin pozulması 
165-2.1. Folklor nümunələrindən istifadə tələblərinin pozulması, əgər bu əməllər nəticəsində 
xeyli miqdarda ziyan vurulmuşsa əmlakı müsadirə olunmaqla yüz əlli manatdan beş yüz 
manatadək miqdarda cərimə və ya yüz altmış saatdan iki yüz qırx saatadək ictimai işlər ilə 
cəzalandırılır. 
165-2.2. Eyni əməllər: 
165-2.2.1. təkrar törədildikdə; 

165-2.2.2. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə 
-
əmlakı müsadirə olunmaqla şərti maliyyə vahidinin beş yüz mislindən min mislinədək 
miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Qeyd: Bu maddədə "xeyli miqdar" dedikdə, min manatdan artıq olan məbləğ başa düşülür

Maddə 165‐3. Məlumat toplularından qeyri‐qanuni istifadə 
165‐3.1.  Məlumat  toplularından  qeyri‐qanuni  istifadə,  əgər  bu  əməllər nəticəsində  xeyli 
miqdarda ziyan vurulmuşsa – 
əmlakı müsadirə olunmaqla, yüz əlli manatdan beş yüz manatadək miqdarda cərimə və 
ya yüz altmış saatdan iki yüz qırx saatadək ictimai işlərlə cəzalandırılır. 
165‐3.2. Eyni əməllər: 
165‐3.2.1. təkrar törədildikdə; 
165‐3.2.2.  qabaqcadan  əlbir  olan  bir  qrup  şəxs  və  ya  mütəşəkkil  dəstə  tərəfindən 
törədildikdə ‐
əmlakı müsadirə olunmaqla, beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya 
üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır. 
Qeyd. Bu maddədə “xeyli miqdar” dedikdə, min manatdan artıq olan məbləğ başa düşülür. 
Maddə 166.
 İxtiraçılıq və patent hüquqlarını pozma 
166.1. İxtiraçılıq və patent hüquqlarını pozma, yəni ixtiradan və ya səmərələşdirici təklifdən 
qanunsuz istifadə etmə və ya ixtira yaxud səmərələşdirici təkliflərin mahiyyəti barədə 
məlumatları müəllifin razılığı olmadan və rəsmi dərc edilənədək yayma, müəllifliyi 
mənimsəmə, şərikli müəllifliyə məcbur etmə, əgər bu əməllər nəticəsində xeyli miqdarda 
ziyan vurulmuşsa— 
yüz manatdan beş yüz manatadək miqdarda cərimə və ya yüz altmış saatdan iki yüz qırx 
saatadək ictimai işlər ilə cəzalandırılır. 
166.2. Eyni əməllər: 
166.2.1. təkrar törədildikdə; 
166.2.2. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya  mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə— 
şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək miqdarda cərimə və ya 
üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 167. 
Dini ayinləri icra etməyə mane olma 
Qanunsuz olaraq dini ayinlərin icrasına mane olma— 

yüz manatdan beş yüz manatadək miqdarda cərimə və ya yüz altmış saatdan iki yüz qırx 
saatadək ictimai işlər və ya bir ilədək müddətə islah işləri ilə cəzalandırılır. 
Maddə 168. 
Dini ayinlərin icrası adı altında vətəndaşların hüquqlarına qəsd etmə 
168.1. Dini məzhəbləri yaymaq və dini ayinlərin icrası adı altında fəaliyyət göstərən və bu 
fəaliyyətlə ictimai asayişi pozan, yaxud vətəndaşların sağlamlığına zərər vuran və ya 
formasından asılı olmayaraq vətəndaşların hüquqlarını pozan, habelə vətəndaşların qanunla 
müəyyən edilmiş vəzifələrini yerinə yetirməkdən yayındıran qrup təşkil etmə, ona rəhbərlik 
etmə və ya belə qrupda iştirak etmə— 
yüz manatdan beş yüz manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
168.2. Bu Məcəllənin 168.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllərin törədilməsinə 
yetkinlik yaşına çatmayanları cəlb etmə— 
iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 
Maddə 169. 
Toplantıları keçirmə qaydasını pozma 
169.1. Qanunvericiliklə qadağan olunmuş hallarda toplantılar təşkil etmə, keçirmə və ya belə 
toplantılarda iştirak etmə vətəndaşların hüquq və qanuni mənafelərinin əhəmiyyətli 
pozulmasına səbəb olduqda — 
üç yüz manatadək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və 
ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 
169.2. Toplantıların keçirilməsi zamanı toplantıda iştirak edənlər tərəfindən odlu və ya soyuq 
silah, yaxud partlayıcı maddə və qurğular, eləcə də ətrafdakıların həyat və sağlamlığı üçün 
təhlükə törədən sair maddə və əşyaları gəzdirmə — 
yüz manatdan beş yüz manatadək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə azadlığın 
məhdudlaşdırılması və ya bir ilədək müddətə islah işləri və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
22-ci fəsil 
YETKİNLİK YAŞINA ÇATMAYANLAR VƏ AİLƏ MÜNASİBƏTLƏRİ 
ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
Maddə 170. 
Yetkinlik_yaşına_çatmayanı_cinayətkar_fəaliyyətə_cəlb_etmə'>Yetkinlik yaşına çatmayanı cinayətkar fəaliyyətə cəlb etmə 
170.1. On səkkiz yaşına çatmış şəxs tərəfindən yetkinlik yaşına çatmayanı aldatma, vədlər 
vermə, hədə-qorxu vasitəsi ilə cinayətkar fəaliyyətə cəlb etmə— 
üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
170.2. Eyni əməllər yetkinlik yaşına çatmayanı tərbiyə etmək vəzifəsini daşıyan şəxs 
tərəfindən törədildikdə— 

üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
170.3. Bu Məcəllənin 170.1 və ya 170.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər zor tətbiq 
etməklə və ya zor tətbiq etmək hədəsi ilə törədildikdə və ya yetkinlik yaşına çatmayanı 
cinayətkar qrupa və ya ağır, yaxud xüsusilə ağır cinayətin törədilməsinə cəlb etmə— 
beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 171. 
Yetkinlik yaşına çatmayanları fahişəliyə və ya əxlaqsız əməllərə cəlb etmə 
171.1. Yetkinlik yaşına çatmayanı fahişəliyə və ya digər əxlaqsız əməllərə cəlb etmə— 
üç ildən altı ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
171.2. Eyni əməllər: 
171.2.1. zor tətbiq etməklə və ya zor tətbiq etmə hədəsi ilə törədildikdə; 
171.2.2. mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə— 
dörd ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 172. 
Özgənin uşağını dəyişdirmə 
Tibb müəssisələrində uşağın mühafizəsi və ya ona qayğı göstərilməsi vəzifəsini daşıyan şəxs 
tərəfindən tamah məqsədilə, intiqam və sair alçaq niyyətlə özgənin uşağını dəyişdirmə— 
üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma 
hüququndan məhrum edilməklə üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 173. (Çıxarılıb) 
Maddə 174. 
Qanunsuz olaraq övladlığa götürmə 
Uşaqların övladlığa götürülməsi, qəyyumluğa (himayəyə) və ya himayədar ailəyə tərbiyə 
olunmaq üçün verilməsi ilə bağlı qanunsuz hərəkətlər tamah məqsədi ilə törədildikdə— 
yüz manatdan üç yüz manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə 
tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya 
edilməməklə bir ilədək müddətə islah işləri və ya altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrum 
etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 175. 
Övladlığa götürmə sirrini yayma 
Övladlığa götürənin iradəsi ziddinə olaraq övladlığa götürmə faktını xidməti və ya peşə sirri 
kimi qorumağa borclu olan şəxs və ya digər şəxs tərəfindən tamah, qisas və ya sair alçaq 
niyyətlə yayma— 
yüz manatdan beş yüz manatadək miqdarda cərimə və ya yüz altmış saatdan iki yüz qırx 
saatadək ictimai işlər və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən 
fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə bir ilədək 
müddətə islah işləri və ya altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Maddə 176. 
Uşaqlara və ya valideynlərə kömək göstərməkdən qərəzli boyun qaçırma 
176.1. Əmək qabiliyyəti olan və işləyən valideynlər tərəfindən yetkinlik yaşına çatmayan 
uşağın (uşaqların), habelə yetkinlik yaşına çatmış, lakin əmək qabiliyyəti olmayan övladların 
saxlanması üçün məhkəmə tərəfindən müəyyən edilmiş vəsaiti ödəməkdən qərəzli olaraq 
boyun qaçırma— 
yüz manatdan beş yüz manatadək miqdarda cərimə və ya yüz doxsan saatdan iki yüz qırx 
saatadək ictimai işlər və ya bir ilədək müddətə islah işləri və ya altı ayadək azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
176.2. Əmək qabiliyyəti olan və işləyən övlad (övladlar) tərəfindən əmək qabiliyyəti olmayan 
valideynlərin saxlanması üçün məhkəmə tərəfindən müəyyən edilmiş vəsaiti ödəməkdən 
qərəzli olaraq boyun qaçırma— 
beş yüz manatadək miqdarda cərimə və ya altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 
DOQQUZUNCU BÖLMƏ 
İQTİSADİ SAHƏDƏ CİNAYƏTLƏR 
23-cü fəsil 
MÜLKİYYƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
Maddə 177. 
Oğurluq 
177.1. Oğurluq, yəni özgənin əmlakını gizli olaraq talama — 
yüz manatdan yeddi yüz manatadək miqdarda cərimə və ya yüz səksən saatdan iki yüz qırx 
saatadək ictimai işlər və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
177.2. Eyni əməllər: 
177.2.1. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə; 
177.2.2. təkrar törədildikdə; 
177.2.3. yaşayış sahəsinə, habelə binaya, anbara və ya başqa saxlanc yerlərinə qanunsuz daxil 
olmaqla törədildikdə; 
177.2.4. xeyli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə— 
üç min manatdan beş min manatadək miqdarda cərimə və ya əmlakı müsadirə olunmaqla və 
ya olunmamaqla üç ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
177.3. Eyni əməllər: 
177.3.1. mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə; 
177.3.2. külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə; 

177.3.3. əvvəllər talama və ya hədə-qorxu ilə tələb etməyə görə iki dəfə və ya daha çox 
məhkum edilmiş şəxs tərəfindən törədildikdə— 
əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla altı ildən on iki ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Qeyd: 
1. Bu Məcəllənin 177.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş məsuliyyət əmlakın mülkiyyətçisinə və ya digər sahibinə otuz 
manatdan min manatadək ziyan vurulduğu hallarda yaranır. 
2. Bu Məcəllənin 177—187, 189 və 189-1-ci  maddələrində «xeyli miqdar» dedikdə, min manatdan yeddi min manatadək 
olan məbləğ, «külli miqdar» dedikdə isə yeddi min manatdan artıq olan məbləğ başa düşülür. 
3. Bu Məcəllənin 177—185-ci, habelə 213-3,217, 227, 232 və 235-ci maddələri ilə nəzərdə tutulmuş cinayətlərdən hər hansı 
birini və ya bir neçəsini törətmiş şəxs tərəfindən bu Məcəllənin 177—185-ci maddələri ilə nəzərdə tutulmuş cinayətlərin hər 
hansı birinin yenidən törədilməsi onların təkrar törədilməsi hesab olunur. 
4. Bu fəslin maddələrində, habelə bu Məcəllənin digər maddələrində talama və ya hədə-qorxu ilə tələb etməyə görə əvvəllər 
məhkum olunmuş şəxs dedikdə, bu Məcəllənin 177—183, 217, 227, 232 və 235-ci maddələri ilə nəzərdə tutulmuş bir və ya 
bir neçə cinayətlərə görə məhkumluğu olan şəxs başa düşülür.  
Maddə 178. 
Dələduzluq 
178.1. Dələduzluq, yəni etibardan sui-istifadə etmə və ya aldatma yolu ilə özgənin əmlakını 
ələ keçirmə və ya əmlak hüquqlarını əldə etmə— 
yüz manatdan yeddi yüz manatadək miqdarda cərimə və ya yüz səksən saatdan iki yüz qırx 
saatadək ictimai işlər və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
178.2. Eyni əməllər: 
178.2.1. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə; 
178.2.2. təkrar törədildikdə; 
178.2.3. şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə
178.2.4. xeyli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə— 
üç min manatdan beş min manatadək miqdarda cərimə və ya əmlakı müsadirə olunmaqla və 
ya olunmamaqla üç ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
178.3. Eyni əməllər: 
178.3.1. mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə; 
178.3.2. külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə; 
178.3.3. əvvəllər talama və ya hədə-qorxu ilə tələb etməyə görə iki dəfə və ya daha çox 
məhkum edilmiş şəxs tərəfindən törədildikdə— 
əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla yeddi ildən on iki ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 179. 
Mənimsəmə və ya israf etmə 

179.1. Mənimsəmə və ya israf etmə, yəni təqsirkara etibar edilmiş özgə əmlakını talama— 
yüz manatdan beş yüz manatadək miqdarda cərimə və ya yüz səksən saatdan iki yüz qırx 
saatadək ictimai işlər və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
179.2. Eyni əməllər: 
179.2.1. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə; 
179.2.2. təkrar törədildikdə; 
179.2.3. şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə; 
179.2.4. xeyli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə— 
iki min manatdan üç min manatadək miqdarda cərimə və ya əmlakı müsadirə olunmaqla və ya 
olunmamaqla üç ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
179.3. Bu Məcəllənin 179.1 və ya 179.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər: 
179.3.1. mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə; 
179.3.2. külli miqdarda törədildikdə; 
179.3.3. əvvəllər talama və ya hədə-qorxu ilə tələb etməyə görə iki dəfə və ya daha çox 
məhkum edilmiş şəxs tərəfindən törədildikdə— 
əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla yeddi ildən on iki ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 180. 
Soyğunçuluq 
180.1. Soyğunçuluq, yəni özgənin əmlakını açıq talama— 
iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 
180.2. Eyni əməllər: 
180.2.1. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə; 
180.2.2. təkrar törədildikdə; 
180.2.3. yaşayış sahəsinə, habelə binaya, anbara və ya başqa saxlanc yerlərinə qanunsuz 
olaraq girməklə törədildikdə; 
180.2.4. insanların həyatı və ya sağlamlığı üçün təhlükəli olmayan zor tətbiq etməklə  
törədildikdə; 
180.2.5. zərərçəkmiş şəxsə xeyli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə— 
əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla dörd ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
180.3. Eyni əməllər: 
180.3.1. mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə; 
180.3.2. zərərçəkmiş şəxsə külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə; 

180.3.3. əvvəllər talama və ya hədə-qorxu ilə tələb etməyə görə iki dəfə və ya daha çox 
məhkum edilmiş şəxs tərəfindən törədildikdə— 
əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla yeddi ildən on üç ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 181. 

Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə