AZƏrbaycan respublikasinin məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ M. F. Axundov аdına azərbaycan miLLİ KİtabxanasiYüklə 2,67 Mb.
səhifə14/24
tarix30.11.2016
ölçüsü2,67 Mb.
#531
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24

Əliyev M. Üzeyir Hacıbəyovun baletləri: [“Azər­­­baycan” və “Dağıstan” baletləri haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1987.- 16 oktyabr.- S. 5.

 • Hüseynov Ə. Ü.Hacıbəyovun “Tar açarı”, “Axta­rışlar, tapıntılar” //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1987.- 21 avqust.- S. 5 .

 • Hüseynova E. Bəstəkar yaradıcılığının əsası: [Ü.Hacıbəyovun xalq musiqisinə münasibəti haqqında] //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1987.- 18 sentyabr.- S. 5.

 • Xəlilov R. Gözəl şəhərin misilsiz yadigarı:­ [Ü.Hacıbəyovun Peterburq həyatı] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1987.- 18 de­­kabr.- S. 3.

 • Xəlilov R. Kommunizm ideyalarına sədaqət: [Ü.Hacıbəyovun musiqi yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1987.- 13 noyabr.- S. 8.

 • Quliyev S. Tarın açarı və kökü: [Ü.Hacıbəyov tar üçün not sisteminin əhəmiyyəti haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1987.- 20 mart.- S. 5.

 • Rzayev A. Qəhrəmanlıq himni: “Koroğlu” ope­rasının 50 yaşı var //Kommunist.- 1987.- 30 aprel.


  1988


  1. Aslanov M. Bəstəkar şəxsiyyəti: [Üzeyir Hacı­bəyovun nüfuzu və tutduğu mövqe haqqında] //Elm və həyat.- 1988.- № 7.- S.14-15.

  2. Əhmədov B. Bəstəkar aşıq musiqisi haqqında. Azərbaycan aşıqlarının birinci qurultayının 60 illiyi: [Üzeyir Hacıbəyovun Azərbaycan aşıqlarının ikinci qurultayındakı çıxışı] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1988.- 27 may.- S. 5.

  3. Əliyeva N. Ü.Hacıbəyovun fantaziyaları - Azər­baycan simfonizminin ilk mərhələsi kimi: [Xülasə] //Aərb.SSR EA-nın xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası.- 1988.- № 3.- S.134.

  4. Xəlilov R. Dünyanı gəzən sənət incisi: [Üzeyir Hacıbəyovun “Arşın mal alan” operettasının tamaşaya qoyulmasının 75 illiyi münasibətilə] //Kommunist.- 1988.- 12 noyabr.

  5. Koroğlu” qayıtdı: [M.F.Axundov adına Azərbay­can Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında tamaşa] //Sovet kəndi.- 1988.- 5 yanvar.

  6. Qarabağlı S. Musiqi məbədində: Ü.Hacıbəyovun ev-muzeyində //Kommunist.- 1988.- 18 sentyabr.

  7. Mehdiyeva L. “Üzeyir məclisi”: [Ü.Hacıbəyovun ev-muzeyində eyni adlı məclisin fəaliyyəti haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1988.- 13 may.- S. 5.

  8. Mikayılov N. Həyatda olduğu tək: [Ü.Hacıbəyovun “İrşad” qəzetində çapdan çıxan məqalələri haqqında] //Ulduz.- 1988. - № 1.- S.70-71.

  9. Operanın yubileyi şərəfinə: “Leyli və Məcnun”- 80 //Azərbaycan gəncləri.- 1988.- 28 yanvar; Bakı.- 1988.- 26 yanvar.

  10. Rzayev A. Ölməz sənət incisi: “Leyli və Məcnun” operasının tamaşaya qoyulmasının 80 illiyi //Kommunist.-1988.- 26 yanvar.

  11. Şuşinski F. “Leyli və Məcnun”la başlanan yol: “Leyli və Məcnun” - 80 //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1988.- 8 yanvar.- S. 2.

  12. Şuşinski F. Üzeyir Hacıbəyov və ifaçılıq sənəti: [Musiqi mədəniyyətimizin tarixindən] //Azərbaycan gəncləri.- 1988.- 17 noyabr.

  13. Teymurov M. “Koroğlu” pyesi [Ü.Hacıbəyovun “Koroğlu” operasının liberetto müəllifi Heydər İsmayılov haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1988.- 29 yanvar.- S. 5.

  14. Vəliyev S. Qürbət də unudularmış...: “Arşın mal alan” - 75 //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1988.- 11 no­yabr.- S. 1.

  15. Vəliyeva A. O, həm də riyaziyyat müəllimi idi //Azərbaycan gəncləri.- 1988.- 3 okt­yabr.- S. 3


  1989


  1. Dərin ehtiram ifadəsi: [Üzeyir Hacıbəyovun Azər­baycan xalq musiqisinin əsasları” əsərinin Tehranda çapdan çıxması haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 1989.- 7 may.

  2. Əliyeva F. Yeni səslər sorağında: [Ü.Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” operasının yeni ifaçıları haqqında] //Bakı.- 1989.- 18 oktyabr.

  3. Əliyev T. Musiqişünaslıq elmimizin akademiyası: [Bəstəkar Ü.Hacıbəyo­vun yaradıcılığı haqqında] //Ulduz.- 1989.- № 5.- S. 77-81.

  4. Əmrahova A. Ustalıq məktəbi: [Şövkət Məm­mə­dova adı­na Opera studiyasının səhnəsində Üzeyir Hacıbəyovun “Arşın mal alan” operettasının tamaşası haqqında] //Bakı.- 1989.- 28 yanvar.

  5. Əsgərov Ə. Türkiyə Üzeyir bəy musiqisini alqış­layır //Azərbaycan qadını.- 1989.- № 9.- S.4-5.

  6. Fərəcov S. Üzeyir Hacıbəyovun iki marşı: Aşkar­lıq: Tarixin ağ səhifələri //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1989.- 14 iyul.- S. 1.

  7. Xəlilov R. Bir şəklin tarixçəsi: Axtarış­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­lar, tapıntılar: [Üzeyir Hacıbəyov və qardaşı Ceyhun bəy haqqında] //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1989.- 28 iyul.- S. 1.

  8. Xəndan R. Dahi bəstəkarımız Ü.Hacıbəyovun iki naməlum marşı haqqında //Ulduz.- 1989.- № 7.- S. 90 -92.

  9. Məmmədova P. Tehranda çap olunmuşdur: [“Entişnrate-Donya” nəşriyyatında Üzeyir Hacıbəyovun “Azər­bay­can xalq musiqisinin əsasları” kitabının çap olunması haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1989.- 2 iyun.- S. 4.

  10. Rəhimova G. Ü.Hacıbəyovun “Çahargah” və “Şur” fantaziyaları xalq çalğı alətləri orkestri üçün orijinal əsərlərdir //Azərb. SSR EA Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası.- 1989.- № 1.- S.74-78.

  11. Üzeyir Hacıbəyova həsr olunur: [Türkiyənin Ərzu­rum şəhərində 3 aydan bir çıxan yeni “Qardaş ədəbiyyatlar” jurnalının bir nömrəsinin Ü.Hacıbəyova həsr edilməsi] //Kom­munist.- 1989.- 25 avqust.

  12. Vəliyeva Ü. “Sülh və səlamətə vasitə olan” opera: [Ü.Hacıbəyova “Əsli və` Kərəm” operası haqqında] //Ulduz.- 1989.- № 3.- S. 82-83.

  13. Vəliyeva Ü. Ü.Hacıbəyov və aşıq sənəti //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1989.- 31 mart.- S.5.


  1990


  1. Babayev N. Ü.Hacıbəyov - klassik poetika və musi­qi //Qobustan.- 1990.- № 1.- S. 3-7.

  2. Qabil. Məşədi İbad mənfi surətdirmi?! //Ədəbiyyat və incəsənət.-1990.- 11 may.- S.4.

  3. Məktəb-studiyanın yubileyi: [Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası yanında təşkil edilmiş Musiqi Məktəbi Studiyası haqqında] //Bakı.-1990.- 16 aprel.

  4. Rəsulzadə M. Böyük kompozitor Hacıbəyov Üzeyir //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1990.- 20 aprel.- S. 5.


  1991


  1. Abdullayev K. Üzeyir bəyin arzusu həyata keç­mişdir: [Leninqrad Akademik Opera və Balet Teatrında “Kor­oğlu” operasının tamaşaya qoyulması haqqında] //Bakı.- 1991.- 16 avqust.

  2. Azərbaycan redaktorları: Ceyhun bəy Hacıbəyli, Şəfi bəy Rüstəmbəyli - Üzeyir bəy Hacıbəyli, Xəlil İbrahimov haqqında //Azərbaycan.- 1992.- 23 sentyabr.

  3. Çingiz A. Naməlum resenziyalar: [Ü.Hacıbəyovun 1919-1920-ci illərdə incəsənətə dair yazdığı resenziyalar haq­qında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 1991.- 2 avqust.- S. 7.

  4. Əbdülqasımov F. Dahi bəstəkar və tar //Kom­mu­nist.- 1991.- 22 yanvar.

  5. Əliyev Ə. Üzeyir Hacıbəyov və aşıq sənəti //Mə­dəni-maarif işi.-1991.- №3- 4.- S.3-4.

  6. Əliyeva A. Üzeyir Hacıbəyovun “Azərbaycan” qəzetində publisistik fəaliyyəti haqqında //AEA xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası.- 1991.- №2.- S. 38-42.

  7. Əliyeva R. Dahi bəstəkara ehtiramla: Ü.Ha­cıbəyovun Dövlət xatirə ev-muzeyində //Mədəniyyət.- 1992.- 27 fev­ral.

  8. Əliyeva R. Üzeyir bəyin xatirəsi //Mədəniyyət.- 1991.- 24 may.

  9. Əsədova T. Üzeyir bəy xatırlandı //Azərbaycan müəllimi.- 1991.- 13 may.

  10. Əsgərova F. Füzuli irsi, Üzeyir sənəti: [“Leyli və Məcnun” operası haqqında] //Mədəniyyət.- 1992.- 16 aprel.

  11. Əsgərova F. Ü.Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” operasında xalq musiqi xəzinəsindən istifadə probleminə dair /Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri: (I res­pub­lika elmi konfransının materialları. Bakı, 17-19 dekabr, 1991).- B., 1992.- S.227-231.

  12. Fərəcov S. Naməlum mahnı /Ü.Hacıbəyov. Bahar nəğməsi //Mədəniyyət.- 1991.- 21 mart.

  13. Fətullayev K., Əliyev Ə. Üzeyir Hacıbəyov və aşıq sənəti //Mədəni- maarif işi.- 1991.- № 3-4.- S.3-4.

  14. Heydəroğlu R. ”Koroğlu”nun repressiyası”: [Ü.Hacıbəyovun “Koroğlu” operası haqqında] //Mədəni-maarif işi.- 1991.- № 1.- S.24-26.

  15. Həsənov R. Ədəbiyyatımız xaricdə: [N.Axun­do­vun “Üzeyir Hacıbəyov xaricdə” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 1991.- 1 mart.- S. 8.

  16. Hüseynov S. Ü.Hacıbəyov və xalq maarifi prob­lem­­ləri //Azərbaycan müəllimi.- 1991.- 27 sentyabr.

  17. Hüseynov S. Üzeyir bəy milli birlik haqqında //Mə­dəniyyət.- 1992.- 26 mart.

  18. Hüseynov S. Üzeyir bəy müdrikliyi haqqında //Mə­dəniyyət.- 1992.- 23 iyul.

  19. Xaliqzadə F. Üzeyir Hacıbəyov və şifahi ənənəli Azərbaycan musiqisində janr problemləri /Üzeyir Hacıbəyov və xalq musiqisi.- B., 1991.- S.27-34.

  20. Xəlilov R. Tarixi saxtalaşdırmayaq: [Üzeyir Hacıbəyov haqqında] //Həyat.- 1992.- 22 aprel.

  21. Xəndan R. Hacıbəyov yox, Hacıbəyli!.. [Ü.Hacı­bəyovun əsl soyadı haqqında] //Mədəniyyət.- 1992.- 13 fev­ral.

  22. İsazadə A. Ü.Hacıbəyov və M.Maqomayevin “Azər­­baycan türk el nəğmələri” adlı məcmuəsi və onun Azərbaycan müsiqi folklorşünaslığının inkişafında elmi-tarixi əhəmiyyəti /Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problem­ləri: (I respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 17-19 dekabr, 1991).- B., 1992.- S.7-16.

  23. Kazımzadə K. Ü.Hacıbəyov ilə bir görüş: Xatirə //Ədəbiyyat qəzeti.- 1991.- 23 avqust.- S. 3.

  24. Qarabağlı S. Şərq musiqisinin atası //Xalq qəzeti.- 1991.- 18 sentyabr.

  25. Qasımlı İ. “Arşın mal alan”: [Üzeyir Hacıbəyovun eyni adlı operettasının Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teat­rının səhnəsində tamaşaya qoyulması haqqında] //Sumqayıt.-1992.- 30 aprel.

  26. Quliyev O. Ü.Hacıbəyov - Şərqdə ilk notlu xalq çalğı alətləri orkestrinin yaradıcısıdır /Azərbaycan milli musi­qisinin tədqiqi problemləri: (I respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 17-19 dekabr, 1991).- B., 1992.- S. 156-161.

  27. Mir Abbas. Üzeyir bəyin son felyetonu: Əxlaq və ədəb haqqında hədislər //Damğa.- 1992.- 14 iyul.

  28. Muradov A. Üzeyir Hacıbəyov cəmiyyəti yaradılmışdır //Mədəniyyət.- 1992.- 25 dekabr.

  29. Səfərov Z. Bahar nəğməsi: [Ü.Hacəbəyovun ev- muzeyində qorunan eyni adlı mahnı haqqında] //Azərbaycan gəncləri.-1991.-21 mart.

  30. Şərifova-Əlixanova V. Hacıbəyovun xor musiqisi //Qobustan.- 1991.- № .- S. 62-65.

  31. Ustadlarımız belə yazıb: Üzeyir Hacıbəyov //Mə­də­niyyət.- 1991.- 28 noyabr.

  32. Üzeyir bəyin ad günü //Xalq qəzeti.-1992.- 19 sent­yabr.

  33. Üzeyir bəyin göstərdiyi yolla //Xalq qəzeti.- 1991.- 4 sentyabr.

  34. Vəliyeva Ü. “Əsli və Kərəm” dastanı və Üzeyir Hacıbəyovun eyni adlı operası ilə süjet xəttinin xüsusiyyətlərinin müqayisəli təhlili /Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri: (I respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 17-19 dekabr, 1991).- B., 1992.- S. 223-226.


  1993


  1. Abdullayev K. Bəstəkar olacağını ona Üzeyir bəy demişdi: Həsən Rzayev haqqında //Bakı.- 1993.- 8 iyun.

  2. Axundov N. Bəstəkarın yazı masası //Qarabağ.- 1993.- 23 sentyabr.

  3. Allahyar A., Qədir M. “Leyli və Məcnun” qoca­dır, Leyli və Məcnun isə cavan: [Mənsum İbrahimov və Gülyaz Məmmədovanın eyni adlı tamaşada çıxışları haqqında] //Xalq qəzeti.- 1993.- 3 iyul.

  4. Aslanov M. Pis niyyət baş tutmaz: Ü.Hacıbəyov sənətinin ilk tədqiqatçıları //Damğa.- 1993.- 4 oktyabr.

  5. Aslanov M. Üzeyir bəy: bu gün üçün təzə söz //Azərbaycan müəllimi.-1993.- 5 oktyabr.

  6. Əbülqasımov F. Dahi sənətkar: Ü.Hacıbəyov-108 //Xalq qəzeti.- 1993.- 18 sentyabr.

  7. Qasımov İ. Əbədi yaxşılıq: Xatirə, yaddaş: Ü.Hacıbəyov haqqında //Həyat.- 1993.- 30 iyun.

  8. Quliyev V. Yaşanmış ömrün akkordları: Ü.Hacıbəyov-108 //Azərbaycan.- 1993.- 18 sentyabr.

  9. Orxanbəyli O. Üzeyir bəy əsl bəy idi: Hacıbəyov haqqında //Xalq qəzeti.- 1993.- 16 iyun.

  10. Şənal Ş. Öndə gedən “Koroğlu”: [M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı yeni mövsümü “Koroğlu” ilə açdı] //Xalq qəzeti.- 1993.- 24 sentyabr.

  11. Yaxşı ki, Üzeyirbəy vardı...: L.Bədirbəyli ilə müsa­hibə //Dünya.- 1993.- № 5.- S. 59-62.


  1994


  1. Aslanov M. Bu günü görən Üzeyir bəy //Bakının səsi.- 1994.- 5 oktyabr.

  2. Həsənova K. O, həmişə bizimlədir: Ü.Hacıbəyov-109 //Təhsil.- 1994.- 21 sentyabr.

  3. Qafarova Z. Ü.Hacıbəyovun “Koroğlu” operasının bəzi musiqi dramaturji və üslub xüsusiyyətləri /XX əsrin Azərbaycan musiqisi. Elmi məqalələr toplusu. I buraxılış.- B.: ADK, 1994.

  4. Kənan A. Böyük musiqi bayramı: [Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 109-cu ildönümü münasibəti ilə] //Azər­bay­can.- 1994.- 17 sentyabr.

  5. Nəzirli Ş. Üzeyir bəyin hərbi lüğəti //Səhər.- 1994.- 1 oktyabr.

  6. Paşabəyli A. Ü.Hacıbəyov adına ilk müsabiqə: [Gənc musiqişünasların I respublika müsabiqəsi haqqında] //Mədəniyyət.- 1994.- № 17.

  7. Şəlvədərəli S. Üzeyir bəyi oxuyarkən... //Ədəbiyyat qəzeti.- 1994.- 14 oktyabr.- S. 4.


  1995
  Üzeyir Hacıbəyov - 110


  1. Üzeyir musiqi gününün keçirilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı: Bakı şəhəri, 18 sentyabr 1995-ci il //Azər­bay­can.- 1995.- 19 sentyabr.

  2. Üzeyir Hacıbəyovun anadan olmasının 110 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı: Bakı şəhəri, 1 sentyabr 1995-ci il //Azərbaycan.- 1995.- 5 sentyabr.

  3. Əliyev Heydər. Xalqın sənətkara dərin məhəbbəti və ehtiramı: [Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun anadan olma­sının 110 illiyinə həsr olunmuş yubiley gecəsində: Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi] //Azərbaycan.- 1995.- 20 sent­yabr.

  ___________________


  1. Abutalıbov R. Üzeyir bəyin yeni məktubları, yaxud “...Nuri-dideyi Ceyhun...” //Azərbaycan.- 1995.- 1 sentyabr.

  2. Aslanov M. “Koroğlu”nu gördüm: //Naxçıvan.- 1995.- 20 sentyabr.

  3. Bəradərin. Üzeyir bəyin yeni məktubları, yaxud “...Nuri-dideyi Ceyhun...” //Azərbaycan.- 1995.- 7 sentyabr.

  4. Ələsgəroğlu A. Kinomuzun dünya şöhrəti qazanan ilk nümayəndələri //Azadlıq.- 1995.- 23 sent­­­yabr.

  5. Ələsgərov S. Üzeyirbəylə keçən günlər //Mədə­niy­yət.- 1995.- 31 oktyabr.

  6. Əliyeva F. Əsrimizin dahi sənətkarı //Azərbaycan.- 1995.- 15 sentyabr.

  7. Hüseynov Ş. Nəyimizin vaxtıdır?: 80 illik məsafə və düşünüləsi məqamlar //Azadlıq.- 1995.- 12 sentyabr.

  8. Xalqın dərin ehtiramı: Dahi bəstəkar Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 110 illiyinə həsr edilmiş yubiley gecəsi //Azərbaycan.- 1995.- 19 sentyabr.

  9. Xəliloğlu S. Üzeyir Hacıbəyov-110 //Azərbaycan.- 1995.- 27 sentyabr.

  10. Xəlilov R. Üzeyir Hacıbəyova həsr olunur //Gü­nay.- 1995.- 26 avqust.

  11. Xəlilov R. Bir daha Üzeyir bəyin operaları haq­qın­da: [F.Məmmədovun “Ü.Hacıbəyovun dörd naməlum operası haqqında” adlı məqaləsinə cavab] //Azərbaycan.- 1995.- 23 no­yabr.

  12. Kənan A. Ü.Hacıbəyovun jurnalistika fəaliyyəti haqqında //Ədəbiyyat qəzeti.- 1995.- 3 fevral.- S. 7.

  13. Kərimova L. Dünya şöhrətli sənətkar //Millət.- 1995.- 19 sentyabr.

  14. Məmmədov F. Ü.Hacıbəyovun operalarının sayı 7-dir, yoxsa 9 //Azərbaycan.- 1995.- 20 sent­yabr.

  15. Məmmədov F. Üzeyir Hacıbəyovun dörd naməlum operası haqqında //Azərbaycan.- 1995.- 17 okt­yabr.

  16. Mərəzlərimizdən biri: Üzeyir Hacıbəyov - 110 //Azərbaycan müəllimi.- 1995.- 12 sentyabr.

  17. Mirzəyev M. Dahi bəstəkar, böyük insan //Günay.- 1995.- 19 sentyabr.

  18. Musayev T. Xatirələrdə qalan dolğun ömür //Azərbaycan.- 1995.- 20 sentyabr.

  19. Nəcəfova H. Üzeyir Hacıbəyov haqqında xatirə­lərim //Mədəniyyət.- 1995.- 11 avqust.

  20. Paşayev A. Üzeyir dühası //Azərbaycan.- 1995.- 19 sentyabr.

  21. Səfərova Z. Füzuli və Azərbaycan musiqisi //Qobustan.- 1995.- № 1.- S. 67-69.

  22. Şahin. “Gündəlik yazmış olsaydı”: [M. Aslanovun Ü.Hacıbəyov haqqında çapdan çıxmış eyni adlı kitabı haqqında] //Şəhriyar.- 1995.- 23 fevral.

  23. Üzeyir Hacıbəyov və Azərbaycan xalq musiqisi /Zöhrabov R. Bəstəkarlarımız haqqında söz.- B., 1995.- I kitab.- S.4-9.  1996  1. Arşın mal alan” Çin səhnəsində //Azərbaycan.-1996.- 19 yanvar.

  2. Abdullayev A. Musiqimiz iki əsr ayrıcında: Üzeyir bəy, muğam və... //Xalq qəzeti.- 1996.- 24 yanvar.

  3. Akşənər M. “Arşın mal alan” İstanbulda //Mədə­niy­yət.- 1996.- 10 yanvar.

  4. Anar. Dahi bəstəkarımız /Üzeyir Hacıbəyov ensik­lopediyası.- B.: «Azərbaycan» nəşriyyatı, 1996.- S. 10-16.

  5. Atakişiyev H. “Arşın mal alan” İstanbul opera səh­nəsində: [Tamaşanın rejissoru ilə müsahibə. /Müsahibəni apardı: Ş.Tağızadə] //Azərbaycan.- 1996.- 31 yanvar; Bakı.- 1996.- 19 yanvar.

  6. Azərbaycanda ilk şəxsiyyət ensiklopediyası: [“Üze­yir Hacıbəyov ensiklopediyası” haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 1996.- 27 dekabr.- S.1.

  7. Bayramoğlu A. Azərbaycan İstiqlalının müqəd­dəratı məsələsi və Ü.Hacıbəyli //Azərbaycan.- 1996.- 3 dekabr.

  8. Əhmədov K. Üzeyir bəy musiqimizin pey­ğəm­bəridir //Azadlıq.- 1996.- 9 yanvar.

  9. Əsgərova F. Ü.Hacıbəyov dünya korifeyləri sıra­sında necə görünür? //Xalq qəzeti.- 1996.- 18 sentyabr.

  10. Hüseynov A. Qocalan və qocalmayan “Leyli və Məcnun //Xalq qəzeti.- 1996.- 19 mart.

  11. İbrahimov N. Oxucuya: Üzeyir Hacıbəyov /Üzeyir Hacıbəyov ensiklopediyası.- B., 1996.- S. 7-9.

  12. Rəhimli İ. Səhnənin eşq mehrabı: [Üç hissəli “Leyli və Məcnun”operası haqqında //Xalq qəzeti.- 1996.- 28 mart.

  13. Səfərova Z. Musiqişümaslıq: Ü.Hacıbəyov musiqi­şünas-alim kimi /Ü.Hacıbəyov ensiklopediyası.- B., 1996.- S.131-132; 192-207.

  14. Tahirov A. İki müəllif, iki pristav ağa: [Üzeyir Hacıbəyli və qardaşı Ceyhun Hacıbəylinin ayrı-ayrı vaxtlarda qələmə aldıqları “Pristav ağa” adlı satirik hekayə haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 1996.- 12 yanvar.- S. 8.

  15. Vəliyeva Y., Hacıbəyova. Üzeyir Hacıbəyov və ədəbiyyat /Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri: Məqalələr toplusu.- B., 1996.- Buraxılış. II.- S. 52-53.

  16. Vəzirov O. Y.V.Çəmənzəminlinin “Milli şərqi” və Ü.Hacıbəyovun “Milli marş” məqalələri ilə əlaqədar //Açıq söz.- 1996.- 25 yanvar.- S. 4.


  1997


  1. Abduləliyev A. Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan mü­hacir mətbuatında /XX əsr Azərbaycan musiqisi: Məqalələr toplusu. Buraxılış II.- B., 1997.- S.116-119.

  2. Abdullayev A. “Üzeyir Hacıbəyov avardımı? Ya­xud Ramazan Xəlilova bir neçə sual” //Press-fakt.- 1997.- 11-17 iyul.

  3. Abdullazadə G. Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığının şərq musiqi mədəniyyətində rolu və yeri /Bəstəkar və zaman. Azərb. bəstəkarlarının yubileylərinə həsr olunmuş Respub. el- mi konfrans. materialları.- B., 1997.

  4. Arşın mal alan” yeni quruluşda //525-ci qəzet.- 1997.- 17 sentyabr.

  5. Avey A. “Gülçöhrə “Arşın mal” ala bilmir”: [“Arşın mal alan” filimindəki Gülçöhrənin ariyasının ifaçısı M.S.Ti­ta­renko haqqında] //Müxalifət.- 1997.- 22 yanvar.

  6. Aydınoğlu T. Qədim məhəbbət dastanı səhnəmizdə cavanlaşır: [“Leyli və Məcnun” operasının yeni quruluşda tamaşası haqqında] //Xalq qəzeti.- 1997.- 27 fevral.

  7. Azərbaycan mədəniyyətinə layiqli töhfə - “Üzeyir Hacıbəyov ensiklopediyası»: [Eyni adlı kitabın təqdimat mərasimi] //Azər­bay­can.- 1997.- 7 yanvar.

  8. Azərbaycan Prezidenti Hейдяр Əliyev Ü.Hacıbəyovun “Arşın mal alan” operettasına baxmışdır //Respublika.- 1997.- 24 sentyabr.

  9. Bəşirova P. “O olmasın, bu olsun” yaxud bir tamaşanın təəssüratı //Yeni Azərbaycan.- 1998.- 11 dekabr.

  10. Cahangir Ə. “Açılmır Əslidən düymə”...: (Düz on ildir ki, Ü.Hacıbəyovun “Əsli və Kərəm” operası səhnədə yoxdur) //Xalq qəzeti.- 1998.- 19-25 iyun.- S. 13.

  11. Cəfər P. 37-ci il “Çənlibeldə açılan bir səhər”...: Bu il Ü.Hacıbəyovun “Koroğlu” operasının ilk tamaşasının 60 yaşı olur //Xalq qəzeti.- 1997.- 24 may.

  12. Dadaşzadə Z. Qəzəl şeir janrının Ü.Hacıbəyov yaradıcılığında tətbiqinə dair /XX əsr Azərbaycan musiqisi: Məqalələr toplusu. Buraxılış II.- B., 1997.- S.56-63.

  13. Dadaşzadə Z. Ü.Hacıbəyov sənətinin A.Əlizadə yaradıcılığında təzahürünə dair bəzi qeydlər /Bəstəkar və zaman. Azərb. bəstəkarlarının yubileylərinə həsr olunmuş Respub. el- mi konfrans. materialları.- B., 1997.

  14. Əfəndiyeva İ. Ü.Hacıbəyovun və V.Adıgözəlovun yaradıcılığında “Qarabağ şikəstəsi” /Bəstəkar və zaman. Azərb. bəstəkarlarının yubileylərinə həsr olunmuş Respub. el- mi konfrans. materialları.- B., 1997.

  15. Ələkbərli Ə. Ruhların harayı: [Ü.Hacıbəyovun doğum günü münasibəti ilə] //Xalq qəzeti.- 1997.- 18 sen­tyabr.- S. 5.

  16. Əliyeva F. Hacıbəyovşünaslığın naməlum səhifələri /XX əsr Azərbaycan musiqisi: Məqalələr toplusu. Buraxılış II.- B., 1997.- S. 109-111.

  17. Əliyeva F. Ü.Hacıbəyov yaradıcılığı XX əsr milli mədəniyyət­ məfkurəsi kontekstində /XX əsr Azərbaycan musi­qisi: Məqalələr toplusu. Buraxılış II. - B., 1997.- S. 21-26.

  18. Əliyusifova S. Babalı Sərvərin boynuna...”: 18 sent­yabr - Ü.Hacıbəyov anadan olmuşdur //Ədəbiyyat qəzeti.- 1997.- 12 sentyabr.- S. 3, 8.

  19. Hacıyev Ş. Ü.Hacıbəyovun “Koroğlu” operasının üvertürası və müxtəlif musiqi janrlarının statistik araşdırılması /“Bəstəkar və zaman” Azərbaycan Bəstəkarlarının yubiley­lərinə həsr olunmuş Respublika elmi konfrans. materialları.- B., 1997.

  20. Həsənova C. Q.Qarayevin Ü.Hacıbəyov haqqında düşüncələri /“Bəstəkar və zaman” Azərbaycan Bəstəkarlarının yubiley­lərinə həsr olunmuş Respublika elmi konfrans. materialları.- B., 1997.

  21. Hüseynov A. “Arşın mal alan” milli opera səh­nə­sinə qayıtdı //Xalq qəzeti.- 1997.- 20 sentyabr.

  22. Hüseynov A. “Koroğlu” səhnəmizə qoyuldu //Xalq qəzeti.- 1997.- 27 may.

  23. Hüseynov A. Şərqin və müsəlman aləminin ilk operası: [“Leyli və Məcnun”un ilk tamaşasının 90 illiyi münasibətilə] //Xalq qəzeti.- 1998.- 8, 10 yanvar.- S. 7.

  24. Xalıqzadə F. Ü.Hacıbəyovun musiqi-tənqidi fəaliyyətinə dair /“Bəstəkar və zaman” Azərbaycan Bəstəkarlarının yubiley­lərinə həsr olunmuş Respublika elmi konfrans. materialları.- B., 1997.

  25. Xankişiyeva N., Hüseynli İ. “Arşın mal alan” operası səhnəmizi yenidən fəth edir: [Ü.Hacıbəyovun “Arşın mal alan” 2 hissəli operettasının premyerası haq­qında] //Yeni Azərbaycan.- 1997.- 20 sentyabr.

  26. Xəlilov R. “Arşın mal alan”ın tarixi: [Ü.Hacıbəyovun memorial ev-muzeyinin direktoru ilə müsahibə] /Müsahibəni apardı: N.İsmayılova //Azadlıq.-1998.- 11 noyabr.


  27. Yüklə 2,67 Mb.

   Dostları ilə paylaş:
 • 1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə