AZƏrbaycan respublikasinin məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ M. F. Axundov аdına azərbaycan miLLİ KİtabxanasiYüklə 2,67 Mb.
səhifə6/24
tarix30.11.2016
ölçüsü2,67 Mb.
#531
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Kitabları1907


 1. Əsərləri: Türk rusi və rusi-turk lüğəti.- B.: Orucov qardaşlarının mətbəəsi, 1907.- 122 s. Ərəb əlifbasında.

 2. Əsərləri: Hesab məsələləri.- B.: Orucov qardaşlarının mətbəəsi, 1907.-108 s. Ərəb əlifbasında.

 3. Hеsab məsələləri: İbtidai məktəblərin birinci və ikinci şöbələri şagirdlərindən ötrü lüzumlu 6 dərs kitabıdır.- B.: Orucov qardaşlarının çapxanası, 1907.- 105+1 s. Ərəb əlifbasında.

 4. Siyasi, hüquqi, iqtisadi və əsgəri sözləri, türk-rusi və rusi-türk lüğəti.- B.: Orucov qardaşlarının mətbəəsi, 1907.- 96+28 s.- Azərbaycan və rus dillərində.


1912


 1. O olmasın, bu olsun (3 pərdəli operetta).- B., 1912.- 59 s. (Ərəb əlifbası) (Mikrofilm).

 2. Şah Abbas və Xurşudbanu (4 məclisli 6 şəkilli opera).- B.: Orucov qardaşları, 1912.- 55 s. (Ərəb əlifbası).


1914


 1. Əsli və Kərəm (4 məclis və 6 şəkilli milli opera).- B., 1914.- 57. (Ərəb əlifbası) (Mikrofilm).


1915


 1. Arşın mal alan (4 şəkilli operetta).- B., 1916.- 72. (Ərəb əlifbası) (Mikrofilm).

 2. Harun və Leyla.- B.: Orucov qardaşlarının mətbəəsi, 1915.- 54 s. Ərəb əlifbasında.

 3. Leyli və Məcnun (Opera).- B., 1915.- 36 s. (Ərəb əlifbası)


1916


 1. Arşın mal alan (4 şəkilli operetta) II təbi.- B., 1916.- 58. (Ərəb əlifbası) (Mikrofilm).

 2. Əsli və Kərəm (4 məclis və 6 şəkilli opera).- B., 1916.- 58. (Ərəb əlifbası) (Mikrofilm).

 3. O olmasın, bu olsun (3 pərdəli operetta).- B., 1916.- 56 s. (Ərəb əlifbası) (Mikrofilm).


1917


 1. Arşın mal alan.- B.: Orucov qardaşları, 1917.- 72 s. (Ərəb əlifbası).

 2. Leyli və Məcnun (4 məclisdə və 6 pərdədə opera) /Hacıbəyli Ü. və Hacıbəyli C.- B., 1941. (Ərəb əlifbası)

 3. Şah Abbas və Xurşudbanu.- B.: Orucov qardaşları, 1917.- 48 s. (Ərəb əlifbası).


1918


 1. O olmasın, bu olsun (4 pərdəli operetta).- B., 1918.- 72 s. (Ərəb əlifbası)


1941


 1. Əsli və Kərəm (6 pərdəlik opera).- B., 1941.

 2. Leyli və Məcnun (6 pərdəlik opera).- B., 1941.


1944


 1. Koroğlu (5 pərdəli opera).- B., 1944.


1948


 1. Arşın mal alan (4 pərdəli musiqili komediya).- B.: Az. Mus. Nəşr, 1948.- 188 s.


1950


 1. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları /Rеd: M.S. İsmayılov.- B.: Azərbaycan SSR EA, 1950.- II nəşr.-117 s.

Kitabın işindəkilər: 1-ci hissə: Əsas cəhətlər; 2-ci hissə: Xalq üslubunda Azərbaycan ladlarında musiqi bəstələmək qaydaları, Azərbaycan musiqisinin ritmik xüsusiyyətləri, mümkün olan xromatik hərəkətlər, melodik bəzəklər.
1953


 1. Arazbarı.- B.: Az. Mus. Nəşr, 1953.- 94 s.


1956


 1. Sənsiz [Not]: Fortepiano ilə oxumaq üçün.- B., 1956.- 15 s.


1957


 1. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları.- B.: Az­musnəşr, 1957.- II nəşr.- 116 s.


1958


 1. Arşın mal alan (4 pərdəli musiqili komediya).- B.: Az. Mus. Nəşr, 1958.- 172 s.

 2. Üzeyir Hacıbəyov və Müslim Maqomayevin ope­ra­larından seçilmiş parçalar.- B.: Azmusnəşr, 1958.- 34 s.


1959


 1. Əsərləri: [Not]: Musiqili komediyalar: (Librettolar).-B.: Azərb.SSR EA Memarlıq və İncəsənət İn-tu, 1959.-138 s.

Kitabın içindəkilər: Tərtibçidən, Üzeyir Hacıbəyovun operettaları: “Ər və arvad”, “O olmasın, bu olsun”, “Arşın mal alan”.

 1. Leyli və Məcnun: (4 pərdəli və 6 şəkilli opera).- B.: Azmusnəşr.- 1959.- 183 s.

 2. Musiqili komеdiyalar: Librеttolar /Tərtib еdəni Q.Qasımov; Ə.Sultanlının müqəddiməsilə. Rеd. Ə.Sultanlı, Q.Qasımov.- B.: Azərb. SSR ЕA Nəşriyyatı, 1959.- 136 s.


1960


 1. Uşaq albomu. Fortepiano üçün.- B.: Azmusnəşr, 1960.- 38 s.


1962


 1. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları.- B.: Azdöv­musnəşr, 1962.- II nəşr.- 112 s.

Kitabın içindəkilər: 1-ci nəşrə müqəddimə; 2-ci nəşrə müqəddimə; ilk söz, giriş, tarixi məlumat.

1-ci hissə: Əsas cəhətlər.

2-ci hissə: Xalq üslubunda Azərbaycan məqamlarında musiqi bəstələmək qaydaları.


 1. Koroğlu – 25. 1937 30 aprel / “Koroğlu” operasının səhnəyə qoyulmasının 25 illik münasibətilə (Proqram).- B., 1962.- 19 s.


1964


 1. Əsərləri. 4 cilddə /Tərtibat, kommentariya və lüğət Qubad Qasımovundur /Red.: M.İbrahimov.- B.: Azərbaycan SSR EA Memar. və İncəsənət İnstitutu, 1964.- C. I.- 320 s.

Kitabın içindəkilər: Ü.Hacıbəyovun dram yaradıcılığı; “Leyli və Məcnun”; “Ər və arvad”; ”O olmasın, bu olsun”; “Şah Abbas və Xurşid banu”; “Əsli və Kərəm”; “Arşın mal alan”; “Harun və Leyla”; “Firuzə”; “Koroğlu”.

 1. Koroğlu”operasından uvertura. Partitura.- B.: Azərnəşr, 1964.- 29 s.


1965


 1. Əsərləri. 4 cilddə: (Elmi əsərlər, məruzələr, çıxışlar, məktublar və məqalələr). /Red.: M.İbrahimov.- B.: Azərbaycan SSR EA Memar. və İncəsənət İnstitutu, 1965.- C. II.- 412 s.

Kitabın içindəkilər: Üzeyir Hacıbəyov sənət və sənətkarlıq haqqında, Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları:

1-ci hissə: Əsas cəhətlər

2-ci hissə: Xalq üslubunda Azərbaycan ladlarında musiqi bəstələmək qaydaları.

Məruzə və çıxışlar, məqalələr, məktublar, əlavə-“Rüstəm və Söhrab”.


1966


 1. Sənsiz; Sevgili canan.- B.: Azərnəşr, 1966.- 22 s.


1968


 1. Əsərləri: 4 cilddə /Tərtibat, kommеntariya və lüğət Q.Qasımovundur. Rеd. M.İbrahimov.- B.: Azərb. SSR ЕA Nəşriyyatı, 1968.- C. III.- 308 s.

Kitabın içindəkilər: Üzeyir Hacıbəyovun pub­lisistikası haqqında; Erməni-müsəlman sülh məclisinə dair; Biz hamımız Qafqazlı balalarıyıq; Ordan burdan; Dövlət dumasının qurulması; Dumada müsəlman fraksiyası; Dumanın halı; Qarabağda yer məsələsi; ”Molla Nəsrəddin” məişətimizdə.

 1. Əsərləri: 4 cilddə. Məqalə və felyetonlar /Tərt. komment. və lüğət Q.Qasımovundur. Red. M.İbrahimov.- B.: Azərbaycan SSR EA Memar. və İncəsənət İnstitutu, 1968.- C.IV .- 308 s.

Kitabın içindəkilər: Ordan burdan,İran xəzinəsində pul yoxdur, Gələcək Avropa konfransı, Rusiyaya dair, İran və “Novoye vremya”, Vladiqafqaz camaatına bir də açıq məktub, Müəllimlərimiz və mətbuat, Kommentariyalar.

 1. Əsərləri. 4 cilddə /Tərtibat, kommеntariya və lüğət Q.Qasımovundur. Rеd. M.İbrahimov.- B.: Azərb. SSR ЕA Nəşriyyatı, 1968.- 308 s.

 2. Leyli və Məcnun” - “Koroğlu” operasından parçalar.- B.: Azərnəşr, 1968.- 23 s.


1969


 1. İkinci fantaziya. Xalq çalğı alətləri orkestri üçün.- B., 1969.- 40 s.


1973


 1. Koroğlu”operasından 2 rəqs.- B.: Azərbaycan, 1973.- 26 s.


1974


 1. Bеş manat əhvalatı: hеkayələr və miniatürlər /Müqəddimə Q.Məmmədlinindir. Rеd. M.Ələşrəf.- B.: Gənc­lik,1974.- 69 s.


1980


 1. Ordan-burdan (Fеlyеton, pamf­lеt və satirik hеka­yələr).- B.: Yazıçı, 1980.- 205 s.


1981


 1. Ordan-burdan: Fеlyеton, pamf­lеt və satirik hеka­yələr /Tərtibat, muqəddimə və qеydlər M.Aslanovundur. Rеd. S.Dağlı.- B.: Yazıçı, 1981.- 205 s.


1983


 1. Əsərləri. 4 cilddə.- B.: İşıq, 1983.- C. I.- 415 s. (Leyli və Məcnun).


1984


 1. Əsərləri. 4 cilddə.- B.: İşıq, 1984.- C. II.- 240 s. (Leyli və Məcnun. Klavir).


1985


 1. Azərbaycan el nəğmələri.- B.: İşıq, 1985.- 67 s.

 2. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları.- B.: Yazıçı, 1985.- IV nəşr.- 154 s.

 3. Əsərləri. 4 cilddə.- B.: İşıq, 1985.- C. III.- 308 s. (“Koroğlu” 5 pərdəli opera).

 4. Fitnələr qarşısında.- B.: Azərnəşr, 1985.- 187 s.

Kitabda Üzeyir bəy Hacıbəylinin 1918-1920-ci illərdə “Azərbaycan” qəzetində dərc edilmiş məqalələri toplanmışdır (S.3-176).

 1. İki fantaziya.- B.: İşıq, 1985.- 163 s.

 2. Seçilmiş əsərləri /Tərt. edəni, qeyd, izah və lüğətin müəllifi M.Aslanov. Ön söz: M.İbrahimovundur.- B.: Yazıçı, 1985.- 653 s.

Kitabın içindəkilər: Böyük bəstəkar və yazıçı, məqalələr, resenziyalar, açıq məktublar, felyetonlar, satirik hekayələr, səhnəciklər, miniatürlər, komediyalar: “O olmasın bu olsun”, ”Arşın mal alan”.

 1. Sənsiz; Sevgili canan. Fortepiano ilə oxumaq üçün.- B.: İşıq, 1985.- 62 s.

1988


 1. İki fantaziya.- B.: İşıq, 1988.- 44 s.


1989


 1. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları.- B., 1989.- 117 s.

 2. Əsərləri /Azərb. SSR EA Memarlıq və İncəsənət İn-tu; Red. heyəti: Q.Qarayev baş. red…. və b.; Ön söz və şərhlər Z.Səfərovanındır; (Koroğlu: 5 pərdəli opera. Eyni adlı xalq dastanının motivləri əsasında). Partitura. 2-ci və 3-cü pərdələr /Red. H.Əliverdibəyov, R.Abdullayev.- B.: İşıq, 1989.- C.3.- 523 s.


1995


 1. Fitnələr qarşısında /Topl. ərəb əlifbasından trans­literasiya edəni, ön sözün, şərhin və sözlüyün müəllifi: A.Kənan.- B.: Azərnəşr, 1995. - 188 s.


2005


 1. Azərbaycan türklərinin musiqisi haqqında.- B.: Adiloğlu, 2005.- 76 s.

 2. Komediyaları və yumoristik miniatürləri.- B.: “Əbilov, Zeynalov və oğulları”, 2005.- 170 s.

 3. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə /Tərt. və ön sözün müəl.: Abdulla Abbasov. Təkrar nəşr.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- C.I.- 406 s.

Kitabın içindəkilər: Sənətkar ömrü; Operalar: “Leyli və Məcnun”; “Şah Abbas və Xurşidbanu”; “Əsli və Kərəm”; “Harun və Leyla”; “Rüstəm və Söhrab”; “Koroğlu”; Musiqili komediyalar: “Ər və arvad”; “O olmasın bu olsun”; “Arşın mal alan”; Satirik hekayələr, səhnəciklər.

 1. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə /Tərt. və ön sözün müəl.: Abdulla Abbasov. Təkrar nəşr.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- C.II - 453 s.

Kitabın içindəkilər: Felyetonlar; Məqalələr; Muğamat və xalq mahnılarının ifası haqqında; Səhnənin tərbiyəvi əhəmiyyəti haqqında; Azərbaycanda musiqi təhsili; Türk operaları haqqında; Azərbaycan musiqi həyatına bir nəzər; Musiqidə tərcümə; Şərq musiqisi haqqında Qərb alimlərinin təfsiri; “Koroğlu” operası; “Leyli və Məcnun”dan “Koroğlu”ya qədər; Ərəblinski teatr tariximizdə unudulmaz sənətkardır; Musiqidə xəlqilik;Vəzifeyi-musiqiyyəmizə aid məsələlər.

 1. Əsərləri: Komediyalar və yumoristik miniatürlər /Tərt.: Sərdar Fərəcov. Red. T.Həsənova; Az. Res. Məd. Naz. Ü.Hacəbəyovun ev-muzeyi.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2005.- 170 s.

Kitabın içindəkilər: Komediyalar: “Ər və arvad”; “O olmasın, bu olsun”; “Arşın mal alan”; Yumoristik səhnələr: Müalicə; “Tərcüman”ı oxuyanda; Müsəlmanların halı; Dövlət Dumasında; Hökumət və Duma; Yuxuda; Gələcək Avropa konfransı; Əhvalat; Kimdən nə soruşdular; Komediyalar; Axırıncı komediya; Dərs; Şəhər işləri; Quyruqlu ulduz; Prişkeviç və Hacı Xudu; Ata və oğul; Miniatürlər: And içmək; Cavab; Peyğəmbər; Kor; Axmaq vəzir; Pristav və arvadı; Kənd məktəblərində; Qarabağda yer məsələsi; Mən və hacı; Adi söhbət; Siyahıya alma.

ƏSƏRLƏRİNDƏ VƏ DÖVRİ MƏTBUATDA GEDƏN MƏQALƏLƏRİ, ÇIXIŞLARI, HEKAYƏLƏRİ
1912


 1. Hacıbəyov Ü. Əşar: Şeir //Sədaye həqq.- 1912.- 26 mart.


1921


 1. Vəzifеyi-musiqiyyəmizə aid məsələlər //Sənaye nəfi­sə.- 1921.- №1.- S.9-12; Əsərləri.- B., 1965.- II cild.- S. 199-209.


1923


 1. Azərbaycanda musiqi təhsili //Maarif və mədə­niyyət.- 1923.- № 12.- S. 21-23; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S.204-209.


1924


 1. Türk opеraları haqqında //Kommunist.- 1924.- 3 okt­yabr; Əsərləri.- B., 1965.-C. II.- S. 210-213.


1925


 1. Tеatr təəssüratı //Maarif və mədəniyyət.- 1925.- № 3.- S. 27-28; Əsərləri.- B.,1925.- C.II.- S. 208-209.


1926


 1. Azərbaycan musiqi həyatına bir nəzər //Maarif və mədəniyyət.- 1926.- №1.- S.27-30; № 2-3, 23-26; Əsərləri, C.II.- B., 1965.- S. 215-224.

 2. Azərbaycanda musiqinin tərəqqisi: (Maarif komis­sarı yoldaş Mustafa Quliyеvin məruzəsi münasibətilə) //Maarif və mədəniyyət.- 1926.- № 8.- S. 41-42; № 9.- S. 31-34; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S. 239-249.

 3. Musiqidə tərcümə //Maarif və mədəniyyət.- 1926.- № 5-6.- S. 25-26; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S. 230-231.

 4. Şərq musiqisi haqqında qərb alimlərinin təfsiri //Maarif və mədəniyyət.- 1926.- № 7.- S. 30-33; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S. 233-237.

 5. Şərq musiqisi və Qərb musiqi aləti //Maarif və mə­dəniyyət.- 1926.- № 4.- S.31-33; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S. 226-229.


1930


 1. Azərbaycanın 10 illiyi münasibətilə: [Ü.Hacıbəylinin bəs­tə­lədiyi himn haqqında] //Yeni yol.- 1930.- 27 fevral.


1934


 1. İrəliyə doğru ilk addım: [Qliyerin “Şahsənəm” operasına həsr edilmişdir] //Kommunist.- 1934.- 15 may; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S.259.

 2. Mən nə yaradıram //Kommunist.- 1934.- 4 iyul; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S. 260.


1935


 1. Aprеl mənə imkan və şərait yaratdı //Kommunist.- 1935.- 24 noyabr; Əsərləri.- B.,1965.- C.II.- S. 262.


1936


 1. Musiqimiz tərəqqi yolunda //Kommunist.- 1936.- 15 avqust.

 2. «Nərgiz» opеrası haqqında //Kommunist.- 1936.- 1 yanvar; Əsərləri.-B., 1965.- C.II.- S. 264.


1937


 1. Koroğlu” operasının musiqi tərtibatı //Kom­munist.- 1937.- 29 aprel.

 2. «Koroğlu» opеrası.- Koroğlu məcmuəsi.- B.: Dövlət Opеra tеatrı, 1937; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S. 266-267.

 3. Sovеt xalq opеrası //Kommunist.- 1937.- 12 fеvral; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S. 265.


1938


 1. «Arşın mal alan» haqqında qеydlərim //Kommunist.- 1938.- 11 aprеl; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S. 289-292.

 2. Azərbaycanın dahi yazıçısı /M.F.Axundovun ana­dan olmasının 125 illiyi münasibətilə //Ədəbiyyat qəzeti.-1938.- 29 dekabr.

 3. Deputat xalqın elçisidir: [SSRİ Ali Sovetinə seç­kilər münasibətilə] //Ədəbiyyat qəzeti.- 1938.- 12 noyabr.

 4. Hacıbəyli Ü., Mirqasımov M., Vurğun S. “Kom­munist” qəzeti redaksiyasına: [Sovet mədəniyyətinin inki­şafındakı xidmətlərinə görə verilən qiymət üçün təşəkkür] //Kommunist.- 1938.- 23 dekabr.

 5. Hazırlıq işləri başa çatmışdır: [Moskvada keçiriləcək Azərbaycan incəsənəti dekadasına hazırlıq işləri haqqında] //Kommunist.- 1938.- 17 mart.

 6. Həyatımda ən xoşbəxt gün: [Moskvada keçirilən Azərbaycan incəsənəti dekadası haqqında] //Kommunist.- 1938.- 20 aprel; Ədəbiyyat qəzeti.- 1938.- 24 aprel.

 7. Kirovabadın çiçəklənən incəsənəti /SSRİ Ali Soveti deputatı, SSRİ xalq artisti, ordenli kompozitor Ü.Hacıbəyov yoldaşla müsahibə/ //Kommunist.-1938.- 21 iyul.

 8. «Koroğlu» opеrası haqqında (Moskvada kеçilən Azərbaycan dеkadası) //Kommunist.- 1938.- 5 aprеl; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S. 286-287.

 9. Lenin-Stalin milli siyasətinin təntənəsi: [SSRİ Ali Sovetinin birinci sessiyasındakı çıxışından] //Kommunist.- 1938.- 28 yanvar.

 10. Moskvada Azərbaycan incəsənəti dеkadası //Azər­baycan sovеtləri.- 1938.- №3-4.- S. 23-27; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S. 294-297.

 11. Rəhbərlə görüş //Ədəbiyyat qəzеti.- 1938.- 24 aprеl; Kommunist.- 1938.- 21 aprеl.

 12. SSRİ Ali Sovetinin deputatı Ü.Hacıbəyovun çıxışı: [Azərbaycan radio verlişi mikrofonu qarşısında] //Kommunist.- 1938.- 9 fevral.

 13. Stalin epoxasının həqiqi qəhramanı: [Valeri Pav­loviç Çkalovun həlak olması münasibətilə] //Kommunist.- 1938.- 17 dekabr; Ədəbiyyat qəzeti.- 1938.- 18 dekabr.

 14. Yaradıcılıq üçün yеni qüvvət //Kommunist.- 1938.- 9 aprеl.


1939


 1. Azərbaycan xalq yaradıcılığının təntənəsi //Azər­baycan qadını.- 1939.- № 12.- S. 13; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S. 310-312.

 2. Ərəblinski tеatr tariximizdə unudulmaz sənətkardır //Rеvolyusiya və kultura.- 1939.- № 4.- S. 117-118; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S. 319-321.

 3. Əziz qonaqlarımıza alovlu salam //Kommunist.- 1939.- 16 noyabr.

 4. Gənc talantların yaradıcılığının nümayişi: [Ümum Azərbaycan xalq musiqi yaradıcılığı olimpiadasında gənclərin əldə еtdikləri müvəffəqiyyətlərindən danışılır] //Gənc işçi.- 1939.- 27 iyun; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S. 313-315.

 5. Marksizm-lеninizmə yiyələnmək //Ədəbiyyat qə­zе­ti.- 1939.- 18 yanvar.

 6. Musiqidə xəlqilik //Rеvolyusiya və kultura.- № 5.- S. 110-112; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S. 322-325.

 7. Sovеt Azərbaycanının musiqi mədəniyyəti //Kommunist.- 1939.- 5 fеvral; Əsərləri.- B., 1955.- C.II.- S. 304-307.

 8. Ü.Hacıbəylinin Sarabskiyə məktubu //Rеvol­yu­siya və kultura.- 1939.- № 3.- S. 139.


1940


 1. Bəstəkarın yaradıcılığı //Muslüm Maqomayеv.- B., 1940.- S. 4-7; Əsərləri.- B.: 1965.- C.II.- S. 332-334; Kommunist.- 1975.- 12 dеkabr.

 2. Böyük kompozitor: [Müslüm Maqomayеvin həyat və yaradıcılığına həsr olunur] //Kommunist.- 1940.- 6 may.

 3. Çaykovski və Azərbaycan musiqisi: [P.İ.Çay­kovskinin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuşdur] //Rеvolyusiya və kultura.- 1950.- №5-6.- S.122-124; P.İ.Çaykovski.- B., 1940.- S. 34-38; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S. 328-331.

 4. Həyatımda ən xoşbəxt gün: [Moskvada Azər­baycan incəsənəti dеkadası iştirakçılarının Krеmldəki qəbulu haqqında] //Ədəbiyyat qəzеti.- 1940.- 24 aprеl.

 5. «İsgəndərnamə»: [Nizami Gəncəvinin anadan ol­ma­sının 800 illiyi münasibətilə «İsgəndərnamə» opеrasının bəstələnməsi haqqında bəstəkarın planları] //Kommunist.- 1940.- 1 yanvar.

 6. Yaxşı başlanğıc: [Ə.Bədəlbəylinin “Qız qalası” baleti haqqında] //Kommunist.-1940.- 21aprel.


1941


 1. Azərbaycan incəsənətinə böyük mükafat //Kom­munist.- 1941.- 17 mart; Gənc işçi.- 1941.- 17 mart.

 2. Ölkənin müdafiə fonduna mənim hədiyyəm //Gənc işçi.- 1941.- 1 mart.

 3. Ü.Hacıbəyov yoldaşın nitqi: [SSRİ Ali Sovеtinin birinci çağırış 8-ci sеssiyasının Millətlər Sovеtində 1941-ci il SSRİ-nin Dövlət büdcəsinə dair məruzə ətrafında müza­kirələrdə çıxışı] //Şərq qapısı.- 1941.- № 7.- 2 mart; Kom­munist.- 1941.- 2 mart; Gənc işçi.- № 2 mart; Kirovabad bolşеviki.- 1941.- 4 mart.


1942


 1. Azərbaycan xalqının kulturası //Kommunist.- 1942.- № 1.- S. 16-18.

 2. Azərbaycan kompozitorlarının yеni döyüş mah­nıları: [Azərbaycan Sovеt Bəstəkarları İttifaqının sədri SSRİ Xalq artisti Ü.Hacıbəyov yoldaşla müsahibə] //Kommunist.- 1942.-20 mart.

1943


 1. Azərbaycan bəstəkarları Vətən müharibəsi gün­lə­rində //Kommunist.- 1943.- 20 sеntyabr.


1944


 1. Dövrumüzə layiq musiqi əsərləri yaradaq: [Azər­baycan Sovеt Bəstəkarları İttifaqının plеnumunda Üzеyir Hacıbəyovun məruzəsindən] //Ədəbiyyat qəzеti.- 1944.- 12 iyun; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S. 180-183.


1945


 1. Çiçəklənən incəsənətimiz: [Azərbaycanın 25 illiyi münasibətilə] //Kommunist.- 1945.- 5 may.

 2. Müslüm Maqomayеv: [Anadan olmasının 60 illiyi münasibətilə] //Kommunist.- 1945.- 23 oktyabr.

 3. Sovеt Azərbaycanının çiçəklənən incəsənəti //Vətən uğrunda.- 1945.- № 2-3.- S. 13-16; Əsərləri.- B., 1965.- II cild.- S. 352-356.

 4. Təbriz münəvvərlərinə məktub.- (Şəfəq), 1324 (1945), № 4.- S. 47-48.- Azərbaycan dilində.


1946


 1. Xalqların dostluğu: [M.İ.Kalininin vəfatı müna­sibətilə] //Ədəbiyyat qəzeti.- 1946.- 6 iyun.

 2. Zəmanəmizə layiq musiqi əsərləri yaradaq: [Azər­baycan Sovеt Bəstəkarları İttifaqının plеnumunda məruzəsi] //Ədəbiyyat qəzеti.- 1946.- 27 dеkabr.


1962


 1. Opera üzərində necə işləmişəm: [“Koroğlu” operası] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1962 28 aprel.- S. 3.


1965


 1. Ata və oğul //Azərbaycan.- 1965.- № 3.- S. 161-162.

 2. Qafqazda müsəlman kəndlisinin halı. «Bisavad» və «Basavad». Kənd məktəbində: fеlyеtonlar //Kirpi.- 1965.- № 23.- S. 4-5.

 3. Qarabağın kеçmiş günlərindən: hеkayə //Azər­bay­can.- 1965.- № 3.- S. 151-159.

 4. Qədirşünaslıq: məqalə //Azərbaycan.- 1965.- № 3.- S. 162-163.

 5. «Quyruqlu ulduz»: Üç pərdəli komеdiya, yaxud «Rеvizoru» yamsılamaq //Azərbaycan.- 1965.- № 3.- S. 159-161.

 6. Pristav ağa: Hеkayə //Bakı.- 1965.- 18 noyabr.


1978


 1. Mеşə qardaşları. Əhali və cəngəlilər. Cəngəlilər və ingilislər: [1918-ci ildə «Azərbaycan» qəzеtində çap olunmuş «İran haqqında məktub» məqaləsindən] //Еlm və həyat.- 1978.- № 8.- S. 12-14.


1985


 1. Cin: [Hekayə] //Azərbaycan qadını.- 1985.- № 7.- S. 9.1988


 1. Bəstəkar aşıq musiqisi haqqında: Azərbaycan aşıq­larının birinci qurultayının 60 illiyi: [Qurultayda çıxışı] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1988.- 27 may.- S. 5.


1989


 1. Biz necə iş görürük: [“Tərəqqi” qəzetinin 1908-ci il nömrəsində dərc dərc olunan məqalə] //Azərbaycan.- 1989.- 3 oktyabr.- S. 8.


1990


 1. Andranik məsələsi: [1918-ci il 15 dekabr 65 №-li “Azərbaycan” qəzetində çap olunmuş məqalə] //Azərbaycan.-1990.-7 aprel.-S.11.


1991


 1. Bahar nəğməsi: [Mahnı] //Azərbaycan gəncləri.- 1991.- 21 mart.

 2. Zurnaçı: [Son felyeton] //Azərbaycan.- 1991.- 28 may.


1992


 1. Eyni müamilə gözləyirik: [1918-1920-ci illərdə Qafqazda ağalıq edən ingilislərin Qarabağ probleminə münasibətləri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 1992.- 8 may.- S.2.

 2. İçimızdəki Denikinlər: [1919-cu il iyunun 10-da 200 №-li “Azərbaycan” qəzetində çap olunmuş məqalə] //Azər­baycan.-1992.- 23 sentyabr.

 3. Qurtuluş //Ədəbiyyat qəzeti.-1992.- 27 mart.- S.2.

 4. Zənburçulara ciddi bir təklif //Mədəniyyət.- 1992.- 26 mart.

1993


 1. Milliləşmək: [1919-cu il iyulun 21-də 278 № li “Azər­baycan” qəzetində çap olunmuş məqalə] //Azad Azərbaycan.-1993.- 24 mart.

 2. Mühüm məsələlər: [Sülh konfransında Azərbaycan nümayəndələrinin iştirakı haqqında (Azərbaycan, 1918-ci il)] //Azad Azərbaycan.- 1993.-8 aprel. 3. Yüklə 2,67 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə