AZƏrbaycan respublikasinin məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ M. F. Axundov аdına azərbaycan miLLİ KİtabxanasiYüklə 2,67 Mb.
səhifə7/24
tarix30.11.2016
ölçüsü2,67 Mb.
#531
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24
Partiyalarımıza: [“Azərbaycan” qəzeti, 1918-ci il] //Azad Azərbaycan.- 1993.- 24 fevral.

 • Yaşanmış ömrün akkordları //Azərbaycan.- 1993.-18 sentyabr.


  1994


  1. Andranik məsələsi: (ixtisarla ): [1918-ci il dekabrın 15-də 65 №-li “Azərbaycan” qəzetində çap olunmuş məqalə] //Azərbaycan.-1994.- 6 dekabr.

  2. Bir yaş: [ADR-in birilliyi münasibəti ilə] :[1919-ci il 28 may 190 №-li “Azərbaycan” qəzetində çap olunmuş məqalə] //Azərbaycan.- 1994.- 6 dekabr.

  3. Filankəs. Ordan-burdan: (“Azərbaycan”, 1919-cu il 15 yanvar № 88) //Azərbaycan.- 1994.- 17 sentyabr.

  4. Partiyalarımıza: 1918-1920: [Bu illərdə “Azərbay­can” qəzetində çap olunan məqalələr (Azərbaycan 3 dekabr 1918-ci il, № 55)] //Azərbaycan.- 1994.- 6 dekabr.


  1995


  1. Dağıstana kömək: [Müəllifin “Azərbaycan” qəzeti­nin 9 mart 1919-cu il 132-ci sayında çapdan çıxmış eyni adlı məqaləsi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-1995.- 3 fevral.- S. 7.

  2. Hürriyyət-mətbuat //Yeni müsavat.- 1995.- 7 aprel.

  3. Üzeyir bəyin yeni məktubları: [1919-cu il Azər­bay­can qəzetinin naşiri və redaktoru Üzeyir bəyin 3 məktubu] //Azərbaycan.- 1995.- 1 sentyabr.

  4. Vəkillərimiz nə tövr olmalıdır? Üzeyir Hacıbəyov – 110 // İki sahil.- 1995.- 15 sentyabr.


  1996


  1. Filankəs. Ordan-burdan //Azərbaycan.- 1996.- 3 dekabr.

  2. Mühüm məsələlər: [1918-ci ildə dərc olunmuş məqalə] //Azərbaycan.- 1996.- 3 dekabr.


  2005


  1. Vəkillərimiz nə tövr olmalıdır: [3 may 1906-cı ildə “İrşad” qəzetində dərc edilmiş məqalə] //Azərbaycan.-2005.- 14 oktyabr.- S. 7.


  REDAKTƏ ETDİYİ VƏ MƏSLƏHƏT VERDİYİ ƏSƏRLƏR
  1931


  1. İbtidai not savadı /Zеynallı A., Rüstəmov S, Əfəndizadə F., Həsənzadə A.- B., 1931.- 76 s.


  1935


  1. Rüstəmov S. Tar məktəbi.- B., 1935.- 32 s.


  1940


  1. Çaykovski P. Məqalələr məcmuəsi.- B., 1940.-74 s.

  2. Həsənova D. Kamança məktəbi.- B., 1940.- 128 s.


  1942


  1. Döyüşçü mahnıları: məcmuə.- B., 1942.- 23 s.


  1949


  1. Azərbaycan incəsənəti: Məqalələr toplusu.- B.: Az. SSR EA, 1949.- C.1.- 122 s.

  2. Azərbaycan incəsənəti: Məqalələr toplusu.- B.: Az. SSR EA, 1949.- C.2.- 143 s.


  HAQQINDA
  Kitablar
  1941


  1. Qubad. Üzeyir Hacıbəyov. Biblioqrafik məlumat.- B.: Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1941.- 68 s.

  Kitaba kompozitorun 1940-cı ildən yazmış olduğu əsərlərinin adları salınmış, tərcümeyi-halı və yaradıcılığı haqqında məlumatlar verilmişdir (S.5-68).
  1949


  1. Qasımov Q. Üzeyir Hacıbəyov.- B.: Uşaq və gənclər ədəbiyyatı nəşriyyatı, 1949.- 64 s.

  Kitabda Ü.Hacıbəyovun Azərbaycan opera sə­nə­tinin və müasir Azərbaycan musiqi mədəniy­yətinin inkişafı sahəsində yaradıcılığı və çoxcəhətli ictimai- siyasi fəaliyyəti şərh edilir.
  1953


  1. Bədəlbəyli Ə. Musiqi haqqında söhbət /Ə.Bədəl­bəy­li.-B.: Uşaqgəncnəşr .- 1953.- 78 s.

  “Mahnı və romans” adlı bölmədə Üzeyir Hacıbəyovun “Sənsiz” və “Sevgili canan” romansları , “Leyli və Məcnun”, “Koroğlu” operaları haqqında məlumatlar verilir [S.13-21, 25, 39, 43, 44].

  1956


  1. Xəndan C. Molla Nəsrəddin.- B.: Azərbaycan SSR Siyasi və elmi Bilik cəmiyyəti.- 1956.- 42 s.

  Kitabda Üzeyir Hacıbəyovun redaktoru olduğu “İrşad”, ”Tərəqqi”, ”Həqiqət”, “Yeni iqbal” qəzetlərində dərc etdiyi felyeton və məqalələrdə Molla Nəsrəddin jurnalının əhəmiyyətindən bəhs olunur [S. 40].
  1957


  1. Paşayev N. Azərbaycanda Sosialist mədəniyyətinin inkişafı (1920-1955- cı illər).- B.: Azərnəşr,1957.-140 s.

  Kitabda “Ədəbiyyat və incəsənətin çiçəklənməsi” bölməsində Üzeyir Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” və “Koroğlu” operaları ilə opera sənətinin zirvəsinə qalxması haqqında məlumat verilir [S.139-141].
  1960


  1. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. 3 cilddə: (XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı).- B.: Az SSR EA-nın nəşriyyatı.- 1960.- II cild.- 905 s.

  Dərslikdə bəstəkar və yazıçı Ü.Hacıbəyovun jurnalistika və maarif sahəsində fəaliyyətindən; “Leyli və Məcnun”, “Arşın mal alan”, “Məşədi İbad” və s. əsərlərinin tarixindən söhbət gedir [S. 371-376].
  1961


  1. İbrahimov M. Xəlqilik və realizm cəbhəsindən.- B.: Azərnəşr, 1961.- 524 s.

  Kitabın “İncəsənət” bölməsində “Görkəmli səhnə xadimi”, “Azərbaycanın bülbülü”, “Xalq sənətkarı” başlıqlı məqalələr Ü.Hacıbəyovun zəngin fəaliyyətindən bəhs edir [S.480-512].

  1. Qasımov Q. Sovet Azərbaycanının musiqi incəsənəti.- B.: Azərb.SSR Siyasi və Elmi Bilikləri Yayan Cəmiyyət, 1961.- 26 s.

  Kitabda Ü.Hacıbəyovun musiqi əsərlərin­dən bəhs olunur [S.3-26].

  1. Musiqi və həyat: (Xalq Mədəniyyəti Universiteti dinləyicilərinə kömək).-B.: Azərb.SSR Siyasi və Elmi Bilikləri Yayan Cəmiyyət, 1961.- 60 s.

  Kitabda: B.Hüseynlinin “Vokal və instru­mental musiqi: Forma və janrları” məqaləsində “Koroğlu” operasından [S.12-20]; M.İsmayılovun “Azərbaycan xalq musiqisi” məqaləsində Ü.Hacıbəyovun “12 klassik muğam haqqında” əsərindən [S.20-28]; S.Qasımovanın “Azərbaycanda opera və simfonik musiqinin inkişafı” məqaləsindən bəhs edilir [S.46-56].

  1962


  1. Abasova E. Zaqafqaziya respublikalarının musiqi mədəniyyəti.- B.: Azərb.SSR Siyasi və Elmi Bilikləri Yayan Cəmiyyət, 1962.- 36 s.

  Kitabda Azərbaycanda bəstəkarlıq sənəti məktəbinin yaranması; Azərbaycan xalq mahnılarının yaranması; Res­pub­likamızda Kamera instrumental musiqisinin inkişafından danışılır [S.3-36].

  1. Koroğlu” operasının səhnəyə qoyulmasının 25 illiyi münasibəti ilə proqram. 1937, 30 aprel.- B.: M.F.Axundov ad. Lenin ord. Azərb.Döv.Akad. Opera və Balet Teatrı, 1962.- 19 s.


  1964


  1. Əliyev Y. Nəğmə dərsinin tədrisi metodi­kası /Y.Əli­yev.- B.: Azərnəşr, 1964.- 88 s.

  Dərslikdə unison və ikisəsli mahnıların öyrədil­mə­sinin metodik üsulları və eyni zamanda Üzeyir Hacıbəyovun Azərbaycan musiqi guşələrinin Azərbaycan xalq musiqisinin əsaslarında tətbiqi şərh edilir [S. 42, 79, 80].

  1. Sultanlı Ə. Azərbaycan dramaturgiyasının inkişaf tarixindən.- B.: Azərnəşr, 1964.- 303 s.

  Kitabda Ü.Hacıbəyovun Azərbaycan dramaturgiya­sının inkişaf tarixindəki fəaliyyətindən bəhs edilir [S.285-292].
  1965


  1. İsmayılova Q. Müslüm Maqomayev.- B.: Azərnəşr, 1965.- 82 s.

  Kitabda bəstəkar, musiqiçi, dirijor Müslüm Maqo­mayevin Qori Zaqafqaziya müəllimlər seminariyasında Üzeyir Hacıbəyov ilə görüşü, dostluğu və bütün yaradıcılığı boyu Üzeyir Hacıbəyovla eyni məsləkdaş, dost olmasından, onların musiqiyə olan həvəslərinin sənət yollarının birləş­dirilməsindən bəhs olunur [S.7-80].

  1. Köçərli F. Ü.Hacıbəyovun ictimai- siyasi görüşləri.-B.: Azərb.SSR.EA, 1965.- 91 s.


  1966


  1. Kərimov K. Opera haqqında söhbət.- B.:Azərnəşr.- 1966.- 46 s.

  Kitabda Üzeyir Hacıbəyovun opera sənətinin inkişafı, milli məktəblərin yaradılmasındakı rolundan; “Leyli və Məcnun” operasının Azərbaycan və dünya səhnə­lərində tamaşaya qoyulması haqqında məlumatlar verilir.

  1. Mir Cəlal. Cəlil Məmmədquluzadə realizmi haq­qında.- B.: ADU, 1966.- 70 s.

  “Azərbaycan ədəbiyyatında realizmin müəyyənləşmə­si və inkişafı haqqında” bölmədə Ü.Hacıbəyovun müasir ictimai həyat və mədəni-maarif yolunda apardığı mübarizə­lərdən danışılır [S.17-18].

  1. Talıbzadə K. XX əsr Azərbaycan ədəbi tənqidi (1905-1917-ci illər).- B.: Azərb SSR EA, 1966.- 540 s.

  Kitabın “Azərbaycan teatrı və dramaturgiyasının inkişaf məsələləri” adlı bölməsində Ü.Hacıbəyovun teatr tənqidi və teatr haqqında fikirləri verilib [S.28].
  1967


  1. Abasova E. Cövdət Hacıyev.- B: Azər­nəşr, 1967.- 48 s.

  Kitabda Cövdət Hacıyevin Üzeyir Hacıbəyov irsindən bəhrələnərək uğurlu musiqi əsərlərini yaratmasından bəhs edilir [S. 15-45].

  1. Abasova E. Rauf Hacıyev: [Həyat və yaradıcılğı haqqında].- B.: Azərnəşr, 1967.- 36 s.

  Kitabçada Üzeyir Hacıbəyovun bəstəkar Rauf Hacı­yevin görkəmli bir bəstəkar kimi yetişməsində xidmətlərindən bəhs olunur [S.3-25].

  1. Mehmandarova L. Cahangir Cahangirov.- B.: Azərnəşr, 1967.- 46 s.

  Monoqrafiyada bəstəkar Cahangir Cahangirovun pro­fessional azəri musiqisinin banisi Üzeyir Hacıbəyovun ənənə­lərinə sadiq qalması və onun yaradıcılığından bəhrələndiyi haqqında məlumat verilir.

  1. Tağızadə A. Sultan Hacıbəyov.- B.: Azərnəşr, 1967.-42 s.

  Monoqrafiyada Sultan Hacıbəyovun Üzeyir Hacıbəyov ilə yaxın əlaqələrindən və onun əsərlərinin məhz dahi bəstəkarın əsərlərinin təsiri altında yazılmasından söhbət gedir.
  1968


  1. Böyük Oktyabr və Azərbaycan mədəniyyəti.- B.: Azərb.Dövlət nəşriyyatı, 1968.- 157 s.

  Kitabda Q.Qasımovun “Azərbaycan sovet musiqisinin əsas inkişaf mərhələləri” məqaləsində Ü.Hacıbəyovun musiqi folklorunun inkişafı sahəsindəki fəaliyyətindən danışılır [S. 54-57].

  1. Karagiçeva L. Qara Qarayev.- B.: Azərnəşr, 1968.- 72 s.

  Kitabda “Bəstəkarın simfonik yaradıcılığı” adlı məqa­lədə ilk Azərbaycan opera sənətinin incisi olan “Koroğlu”nun yazılmasından və Üzeyir Hacıbəyovun pedaqoji fəaliyyə­tin­dən bəhs olunur [S.9,10,11].

  1. Qasımov Q. Üzеyir Hacıbəyovun anadan olması­nın 80 illiyi /Azərbaycan incəsənəti: Məqalələr toplusu.- B.: Az. SSR EA, 1968.- C. XII.- S. 165-168.


  1970


  1. Vurğun S. Böyük sənət uğrunda.- B.: Gənclik, 1970.- 191 s.

  Kitabda dahi bəstəkar Ü.Hacıbəyovun yaradıcı­lığın­dan bəhs edilir [S.128-135].
  1972


  1. Vurğun S. Əsərləri 6 cilddə: (Məqalə, məruzə, nitq, təbrik və oçerklər: (1925-1946-cı illər).- B.: Azərnəşr, 1972.- C.V.- 462 s.

  Kitaba salınan “Böyük bəstəkar” adlı məqalə bəstə­karın 60 illi­yinə həsr olunur [S.356-366].
  1973


  1. Abasova E. Səid Rüstəmov: (həyat və yaradıcılığı).- B.: Azərnəşr, 1973.- 48 s.

  Monoqrafiyada Üzeyir Hacıbəyovun gənc musiqiçi­lərin yetişdirilməsi sahəsindəki fəaliyyətindən, xalq çalğı alətləri orkestri yaratmasından, bəstəkar Səid Rüstəmovun bir musiqiçi, bəstəkar kimi yetişməsindəki xidmətlərindən danı­şılır [S.3-25].

  1. Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Kon­servatoriyası müəllimlərinin 1973-cü il elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilən elmi konfransın proqramı.- B., 1973.-18 s.


  1974


  1. Yüzbaşova L. Üzeyir Hacıbəyov və rus mədə­niyyəti.- B.: Elm, 1974.- 203 s.


  1975


  1. Məmmədli Q., Quliyеv R. Üzеyir Hacıbəyov: [Ana­dan olmasının 90 illiyi münasibətilə].- Kitab-albom.- B.: İşıq, 1975.- 91 s.

  2. Məmmədli Q. Azərbaycan teatrının salnaməsi (1850-1920).- B.: Azərnəşr, 1975.- 583 s.

  Salnamədə respublikamızın şəhər və rayon teatrları ilə bərabər qardaş Zaqafqaziya və Orta Asiya Respublikalarında fəaliyyət göstərən Azərbaycan teatr kollektivləri tərəfindən tamaşaya qoyulan Ü.Hacıbəyovun əsərlərindən danışılır [S. 5,7-10, 265, 473, 479, 487].

  1. Üzeyir Hacıbəyovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları (11-12 noyabr 1975).- B.: Elm, 1975.- 64 s.

  Kitaba Ü.Hacıbəyov yaradıcılığının tarixi rolu, döyüş­kən və mənalı publisistika; Ü.Hacıbəyov və Azərbaycanda demokratik ictimai-sosioloji fikrin inkişafı; Ü.Hacıbəyov və Molla Nəsrəddin; Ü.Hacıbəyov və proqramlı musiqinin problemləri; Ü.Hacıbəyovun tərcümeyi-halının unudulmaz səhifələri; Ü.Hacıbəyovun dramaturgiyası; Ü.Hacıbəyov haq­qın­da xatirələr; Azərbaycan estetik fikir tarixində Ü.Hacıbəyovun yeri; Ü.Hacıbəyovun opera estetikası və “Koroğlu”nun musiqi dramaturgiyası adlı məqalələr salınmışdır [S.3-64].
  1976


  1. Abasov A. Ü.Hacıbəyovun sənətkarlığı.- B.: Gənclik, 1976.- 168 s.

  2. Bəstəkarın xatirəsi: (Azərbaycan professional musiqisinin banisi, bəstəkar Ü.Hacıbəyov haqqında məqalələr və xatirələr) /Tərtib еdəni Ə.İsazadə B.: Azərnəşr, 1976.- 156 s.


  1977


  1. Aslanov M. Üzеyir Hacıbəyov: Gənclik illəri /Rеd. Ə.Mirəhmədov.- B.: Gənclik, 1977.- 125 s.

  2. Hacıyev T. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dili: Dərs vəsaiti:- B.: Maarif, 1977.-188 s.

  Kitabda Üzeyir Hacıbəyovun əsərlərindəki xalq dilin­də işlənən söz və məcazlardan (komediyalardan) və Ü.Hacıbəyovun dil haqqında fikirlərindən bəhs olunur [S.19,21,53,83-112].

  1. Məmmədli Q. İmzalar.- B.: Azərnəşr, 1977.- 119 s.

  Kitabda Ü.Hacıbəyovun özünə gizli imza seçməkdə özünəməxsus üsulları olmasından və bu imzalardan ustalıq və məharətlə istifadə etməsindən bəhs olunur [S.11-12].

  1. Rəhmanzadə F. Gözəlliyə açılan pəncərə.- B.: Azərnəşr, 1977.- 100 s.

  Kitabda “Arşın malçı məşhədlilərin qonağıdır” adlı məqalədə Üzeyir Hacıbəyovun əsərinin İran teatrı səhnəsində tamaşaya qoyulmasından; “Ömrün uzun olsun” adlı məqalədə isə Tokay Məmmədovun anası Zivər Məmmədovanın bəstəkarla bağlı xatirələri toplanıb [S.57-60, 91-94].

  1. Zeynalova F., İsmayılov M. İbtidai musiqi nəzə­riy­yəsi.- B.: İşıq, 1977.- 140 s.

  Musiqi məktəbləri üçün nəzərdə tutulmuş bu dərslik­də Ü.Hacıbəyovun “Arşım mal alan” musiqili komediyası və “Sənsiz” romansı misal göstərilmişdir [S.43-44].
  1978


  1. Abasova Е. Üzеyir Hacıbəyovun yaradıcılıq yolu /Üzеyir Hacıbəyov: Biblioqrafiya. Ön söz.- B., 1978.- S. 22-32.

  2. Əmirov F. Musiqi səhifələri: (Çıxışları, və məqalə­lə­ri) /Red. A.Vəfalı.- B.: İşıq, 1978.- 144 s.

  Kitabda bəstəkarın “Üzeyir məktəbi” adlı məqaləsi verilmişdir [S.79-85].

  1. Musayev S. Klassik Azərbaycan dramaturgiyasında müsbət qəhrəman problemi /Red. M.İbrahim.- B.: Elm, 1978.- 164 s.

  Kitabda Üzeyir Hacıbəyovun maarifpərvər fikirləri verilmişdir [S.56-60].

  1. Qara Qarayev /Red. Azərb. SSR Xalq artisti Tofiq Quliyev.- B.: İşıq, 1978.- 72 s.

  Kitabda L.Karagiçevanın “Qara Qarayevin yaradıcılıq yolu - bəstəkarın simfonik yaradıcılığı” adlı məqaləsində Üzeyir Hacıbəyovdan bəhs olunur [S.16-17].

  1. Quliyev S. Musiqi və onun tədrisi metodikası.-B.: Azərnəşr, 1978.- 126 s.

  Dərslikdə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı və onun musiqisinin tədrisi şərh edilir[S.12-40].

  1. Qurbanov B. Azərbaycan sovet musiqi mədəniyyəti və xarici mətbuat.- B., 1978.- 62 s.

  Əsərdə Ü.Hacıbəyov əsərlərinin xaricdə ifa edilmə­sin­­dən və xarici mətbuatda dərc olunan məqalələrdən söz açılır.

  1. Üzeyir Hacıbəyov. Biblioqrafiya /Azərb. Elmlər Akademiyasının əsaslı kitabxanası; Akademiyanın Memarlıq və İncəsənət in-tu /Tərt: M.Aslanov, Q.Qasımov, R.Quliyeva, Ş.Kərimova.- B.: Elm, 1978.- 206 s.


  1979


  1. Azərbaycan yazıçılarının həyatından dəqiqələr.- B.: Gənclik, 1979- 302 s.

  Kitaba Ü.Hacıbəyovun Mirzağa Əliyevlə və qəzəlxan Əliağa Vahidlə, Ələkbər Hüseynzadə, Hüseynqulu Sarabski və şair Zeynal Cabbarzadə ilə maraqlı yumoristik söhbətləri və lətifələri salınmışdır [S. 210-222].

  1. Heydər Əliyev. Bəstəkarın yüksək vəzifəsi və amalı: Respublika bəstəkarları ilə Azərbaycan KP MK-da keçirilmiş görüşdə çıxış (1 oktyabr 1979-cu il) /H.Ə.Əliyev Sov.İKP MK siyasi bürosu üzvlüyünə namizəd, Azərb. KP MK.-nin I katibi.- B.: Azərnəşr, 1979.- 33 s.

  Kitabda professor, musiqişünas Ü.Hacıbəyovun Azərbaycanda bəstəkarlıq məktəbinin təməlinin qoymasından və bu məktəbi yaratmasından bəhs olunur [S. 9].

  1. Zamanov A. Əməl dostları.- B.: Yazıçı, 1979.- 364 s.

  Kitabın “Xalqın özü” adlı bölməsində bəstəkarın yazıçı-publisist kimi fəaliyyətindən, dramaturgiyanın inkişa­fında rolundan söhbət açılır [S.209-212].
  1980


  1. Mirəhmədov Ə. Azərbaycan Molla Nəsrəddini /Red. H.Qasımzadə.- B.: Yazıçı, 1980.- 430 s.

  Kitabda bəstəkarın “Molla Nəsrəddin” jurnalında fəaliyyətindən bəhs olunur [S.122].
  1981


  1. Aslanov M. Üzеyir gülüşü.- Üzеyir Hacıbəyov “Ordan-burdan” kitabında /Mətnin tərtibi, müqəddimə və qеydlər M.Aslanovundur.- B., 1981.- S. 5-18.

  2. Azərbaycan xalq musiqisi /Red. Ə.Eldarova.- B.: Elm, 1981.- 198 s.

  Məcmuədə Azərbaycan SSR EA-nın akademiki Üzeyir Hacıbəyovun “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” elmi əsərindən bəhs olunur [S. 5-197].

  1. Quliyev C. Böyük humanist: Ü.Hacıbəyovun həyat və yaradıcılığından səhifələr /Red. F.Köçərli.- B.: Yazıçı, 1981.- 228 s.

  2. Rzayev A. Çağlayan bulaq: [Üzeyir Hacıbəyov sənətinin füsunkarlığı, əzəməti məhəbbətlə tərənnüm edilir] /Red. K.Vəliyev.- B.: Gənclik, 1981.- 106 s.  1982


  1. Bağırov N. Musiqinin elementar nəzəriyyəsi: (Orta ixtisas musiqi məktəblərinin tələbələri üçün dərslik).- B.: Maarif, 1982.- 268 s.

  Kitabda mövzuların aydınlaşdırılması üçün əyani vəsait kimi Qərbi Avropa, rus sovet klassik musiqi nümunələri ilə yanaşı, ilk dəfə olaraq Azərbaycan professional və xalq musiqi nümunələrindən ibarət 100-dən çox not materialların­dan, o cümlədən “Koroğlu” operası, “Döyüşçülər marşı”, “Mayeyi-Rast” muğamından istifadə olunmuşdur [S.105-268].

  1. Kərimov S. Niyazi: (Həyat və yaradıcılığı haqqında monoqrafiya).- B.: Yazıcı, 1982.- 88 s.

  Monoqrafiyada “Musiqi ilə bağlı ömür” adlı yazıda Üzeyir Hacıbəyovun musiqi tarixində xidmətlərindən və eyni zamanda Niyazinin onun yaradıcılıq ənənələri əsasında böyük bir musiqiçi kimi yetişməsindən bəhs olunur [S.14-86].

  1. Rəhmanzadə F. Sənətkar qüdrəti: (Azərb. SSR Xalq artisti Ş.Bədəlbəyliyə həsr olunmuş foto-kitab) /Red. N.Sadıqova.- B.: İşıq, 1982.- 114 s.

  Kitabda Üzeyir Hacıbəyovun Şəmsi Bədəlbəylinin müəllimi olmasından, onun sinfində musiqi təhsili almasından, yaradıcılığının ən böyük uğurlarının dahi bəstəkarın adı ilə bağlılığından danışılır [S.8,14,15,38, 42, 43, 51,55,87].

  1. Ü.Hacıbəyovun memorial ev-muzeyi.- B.: N.J., 1982.- 8 s.


  1983


  1. Azərbaycan sovet ədəbiyyatşünaslığı: (1920-1975) Biblioqrafiya.- B.: Elm, 1983.- 950 s.

  Biblioqrafiyada Ü.Hacıbəyovun məqalələri və kitab­ları haqqında məlumatlar toplanmışdır [S.703].

  1. Əmirov F. Musiqi aləmində: (Məqalələr məcmuəsi) /Müəqqəd. мüəllifi: M.İbrahimov.- B.: Gənclik, 1983.- 271 s.

  Kitabda Üzeyir Hacıbəyovun “Koroğlu” operasından bəhs olunur [S. 65-72].

  1. Səfərova Z. «Lеyli və Məcnun» opеrasının parti­tu­ra­sına müqəddimə və şərhlər /Ü.Hacıbəyov. Əsərləri.- B., 1983.-C. I.- [S. 11-18; S. 395-406].

  2. Vəlixanov N. Azərbaycan maarifçi-rеalist ədəbiyyatı (1890-1917-ci illər).- B.: Еlm, 1983.- 160 s.

  Kitabda Ü.Hacıbəyovun ədəbi fəaliyyətindən danışılır [S.57-60, 72, 73, 77, 86-89].
  1984


  1. Azərbaycan sovet musiqi ədəbiyyatı: Orta ixtisas musiqi məktəblərinin şagirdləri üçün dərslik.- B.: Maarif, 1984.- 224 s.

  Kitabda bəstəkar Ü.Hacıbəyovun həyat və yaradı­cılığı, Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonrakı illərdə yaradıcılığı, “Koroğlu” operası, ”Arşın mal alan” musiqili komediyası, vokal və instrumental musiqisi haqqında məlumatlar öz əksini tapmışdır [S.43-71].

  1. İsmayılov M. Azərbaycan xalq musiqisinin janrları. B.: İşıq, 1984.- 100 s.

  Kitabda dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyov tərəfindən ilk dəfə sistemləşdirilən yeddi əsas lad - məqam və muğamın fərqli və uyğun cəhətləri ətraflı izah olunur [S.39].

  1. Qasımova R. Ü.Hacıbəyovun komediyaları.- B.: Elm, 1984.- 120 s.

  2. Qasımova S., Bağırov N. Azərbaycan sovet musiqi ədəbiyyatı: Orta ixtisas məktəbləri üçün dərslik.- B.: Maarif, 1984.- 224 s.

  Kitabda bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun həyat və yaradıcılığı öz əksini tapmışdır. [S. 43-71].

  1. Məmmədli Q. Üzeyir Hacıbəyov: 1885-1948: Həyat və yaradıcılığının salnaməsi.- B.: Yazıçı, 1984.- 462 s.

  Kitabda təqribən 60 illik bir dövrdə müxtəlif kitab­lardan, arxiv və dövri mətbuat materiallarından götürülmüş faktlar və sənədlərdə Ü.Hacıbəyovun əsərləri ətrafında söy­lənilmiş fikirlər, rəylər toplanmışdır.

  1. Səfərova Z. «Lеyli və Məcnun» opеrasının klavirinə ön söz və şərhlər /Ü.Hacıbəyov. Əsərləri.- B., 1984.- II cild.- S. 10; 223-231.

  2. Üzеyir Hacıbəyov /Qasımova S., Bağırov N. Azər­baycan sovеt musiqi ədəbiyyatı. Orta ixtisas musi­qi məktəbləri üçün dərslik.- B., 1984.- S. 43-70.


  1985


  1. Abbasov A. Əbədiyyətə qovuşan sənətkar.- B.: Ya­zı­çı, 1985.- 452 s.

  2. Aslanov M. Üzeyir Hacıbəyov – jurnalist.- B.: Azərnəşr, 1985.- 205 s.

  3. Xəlilov V. Bəstəkar Süleyman Ələsgərov /Ön söz müəllifindir.- B.: İşıq, 1985.-72 s.

  Kitabda bəstəkar Süleyman Ələsgərovun “Bəstəkarın görkəmli sənət adamları ilə yaradıcılıq ünsiyyəti” adlı yazı­sında Üzeyir Hacıbəyov ilə bağlı xatirələrindən söhbət açılır [S.3-94].

  1. İsmayılova Q. Müslüm Maqomayev: Azərbaycanın görkəmli adamları).- B.: Yazıçı, 1985.- 64 s.

  Kitabda bəstəkar, Müslüm Maqomayevin Qori Zaqafqaziya müəllimlər seminariyasında Üzeyir Hacıbəyov ilə görüşündən, uzunömürlü dostluğundan bəhs olunur.

  1. Nağıyev R. Ü.Hacıbəyovun estetik görüşləri.- B.: Azər­nəşr, 1985.- 200 s.

  2. Səfərova Z. Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığında nəzəri və estetik problemlər /Monoqrafiya.- B.: Elm, 1985.- 208 s.

  3. Səfərova Z. Üzeyir Hacıbəyov.- B.: Yazıçı, 1985.- 68 s.

  4. Üzeyir Hacıbəyov-100 /Tərt.edənlər: Q.Məmmədli, R.Quliyev.- B.: İşıq, 1985.- 62 s.

  Bəstəkarın həyat və yaradıcılığından bəhs edən kitab­da görkəmli şəxsiyyətlərin onun haqqında xatirələri veril­mişdir.

  1. Üzeyir Hacıbəyov: Biblioqrafiya /Tərt. Aslanov M., Qasımov Q. 2-ci nəşri.- B.: Elm, 1985.- 292 s.

  Biblioqrafiya dörd bölmədən ibarətdir. Bölmələrdə sənətkarın həyat və yaradıcılığının əsas tarixləri, onun yaradı­cılıq yolunun ümumi xarakteristikasına həsr olunmuş oçerklər, musiqi əsərləri, kitabları və məqalələri, Ü.Hacıbəyov haqqında ədəbiyyat toplanmışdır.
  1986


  1. Axundov N. Üzeyir Hacıbəyov xaricdə.- B.: Bilik cəmiyyəti, 1986.- 53 s.

  2. Məktəblinin musiqi aləmi /Tərt. Rəşid Şəfəq.- B.: İşıq, 1986.- 120 s.

  Kitabda bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov haqqında Səməd Vurğunun “İnsan qəlbinin tərənnümçüsü”, Cavad Cuvarlının “Böyük sənətkarın tarı”,Əziz Şərifin “Bir məktubun tarixi”, Müşkinaz Cavidin “Onların dostluğu sarsılmazdır”, Qəmər İsmayılovanın “Parlaq melodiyalar ustası” və b. məqalələr daxil edilmişdir [S.3-26].

  1. Paşayeva Y. Əfrasiyab Bədəlbəyli və Azərbaycan xalq musiqisi.- B., 1986.- 34 s.

  Kitaba Üzeyir Hacıbəyovun Əfrasiyab Bədəlbəyli yaradıcılığı haqqında fikirləri verilmişdir.

  1. Şərif Ə. Keçmiş günlərdən.- B.: Yazıçı, 1986.- II kitab.- 411 s.

  Kitabda “Azərbaycan musiqisinin atası” bölməsində Ü.Hacıbəyov barədə xatirələr verilmişdir [S. 296-322].
  1987


  1. İbrahimov M. Tufanlara kömək edən bir qələm: Ü.Hacıbəyovun şəxsiyyəti və yaradıcılığı.- B.: Azərnəşr, 1987.- 197 s.

  2. Hacıbəyov Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu /Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. 10 cilddə.- B.: Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının Baş Redaksi­yası, 1987.- C.X.- S.147-150.

  3. Hüseynov R. Vaxtdan uca /Ön söz Anarındır; rəssamı S.Şatikov.- B.: İşıq, 1987.- 361 s.

  Kitabda Üzeyir Hacıbəyov haqqında xatirələr toplanmışdır [S.5-197].
  1988


  1. Quliyev V. Ucalığa gedən.- B.: Gənclik, 1988.- 83 s.

  Kitaba salınan “Ölməz irsə ehtiram” bölməsində Şuşada Ü.Hacıbəyovun ev-muzeyindən, onunla bağlı xatirələr öz əksini tapmışdır [S.45-54].
  1989


  1. Qasımova S., Zöhrabov R. Musiqi ədəbiyyatı: Uşaq musiqi məktəblərinin IV sinfi üçün dərslik.- B.: Maarif, 1989.-108 s.

  Dərslikdə “Azərbaycan bəstəkarlarının mahnı yaradı­cılığı” bölməsində bəstəkarın mahnı yaradıcılığından söhbət açılır [S.43-56].

  1. Məmmədova R. Muğam-sonata qovşağı.- B.: İşıq, 1989.- 128 s.

  Kitabda “Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığında sonata forması”ndan danışılır [S.74-109].
  1990


  1. İsazadə A. Ü.Hacıbəyov haqqında söz.- B.: Elm, 1990.

  2. Salamzadə Q. Kiçik pəncərədən görünən dünya: [Ü.Hacıbəyov haqqında].- B.: Azərnəşr, 1990.- 160 s.

  3. Şəfiyeva N. “Azərbaycan ladları”: Musiqi məktəbləri üçün Ü.Hacıbəyovun “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” elmi tədqiqatı üzrə metodiki vəsait.- B.: Azərnəşr, 1990.- 37 s.

  4. Ü.Hacıbəyovun “Arşın mal alan” musiqili komediyası mövzusunda N.Karnatskayanan skripka ilə fortepiano üşün fantaziyası: Metodik tövsiyələr.- B.: Ü.Hacıbəyov ad. Azərb. Döv. Konser-sı, 1990.- 15 s.

  5. Üzeyir Hacıbəyov haqqında seçilmiş xatirələr və məqalələr /Tərt: Əhməd İsazadə.- B.: Elm, 1990.- 287 s.

  Kitabda bəstəkarlardan: Y.Şaporin, D.Şostakoviç, Q.Qarayev, F.Əmirov, Vano Muradeli, Niyazi; Şair və yazıçılardan: Səməd Vurğun, M.S.Ordubadi, M.İbrahimov; Görkəmli alimlərdən H.Hüseynov, Y.Məmmədəliyev, M.Arif, Ə.Şərif və bir çox görkəmli şəxsiyyətlərin xatirələri top­lan­mışdır.
  1991


  1. İsmayılov M. Azərbaycan xalq musiqisinin məqam və muğam nəzəriyyəsinə dair elmi-metodik oçerklər.- B.: Elm, 1991.- 117 s.

  Elmi kütləvi səpgidə yazılan bu kitab dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun sistemləşdirdiyi milli musiqimizin əsasını təşkil edən məqamlarla (ladlarda) bağlı elmi-metodik məsə­lələrə həsr edilmişdir [S.3-117].

  1. Seyidova S. Üzeyir Hacıbəyov və Azərbaycan musiqişünaslığı: “Üzeyir Hacıbəyov və xalq musiqisi” adlı elmi məqalələr toplusu.- B., 1991.- 156 s.  1992


  1. Nəsibzadə N. Azərbaycan Demokratik Respublikası: Tarix, ictimai-siyasi və ədəbi mədəni həyat: (Məqalələr və sənədlər).- B.: Azərnəşr, 1992.-189 s.

  Kitabda “Ü.Hacıbəyov “Azərbaycan” qəzetinin re­dak­toru kimi” adlı məqalədə bəstəkarın 1918-1920-ci illərdəki fəaliyyə­tindən bəhs olunur [S. 125-131].

  1. Tağızadə A. Cövdət Hacıyev.- B.: Şur, 1992.- 16 s.

  Monoqrafiyada görkəmli bəstəkar Üzeyir Hacıbəy­ovun bəstəkarlıq fəaliyyətindən və C.Hacıyevin onun irsindən bəhrələndiyi şərh edilir [S.4-14].
  1993


  1. İbrahim X. Daşdan keçən istiqlal.- B.: Yazıçı, 1993.- 140 s.

  Kitabda müəllifin “Arşın mal alan” və “Leyli və Məcnun” əsərlərinə dair fikirlər öz əksini tapmışdır [S. 44-49].

  1. Zöhrabov R. Rauf Hacıyev: Monoqrafiya.- B., 1993.- 40 s.

  Monoqrafiyada bəstəkar Rauf Hacıyevin yaradıcılıq simasının formalaşmasında Üzeyir Hacıbəyov məktəbinin böyük rolundan bəhs olunur [S.3-10].
  1994


  1. Aslanov M. Üzeyir Hacıbəyov gündəlik yazmış olsaydı.- B.: Şur, 1994.- 71 s.

  Bəstəkar Ü.Hacıbəyovun kitabda həyatının 1905-1910-cu illəri əhatə olunmuşdur.

  1. Azərbaycan musiqisi: Tarix və müasir dövr.- B.: Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası, 1994.- 169 s.

  Kitabda F.Əsgərovanın “Leyli və Məcnun” ope­ra­sında muğamın və əruzun işlənilməsinə dair” bilgilər verilmiş­dir [S.88-92].

  1. Qafarova Z. Ü.Hacıbəyovun “Koroğlu” operası: Dərs vəsaiti.- B., 1994.


  1995


  1. Elçin. Üzeyir Hacıbəyov: Bəstəkarın vətəndaş sözü.- B.: Gənclik, 1995.- 87 s.

  2. Şuşinski F. Musiqişünasın düşüncələri.- B.: Gənclik, 1995.- 349 s.

  Kitabda “Ü.Hacıbəyovun ifaçılıq sənəti” və “Hacıbəyov qardaşlarının truppası” adlı məqalələr verilmişdir.

  1. Zöhrabov R. Bəstəkarlarımız haqqında söz.- B.: Şur, 1995.- I kitab.- 88 s.

  “Üzeyir Hacıbəyov və Azərbaycan xalq musiqisi” adlı məqalədə sənətkarın yaradıcılıq yolu haqqında məlumat verilir [S.4-10].
  1996


  1. Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri: Məqalələr toplusu.- B.: Elm və həyat, 1996.- 77 s.

  Topluda Ü.Vəliyevanın “Üzeyir Hacıbəyov və ədəbiy­yat” adlı məqaləsində bəstəkarın “Leyli və Məcnun” ope­rası haqqında məlumat verilir [S.52-54].

  1. Üzeyir Hacıbəyov ensiklopediyasi /Elmi-redaksiya şurasının sədri H.İbrahimov.- B.: Azərbaycan nəşriyyatı, 1996.- 304 s.  1997


  1. Bədəlbəyli F. Məqalələr, materiallar.- B.: Qapp-poliqraf, 1997.- 200 s.

  “Barmaqlarda cilvələnən təranələr” adlı yazıda pro­fessor Fərhad Bədəlbəylinin böyük bəstəkar haqqında fikirləri və “Sənətin inkişaf yolu intəhasızdır” məqaləsində müəllifin Üzeyir bəyin nəslinin estafetinin davamçısı olduğu haqqında məlumat verlirir [S.81, 175-180].

  1. XX əsrin Azərbaycan musiqisi /Tərt.E.Abasova.- B.: Elm və həyat, 1997.- 129 s.

  Müasir Hacıbəyovşünaslığın aktual problemlərini əhatə edən məqalələr toplusuna F.Əliyevanın “Ü.Hacıbəyov yaradıcılığı XX əsr milli mədəniyyət məfkurəsi kontekstində”, Ş.Mahmudovanın “Ü.Hacıbəyovun portretinə ştrixlər”, Z.Da­daşzadənin “Qəzəl-şeir janrının Ü.Hacıbəyov yaradı­cılı­ğında tətbiqinə dair”, A.Tağızadənin “Arşın mal alan” kome­diyasının val yazısı, Z.Qafarovanın “Ü.Hacıbəyov və Azər­baycan Bəs­təkarlar İttifaqı”; F.Əliyevanın “Hacıbəyovşü­nas­lığın naməlum səhifələri”; A.Abduləliyevin “Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan mühacirət mətbuatında” adlı məqalələr toplan­mış­dır [S.3-122].

  1. Qarabağlı S. (Mirzəyeva). Üzeyir Hacıbəyovun publisistika­sında musiqi məsələləri.- B.: Bilik-Bayatı, 1997.- 79 s.


  1998


  1. İmrani R. Muğam tarixi.- B.: Elm, 1998.- I cild.- 278 s.

  Kitabda Şərqin ən qədim musiqi janrlarından biri olan muğam sənəti və Ü.Hacəbəyov Şərqdə ilk operanın yaradıcısı kimi işıqlandırılır [S.5-6].

  1. Səfərova Z. Azərbaycanın musiqi elmi: XIII-XX əsrlər.- B.: Elm, 1998.- 584 s.

  Kitabın IV hissəsi “Üzeyir Hacıbəyov və onun elmi irsi”nə həsr edilmişdir [S.265-426].

  1. Şükürov A. Kulturologiya: Dərslik.- B.: Elm, 1998.- 285 s.

  Dərslikdə “XIX-XX əsr Azərbaycan mədəniyyəti” bölməsində Üzeyir Hacıbəyovun musiqi mədəniyyəti sahəsin­dəki fəaliyyətindən geniş bəhs olunur [S. 175].
  1999


  1. Dadaşzadə Z. Simfoniyanın fəzası: (1970-1980-cı illər Azərbaycan simfoniyası: əsas təmayüllər).- B.: Elm, 1999.- 200 s.

  Kitabda “Azərbaycan simfoniyasında milli modellərin axtarışları” bölməsində Üzeyir Hacıbəyovun Azərbaycan simfoniyasının inkişafındakı fəaliyyəti, xüsusilə də ədəbiyyat, muğam və simfonizmin qarşılıqlı münasibətlərinin yeni mər­hələsi üçün səciyyəvi cəhətlərin aşkarlanması məsələləri şərh edilir [S.66-109].

  1. Dünya naşirləri, jurnalistləri, poliqrafçıları. Ensik­lopediya.- B.: Bozoğuz, 1999.- 508 s.

  Ensklopediyada Ü.Hacıbəyovun “Şərqi-rus”, “İrşad”, “Tərəqqi”, “Həqiqət”, “Molla Nəsrəddin” kimi dövri nəşrlərin əməkdaşı olması haqqında qısa məlumat verilir [S.478-479].

  1. İmrani R. Azərbaycanın musiqi tarixi.- B., 1999.- I cild.- 148 s.

  Kitabda Üzeyir Hacıbəyovun 7 operası, 3 operettası, 3 kanta­­tası, 2 orkestr fantaziyası, 2 romansı və orkestr əsərləri haqqında məlumat verilir [S. 5-6].

  1. Nicat Ə. 100 böyük azərbaycanlı.- B.: Qanun, 1999.- 108 s.

  Əsərdə Ü.Hacıbəyovun həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat verilir [S.5-6].
  2000  1. Azərbaycan tarixi: 7 cilddə.- B.: Elm, 2000.- VI cild (1920-1941).- 550 s.

  Kitabın “Musiqi” bölməsində Ü.Hacıbəyovun böyük xidmətlərindən danışılır [S.241-244,354,355,356,357].

  1. Babayev E. Ənənəvi musiqimiz: Müşahidələr və mülahizələr.- B.: Elm, 2000.- 116 s.

  Kitabın “Müasir lad nəzəriyyəmiz” bölməsində Ü.Hacıbəyovun lad sistemindən bəhs olunur [16-30].

  1. Əliyev H. Müstəqilliyimiz əbədidir: (Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar) /Buraxılışa məsul R.Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 2000.- C. 9 (mart 1997-may 1997).- 466 s.

  Prezident Heydər Əliyev öz çıxışında Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığını yüksək qiymətləndirmişdir [S.270].

  1. Quliyev V. Tarixdə iz qoyan şəxsiyyətlər.- B.: Ozan, 2000.- 584 s.

  Topluda “Üzeyir Hacıbəyli: ömrün iki şərəfli ili” məqaləsində bəstəkarın 1918-1920-ci illərdəki ictimai siyasi fəaliyyətindən bəhs olunur [S. 307-332].

  1. Qurbanov B. Musiqinin bədii-estetik məsələləri.- B.: Ağrıdağ, 2000.- 374 s.

  Kitaba “Üzeyir Hacıbəyov və proqramlı musiqi”, “Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığında qadın mövzusu”, “Üzeyir Hacıbəyov haqqında monoqrafiya”, “Üzeyir Hacıbəyov haqqında söz” kimi elmi məqalələr öz əksini tapmışdır [S. 167-179, 268-273].

  1. Səfərova Z. Ardı yaşanılır : (Xatirələr).- B.: Nurlan, 2000.- 152 s.

  Kitabda müəllifin dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov ilə bağlı xatirələri verilmişdir.

  1. Səfərova Z. Həmişəyaşar ənənələr: Məqalələr toplusu və müsahibələr.- B.: Elm, 2000.- 317 s.

  Əsərdə Z.Səfərovanın Üzeyir Hacıbəyov haqqında “Nizami Gəncəvinin və Üzeyir Hacıbəyovun musiqili qəzəlləri”, “XX əsrin dahi bəstəkarı və şəxsiyyəti”; “Üzeyir Hacıbəyov irsi və milli musiqi sərvətimiz”; “Üzeyir Hacıbəyov və Qədim Şərq musiqisi, “Leyli və Məcnun” operasının partiturası; “Leyli və Məcnun” operasının klavirinə yazılmış ön söz; “İlk operamızın ilk nəşri”; “Üzeyir Hacıbəyovun estetik görüşləri”; “Rəşad Nuri Üzeyir Hacıbəyovun komediyaları haqqında”; ”Koroğlu” operasının partiturası”; “Üzeyir Ha­cıbəyovun məktubları”; “Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığında bəzi nəzəri problemlər; “Üzeyir sənəti ilə bağlı”; “Ürməvidən... Üzeyir bəyədək” məqalələri toplanmışdır [S.3-315].
  2001


  1. Azərbaycan tarixi; 7 cilddə.- B.: Elm, 2001.- C. 5.- 560 s.

  Dərslikdə Ü.Hacıbəyovun Azərbaycan Demokratik Respublikası dövrün­dəki fəaliyyətindən [S.482,486, 488] və “Mədəniyyət” fəslində Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığından bəhs edilir [S. 254-255].

  1. Əliverdibəyov A. Rəsmli musiqi tarixi.- B.: Şuşa, 2001.- 231s.

  Kitabda Üzeyir Hacıbəyovun həyat və yaradı­cı­lı­ğın­dan danışılır [S.195-196].

  1. Hüseynov R. Millətin zərrəsi.- B.: Azərbaycan, 2001.- 719 s.

  Kitabda Ü.Hacıbəyovun xalq musiqisinin inkişa­fın­dakı rolundan bəhs olunur [S.302 ,713,714].

  1. Qasımova, S. Musiqi ədəbiyyatı: (Uşaq musiqi məktəblərinin V sinfi üçün dərslik) /S.Qasımova, R.Zöhrabov, T.Hüseynova; ixt.red.sənət.nam. N.Bağırov.- B.: Şirvannəşr.-2001.- 96 s.

  2. Qurbanov B. Azərbaycan incəsənəti: (Təriflər, təh­riflər) /Red. Ş.Səlimbəyli.- B.: Araz, 2001.- 191 s.

  Kitabda mədəniyyət və incəsənətimizdə millilik və beynəlmiləlçilik məsələsi kontekstində Üzeyir Hacıbəyovun operaları haqqında və eyni zamanda xarici ölkə sosioloqlarının onun əsərlərinə baxışları verilib [S.23,116-190].

  1. Rəsulzadə M.Ə. Əsərləri: (1909-1914) 2 cilddə.- B.: Şirvannəşr, 2001.- 524 s.

  “Əsli və Kərəm”[S.306-309] və “Şah Abbas və Xurşidbanu” [S.311-313] məqalələri Üzeyir Hacıbəyova həsr olunmuşdur.

  1. Nicat Ə. Dahilər-101.- B.: Qanun, 2001.-210 s.

  Kitabda Üzeyir Hacıbəyovun operaları haqqında qısa məlumat verilir [S.188-189].
  2002


  1. Ənbiya oğlu Ə. XX əsrin 100 görkəmli azər­bay­can­lısı.- Sumqayıt, 2002.- 296 s.

  Kitabda Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu Hacıbəyovun tər­cü­meyi-halı, həyat və yaradıcılığı haqqında məlu­matlar veril­mişdir [S.56-57].

  1. Qubatoğlu B. Mədəniyyət tarixi /Elmi red. prof. N.Mi­­kayılov, N.Şəm­sizadə.- B.: Nasir, 2002.- 338 s.

  “Mədəniyyətin inkişafında varislik və mədəni irsin ro­lu” bölməsində Üzeyir Hacıbəyovun musiqi əsərlərində xalq yaradıcılığından ustalıqla istifadə olunmasından danışılır [S. 48-62].
  2003


  1. Bayramoğlu A. Azərbaycan Demokratik Respub­li­ka­sı dövründə ədəbiyyat.- B.: Elm, 2003.- 276 s.

  Kitabda Yaşar Qarayevin “Cümhuriyyət ədəbiyyatı” adlı məqaləsində Ü.Hacıbəyovdan bəhs edilir [S. 3-8].

  1. Əfəndiyev T. Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti /Azərb.Döv.Məd. və İnc. İnst; İran İR-nın Azərbaycandakı səfiri; Məd. mərk; Red. fil.e.d. prof. N.Şəmsizadə.- B., 2003.- 208 s.

  Kitabın “Musiqi sənəti” bölməsində bəstəkarın çox­şaxəli yaradıcılığından bəhs olunur [S.64-65].

  1. Əliyev H. Müstəqilliyimiz əbədidir: (Çıxışlar, nitq­lər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar) /Burax. məsul R.Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 2003.- C.XI. (iyul 1997-avqust 1997).- 452 s.

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əli­yev öz nitqində Üzeyir Hacıbəyovun müsəlman Şərqinin bəs­tə­karı oldugunu göstərir [S. 363].

  1. Əliyeva F. Musiqi tariximizin səhifələri /Red. L.Hüseynova.- B.: Adiloğlu, 2003.- 281 s.

  “Ü.Hacıbəyovun yaradıcılığı XX əsr milli mədəniyyət məfkurəsi kontekstində” adlı məqalədə böyük bəstəkarın yaradıcılığından bəhs edilir [S. 7-14].

  1. Səməd M. Yaddaşımızın yaşıdları: [Elm və incəsə­nət xadimləri haqqında] /Elmi red. fəlsəfə. e.d., prof. Babək Qurbanov.- B.: Milli Ensiklopediyası NPB, 2003.- 463 s.

  Kitabda gedən “Böyük ömrün dan yeri” məqaləsi Ü.Hacıbəyova həsr olunub [S.29-39].

  2004


  1. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. 2 cilddə /Red. Y.Mahmudov.- B.: Lider, 2004.- I cild.- 440 s.

  Ensiklopediyada dahi bəstəkarın Xalq Cümhuriyyəti dövründəki ictimai-siyasi fəaliyyəti, publisistikası və tərcü­meyi-halı verilmişdir [S. 404-408].

  1. Dadaşzadə Z. Biz də dünyanın bir hissəsiyik: (El­mi-populyar publisistik məqalələr).- B.: Nurlan, 2004.- 410 s.

  Kitabda Ü.Hacıbəyovu yaxından tanıyan, onunla yaradıcı ünsiyyətdə olan görkəmli şəxsiyyətəlrin xatirə və məqalələri toplanmışdır [S.3-131].

  1. Dünyanı heyran qoyan insan.- B.: Azərnəşr 2004.-376 s.

  Kitabda Ramiz Mehdiyevin “Əsl vətəndaş, böyük şəxsiyyət və qüdrətli lider haqqında bəzi düşüncələr” adlı məqaləsində Heydər Əliyevin dahi bəstəkar Ü.Hacıbəyovun 90 illik yubileyinin keçirilməsindəki rolundan bəhs edilir [S.28-29].

  1. Əhmədov T. XX əsr Azərbaycan yazıçıları ensik­lopedik məlumat kitabı.- B.: Nurlan.- 2004.- 984 s.

  Ü.Hacıbəyovun həyat və yaradıcılığı haqqında ensik­lopedik məlumat verilmişdir [S.890-892].

  1. Əliyev H. Müstəqilliyimiz əbədidir: (Çıxışlar, nitq­lər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar) /Burax. məsul R.Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 2004.- C.XII (avqust 1997- oktyabr 1997).- 432 s.

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əli­yev 1918-ci ildə yazılan himnin bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyov olduğunu xüsusilə vurğulamışdır [S.5,42,140,174,177,356].

  1. Əliyev H. Müstəqilliyimiz əbədidir: (Çıxışlar, nitq­lər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar) /Burax. məsul R.Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 2004.- C.XIII (oktyabr 1997- dekabr 1997).- 520 s.

  Prezident Heydər Əliyev nitqində “Azərbaycan İnternəşnl” jurnalında dahi bəstəkar haqqında yazılmış mə­qa­lə­dən bəhs edir [ S.107,222, 295,297,301-305].

  1. Qarabağlı S. Üzeyir bəy Hacəbəyovun publisis­ti­kasında musiqi məsələləri.- B.: Pedaqogika, 2004.- 80 s.

  2. Məmmədli M. Azərbaycan mədəniyyəti tarixindən mühazirə mətnləri.- B.: Vətən, 2004.- 178 s.

  Kitaba “XX əsr Azərbaycan mədəniyyətinin yeni yüksək zirvəsidir” fəslində “Maarif və Təhsil”; “Milli mət­buatın yaranması”; ”Milli teatrın yaranması”; ”Milli operanın yaranması”; “Azərbaycan dramaturgiyasının inkişafı”; “Azər­baycan xalq cümhuriyyəti dövründə mədəniyyət” bölmələrində Üzeyir Hacıbəyovun mədəniyyət, musiqi, təhsil sahəsindəki fəaliyyətlərindən bəhs olunur [S.124-133].
  2005


  1. Əliyev H. Müstəqilliyimiz əbədidir: (Çıxışlar, nitq-lər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar) /Burax. məsul: R.Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 2005.- C.15 (Mart 1997- iyun 1997).- 528 s.

  Kitabda Prezident Heydər Əliyevə “21 əsr” jurnalında “21 suala cavab” başlıqlı yazıda “Ən çox sevdiyiniz bəstəkar?” sualına o, “Üzeyir Hacıbəyov” cavabını verdiyi nəzərə çatdı­rılır [S.53,152,331,391, 397, 398].

  1. Əliyev H. Müstəqilliyimiz əbədidir: (Çıxışlar, nitq­lər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar) /Burax. məsul: R.Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 2005.- C.16. (iyun1997- iyul 1997).-552 s.

  Prezident Heydər Əliyev nitqində Üzeyir Hacıbəyovun Şərqdə ilk ali musiqi məktəbinin - Azərbaycan konser­va­to­ri­­­ya­­sı­nın banisi olduğunu diqqətə çatdırır [S.41-59].

  1. Həsənzadə N. Kulturalogiya: (Dünya mədəniyyəti tarixi): Dərslik /Elmi red. fəls. e.d.prof. F.Məmmədov.- B.: Adiloğlu, 2005.- 278 s.

  Dərslikdə “XX əsr Azərbaycan mədəniyyəti (1918-1991-ci illər)” bölməsində Ü.Hacəbəyovun “Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru təyin edilmə­sindən və orada Gəncənin adının bərpa edilməsindən, onun rəhbərliyi ilə Azərbaycan artistlərinin İrana getmələrindən və onun səyi ilə Azərbaycan dilinin dövlət dili elan olunmasından bəhs olunur [S.244, 245, 257, 259].

  1. XX əsr Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixinin qaynaqları /Toplayanı və tərt, ön söz, qeyd, lüğət və adlar göstəricisi: Fərəh Əliyeva; Red. R.Zöhrabov.- B.: Nurlan, 2005.- 360 s.

  Kitabda XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan dövri mətbuatında Ü.Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun”, “Teatr və musiqi”, “Opera”, “Bir ildə Nicatın işi”, “Bədəltəhrir” adlı elmi publisistik məqalələri toplanmışdır [S.180-198].

  1. Kazımzadə A. Ü.Hacıbəyov və kino.- B.: Azər­baycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, 2005.- 127 s.

  Kitab Ü.Hacıbəyovun həyat və yaradıcılığından, onun məşhur operettaları əsasında ekranlaşdırılmış “Arşın mal alan”, “O olmasın, bu olsun” musi­qi­­li kino komediyalarından bəhs edir [S.3-124].

  1. Mahmudov Y. Azərbaycan: Qısa dövlətçilik tarixi: B.: Təhsil, 2005.- 140 s.

  Kitabda Üzeyir Hacıbəyovun Azərbaycan Xalq Cüm­huriyyəti dövründə yaradıcılığından və Azərbaycan-türk dili­nin dövlət dili elan olunması sahəsəindəki uğurlu fəaliy­yətin­dən bəhs edilir [S.50, 39-61].

  1. Məmmədova M. Müslüm Maqomayev arxivinin təsviri.- B.: Nurlan, 2005.- 152 s.

  Kitabda Üzeyir bəylə Maqomayevin müştərək əsər­ləri, məktubları və foto-şəkilləri verilib [S.7-150].

  1. Nicat Ə. Müdriklik məbədi.- B.: Nərgiz nəşriyyatı, 2005.- 110 s.

  Antalogiya-ensiklopediyada Üzeyir Hacıbəyov haq­qın­da ensiklopedik məlumatlar verilmişdir [S.279-280].

  1. Tahirli A. Azərbaycan mühacirət mətbuatında pub­lisistika (1921-1991) /Elmi red. Ş.Vəliyev.- B., 2005.- 528 s.

  Kitabda Mustafa Haqqı Türkəqulun (Türk musiqi­şünası) “Ü.Hacıbəyov - klassik musiqi ilə xalq musiqisinin sintezində” məqaləsində, xalq çalğı alətlərinin təkmil­ləş­di­ril­məsi sahəsindəki xidmətlərindən və uğurlarından bəhs edir [S.281-284].

  1. Vəkilov M. Azərbaycanda mədəni inqilab (1920-1940).- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2005.- 300 s.

  Monoqrafiyada “Azərbaycan teatrı inkişaf yolunda” bölməsində Ü.Hacıbəyovun 1920-1940-cı illərdə mədəni inqilab proseslərində operalarını ilk dəfə “İsmailiyyə” binasın­da tamaşaya qoyulmasından bəhs olunur [S.272-281].
  2006


  1. Azərbaycan mətbuatı tarixi: Ali məktəblər üçün dərslik.- B.: Təhsil, 2006.- 250 s.

  Kitabda Ü.Hacıbəyovun publisistik fəaliyyətindən qısa məlumat verilmişdir [S. 235].

  1. Əhmədov S. Azərbaycan tarixində yüz şəxsiyyət.- B.: Ayna mətbu evi, 2006.- 268 s.

  Əsərdə Üzeyir Hacıbəyovun tərcümeyi-halı və yara­dıcılıq yolu haqqında maraqlı məlumatlar verilmişdir [S.144-146].

  1. Əliyev H. Müstəqilliyimiz əbədidir: (Çıxışlar, nitq­lər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar) /Burax. məsul: R.Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 2006.- C.17. (iyul 1998- oktyabr 1998).- 528 s.

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əli­yev nitqində Üzeyir Hacıbəyovun fəaliyyətindən və onun operalarından bəhs edir [S.138, 163, 190, 191, 344].

  1. Əliyev H. Müstəqilliyimiz əbədidir: (Çıxışlar, nitq­lər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar) /Burax. məsul: R.Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 2006.- C.18. (oktyabr1998- dekabr 1998).- 552 s.

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əli­yevin “O olmasın, bu olsun” musiqili komediyasının yeni quruluşda ilk tamaşasına baxdıqdan sonra yaradıcı kollektivlə söhbəti [S. 325-332, 357, 390].

  1. Əliyev H. Müstəqilliyimiz əbədidir: (Çıxışlar, nitq­lər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar) /Burax. məsul: R.Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 2006.- C.19. (yanvar1999-aprel 1999).- 528 s.

  Heydər Əliyev Üzeyir Hacıbəyovun “Koroğlu” operasından bəhs edir [S.173,197].

  1. Hacıbəyova Ü. Sənət fədailəri: Hacıbəyovun musiqi dünyası: (Dərs vəsaiti).- B.: Bakı Musiqi Akademiyası, 2006.- 111 s.

  Kitabda dahi bəstəkar haqqında “Azərbaycan xalq dastanları Üzeyir Hacıbəyovun opera yaradıcılığında”; “Üze­yir Hacıbəyov və aşıq sənəti”; “Üzeyir Hacıbəyov və Azərbaycan xalq dastanları”; “Üzeyir Hacıbəyov və ədəbiyyat”; “Vokal musiqisi” başlıqlı məqalələr öz əksini tapmışdır [S. 5-55].

  1. Qasımlı M. Heydər Əliyev-İstiqlala gedən yol (1969-1987-cı illər).- B.: Bakı Dövlət Universiteti, 2006.- 608 s.

  Kitaba salınan “Milli incəsənətin tərəqqisi” fəslində Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində Azərbaycan incəsə­nətinə xüsusilə də Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığına göstərilən diqqət və qayğıdan danışılır [S 229-267].

  1. Qurban T. Düşmənlərindən güclü şəxsiyyət /Red. filol.e.d. prof.Q.Quliyev.- B.: Şirvannəşr, 2006.- 582 s.

  Kitabda Ü.Hacıbəyov - Mir Cəfər Bağırov münasi­bətləri arxiv materialları əsasında işıqlandırılır [S. 3-6,122-145, 404-411, 527-547].

  1. Manafova M. Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi: Dərslik /Elmi red. filol.e.n.prof.V.Məmmədova.- B.: Təbib, 2006.- 402 s.

  Kitabda N.Əfəndiyevanın “XX əsr Azərbaycan mə­də­niyyəti” məqaləsində Ü.Hacıbəyov və M.Maqomayevin yaratdıqları sənət məktəbinin davamçılarından və əsərlərindən söhbət açılır [S.801,807].

  1. Sayadov S. XX əsr: Azərbaycan və dünya.- B.: Elm, 2006.- 286 s.

  Monoqrafiyada “SSRİ respublikalararası mədəni əla­qə­lər və Azərbaycan” adlı yazıda Ü.Hacıbəyovun əsərlərinin ölkənin bütün regionlarında geniş şöhrət qazanmasından bəhs olunur [S. 56-57].

  1. Səfərova Z. Azərbaycanın musiqi elmi: XIII-XX əsrlər /Red. S.Aslanova.- B.: Azərnəşr, 2006.- 2-ci nəşri.- 541 s. (“Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezi­den­tinin 12.01.2004 tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub).

  Ü.Hacıbəyovun elmi irsi, eləcə də bəzi musiqi əsərləri yerli və xarici mənbələr, arxiv materialları əsasında təhlil və tədqiq olunmuşdur [S.274-330].

  1. Üzeyirbaycan”: [Dahi Azərbaycan bəstəkarı Üze­yir bəy Hacıbəyova həsr olunmuş şeirlər və poemalar] /Tərt. və ön sözün müəllifi Səadət Qarabağlı; Red.: prof. E.İsgən­dər­zadə.- B.: Vektor Nəşrlər Evi, 2006.- 289 s.

  2. Zülfüqarov O., Xəlilov V. Musiqi: ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün dərslik. /Elmi red. ped.e.n.dos. N.Kazımov.- B.: Pedaqogika, 2006.- 96 s.

  Dərslikdə Ü.Hacıbəyovun həyat və yaradıcılığını əks etdirən maraqlı məlumatlar, “Koroğlu” operasının 2-ci pərdə­sindən Koroğlunun ariyası və 3-cü pərdədən final xoru musiqi nümunələri verilmişdir [S.7-10,48-49].
  2007


  1. Azərbaycan.- B.: Azərbaycan Milli Ensiklope­di­yası, 2007.- 884 s.

  Ensiklopediyada Ü.Hacıbəyovun həyat və yaradı­cı­lığı haqqında ensiklopedik məlumat verilmişdir [S.791-800].

  1. Müasir Azərbaycan mədəniyyəti: problemlər və perspektivlər (elmi məqalələr toplusu).- B.: El, 2007.- 256 s.

  “Heydər Əliyev fenomeni Azərbaycan mədəniy­yə­tində”; “Müasir Azərbaycan mədəniyyəti problemləri və pers­pektivləri”; ”Ney-fleyta-ney” adlı məqalələrdə Heydər Əliye­vin Azərbaycan mədəniyyətinə, Üzeyir Hacıbəyov musiqisinə verdiyi yüksək qiymət və göstərdiyi qayğıdan, onun tərtib etdiyi notlaşdırma sistemindən söhbət gedir [S.151-168].

  1. Saraclı Ə. Azərbaycan yazıçıları Cümhuriyyət dönəmində.- B.: Elm, 2007.- 424 s.

  Kitabda “Ü.Hacıbəyli” bölməsində Ü.Hacəbəylinin AXC dövründəki fəaliyyəti haqqında maraqlı tarixi məlumatlar verilmişdir [S.265-315].

  1. Şərif A. XX əsr Azərbaycan yaradıcı nəsilləri.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 240 s.

  Kitabda “Hacıbəyovların yaradıcı nəsilləri haqqında” məqaləsində bəstəkarın həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat öz əksini tapmışdır [S.11-16].

  1. Üzeyir bəy Hacıbəyov və “Molla Nəsrəddin” /Tər­tibçilər: Tahir Aydınoğlu, Səadət Qarabağlı; red. M.Na­zim­oğlu.- B.: Adiloğlu, 2007.- 86 s.

  2. Üzeyir Hacıbəyov ensiklopediyası /Red. hey: İbra­himov N. (sədr), E.Abasova, N.Abdullayev, F.Abdullazadə; Heydər Əliyev Fondu; Azər­­baycan Mədəniyyəti Dostları Fondu.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 262 s.

  3. Yəhyayev T. Bir taledə iki ömür: (Xatirələr və düşüncələr).- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 218 s.

  Kitabda ulu öndər Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyevin dahi bəstəkar Ü.Hacıbəyovun yaradıcılığına verdikləri yüksək qiymətdən bəhs olunur [S. 15].
  2008


  1. Ağayev İ. Ədəbiyyat, mətbuat və publisistika prob­lemləri (Seçilmiş məqalələr).- B.: Elm, 2008.- 504 s.

  Kitaba salınan “Dövri mətbuat; Mətbuat və publi­sis­tika” bölməsində XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində publisist Üzeyir Hacıbəyovun mətbuat sahəsindəki fəaliy­yə­tindən bəhs edilir ( S.132-152).

  1. Bədii və publisistik əsərlər: [Üzeyir dünyası].- B.: Şərq-Qərb, 2008.- C.1.- 544 s.

  2. Heydər Əliyev və mədəniyyət: (Müraciətlər, çıxış­lar, müsahibələr, təbriklər, məktublar) 3 cilddə.- B.: Nurlar, 2008.- 504 s.

  Kitabın içindəkilərdən: “O sabah da bizimlə gedə­cəkdir yanaşı”, “Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyinin təntənəli açılışı,” “Dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun anadan olmasının 110 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yubiley gecəsində nitqi” (Respublika Sarayı 18 sentyabr, 1985-ci il) [S.60-62].

  Ü.Hacıbəyovun “O olmasın, bu olsun” mu­si­qili komediyasının yeni quruluşda ilk tamaşasına baxdıqdan sonra yaradıcı kollektivin üzvləri ilə görüşdə söhbəti (1998), “Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət simfonik orkestrinin fəaliyyətinin yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı” və Üzeyir Hacıbəyovun “Arşın mal alan” musiqili komediyasının yeni quruluşda tamaşasına baxdıqdan sonra teatrın yaradıcı kollek­tivi ilə görüşdə çıxışı (1997) [S. 145-148, 255, 469-474].  1. Qafarova Z. Azərbaycan musiqi incəsənəti.- B.: Səda, 2008.

  2. Üzeyir Hacıbəyli. Ömür salnaməsi (1885-1948): [Üze­yir dünyası]: Biblioqrafiya.- B.: Şərq-Qərb, 2008.- 392 s.

  Kitabın 1-ci hissəsi bəstəkarın həyat və yara­dıcı­lı­ğı­nın konkret faktlarla işıqlandandırılmasından, 2-ci hissəsi isə üzeyirşünaslığa aid nəşr olunan əsərlərin biblioqra­fiya­sın­dan ibarətdir.

  1. Seyidov M., Rzayev M. Zamanı qabaqlayan dahi.-B.: Vektor, 2008.- 315 s.

  Kitabda “Görkəmli alim, parlaq şəxsiyyət” adlı yazı­da görkəmli oftalmoloq alim Zərifə xanım Əliyevanın Ü.Hacıbəyov irsinə verdiyi qiymətdən danışılır [S.206-218].

  1. Səfərova Z. (Zemfira Yusif qızı). Şərq musiqisinin peygəmbəri. Cabbar Qaryagdıoğlunun həyat və yaradıcılıgına həsr olunmuş monoqrafiya.- B.: Şərq-Qərb, 2008.- 160 s.

  Kitabda Ü.Hacıbəyov haqqında fikirlər verilmişdir.  Yüklə 2,67 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə