AZƏrbaycan respublikasinin müLKİ prosessual məCƏLLƏSİ MÜNDƏRİcatYüklə 5,67 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə14/22
tarix04.12.2016
ölçüsü5,67 Kb.
#787
növüQaydalar
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

edilməsi 
İşdə  iştirak  edən  şəxslərin  işə  apellyasiya  instansiyası  məhkəməsində  baxılması  ilə  bağlı 
olan bütün məsələlər barəsində müraciətləri və vəsatətləri, işdə iştirak edən digər şəxslərin fikri 
dinlənildikdən sonra məhkəmə tərəfindən həll edilir. 

M a d d  ə  3 7 8 .  İşin məruzə edilməsi 
İşə  apellyasiya  instansiyası  məhkəməsində  baxılması  sədrlik  edənin  və  ya  hakimlərdən 
birinin  məruzəsi  ilə  başlanır.  Məruzəçi  işin  hallarını,  birinci  instansiya  məhkəməsi 
qətnaməsinin məzmununu, apellyasiya şikayətinin dəlillərini və ona dair daxil olmuş etirazları, 
məhkəməyə  təqdim  olunmuş  yeni  sübutların  məzmununu  izah  edir,  habelə  məhkəmə 
qətnaməsinin yoxlanılması üçün zəruri olan digər materiallar haqqında məlumat verir. 
M a d d  ə  3 7 9 .  İşdə iştirak edən şəxslərin izahatları 
Məruzədən  sonra  məhkəmə, məhkəmə  iclasına  gəlmiş  işdə  iştirak  edən  şəxslərin  və 
nümayəndələrin  izahatlarını  dinləyir.  Birinci  apellyasiya  şikayətini  vermiş  şəxs  və  onun 
nümayəndəsi çıxış edir. Qətnamədən hər iki tərəf şikayət verdikdə, birinci iddiaçı çıxış edir. 
M a d d  ə  3 8 0 .  Sübutların araşdırılması 
380.1.  Tərəflərin  izahatlarından  sonra  məhkəmə  zərurət  olduqda  işdə  olan  sübutları  elan 
edir,  habelə  yeni  təqdim  olunmuş  sübutları,  əgər  onların  birinci  instansiya  məhkəməsinə 
təqdim edilməsinin qeyri‐mümkün olduğunu hesab edərsə, araşdırır. 
380.2. Tərəflər əlavə şahidlərin çağırılması və dindirilməsi, birinci instansiya məhkəməsinin 
araşdırmadan imtina etdiyi digər sübutların tələb edilməsi haqqında vəsatətlər verə bilərlər. 
M a d d  ə  3 8 1 .  Məhkəmə çıxışları 
Apellyasiya  instansiyası məhkəməsi tərəfindən  yeni sübutlar araşdırıldığı halda məhkəmə 
çıxışlarına yol verilə bilər. Bu zaman birinci apellyasiya şikayətini vermiş şəxs çıxış edir. 
M a d d  ə  3 8 2 .  Qətnamənin çıxarılması və elan edilməsi 
Məhkəmə  çıxışlarından  sonra  məhkəmə  qətnamə  çıxarmaq  üçün  müşavirə  otağına  gedir. 
Müşavirədən sonra hakimlər qəbul edilmiş qətnaməni elan edirlər. 
M a d d  ə  3 8 3 .  Məhkəmə iclasının protokolu 
Apellyasiya  icraatında  bu  Məcəllənin  22‐ci  fəsli  ilə  müəyyən  edilmiş  qaydada  protokol 
yazılır. 
M a d d  ə  3 8 4 .  Apellyasiya instansiyası məhkəməsinin səlahiyyətləri 
384.0. Apellyasiya instansiyası məhkəməsi: 
384.0.1. qətnaməni dəyişmədən, apellyasiya şikayətini isə təmin etmədən saxlaya bilər; 
384.0.2.  qətnaməni  tamamilə  və  ya  qismən ləğv  edə  bilər və  birinci  instansiya 
məhkəməsində  müəyyən  edilmiş  hallar  və  ya  əlavə  təqdim  olunmuş  sübutlar  əsasında  yeni 
qətnamə qəbul edə bilər; 
384.0.3. qətnaməni dəyişdirə bilər; 
384.0.4.  qətnaməni  tamamilə  və  ya  qismən ləğv  edə  bilər,  iş  üzrə  icraata  xitam  verə  və 
yaxud ərizəni baxılmamış saxlaya bilər. 
M a d d  ə  3 8 5 .   Məhkəmə  qətnaməsinin  apellyasiya  qaydasında  ləğv  olunması  üçün 
əsaslar 

385.1.  Məhkəmə  qətnaməsinin  apellyasiya  qaydasında  ləğv  edilməsi  üçün  əsaslar 
aşağıdakılardır: 
385.1.1. maddi hüquq normalarının və ya prosessual hüquq normalarının pozulması və ya 
düzgün tətbiq edilməməsi; 
385.1.2.  məhkəmənin  gəldiyi  nəticə  üçün  mühüm  əhəmiyyəti  olan  bütün  faktiki  halların 
aydınlaşdırılmaması; 
385.1.3. birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən müəyyən edilmiş, iş üçün əhəmiyyəti olan 
halların sübut edilməməsi; 
385.1.4. birinci instansiya məhkəməsinin  qətnamədə göstərilmiş  nəticələrinin  işin  hallarına 
uyğun gəlməməsi; 
385.2. Birinci instansiya məhkəməsinin faktlar nöqteyi‐nəzərindən qanuni və əsaslı olan və 
mahiyyəti üzrə düzgün olan qətnaməsi yalnız formal mülahizələrə görə ləğv edilə bilməz. 
M a d d  ə  3 8 6 .  Maddi hüquq normalarının pozulması və ya düzgün tətbiq edilməməsi 
Maddi hüquq normaları o halda pozulmuş və ya düzgün tətbiq olunmamış hesab edilir ki, 
birinci  instansiya  məhkəməsi  hüququn  tətbiq  edilməsində  səhv  buraxsın,  tətbiq  edilməli  olan 
qanunu və ya digər normativ hüquqi aktı tətbiq etməsin, yaxud qanunu səhv təfsir etsin. 
M a d d  ə  3 8 7 .   Prosessual  hüquq  normalarının  pozulması  və  ya  düzgün  tətbiq 
edilməməsi 
387.1.  Prosessual  hüquq  normalarının  pozulması  və  ya  düzgün  tətbiq  edilməməsi 
qətnamənin ləğv edilməsinə yalnız o halda əsas olur ki, bu, düzgün olmayan qətnamənin qəbul 
edilməsinə səbəb olsun. 
387.2.  Şikayətin  dəlillərindən  asılı  olmayaraq  birinci  instansiya  məhkəməsinin  qətnaməsi 
aşağıdakı hallarda ləğv edilməlidir: 
387.2.1. işə, buna baxmağa hüququ olmayan hakim tərəfindən baxılmışdırsa; 
387.2.2.  işə, işdə  iştirak  edən  şəxslərdən məhkəmə  iclasının  vaxtı  və  yeri  haqqında  lazımi 
qaydada  xəbərdar  edilməmiş  hər  hansı  birinin  iştirakı  olmadan  məhkəmə  tərəfindən 
baxılmışdırsa; 
387.2.3. işə baxılan zaman icraatın aparıldığı dil haqqında qaydalar pozulmuşdursa; 
387.2.4. məhkəmə işdə iştirak etməyə cəlb olunmamış şəxslərin hüquqlarının pozulması ilə 
nəticələnmiş onların hüquq və vəzifələrinə dair məsələni həll etmişsə; 
387.2.5. qətnamə onda göstərilən hakim tərəfindən imzalanmamışdırsa; 
387.2.6. qətnamə işə baxan hakim tərəfindən qəbul edilməmişdirsə; 
387.2.7. işdə məhkəmə iclasının protokolu yoxdursa və ya imzalanmamışdırsa. 
387.3.  Bu  Məcəllənin  387.2.1—387.2.7‐ci  maddələrində  göstərilmiş  halların  mövcudluğu 
birinci  instansiya  məhkəməsi  tərəfindən  prosessual  normaların  kobud  pozulması  kimi 
qiymətləndirilməlidir. 
M a d d  ə  3 8 8 .   Məhkəmənin  gəldiyi  nəticə  üçün  mühüm  əhəmiyyəti  olan  bütün 
faktiki halların araşdırılmaması 
Apellyasiya instansiyası məhkəməsində yeni sübutlar tədqiq edilərkən işin nəticəsinə təsir 
edən digər faktiki hallar müəyyən edilərsə, bu halda məhkəmənin gəldiyi nəticə üçün mühüm 
əhəmiyyəti olan bütün faktiki hallar aydınlaşdırılmamış hesab edilir. 

M a d d  ə 
3 8 9 .   Məhkəmə  tərəfindən  müəyyən  olunmuş  hesab  edilən iş  üçün 
əhəmiyyətli olan halların birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən sübut olunmaması 
Məhkəmə  tərəfindən  müəyyən  olunmuş  hesab  edilən iş  üçün  əhəmiyyətli  olan  halların 
birinci  instansiya  məhkəməsi  tərəfindən  sübut  edilməməsi  o  hallarda  olur  ki,  iş  üzrə  mövcud 
olan  faktlar  qətnamədə  qanunla  göstərilən  sübutlarla  təsdiq  edilmir  və  ya  qeyri‐mötəbər, 
ziddiyyətli, aid olmayan sübutlarla təsdiq edilir. 
M a d d  ə  3 9 0 .   Məhkəmənin  qətnamədə  göstərdiyi  dəlillərin  işin  hallarına  uyğun 
olmaması 
Məhkəmənin qətnamədə göstərdiyi dəlillərin işin hallarına uyğun olmaması o halda hesab 
edilir  ki,  məhkəmə  müəyyən  edilmiş  faktlardan  tərəflərin  qarşılıqlı  münasibətləri  üzrə  səhv 
nəticəyə gəlmiş olur. 
M a d d  ə 
3 9 1 .  İcraata  xitam  verməklə  və  ya  ərizəni  baxılmamış  saxlamaqla 
qətnamənin ləğv edilməsi 
194 
Bu  Məcəllənin  19‐cu  və  20‐ci  fəsillərində  göstərilən  əsaslar  olduqda  işin  icraatına  xitam 
verilməklə və ya ərizə baxılmamış saxlanılmaqla məhkəmənin qətnaməsi ləğv edilməlidir. 
M a d d  ə  3 9 2 .  Apellyasiya instansiyası məhkəməsi qətnaməsinin məzmunu 
392.1. Apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qətnaməsində aşağıdakılar göstərilməlidir: 
392.1.1 qətnamənin çıxarılma vaxtı və yeri; 
392.1.2. qətnaməni çıxarmış məhkəmənin adı və tərkibi; 
392.1.3. apellyasiya şikayətini vermiş şəxs; 
392.1.4.  şikayət  verilən qətnamənin,  apellyasiya  şikayətinin,  təqdim  edilmiş  sübutların,  işə 
apellyasiya instansiyasında baxılarkən iştirak etmiş şəxslərin izahatlarının qısa məzmunu; 
392.1.5.  məhkəmənin  nəticəyə  gəlməsi  barədə  motivlər və  məhkəmənin  rəhbər  tutduğu 
qanunlar; 
392.1.6. apellyasiya şikayətinə baxılması üzrə məhkəmənin nəticələri. 
392.2.  Apellyasiya  şikayəti  təmin  edilmədikdə  və  ya  məhkəmənin  qətnaməsi 
dəyişdirildikdə,  apellyasiya  instansiyası  məhkəməsi  hansı  dəlillərə  əsasən  şikayətin  təmin 
edilmədiyini və yaxud qətnamənin dəyişdirildiyini göstərməyə borcludur.
195 
Maddə 392‐1. Apellyasiya instansiyası məhkəməsinin əlavə qətnaməsi 
196 
Apellyasiya  instansiyası məhkəməsinin əlavə qətnaməsi bu Məcəllənin  229‐cu maddəsi ilə 
müəyyən edilmiş hallarda və qaydada çıxarılır. 
M a d d  ə  3 9 3 .   Apellyasiya  instansiyası  məhkəməsi  qətnaməsinin  qanuni  qüvvəyə 
minməsi 
Apellyasiya  instansiyası  məhkəməsinin  qətnaməsindən  şikayət  verilməmişdirsə, qəbul 
edildiyi gündən 2 ay keçdikdən sonra qanuni qüvvəyə minir.
197 
Maddə 394. Apellyasiya instansiyası məhkəməsinin xüsusi qərardadı 
198 

394.1.  İşə  Apellyasiya  qaydasında  baxan  məhkəmə  bu  Məcəllənin  265.4‐cü  və  265.5‐ci 
maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda, habelə işə birinci instansiya məhkəməsində baxılması 
zamanı  prosessual  normaların  kobud  pozulmasına  yol  vermiş  hakimlər  barəsində  xüsusi 
qərardad çıxara bilər. 
199 
394.2.  Hakimlər  barəsində  çıxarılmış  xüsusi  qərardad  intizam  icraatının  başlanması  üçün 
apellyasiya instansiyası məhkəməsinin sədri tərəfindən Məhkəmə‐Hüquq Şurasına göndərilir. 
F ə s i l   4 2  
BİRİNCİ İNSTANSİYA MƏHKƏMƏLƏRİNİN QƏRARDADLARINDAN ŞİKAYƏT  
VERİLMƏSİ 
M a d d  ə  3 9 5 .   Birinci  instansiya  məhkəmələrinin  qərardadlarından  şikayət  vermək 
hüququ 
395.1.  İşdə  iştirak  edən  şəxslər qətnamədən  ayrılıqda  birinci  instansiya  məhkəmələrinin 
qərardadlarından aşağıdakı hallarda şikayət verə bilərlər: 
395.1.1. bu Məcəllədə göstərilən hallarda; 
395.1.2. məhkəmənin qərardadı işin sonrakı hərəkətinə mane olduqda. 
395.2.  Birinci  instansiya  məhkəmələrinin  digər qərardadlarından  şikayət  verilmir.  İşdə 
iştirak edən şəxslər bu qərardadlardan narazı qaldıqda qərardada olan etirazlarını apellyasiya 
şikayətlərinə daxil edə bilərlər. 
M a d d  ə  3 9 6 .  Şikayətin verilmə müddəti 
396.1. Şikayət birinci instansiya məhkəməsinin qərardadı rəsmi qaydada verildikdən sonra 
10 gün müddətində birinci instansiya məhkəməsinə verilə bilər.
200 
396.2. Əgər qərardad tərəflərin iştirakı ilə elan edilirsə, şikayət vermə müddəti qərardadın 
elan edildiyi vaxtdan hesablanır. 
M a d d  ə  3 9 7 .   Apellyasiya  instansiyası  məhkəməsi  tərəfindən  şikayətə  baxılması 
müddəti və qaydası 
397.1. Bu Məcəllənin 269.3‐cü maddəsində nəzərdə tutulmuş əsaslar olduqda məhkəmənin 
qərardadından  verilən  ilkin  şikayət işlə  birlikdə  apellyasiya  instansiyası  məhkəməsinə 
göndərilir. 
397.2. Apellyasiya instansiyası məhkəməsi şikayətə onun məhkəməyə daxil olduğu vaxtdan 
20 gün müddətində, apellyasiya üçün müəyyən olunmuş qaydada baxır. 
M a d d  ə  3 9 8 .  Apellyasiya instansiyası məhkəməsinin səlahiyyəti 
398.0.  Apellyasiya  instansiyası  məhkəməsinin  şikayətə  baxıb  qərardad  qəbul  etdikdə 
aşağıdakıları etmək hüququ vardır: 
398.0.1. məhkəmənin qərardadını dəyişdirmədən saxlayıb şikayəti təmin etməmək; 
398.0.2.  qərardadı  tam  və  ya  qismən ləğv  edib,  yaxud  dəyişib  işi  birinci  instansiya 
məhkəməsinə göndərmək; 
398.0.3.qərardadı  tam  və  ya  qismən ləğv  edib  qərardadla  həll  edilməli  olan  məsələni  həll 
etmək. 
201 
M a d d  ə  3 9 9 .  Apellyasiya instansiyası məhkəməsinin göstərişlərinin məcburiliyi 

Birinci instansiya məhkəməsinin qərardadını ləğv edib işi yenidən baxılmağa göndərdikdə 
apellyasiya  instansiyası  məhkəməsinin  qərardadında  müəyyən  olunmuş  göstərişlər işə  baxan 
birinci instansiya məhəkəməsi üçün məcburidir.
202 
M a d d  ə  4 0 0 .   Apellyasiya  instansiyası  məhkəməsinin  şikayət  üzrə  qəbul  etdiyi 
qərardadının qanuni qüvvəsi 
Apellyasiya instansiyası məhkəməsinin şikayət üzrə qəbul etdiyi qərardadı onun çıxarıldığı 
andan qanuni qüvvəyə minir. 
M a d d  ə  4 0 1 .  İşin qaytarılması 
Apellyasiya  instansiyası  məhkəməsi  birinci  instansiya  məhkəməsinin  qətnaməsini  və  ya 
qərardadını  dəyişdirmədən  saxlamaq  və  yaxud  qərardadı  ləğv  edib  işi  birinci  instansiya 
məhkəməsinə  göndərmək  barədə  məhkəmə  aktı  qəbul  etdikdən  sonra,  bunlardan  şikayət 
olmadıqda,  iş  apellyasiya  instansiyası  məhkəməsi  aktının  təsdiq  edilmiş  surəti  ilə  birlikdə 
birinci instansiya məhkəməsinə göndərilir. 
F ə s i l   4 3  
KASSASİYA İNSTANSİYASI MƏHKƏMƏSİNDƏ İCRAAT  
Maddə 402.  Kassasiya şikayəti vermə hüququ
203  
Apellyasiya  məhkəmələrinin  mülki  işlər  üzrə  və  iqtisadi  mübahisələrə  dair  işlər  üzrə 
kollegiyalarının  və  Naxçıvan  Muxtar  Respublikası  Ali  Məhkəməsinin  mülki  işlər və  iqtisadi 
mübahisələrə  dair  işlər  üzrə  kollegiyalarının  qətnamə  və  qərardadlarından  kassasiya  şikayəti 
verilə bilər. 
M a d d  ə  4 0 3 .  Kassasiya şikayəti ilə müraciət etmək hüququ 
403.1. Apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qanuni qüvvəyə minmiş qətnamələrindən və 
qərardadlarından tərəflər, üçüncü şəxslər, xüsusi icraat işləri üzrə isə ərizəçi və maraqlı şəxslər 
şikayət verə bilərlər. 
403.2.  Azərbaycan  Respublikası  Ali  Məhkəməsinin  sədri  işdə  iştirak  etməyə  cəlb 
olunmayan,  məhkəmə  aktı  ilə  maraqlarına  toxunan  şəxslərin  müraciətinə  əsasən  apellyasiya 
instansiyası məhkəməsinin qanuni qüvvəyə minmiş qətnamə və qərardadından təqdimat verə 
bilər.
204 
403.3.  Bu  Məcəllənin  50‐ci  və  306‐cı  maddələrində  nəzərdə  tutulmuş  hallarda  prokuror 
məhkəmə araşdırmalarında iddiaçı və ya ərizəçi olduqda, protest vermək hüququna malikdir. 
403.4.  Prokurorun  protesti  iştirak  etdiyi  iş  üzrə  onun  tərəfindən  kassasiya  instansiyası 
məhkəməsinə verilən şikayətdir və hüquqi mahiyyətinə, nəticələrinə görə kassasiya şikayətinə 
bərabər tutulur. 
M a d d  ə  4 0 4 .  Kassasiya qaydasında işə baxan məhkəmə 
404.1.  Apellyasiya  instansiyası  məhkəmələrinin  qətnamələrindən və  qərardadlarından 
kassasiya qaydasında aşağıdakı məhkəmələrə şikayət vermək olar: 
404.1.1. apellyasiya  məhkəmələrinin  mülki  işlər  üzrə  kollegiyalarının  və  Naxçıvan  Muxtar 
Respublikası  Ali  Məhkəməsinin  mülki  işlər  üzrə  kollegiyasının  qətnamələrindən və 

qərardadlarından  ‐ Azərbaycan  Respublikası  Ali  Məhkəməsinin  mülki  işlər  üzrə  məhkəmə 
kollegiyasına;
205 
404.1.2. apellyasiya məhkəmələrinin iqtisadi mübahisələrə dair işlər üzrə kollegiyalarının və 
Naxçıvan  Muxtar  Respublikası  Ali  Məhkəməsinin  iqtisadi  mübahisələrə  dair  işlər  üzrə 
kollegiyasının  qətnamələrindən
və  qərardadlarından  ‐
Azərbaycan  Respublikası  Ali 
Məhkəməsinin iqtisadi mübahisələrə dair işlər üzrə məhkəmə kollegiyasına. 
206 
404.2.  Aidiyyətə  dair  mübahisələr  üzrə  kassasiya  şikayətlərinə  mülki  işlər və  iqtisadi 
mübahisələr üzrə kollegiyaya daxil olan hakimlərin qarışıq tərkibində baxıla bilər. 
M a d d  ə  4 0 5 .  Kassasiya şikayəti vermə müddəti 
Apellyasiya  instansiyası  məhkəməsinin  aktlarından  kassasiya  şikayəti  aşağıdakı 
müddətlərdə verilə bilər: 
405.0.1.  qətnamə  işdə  iştirak  edən  şəxslərə  rəsmi  qaydada  verildiyi  gündən  2  ay 
müddətində; 
405.0.2.  qərardad  işdə  iştirak  edən  şəxslərə  rəsmi  qaydada  verildiyi  gündən  10  gün 
müddətində.
207 
M a d d  ə  4 0 6 .  Kassasiya şikayəti vermə qaydası 
406.1.  Kassasiya  şikayəti  yazılı  formada  apellyasiya  instansiyası  məhkəməsi  vasitəsi  ilə 
verilir. 
406.2. Əgər kassasiya şikayəti kassasiya instansiyası məhkəməsinə bilavasitə verilərsə, onda 
bu  məhkəmə  tərəfindən həmin  şikayət  bu  Məcəllənin  407‐409‐cu  maddələri  ilə  nəzərdə 
tutulmuş  tələblərin  yerinə  yetirilməsi  üçün  müvafiq  apellyasiya  instansiyası  məhkəməsinə 
göndərilir. 
M a d d  ə  4 0 7 .  Kassasiya şikayətinin məzmunu 
208 
407.1. Kassasiya şikayətində aşağıdakılar göstərilməlidir: 
407.1.1. şikayətin verildiyi məhkəmənin adı və ünvanı; 
407.1.2. şikayəti verən şəxsin soyadı, adı, atasının adı, iş yeri, yaşayış yeri, yaxud olduğu yer 
və işdə prosessual vəziyyəti , şikayəti verən hüquqi şəxsin adı, yerləşdiyi ünvan; 
407.1.3. şikayət  olunan məhkəmə aktını qəbul etmiş  məhkəmənin  adı, aktın  qəbul  edildiyi 
tarix, mübahisənin predmeti; 
407.1.4.  şikayəti  verən  şəxsin  tələbi,  maddi  və  yaxud  prosessual  hüquq  normalarının 
düzgün tətbiq edilməməsinin nədən ibarət olması; 
407.1.5. şikayətə əlavə edilən sənədlərin siyahısı. 
407.2.  Kassasiya  şikayətində  işin  hallarının  sübut  olunmamasına,  məhkəmənin  gəldiyi 
nəticə  üçün  əhəmiyyətli  olan  bütün  faktiki  halların  aydınlaşdırılmamasına  və  yaxud  qətnamə 
və qərardadda ifadə olunan nəticələrin işin faktiki hallarına uyğun olmamasına istinad etməyə 
yol verilmir. 
407.3.  Şikayət  onu verən  şəxs  (onun  qanuni nümayəndəsi  və  ya  nümayəndəsi)  və  şikayəti 
tərtib etmiş vəkil tərəfindən imzalanmalıdır. Qanuni nümayəndə və ya nümayəndə tərəfindən 
verilən şikayətə onun səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd əlavə edilməlidir. 
209 
407.4.  Şikayətə  vəkilin  orderi  və  dövlət  rüsumunun  ödənilməsini  sübut  edən sənəd  əlavə 
olunur. 

M a d d  ə  4 0 8 .  Kassasiya şikayətinin qaytarılması 
408.1. Kassasiya şikayəti aşağıdakı hallarda qaytarılır: 
408.1.1.  kassasiya  şikayəti  bu  Məcəllənin  407.1‐ci  maddəsinin  tələblərinə  cavab  vermirsə, 
kassasiya  şikayəti  imzalanmamışsa,  yaxud  onu  imzalamağa  hüququ  olmayan  və  ya  vəzifəsi 
göstərilməyən şəxs tərəfindən imzalanmışsa;
210 
408.1.2. şikayət qətnamə və qərardadı qəbul etmiş məhkəmə vasitəsi ilə göndərilməmişsə; 
408.1.3.  kassasiya  şikayətinə  vəkilin  orderi  və  müəyyən  olunmuş  qaydada  və  məbləğdə 
dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənədlər əlavə edilməmişsə; 
211 
408.1.4.  kassasiya  şikayəti  müəyyən  edilmiş  müddət  ötürülməklə  təmin  olunmamışsa  və 
buraxılmış müddətin bərpa edilməsinə dair vəsatət verilməmişsə; 
408.1.5.  kassasiya  şikayətində  maddi  və  prosessual  hüquq  normalarının  pozulmasının, 
yaxud düzgün tətbiq edilməməsinin nədən ibarət olması göstərilməmişsə; 
408.1.6.  kassasiya  şikayətinin  icraata  qəbul  edilməsi  barədə  qərardad  işdə  iştirak  edən 
şəxslərə  göndərilənə  kimi  şikayəti  verən  şəxsdən  onun  geri  qaytarılması  barədə  ərizə  daxil 
olmuşsa; 
408.2.  Bu  Məcəllənin  408.1.1.  və  408.1.3.—408.1.5‐ci  maddələrində  nəzərdə  tutulmuş 
hallarda  kassasiya  şikayəti  apellyasiya  instansiyası  məhkəməsi  tərəfindən,  408.1.2‐ci 
maddəsində nəzərdə tutulmuş hallar mövcud olduqda kassasiya şikayəti kassasiya instansiyası 
məhkəməsi  tərəfindən,  408.1.6‐cı  maddəsində  nəzərdə  tutulmuş  hallar  mövcud  olduqda  isə 
kassasiya  şikayətinin  qaytarılması  barədə  ərizənin  daxil  olduğu  vaxt  işin  şikayətlə  hansı 
instansiya  məhkəməsində  olmasından  asılı  olaraq  apellyasiya  və  kassasiya  instansiyası 
məhkəmələri tərəfindən qaytarılır. 
408.3. Kassasiya şikayətinin qaytarılması barədə qərardad çıxarılır. 
408.4.  Kassasiya  şikayətinin  apellyasiya  instansiyası  məhkəməsi  tərəfindən  qaytarılmasına 
dair qərardaddan kassasiya instansiyası məhkəməsinə şikayət verilə bilər. 
408.5.  Bu  Məcəllənin  408.1.1—408.1.6‐cı  maddələrində  göstərilən  nöqsanlar  aradan 
qaldırıldıqdan  sonra,  şikayəti  verən  şəxs  yenidən  ümumi  qaydada  kassasiya  şikayəti  ilə 
müraciət edə bilər. 
M a d d  ə  4 0 9 .  İşin kassasiya instansiyası məhkəməsinə göndərilməsi 
Apellyasiya instansiyası məhkəməsi kassasiya şikayətinin bu Məcəllənin 407‐ci maddəsinin 
tələblərinə  uyğunluğunu  yoxlayır.  Bu  Məcəllənin  407‐ci  maddəsinin  tələblərinə  cavab  verən 
kassasiya  şikayəti  ona  əlavə  olunmuş  sənədlərlə  və  işlə  birlikdə  kassasiya  şikayətinin  verilmə 
müddəti bitdikdən sonra 7 gün müddətində kassasiya instansiyası məhkəməsinə göndərilir. 
212 
M a d d  ə  4 1 0 .  Kassasiya şikayətindən imtina edilməsi 
410.1. Kassasiya şikayəti vermiş şəxs kassasiya qərarı çıxarılana kimi ondan imtina etməyə 
haqlıdır. 
410.2.  Məhkəmə  bu  Məcəllənin  191‐ci  maddəsində  nəzərdə  tutulmuş  əsaslarla  şikayətdən 
imtinanı  qəbul  etməməyə  və  işə  kassasiya  qaydasında  baxmağa  haqlıdır.  İşdə  iştirak  edən 
başqa  şəxslər qətnamə  və  qərardaddan  şikayət  verməmişlərsə  və  məhkəmə  kassasiya 
şikayətindən imtinanı qəbul edirsə, kassasiya instansiyasında icraata xitam verilir. 
410.3. Kassasiya instansiyasında icraata xitam verilməsi barədə kassasiya məhkəməsi qərar 
çıxarır. 

M a d d  ə  4 1 1 .  Kassasiya şikayətinin icraata qəbul edilməsi barədə qərardad 
Kassasiya  şikayətinin  icraata  qəbul  edilməsi  barədə  kassasiya  instansiyası  məhkəməsinin 
hakimi qərardad çıxardır. 
M a d d  ə  4 1 2 .  Kassasiya şikayətinin rəsmi qaydada verilməsi 
412.1. Kassasiya şikayəti və buna əlavə olunmuş sənədlər əks tərəfə rəsmi qaydada verilir. 
412.2.  İşdə  iştirak  edən  şəxslər  kassasiya  şikayətinin  surəti  onlara  rəsmi  qaydada 
verildikdən  sonra  20  gündən  gec  olmayaraq  kassasiya  şikayətinə  dair  etirazlarını  və  yaxud 
izahatlarını məhkəməyə göndərməyə haqlıdırlar.
213 
M a d d  ə  4 1 3 .  Qətnamənin  ya qərardadın icrasının dayandırılması 
413.0.  Kassasiya  məhkəməsi işdə  iştirak  edən  şəxslərin  vəsatəti  ilə  apellyasiya  instansiyası 
məhkəməsinin  qəbul  etdiyi  qətnamənin  və  ya  qərardadın  və  birinci  instansiya  məhkəməsinin 
onlarla  bağlı  olan  qətnaməsinin,  qərardadının  icrasını  kassasiya  icraatı  başa  çatana  kimi 
aşağıdakı hallarda dayandıra bilər: 
413.0.1. işdə iştirak edən şəxslər çoxuşaqlı ailəyə malikdirlərsə; 
413.0.2. işdə iştirak edən şəxslər əmək qabiliyyətinin, ailəni dolandıranın itirilməsi, xəstəlik, 
əlillik  və  ya  sağlamlıq  imkanlarının  məhdudluğu nəticəsində  ağır  maddi  vəziyyətə 
düşmüşlərsə; 
413.0.3.  işdə  iştirak  edən  şəxslər  yaşayış  sahəsini  itirmişlərsə  və  digər  yerdə  yaşamağa 
imkanları yoxdursa. 

Yüklə 5,67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə