AZƏrbaycan respublikasinin müLKİ prosessual məCƏLLƏSİ MÜNDƏRİcatYüklə 5,67 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə21/22
tarix04.12.2016
ölçüsü5,67 Kb.
#787
növüQaydalar
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007‐ci il, № 5, maddə 439) ilə 256.0.2‐ci maddədə “təqdim 
edilənədək” sözlərindən sonra “, məhkəmə tapşırıgına cavab alınanadək” sözləri əlavə edilmişdir. 
26  may  2009‐cu  il  tarixli  819‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 256.0.2‐ci maddədə “axtarışınadək” sözləri “axtarışının nəticələri məlum olanadək” 
sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
117 
11  iyun  2004‐cü  il  tarixli  688‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr və  dəyişiklər  edilməsi  barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2004‐ci  il,  №  8,  maddə  598)  ilə  Məcəlləyə  256.0.5‐cı  maddə 
əlavə edilmişdir. 

KM 
15  fevral  2008‐ci  il  tarixli  Azərbaycan  Respublikası  Konstitusiya  Məhkəməsi  Plenumunun 
Qərarı  (“Azərbaycan”  qəzeti  15  fevral  2008‐ci  il,  №  83,  Azərbaycan  Respublikası  Konstitusiya 
Məhkəməsinin Məlumatı №1/2008) ilə 1. Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 265.5 
və  265.6‐cı  maddələrinin  müddəaları  Azərbaycan  Respublikası  Konstitusiyasının  127‐ci  maddəsinin  II 
hissəsində  təsbit  edilmiş  hakimlərin  işlərə  qərəzsiz  baxması  prinsipinə  xələl gətirdiyi  və  «Məhkəmə 
qərarlarının  icrası  haqqında»  Azərbaycan  Respublikası  Qanununun  82.3‐cü  maddəsinin  məzmunu  ilə 
ziddiyyət təşkil  etdiyi  üçün  «Normativ hüquqi  aktlar haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 
7‐ci  maddəsinin  tələbinə  uyğun  olaraq,  daha  sonra  qüvvəyə  minmiş  «Məhkəmə  qərarlarının  icrası 
haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 82.3‐cü maddəsi tətbiq olunmalıdır. 
2.  «Məhkəmə  qərarlarının  icrası  haqqında»  Azərbaycan  Respublikası  Qanununun  82.3‐cü 
maddəsinin tətbiqi zamanı: 1) «müvafiq orqan» kimi Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 306‐
cı maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayətlərə dair işlər üzrə ibtidai istintaq aparan orqan; 2) «məhkamə 
icraçıları  qurumunun  rəhbəri  tərəfindən təsdiq  olunan  təqdimat»  Azərbaycan  Respublikası  Cinayət‐
Prosessual Məcəlləsinin 205.1‐ci maddəsinin müddəalarına əsasən törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər 
haqqında vəzifəli şəxslərin müraciətinin bir növü kimi qəbul olunmalıdır. 
118 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 265.1, 265.2, 265.3, 265.6‐cı maddələr çıxarılmışdır. 
119 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06,  maddə  402)  ilə  maddənin  adında  “göndərilməsi”  sözü  “rəsmi  qaydada  verilməsi”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
120 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402)  ilə 266.1‐ci maddədə “göndərilir və ya şəxsən təqdim olunur” sözləri “rəsmi  qaydada 
verilir” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
121 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06,  maddə  402)  ilə  266.2‐ci  maddədə  “göndərilərkən,  həmin  qərardadların  təqdim  edilməsi”  sözləri 
“rəsmi qaydada verilərkən, bu” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
122 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06,  maddə  402)  ilə  268.1‐ci  maddədə  “təqdim  edildikdən və  ya  tərəf  onu  aldıqdan”  sözləri  “rəsmi 
qaydada verildikdən” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
123 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 272.2‐ci maddədə “hərəkətlərə” sözündən sonra “də” bağlayıcısı əlavə edilmişdir. 
124 
19 dekabr 2006‐cı il tarixli 200‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007‐ci  il,  №  2,  maddə  68)  ilə  276.2.8‐ci  maddə  əlavə 
edilmişdir. 
125 
30  aprel  2004‐cü  il  tarixli  643‐IIQD  nömrəli  “Dövlət  rüsumu  haqqında”  Azərbaycan 
Respublikası  Qanununun  tətbiqi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Rspublikasının  bəzi  qanunvericilik  aktlarının 
qüvvədən  düşmüş  hesab  edilməsi  və  bəzi  qanunvericilik  aktlarına  dəyişikliklər və  əlavələr  edilməsi 
barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu, 
2004‐ci il, № 7, maddə 505) ilə 277.2‐ci maddə maddə yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada 
deyilirdi: 

277.2.  Məhkəmə əmri  haqqında  ərizənin  verilməsi  üçün  barəsində  mübahisə  edilən məbləğin  15 
faizi miqdarında dövlət rüsumu ödənilir. 
2  iyun  2008‐ci  il  tarixli  618‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  462)  ilə  277.2‐ci  maddədə  “şərti 
maliyyə vahidinin 9,0 misli” sözləri “on manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
126 
20  iyun  2003‐cü  il  tarixli  490‐IIQ  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  Seçki  Məcəlləsinin 
müddəalarının  pozulmasına  görə  məsuliyyət  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2003‐cü  il,  №  6,  maddə  279)  ilə  285.01‐ci 
maddədə  “seçki”  sözündən  sonra  “(referendumda  iştirak)”  sözləri  əlavə  edilmişdir.  Əvvəlki 
redaksiyada deyilirdi: 
285.0.1. seçki (referendumda iştirak) hüquqlarının müdafiəsi barədə ərizələr üzrə; 
127 
11  iyun  2004‐cü  il  tarixli  688‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr və  dəyişiklər  edilməsi  barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004‐ci il, № 8, maddə 598 ) ilə 285.0.5‐ci maddədə ʺnormativʺ 
sözündən sonra ʺxarakterliʺ sözü əlavə edilmişdir. 
128 
20  iyun  2003‐cü  il  tarixli  490‐IIQ  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasinin  Seçki  Məcəlləsinin 
müddəalarinin  pozulmasina  görə  məsuliyyət  haqqinda”  Azərbaycan  Respublikasinin  Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasinin  qanunvericilik  toplusu,  2003‐cü  il,  №  6,  maddə  279)  ilə  25‐ci  fəsil  yeni 
redaksiyada verilmishdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
SEÇKİ HÜQUQLARININ MÜDAFİƏSİ HAQQINDA ƏRİZƏLƏRƏ DAİR İCRAAT 
M a d d  ə  2 9 0 .   Ərizənin verilməsi 
Seçmək və  seçilmək,  seçkilərdə,  referendumlarda  iştirak  etmək  hüququnun  dövlət  hakimiyyəti 
orqanı, seçki komissiyası və vəzifəli şəxslər tərəfindən pozulduğunu hesab edən şəxsin ictimai birliyin bu 
Məcəllənin 4‐cü fəslində və başqa qanunlara müəyyən edilmiş qaydada aidiyyəti üzrə məhkəməyə ərizə 
ilə müraciət etmək hüququ vardır. 
M a d d  ə  2 9 1 .  Ərizəyə baxılması 
291.1.  Seçkilərin gedişi ərəfəsində daxil olmuş ərizəyə, onun verdiyi gündən 3 gün ərzində, lakin 
seçkilərin vaxtından gec olmayaraq, seçkilər günü daxil olmuş ərizəyə isə dərhal baxılmalıdır. 
291.2.  Məhkəmə  tərəfindən  ərizəyə ərizəçinin,  müvafiq  seçki  komissiyasının  və  ya  dövlət 
hakimiyyəti orqanı nümayəndəsinin iştirakı ilə baxılır.Məhkəmə iclasının vaxtı və yeri haggında lazımi 
qaydada  xəbərdar  edilmiş  göstərilən  şəxslər məhkəməyə  gəlməməsi  işə  baxılmasına  və  onun  həll 
edilməsinə mane olmur. 
M a d d  ə  2 9 2 .  Məhkəmənin qətnaməsi  onun icrası 
292.1.  Seçki  hüququnun  pozulduğunu  müəyyən  etmiş  məhkəmə  qətnaməsi  seçici  siyahısında 
düzəliş  aparılması  üçün,  namizədin  qeydə  alınması  üçün,  yaxud  ictimai  birliyin  seçkilərdə  və  ya 
referendumlarda iştirak edən təşkilatlar sırasına əlavə edilməsi üçün əsasdır. 
292.2.  Məhkəmənin qətnaməsi dərhal icra edilməlidir. 
292.3.  Qətnamə  müvafiq  dövlət  hakimiyyəti  orqanına  və  ya  seçki  komissiyasının  sədrinə 
göndərilir. 
292.4.  Məhkəmənin  qətnaməsinin  icra  edilməsinə  təqsirkar  olan  vəzifəli  şəxslər  Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş məsuliyyəti daşıyırlar. 
292.5.  Seçki  hüququnun  müdafiəsi  ilə  bağlı  digər məsələlər həmin  seçki  hüququ  haqqında 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi əsasında həll edilə bilər. 
16  iyun  2007‐ci  il  tarixli  385‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007‐ci il, № 7, maddə 712) ilə 290‐cı maddədə ʺAzərbaycan 
Respublikasının Apellyasiya Məhkəməsinəʺ sözləri ʺapellyasiya instansiyası məhkəmələrinəʺ sözləri 
ilə əvəz edilmişdir. 

129 
Bax: 22‐ci istinad 
130 
28  oktyabr  2008‐ci  il  tarixli  707‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(“Azərbaycan”  qəzeti  14  dekabr  2008‐ci  il,  №  279,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik 
Toplusu, 2008‐ci il, № 12, maddə 1046) ilə 290‐cı maddənin mətni yeni redaksiyada verilmişdir. 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
Seçicinin  seçici  siyahısına  daxil  edilməsi  ilə əlaqədar  mübahisələrə  dair  ərizələr  rayon  (şəhər) 
məhkəmələrinə,  seçki  (referendumda  iştirak)  hüquqlarının  müdafiəsinə  dair  digər məsələlərə  dair 
ərizələr  isə  apellyasiya  instansiyası  məhkəmələrinə  Azərbaycan  Respublikasının  Seçki  Məcəlləsi  ilə 
müəyyən edilmiş qaydada verilir. 
131 
Bax: 22‐ci istinad 
132 
26 may 2009‐cu il tarixli 819‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06, maddə 402) ilə 291.3‐cü maddə çıxarılmışdır. 
133 
Bax: 22‐ci istinad 
134 
7  sentyabr  2004‐cü  il  731‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarında  dəyişikliklər  edilməsi  və  bəzi  qanunvericilik  aktlarının  qüvvədən  düşmüş  hesab  edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasinin Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 
2004‐cü  il,  №  10,  maddə  761)  ilə  26‐cı  fəslin  adında  “hüquqpozmalar”  sözü  “xətalar”  sözü  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
135 
7  sentyabr  2004‐cü  il  731‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarında  dəyişikliklər  edilməsi  və  bəzi  qanunvericilik  aktlarının  qüvvədən  düşmüş  hesab  edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 
2004‐cü  il,  №  10,  maddə  761)  ilə  293.1‐ci  maddədə  “hüquqpozmalar”  sözü  “xətalar”  sözü  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
136 
7  sentyabr  2004‐cü  il  731‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarında  dəyişikliklər  edilməsi  və  bəzi  qanunvericilik  aktlarının  qüvvədən  düşmüş  hesab  edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasinin Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 
2004‐cü  il,  №  10,  maddə  761)  ilə  293.2‐ci  maddədə  “hüquqpozmadan”  sözü  “xətadan”  sözü  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
137 
7  sentyabr  2004‐cü  il  731‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarında  dəyişikliklər  edilməsi  və  bəzi  qanunvericilik  aktlarının  qüvvədən  düşmüş  hesab  edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasinin Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 
2004‐cü  il,  №  10,  maddə  761)  ilə  294.1‐ci  maddədə  “hüquqpozmalar”  sözü  “xətalar”  sözü  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
138 
7  sentyabr  2004‐cü  il  731‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarında  dəyişikliklər  edilməsi  və  bəzi  qanunvericilik  aktlarının  qüvvədən  düşmüş  hesab  edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 
2004‐cü  il,  №  10,  maddə  761)  ilə  294.2‐ci  maddədə  “hüquq  pozuntusu”  sözləri  “xəta”  sözü  ilə, 
“pozuntunun” sözü “xətanın” sözü ilə əvəz edilmişdir. 
139 
7  sentyabr  2004‐cü  il  731‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarında  dəyişikliklər  edilməsi  və  bəzi  qanunvericilik  aktlarının  qüvvədən  düşmüş  hesab  edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 

2004‐cü  il,  №  10,  maddə  761)  ilə  295.1‐ci  maddədə  “hüquqpozma”  sözü  “xəta”  sözü  ilə, “İnzibati 
hüquqpozmalar 
haqqında 
Azərbaycan 
Respublikası 
Məcəlləsində” 
sözləri 
“Azərbaycan 
Respublikasının  İnzibati  Xətalar  Məcəlləsində”  sözləri  ilə,  “hüquqpozmalar”  sözü  “xətalar”  sözü  ilə 
əvəz edilmişdir. 
140 
7  sentyabr  2004‐cü  il  731‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarında  dəyişikliklər  edilməsi  və  bəzi  qanunvericilik  aktlarının  qüvvədən  düşmüş  hesab  edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasinin Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 
2004‐cü  il,  №  10,  maddə  761)  ilə  295.2‐ci  maddədə  “hüquqpozmanın  xarakterini,  hüquqpozmanın” 
sözləri “xətanın xarakterini, inzibati xəta törədən şəxsin” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
141 
7  sentyabr  2004‐cü  il  731‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarında  dəyişikliklər  edilməsi  və  bəzi  qanunvericilik  aktlarının  qüvvədən  düşmüş  hesab  edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 
2004‐cü il, № 10, maddə 761) ilə 295.5‐ci maddədə “hüquqpozma” sözü “xəta” sözü ilə əvəz edilmişdir. 
142 
24  dekabr  2002‐ci  il  tarixli  409–IIQD  nömrəli  “Məhkəmə  qərarlarının  icrası  haqqında” 
Azərbaycan  Respublikası  Qanununun  tətbiqi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2003‐cü  il,  №1,  maddə  23)  ilə  298‐ci  maddədə 
“olan  gündən”  sözlərindən  sonra  “qanunda  başqa  müddət  müəyyən  edilməyibsə,”  sözləri  əlavə 
edilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
Şəxs  özünün  hüquq  və  azadlığının  pozulduğu  barədə  ona  məlum  olan  gündən  qanunda  başqa 
müddət  müəyyən  edilməyibsə  1  ay  müddətində ərizə  ilə  məhkəməyə  müraciət  etmək  hüququna 
malikdir. 
143 
26 may 2009‐cu il tarixli 
819‐IIIQD 
nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  24 iyun 2009‐cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009‐cu il, № 
06,  maddə  402)  ilə 
300.4‐cü  maddənin  birinci  cümləsində  “alındığı”  sözü  “rəsmi  qaydada 
verildiyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
144 
11  iyun  2004‐cü  il  tarixli  688‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr və  dəyişiklər  edilməsi  barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004‐ci il, № 8, maddə 598) ilə 29‐cu fəslin adında ʺnormativʺ 
sözündən sonra ʺxarakterliʺ sözü əlavə edilmişdir. 
145 
11  iyun  2004‐cü  il  tarixli  688‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr və  dəyişiklər  edilməsi  barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2004‐ci  il,  №  8,  maddə  598)  ilə  302.1‐ci  maddədə  ʺyerli 
özünüidarə orqanının, sair orqan və təşkilatlarınʺ sözləri ʺsair dövlət orqanlarınınʺ sözləri ilə, ʺqəbul 
və  dərc  etdiyi  normativ  aktlaʺ  sözləri  ʺqüvvəyə  minmiş  normativ  xarakterli  aktı  iləʺ  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
146 
11  iyun  2004‐cü  il  tarixli  688‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr və  dəyişiklər  edilməsi  barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2004‐ci  il,  №  8,  maddə  598)  ilə  302.4‐cü  maddələrdə 
ʺnormativʺ sözündən sonra ʺxarakterliʺ sözü əlavə edilmiş, ʺyerli özünüidarə orqanının, sair orqan və 
təşkilatlarınʺ sözləri ʺsair dövlət orqanlarınınʺ sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
147 
11  iyun  2004‐cü  il  tarixli  688‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr və  dəyişiklər  edilməsi  barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004‐ci il, № 8, maddə 598) ilə 302.5‐ci maddədən ʺnormativ 

aktın  hansı  kütləvi  informasiya  orqanında  və  nə  vaxt  dərc  edildiyi  göstərilməklə,ʺ  sözləri 
çıxarılmışdır. 
148 
11  iyun  2004‐cü  il  tarixli  688‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr və  dəyişiklər  edilməsi  barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004‐ci  il, № 8,  maddə 598) ilə 302.6‐ci maddədə ʺnormativʺ 
sözündən sonra ʺxarakterliʺ sözü əlavə edilmişdir. 
149 
11  iyun  2004‐cü  il  tarixli  688‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr və  dəyişiklər  edilməsi  barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004‐ci  il, № 8,  maddə 598) ilə 302.7‐ci maddədə ʺnormativʺ 
sözündən sonra ʺxarakterliʺ sözü əlavə edilmiş, ʺyerli  özünüidarə orqanının, sair orqan və təşkilatınʺ 
sözləri ʺsair dövlət orqanınınʺ sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
150 
11  iyun  2004‐cü  il  tarixli  688‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr və  dəyişiklər  edilməsi  barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004‐ci  il, № 8,  maddə 598) ilə 303.1‐ci maddədə ʺnormativʺ 
sözündən sonra ʺxarakterliʺ sözü əlavə edilmiş, ʺyerli özünüidarə orqanı, sair orqan və təşkilatʺ sözləri 
ʺsair dövlət orqanıʺ sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
151 
11  iyun  2004‐cü  il  tarixli  688‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr və  dəyişiklər  edilməsi  barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004‐ci  il, № 8,  maddə 598) ilə 303.2‐ci maddədə ʺnormativʺ 
sözündən sonra ʺxarakterliʺ sözü əlavə edilmiş, ʺyerli  özünüidarə orqanının, sair orqan və təşkilatınʺ 
sözləri ʺsair dövlət orqanınınʺ sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

Yüklə 5,67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə