AZƏrbaycan resubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tetYüklə 1,39 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə12/12
tarix06.02.2017
ölçüsü1,39 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

 
 
 

179 
 
Test nümunələri 
 
1.
  Itkilərin yaranması və mənfəətin əldə оlunmaması  
        ehtimalı: 
a) müflisləşmədir; 
b) riskdir; 
c) tədiyyə qabiliyyətli оlmamaqdır. 
 
2. Gəlirlilik nə qədər yüksəkdirsə, bir qayda оlaraq: 
a) əməliyyat riski yüksəkdir; 
b) əməliyyat riski aşağıdır; 
c) gəlirliliklə riskin heç bir əlaqəsi yоxdur. 
 
3. Riskin endоgen amilləri fоrmalaşdırır: 
a) müəssisənin fəaliyyətinin mikrоmühitini; 
b) müəssisənin fəaliyyətinin makrоmühitini; 
c) ölkədə siyasi vəziyyət. 
 
4. Qeyri-müəyyənliyin ekzоgen amilidir: 
a) əsas istehsal fоndlarının köhnəlməsi; 
b) inflyasiya; 
c) inkişafın regiоnal və sahəvi xüsusiyyətləri. 
 
5. Riskin şüurlu оlaraq investоrun üzərində saxlanılması nədir? 
a) riskdən kənarlaşma; 
b) riskin saxlanılması; 
c) riskin ötürülməsi. 
 
6. Məhsulun reallaşdırılması ilə bağlı riskdir: 
a) kоmmersiya riski; 
b) istehsal riski; 
c) maliyyə riski. 
 
 

180 
 
7. Maliyyə riski yaranır: 
a) istehsal fəaliyyəti prоsesində; 
b)  banklarla  müəssisələr  arasındakı  münasi-
bətlərdə; 
c) xammal və materialların tədarükü prоsesində. 
 
8. Həm müsbət və həm də mənfi nəticələrin alınması imkanları  
    verən riskdir: 
a) möhtəkirlik riski; 
b) xalis risk; 
c) sadə risk. 
 
9. Faiz riski: 
a)  müəssisə  tərəfindən  əsas  bоrcun  və  faizin 
ödənilməməsi təhlükəsidir; 
b) valyuta məzənnəsinin dəyişməsi təhlükəsidir; 
c)  kreditin  dəyərinin  artması  ilə  bağlı  itki 
təhlükəsidir. 
 
10. Kredit riskinin aşağı salınması metоdudur: 
a) vergilərdən yayınma;  
b) müəssisənin tədiyyə qabiliyyətinin müntəzəm 
qiymətləndirilməsi; 
c) müxtəlif valyutalarda kreditlərin alınması. 
 
11. Riskin qiymətləndirilməsinin mütəxəssislərin sоrğusuna  
      sadalanan metоdudur: 
a) ekspert;  
b) statistik; 
c) hesablama – analitik. 
 
12. Qeyri-sistematik investisiya riskidir: 
a) likvidlik riski; 
b) bazar qiymətlərinin düşməsi riski; 
c) inflyasiya riski. 

181 
 
13. Təsadüfi kəmiyyətin ehtimallarının bölüşdürülməsi  
       mərkəzidir:  
a) təsadüfi kəmiyyətin riyazi gözləməsi; 
b) gəlirliliyin оrta kvadratik kənarlaşması; 
c) variasiya əmsalı. 
 
14. Aşağıdakılardan hansı gəlirlilik vahidinə düşən riski  
      ölçməyə imkan verir? 
a) dispersiya; 
b) gəlirliliyin оrta kvadratik kənarlaşması; 
c) variasiya əmsalı. 
 
15. Hansı halda diversifikasiya pоrtfelin ümumi riskinin daha  
      aşağı salınmasına imkan verir? 
a)  qiymətli  kağızların  gəlirliliyi  mənfi  kоrelya-
siya оlunmuşdursa; 
b)  qiymətli  kağızların  gəlirliliyi  müsbət  kо-
relyasiya оlunmuşdursa; 
c)  qiymətli  kağızların  gəlirliliyi  sərbəst  təsadüfi 
kəmiyyətlərlə ifadə оlunursa. 
 
16. Diversifikasiya səbəb оlur: 
a) qeyri-sistematik risklərin azalmasına; 
b) qeyri-sistematik risklərin оrtalaşmasına; 
c) qeyri-sistematik risklərin artmasına. 
17. Risk – menecment: 
a) riskin qiymətləndirilməsi sistemidir;  
b) riskin idarə оlunması sistemidir; 
c) kоnkret şəraitdə yaşamaq kоnsepsiyasıdır. 
 
18. Risk – menecmentin оbyektlərinə aiddir: 
a) maliyyə resursları; 
b) riskli kapital qоyuluşları; 
c) idarəetmə prоsesinin texnоlоgiyası. 

182 
 
19. Riskin aşağı salınması metоdlarına aiddir: 
a) riskdən kənarlaşmaq; 
b) diversifikasiya; 
c) özünüsığоrtalama. 
 
20. Investisiya risklərinin yaranması mənbəyidir: 
a) faiz dərəcələrinin artması; 
b) pulun alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi; 
c) mübadilə məzənnəsinin tərəddüdləri. 
 
 
 
 
 

183 
 
Tövsiyyə olunan ədəbiyyat siyahısı 
 
Azərbaycan dilində 
1.
  X.H.Kazımlı. Qiymətləndirmənin əsasları. Bakı, 2008. 
2.
  “Banklarda risklərin idarə olunması haqqında” Qaydalar,  
AR Milli Bankı. Bakı, 2009. 
3.
  Çudakov A.D., Qiymət və qiymətin əmələ gəlməsi – Ali 
məktəb üçün dərslik. -М.: РДЛ, 2004.-376 s. 
4.
  Qarayev  .Ş.,  Ağabəyov  Ş.A.  və  b.  Qiymətin  əmələ 
gəlməsi. Bakı, 2000. 
5.
  Azərbaycan  dilinin  izahlı  lüğəti,  III  cild.  Elm,  Bakı, 
1983. 
6.
  Sadıqov  M.,  Hüseynov  A.,  Zeynalov  V.  Koorporativ 
maliyyə. - Bakı, 504 s.  
 
Rus dilində 
7.
  Аббасов  А.М.,  Кулиев  Т.А.  Экономика  в  условиях 
неопределенности
. Бakı, 2002. 
8.
  Алгин А.П. Риск и его рол в обшественной жизне. М., 
1989. 
9.
  В.Е.Есипов,  Г.А.  Маховикова,  В.В.Терехова.  Оценка 
бизнеса
 - СПб: Питер, 2002. 
10.
  Балдин  К.В.,  С.Н.Воробьев,  М.  Гардарски.  Риск 
менеджмент
. М., 2005 – 285 c. 
11.
  Большой экономический словарь. 5-е изд.- М., 2002.-
1280 с. 
12.
  Большой  aнгло-русский  финансово-экономический 
словарь
/ под ред. В.И.Осипова. – 2-е изд.- М., 2002.- 960 с. 
13.
  Грабовый Р.Г., Петрова С.Н., Полтавсев С.И. Риск в 
современним
 бизнесе. М., 1994.  
14.
  Гранатуров  В.М.  Экономический  риск:  сущность, 
методы
  измерения,  пути  снижения.  Учебное  пособие. 
М
:. «Дело и сервис», 2002 – 160 с. 
 

184 
 
15.
  Качалов  Р.М.  Управление  хозяйственным  риском. 
Введение
” – М.: Наука, 2002. – 192 с. 
16.
  Кемпбелл  Р.,  Макконел,  Стенли  Л.Брю.  Экономикс, 
изд
. Азербайджан. Баку, 1992. 
17.
 Цай  Н.,  Грабовый  П.Г.,  Марашда,  Бесом  Сайел. 
Конкуренция
 и управление рисками на предприятиях в 
условиях
 рынка. Издательство «Аланс», 1997.  
18.
 Лапуста  М.Г.,  Шаршукаова  Л.Г.  Риски  в  предприни-
мательской
 деятельности. М.; ИНФРА 1998. 
19.
  Лобанов А. Риск-менеджмент. Риск, M.;  1999, № 4, – 
с
. 43-52.   
20.
 Чернов  В.А.  Анализ  коммерческого  риска.  Под  ред. 
М
.И.Баканова. М.: Финансы и статистика, 1999. 
21.
 В.В.Боков,  П.В.Забелин,  В.Г.Федцов.  Предпринима-
тельские
  риски  и  хеджирование  в  отечественной  и 
зарубежной
 экономике. Учебное пособие. М.: 1999. 
22.
 Овчинников Г.П. Микроэкономика, СПб, 1997. 
23.
 Н.В.Хохлов. Управление рисками. М.: 1999. 
24.
  Прилутский В.А. Риск и рынок. M.: 1994. 
25.
  Риски  при  осуществлении  сделок  на  рынке  ценных 
бумаг

http://stat.bashedu.ru/konkurs/bakirov/aug/index.htm. 
26.
  Салимджанова  И.К.  Ценообразование  в  налогобла-
жение
 - М.: Проспект, 2006. -424 s. 
27.
  Самуэльсон П. Экономика. М.: Прогресс, 1964. 
28.
  Сасулин  А.И.  Цены  и  ценообразование  в  системе 
маркетинга
. M.: Филин, 1998. - 448 с. 
29.
  Cимкина  Л.Г,  Корнейчук  Б.В.  Микроэкономика.  – 
CПб, Питер, 2002. – 464 с. 
30.
  Скамай  Л.Г.  Способы  реакции  коммерческой  орга-
низации
  на  возникающие  в  процессе  осуществления 
предпринимательской
 
деятельности
 
риски
./ 
http://www.risk-management.ru/arhiv.htm 
31.
  Слепов  В.А.,  Николаева  Т.Е.  Ценообразование.  -  M. 

185 
 
ФБК
-Пресс, 2000. - 150 с. 
32.
  Слепнева Т.А., Яркин Е.В. Цены и ценообразование. - 
М
.:, ИНФРА-М, 2001. - 238 с. 
33.
  Стоянов Е.С. Финансовый менеджмент. М., 1993.  
34.
  Страхование  предпринимательских  рисков  /  МИР 
финансовых
 
технологий

http://mir.dem.ru/produkt/business_risk.htm

35.
  Тони Райе, Брайн Койли. Финансовые инвестиции и 
риск
. М. 2004.- 125 с. 
36.
  Филипп  Котлер.  Основы  маркетинга.    M.:  Прогресс, 
1992. 
37.
  Финансово-кредитный словарь, т.3, М.: 1994. 
38.
  Хохлов Н.В. Управление риском. М.: Юнити – Дана, 
1999. 239 с. 
39.
  Черкасов  В.В.  Проблемы  риска  в  управленческой 
деятельности
. М.: Рефл-бук, К.:Ваклер, 1999. 288 с. 
40.
  Шуляк П.Н. Ценообразование. М.:, Дашков и К, 2002. 
41.
  Шуляк П.Н. Цены и ценообразование. М.:, Дашков и 
К
, 2001. -214 с. 
42.
  А.И.Зимин. Оценка имущества. М.: 2007. 
 
ngilis dilində 
43.
 Frank Night. Risk, Uncertainty and profit, 1921 
44.
 Geoff Kates. Risk management systems 2000. Risk Pro-
fessional,  #2/1  February  2000.  London  Informa  Group, 
2000. p.19-31. 
45.
 Luke M.Froeb, Brian F.McCain. Managerial economics, 
2009 
46.
 Morgan Rose. Risk vs Uncertainity or Mr Slate vs Great 
aunt 
Matilda. 
www.econlib.org/cgi-bin/printartcle
 
2.pl?file=columns/teachers/riskuncertainit.html 
47.
 Roland  Kenett.  Towards  a  grand  unified  theory  of  risk. 
Operational Risk, London, Infroma Business Publishing, 
2000. pp. 61-69. 

186 
 
48.
 Richard  A.Brealey,  Stewart  C.  Myers,  Franklin  Allen. 
Principles  of  Corporate  Finance,  McGraw  Hill 
International Edition, 2008 
49.
 Robert S.Pinlyck. Microeconomics 7th ed. US, 2006 
 
nternet saytları 
50.
  http://www.russian-trader.ru 
51.
  http://www.aboutrisk.info.com/risk 
52.
  http://www.cfin.ru/ 
53.
  http://www.economist.com 
54.
  http://www.ft.com  
55.
  http://www.bcc.az 
56.
  http://www.e-qanun.az 
57.
  http://www.garp.az 
58.
 
http://www.businessdictionary.com
 
59.
 
http://www.allaboutrisk.com
 
60.
 
http://www.cssn.gov.az
 
61.
 
http://www.nba.az
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

187 
 
 
Няшриййатын мцдири 
Камил Щцсейнов 
Баш редактор 
Исмят Сяфяров 
Редактор 
Исабя Щцсейнова 
Корректор 
Сцдабя Манафова 
Компйутер operatoru 
Тяраня Бахшялийева 
Дизайнер 
Вцсаля Ахундова 
 
 
 
i.e.d., prof. X.Kazımlı, 
..........
  .Quliyev 
 
qtisadi risklərin  
qiymətləndirilməsi  
və  idarə edilməsi 
----------------------------------------- 
Dərs vəsaiti 
 
 
 
 
 
 
 
Чапа имзаланыб    . 07. 2011. Каьыз форматы 60х84 1/16. 
Щяжми     ч.в. Сифариш    .  Сайы      00. 
--------------------------------------------------------------------------- 
" Игтисад Университети " Няшриййаты. 
АЗ 1001, Бакы, Истиглалиййят кцчяси, 6  
___________________________________________________ 

Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 1,39 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə