Azərbaycan Sənaye SığortaYüklə 0,85 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/6
tarix23.02.2017
ölçüsü0,85 Mb.
  1   2   3   4   5   6

 

 


“Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC

 

 

 

______________________Borcalanın fərdi qəza

 

sığortası qaydaları

 

 

  


“Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC

 

 

 

______________________Borcalanın fərdi qəza

 

sığortası qaydaları

 

 

 

MÜNDƏRĠCAT

 SIĞORTA SĠNFĠ

 ANLAYIġLAR

 BÖLMƏ 1

 

ÜMUMI

 

MÜDDƏALAR

 Maddə 1. 

SI

Ğ

ORTA T

Ə

M

Ġ

NATININ 

Ə

HAT

Ə 

DA

Ġ

R

Ə

S

Ġ, 

SI

Ğ

ORTANIN PREDMET

Ġ 

V

Ə 

OBYEKT

Ġ

 Maddə 2. SIĞORTANIN ƏRAZĠSĠ

 Maddə 3. SIĞORTA TƏMĠNATINA DAХĠ

L OLMAYAN HALL

AR (ĠSTĠSNA

LAR) Maddə 4. 

S

IĞORTA MƏBLƏĞĠNĠN ARTIRILMASI

 Maddə 5.

 T

Ə

R

Ə

FL

Ə

R

Ġ

N H

Ü

QUQ V

Ə 

V

Ə

Z

Ġ

F

Ə

L

Ə

R

Ġ

 Maddə 6. SIĞORTANIN MÜDDƏTĠ, TƏMĠNATIN BAġLANMASI VƏ SONA ÇATMASI

 Maddə 7. 

S

IĞORTA HADĠSƏSĠ BAġ VERDĠKDƏN SONRA SIĞORTALININ VƏZĠFƏLƏRĠ

 Maddə 8. 

SI

Ğ

ORTA HAQQININ 

Ö

D

Ə

N

Ġ

LM

Ə

S

Ġ 

V

Ə 

SI

Ğ

ORTA M

Ü

QAV

Ġ

L

Ə

S

Ġ

N

Ġ

N Q

Ü

VV

Ə

Y

Ə 

M

Ġ

NM

Ə

S

Ġ

 Maddə 9. SIĞORTALININ MÜQAVĠLƏ BAĞLANDIĞI ZAMAN MƏLUMAT VERMƏK 

VƏZĠFƏLƏRĠ

 Maddə 10. SIĞORTA MÜDDƏTĠ ƏRZĠNDƏ SIĞORTALININ MƏLUMAT VERMƏK VƏZĠFƏLƏRĠ

 Maddə 11.

 

SIĞORTA ÖDƏNĠġĠNĠ VERMƏKDƏN ĠMTĠNA

 Maddə 12. HÜQUQ VƏ YA VƏZĠFƏLƏRĠN BAġQASINA VERĠLMƏSĠ,

 

FAYDALANAN ġƏXSĠN 

DƏYĠġDĠRĠLMƏSĠ

 Maddə 13. SIĞORTA ġƏHADƏTNAMƏSĠNĠN ĠTĠRĠLMƏSĠ

 Maddə 14. MƏLUMAT VƏ ХƏBƏRDARLIQLAR

 Maddə 15. SIĞORTA MÜQAVĠLƏSĠNƏ VAХTINDAN ƏVVƏL ХĠTAM VERĠLMƏSĠ

 Maddə 16.

 

SIĞORTA MÜQAVĠLƏSĠNƏ VAХTINDAN ƏVVƏL ХĠTAM VERMƏ ĠLƏ BAĞLI 

ХƏBƏRDAR ETMƏ

 Maddə 17. SIĞORTA MÜQAVĠLƏSĠNƏ VAХTINDAN ƏVVƏL ХĠTAM VERMƏNĠN NƏTĠCƏLƏRĠ

 Maddə 18. 

AZADOLMA Maddə 19. Ġġ SĠRRLƏRĠNĠN GĠZLĠ SAХLANILMASI

 Maddə 20.

 

MÜBAHĠSƏLƏRƏ BAХILMASI

 Maddə 21. MÜDDƏT

 Maddə 22. XÜSUSĠ ġƏRTLƏR

 BÖLMƏ 2

 

BORCALANIN FƏRDĠ QƏZA SIĞORTASININ ХÜSUSĠ ġƏRTLƏRĠ

 Maddə 1SIĞORTA TƏMINATININ ƏHATƏ DAĠRƏSĠ

 Maddə 2. SIĞORTA OLUNMAQ ÜÇÜN TƏLƏB EDĠLƏN ġƏRTLƏR

 Maddə 3

. SI

Ğ

ORTANIN M

Ü

DD

ƏTĠ

 Maddə 4FAYDALANAN ġƏХSĠN TƏYĠN EDĠLMƏSĠ

 Maddə 5

. VER

ĠLƏN TƏMĠ

NATLAR Maddə 6SIĞORTA HAQQININ ÖDƏNĠLMƏSĠ VƏ SIĞORTA MÜQAVĠLƏSĠNĠN QÜVVƏYƏ 

MĠNMƏSĠ

 ZƏRƏR VƏ ÖDƏNĠġ

 

Maddə 7ÖLÜM TƏMĠNATININ ÖDƏNĠLMƏSĠ

 Maddə 8FƏRDĠ QƏZA NƏTĠCƏSĠNDƏ ÖLÜM TƏMĠNATININ ÖDƏNĠLMƏSĠ

 Maddə 9FƏRDĠ QƏZA NƏTĠCƏSĠNDƏ

 

ġĠKƏST OLMA TƏMĠNATININ ÖDƏNĠLMƏSĠ

 ġĠKƏSTLĠK KLOZU

 BORCALANIN FƏRDĠ QƏZA SIĞORTASI ÜZRƏ TARĠF

 

DƏRƏCƏLƏRĠNĠN 

ƏSASLANDIRILMASI

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC

 

 

 

______________________Borcalanın fərdi qəza

 

sığortası qaydaları

 

 

 

 

 

SIĞORTA SĠNFĠ

 

Bu sığorta qaydaları ilə

 

müə


yy

ən olunan sığorta növü sinfinə

 

görə


 

şə

xsi sığorta sinfinə

 aiddir.  

ANLAYIġLAR

 

 

Əgər bu Qaydaların məzmununda başqa hal nəzərdə tutulmamışdırsa, bu qaydalarda istifadə olunmuş termin və ifadələr 

aşağıdakı mənaları daşıyır:

 

sığorta

  sığortalının  və  ya  sığorta  olunanın  əmlakı,  həyatı,  sağlamlığı,  mülki  məsuliyyəti,  həmçinin  qanunvericiliklə 

qadağan  olunmayan  fəaliyyəti,  o  cümlədən  sahibkarlıq  fəaliyyəti  ilə  əlaqədar  olan  əmlak  mənafelərinin  müdafiəsi 

sahəsində riskin ötürülməsinə və ya bölüşdürülməsinə əsaslanan münasibətlər sistemi;

 

sığortaçı

  bu  Qanun  əsasında  sığorta  fəaliyyətini  həyata  keçirmək  üçün  müvafiq  lisenziyaya  malik  olan,  sığorta 

müqaviləsində nəzərdə tutulan sığorta hadisəsi baş verdiyi halda qanunvericiliklə və  ya müqavilə ilə müəyyən olunmuş 

qaydada sığorta ödənişini vermək öhdəliyi daşıyan sığorta müqaviləsinin tərəfi olan yerli hüquqi şəxs;

 

sığortalı

 - 

sığorta haqqı ödəyən, sığorta obyektinin sığorta etdirilməsində sığorta marağı olan sığorta müqaviləsinin tərəfi; 

sığorta  olunan

  

sığorta  müqaviləsi  əsasında  əmlak  mənafeləri  sığortalanan  şəxs;

 

Bu  qaydalarda  və  sığorta müqaviləsində sığortalıya aid edilən bütün müddəalar sığorta olunana da eyni dərəcədə aid edilir;

 

faydalanan Ģəxs

 - 

sığorta müqaviləsinə uyğun olaraq sığorta ödənişini almaq hüququ olan şəxs; 

borcalan 

 banklardan və digər kredit təşkilatlarından kredit alan hüquqi və fiziki şəxs.

 

sığorta  müqaviləsi

  - 

sığortalının  müvafiq  sığorta  haqqı  ödəməsi  müqabilində  sığorta  obyektinin  məruz  qala  biləcəyi risklərlə  bağlı  itkilərin,  dəyən  zərərin  əvəzinin  və  ya  razılaşdırılan  pul

 

məbləğinin  müəyyən  bir  hadisənin  baş  verməsi əsasında ödənilməsinin sığortaçı tərəfindən öhdəlik kimi götürülməsi şərtlərinin təsbit edildiyi razılaşma;

 

sığorta Ģəhadətnaməsi

 - 

sığorta müqaviləsinin bağlanması faktını təsdiq edən, sığortaçı tərəfindən sığortalıya və (və ya) sığorta olunana verilən sənəd;

 

sığortanın obyekti

 - 

həyat və sağlamlığı fərdi qəzadan 

sığortalanan fiziki şəхslər, həmçinin sığortadan fayda

lanan fiziki 

və hüquqi şəхslər;

 

sığortanın predmeti

 - 


sığortalının həyat və sağlamlığına vurulan

 

zərərlə bağlı əmlak mənafeləri; 

sığortanın müddəti

 - 


sığorta təminatının qüvvədə olduğu müddət;

 

sığorta haqqı

  risklərin qəbul edilməsi və ya bölüşdürülməsi müqabilində sığorta qanunvericiliyinə uyğun olaraq, sığorta 

müqaviləsində nəzərdə tutulan qaydada

 

sığortalının sığortaçıya ödəməli olduğu pul məbləği; 

sığorta  məbləği

  

sığortalanmış  risklər  üzrə  sığortaçının  öhdəliyinin  qanunvericilik,  yaxud  müqavilə  ilə 

müəyyənləşdirilmiş məbləğlə ifadə olunan son həddi;

 

sığorta  riski  və  ya  risk

  sığorta  obyekti  ilə  bağlı  itkilərin  və  ya  zərərlərin  yaranmasına  səbəb  olan  hadisənin  baş 

verməsi və ya halın yaranması ehtimalı, həmçinin bu ehtimala qarşı sığortaçının üzərinə götürdüyü öhdəlik;

 

sığorta hadisəsi

  

qanunvericiliyə və ya sığorta müqaviləsinə görə sığorta ödənişinin sığortalıya, sığorta olunana və ya 

digər faydalanan şəxslərə ödənilməsi üçün əsas olan, sığorta müqaviləsinin qüvvədə olduğu müddət ərzində baş verən 

hadisə və ya yaranan hal;

 

sığorta  tələbi

  

sığorta  hadisəsi  baş  verdikdə  sığortalının,  sığorta  olunanın  və  ya  faydalanan  şəxsin  sığortaçıya  öz 

vəzifələrini qanunvericiliyə və sığorta müqaviləsinə uyğun olaraq icra etməsi barədə müraciəti;

 

sığorta ödəniĢi

  sığorta hadisəsi baş verdikdə, qanunvericiliyə, həmçinin sığorta müqaviləsinə uyğun olaraq sığortaçı 

tərəfindən ödənilən maliyyə kompensasiyası;

 

s

ığorta tarifi

 - 


sığorta haqqının sığorta məbləğindən faizlə ifadə olunmuş dərəcəsi;

 

sığortanın ərazisi

 - 


sığorta təminatının qüvvədə olduğu ərazi.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC

 

 

 

______________________Borcalanın fərdi qəza

 

sığortası qaydaları

 

 

 

 LM

Ə

 1 

ÜMUMMÜDDƏA

LAR 

 

Bu qaydalar "Sığorta

 f

əali

yyət


haqqında


Azərbay


can Resp

ublikasının

 Qanununa, 

Mülk


i M

ə

cə

ll

əsi

 və

 dig


ər

 

qanunvericilik aktlarına

 uun haz

ır

lanmışdır Maddə 

1. SI

ĞORTA

 

TƏMĠNAT

ININ 

ƏHATƏ

 DA

ĠRƏSĠ

, SI

ĞORTAN

IN PREDMET

Ġ

 V

Ə

 OBYEKT

Ġ

 

 

1.1. Eyni bir 

şəх
sığorta

l

ı

sığorta

 olunan, 

 

sığortadan

 faydalanan ola bil

ər1.2. 

Ə

gər

 

borcalanın  fərdqəza  sığortası  mü

qavil

əs

i  baş

qa 


şəх

sin 


х

eyri


 

bağlanarsa, 

min şəх

sin  v


ə

  ya  onun 

qanuni n

ümayəndəs

inin yaz

ı

lı

 raz


ı

l

ığı 

ləb

 olunur. 

1.3. 

Sığortaçı bu Qaydal

arın


 

şərt


l

ərəsasında

 

bağl

anı


lan 

sığ


orta 

qaviləs

i il


ə

 

sığorta olu

nanın


 f

ərd


za nət

ic

əsi

ndə


 

ölümü


 hal

ında


 v

ə

 ə

g

ər Bu Qaydal

arın


 2-ci 

lməs

inin 5.2-ci 

bənd

i u

un ə

lav


ə

 

təminat al

ın

mışdırsa

həmçinin 

f

ərdza nət

ic

əsi

ndə


 

sığorta


l

ının


 

ş

ikəst

  olm


ası

  hal


ında

 

sığortal

ıya


  (

sığorta


  olunana),  onun  varisl

ər

i  v


ə

  ya 


faydalanan 

şəхsə


 

sığorta


 

ödən


i

ş

i verməy

öhdəsi

 götü

r

ür. 

1.4. 


Bu sığorta qaydaları ilə müəyyən olunan sığorta növü fərdi qəza sığortası sinifinə aiddir.

 

1.5. Sığortanın predmeti sığorta müqaviləsini bağlayan f

iziki 


şəxslərdir.

 

 Maddə 

2. SI

ĞORTAN

IN 

ƏRA

Z

Ġ

S

Ġ

 

 

Sığorta 

qaviləs

i

ndə ba

ş

qa 

z

ərdə


 tutulmam

ışdırsa


, bu 

sığorta


 

qaydaları Azərbaycan Respublikası sərhədlərində

 

h

üquqi q

üvvədəd


ir. 

 

Maddə 

3. SI

ĞORTA

 

TƏMĠ

NATINA DA

ХĠ

L OLMAYAN HALLAR (

Ġ

ST

Ġ

SNALAR) 

 

3.1. Sığorta

l

ısığortaçıya

  m

ə

lumat  vermədə

n,  hava  yoll

arı

  il


ə

 

sərni

ş

in  daşı

maq 


üçü

müvafiq  icaz

ə

 sənəd

i  malik 

olan 


ş

irk


ət

l

ərin 

təyyarə


 v

ə

 digər

 hava 


nəq

li

yyatı vasi

lər

i

ndə yalsərn

i

şin kimi 

səyahət


 e

 bilər

. S


ığorta

lanm


ış

 

şəхs hava 

nəq


li

yyatı


 vasi

lər

i

ndə qeyri-

sərn


i

ş

in kimi etdiyi səyahət

 zam


anı

 v

əfat e

dərsə


 h

 bir ödən

i

ş verilmir. 

3.2. 


Sığorta

l

ı  intihar  v

ə

  ya  intihara  cəhd

  etm


əs

nətic

əs

ində

  v


ə

fat  e


dərsə

  v


ə

  ya 


ş

ik

əst  qalarsa, 

sığorta


l

ının


 

min andak

ı

 əq

li v


ə

zi

yyəti

ndən


 

ası


l

ı

 olmayaraq sığortaçı

 

tərəfi

ndən


 h

 bir ödən

i

ş verilmir. 

3.3. 


Sığortada

n  faydalanan 

şəхsığorta  olun

muş


 

şəх


si 

ö

ldürərsə

  v


ə

  ya 


ö

ld

ür

ülməs


i

ndə


 

hansısa


  formada  i

ş

tirak e

dərsə


sığorta


 

ödən


i

ş

indən

 m

əhrum edilir v

ə

 min 


ödən

i

ş v

ə

fat edən

in varisl

ər

i verilir. 

3.4. 


Ə

lav


ə

 raz


ı

la

şdırma yo

х

dursa, sığorta

 hari

 vr

ündə eti

barsı


z olur. 

3.5. 


Sığorta

l

ıə

lavə

 raz


ı

la

şdırma  yo

х

dursa, alic


ə

 m

əqsədi da

şıyan


 hallar istisna olmaqla n

üvə


 riskl

ərnət

ic

əsi

ndə


 

v

əfat etdiyi halda s

ığortaçı


 

tərə


fi

ndən


 h

 bir ödən

i

ş verilmir. 

3.6. 


Bu Qaydal

arın


 

“Хü


susi 

şərt


l

ər”


 

lməs

i

ndə 

müəyyən


 olunan dig

ər

 istisna halla


Yüklə 0,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə