AZƏrbaycan VII-IX əsrləRDƏYüklə 2,81 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə28/28
tarix13.06.2017
ölçüsü2,81 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

ŞƏXS ADLARI GÖSTƏRİCİSİ

Abas, Arran katolikosu

- 50

Abbas Xəlili- 41

Abdullah əs-Suri

- 279

Abdullah ibn Mübarək- 264

Abdullah ibn Tahir

-275,299-30,306,307,310,368, 377

Abo Tbileli

- 117, 392

Abraam, katolikos

- 56

Abuladze Ş.- 32, 393

Adons N.


- 31

Adrian


- 14

Afşin Heydər ibn Kavus

- 20, 22, 228, 302, 310, 317

Alp Arslan

- 23

Arib ibn Səd əl-Kurtubi- 20

Asogik


- 18, 56, 122

Aşot Baqratu

- 208, 210

Aşot Kuropalat

- 222

Avraam, baş yepiskop- 10, 11

Ayrivantsi

- 12, 13, 18

Baban


- 206, 252, 275, 277, 381, 383, 384

Babi Şaxrperozyan

- 248

Baldu


- 246

Barsis


- 282

478

Bartoid V.V.

- 24, 34, 35, 36, 42, 100, 175, 192, 304

Bartolomey

- 10

Belyayev Y.A.- 8, 34, 36, 150

Bəikbak


- 228

Cavanşir, Arran knyazı

- 15, 33, 67, 69, 71, 72, 82-89

Cavidan


-24, 261, 262-266, 271, 315, 329,

 365, 366, 374, 375

Cəfər əl-Xəyyat Cəmaləddin əl-Əzdi

- 29, 245

Cuanşer

- 111


Cunadib

- 91


Daqbaşean Q.

- 205


Danlop D.M.

- 35


Davon

- 210, 277-278, 381, 382

Davtak

- 67, 111Dovsett Ç.

- 13, 16,207, 208, 275

Dozi R,

- 39


Əbd ür-Rəhman ibn Həbib,

Kordova xəlifəsi

- 329

Əbd-ul-lah ibn əz-Zübeyr- 118

Əbd-ül-Malik

- 119

Əbd-ür-Rəhman, üçüncü xəlifə- 130

Əbd-ür-Rəhman Həbib, katib

- 329

Əbu Bəkr, xəlifə- 17, 90

Əbu Dulaf

- 265, 339, 341, 343, 344,

   348, 367, 368

Əbu Hənifə əd-Dinəvəri

- 22, 271

Əbu İmran

- 262, 264, 365

Əbu Mənsur Bağdadi

- 260


Əbu Müslim

- 100, 217, 218, 263, 377

Əbu Müzəffər İsfəraini

- 255


Əbu Sac Divdad

- 218, 230, 233, 357

Əbu Səid Məhəmməd

- 283, 284, 317, 338, 386, 387

Əbu Tammam

- 406


Əbu Yusif Yəqub əl-Kufi

- 30


Əbu Zəkəriyyə Yəzid ibn Ayas

əl-Əzdi əl-Mavsili

- 21

Əbu-l-Abbas Əhməd ibnYəhya ibn Cabir əl-Bəlazurinin

- 20


Əbü-l-fəth ibn Mehdi

- 178


Əbü-l-Həyca ibn Rəvvad

- 156


Əbü-l-Qasim əl-Cuyzani

- 156


Əbü-l-Müsafir əl-Fəth

- 246


479

Əhməd ibn Cüneyd

- 274, 315, 361

Əhməd ibn Əbu Duad

- 307

Əhməd ibn Əli- 242, 244

Əhməd ibn Xəlil

- 338, 339, 347

Əhməd ibn Məhəmməd ət-Tai

- 233

Əhməd ibn Məzyəd- 220

Əhməd ibn Tulun, Suriya hakimi

- 230, 232

Əl-Bəlazuri

- 20, 22, 27, 48

Əl-Cərrah ibn Abdullah

- 96, 123, 124, 125, 172

Əl-Həsən ibn Səhl

- 325

Əl-Hüseyn ibn Xalid əl-Mədaini- 331

Əl-Xaçini

- 215

Əl-Qəzvini- 175

Əl-Məsudi

- 23, 38

Əl-Yəqubi

- 23, 27, 28, 48

Əsəd ibn Yəzid

- 220, 221

Əsəd ibn Zafiri

- 182

Ət-Təbəri- 19-23, 29, 38, 46, 301, 360

Faddey


- 10

Fatimə, Əbu Müslimin qızı

- 377

Feofıl, Bizans imperatoru- 20, 22, 281, 282, 291-293,

  304, 305, 362, 363, 392

Fəzlullah ibn Ruzbehxan

- 113


Flügel Q.

- 256, 257

Gevond

- 11, 16-17, 94, 122, 125,  127-128, 133-135, 140-141

Hannibal


- 37

Harun ər-Rəşid, xəlifə

- 30, 129, 130, 141-145, 149,

  150, 160, 183, 194-196

Həbib ibn Məsləmə

- 93


Həmdullah əl-Qəzvini

- 175, 300

Həsən ibn Əli əl-Bazgisi

- 213


Həsən ibn Həmdun

- 237


Həsən İbrahim Həsən

- 41, 258, 407

Həsən, Afşinin oğlu

- 307


Həyyun ibn ən-Nəcm

- 129


Hilal əs-Sabi

- 237


IV Hürmüz

- 67, 299

Xalid ibn Yəzid ibn Məzyəd

- 149, 181, 205, 221, 225

I Xosrov Ənuşirəvan

- 48, 49, 64, 80, 202, 260

Xürrəmə, Fadənin qızı

- 259


İbn Ayas

- 22


480

İbn Cərir ət-Təbəri

- 19

İbn Əbu Tahir- 100

İbn əl-Əsir

- 21, 22, 96

İbn əl-Furat

- 28, 237, 239, 240, 241

İbn əl-İbri

- 281, 401

İbn ər-Rəvvad

- 262

İbn Xordadbeh- 24, 25, 27, 28, 46, 47, 155,

  186, 187, 267, 405

Ibn İsfəndiyar

- 300, 310

İbn Miskəveyh

- 21, 29


İbn Ömər əl-Vəqidi

- 19


İbn Rusta

- 21, 29


İbrahim Hələbi

- 151


İdrisi

- 185, 186, 187, 189, 404

Isa ibn İstifanus

- 204, 207, 210, 215, 389

İsfəndiyar ibn Fərruxzad

- 90


İshaq ibn Müslim əl-Ukayli

- 193


İzrael

- 248


İzzəddin Əbü-l-Həsən Əli

ibn Məhəmməd ibn əl-Əsir

- 21

Juze P.K.- 35, 42, 198, 199, 228, 392

Kabad ibn Asəf əl-Beyləqani

- 250

Kazımbəy M.- 298

Kraçkovski İ.Y.

- 20, 26, 398

Krımski A J.

- 35, 42, 63, 102, 106, 130,

  163, 207, 208, 210, 313

Qriqori, knyaz

- 82, 118

Leo

- 41, 222, 257Məan ibn Zaid

- 216


Məhəmməd ibn ər-Rəvvad

əl-Əzdi


- 262, 318, 361, 364

Məhəmməd ibn Hümeyd əl-Tusi

- 274

Məhəmməd ibn Xalid ibnYəzid ibn Məzyəd

- 149, 181

Məhəmməd ibn Mərvan

- 120, 121

Məhəmməd ibn Süleyman

əl-Əzdi əs-Səmərqəndi

- 206

Məhəmməd ibn Sürur- 240

Məhəmməd Mustafa

- 161

I Mərvan


- 118, 193

Mərvan ibn Məhəmməd

- 96, 127, 136, 137

Mərzban ibn Məhəmməd481

ibn Müsafır

- 155

Mərzban ibn Tarkaş- 307, 309

Mxitar Ayrivantsi

- 12, 13, 18

Mxitar Qoş

- 13, 62, 111

Mirzə Camal Cavanşir

- 160

Moisey Kalankatuklu- 9, 11, 12, 13, 14, 32, 33,

  50, 71, 87, 110, 111, 162,

 168, 204, 249, 381

Munacim əs-Sulami

- 130

Mübarək ət-Türki, türk əmiri- 203

Müqəddəs Qriqori

- 10, 111, 248

Müller A.

- 37, 40, 162, 255, 257, 258

Mürr ibn Əli ət-Tai

- 193

Nəcm əd-Din-Razi- 132

Nəcm ibn Haşim

- 129

Nəfi


- 260

Nəsr (Nasir)

- 282

Nəsr ibn Şəbs- 279

Nizam ül-Mülk

- 23, 259, 263, 279, 297

Novruz


- 135

Nudnud


- 359

Nuh ibn Əsəd

- 307

Ömər ibn əl-Xəttab- 91, 98, 139, 183

Ömər ibn Əyyub əl-Kənani

- 217

Papak


- 264

Patrik


- 248

Peroz, Sasani şahı

- 175

Saak, Tiflis əmiri- 225

Saak, yepiskop

- 248

Sabit ibn Sina- 21

Sanxarib, Bərdə hakimi

- 156

Sebeos


- 11, 16, 80, 86, 105

Səhl ibn Sumbat

- 15, 204, 205, 206, 207,

  215, 222, 251, 279, 264,

  265, 352, 353, 361, 370,

  371, 376, 379, 386, 388,

  389, 390

Səid ibn Səlm

- 129, 220

Səid Nəfısi

- 43

Sima əl-Xəzəri- 240

Smbat Baqratuni

- 56, 380

Stepannos Ablasad

- 204, 210, 251, 277


482

Stepannos Orbelian

- 10, 11, 16, 18, 252, 383, 392

Sufan, knyaz

- 235

Sumbat, Karoyan nəslindən- 248

Sumbat ibn Aşot

- 215, 237

Sübeytə ən-Nəhrani

- 123

Sübük


- 242-244

Süleyman ibn Bərmək

- 142

Süleyman, xəlifə- 122

Şapux Baqratuni

- 11, 210, 234, 277, 278,

  381, 382

Şəhriyar

- 229


Şirin

- 55, 56, 394

Şirvin

- 368


Şupxakişo, arxiyepskop

- 176


Şupxaqişo, katalikos

- 54


Tarif əş-Şeybani

- 219


Ubeydullah ibn Mehdi

- 217


Uceyf ibn Ənbas

- 275, 305

Uxtanes

- 11


Vaçaqan

- 66


Valid ibn Uqbə

- 92, 120

Valid, xəlifə

- 96, 121, 177

Varaz-Qriqor

- 57, 69, 85

Varaz-Trdat

- 76, 78, 109, 116, 119, 120,

  121, 204, 249

Vasak, Sünik hökmdarı

- 204, 207, 251, 277, 294

Vasif


- 241

Vistəhm


- 67

Yakubovski A.J

- 34, 36, 142, 312

Yampolski Z.İ.

- 8, 12, 14, 32, 40, 43, 106

Yeliazar, katolikos

- 115, 116, 118, 120

Yeremyan S.T.

- 34, 105, 110, 111, 113, 270

I Yəzid


- 116

II Yəzid


- 123, 127, 133, 135

Yəzid Balaş

- 48

Yəzid əş-Şeybani- 196

Yəzid ibn Məzyəd

- 141, 149, 181, 195, 196,

  205, 216, 217, 219, 220,

  221, 225

Yəzid ibn Useyd əs-Sulami

- 127, 128, 153, 177, 218

Yusif ibn Əbu Sac

- 18

Yusif ibn Rəşid əs-Sulami- 195

483

Zaal Baqratuni

- 206

Zədüyyə ibn ən-Nahiracana- 46

Zəfər ibn əl-Əla əs-Sədi

- 331

MÜNDƏRİCAT

Giriş........................................................................................................................5I fəsil. Mənbələrin və istifadə edilmiş ədəbiyyatın xülasəsi .............................9

Il fəsil. Azərbaycan ərəb istilası ərəfəsində

1. VI əsrin axırları və VII əsrin əvvəllərində siyasi vəziyyət ..............................45

2. Ərəblərin hücumu ərəfəsində Azərbaycanda sosial-iqtisadi

    münasibətlər (VI əsrin axırı - VII əsrin əvvəli)   .............................................69III fəsil. Azərbaycan ərəblərin hakimiyyəti altında

1. Ərəblərin Azərbaycanı istila etməsi .................................................................81

2. Azərbaycan əhalisinin müsəlmanlaşdırılması və

    qriqoryanlaşdırılması ........................................................................................97

3. Azərbaycan Əməvilər xilafəti tərkibində (VIII əsrin I yarısı)..........................115

4. Ərəb-Xəzər müharibələri və Azərbaycan   ......................................................121

5. Azərbaycanda torpaq münasibətləri və ərəblərin vergi siyasəti ......................131

6. Ərəblərin Azərbaycanda inzibati siyasəti və idarə sistemi  .............................156

7. Ərəblərin dövründə Azərbaycan şəhərləri,

    ticarət və ticarət yolları ....................................................................................164

8. VIII-IX əsrlərdə Azərbaycanda etnogenez problemi .......................................189

IV fəsil. IX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan ərazisində ayrı-ayrı

müstəqil dövlətlərin və mülkiyyətlərin yaranması


484

1. Şəki və Arran hakimi Səhl ibn Sumbat haqqında  ...........................................204

2. Beyləqan hökmdarı Yesai Əbu Musa (İsa ibn İstifanus) haqqında .................210

3. Şirvanşahlar - Məzyədilər dövləti ....................................................................216

4. Satilər dövləti  ..................................................................................................227

Vfəsil. Azərbaycan xalq kütlələrinin Xilafətə qarşı hərəkatı

1. Arranda sosial hərəkat  .....................................................................................247

2. "Xürrəm" termini haqqında  .............................................................................254

3. Cavidan, Babək və xürrəmilərin aktivləşməsi. Bəzz qalası   ............................261

4. Xürrəmilərin üsyanı və onun inkişafı ...............................................................270

5. Üsyanın son dövrü. Bəzzin süqutu....................................................................280

6. Babəkin son günləri  .........................................................................................291

7. Xilafətdə sonrakı siyasi hadisələrə xürrəmilər üsyanının təsiri   ......................299Əlavələr

........................................................................................................................... 315Istifadə olunmuş mənbələr və ədəbiyyat ...........................................................391

Şəxs adları göstəricisi .......................................................................................415

485

ZİYA BÜNYADOV

      A Z Ə R B A Y C A N  VII-IX Ə S R L Ə R D Ə

486

Buraxılışa məsul:Əziz Güləliyev

Texniki redaktor:Rövşən Ağayev

Kompyuter səhifələyicisi:Rəvan Mürsəlov

Korrektor:Pərinaz Səmədova

Yığılmağa verilmişdir 18.12.2006. Çapa imzalanmışdır  02.02.2007.

Formatı 60x90

1

/16

. Fiziki çap vərəqi 26,5. Ofset çap üsulu.

Tirajı 25000. Sifariş 16.

DÜST 5773-90, DÜST 4.482-87

POLYGRAPHİC


487

PRODUCTION

Tel/Fax:447 75 04, TEl.:447 75 05

         Kitab "CBS-PP" MMC mətbəəsində çap olunmuşdur.Bakı, Şərifzadə küçəsi, 3.

488

489


Yüklə 2,81 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə