AZƏrbaycanin ləNKƏran regionu toponiMLƏRİNİN İzahli lüĞƏTİYüklə 0,56 Mb.
səhifə7/7
tarix22.05.2017
ölçüsü0,56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
ƏDƏBİYYAT

AZƏRBAYCAN  DILINDƏ

1. Axundov A.A. Torpağın köksündə tarixin izləri. Bakı, «Gənclik» nəşriyyatı, 1983.

2. Axundzadə F. Lənkəran sözünün mənşəyi haqqında. «Azərbaycanı öyrənmə yolu». Bakı, 1931, №1.

3. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. I cild, Bakı, «Elm» nəşriyyatı, 1964.

4. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. IV cild, Bakı, «Elm» nəşriyyatı, 1960.

5. Azərbaycan SSR-in izahlı coğrafi adlar lüğəti. Bakı, «Elm» nəşriyyatı, 1960.

6. Azərbaycan SSR inzibati-ərazi bölgüsü. Bakı, Azərnəşr, 1974.

7. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. I cild, Bakı, «ASE»-nin nəşriyyatı, 1976.

8. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. II cild, Bakı, «ASE»nin nəşriyyatı, 1978.

9. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. IV cild. Bakı, «ASE»nin nəşriyyatı, 1980.

10. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. VIII cild. Bakı, «ASE»nin nəşriyyatı, 1984.

11. Azərbaycan SSR inzibati-ərazi bölgüsü. Bakı, Azərnəşr, 1964.

12. Azərbaycan SSR inzibati-ərazi bölgüsü. Bakı, Azərbaycan Dövlət nəşriyyatı, 1968.

13. Azərbaycan SSR-in qısa toponimlər lüğəti (Ensiklopedik məlumat kitabının sözlüyü). Bakı, ASE-nin nəşriyyatı, 1986.

14. Bakıxanov A.A. Gülüstani-İrəm. Bakı, Azərbaycan SSR EA nəşriyyatı, 1951.

15. Budaqov B.Ə. Azərbaycan coğrafiya terminlərinin bəzi məsələlərinə dair. Azərbaycan SSR EA Xəbərləri. Geologiya-coğrafiya elmləri seriyası. Bakı, «Elm» nəşriyyatı, 1959, 1.

16. Budaqov B.Ə. Azərbaycan toponimiyasının öyrənilməsi və vəzifələri haqqında. «Azərbaycan toponimiyasının öyrənilməsinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları». Bakı, «Elm» nəşriyyatı, 1973.

17. Budaqov B.Ə., Əliyev Ə.İ. «Kitabi-Dədə Qorqud dastanı» və toponimlərimiz». «Elm və həyat», 1977, №6.

18. Budaqov B.Ə. Toxunulmaz müqəddəslər. «Elm və həyat», 1979, №12.

19. Budaqov B.Ə. Azərbaycan toponimləri tədqiqinin problemləri. Azərbaycan onomastikası problemlərinə dair konfransın materialları. Bakı, V.İ.Lenin adına APİ-nin nəşriyyatı, 1987.

20. Budaqov B.Ə. Azərbaycanın təbiəti. Bakı, «Maarif» nəşriyyatı, 1988.

21. Budaqov B.Ə. Azərbaycan coğrafi adların tədqiqinin bəzi məsələlərinə dair. Toponimikanın tədqiqat tarixi. Bakı, «Elm» nəşriyyatı, 1992.

22. Budaqov B.Ə. Türk uluslarının yer yaddaşı. Bakı, «Elm» nəşriyyatı, 1994.

23. Budaqov B.Ə., Qeybullayev Q.Ə. Ermənistanda Azərbaycan mənşəli toponimlərin izahlı lüğəti. Bakı, «Nafta Press» nəşriy-yatı, 1998.

24. Budaqov B.Ə. Şərqi Zaqafqaziya palçıq vulkanlarının bəzi ad-ları haqqında. Azərbaycan toponimiyasının öyrənilməsinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Bakı, «Elm» nəşriyyatı», 1973.

25. Budaqov B.Ə., Qeybullayev Q.Ə. Gürcüstanda türk mənşəli to¬po¬nimlərin izahlı lüğəti. Bakı, «İsmayıl» Nəşriyyat Poliqrafiya Müəssisəsi, 2002.

26. Budaqov B.Ə. Toponimlərimizə deputat qayğısı. «Radikal» qəzeti, 10-17 oktyabr, 2005, №61 (234).

27. Budaqov B.Ə. Toponimlərimizə qayğı. «Elm» qəzeti, 22 iyun, 2005, s.4.

28. Budaqov B.Ə. Təbiət poeziya işığında. Bakı, 2006.

29. Əhmədov Ə. Talış nə deməkdir. Tarix, ictimaiyyat, coğrafiya tədrisi. 1968, №4.

30. Əhmədov T.M. El-obamızın adları. Bakı, «Gənclik» nəşriyyatı, 1984.

31. Əhmədov T.M. Azərbaycan paleotoponimiyası. Bakı, ADU-nun nəşriyyatı, 1985.

32. Əliyev V.H. Azərbaycanın toponimiyası. Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı, 1999.

33. Əskərov N. Areal türk onomastik vahidlərinin linqvistik xüsusiyyətləri. Bakı, «Elm», 2005.

34. Əliyev Ə., Əhmədqızı İ. Masallı dünən – bu gün. Bakı, «Gənclik» nəşriyyatı, 2002.

35. Ərəb və fars sözləri lüğəti. Bakı, Azərbaycan SSR EA-nın nəşriyyatı, 1967.

36. Əsədov F. Lənkəran sözünün mənası. Elm və həyat, 1965, № 6.

37. Hacıyev T.İ. Azərbaycanın naleoonomastikasından. Azərbay-can onomastikası problemlərinə həsr olunmuş ikinci elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, V.İ.Lenin adına APİ-nin nəşriyyatı, 1988.

38. Hüseynbalaoğlu B.H., Talışlı M.M. Lənkəran, Bakı, «Maarif» nəşriyyatı, 1990.

39. Xalıqov F.R. Onomastik termnlərn bəzi dubletləri haqqında. Azərbaycan terminologiyası problemləri. Bakı, «Elm» nəşriyyatı, 1988.

40. Xalıqov F.R. Folklor onomastikası (I hissə). Bakı, «Elm» nəşriyyatı, 1998.

41. Xalıqov F.R. Regional toponimika. Azərbaycan onomastikası problemləri. VII, Bakı, 1999.

42. Xalıqov F.R. Folklor onomastikası (II hissə). Bakı, «Elm» nəşriyyatı, 2000.

43. Qeybullayev Q.Ə. Coğrafi adlar tarixi mənbədir. «Elm və hə-yat», Bakı, «Kommunist» nəşriyyatı, 1975, № 11.

44. Qeybullayev Q.Ə. Azərbaycan toponimlərinin tədqiq edilmə prinsipləri haqqında. Azərbaycan SSR EA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası. Bakı, «Elm» nəşriyyatı, 1976, №2.

45. Qeybullayev Q.Ə. Azərbaycanın qıpçaq mənşəli etnotoponimləri haqqında. Azərbaycan SSR EA Məruzələri, XXXII cild. Bakı, «Elm» nəşriyyatı, 1976, №4. Rus və ingilis dillərində xülasə ilə.

46. Qumilyov L. Qədim türklər. Bakı, «Gənclik» nəşriyyatı, 1993.

47. Qurbanov A.M. Azərbaycan onomastikası. Bakı, V.İ.Lenin adına APİ-nin nəşriyyatı, 1986.

48. Qurbanov A.M. Azərbaycan dilinin onomalogiyası. Bakı, «Maarif» nəşriyyatı, 1988.

49. Mehrəliyev E.Q. Xalq coğrafi terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı, «Maarif» nəşriyyatı, 1987.

50. Məmmədov N.G. Bəzi coğrafi adların mənşəyi haqqında. «Kənd həyatı», Bakı, «Kommunist» nəşriyyatı, 1977, №7.

51. Məmmədov N.G. Masallı. Dələli və Ərkivan coğrafi adları haqqında. Tarix, ictimaiyyat, coğrafiya tədrisi, Bakı, «Kommunist» nəşriyyatı, 1977, №5.

52. Məmmədov N.G. İran İslam Respublikasının coğrafi adları. M.Ə.Rəsulzadə adına BDU – gənc tarixçi tədqiqatçıların elmi konfrasının məruzələri. Bakı, BDU-nun nəşriyyatı, 1991.

53. Məmmədov N.G. Qırx sözün mənşəyi haqqında. «Ərkivan və ərkivanlılar», Bakı, «Sabah» nəşriyyatı, 1996.

54. Məmmədov N.G. Azərbaycanın yer adları (oronimiya). Bakı, «Azərnəşr», 1993.

55. Məmmədov N.G. Azərbaycan Respublikasının oronimləri. Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 1999.

56. Məmmədov N.Q. Toonimka (dərslk). Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2007, 408 səh.

57. Məşədiyev Q.İ. Zaqafqaziyanın Azərbaycan toponimləri. Bakı, «Elm» nəşriyyatı, 1990.

58. Mirzəyev M.O., Ağayev Ş.O. Masallı toponimləri. Bakı, «Maarif» nəşriyyatı, 1992.

59. Mirzəyev M.O. Mənim Masallım. Bakı, «Azərnəşr», 1991.

60. Mollazadə S.M. Coğrafi adlar və Azərbaycan dilinin tarixi. Bakı, «Elm» nəşriyyatı, 1973.

61. Mollazadə S.M. Azərbaycan dilində coğrafi adlar necə yaranmışdır. Bakı, «Elm» nəşriyyatı, 1974.

62. Mollazadə S.M. Azərbaycan toponimləri. Bakı, «Bilik» nəşriyyatı, 1985.

63. Nəbiyev N.Ə. Coğrafi adlar (izahlı lüğət). Bakı, «Azərnəşr», 1982.

64. Nuriyev E.B., Yüzbaşov R.M. Azərbaycanın xalq coğrafiya terminləri lüğəti. Bakı, «Elm» nəşriyyatı, 2003.

65. Novruzov N.Q. Masallı. Bakı, Azərbaycan SSR Xalq Təhsili  Nazirliyinin mətbəəsi, 1990.

66. Rəcəbov Ə.Ə. Şogirdi Tolışi – tırki lüğət. Bakı, «Maarif» nəşriyyatı, 1992.

67. Rusca-farsca - Azərbaycanca lüğət. Bakı, SSRİ EA-nın Azərbaycan filialının nəşriyyatı, 1944.

68. Seyidov M. Azərbaycan xalqının soykökünü düşünərkən. Bakı, «Yazıçı» nəşriyyatı, 1989.

69. Yüzbaşov R.M. Azərbaycan coğrafiya terminləri (tədqiqlər). Bakı, «Elm» nəşriyyatı, 1966.

70. Yüzbaşov R.M. Azərbaycan coğrafiya terminləri və onların öyrənilməsinin əhəmiyyəti haqqında. Azərbaycan SSR EA Xəbərləri. Yer haqqında elmlər seriyası. Bakı, «Elm» nəşriyyatı, 1966, №3. Rus dilində xülasə ilə.

71. Yüzbaşov R.M., Əliyev K.H., Sədiyev Ş.M. Azərbaycanın coğrafi adları (oçerklər). Bakı, «Maarif» nəşriyyatı, 1972.

72. Yusifov Y., Kərimov  S. Toponimikanın əsasları. Bakı, «Maarif» nəşriyyatı, 1987.

73. Zahidov Ə. Qızılağac və Qızılabad toponimləri haqqında. Azərbaycan onomastikası problemləri – VI, Bakı, ADPU-nun nəşriyyatı, 1996.

RUS  DILINDƏ

74. Alfavitnıy ukazatelğ qeoqrafiçeskix nazvaniy Azerbaydjanskoy SSR k topoqrafiçeskim kartam v masştabe 1:250000, Baku, 1980 (Fond İnstituta Qeoqrafii AN Azerbaydjanskoy SSR,  inv. №364).

75. Aliev K.Q. K voprosu o əzıkax na territorii Azerbaydjana. Trudı İnstituta istorii AN Azerbaydjanskoy SSR, tom XIV, Baku, İzdatelğstvo «Glm», 1960.

76. Berezin İ.  Qeoqrafiçeskie imena. Moskva, 1984.

77. Budaqov B.A. O nekotorıx nazvaniəx qrəzevıx vulkanov Vostoçnoqo Zakavkazğə. Materialı nauçnoy konferenüii, posvəhennoy izuçeniö toponimii Azerbaydjana. Baku, İzd-vo «Glm», 1973.

78. Budaqov B.A., Voroşil Q.L. Prinüipı issledovaniə toponimii Azerbaydjanskoy SSR. Materialı dokladov II nauçnoy konferenüii, posvəhennoy izuçeniö toponimii Azerbaydjanskoy SSR. Baku, İzdatelğstvo, «Glm», 1981.

79. Budaqov B.A. O prirodnıx predposılkax obrazovaniə toponimov Azerbaydjanskoy SSR. Materialı dokladov II nauçnoy konferenüii, posvəhennoy izuçeniö toponimii Azerbaydjanskoy SSR. Baku, İzdatelğstvo, «Glm», 1981.

80. Budaqov B.A, Fiziko-qeoqrafiçeskie osnovı toponimov. «Toponimika v reqionalğnıx qeoqrafiçeskix issledovaniəx. Moskva, 1984.

81. Budaqov B.A. Ob osobennostəx araboəzıçnıx toponimov v Azerbaydjanskoy SSR. Materialı konferenüii i o problemax azerbaydjanskoy onomastiki. Baku, 1987.

82. Budaqov B.A. Qeoqrafiə Azerbaydjana v gnüiklopediəx mira. İzvestiə Azerbaydjanskoy AN SSR. Seriə nauk o Zemle, 1988, №6.

83. Budaqov B.A. Törkskie toponimı Evrazii. Baku, İzdatelğstvo «Oquz-Glm», 1998.

84. Buşieva E.A. Slovarğ qeoqrafiçeskix terminov i druqix slov, vstreçaöhixsə v toponimii Azerbaydjanskoy SSR. Moskva, İzdatelğstvo «Mıslğ», 1971.

85. Qeybullaev Q.A. O talışskix qeoqrafiçeskix terminax v toponimii Lenkorano-Astarinskoy zonı Azerbaydjana. İzvestiə AN Azerbaydjanskoy SSR, seriə literaturı, əzıka, iskusstva. Baku, İzdatelğstvo  «Glm», 1984, №3.

86. Qeybullaev Q.A. Toponimiə Azerbaydjana (istoriko-gtno-qrafiçeskoe issledovanie), Baku, İzdatelğstvo «Glm», 1986.

87. Qrantovskiy G.A. Rannəə istoriə iranskix plemen Peredney Azii. Moskva, İzdatelğstvo «Mıslğ», 1970.

88. Qulieva L.Q. Russkaə toponimiə Azerbaydjana. Baku, İzdatelğstvo AQU im. S.M.Kirova, 1984.

89. Qumilev L.N. Drevnie törki. Moskva, İzdatelğstvo «Nauka», 1967.

90. Drevnetörkskiy slovarğ. Leninqrad, İzdatelğstvo «Nauka», 1969.

91. Juçkeviç V.A. Obhaə toponimika. Minsk, İzdatelğstvo «Vısşaə şkola», 1980.

92. Kistenev D.A. Gkonomiçeskiy bıt qosudarstvennıx krestğən Lenkoranskoqo uezda Bakinskoy qubernii. MİGBQKZK, tom VII, Tiflis, Tipoqrafiə L.A.Mixelğsona i kanüeləriy. Qlavn. Naçalğstvuöheqo qrajdanskoy çastğö na Kavkaze, 1887.

93. Kononov A.N. O semantike slov «kara» i «ak» v törkskoy qeoqrafiçeskoy terminoloqii. İzvestiə otdeleniə obhestvennıx nauk AN Tadjikskoy SSR. vıp.V, Stalinabad, İzdatelğstvo AN Tadjikskoy SSR, 1954.

94. Mamedov M.A. Linqvistiçeskiy analiz qeoqrafiçeskix nazvaniy Azerbaydjana (na materiale Lenkoranskoy zonı). Avtoref. dissert. na soisk. stepeni dokt. filol. nauk. Baku, İzdatelğstvo «Glm», 1985.

95. Mamedov M.A. O nekotorıx topoqrafiçeskix i komponentax toponimii Lenkoranskoy prirodnoy oblasti Azerbaydjanskoy SSR. Materialı dokladov II nauçnoy konferenüii, posvəhennoy izuçeniö toponimii Azerbaydjanskoy SSR. Baku, İzdatelğstvo «Glm», 1981.

96. Mamedov N.X. Talışsko-russko-azerbaydjanskiy slovarğ. Baku, İzdatelğstvo «Nurlan»,  2006.

97. Mamedov N.X. O formantax kəran – kənar v toponimii Azerbaydjana. Materialı nauçnoy konferenüii, posvəhennoy izuçeniö toponimii Azerbaydjana. Baku, İzdatelğstvo «Glm», 1973.

98. Mamedov N.Q. Rolğ azerbaydjanskix terminov v obrazovanii toponimov Azerbaydjana. Problemı Azerbaydjanskoy terminoloqii. Baku, İzdatelğstvo APİ imeni V.İ.Lenina, 1988.

99. Miller B.V. Persidsko-russkiy slovarğ. Moskva, 1960.

100. Murzaev G.M. Slovarğ narodnıx qeoqrafiçeskix terminov. Moskva, İzdatelğstvo «Nauka», 1984.

101. Murzaev G.M, Oçerki toponimiki. Moskva, İzdatelğstvo «Mıslğ», 1974.

102. Musxlişvili D.L. İz istoriçeskoy qeoqrafii Vostoçnoy Qruzii (Şaki i Qoqarena). Tbilisi, 1973.

103. Nadejdin N.İ. Opıt istoriçeskoy qeoqrafii russkoqo mira. Biblioteka dlə çteniə. SPb., 1837, tom 22, çastğ 2.

104. Nikonov V.A, Vvedenie v toponimiku. Moskva, İzdatelğstvo «Nauka», 1965.

105. Nikonov V.A. Kratkiy toponimiçeskiy slovarğ. Moskva, İzdatelğstvo «Nauka», 1966.

106. Paqirev D.D. Alfavitnıy ukazatelğ k pətiverstnoy karte Kavkazskoqo kraə. Tiflis, 1913.

107. Persidsko-russkiy slovarğ. Tom I, Moskva, İzdatelğstvo «Sovetskaə gnüiklopediə», 1970.

108. Persidsko-russkiy slovarğ. Tom II, Moskva, İzdatelğstvo «Sovetskaə gnüiklopediə», 1970.

109. Pireyko L.A. Talışsko-russkiy slovarğ. Moskva, İzdatelğ¬stvo «Russkiy əzık», 1976.

110. Paspelov E.M. Toponimika i kartoqrafiə. Moskva, İzdatelğstvo «Mıslğ», 1971.

111. Russko-nemeükiy slovarğ. Moskva, İzdatelğstvo «Sovetskaə gnüiklopediə», 1972.

112. Savina V.İ. Slovarğ qeoqrafiçeskix terminov i druqix slov, formiruöhie toponimov İrana. Moskva, İzdatelğstvo «Mıslğ», 1971.

113. Superanskaə A.V. Çto takoe toponimika? Moskva, İzdatelğstvo «Nauka», 1985.

114. Xalıqov F.R. Toponimiə rayonov Milğsko-Karabaxskoy ravninı. Avtoref. kand. disser. Baku, 1984.

MÜNDƏRİCAT

Ön söz əvəzi 3

A 10


B 19

C 29


Ç 32

D 34


E 40

Ə 41


F 46

G 47


H 52

X 58


İ 61

J 63


K 64

Q 69


L 77

M 80


N 87

O 90


Ö 93

P 93


R 97

S 99


Ş 109

T 114


U 120

Ü 121


V 121

Y 125


Z 127

ƏDƏBIYYAT  131

Yüklə 0,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə