Азярбайъан милли елмляр академийасы м. Фцзули адына ялйазмалар институтуYüklə 3,95 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə45/45
tarix05.05.2017
ölçüsü3,95 Mb.
#16789
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45

Səbinə Quliyeva 

Müasir təhsilin məzmunu və onun həyata keçirilməsi ............................................... 86 Гюльшен Аббасова 

Развитие речи студентов при обучении русскому языку как иностранному ..... 91 Rövşanə Əsgərova 

Feli sifətin səciyyəvi  xüsusiyyətləri .......................................................................... 97  

 

Filologiya  məsələləri – №7, 2013

 

 435

Л. Илдрымзаде 

Понятие фразеологического сочетания слов ......................................................... 103 Г.Мамедова, 

Э. Рустамова 

Английское произношение фонетика английского языка .................................... 108 Э. Рустамова 

Понятие о фразеологической системе .................................................................... 115 Лала Масимова 

Фразеологические средства оценки интеллектуальных способностей  

человека на английском языке ................................................................................ 121 

Şəhla Namazova 

Dilçilikdə model və koqnitiv modelləşdirmə ............................................................. 126 Хатира Сулейманова 

Семантическая валентность и падежная грамматика  Ч. Филмора ..................... 131 Məlahət Məhərrəmova 

Söz yaradıcılığı prosesində kişi cinsinə aid yarımsuffikslərin rolu  ........................... 137 Nigar Həsənova, 

Xalidə Zamanova 

İngilis və Azərbaycan dillərində elliptik cümlələrin təsnifatı .................................... 144 Məsmə  Mütəllimova 

Şekspir sonetlərində işlənmiş bəzi sintaktik üslubi priyomlar və onların  

tərcümədə qorunub saxlanılması ................................................................................ 149 

Əzizə Məmmədova 

Reklam  mətninin  leksik  aspekti ............................................................................... 154 Nazlı  Aslan 

Bilinqvizmin növləri .................................................................................................. 159 Mehriban Təhməzova 

İngilis dili fellərinin analitik formalarının orta dövrdə inkişafı ................................. 166 Gülnar Nağıyeva 

“İn” sözönü  tələb  edən  fellərlə  düzələn  razeoloji 

Birləşmələr  və  onlarin  azərbaycan  dilində  qarşılığı .............................................. 172 

Хавер Гаджиева 

Фунkции устойчивых словосочетаний фразеологизированного и 

нефразеологизированного характера ..................................................................... 177 

Aysu Hüseynova 

Müasir Azərbaycan və ingilis dillərində sadə cümlə tərkibində  

əvəzliklərin rolu   ........................................................................................................ 182 

Sevinc Bağırova 

İngilis dilində məcazi mənalı sözlər ........................................................................... 187 Şəlalə Quliyeva 

“Radio dili”  “audionitq” mədəniyyətinin əsasıdır .................................................... 192 Şəfiqə Heydərova, 

Ellada  Hacıyeva 

İngilis dilinin söz yaradıcıığında ön şəkilçilərin rolu və əhəmiyyəti   ........................ 199 Sevinc Məmmədova 

Müasir alman dilində implisit inkarlığın islənmə xüsusiyyətləri ............................... 204 İradə Seyidova 

Söz bütövləri və cümlədə sözlər ....................................................................... 209  

 

Filologiya  məsələləri – №7, 2013

 

 436

Мясуд Мяммядов, 

Вяфа Мяликова 

Азярбайжан вя рус дилляринин бязи сюзляринin типолоъи тящлили................................. 215 Dilbər İbrahimova 

İngilis dilində  ideomatik  ifadələrin  dilin lügət  tərkibinin  zənginləşməsində   

rolu və əhəmiyyəti ...................................................................................................... 220 

İradə  Məhərrəmova 

Лексик ващидлярин дистрибутив имканлары.................................................... 225 Gülümsər Abbasova 

Морфолоъи системдя категорийа мясяляси ................................................... 230 Nigar Haciyeva, 

Xanim Manafli 

Mürəkkəb cümlənin və mətnin ekspressivliyi ................................................. 236 

 

 

ßÄßÁÈÉÉÀÒØÖÍÀÑËÛàHüseyn Həşimli 

Səid  Səlmasinin  publisistikası .................................................................................. 242 Şakir  Cəfərov 

Щ.Cавидин гадын гящряманлары 

 

(«İблис», «Сяйавуш» вя б. ясярляри ясасында) ............................................................. 250 Нармин  Султанлы 

Основные литературные течения в современной Иракской прозе ..................... 258 Nəziymə Axundova 

Ədəbi şəxsiyyət və tarixi həqiqət ............................................................................... 264 Анар Сяфярли 

Азярбайcан миниатцр сянятиндя Низами яняняляри ............................................. 274 Буробия Ражабова 

Навоий ва “занд” китоби ҳақида ............................................................................ 279 Nadir  İsmayılov 

Məmməd Araz  və  uşaq  ədəbiyyatı .......................................................................... 288 Təranə Rəhimli 

İsmayil Şıxlının «Dəli Kür» romanının bədii qəhrəman konsepsiyası  

ədəbi tənqiddə ............................................................................................................ 294 

Sakibə Ələsgərova 

Xalq şairi Hökumə Billurinin “Səriyyə” poeması fars şovinizminin  

törətdiyi dəhşətlərin bədii ifadəsi kimi ....................................................................... 301 

Şəbnəm Haqverdiyeva 

El şairi Nayib Şirvani ................................................................................................. 307 Yaşar Qasimov 

Yeni poetik konfliktin rəmzi ifadəsi .......................................................................... 312 Gülşən Ağabəy 

Cümhuriyyət dövrü poeziyasında Azərbaycançılıq idealları ..................................... 317 Əl-Abbasi Nəval Xeyri 

Henri Heyne poziyasının XIX əsrdə rus dilinə tərcüməsinə dair ............................... 324 Səltənət Əliyeva 

Anadilli ədəbiyyatın öyrənilməsində və təbliğində Əlyar Səfərlinin rolu  ................. 330  

 

Filologiya  məsələləri – №7, 2013

 

 437

Aqşin  Dadaşzadə 

Azərbaycan dramaturgiyasının janr    spesifikasının tədqiqinin bəzi  

problemləri ................................................................................................................. 335 

Ayşən  Kazımlı 

Cəlil Məmmədquluzadənin hekayələrində “Kiçik adam” obrazları .......................... 343 Sevinc Qasımova 

“Azərbaycanda novruz  ənənələri və inancları” probleminin əsasları ....................... 348 Sofiya Mirzəyeva 

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında mifologiya  ........................................... 355 Bəsirə Əzizəliyeva 

Amerika transsendentalistlərinin yaradıcılığında Şərq fəlsəfəsi ....................................... 360 Cavidə Məmmədova 

XX əsrin əvvəllərində  ingilis dramaturgiyasinda sosial-ictimai problemlər  

mövzusu   .................................................................................................................... 367 

Könül Nəhmətova 

Abbasqulu Ağa Bakıxanovun “Kitabi-Əsgəriyyə” hekayəsinin  

nəsr texnikası ............................................................................................................. 372 

Hilalə Axundova 

Azərbaycan folklorunda dağ kultu  .................................................................................... 377 Tahirə Əliyeva 

Əhdi Bağdadi və Sadiq Bəy Əfşar ............................................................................. 383 Əfsanə Ələsgərli 

Türk dünyasi mediasında vahid informasiya sistemi və onun gələcək  

perspektivləri .............................................................................................................. 388 

Leyla Abasova 

Azərbaycan tərcümə kitabi və “Azərnəşr” ................................................................. 394 Sevinc Xudiyeva 

Lev Tolstoy nəsrinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi tarixi haqqında ........................... 401 Инагамова Дилдора Абдурашидовна 

Изучение «Хамсы» в 20 –30-е годы ХХ века ......................................................... 406 Könül Vəliyeva 

Böyük ingilis klassiki Bernard Şou ............................................................................ 411 Reyhan Quliyeva 

Bayron poemalarında şərqin bədii təsviri ....................................................... 416 Fatma Ağamirova 

Muzey  tələbəliyin dəyər oriyentirlər sistemində........................................................ 421 Sevil  İsmayılova 

Conatan Svift və onun “Qulliverin səyahəti” romanı ......................................... 428 

 

 

  

 

  

 

  

 

Filologiya  məsələləri – №7, 2013

 

 438

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 «Елм вя Тящсил» няшриййатынын  директору: 

профессор Надир МЯММЯДЛИ 

Éûüûëìàüà âåðèëìèø 29.07.2013. 

×àïà èìçàëàíìûø 28.08.2013. 

Шярти чап вяряги 52.  Сифариш № 200. 

Каьыз форматы 60х108 1/8. Тираж 500

 

Китаб «Елм вя Тящсил» няшриййат-полиграфийа 

мцяссисясиндя сящифяляниб чап олунмушдур. 

E-mail: nurlan1959@gmail.com 

Тел: 497-16-32; 050-311-41-89 

Цнван: Бакы, Ичяришящяр, 3-ъц Магомайев дюнэяси 8/4. 

 

 

  


Yüklə 3,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə