Азярбайъан милли елмляр академийасы м. Фцзули адына ялйазмалар институтуYüklə 3,19 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə10/50
tarix06.05.2017
ölçüsü3,19 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   50

 

1.  A.M.Qurbanov “Müasir Azərbaycan ədəbi dili” Bakı 1985. 

2.  Hacıyeva A.H. “English Lexicology”, Bakı, 2011. 

3.  Hacıyeva A.H. “Contrastive Lexicology”, Baku, 2010. 

4.  Арнольд  И.В. “Лексикология  современного  английского  языка”  М. 

Высшая школа 1959. 

5.  Смирницкий А.И. “Лексикология английского языка”. – М. – 1956. 

6.  З.И. Бурова. Учебник английского языка для гуманитарных специальнос-

тей вузов. – М.: Айрис-Пресс, 2007. 

7.  Ginzburg R.S. “A Course in Modern English Lexicology.” – M – 1979. 

8.  The Concise Oxford Dictionary of Current English. Oxford 1964. 

9.  Internet: http://www.wikipedia.com/English/articles/homonymy.htm 

10. Internet: http://www.freeessays.com/english/M.Bowes Quantiitive and Qualitive 

homonymy.htm  

 

Elnura Zerbaliyeva The place of homonyms in word formation 

Summary 


 

The article deals with homonyms and their classifications. In lexical system of 

the English language there are the words that sound the same, but have different 

meaning. These words called lexical homonyms. Homonyms are words identical in 

pronunciation and spelling. English vocabulary is rich with homonyms and word 

group. The most widely accepted classification is that recognizing homonyms, 

homophones and homographs. When different words are spelled the same way but 

pronounced differently, they belong to the category of homographs. By contrast, 

when different words are pronounced the same way but spelled differently, we may 

properly call them homophones.  

The classification of omonyms of English language by A. I. Smirnitsky was 

presented in this work. Accordingly, Professor A. I. Smirnitsky classified homony-

ms into two large classes: full homonyms, partial homonyms. 


 

Filologiya  məsələləri – №10, 2013

 

 87

Full lexical homonyms are words which represent the same category of parts 

of speech and have the same paradigm(match – match). 

Partial homonyms are subdivided into three subgroups: 

a). Simple lexico-grammatical partial homonyms (words which belong to the 

same category of parts of speech).  

to found – found; 

b). Complex lexico-grammatical partial homonyms (words of different 

categories of parts of speech which have one identical form in their paradigms). 

maid – made, bean – been; 

c). Partial lexical homonyms (words of the same category of parts of speech 

which are identical only in their corresponding forms). to can – can. 

 All these categories are talked in this article and based on the examples.  

 

   

 

 

 

 

Элнура Зербалиева 

Места омонимов в слова творение 

Резюме 


 

Статья посвящена омонимам и их классификации. В лексической систе-

ме английского языка есть слова, которые звучат одинаково, но имеют совер-

шенно  разные  значения.  Такие  слова  называют  лексическими  омонимами. 

Омонимы-  это  слова  одинаковые  и  в  письме,  и  в  произношении.  Словарный 

состав английского языка богат с омонимам , а также группами слов. В статье 

так  же  рассмотрена  классификация  омонимов,  омофонов  и  омографов. 

Омографы- слова одинаковые в письме, но отличающиеся в произношении. В 

контрастном,  омофоны – слова  одинаковые  в  произношении,  но  отличаю-

щиеся в письме.  

В работе был представлен классификация омонимов английского языка 

А.И.Смирницкого. В своем классификации он рассматривает собственно омо-

нимы, омофоны и омографы, но для более полной классификации собственно 

омонимов  предлагает  деление  их  на 2 больших  классов:  полные  омонимы  и 

частичные  омонимы.  Полные  лексические  омонимы – это  слова,  при-

надлежащие к одной части речи и имеющие одинаковые парадигмы (match – 

match). Частичные омонимы по А.И. Смирницкому делятся на три подгруппы: 

а)  простые  лексико-грамматические  (одна  часть  речи,  парадигмы 

которой имеют одну форму): to found – found; 

б)  сложные  лексико-грамматические  (единицы,  принадлежащие  к  раз-

ным частям речи и имеющие одинаковую форму в своих парадигмах): maid – 

made, bean – been; 

в) лексические (слова одной части речи и одинаковые только в началь-

ной форме): to can – can. 

 Все эти категории анализированы в этой статье и основаны на примерах. 

 

Rəyçi:               Səadət Abdulrəhmanova                     filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru   

   


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Filologiya  məsələləri – №10, 2013

 

 88

 ŞAMİL ALMƏMMƏDOV 

BDU 

şamil@mail.ru 

 

İLTİSAQİLİK VƏ MÜASİR TÜRK ƏDƏBİ DİLİNDƏ BƏZİ İMLA QAYDALARI 

 

Açar sözlər: Türk ədəbi dili, arfoqrafiya, iltisaqilik, köməkçi fel, hissəciklər 

Ключевые слова: турецкии литературныи язык, орфография, агглютинация, 

вспомагателныи глагол, частица. Key words: Turkish language, spelling, agglutinatination, auxiliary verb? Partide. 

 

Müasir türk dilçiliyində sabit imla qaydalarının elmi əsaslarla hazırlanaraq 

təsbit edilməsi bu gün daha aktual məsələlərdən biridir. Türkiyədə neçə ildən bir 

İmla Klavuzu (İmla qaydaları) kitabının çap edilməsi belə bir problemin mövcud ol-

ması ilə bağlıdır. Sayı onu keçmiş imla klavuzları kitabları fikrimizcə, tutarlı elmi 

əsasa dayanmadığından bəzi hallarda əsaslandırılmamış subyektiv fikirlərdən 

ibarətdir. 

Mükəmməl və tez-tez dəyişdirilməyən imla qaydalarını müəyyənləşdirmək 

üçün bir sıra elmi-nəzəri və qrammatik məsələləri həll etmək lazımdır. Heç bir 

ədəbiyyatda Müasir türk ədəbi dilində  tək hecalı sözlərin etmək, olmak köməkçi 

felləri ilə bitişik yazılmasının əsaslandırılmasına rast gəlmək mümkün deyildir.  

Bu məqalədə həm leksik vahid kimi, həm də qrammatik vahid olaraq işlədilən 

bil (mək) köməkçi felinin qrammatikləşərkən nə üçün əsas sözə bitişik yazıl-

masından və eləcə də idi, imiş kimi hissəciklərin nəyə görə sözə bitişik yazılması 

imkanının olmasından danışılacaqdır.  

Bir dil vahidinin (ünsürünün) bitişik və ya ayrı yazılması ikinci sözün (bitişən 

sözün) iltisaqiliyə doğru inkişaf prosesindən xəbər verir. Odur ki, iltisaqilik dil anla-

yışının bəzi xüsusiyyətlərini xatırlatmaq məqsədə uyğundur. 

İltisaqiləşmə ilə əlaqədar olaraq “İzahlı dilçilik lüğətində” oxuyuruq: “iltisa-

qiləşmə -1. Yalnız bir mənaya malik sözdəyişdirici  şəkilçilərin həmişə öz əvvəlki 

şəklini mühafizə edib saxlayan söz kökünə (və ya əsasına) mexaniki tərzdə qoşul-

ması. 2. Adətən yanaşı işlənən iki sözün get-gedə bir-birinə qovuşaraq bir söz şəkli-

nə düşməsi ( bildir < bir ildir)” (1.116) 

İltisaqi dillər məsələsi izah olunarkən qeyd olunur ki, “Köklərə və əsaslara şə-

kilçilərin bitişdirilməsi mexaniki xarakter daşıyır” (1.115) 

İltisaqi dillərdə söz kökü müstəqil leksik mənaya malik olur, əsasən dəyişmir, 

əlavələr (şəkilçilər) söz kökündən sonra gəlir. Bu da bir həqiqətdir ki, şəkilçilər 

vaxtilə müstəqil mənaya malik sözlərin iltisaqiliyi nəticəsində (şəkilçiləşməsi) mey-

dana gəlmişdir.  

Müstəqil leksik mənaya malik söz getdikcə mənasından uzaqlaşaraq konkret-

likdən mücərrədliyə doğru inkişaf yolu keçmiş, nəticədə tam şəkilçi vəziyyətinə 

gəlmişdir. Bunun ən bariz örnəyi xəbərlik və şəxs şəkilçisi olan -sən (II şəxsin təki) 

şəkilçisinin sən əvəzliyindən şəkilçiyə çevrilməsidir (tələbəsən, gedirsən). 

“Bu gün gedirsən” sözünün sonundakı “sən”şəkilçisinin sən  əvəzliyi ilə 

əlaqəsi düşünülməyə də bilər. Lakin bu tam qrammatik şəkilçinin sən sözü ilə əla-


 

Filologiya  məsələləri – №10, 2013

 

 89

qəsinin olmasını dilçilikdə heç kəs inkar etmir. Lakin bu şəkilçi müasir türk dilində 

-sın (sin,sun, sün) şəklində olduğundan ilk baxışda sen-lə sün arasında mənşə əlaqə-

sinin olduğu düşünülməyə də bilər. Halbuki –sən şəkilçisi və - sün şəkilçisinin lek-

sik vahid olan əvəzliklə (sən) eyni mənşəyə malik olduğunu elmi cəhətdən sübut 

edən amillər vardır.  

Müasir Türk və Azərbaycan dilində elə sözlər vardır ki, bu gün qrammatikləş-

məyinə baxmayaraq keçmiş leksik mənasını da saxlamış, nəticədə iki ayrı-ayrı dil 

vahidi meydana gəlmişdir. Bunlara bil (mək)- yeterlik eylemi, ver (mek) tezlik eyle-

mi və s. misal ola bilər: anlatabiliyorum, anlatıver və s.  

Türk dilçisi T.Banqı oğlu belə fellərə yapabilmek, alıvermek, yürüyedurmak, 

öleyazmak mürəkkəb fellərini də əlavə etmişdir. Bu mürəkkəb sözlərin ikinci tərəfi 

konkret mənadan uzaqlaşmış sözlər olduğuna görə müəllif bunları tasvir fiilleri 

(verbe deseriptif) adlandırmış və bunları dörd qrupda birləşdirmişdir. 

1.  Yeterlik felleri (verbe possibilitif)  

2.  İvedilik fiilleri (verbe hatif) 

3.  Sürek fiilleri (verbe duratif) 

4.  Yaklaşık fiiller (verbe approximatif) (2.488) 

Bizə görə, bunları eyni sıraya qoymaq doğru deyildir. Səbəbləri isə bunlardır: 

1.  Bil (mək) köməkçi feili müasir türk dili feillərinin bütün təsrifində eyni 

qrammatik mənanı verir. 

2.  Bil (mək) köməkçi feili daha çox qrammatikləşmişdir. Buna ən tutarlı 

sübut onun inkarında –ama, -eme şəkilçisinin eyni “bacarıq” mənasını bildirməsidir. 

(anlatamıyorum, uyuyamıyorum, bekliyemiyorum; anlatamam, anlatamadım; 

bekliyemiyeceyim və s. ) 

3.  Bil (mek) qrammatik vezifə daşıyaraq müasir türk dilində daha intensif 

işləkliyə malikdir.  

Azərbaycan ədəbi dilində “bacarıq” mənasını bildirən “bilmək” köməkçi feili 

sözə bitişik yazılmır və söz öz müstəqil vurğusunda bitişməmişdir. Müşahidələr 

göstərir ki, Azərbaycan dilində  əsas feillər “bil” köməkçi feli arasındakı pauza 

(fasilə) da türk dilindən xeyli fərqlidir. Bu xüsusiyyətdə göstərir ki, Azərbaycan 

dilində hələlik bu söz iltisaqiləşməmişdir.  

“Bil” feilinin əsas feillə birlikdə  təsrif  əsasında inkarlıqda bil-in düşməsini 

iltisaqiliyin əlaməti kimi qeyd edən dilçilər də vardır.  

V.A.Koçergina “yazamıyorsunuz” sözünü morfemlərə ayırarkən əsas feillə bil 

köməkçi feili arasındakı geniş a saitini inkarlıq  şəkilçisi –ma ilə birlikdə -ama 

şəklində izah etmiş və “-ama suffiksi”istilahını işlətmişdir. Müəllif yazır: “Türk suf-

fikslərini birləşdirərkən (yapışdırarkən – istilah Koçerginanındır – Ş.H.) sözün 

əsasına maksimin geniş həcmli kateqoriya göstəricisi olan suffiks, sonra isə nisbə-

tən dar həcmli suffiks əlavə olunur. Məs., yaz-ama-yor-sunuz sözündə yaz əsasına 

yaxın yerləşən –ama suffiksi əlavə olunur, belə ki, onun ifadə etdiyi “imkansızlıq 

kateqoriyası həcminə görə -yor suffiksindən daha genişdir....” (5.125). 

V.A.Koçerginanın bu fikrində bizi maraqlandıran – ama şəkilçisinin bacarıq 

formasının inkarı kimi qəbul olunmasıdır. O fikrinə davam edərək yazır: “Türkdili 

suffiksləri sözün əsasına bir növ yapışır (prikleiva yutsa)” Rus dilində “” sözünün 

latınca mənası “aqqlutinare” deməkdir.” (5.125).  

Filologiya  məsələləri – №10, 2013

 

 90

Belə görünür ki, -ama şəkilçisini N.Koçergina standart şəkilçi olaraq qəbul 

edir. O yazır ki, “.... buna görə də birmənalı standart affika lərin sözün dəyişməyən 

əsasına birləşməsi aqqlütinasiya adlanır.” 

Demək ki, bil (mek) köməkçi feilinin “bacarıq” mənası onun yeganə qramma-

tik mənasıdır və bu söz bu mənada özünün leksik mənasından tamamilə ayrılmış və 

qrammatikləşmişdir.  

Felin bacarıq formasını  əmələ  gətirən “bil (mək)” müasir türk ədəbi dilində 

danışıq dilində olduğu kimi yazılır, lakin Azərbaycan ədəbi dilində bu söz ayrı ya-

zıldığı halda xalq danışıq dilində onun inkarının şəkilçiləşmiş örnəyini də görmək 

olur (müq. et: yazammıram, gedəmmirəm kimi). 

Bil (mək) köməkçi feilinin qrammatikləşməsini lüğətlərdə  də görmək müm-

kündür. “Türkcə - Rusca sözlük” lüğətində oxuyuruq:  

2. .... s deepr druqoqo qlaqola na- a slujit dlya obrazovaniya formı 

vozmojnosti umet moç . (3.117). 

Hələ 1963-cü ildə yazılmış “Müasir Azərbaycan dili” kitabında feilin bacarıq 

formasını feilin ümumi şəkilləri başlığında izah etmişlər. Görkəmli azərbaycan dil-

çisi M.Hüseynzadə yazmışdır: “Feillərin xüsusi şəkilçilərindən başqa, ümumi şəkil-

ləri də vardır. Xüsusi şəkil o deməkdir ki, hər feildə ayrı-ayrı şəkilçidən istifadə edi-

lir, ümumi şəkil o deməkdir ki, bir şəkil feilin bütün növləri,bütün zamanları, bütün 

şəxsləri və bütün şəkilləri ilə  işlənə bilir. Buraya felin bacarıq  şəkli daxildir” 

(8.182). 

M.Hüseynzadənin “bilmek” köməkçi feili haqqında dediyi bu xüsusiyyətlərin 

heç biri müasir türk dilindəki “tezlik”, “sürərlik” və s. feillərdə olmadığından onları 

bilmek köməkçi feili ilə bir sıraya qoymaq yanlışdır. Müasir türk dilinə aid yazılmış 

kitabların  əksərində yalnız mürəkkəblik xüsusiyyəti  əsas götürülərək bu feillər bir 

növ eyniləşdirilmişdir. Türkiyədə çapdan çıxan məktəb qrammatikalarında müxtəlif 

istilahlar işlədilərək məsələni izah etməyə çalışmışlar. M.Hakkı Kurtun “Dil bilgisi” 

kitabında haqqında danışdığımız köməkçi feillər, “Kurallı Birleşik Fiiller”, “Özel 

Birleşik Fiiller” adlandırılmışdır. (7.1999. s.94) 

Yenə müşahidələr göstərir ki, müasir türk ədəbi dilində bil (mək) köməkçi 

feili daha çox iltisaqiləşmiş olduğundan onun sözə bitişik yazılmasının əsası vardır.  

Sında mübahisə doğuran sözlərdən idi, imiş kimi hissəciklər də hər iki dildə 

fərqli şəkillərdə yazılır. Misala müraciət edək: 

 

Müasir türk dilində:  Yazdıydım 

 

  

yazdıydık  

Yazdıydın 

 

  

yazdıydınız 

Yazdıydı 

 

  

yazdıydılar 

Şəklində yazmaq vədemək mümkün olduğu halda Müasir Azərbaycan dilində 

bu mümkün deyildir. Bunun Azərbaycancası: 

Yazmışdım  

 

  

yazmışdıq 

Yazmışdın 

 

  

yazmışdınız 

Yazmışdı  

 

  

yazmışdılar 

Olacaqdır.  

Türk dilində idi hissəciyinin iltisaqilik prosesi nəticəsi olaraq yazduydun, 

yazdıydım və s. şəklində işlədilmə imkanı onu göstərir ki, burada da qrammatikləş-


 

Filologiya  məsələləri – №10, 2013

 

 91

mə prosesi baş verməkdədir. Sonu saitlərlə qurtaran əsas feillərə idi, imiş əlavə edil-

dikdə ayrı yazmağa ehtiyac qalmır. Idi və imiş-in ilk saiti – i samitinə keçərək, 

tələffüzə asan şərait yaradır və “idi, imiş” i ayrı yazmağa səbəb də qalmır.  

İdi və imiş hissəciklərinin sözdən ayrı yazıldığına nadir hallarda rast gəlmək 

mümkündür. Bu onu göstərir ki, bu hissəciklər  şəkilçiləşməyə doğru inkişaf yolu 

keçsələr də hələlik tam olaraq iltisaqilik bərqərar olmuşdur. əlbəttə bu ədəbi (yazı) 

dilinə aiddir, lakin danışıq dilində bunlar sözə bitişik, yəni, şəkilçi kimi tələffüz olu-

nur. Idi və imiş-in ayrı yazılma hallarını isə subyektiv faktlarla izah etmək olar. Bu 

məsələdə digər türk dillərinin təsirini də görmək olur. 

Müasir Azərbaycan  ədəbi dilindən fərqli olaraq türk dilində (yazı dilində 

vəşifahi nitqdə) bil (mek) köməkçi feli və idi və imiş kimi hissəciklərinin bitişik 

yazılmasının elmi əsası türk dilində bunların  şəkilçiləşməyə doğru inkişaf edərək 

iltisqiləşməsidir.  

Ədəbiyyat 

 

1.  Adilov M.İ., Verdiyeva Z.N., Ağayeva F.M. “İzahlı Dilçilik terminləri” Bakı, 1989.  

2.  Banqıoğlu T. “Türkçenin qrammeri”Ankara, 1995 

3.  BaskakovA.N. “Türkcə-Rusca sözlük”M., 1977 

4.  Elgin Muherrem “Türk dili”İst. 1994 

5.  Koçergena V.A. “Vvedeniya v yazikoznaniya” M., 1979 

   


 Ш.Алмамедов  

Агглютинация и некоторые орфографические правила в современном 

турецком литературном языке 

Резюме 


 

 Статья посвящена одной из актуальных проблем тюркологии. В статье 

исследуются вопросы агглютинации и орфографии вспомогательного глагола 

«бил (мек)» и частиц «иди», «имиш». Турецкий язык является аффиксально-

агглютинативным. Структура слова в тюркских языках характеризуется боль-

шим  количеством  особых  аффиксов,  обычно  прибавляемых  к  неизменяемой 

основе слова.  

  В  современном  турецком  литературном  языке  происходит  и  агглюти-

нация  частиц  «иди,  имиш»,  которые  по  орфографическим  нормам  пишутся 

слитно,  при  этом  образуя  многовариантные  аффиксы.  В  отличие  от  азер-

байджанского  языка  в  турецком  языке  упомянутый  вспомогательный  глагол 

имеет грамматическое значение и, следовательно, слова пишутся слитно.  

  


 

Filologiya  məsələləri – №10, 2013

 

 92

    Sh.Almamedov  

Agglutination and some spelling rules in modern Turkish  

literary language 

Summary 

 

 The article is devoted to one of the actual problem of Turkology. The article deals with the problems of agglutination and spelling of the auxiliary word “bil 

(mek)” and particle “idi, imiş” in modern Turkish literary language. The Turkish 

language is affixed and agglutinative. Structure of the word in such languages is 

characterized by a large number of special affixes, usually added to the 

unchangeable basis of words.  

In modern Turkish literary language particles "idi, imish" are agglutinated. 

Though they are written as one solid word by spelling rules, thus forming a 

contingency affixes.Unlike the Azerbaijani language in the Turkish language the 

mentioned auxiliary verb has a grammatical meaning and therefore the words are 

written as one solid word. 

 

Rəyçi: Professor Rüfət Rüstəmov  

 

  

 


 

Filologiya  məsələləri – №10, 2013

 

 93

НЕЗРИН САМЕДОВА 

АУЯ 

nezrin.samedova@gmail.com 

 

ПРОБЛЕМА НЕКОРРЕЛЯТИВНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ 

ФАЗОВЫЙ ГЛАГОЛ+ИНФИНИТИВ 

В СВЕТЕ ПОНЯТИЯ ТОЧЕЧНОСТЬ 

 

Açar sözlər:  faza feli+bitməmiş  tərz infinitivi konstruksiyaları, perfektivlik, 

nöqtəvilik. Ключевые  слова:  конструкции фазовый глагол+инфинитив несовершенного 

вида, перфективность, точечность. Key words: constructions phasal verb+imperfective infinitive, perfectivity, 

punctuality.  

Конструкции  фазовый  глагол+инфинитив  (или,  иначе,  ФГ+инфинитив несовершенного  вида,  ФГ+инф.,  ФГ+имперфективный  инф.,  ФГ+имперфек-

тив) некоррелятивны в том отношении, что в языке нет конструкций с фазо-

вым глаголом в позиции главного компонента и инфинитивом совершенного 

вида  в  позиции  неглавного,  ср.,  например,  начинать / начать  петь – 

начинать / начать спеть.  

Факт некоррелятивности конструкций типа ФГ+имперфектив примеча-

телен  тем,  что  он  имеет  место  во  всех  славянских  языках  (за  исключением 

серболужицкого) [1, с. 48-49]. Проблема заключается в том, что он до сих пор 

не получил общепринятого объяснения, несмотря на то что выявлен довольно 

давно. Судя по всему, он был установлен А.Х. Востоковым: см. его описание 

русской грамматики, изданное в 1831 году [2, с. 235].  

Есть основания считать, что А.М. Пешковский был первым, кто увидел 

особую  значимость  данного  явления [3, с. 109]. По  мнению  учёного,  оно – 

ключ  к  проблеме  видового  значения: «…Тут  и  должно  скрываться  решение 

вопроса» [3, с. 109].  

Данное  явление  он  интерпретирует  как  несочетаемость  совершенного 

вида  с  идеей  течения  процесса [3, с.108].  Отсюда  языковед  заключает,  что 

«...значение  категории  совершенного  вида  сводится  к  непротяжённости,  не-

длительности того процесса, который обозначен в корне глагола...» [3, с. 109]. 

Он подчёркивает, что процессы, обозначаемые глаголами совершенного вида, 

«совсем не протекают во времени» [3, с. 110]. В совершенном виде «…всё те-

чение  процесса,  выраженного  в  глагольном  корне,  как  бы  собрано  в  одну 

“точку”» [3, с. 110]. Его  значение  «идеально  выражает»  термин ‘punktuell’ 

(“точечный”) [3, с. 110]. Даже  термин  “мгновенный”  вызвал  бы  недоразу-

мения, потому что временное понятие миг, мгновенье только логически соот-

ветствует пространственному понятию точка, психологически же оно тянется: 

«“Мгновенье” мы воспринимаем обычно как очень краткий отрезок времени и 

легко представляем себе начало, протяженье и конец этого отрезка. Всё это не 

мирится  с  сущностью  совершенного  вида,  как  она  здесь  понимается»                     

[3, с. 110].  

Filologiya  məsələləri – №10, 2013

 

 94

Отсутствие протяжённости в процессе, обозначаемом совершенным гла-

голом, А.М. Пешковский трактует как положительный признак, «потому что 

несовершенный  вид  является  только  отрицанием  этого  «отрицательного» 

признака:  никакой  особой  протяжённости  в  нём,  взятом  в  целом,  нет,  кроме 

той, которая заключена вообще во всяком процессе...» [3, с. 109]. Он настоя-

тельно указывает, что значение отсутствия протяжённости «…совершенно ир-

рационально:  ведь  реально  всякий  процесс  неизбежно  тянется.  Эту  поло-

жительную сторону такого представления о «непротяжённом» процессе удоб-

но  сравнивать  с  представлением  точки  по  отношению  к  линии.  Точка  неп-

ротяжённа, она не имеет никакого измерения, но никто не скажет, что она есть 

нечто отрицательное» [3, с. 109-110]. 

Обосновывая  свою  позицию,  лингвист  особо  останавливается  на  двух 

обстоятельствах. Так, он отмечает, что в некоторых типах перфективов прис-

тавки  могут  выражать  значения,  противоречащие  точечности.  Например, 

приставка  по-  в  глаголах  типа  поговорить «…ясно  указывает  на  определён-

ный  отрезок  времени,  на  определённую…  протяжённость  процесса,  а  форма 

совершенного вида (т.е. в данном случае самый факт присоединения к данной 

основе приставки независимо от того, какова она) указывает на непротяжён-

ность  процесса» [3, с. 111]. Учёный  убеждён,  что «…в  этом  оттенке…  сове-

ршенный  вид  ни  при  чём, …тот  же  оттенок  данная  приставка  сохраняет  и  в 

несовершенном виде: поговаривать…» [3, с. 111].  

А также он высказывается о сочетаниях типа проспать целую ночь. Сог-

ласно А.М. Пешковскому, целую ночь обозначает «не протяжение, а объект со 

значением протяжения» (цит. по [4, c. 408]). Отметим, кстати, что подобные об-

ъяснения предлагают и другие сторонники теории точечности. Е.П. Кржижко-

ва, например, характеризует эти сочетания как нелогичные (цит. по [5, c. 19]). 

В.В. Мартынов утверждает, что «длительность этих глаголов иллюзорна. 

…Аналогичное управление характерно для глаголов, недлительный характер 

которых очевиден (отдежурил трое суток подрядотработал три смены и 

др.)» [6, c. 126]. Он полагает, что «особенно нагляден недлительный характер 

и тех и других глаголов при их модификации наречием долго (долго жил, но 

*долго  прожил; ...долго  работал,  но  *долго  отработал  и  др.).  Нетрудно  за-

метить,  что  вообще  все  глаголы  совершенного  вида  не  модифицируются 

наречием долго; это нагляднее всего говорит о их недлительности» [6, c. 126].  

Целый  ряд  черт  делает  разработанную  А.М.  Пешковским  концепцию 

весьма  привлекательной:  наглядные  понятия,  использование  традиционных 

метафор линии и точки, детально проработанное представление о перфектив-

ности как точечности, новые аргументы в его защиту. Кроме того, эта теория 

в довольно высокой степени отражает языковую интуицию. Вместе с тем она 

сталкивается с существенными вопросами (она обсуждается, например, в [7, с. 

75; 8, с. 213; 4, с. 408; 9, с. 30; 10, с. 438; 11, с. 307-308; 12, с. 12-13; 13, с. 72-

73; 14, с. 102-103; 15, с. 133-134; 16, с. 128; 17, с. 31]).  

Как показывает исследование, позицию инфинитива при фазовых глаго-

лах  не  могут  занимать  также  многие  имперфективы,  см.,  например,  непра-

вильное: Он нажимает / нажал на курок, начинает / начал хлопать выстрел

ср. [1, с. 25-26; 18, с. 89-90]. Из этого факта мы выводим два противополож-


 

Filologiya  məsələləri – №10, 2013

 

 95

ных следствия, и оба свидетельствуют не в пользу выдвинутой А.М. Пешковс-

ким  гипотезы.  Согласно  одному,  рассматриваемое  решение  не  позволяет 

различать  перфективы  и  имперфективы.  Согласно  второму,  оно  не  является 

единственным логически возможным. Думается, что проблематичен сам под-

ход  к  интересующей  нас  задаче.  Как  справедливо  замечает  И.Г.  Милославс-

кий, «синтагматические свойства глаголов разных видов, разумеется, связаны 

с  видовой  семантикой.  Однако  вывод  о  прямой  взаимозависимости  между 

«сочетательными»  и  содержательными  свойствами  глаголов  разных  видов 

был бы слишком прямолинейным» [19, с. 538].  

Трудно согласиться с тем, что некое значение квалифицируется как про-

цесс и при этом ему отказывают в самом главном, самом существенном свойс-

тве процесса, его атрибуте, а именно: протяжённости во времени.  

Представляется  невозможным  согласовать  то  обстоятельство,  что  в 

составе глаголов совершенного вида могут присутствовать приставки, имею-

щие значение начала (за- и под.) или конца (с- и под.), и мысль о том, что про-

цессы,  обозначаемые  этими  глаголами,  совсем  не  протекают  во  времени, 

являются точечными, а следовательно, понятия начало и конец к ним не при-

менимы в принципе. 

Можно  видеть,  что  сочетаемостные  возможности  перфективов  учи-

тываются избирательно: их неспособности выступать в конструкциях с фазо-

выми  глаголами  придаётся  принципиальное  значение,  тогда  как  другие – не 

менее важные – факты или получают спорную интерпретацию, или вовсе не 

принимаются во внимание. Так, предлагаемое учёным толкование сочетаний 

типа проспать целую ночь В.В. Виноградов характеризует как казуистическое, 

схоластическое [4, с. 408]. По  свидетельству  М.В.  Всеволодовой,  употребле-

ние  в  этой  конструкции  глаголов  типа  проспать  и  таких,  как  отдохнуть, 

отсидеть, является системным явлением не только в русском, но и в других 

славянских языках [5, с. 19-20]. Она указывает, что при таких глаголах возмо-

жен  свой  собственный  объект:  прорешал  задачу  два  часа.  Они  могут  быть 

безобъектными: провалялся целый день на диване [5, с. 19]. Ср. также в этой 

связи замечание С.Д. Кацнельсона: «Разница между Он болел две недели и Он 

проболел две недели не может быть сведена к различию в мере длительности» 

[10,  с. 424]. Со  своей  стороны  заметим,  что  словосочетания  типа  долго  про-жил  являются  грамматически  правильными,  причём  не  только  для  пердура-

тивов (см., например, Национальный корпус русского языка, ср. факты, приве-

дённые  в [18, с. 88-89]). Большинство  перфективов  системно  сочетаются  с 

конструкциями типа за+показатель продолжительности процесса [5, с. 19], 

ср. замечание, например, в [20, с. 109]. В случае с делимитативами и пердура-

тивами  обычными  являются  примеры  вроде  посидел / просидел  с  двух  до четырёх. Ещё К. Сарау в работе 1905 г. привлекает внимание к конструкциям 

типа перфектив+показатель образа протекания процесса. См. его рассужде-

ния,  сопровождаемые  иллюстрацией  Он  медленно  достал  из-под  полы 

кафтана  тавлинку: «Славянские  грамматисты  с  полным  правом  рассматри-

вают  глагол  совершенного  вида  как  дуративный;  правильность  такого  пони-

мания доказывается, между прочим, и тем, что подобный глагол может быть 

охарактеризован  в  отношении  длительности  действий» (цит.  по [21, с. 48]).  

Filologiya  məsələləri – №10, 2013

 

 96

Ср. комментарии А. Барентсена и И.Б. Шатуновского к примеру Удовлетвор-ённый  Остап,  хлопая  шнурками  по  ковру,  медленно  пошёл  назад…:  хлопая

медленно и назад относятся не к компоненту ‘начало’, а к продолжающемуся 

действию ‘идти’ [20, с. 50].  

Языковая  интуиция  многочисленных  исследователей  побуждает  их  вы-

делить  перфективы  типа  прыгнуть  в  особую  группу  глаголов,  именуемых 

мгновенными,  моментальными,  точечными.  Можно  видеть,  что  понимание 

значения  перфективов  как  точечности  не  позволяет  описать  семантическое 

своеобразие этих слов. 

Укажем,  что  современный  исследователь  Ю.А.  Мартиновский  разраба-

тывает исследуемую концепцию, используя особый математический метаязык 

[22; 23]. Представляется,  однако,  что  интересующие  нас  вопросы  и  в  этом 

случае остаются без ответа. 

Возможно,  однако,  что  на  них  отвечают  другие  варианты  концепции 

точечности, обратимся поэтому к их рассмотрению.  

С  точки  зрения  Н.В.  Нетушила, «совершенный  и  несовершенный  виды 

употребляются сообразно с тем, желает ли говорящий отметить только исход-

ный или заключительный момент какого-либо действия или же, наоборот, он 

намеревается  обратить  внимание  на  всё  протяжение  времени,  в  течение 

которого  развивалось  это  действие» (цит.  по [4, с. 407]). Можно  видеть,  что 

при таком подходе возникает, помимо ряда вышеприведённых, вопрос о том, 

как  описать  глаголы  типа  попрыгать,  пропрыгать  (всю  ночь).  Ведь  нередко 

высказывается мнение, что подобные глаголы обозначают, выражаясь слова-

ми Н.В. Нетушила, как исходный, так и заключительный моменты действия, 

см., например, [24, с. 337; 25, с. 583; 20, с. 67].  

Думается, что воззрения А. Мазона на перфективность можно отнести к 

анализируемой  концепции  только  номинально.  Как  показано  в [4, с. 408], 

французский аспектолог сделал целый ряд оговорок, противоречащих предс-

тавлению о точечности перфективов. Так, в глаголах пересмотреть, обойти 

он  находит  дополнительные  «линейные»  представления  длительности  и 

последовательности;  значение  перфективов  типа  поспать,  погулять 

описывает как круг; глаголы типа перепáдатьповыталкивать, на его взгляд, 

означают  неопределённость,  длительность,  но  в  пределах  законченного 

действия,  их  видовое  значение  можно  изобразить  в  форме  круга,  но  круга  с 

затушёванными контурами. 

О.Н. Селивёрстова считает, что перфективные глаголы «…представляют 

все  фазы  действия  или  какой-то  выделенной  его  части  стянутыми  в  единую 

точку. Эта точка либо соответствует мгновенному действию, и тогда она мо-

жет  занимать  точное  положение  на  оси  времени,  либо  представляет  собой 

результат  мы-сленного  стяжения  разъединённых  во  времени  фаз.  В  этом 

случае она не может быть локализована на оси времени» [14, с. 102]. Нетруд-

но видеть, что исследователь в сущности обозначает термином точечность два 

разных  понятия.  Симптоматично  также  её  замечание  о  том,  что  точечность 

может исчезать при некоторых особых условиях, что она «не является универ-

сальной  характеристикой  семантики  СВ  (например,  можно  сказать:  он 

проспал всё утро)...» [14, с. 102-103].  


 

Filologiya  məsələləri – №10, 2013

 

 97

Итак, мы считаем, что проанализированный подход к значению перфек-

тивов  не  позволяет  объяснить  явление  некоррелятивности  конструкций 

фазовый глагол+инфинитив несовершенного вида

 

Литература  

1.  Петрухина  Е.В.  Аспектуальные  категории  глагола  в  русском  языке  в 

сопоставлении  с чешским,  словацким,  польским  и болгарским  языками. 

М., 2000. 

2.   Русская грамматика Александра Востокова, по начертанию его же  

      сокращённой грамматики полнее изложенная. С.-Пб., 1831. 

3.   Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956. 

4.   Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). М., 1986. 

5.  Всеволодова М.В. Аспектуально значимые лексические и грамматические 

семы  русского  глагольного  слова / Труды  аспектологического  семинара 

филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Т. 1, М., 1997, с. 

19-36. 


6.   Мартынов В.В. Категории языка. Семиологический аспект. М., 1982. 

7.  Гловинская  М.Я.  Вид  глагола / Энциклопедический  словарь  юного 

лингвиста. М., 2006, с. 74-77. 

8.  Якобсон  Р.О.  О  структуре  русского  глагола / Р.О.  Якобсон.  Избранные 

работы. М., с. 210-221. 

9.   Бондарко А.В., Буланин Л.Л. Русский глагол. Л., 1967. 

10.  Кацнельсон С.Д. Категории языка и мышления: Из научного наследия, М., 

2001. 


11. Гвоздев А.Н. Современный русский литературный язык. Ч. 1: Фонетика и 

морфология. М., 1973. 

12.  Гловинская М.Я. Многозначность и синонимия в видо-временной системе     

русского глагола. М., 2001. 

13.  Дурст-Андерсен  П.В.  Совершенный  и  несовершенный  виды  русского 

глагола  с  позиции  ментальной  грамматики.  Семантика.  Прагматика / 

Труды  аспектологического  семинара  филологического  факультета  МГУ 

им. М.В. Ломоносова. Т. 1, М., 1997, с. 71-90. 

14. Селивёрстова О.Н. Семантика СВ и понятие "работы" / Труды аспектоло-

гического  семинара  филологического  факультета  МГУ  им.  М.В. 

Ломоносова. Т. 2, М., 1997, с. 99-114. 

15. Исаченко А.В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении со 

словацким. Ч. 2: Морфология. Братислава, 1960. 

16.  Кошмидер  Э.  Очерк  науки  о  видах  польского  глагола.  Опыт  синтеза / 

Вопросы глагольного вида. М., 1962, с. 105-167.  

17. Зализняк А.А., Шмелёв А.Д. Введение в русскую аспектологию. М., 2000. 

18.  Петрухина  Е.В.  Русский  глагол:  категории  вида  и  времени  (в  контексте 

современных лингвистических исследований). М., 2009. 

19.  Милославский  И.Г.  Морфология / В.А.  Белошапкова,  Е.А.  Брызгунова, 

Е.А. Земская и др. Современный русский язык. М., 1999. 

20. Шатуновский И.Б. Проблемы русского вида. М., 2009. 


 

Filologiya  məsələləri – №10, 2013

 

 98

21.  Герман  Э.  Вид  объективный  и  вид  субъективный / Вопросы  глагольного   

вида. М., 1962. 

22.  Мартиновский  Ю.А.  Общая  теория  приставочной  перфективации / Типо-

логия вида: проблемы, поиски, решения. М., 1998. 

23. Мартиновский Ю.А. Что такое глагольный вид в русском языке? / Труды 

аспектологического семинара филологического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова. Т. 2, М., 1997. 

24. Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970. 

25. Русская грамматика: В 2-х тТ. 1, М., 1980. 
Yüklə 3,19 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   50
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə