Азярбайъан милли елмляр академийасы м. Фцзули адына ялйазмалар институтуYüklə 3,19 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə45/50
tarix06.05.2017
ölçüsü3,19 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50

 

Ədəbiyyat  

1.  Cəmşidov  Ş. “ Azərbaycan yazılı dastan abidələrinin tədqiqi”. Bakı. Nurlan, 

2002. s. 40-50. 

2.  Dəmirçizadə Ə. Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi. 1hissə. Bakı. “Maarif”, 1978. 

3.  “Kitabi-Dədə Qorqud”. Bakı. 1962. 

4.  “Kitabi-Seyyid Battal Qazi”, Azərbaycan MEAƏİ, B-7698. 

5.  “Qəzavəti-Sultan Seyyid Battal, Azərbaycan MEAƏİ, X-1080 daşbasma çapı. h. 

1298/18-81. 

6.  “Qəzavəti-Sultan Seyyid Battal, Əİ, V86-1692, daşbasma h.1287/1871. 

7.  “Qəzavəti-Sultan Seyyid Battal”, MEAƏİ, XVI-165 daşbasma h.1329/m1911. 

8.  Musayeva A. “Battal Qazi dastanının prof. Əbdüləzəl Dəmirçizadəyə  məxsus 

olmuş əlyazma nüsxəsi haqqında” “Elm” qəzeti №4.1998. 

9.  Musayeva A. “Battal Qazi dastanının Bakı əlyazması”. 

     “Orta  əsr  əlyazmaları  və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri, VI elmi-

nəzəri konfransının materialları”. Bakı, 1998. 

10. Musayeva A. “Kitabi-Dədə Qorqud” dan sonra yaranmiş  oğuz türk abidəsi. 

Elmi araşdırmalar, elmi-nəzəri məqalələr məcmuəsi, 1-4, Bakı, 2002. 

11. Məlikova İ. “Babək Xürrəmi və Seyyid Battal”, Ədəbiyyat və incəsənət”, qəzeti, 

25. XII. 1988. 

12. Abdulkadir Karahan. “Battal Qazi” dastanı , “Türk kültürü və edebiyyatı”, 

İstanbul 1992, s.128 

13. Barthold V. “Battal Qazi Menkıbeleri”73, “İslam Medeniyyeti tarihi”, Ankara 

1963, s.206. 

14. Boratov P.N. “Battal”, İA.II s.344-351. 

15. Demir N.Erdem M.D. “Battal-Name”, HECE yayımları /Destan, 2006,s.19-26 

16. Demir N.Erdem M.D. “Battal-Qazi Destanı,” HECE yayımları / Destan, 2006,s. 

9-11 


 

Filologiya  məsələləri – №10, 2013

 

 427

17. Demir N. “Danişmend Qazi Destanı”,  HECE yayımları /Destan, 2006,s. 9-11 

18. Köprülü M.F. “Türk Edebiyyatı tarihi”, İstanbul 1926, s.295-303. 

19. Köprülü M.F. “Türk edebiyyatında ilk mutasavvufler”, “Diyanet işleri 

Başkanlığı yayımları”, Ankara 1928, s.28. 

20. Köksal H. “Battal Qazi dastanı”. Ankara. “Akcaq Başer matbaasi”, baskı     

2003. s.1. 

21. Yıldız A.”Battal Qazi” dastanında Tasavvüf ve Sembolizim”,Türk halklerinin 

edebi keçmişi; Türk destanları. Uluslar arası sempozium 2004, s. 159-166. 21. 

22. Гарбузова  В.С. “Сказание  о  Мелике  Данишменде”.  Издатель  “Восточной 

литературы” Москва, 1959, с. 85-92. 

 

Айбениз Рахимова О некоторых сравнениях экземплеров эпоса «Батталнамэ» 

Резюме 


 

Передававшийся из поколения в поколение, из уст в уста эпос о подвигах 

во  имя  распространение  Ислама  на  Ближнем  Востоке,  совершенных  Батталом 

Гази, прославившимся в войнах с Византией в VIII веке н.э. тюркским команди-

ром арабской армии, был записан в Турции в XII-XIII веках под названием “Ки-

таби-Сеййид  Баттал  Гази”.  Хран  в  Институте  Рукописей  АНАН  Бакинский 

экзамплер этого памятника был создан в XIII веке на основе более древнего текс-

та и в сравнении с турецкими изданиями характеризуеться своей лаконичностью. 

Установленное  в  результате  недавних  исследований  азербайджанских  ученых 

существование  серьезных  расхождений  между  текстами  турецких  изданий  из 

Бакинского  экземплера  представляется  научной  общественности.  Статья  пред-

назначается ученым текстологам, изучающим историю языковедения и содержит 

в себе новые и полезные филологические факты. 

 

Aybeniz Rahimova 

On particular comparisons of editions of the “Battalname” epos 

Summary 


 

The epos passed verbally from generation to generation about the feats on the 

way of expansion of the Islam in the Middle East undertaken by Battal Gazi, the 

turcoman commander of the Arab army, who gained glory during wars against 

Bizantium in the VIII

th 


century A.D., was inscripted in Turkey in the XII-XIII

th

 centuries A.D., under the title “Kitabi-Seyyid Battal Gazi”. The İnstitute of 

Manuscripts of the ANAS stores the Baku copy of that monument which was 

created in the XIII

th

 century A.D. on the basis of the more ancient text and particular for its laconic nature compared to the Turkish editions. The existence of 

the serious discrepancies between the texts of the Turkish editions and the Baku 

copy establised in the result of recent studies by the Azerbaijani scientists is ??? 

presented to the academic community. The article is destined to the textologists 

studing history of linguistics and contains new and useful philologic facts. 

 

Rəyçi: Pprofessor Azadə Musayeva  

 

Filologiya  məsələləri – №10, 2013

 

 428

 

                                                        ГЮНЕЛЬ РАСУЛОВА  Бакинский Государственный Университет 

gunel@mail.ru  

ЗНАЧЕНИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЖУРНАЛА «МОЛЛА 

НАСРЕДДИН» В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

НАЧАЛА XX ВЕКА 

 

Açar sözlər: təhsil, özünüdərketmə, insanlar, satira, müsəlmanlar, irəlləyiş, 

məqsəd,yüksəliş, formalaşma.

 

Ключевые  слова:  просвещение,  самосознание,  народ,  сатира,  мусульмане, 

продвижение, цель, подъем, формирование. Key words: education, self-awareness, people, satire, Muslims, promotion

purpose, lifting, development. 

 

 XX в.  в  Азербайджане  начался  под  знаком  подъема  национально-об-щественного  самосознания,  развития  политической  активности  народа  в 

результате революционных событий 1905 и февраля 1917. Появились школы с 

преподаванием  на  родном  языке,  издавалось  множество  газет  и  журналов: 

«Шарки-Рус» («Русский  Восток»), «Хаят», «Седа», «Гюнеш» «Иршад», 

«Молла Насреддин», «Дебистан», «Фиюзат», «Бахлул» «Зембур», «Мектеб» и 

др.,  создавались  реальные  условия  для  интенсивного  развития  литературы, 

формирования  крупных  творческих  индивидуальностей.  Среди  них  следует, 

прежде всего, назвать драматурга Наджаф-бека Везирова (1854–1926), прозаи-

ка,  драматурга,  издателя  Джалил  Мамедкулизаде (1866–1932), поэта  Сабира 

(1862–1911) и многих других.            

 

  Начало прошлого столетия отмечено не только нефтяным бумом и бур-ным  строительством,  расцветом  неповторимого  зодчества  Баку,  но  и  подъе-

мом  национального  движения,  происходившим  на  фоне  революционных 

событий 1905-1907 годов. Ярчайшим выражением протестного национального 

движения  стал  сатирический  журнал  «Молла  Насреддин».  Спустя  столетие 

мы еще полнее, чем прежде, понимаем, насколько прозорливым, талантливым 

литератором,  блестящим  публицистом    и  просветителем  был  Джалил 

Мамедкулизаде.  В  те  революционные  дни 1906 года  вышел  в  свет  журнал 

«Молла  Насреддин»  и  Джалил  Мамедкулизаде,  оценивая  значение  этого 

события, писал, что «Молла Насреддин» «создала сама природа, само время». 

Почвой для создания этого журнала было прежде всего время. 

  Художественное  творчество  Дж.Мамедкулизаде  многогранно.  Оно 

включает  в  себя  жанры  рассказа,  повести,  новеллы,  драмы  и  публицистики. 

Продолжая  в  своем  творчестве  традиции  реализма  М.Ф.Ахундова, 

Дж.Мамедкулизаде обращается к жизни простого народа, забитого крестьяни-

на, ополчается против всего, что мешало ему жить свободно и без лишений, 

что уродовало и оскорбляло его человеческое достоинство. Оружие писателя- 

это смех, его различные формы и проявления, оттенки и краски. Нередко это и 

смех  сквозь  слезы,  ибо  объектом  воспроизведения  у  писателя  становятся 

прежде всего простые, задавленные суевериями и предрассудками добрые лю-


 

Filologiya  məsələləri – №10, 2013

 

 429

ди, честные труженики, такие, как Мамед-Гасан ("Пропажа осла") или штука-

тур Зейнал ("Уста Зейнал"), живущие надеждами на то, что своим праведным 

и  честным  трудом  удостоятся  милости  Аллаха-райского  блаженства  после 

смерти и это было их утешением. 

Мамедкулизаде  ввел  в  азербайджанскую  литературу  нового  героя — 

крестьянина,  фанатически  религиозного,  но  доброго  и  рыцарски  благород-

ного, способного на самопожертвование и подвиг: незаконченный цикл «Со-

бытия в селении Данабаш», «Почтовый ящик», «Уста-Зейнал», «Конституция 

в Иране». Суровыми сатирическими красками он рисовал образы самодоволь-

ных,  тупых  и  чванливых  помещиков,  беков,  ханов («Курбанали-бек», «БаРа-

шек»,  и  др.),  горячо  отстаивал  право  женщины  на  независимость  и  равноп-

равие, выступал против догм ислама (повесть «Пропажа осла», рассказы «Чет-

ки хана», «Молла Фазлали», «Жена консула», «Мясник», «Два мужа» и др.). 

Первое сообщение о «Молла Насреддине» появилось в газете «Возрож-

дение» 19 февраля 1906 года – объявление о готовящемся «кружком мусуль-

манской  интеллигенции»  издании  сатирического  журнала.  И  когда 7 апреля 

1906 года вышел первый его номер, «Молла Насреддин» стал целой эпохой в 

истории азербайджанской журналистики, литературы, общественной мысли, и 

Джалил  Мамедкулизаде  стал  отождествляться  народом  с  Моллой 

Насреддином.  Естественно,  на  Мирзу  Джалила  обрушился  шквал  критики,  и 

уже в четвертом номере журнала он, обращаясь к поливающим его грязью бе-

кам, ханам, моллам, сеидам и прочим, писал: «Почему вы меня бьете? За что? 

Ничего  страшного,  бейте.  Но  знайте,  о  моллы,  течение  времени  изменится, 

оно обновится, и мои серые и обездоленные братья начнут распознавать дру-

зей  и  врагов,  они  вырвут  толстые  дубинки  из  ваших  рук  и  начнут.....Об 

остальном я уже не говорю».  

«Молла  Насреддин»  в  очень  короткое  время  стал  читаем,  почитаем  не 

только в Азербайджане, но и во всех странах Ближнего и Среднего Востока. С 

выходом  первого  номера  журнала  Джалил  Мамедкулизаде  стал  восприни-

маться передовой интеллигенцией как выдающийся писатель, страстный пуб-

лицист, автор убийственных фельетонов, статей, рассказов. Все они вошли в 

золотой фонд азербайджанской литературы и журналистики, и, как покАзыва-

ет время, все они актуальны и теперь, что является лучшим памятником твор-

цу, мастеру,  человеку, столь  любившему  свой  народ, что  это  причиняло  ему 

огромную боль, публицисту, осмелившемуся бросить вызов как «сливкам» об-

щества, так и религиозным догмам, а в ответ подвергшемуся преследованию и 

даже остракизму... 

Мы знаем, что уровень каждого литературного события определяется в 

первую очередь новизной, привнесенной им в общественное сознание. В этом 

смысле журнал «Молла Насреддин» был новым событием не только в общест-

венно-литературной  мысли  Азербайджана,  но  и  в  то  же  время  в  истории 

мировой  литературной  теории.  Академик  Иса  Габиббейли  пишет,  что 

«Джалил  Мамедкулизаде,  издавая  журнал  «Молла  Насреддин»,  заложил 

основу  формирования  новой  общественно-литературной  среды  не  только  в 

Азербайджане, но и во всем кавказском регионе. Среда «Моллы Насреддина» 

–  это  значит  создать  новую,  реальную,  жизненную  и  демократическую  ли-


 

Filologiya  məsələləri – №10, 2013

 

 430

тературу, защитить интересы народа в литературе и печати, добиться пробуж-

дения  дремлющего  мусульманского  Востока  и  Азербайджана,  найти  способ 

сделать  литературу  достоянием  всех  слоев  общества,  а  не  только  одной  его 

прослойки, воспитать  новое литературное поколение, способное воплотить  в 

жизнь эти задачи и т. д.» 

Время,  когда  начал  издаваться  этот  журнал,  было  новым  временем  на 

Кавказе  и  всем  Востоке.  Журнал  начал  издаваться  во  время  повсеместного 

распространения идей национального освобождения, народного сознания, вы-

полняя  миссию  поддержать  и  стимулировать  эти  идеи,  его  основной  целью 

было открыть глаза всего мусульманско-тюркского народа на новый мир. Все 

его труды и силы были направлены на это. Кто же были герои этого журнала? 

Те, кто пил кровь народа, вынуждая его вести полную горя жизнь отвержен-

ного, кто душил стремление народа к свободе, держал его в плену невежества, 

выступает  против  науки,  образования,  прогресса,  открытия  нового  мира. 

 

Журнал, говорящий о душе народа, с сердечной заботой освещающий его горести, и не только освещающий, но и ищущий пути избавления от этих 

горестей,  скоро  стал  очень  популярным  в  народе.  Круг  его  тем  не 

ограничивался только Азербайджаном, журнал быстро стал любимым на всем 

Кавказе, в Турции, Средней Азии, Индии; в ряде государств Востока, особен-

но в Южном Азербайджане, он был встречен с большим интересом, широко 

распространился и оказал сильное влияние. 

  Редактор  журнала,  обращаясь  к  авторам,  советовал  им  писать  на  род-

ном  тюркском  языке.  Журнал  не  удовлетворялся  поиском  решения  только 

внутренних проблем страны, его цель была еще дальше. Журнал поддерживал 

национально-освободительную  борьбу,  начавшуюся  в  странах  Востока, 

критиковал  государство  и  его  официальных  лиц,  которые  препятствовали 

этому в Иране и Турции. Острые сатирические стихи, статьи и карикатуры за 

короткий  срок  сделали  журнал  известным  и  любимым  на  всем  Востоке.  Од-

новременно  распространение  в  международном  масштабе  азербайджанской 

сатирической  литературы XX века  было  закономерным  продолжением  азер-

байджанской  классической  литературы,  обладающей  всемирным  значением. 

Под  влиянием  «Моллы  Насреддина»  появляются  новые  журналы,  такие,  как 

«Сури-Исрафил» в Тегеране, «Насими-Шимал», «Амузитан» в Реште, а также 

поэты-сатирики. 

  Журнал от имени мудреца Моллы Насреддина выражал идеи револю-

ции 1905—1907 годов, а также идеи рабочего движения в Закавказье. Они об-

ращались к народной лексике и речевым формам, а там, где язык был бесси-

лен  что-либо  сделать  (ведь  существовала  масса  неграмотных),  вступала  "в 

разговор"  карикатура,  которая  оказывалась  нередко  красноречивее  многих 

слов.  Так,  уже  в  первом  номере  была  помещена  своего  рода  "программная" 

для деятельности журнала карикатура: помещение, в нем сладко спят и видят 

сны добропорядочные мусульмане.  

И это происходит во время, когда на дворе уже во всем величии своих 

культурных и научно-технических достижений обосновался XX век. Умирот-

воренными  и  вполне  довольными  выглядят  на  рисунке  правоверные:  мир  и 

покой  снизошли  на  них  в  сладком  сне,  из  которого  их  может  вывести  разве 


 

Filologiya  məsələləri – №10, 2013

 

 431

что чудо...  Журнал и его редактор подсказывали читателю всмотреться в ок-

ружающую  действительность,  полную  суеверия  и  фанатизма,  обратиться  к 

своей  собственной  жизни,  представить  жизнь  тысяч  других  людей,  на-

ходящихся под ярмом эксплуатации, помогали находить причины социальной 

несправедливости, отсталости и невежества масс.  

  Иллюстрации журнала – это шедевры графики, это не просто смешные 

рисуночки,  карикатуры:  каждая  из  них – целый  рассказ,  прочитав  его,  не 

просто  посмеешься  и  забудешь,  он  заставляет  вновь  и  вновь  возвращаться  к 

нему. На многих иллюстрациях присутствует Молла Насреддин, он не только 

наблюдает за разворачивающимся сюжетом: не знаю, как у других, но у меня 

создалось впечатление, что он наблюдает и за мной, за моей реакцией, он как 

бы  требует  не  забыть  увиденное,  сделать  что-то  для  своих  героев. «Молла 

Насреддин» – первая школа азербайджанского сатирического рисунка, и, как 

показало время, карикатура оказалась еще одним жанром, где выплеснулся та-

лант народа. Школу создал Дж. Мамедкулизаде, призвав на помощь художни-

ков  из  Германии,  например  Роммера,  Шеллера  и  других,  которые  сыграли 

огромную роль в становлении этого вида изобразительного искусства в Азер-

байджане.  Более  того,  в  журнале  сотрудничал  замечательный  азерБайд-

жанский художник Азим Азимзаде – создатель своей школы искусства, кото-

рая  живет  по  сей  день...  Его  острые  сатирические  рисунки  на  политические, 

бытовые  и  антирелигиозные  темы  печатались  с 1906г.  в  журналах  «Молла 

Насреддин» и положили начало азербайджанской сатирической графике.  

Вскоре ряды "молланасреддиновцев" пополнили видные азер-

байджанские писатели и публицисты Мирза Алекпер Сабир, Абдуррагим-бек 

Ахвердиев, Мамед Сеид Ордубади, Ю.В.Чеменземинли, Дж. Джаббарлы, 

Узеир Гаджибеков, поэты Али Назми, 

Аликули Гамкусер, Б. Аббасзаде и др. Многие произведения, 

напечатанные в журнале, вошли в золотой фонд азербайджанской литературы 

и журналистики, и, как показывает время, все они актуальны и теперь. 

 

                                                 Литература  

1. Габиббейли И. Джалил Мамедкулизаде: среда и современники. Нахчыван: 

Аджеми, 2009, 424 с. 

2.  Ахундов Н. Сатирические журналы Азербайджана (190601920 годы).  

     Баку, 1968, 354 с. 

3.  Мамедкулизаде Дж. (Молла Насреддин). Драматургия и проза. Баку:  

    АГУ, 1958, 807 с. 

4.  Молла Насреддин, 1906, № 10, с. 3-4. 

5.  Ордубади М.С. Саттархан // За Родину, 1942, № 2. 

6.  Конституционная монархия // Молла Насреддин, 1908, № 10, с. 3-4. 

7.  Мюджири  Дж.  Карикатуры  «Моллы  Насреддина»  и  иранская  печать              

// Гобустан, 1982, № 2. 

8.  Гусейнов  Ф.  Молла  Насреддин  и  молланасреддинцы.  Баку:  Язычы, 1986, 

277 с.  


 

Filologiya  məsələləri – №10, 2013

 

 432

9.  Ахундов  Н,Ф,  Азербайджанские  сатирические  журналы.  Баку:  Изд.АН 

Азерб.ССР, 1968. - 356 с,  

10.  Ахундов  Н.Ф.  Об  истории  издания  журнала  "Молла  Насреддин". -Баку: 

Азернешр, 1959. 250 с.  

                                                                                         

   Günel Rəsulova  

XX əsr əvvəllərində Azərbaycan ədəbiyyatında maarifləndirici "Molla Nəsrəddin" 

jurnalının mənası 

Xülasə 


 

"Molla Nəsrəddin" Azərbaycan xalqının mütərəqqi qüvvələrini, demokratik 

düşüncəli insanlarını öz ətrafında toplaya bilib. Jurnalda Ömər Faiq Nemanzadə

Mirzə Ələkbər Sabir, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Əli Nəzmi, Əliqulu Qəmküsar, 

Məmməd Səid Ordubadi, Mirzəli Möcüz və başqa şair, yazıçı və jurnalistlər, o cüm-

lədən, Oskar Şmerlinq, İ.Rotter, Əzim Əzimzadə kimi rəssamlar fəaliyyət göstərir-

dilər. Molla Nəsrəddin jurnalının ilk sayının üz səhifəsində verilən şəkildə yuxuya 

getmiş bir dəstə müsəlman təsvir olunur. Şərqin müdrik ağsaqqallarından hesab olu-

nan Molla Nəsrəddin onları oyatmağa çalışır. Sayın ikinci səhifəsini "Sizi deyib gəl-

mişəm" məqaləsi bəzəyir. Sonrakı  səhifələrdə satirik xəbərlər, teleqramlar, atalar 

sözü, "Dəllək" hekayəsi, "Lisan" bəlası felyetonu və dörd karikatura çap olunmuş-

dur. Jurnal İran, Türkiyə, Misir, Hindistan, Mərakeş kimi ölkələrə də yayılaraq ora-

dakı xalqların sosial-mədəni tərəqqisinə müsbət təsir gostərmişdir. Jurnal çar Rusi-

yasının bütün müsəlman bölgələrində, Yaxın və Orta Şərq ölkələrində yayılıb, islam 

dünyasında demokratik mətbuatın inkişafına təsir göstərib.

  

 "Molla Nəsrəddin" jurnalının təsiri altında Azərbaycanda "Bəhlul" , "Zən-bur" , "Mirat" , "An" , "Kəlniyyət" , "Lək-lək" , "Tuti" , "Məzəli" , "Babayi-Əmir" , 

"Tartan-Partan" , "Şeypur" , "Zənbur" , "Məşəl"  kimi Azərbaycan dilində nəşr olu-

nan satirik jurnallarla yanaşı, bu dövr Bakıda rus dilində "Cigit" , "Vay-vay" , "Ba-

kinskoe qore" , "Biç" , "Adskaya poçta" , "Bakinskiye strelı" , "Baraban" kimi sa-

tirik jurnallar da dərc olunurdu.

  

 Hətta XXI əsrdə  də jurnalın ideyalarının davamçıları var. Müxtəlif veb-

saytlarda və sosial şəbəkələrdə Molla Nəsrəddin səhifələri yaradılır, jurnalın 

müxtəlif saylarındakı məqalələr və karikaturalar oxucularla paylaşılır. 

 

                                                                                                   Gunel Rasulova  Meaning of educational magazine "Molla Nasreddin" in Azerbaijani literature of the 

early XX century 

Summary 

 

"Molla Nasreddin" Azerbaijan's progressive forces, the democratic-minded 

people could gather around. Omar F. Nemanzadeh magazine, Sabir, Abdurrahim 

Haqverdiyev, Ali Nazmi, Aligulu Gamkusar, MSOrdubadi, Mirzali Mojuz and ot-

her poets, writers and journalists, including Oscar Shmerling, IRotter, operated by 

artists such as Azim-zade. The cover of the first issue of the journal Molla Nasred-

din went to sleep with a bunch of Muslims is described. Molla Nasreddin, which is 

considered wise elders will seek to arouse them from the East.   

Filologiya  məsələləri – №10, 2013

 

 433

  Journal of Iran, Turkey, Egypt, India, Morocco, spread to countries such as 

the socio-cultural development of the people there had a positive impact. Journal of 

the Muslim regions of Tsarist Russia, the Middle East, have spread across the 

Islamic world had an impact on the development of a democratic media. "Molla 

Nasreddin" magazine under the influence of "Bəhlul", "Zənbur", "Mirata", "An", 

"Kəlniyyət", "Lek-Lek", "Tuti", "Funny", "Babai-Amir", "Tartan -Partan "," 

Trumpet "," Zənbur "," Fire ", the satirical journals published in English as well as 

Russian language in this period," Bakinskoe Kore "," Adskaya mail "," Bakinskie 

strelı "was published as a satirical magazines.

 

 

Even in the twenty-first century followers of the magazine's ideas. Molla Nasreddin pages on different web sites and social networks are created, magazine 

articles and cartoons  shared with readers.

 

 

Rəyçi:          Ramiz Əsgərov                filologiya üzrə elmlər  doktoru 

 

  

 

 


1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə