Азярбайъан милли елмляр академийасы м. Фцзули адына ялйазмалар институтуYüklə 3,19 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/50
tarix06.05.2017
ölçüsü3,19 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   50

Freeman and slave,  patrician and plebeian, lord and serf, guild –master and 

journeymen, in a wordoppressor and oppressed, stood in constant opposition to 

one another, carried on an uninterrupted, now hidden, now hidden, now open fight, 

a fight that each time ended, either in revolutionary re-construction of society at 

large, or in the common ruin of the contending classes” mətndə “freeman”-azad 

insan və “slave”-qul, “patrician”-zadagən və “plebeian”-aşağı təbəqədən olan insan 

, “lord”-hökmdar və “serf”-qul, “guild-master”-gildiya sahibi və “journeyman”-

kiçik usta, “hidden”-gizli və “open fight”-açıq mübarizə” oppressor(zülm verən) və 

oppressed(zülmə məruz qalan) kimi sözlər bir- biri ilə antonimlik təşkil edir.  

Biz həmçinin  İngilis və Azərbaycan dillərində  işlənən atalar sözləri və 

məsəllərdə də antonim sözlərə geniş şəkildə rast gələ bilərik. Məsələn,  

After a storm comes fair weather, after sorrow comes joy- Hər zülmət gecenin 

bir nurlu sabahı var. 

An hour in the morning is worth two in the evening – Axşamın xeyirindənsə 

sabahın şəri yaxşıdır. 

Never put off till tomorrow what you can do today -Bu günün işini sabaha 

qoyma  


You can’t teach an old dog new tricks- Qoz beli qəbir düzəldər. 

Knowledge is light,  ignorance is darkness  - Bilik aydınlıqdir,cahillik 

qaranlıq 

Easy come, easy go-Yeldən gələn, yeldən gedər. 


 

Filologiya  məsələləri – №10, 2013

 

 79

Native dogs are fighting here, foreign ones should not interfere - Yerli gəldi, 

yersiz qaç. 

Two wrongs don’t make a right- Yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidi

yamanlığa yaxşılıq nər kişinin işidi. 

  

 

Ədəbiyyat  

1.  H.Hüseynzadə “Müasir Azərbaycan dili” 

2.  “Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti” 

3.  Bloonifield L. Language. – Chicago: The University of Chicago Press, 1984.     

– 564  

4.  Briab M. Semantics: Studies of the science of meaning . – N.Y. : Dover Publications, Inc., - 1964. – 314 p.  

5.  Ginsburg R.S. A Course in Modern English Lexicology. M., 1979. 20.  

6.  Антрушина, Г. Б. и др. Лексикология английского языка : Учебное 

пособие для вузов / Г. Б. Антрушина, О. В. Афанасьева, Н. Н. Морозова.    

– 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2001. – 287 с. 

7.  Арнольд, И. В. Лексикология современного английского языка : Учебник 

для институтов и факультетов иностранных языков : / И. В. Арнольд. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 1986. – 295 с. 

8.  Гвишиани, Н. Б. Современный английский язык : лексикология = Modern 

English Studies. Lexicology : учебное пособие для вузов : [на англ. языке] / 

Н. Б. Гвишиани. – М. : Академия, 2007. – 218 с. 

 

      Elzana Musayeva The opposite words which are using in English and Azerbaijan languages and their 

characteristic feature 

Summary 

 

Antonyms (Greek “anti” - opposite, “onyma” – name) are words belonging to the same part of speech, identical in style and having opposite denotative meanings. 

For example: “light” - Antonyms are usually believed to appear in pairs. Yet, this is 

not true in reality. For instance, the adjective “cold” may be said to have “warm” 

for its second antonym, and the noun “sorrow” may be very well contrasted with 

“gaiety”. We can base on the definition antonyms as two or more words belonging 

to the same pat of speech, contradictory or contrary in meaning, and interchangeab-

le at least at some contexts. However, polysemantic word may have an antonym or 

several antonyms for each of its meanings.  

Morphological classification of antonyms includes two types of antonyms: 

absolute or root antonyms (with root polarity), and derivational antonyms (which 

has morphems with polar meanings). As for the same antonymic pair, they reveal 

nearly identical spheres of collocation. Almost every word can have one or more 

synonyms. Comparatively few have antonyms. Antonymic pairs, also irrespective 

of part of speech, concern direction and position in space and time. The main 

criterion of antonyms is steady using their pairs in contexts. Antonym pairs thread 

Modern English. There is the describing of different types of oppositeness, and  

Filologiya  məsələləri – №10, 2013

 

 80

subdivides them into three types: complementary, antonyms, and converseness. 

Complementaries (like other antonyms) are regularly contrasted in speech and the 

elements of a complementary pair have similar distribution. Conversives (or 

relational opposites) denote one and the same referent or situation as viewed from 

different points of view, with a reversal of the order of participants and their roles.    

 

Елзане Мусаева Антонимные слова в английском и Азербайджанском языке, их особенность 

Резюме 


 

Антонимы – это слова одной части речи, различные по звучанию и напи-

санию, имеющие прямо противоположные лексические значения. 

Лексические  единицы  словарного  состава  языка  оказываются  тесно 

связанными не только на основании их ассоциативной связи по сходству или 

смежности  как  лексико-семантические  варианты  многозначного  слова. 

Большинство  слов  языка  не  содержит  признака,  способного  к  противопос-

тавлению,  следовательно,  антонимические  отношения  для  них  невозможны, 

однако, в переносном значении они могут обрести антоним. Таким образом, в 

контекстуальной  антонимии  антонимические  отношения  слов  с  прямым  зна-

чением возможны, и тогда эти пары слов несут эмфатическую нагрузку и вы-

полняют особую стилистическую функцию. 

Антонимы возможны у таких слов, значения которых заключают в себе 

противоположные качественные оттенки, но в основе значений всегда лежит 

общий признак (вес, рост, чувство, время суток и т. д.). Также противопостав-

лены могут быть только слова, принадлежащие к одной грамматической или 

стилистической  категории.  Следовательно,  языковыми  антонимами  не  могут 

стать слова, относящиеся к разным частям речи или лексическим уровням. 

 

Rəyçi:         Səadət Abdulrəhmanova                filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

 

  

 

Filologiya  məsələləri – №10, 2013

 

 81

   ELNURƏ ZƏRBALİYEVA 

 Odlar Yurdu Universiteti 

  e_zerbali@mail.ru 

 

 

SÖZ YARADICILIĞINDA OMONİMLƏRİN YERİ 

 

Açar sözlər: dilin semantik sistemi, semosiologiya, omonimlər, omofonlar, 

omoqraflar və paronimlər 

Ключевые слова: Семантическая cистема языка, семасиология, омонимы, 

омофоны, омографы и паронимы  Key words: semantical system of language, semasiology, omonyms, omophons, 

omographs and paronyms 

 

Nəzəri dilçiliyin əsrlər boyu inkişafı  əsasında onun bir sıra  şöbələri yaranıb müəyyənləşmişdir. Belə müstəqil şöbələrindən biri də semasiologiyadır.  

Semasiologiya- dilin semantik sistemi haqqında linqvistik təlimdir. Bu termin 

yunan mənşəli olub, “semasio”- məna, fikir, “loqos” isə təlim anlayışını bildirir.  

Semasiologiyanın kökü söz və ifadənin mənşəcə öyrənilməsi ilə bağlıdır. 

Məlumdur ki, sözün mənşəyi haqqında düşüncələr hələ eramızdan çox-çox əvvəl 

qədim və antik nelmdə təşəkkül tapmışdır. Bu məsələlərlə bağlı semantik hadfisə-

lərin şərhinə də yer verilmişdir. Məsələn, müasir semasiologiyanın ən vacib prob-

lemlərindən biri çoxmənalılıq problemi öz başlanğıcını yunan mütəfəkkiri Aristotel-

dən götürmüşdür.  

Dilin semantik hadisələri lüğət işləri ilə  əlaqədar da şərh edilmişdir. Bizim 

eranın II əsrində Çin alimi Lyu Si yaratdığı “Şi min” adlı lüğətində semasiologiya 

məsələrinə xüsusi yer vermişdir.  

Semantika məsələlərinə dair dərin tədqiqatlar aparmış alman alimi Karl Ray-

ziq 1820-ci ildə semasiologiyanı dilçiliyin müstəqil şöbəsi kimi ayırmış və bu şöbə-

nin məqsəd və vəzifələrini müəyyənləşdirməyə səy etmişdir. Semasiologiyanın bir 

şöbə kimi müstəqilləşməsində  fıransız dilçisi Mişel Brealın xüsusi xidmətləri 

olmuşdur. Onun bəzi alimlər tərəfindən linqvistik semantikanın atası hesab edilməsi 

heç də təsadüfi deyil. Mişel Brealın “Essai de Semantigue” adlı əsəri semasiologi-

yanın tarixində əvəzsiz əhəmiyyət kəsb edir.  

Dilin semantikası olduqca çoxcəhətli və mürəkkəbdir. Bu movzu ilə  təkcə 

dilçilik deyil, məntiq və fəlsəfə də məşğul olur. Filosoflar tədqiq etdikləri bu sahəni 

fəlsəfi semantika, məntiqşünaslar isə məntiqi semantika adlandırırlar. 

Dildə söz və ifadənin mənası, mənanın dəyişməsi- mənanın genişlənməsi, 

daralması, sözün məcazi məna bildirməsi, çoxmənalılıq, omonimlik, antonimlik, və 

sair kimi semasioloji məsələlərin tədqiqi semasiologiya şöbəsinin mövzusunu təşkil 

edir.  


Semasiologiyanın tərkib hissəsi olan omonimlər dünya dillərində geniş yayıl-

mışdır. Formaca eyni, mənaca müxtəlif olan leksik vahidlər omonim sözlər adlanır. 

Məsələn: 

Ingilis dilindəki “light” sözünün bir neçə mənası vardır. Məsələn: 

This box is very light. 

My room is very light.  

Filologiya  məsələləri – №10, 2013

 

 82

Birinci cümlədəki “light” sözü “yüngül” mənasında verilmişdir. Ikinci 

cümlədəki “light” sözü isə “işıqlı” mənasını daşıyır. “Run fast (quickly) and stand 

fast (firmly) ifadələri arasındakı fərq onların mənalarındadır. 

“A clean fast is better than a dirty breakfast; 

Who feasts till he is sick, must fast till he is well.” 

Nümunədə omonim kimi verilmiş “fast” sözü istifadə şərtlərindən asılı olaraq, 

müxtəlif məna dəyəri qazanır. Hər bir omonimik cütlük omonim lüğıtlərində sada-

lanır. Omonimlik çoxlu dildə mövcuddur, ancaq ingilis dilində birhecalı sözlər ara-

sında xüsusilə tez-tez rast gəlinir. "Oksford ingilis dili lüğəti"də omonim siyahısın-

da verilən 2540 omonimlərdən 89%i birhecalı sözlərin payına düşür. və yalnız, 

9.1% iki hecalı sözləridir. Onların morfoloji quruluşlarının nöqteyi-nəzərindən, 

onlar əsasən təkmorfem sözlərdir. 

Omonimliyi təşkil edən sözlər həm eyni bir nitq hissəsinə, həm də ayrı-ayrı 

nitq hissələrinə aid ola bilər. Məsələn: “If you dust the bedroom you have to remove 

the  dust.” Verilmiş cümlədə birinci halda “dust” feildir, “təmizləmək” mənasında 

nəzərdə tutulub. Ikinci halda isə “dust” isimdir və “toz” mənasındadır. 

Omonimlər öz zahiri cəhətinə görə çoxmənalı sözlərə oxşayır. Çünki çoxmə-

nalı sözlər də formaca eyni, mənaca müxtəlifdir. Lakin, daşıdığı  mənalarına görə 

omonimlər çoxmənalı sözlərdən fərqlənir. Çoxmənalı sözlərdə mənalardan biri əsas, 

digərləri isə ondan törəmə olur. Yəni çoxmənalılıq sözün əsas mənasının məcazlaş-

ması yolu ilə yaranır. Məsələn: 

Fire, n:  

I.  Flame 

II.  An instance of destructive burning: a forest fire 

III. Burning material in a stove, fireplace: There is a fire in the next room. A camp 

fire. 

IV. The shooting of guns: to open (cease) fire. V.  Strong feeling, passion, and enthusiasm: a speech lacking fire. 

 Omonimlərdə isə sözün mənaları arasında heç bir bağlılıq yoxdur, onlar ayrı-

ayrı leksik vahidlərdir. Məsələn:  

board, n - a long and thin piece of timber 

board, n - daily meals, esp. as provided for pay, e.g. room and board 

board, n - an official group of persons who direct or supervise some activity, 

e.g. a board of directors. 

Omonimlərin çoxmənalı sözlərdən fərqini qısaca olaraq aşağıdakı kimi qeyd 

etmək olar: 

1.  Çoxmənalı sözlərdən fərqli olaraq, omonimlər ayrı-ayrı mənaları bildirir. 

2.  Çoxmənalı sözlərdən fərqli olaraq, omonimlər yalnız həqiqi mənada olur. 

3.  Çoxmənalı sözlərdən fərqli olaraq, omonimlər həm eyni, həm də ayrı-ayrı nitq 

hissələrinə aid olur. 

Söz yaradıcılığında omonimlər müxtəlif üsullarla yaranır. Bu üsullardan biri 

fonetik dəyişiklikdir.Söz tarixi inkişafda dəyişikliyə məruz qalır. Belə dəyişikliklə-

rin nəticəsində, sözlər  əvvəllər fərqli  şəkildə  tələffüz edilsələr də tarixi inkişaf 

prosesində sözlərin eyni səslənməsi formalaşır. 

Məsələn, müasir ingilis dilində omonim cütlüyü olan “Night” and “knight” 

sözləri qədim ingilis dilində omonim deyildilər, çünki ikinci sözdəki "k" samiti  

Filologiya  məsələləri – №10, 2013

 

 83

tələffüz edilirdi. Başqa bir misalda “to write”feili ilə “right” sifəti omonimdir, am-

ma “to write”feilinin qədim ingilis dilində olan variantı “to writan” ilə “right” 

sifətinin qədim variantı “reht” yaxud “riht” sözləri arasında fərq böyükdür. Eləcə də 

, sea(dəniz) isimi qədim ingilis dilində sae kimi, to see(görmək) feili isə seon kimi 

yazılırdı. Belə  fərqi  work(iş)  isimi ilə  to work(işləmək) feili arasında da görmək 

olar; bu sözlərin qədim ingilis dilindəki qarşılıqları wyrkean və weork – dir. 

Omonimlərin yaranma üsullarından biri də alınma sözlərdir. Alınma sözlər 

fonetik uyğunlaşmanın son mərhələsində dildə olan doğma sözlərlə uyğunlaşır. “rite 

- to write - right" omonimik qrupunda olan sözlərdən ikinci və üçüncü söz ingilis 

dilinin öz mənşəyinə aiddir, amma “rite” sözü Latın mənşəlidir (Latin “ritus”). 

İngilis dilində bir çox dillərdən alınmış sözlər vardır. Bu sözlər zaman keçdik-

cə dildə formalaşaraq dildə  əvvəldən mövcud olmuş sözlərlə omonimlik yaradır. 

Misal üçün fransız dilindən alınmış race[reis]-(running) və müasir ingilis dilində 

mövcud olan race[reis] (a distinct ethnical stock) sözləri tarixi dəyişikliklər nə-

ticəsində omonim cütlüyünə çevrilmişdir.. 

Söz yaradıcılığının bir növü olan çevrilmə (conversion) də omonimliyin 

inkişafına xeyli töhfə vermişdir.Buna misal olaraq “comb” n - “comb” v; “pale” adj. 

- “pale” v; “make” v - “make” n omonim cütlüklərini göstərə bilərik. bu tip 

omonimlər müxtəlif nitq hissələrinə aid olur və leksiko-qrammatik omonimlər 

adlanır. Söz yaradıcılığının başqa bir növü olan qısaltmalar(shortening) da ingilis 

dilində omonimlərin sayını artıran amillərdən biridir.Məsələn, “fan” sözü “fanatic” 

[fənætik] sözünün qısa formasıdır. bu sözün ontonim qarşılığı Latın dilindən alın-

mış “fan” (an element for waving and produce some cool wind) sözüdür. “rep” sözü 

4 omonimə malikdir: 

1)  rep = repertory; 

2)  rep = representative

3)  rep = reputation; 

4)  rep = repetition (in school slang smth, need to know by hard) 

Dildə omonimlərin yaranmasının digər bir növü də abbreviaturalardır. Müəs-

sisə, təşkilat və ya ölkə adının baş  hərflərlə  qısaldılması ingilis dilinin lüğıt 

tərkibində artıq mövcud olan hər hansısa bir sözə uyğun gələ bilər. Misal: Amerika 

Birləşmiş  Ştatları (United States of America) qısaca olaraq US yazılır. Bu da 

tələffüzü zamanı us əvəzliyinə uyğundur. 

Səs yamsılama ilə düzələn sözlər həmçinin başqa sözlər ilə omonim cütlərini 

formalaşdıra bilər: bang( n, a loud, sudden, explosive noise) – bang (n, a fringe of 

hair combed over the forehead). Həmçinin, mew (n, the sound the cat makes) - mew 

(n, a sea gull) – mew (n, a pen in which poultry is fattened) - mews (small terraced 

houses in Central London). 

Məlumdur ki, dildə ayrı-ayrı kök sözlərin omonim olması ilə yanaşı, bəzən 

nitq prosesində müxtəlif mənalı sözlərin eyni şəkildə  səslənməsi hadisəsi də baş 

verir. Bu da omonimlik hesab olunur. Dilçilikdə omonimlərin fonetik omonimlər- omofonlar və morfoloji omonimlər- omoqraflar tipi şərh olunur. 

Ingilis dilində  fərqli qruluşa malik olan sözlərin eyni səslənməsinin  şahidi 

oluruq. Məsələn: 

1.  sea [si:] – dəniz    

see [si:] – görmək;  

2.  buy[baı] – almaq   

 by[baı] – yanında;  


 

Filologiya  məsələləri – №10, 2013

 

 84

3.  know[nau] – bilmək 

now[nau] - indi;  

4.  I [aı] – mən,  

 

eye[aı] – göz; 5.  for[fo:] – üçün,   

 four[fo:] – dörd;  

6.  knight[naıt] – cəngavər night[naıt] – gecə;  

7.  not[not] –  xeyr  knot[not] – düyün ;  

8.  or[o:] – yaxud 

 

oar[o:] – avar ;  Bu sozlərin hərf tərkibi fərqli olsa da səslənməsi eynidir. Belə sözlər  omofonlar 

adlanır. The play-wright on my right thinks it right that some conventional rite should 

symbolize the right of every man to write as he pleases – cümləsində istifadə olnan 

wright, right, rite, right və  write  sözləri fərqli hərf tərkibinə malik olsalar da 

səslənməsi eynidir. Verilmiş nümunədəki omofonlar eyni zamanda, fərqli nitq 

hissələrinə  də aiddir. Bu cümlədə [raıt] səs kompleksi həm isim, həm sifət, həm 

zərf, həm də feil kimi verilmişdir və dörd fərqli hərf tərkibinə, altı  fərqli mənaya 

malikdir.  

Omofonlar, eyni zamanda böyük hərflərdən istifadə etməklə də yaranır. “How much is my milk bill?” 

“Excuse me, Madam, but my name is John, not Bill.” 

Nümunənin birinci cümləsində istifadə olunmuş  bill  sözü  hesab  mənasında, 

ikinci cümlədə işlədilmiş Bill sözü isə ad mənasında verilmişdir. 

Digər tərəfdən, bütöv cümlə omofonik ola bilər:  The sons raise meat – The sun’s rays meet. – cümlələrini təşkil edən sözlərin hərf tərkibi fərqlidir. Amma buna 

baxmayaraq, hər iki cümlə eyni səs tərkibi ilə tələffüz edilir. Omoqraflar isə yazılışı eyni, tələffüzü fərqli olan sözlərdir. Omoqraflar 

cümlədə iki grammatik funksiya nəticəsində yaranır. Məsələn, When I graduate [‘grædjueit] the University, I’ll become a graduate [‘grædjuit]; Don’t desert 

[di’zə:t] me here in the desert ['dezət].  

Verilən misallardan göründüyü kimi, omoqraf cütlüklərindən biri isim, biri isə 

feil kimi işlənmişdir. Aşağıdakı omoqraf cütlüklərə nəzər salaq: 

bow [bou] – bow [bau]; lead [li:d] – lead [led]; row [rou] – row [rau]; 

sewer [‘soue] – sewer [sjue]; tear [tie] – tear [t

ε

e]; wind [wind] – wind [waind] . 

Verilmiş bu nümunələrdə tələffüz fərqi olduğu kimi, məna fərqi də vardır.  

Əksər hallarda omoqrafların tələffüzlərindəki fərq ya onların vurğularında, ya 

da xüsusi nəzərə carpdırılmalarında olur. Əslində, sözün hansı hecasının vurgulu 

olması  əsas  şərtdir.  İki hecalı sözlərə  nəzər salsaq, görərik ki, əsasən isimlərdə 

birinci heca vurğulu olur, fellərdə isə vurğu ikinci hecaya duşür. Məsələn, ‘contest 

(n) – con’test (v). Amma elə sözlər də vardır ki, onlarda vurğu dəyişmir. Məsələn, abuse və use sözləri. Burada səs  əvəzlənməsi (sound interchange) baş verir. Feil 

formasında [z] cingiltili, isim formasında isə kar samit [s] olur. Lakin həmişə isim 

və fel dəyişmələri olmur. 

İngilis dilində bir sıra sözlər vardır ki, onlar müxtəlif nitq hissələrinə mənsub-

durlar və komponentlərdən biri cəm şəkilçisi qəbul etsə də cütlüklər eyni cür səs-

lənir. Məsələn, asses– asses omoqrafik cütlüyündə birinci asses–ass sözünün cəm 

forması, ikinci asses sözü isə Latın mənşəli olub “qəpik” mənasındadır. Read sözü 

də omoqrafdır, çünki feilin indiki və keçmiş zaman formalarında eyni cür yazılır, 

lakin hər iki zamanda səslənməsi fərqlidir. Məsələn,  I want to read the sequel 


 

Filologiya  məsələləri – №10, 2013

 

 85

(conclusion) today, because I read the first book yesterday. Bunlar qramatik funksi-

yalı omoqraflardır və  əsl omoqraflardan fərqlənir, çünki əsl omoqraflar mənaca 

fərqli olur, yəni onlar nitq kateqoriyalarına görə fərqlənirlər, burda isə read[ri:d] və 

read [red] sözlərinin tələffüzləri müxtəlif olsa da, eyni nitq hissəsidir. 

Leksikologiyanın önəmli bölməsi olan omonim mövzusu bir çox alimlərin 

tədqiqat obyekti olmuşdur. Bu alimlərdən biri dilçi alim professor A.İ.Smirnitski 

olmuşdur. O, öz tədqiqatlarında bu movzunu geniş  şəkildə  tədqiq etmiş  və 

omonimlərin aşağıdakı təsnifatını vermişdir. 

Professor A.İ.Smirnitski omonimləri iki bölmə üzrə təsnifləşdirmişdir: 

a)  tam omonimlər; 

b)   qismən omonimlər. 

Tam omonimlər nitq hissələrinin eyni kateqoriyasını təmsil edən və eyni hərf 

sisteminə malik olan sözlərdir. Match (n) – a game, a contest 

Match (n) – a short piece of wood used for producing fire 

Wren (n) – a member of the Women’s Royal Naval Service 

Wren (n) – a bird 

Qismən omonimlər üç yarımqrupa bölünür: 

 

a) Sadə leksiko-qrammatik qismən omonimlər eyni nitqin hissələrinə mənsub olan sözlərdir. Bele sözlər tək bir formaya malikdir, ancaq bu forma həmin 

omonimlər üçün eyni məna daşımır. (to) found v  

 found v (past indef., past part. of to find

(to) lay v 

 lay v (past indef. of to lie

(to) bound v  bound v (past indef., past part. of to bind 

 

b)  Mürəkkəb leksiko-qrammatik qismən omonimlər müxtəlif nitq hissələrinə 

aid olan sözlərdir. 

Rose (n) 

Rose (v) (past indef. of to rise) 

Maid (n)  

Made (v) (past indef., past part. of to make

Left (adj) 

Left (v) (past indef., past part. of to leave

Bean (n)  

Been (v) (past part. of to be

One (num) 

Won (v) (past indef., past part. of to win

 

c) Qismən leksik omonimlər yalnız müvafiq formaları ilə nitq hissələrinin eyni kateqoriyasına aid olan sözləridir. 

to lie (lay, lain) v 

to lie (lied, lied) v 

 

Filologiya  məsələləri – №10, 2013

 

 86

to hang (hung, hung) v 

to hang (hanged, hanged) v 

to can (canned, canned) 

(I) can (could) 

Səslənməsinə görə bir-birinə oxşar olan mətn - mətin, əmr - əmir, atlaz - atlas, əsr - əsir, şahid - şəhid, xeyr - xeyir, həyat - həyət, ahəng - əhəng və s. kimi sözlər 

omonim deyil, çünki yazılışları fərqlidir. Tərkibindəki bir hərfə görə fərqlənən belə 

sözlər  paronim adlanır. Ingilis dilində  də belə sözlərə rast gəlinir. Məsələn:  air – 

hair; arms – alms; 

İngilis dilində omonimliyin inkişafı  tək bir faktorla deyil, bir neçə qarşılıqlı 

əlaqəli faktorlarla bağlıdır. İngilis dilində omonimlərin çoxluğu, həmçinin,sözlərin 

fonetik eyniliyi, başqa sözlə desək, köklər arasında sərbəst formaların üstünlük 

təşkil etməsi kimi dilin səciyyəvi xüsusiyyəti ilə sıx bağlıdır. 

 

Ədəbiyyat 
Yüklə 3,19 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   50
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə