Азярбайъан милли елмляр академийасы м. Фцзули адына ялйазмалар институтуYüklə 3,19 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə50/50
tarix06.05.2017
ölçüsü3,19 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50

Tarana Nuriyeva 

Communication and the exchange of information at the class  .................................. 227 Səyyarə Qəhrəmanova 

Alman dilində söz birləşməsinin komponentlərini birləşdirən sintaktik əlaqə .......... 234 Viktoriya  Həsənova 

Dillərarasi peşəkar ünsiyyətdə  latın hüquq ifadələrinin və aforizmlərinin  

tərcüməsi .................................................................................................................... 239 

Günel Paşayeva 

Azərbaycan dilinin leksik  tərkibinin zənginləşməsində 

alınmaların yaranma  tarixi və mənbələri .................................................................. 247 


 

Filologiya  məsələləri – №10, 2013

 

 465

Sevinc Bağırova 

Qurani-Kərimdə əcnəbi  sözlərin işlənmə xüsusiyyətləri və  

Mirzə Həsən Yüzbaşovun  peyğəmbər kəlamlarını əks  etdirən  söz xəzinəsi .......... 257 

Günay Quliyeva 

Həmzə dayaqlarının orfoqrafiyası .............................................................................. 262 Rövşən Qurbanov 

Masallı şivələrinin lüğətinə dair ................................................................................. 270 Elnarə Məmmədova 

M.Kaşqarlının  “Divanü lüğat-it-türk”əsərində felin zamanları ................................ 275 İradə Seyidova, 

Xəyalə  Mehralıyeva 

Müasir Azərbaycan dilində evfemizmlər ................................................................... 281 Шаргия  Гасанова 

К вопросу о некоторых методах изучения 

синтаксической связи примыкания в азербайджанских школах ......................... 288 

Səidə  Hacıyeva 

Azərbaycan dilində sait və samit səsdən ibarət söz yuvaları   

və onların əmələ gəlmə yolları ................................................................................... 295 

Zülfiyyə Quliyeva (İbrahimova) 

Cəlil Məmmədquluzadənin satirik üslubunda antroponimlərin və toponimlərin 

məqsədyönlü istifadəsi ............................................................................................... 301 

Ülviyyə Abdullayeva 

Xəbər  verilişləri və etik normalar (CNN və BBC-nin timsalında) ........................... 309 Kəmalə Məmmədova 

Fars və Azərbaycan dillərində mürəkkəb feillər ........................................................ 320 Reyhan Mədətova 

Məsdərin söz birləşmələrində yeri  ............................................................................. 326 

 

 

ßÄßÁÈÉÉÀÒØÖÍÀÑËÛà 

Jalə Əliyeva 

Hüseyn Cavidin əsərləri türk dilində ......................................................................... 332 Günel Eminova 

Məşədi Məhəmməd Bülbül ........................................................................................ 337 Ülfət Rəhimova 

Müasir dövürdə Azərbaycan teleməkanında istifadə olunan əsas formatlar...............  342 Sevinc Muxtarlı 

İsgəndər Pala yaradıcılığında Yunus Əmrə obrazı ..................................................... 347 Güllü Seyidli 

Rəsul Rzanın "Son gecə" poemasında Nəsimi obrazı ................................................ 353 Məhsəti Yusifova 

Sabir və tatar ədəbiyyatı ............................................................................................. 358 Aynur Dəlləkova 

"Anamin kitabı" əsərinin orta məktəbdə tədrisi əhəmiyyəti  

və interaktiv dərs nümunəsi ....................................................................................... 363 

Aqşin Əliyev 

Valter Skottun “Həmail” əsərində şərqli obrazı ......................................................... 368 Buludxan Xəlilov 

İsmayil Şixlinin ədəbi-tənqidi yaradıcılığında xarici ölkələr ədəbiyyatı ................... 374  

Filologiya  məsələləri – №10, 2013

 

 466

Afət Xanbabayeva 

Əli Əkbər Dehxodanin “Əmsal o hekəm” atalar sözləri və hikmətli ifadələr toplusu 

haqqında bəzi qeydlər ................................................................................................ 381 

İlahə Hacıyeva 

Nizaminin “Xosrov və Şirin”i ilə nakamın “Fərhad və Şirin” məsnəvilərinin  

qarşılıqlı müqayisəsi .................................................................................................. 386 

Yaşar Qasımov 

Vətən sevgisinin poetik tərcümeyi-halı ...................................................................... 395 T.Aslanova 

M.B. Məmmədzadənin   ədəbiyyatşünaslıq   irsinə bir nəzər .................................... 400 İradə Abdullayeva 

XX əsr ABŞ ədəbiyyatInda simvolların işlədilməsi .................................................. 405 Leyla Rəfiyeva 

Kişvərinin farsca şeirlərində təzad ............................................................................. 412 Aybəniz Rəhimova 

“Battalnamə” dastan nüsxələri arasinda bəzi müqayisələr ......................................... 420 Гюнель Расулова 

Значение просветительского журнала «Молла Насреддин» в азербайджанской 

литературе начала XX века ..................................................................................... 428 

Çiçək  Hüseynova 

Ə.Haqverdiyevin faciə əsərlərində tragik vəziyyətlər ................................................ 434 Çinarə Məhərrəmova 

Yaşar Qarayev: Azərbaycan ədəbiyyati tarixinin dövrləşdirilməsi problemi  ............ 441 İlhamə Qəsəbova 

Qazax aşıqlarının məxsusi saz havacatları ................................................................. 446 Xəyalə Əfəndiyeva 

Millilikdən bəşəriliyə .................................................................................................. 452 A.Ş.Haşimova 

Ədəbiyyatşünaslıqda mifologiya və bədii ədəbiyyat problemi  

(E.M.Meletinskinin "Mifin poetikasi" əsəri  əsasında) .............................................. 458 

 

 

 

 

 

 

«Елм вя Тящсил» няшриййатынын  директору: профессор Надир МЯММЯДЛИ 

 

 Éûüûëìàüà 

âåðèëìèø 

27.09. 2013. 

 

 ×àïà 


èìçàëàíìûø 

15.12.2013. 

 

 Шярти чап вяряги 58,2  Сифариш № 300. 

 

 

Каьыз форматы 84х108 1/8. Тираж 500.   

Китаб «Елм вя Тящсил» няшриййат-полиграфийа 

мцяссисясиндя сящифяляниб чап олунмушдур. 

E-mail: nurlan1959@gmail.com 

Тел: 497-16-32; 050-311-41-89 

Цнван: Бакы, Ичяришящяр, 3-ъц Магомайев дюнэяси 8/4. 

 

  

 


 

Filologiya  məsələləri – №10, 2013

 

 467

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


Yüklə 3,19 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə