Азярбайъан республикасы адындан q ə r a rYüklə 195,3 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix10.06.2017
ölçüsü195,3 Kb.

1(104)-73/2017 

 

  

АЗЯРБАЙЪАН   РЕСПУБЛИКАСЫ   АДЫНДАН 

 

Q Ə R A R 

 

Эянъя шящяри                              

 

  

       20 fevral 2017-ci ил  

Эянъя Апеллйасийа Мящкямясинин Ъинайят Коллеэийасы 

Hакимляр:  Əliyev  Bədəl  Cəlal  оьлу  (сядрлик  едян  вя  мярузячи),  Əliyev  Fikrət 

Hüseyn оğlu və Bayramov Elşad Abdulla oğluндан ибарят тяркибдя, 

Avşarov Manaf Həsən oğlunun катиблийи,  

Дювлят  иттищамчысы  Азярбайъан  Республикасы  Баш  Прокурорлуьунун  Дювлят 

иттищамынын  мцдафияси  цзря  идарясинин  Апеллйасийа  вя  кассасийа  инстансийасы 

мящкямяляриндя дювлят иттищамынын мцдафияси цзря шюбясинин прокурору, II dərəcəli 

hüquqşünas Rizvanov Qalib Arif оьлуnun, 

Məhkum  Həsənov  Cavad  Rafət  oğlunun,  onun  müdafiəçisi  Abbasov  Yolçu 

Bayraməli  oğlunun  və  zərərçəkmiş  şəxsin  hüquqi  varisi  Həsənova  Elinaz  Morul 

qızının iştirakları ilə, 

Həsənov Cavad Rafət oğlunun Азярбайъан Республикасы Cinayət Məcəlləsinin 

(bundan  sonra  CM-in)  120.2.4-cü  maddəsi  ilə  məhkum  olunmasına  dair  Gəncə 

Ağır  Cinayətlər  Məhkəməsinin  28  dekabr  2016-cı  ил  тарихли,  1(088)-272/2016  сайлы 

щюкмцндян  məhkum  C.Həsənovun  müdafiəçisi  Abbasov  Yolçu  Bayraməli  oğlu 

tərəfindən  verilmiş  apellyasiya  şikayətinə  ясасян  ъинайят  ишиня  ачыг  мящкямя 

иъласында бахараг 

 

М Ц Я Й Й Я Н    Е Т Д И:  

Gəncə  Ağır  Cinayətlər  Məhkəməsinin  28  dekabr  2016-cı  ил  тарихли,  1(088)-

272/2016 сайлы (hakimlər Qasımov Zabil  Bəhmən oğlunun  (sədrlik edən), hakimlər 

Mahmudov Faiq Nüsrət oğlu və İmanov Dadaş Hüseyn oğlu) щюкмц ilə 

 

10  may  1984-cü  ildə  Samux  rayonunun Hacıalılı  kəndində  anadan  olmuş,  Azərbaycan 

Respublikasının  vətəndaşı,  orta  təhsilli,  evli, 

himayəsində  iki  nəfər  azyaşlı  uşağı  olan, 

əvvəllər 

məhkum 

olunmamış, Samux 

rayonunun  Hacıalılı  kəndində  qeydiyyatda 

olmaqla  həmin  ünvanda  yaşamış  və  hazırda 

Azərbaycan  Respublikası  Ədliyyə  Nazirliyinin 

Penitensiar 

Xidmətin 

saylı 


İstintaq 

Təcridxanasında  saxlanılan  Həsənov  Cavad Rafət oğlu 

 

 Azərbaycan  Respublikası  CM-nin  120.2.4-cü  maddəsi  ilə  təqsirli  bilinməsi  və 

ona  16  (on  altı)  il  06  (altı)  ay  müddətə  azadlıqdan  məhrum  etmə  cəzasının  təyin 

edilməsi,  həmin  cəzanın  ciddi  rejimli  cəzaçəkmə  müəssisəsində  çəkilməsi,  ibtidai 

həbs  müddəti  cəzaçəkmə  müddətinə  daxil  edilməklə  Həsənov  Cavad  Rafət  oğluna 

təyin  edilmiş  azadlıqdan  məhrum  etmə  cəzasının  başlanğıcı  08  iyun  2016-cıil 

tarixdən  hesablanması,  Həsənov  Cavad  Rafət  oğlunun  barəsində  seçilmiş  həbs 

qətimkan  tədbirinin  hökm  qanuni  qüvvəyə  minənədək  qüvvəsində  saxlanılması 

müəyyən edilmişdir.  

Щюкмя  ясасян,  Həsənov  Cavad  Rafət  oğlu  üç  azyaşlı  övladları  ilə  Samux 

rayonu,  Hacıalılı  kəndində  onunla  qonşuluqda  bir  otaqlı  fərdi  yaşayış  evində 

yaşayan  bacısı  Həsənova  Gülnarə  Rafət  qızının  əmisi  oğlu  Həsənov  Afiq  Atakişi 

oğlu  ilə  intim  münasibətdə  olub  yüngül  həyat  tərzi  keçirməsindən  şübhələnərək 

Gülnarə  Həsənovanı  qısqanclıq  zəminində  qəsdən  öldürüb  ondan  qisas  almaq 

qərarına  gəlmiş  və  bu  niyyətini  həyata  keçirmək  məqsədi  ilə  soyuq  silah  hesab 

edilməyən tiyəsinin uzunluğu 160 millimetr, eni 24 millimetr, qalınlığı 01 millimetr 

olan  kustar  üsulu  ilə  hazırlanmış,  bir  tərəfi  kəsici,  ucu  deşici  xassəyə  malik  olan 

məişət-təsərrüfat  təyinatlı  mətbəx  bıçağını  yaşadığı  evdən  özü  ilə  götürüb  08  iyun 

2016-ci  il  tarixdə  axşam  saat  18  radələrində  orta  dərəcəli  alkoqol  sərxoşluğu 

vəziyyətində,  bacısı  Gülnarə  Həsənovanın  yuxarıda  göstərilən  ünvanda  yerləşən 

yaşadığı  evə  gəlib  xüsusi  əzab  və  işgəncə  verilməsi  ilə  müşayiət  olunan  müstəsna 

dərəcədə  qəddarlıq  və  rəhmsizlik  nümayiş  etdirərək,  həmin  vaxt  evdə  olan 

zərərçəkmişin  az  yaşlı  oğlu  2005-ci  il  təvəllüdlü  Həsənov  Maarif  Vüsal  oğlunun 

gözləri  qarşısında  sonuncuya  xüsusi  əzab  və  iztirab  verdiyini  dərk  edərək  əli  və 

özündə  olan  bıçağın  kəsici-deşici  hissəsi  ilə  Gülnarə  Həsənovanın  bədəninin 

müxtəlif nahiyələrinə qəsdən çoxsaylı zərbələr endirərək, ona küt alətlə yetirilməyə 

xarakterik olan alt dodağının selikli qişasına qansızmadan ibarət sağlamlığına zərər 

vurmadığı üçün dərəcəsi təyin edilməyən bir xəsarət, bıçağın kəsici-deşici hissəsi ilə 

yetirilməyə xarakterik olan döş qəfəsinin ön səthinin, boynunun, çənəaltı, sol bazu, 

hər iki said, sağ çiyin nahiyələrinin kəsilmiş-deşilmiş yaralarından ibarət sağlamlığa 

yüngül  zərər  vurmaya  aid  18  ədəd  xəsarət,  döş  qəfəsinin  sağ  yarısının  arxa  və  ön 

səthində daxilə keçərək ürəyin, ağ ciyərlərin və qaraciyərin zədələnməsindən ibarət 

kəskin  qan  itirmə  ilə  nəticələnən  və  ölümünə  səbəb  olmuş  sağlamlığa  ağır  zərər 

vurmaya  aid  edilən  5  ədəd  xəsarət  yetirməklə  Gülnarə  Həsənovanı  xüsusi 

amansızlıqla qəsdən öldürmüş, yəni onu qəsdən həyatdan məhrum etmişdir. 

Биринъи  instansiya  məhkəməsinin  yuxarıda  qeyd  edilən  щюкмцндян  məhkum 

Həsənov  Cavad  Rafət  oğlunun  müdafiəçisi  Abbasov  Yolçu  Bayraməli  oğlu 

апеллйасийа шикайяти верərək, Gəncə Ağır Cinayətlər Mящкямясинин 28 dekabr 2016-

cı  ил  тарихли  hökmünü  dəyişdirib,  onun  əməlini  120.1-ci  maddəsinə  tövsif  etməklə, 

həmin maddənin sanksiyası həddində ədalətli cəza təyin  edilməsini və bu mümkün 

hesab  edilmədikdə,  barəsində  CM-in  62-ci  maddəsinin  tətbiqini  mümkün  hesab 

edib,  aşağı  həddən  də,  az  cəza  təyin  edilməsinə  dair  qərar  qəbul  edilməsini  xahiş 

etmişdir. 

Aпеллйасийа  шикайятиндя  гейд  едилмишдир  ки,  бirinci  instansiйa  məhkəməsinin 

gəldiyi  həmin  nəticə  mübahisəli  olduğundan  qəbul  edilməməlidir.  Belə  ki,  Cavad  

 Həsənovun  bacısını,  onun  uşaqlarının  yanında,  yəni  onların  gözləri  qarşısında 

öldürməsi  inandırıcı  və  ağılabatan  deyildir.  İşdən  də  görünür  ki,  Cavad  Həsənov 

namus üstə bacısını öldürmək qərarına əvvəldən gəlmiş, bu məqsədlə 08.06.2016-cı 

ildə  bacısının  yaşadığı  evə  gəlmiş  və  onunla  söhbətə  başlamamışdan  əvvəl  bacısı 

uşaqlarına  "nənəniz  sizi  çağırır"  deyə,  onları  qonşuluqda  yerləşən  anası  evinə 

göndərmiş  və  əvvəlcə  Gülnarə  ilə  söhbət  edərək  əxlaqsız  işlərinə  son  qoymasını 

tələb  etmişdir.  Gülnarə  ona  "çıx  bayıra,  bu  sənlik  deyil,  özüm  bilirəm  kimlə 

görüşürəm" dedikdən sonra o,  üstündə olan bıçaqla Gülnarəyə xəsarətlər yetirərək 

onu  öldürmüşdür.  Hökmdə  Cavadın  ifadəsində  qeyd  edilmişdir  ki,  o,  Gülnarəni 

vurduqdan  sonra  Gülnarənin  qışqırıq  səsinə  onun  oğlu  Maarif  qapını  açıb  bunu 

görmüş və ağlamışdır. Hadisənin bu şəraitdə baş verməsi, yəni Cavadın Gülnarəyə 

bıçaqla  zərbələr  vuran  vaxtı  onun  uşağının  qapını  açıb  bir  anlıq  görməsi 

təqsirləndirilən şəxsin əməlinin 120.2.4-cü maddəsi ilə tövsüf edilməsi üçün əsas ola 

bilməz.  Çünki  Ali  Məhkəmə  Pleniumunun  12.12.2002-ci  il  tarixli  qərarının  8-ci 

maddəsi  ilə  də,  tövsiyyə  edilmişdir  ki,  təqsirkarın  zərərçəkmiş  şəxsi  onun  yaxın 

adamlarının yanında, onlara xüsusi əzab verdiyini dərk edərək öldürdüyü hallar da, 

xüsusi  amansızlıq  kimi  qiymətləndirilə  bilər.  İşin  hallarından  görünür  ki,  Cavad 

Həsənov  bacısını,  bacısı  uşaqlarının  yanında  öldürmək  niyyətində  olmamış,  ona 

görə də, "nənəniz sizi çağırır" adı ilə aldadaraq, onları qonşuluqda yerləşən nənələri 

evinə  göndərmişdir.  Az  yaşlı  Maarifin  ora  getməyib,  həyətdə  qalması  və  anasının 

səsinə  qayıdıb  qapıdan  bir  anlıq  da,  olsa  baxmasını  Cavad  dərk  etməmiş  və 

gözləməmişdir. Cavad əvvəl bacısı ilə münasibətlərini aydınlaşdırmaq istəmiş, lakin 

bacısının  rədd  cavabını  aldıqdan  sonra,  evdə  heç  kimin  olmadığından  istifadə 

edərək,  onu  bıçaqla  qətlə  yetirmişdir.  Hökmdən  görünür  ki,  mərhum  Gülnarə 

Həsənovanın  üzərində  23  (iyirmi  üç)  ədəd  xəsarətlər  müəyyən  edilmişdir.  Həmin 

xəsarətlərdən  5  (beş)  ədəd  yara,  həyat  üçün  təhlükəli  olan  ağır  xəsarətlərə  aid 

olmaqla, digər 18 (on səkkiz) ədəd xəsarət isə sağlamlığa yüngül zərər vurmaya aid 

olan xəsarətlərdir. Müdafıə tərəf hesab edir ki, xəsarətlərin çoxluğu bütün hallarda, 

xüsusi amansızlıq kimi qiymətləndirilə bilməz. Xüsusən də, həmin xəsarətlər ani bir 

məqamda, dalbadal yetirilməklə məqsəd, qətlin tez icra olunmasına yönəlmiş olsun. 

İşdən görünür ki, Cavad Həsənov Gülnarəyə 1 (bir) bıçaq zərbəsi yetirdikdən sonra 

Gülnarə qaçıb getmək istəmiş, Cavad onun qaçıb getməsinə imkan verməyərək ona 

ardıcıl  zərbələr  yetirərək  qəsdinə  nail  olmuşdur.  Yəni,  Cavad  Həsənovun 

əvvəlcədən  niyyəti  bacısını  bıçaqlamaqla  onu  həyatdan  məhrum  etmək  olmuşdur. 

Onun  bacısına  əzab,  işgəncə  vermək  və  ya  hər  hansı  bir  qəddarlıqla  öldürmək 

niyyəti  olmamış  və  belə  niyyət  üçün  işdə  heç  bir  əsaslar  da,  olmamışdır.  Yuxarıda 

qeyd  etdiklərinə  əsasən  hesab  edirik  ki,  təqsirləndirilən  şəxs  C.Həsənovun  həmin 

əməlinin  CM-nin  120.2-ci  maddəsindən,  120.1-ci  maddəsinə  tövsiv  edilməsi, 

qanuna  uyğun  olmaqla  mümkündür.  Baş  vermiş  cinayət  hadisəsinə  görə 

məhkəmənin təyin etdiyi 16 (on altı) il,  6 (altı)  ay azadlıqdan məhrum etmə cəzası 

işin  müstəsna  hallarına  və  təqsirkarın  şəxsiyyətinə  uyğun  olmayan  ağır  cəza 

olmaqla  ədalətsizdir.  Belə  ki,  iş  üzrə  mübahisəsiz  fakt  ondan  ibarətdir  ki, 

C.Həsənov  məcburiyyət  qarşısında  qalıb,  uzun  müddət  bacısının  əxlaqsız 

hərəkətləri  ilə  bağlı  dözülməz  şəraitdən  cana  doyaraq,  özünə  əziz  olan  bacısını  

 öldürməyə  məcbur  olmuşdur.  Hesab  edirik  ki,  həmin  fakt  iş  üzrə  xüsusi  müstəsna 

haldır  və  bu  müstəsna  hal  cəza  təyin  edilərkən  məhkəmələr  tərəfindən  bir  mənalı 

sürətdə  qəbul  edilməlidir.  Qanunverici  belə  hallarda  CM-nin  62-ci  maddəsinin 

tədbiqini  zəruri  hesab  edir.  Yəni,  belə  hallarda  məhkəmə  törədilmiş  cinayətə  görə 

sanksiyanın aşağı  həddindən də, az cəza və yaxud digər yüngül  cəza  növündə cəza 

təyin edilməsini mümkün hesab etməlidir. Hesab edirik ki, məhkəmə C.Həsənovun 

barəsində  cəza  məsələsini  müzakirə  edərkən,  həmin  iş  üzrə  işin  müstəsna  halını 

nəzərə  almayaraq,  onun  barəsində  CM-nin  62-ci  maddəsini  tətbiqini  müzakirə 

etməməklə qanun pozuntusuna yol vermişdir. Məhkəmə cəza təyin edərkən, iş üzrə 

çox  vacib  faktor  olan  bir  halı  da,  yəni  Cavad  Həsənovun  özünü  polisə  könüllü 

təqdim  etməsini  də,  nəzərə  almamışdır.  Məhkəmə  hökmdə  həmin  hala  qiymət 

verərək  göstərmişdir  ki,  onun  təqsirləndiyi  maddənin  sanksiyasında  ömürlük 

azdlıqdan  məhrum  etmə  cəzası  nəzərdə  tutulduğu  üçün  CM-nin  60-cı  maddəsinin 

tədbiqi,  yəni  dörd  də  üç  həddində  cəza  hesablanması  mümkün  deyildir.  Belə  olan 

halda,  məhkəmə  məhz  həmin  halı  və  digər  yüngülləşdirici  halı  nəzərə  alaraq,  nəyə 

görə sanksiyanın aşağı həddində yəni, 14 (on dörd) il deyil, 16 (on altı) il, 6 (altı) ay 

cəza təyin etmişdir, bu aydın deyildir. Hesab edirik ki, məhkəmə ən azı sanksiyanın 

minimum həddində cəza təyin edilməsini mümkün hesab etməli idi. Odur ki, Gəncə 

Ağır  Cinayətlər  Mящкямясинин  28  dekabr  2016-cı  ил  тарихли  hökmünü  dəyişdirib, 

onun  əməlini  120.1-ci  maddəsinə  tövsif  etməklə,  həmin  maddənin  sanksiyası 

həddində  ədalətli  cəza  təyin  edilməsini  və  bu  mümkün  hesab  edilmədikdə, 

barəsində CM-in 62-ci maddəsinin tətbiqini mümkün hesab edib, aşağı həddən də, 

az cəza təyin edilməsinə dair qərar qəbul edilməsini xahiş etmişdir. 

Азярбайъан Республикасы Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин 397.1-ъи маддясиня 

ясасян аpellyasiya  instansiyası  məhkəməsi  birinci  instansiya  məhkəməsi  tərəfindən 

işin  faktiki  hallarının  müəyyən  edilməsinin,  habelə  cinayət  qanununun  və  bu 

Məcəllənin normalarının tətbiq edilməsinin düzgünlüyünü yoxlayır. 

Həmin  Məcəllənin  397.2-ci  maddəsinə  əsasən  birinci  instansiya  məhkəməsi 

tərəfindən  müəyyən  edilmiş  faktiki  hallar  apellyasiya  instansiyası  məhkəməsi 

tərəfindən yalnız apellyasiya şikayətinin və ya apellyasiya protestinin hüdudlarında 

yoxlanılır.  Birinci  instansiya  məhkəməsi  tərəfindən  cinayət  qanununa  və  bu 

Məcəllənin  normalarına  riayət  edilməsi  apellyasiya  instansiyası  məhkəməsi 

tərəfindən  apellyasiya  şikayətinin  və  ya  apellyasiya  protestinin  dəlillərindən  asılı 

olmayaraq yoxlanılır. 

Мящкямя  кollegiyaсы  hesab  edir  ki,  məhkumun  əməli,  mötəbərliyi  heç  bir 

şübhə  doğurmayan  Azərbaycan  Respublikası  CPM-nin  143-146-cı  maddələrinin 

tələblərinə uyğun olaraq əldə edilmiş sübutlarla tam təsdiq edilmişdir. 

Mящкямя  kollegiyası  апеллйасийа  şikayətinin  dəlillərini  iş  materialları  ilə 

əlaqəli şəkildə araşdırıb, апеллйасийа şikayətinin təmin edilməsi barədə мящкумун, 

onun  мцдафиячисинин  və  zərərçəkmiş  şəxsin  hüquqi  varisinin,  биринъи  instansiya 

məhkəməsinin  щюкмцнцн  dəyişdirilmədən  saxlanılması  və  апеллйасийа  шikayяtиnin 

təmin  edilməməsi  barədə  dövlət  ittihamçısынын  чыхышларыны  dinləyərək  hesab  edir  ki, 

aşağıdakılara  əsasən  апеллйасийа  şikayəti  təmin  edilməməli  və  биринъи  инстансийа 

мящкямясинин щюкмц дяйишдирилмядян сахланылмалыдыр. 

Апеллйасийа  шикайятинин  məzmunundan  görünür  ki,  шикайятдя  işin  faktiki 


 

 hallarının düzgün qiymətləndirilmədiyi, əməlin düzgün tövsif edilməməsi, təqsirlilik 

və  təyin  olunmuş  cəzanın  ağırlıq  məsələsi  mübahisə  edilир  вя  мящкумun  ittiham 

olунduğu  CM-nin  120.2.4-cü  maddəsinin  щямин  Мяъяллянин  120.1-ъи  маддясиня 

тювсиф  олунмасы  вя  она  CM-nin  62-ci  maddəsinin  tələbləri  tətbiq  olunmaqla,  aşağı 

həddən də az азадлыгдан мящруметмя cəzaсы təyin edilməsi хащиш олунур.  

Мящкямя  кollegiyaсы  hesab  edir  ki,  məhkumun  əməli,  mötəbərliyi  heç  bir 

şübhə  doğurmayan  Azərbaycan  Respublikası  CPM-nin  143-146-cı  maddələrinin 

tələblərinə  uyğun  olaraq  əldə  edilmiş  sübutlarla  tam  təsdiq  edilmiş,  ibtidai 

araşdırma  zamanı  tоplanmış  sübutlar  məhkəmə  iclasında  tam,  hərtərəfli  və 

оbyektiv 

araşdırmış, 

birinci 


instansiya 

məhkəməsi 

tərəfindən 

cəzanın 


yüngülləşdirilməsi  üçün  əhəmiyyət  kəsb  edən  bütün  hallar  tam  aydınlaşdırılaraq 

həmin  sübutlara  əsasən  C.Həsənovun  istinad  olunan  cinayəti  törətməkdə  təqsirli 

olması kifayət qədər sübuta yetirilmiş və onun əməli düzgün qiymətlədirilmişdir. 

Azərbaycan  Respublikası  Ali  Məhkəməsi  Plenumunun  “Qəsdən  adam 

öldürmə  işləri  üzrə”  məhkəmə  təcrübəsi  haqqında  12.12.2002-ci  il  tarixli  qərarının 

8-cи  bəndində  də  göstərilir  ki,  təqsirkarın  ямяли  хцсуси  амансызлыгла  гясдян  адам 

юлдцрмя кими ЪМ-нин 120.2.4-ъц маддяси иля тювсиф едиляркян нязяря алмаг лазымдыр 

ки,  бурада  хцсуси  амансызлыг  анлайышы  адам  юлдцрмянин  цсулу  иля,  щям  дя 

тягсиркарын  ъинайят  тюрядяркян  хцсуси  амансызлыг  эюстярдийини  тясдиг  едян  диэяр 

щалларла  баьлы  олур.  Ямял  хцсуси  амансызлыгла  адам  юлдцрмя  кими  тювсиф  едиляркян 

мцяййян  едилмялидир  ки,  тягсиркарын  гясди  зярярчякмиши  мящз  хцсуси  амансызлыгла 

щяйатдан  мящрум  етмяйя  йюнялдилмишдир.  Хцсуси  амансызлыьын  яламятляри  щяйатдан 

мящруметмя  яряфясиндя  вя  йа  адам  юлдцрмя  просесиндя  зярярчякмиш  шяхся  язаб, 

ишэянъя  верилмяси,  онун  шяхсиййятинин  яля  салынмасы,  тягсиркар  цчцн  ашкар  сурятдя 

зярярчякмишя  хцсуси  аьрылар  (чохлу  мигдарда  хясарятляр  йетирмя  вя  д.)  йетирилмяси 

щалларында  мювъуд  олур.  Хцсуси  амансызлыг  щямчинин  тягсиркарын  зярярчякмиш  шяхси 

онун  йахын  адамларынын  йанында  онлара  хцсуси  язаб  вердийини  дярк  етдийи  щалларда 

юлдцрмякдя дя ифадя олуна биляр. 

Ибтидаи  истинтаг  вя  биринъи  инстансийа  мящкямясиндя  диндирилмиш  Həsənov 

Maarif  Vüsal  oğlu  ифадяsиндя  эюстярмишdiр  ки,  dayıсы  C.Həsənov  onun  эюзляри 

гаршысында  анасы  Эцлнаряni  bədənin  müxtəlif  nahilərinə  xəsarətlər  yetirməsini  və 

ağlaya-ağlaya dayısının əlindən-qolundan tutub mane olmağa çalışsa da, dayısı əli 

ilə onu kənara itələdiyini və anasının öldüyünə əmin olduqdan sonra bıçağı həyətə 

tullayıb yola tərəf getdiyinin görmüşdür. 

Иш  цзря  тяйин  едилмиш  мящкямя-тибби  експертизасынын  ряйиндян  эюрцнцр  ки, 

мярщумя  Эцлнаря  Həsənovanın  бядяни  цзяриндя  23  ядяд  кясилмиш-дешилмиш  йаралар 

мцяййян едилмишдир. 

Ишин  щалларындан  эюрцндцйц  кими  C.Həsənov  Эцлнаря  Həsənovanı  азйашлы 

ушагларынын эюзляри гаршысында зярярчякмишя чох сайлы хясарятляр йетирмякля она язаб 

вя ишэянъя вердийини дярк етмякля хцсуси амансызлыгла юлдцрмцшдцр. 

Беляликля,  мəhkumun  müdafiəçisi  tərəfindən  verilmiş  aпеллйасийа  шикайятинin 

дялиллярi  iля  баьлы  мящкямя  коллеэийасы  гейд  едир  ки,  yuxarıda  göstərildiyi  kimi 

məhkumun  niyyətinin  zərərçəkmiş  şəxsi  хцсуси  амансызлыгла  qəsdən  öldürmək 

niyyətinin olması cinayət işinin materialları ilə tam təsdiq едилир. Məhkumun əməli 

ibtidai  istintaq  orqanı  tərəfindən  düzgün  qiymətləndirilmişdir.  Apellyasiya 


 

 şikayətində  qeyd  edilən  hallar  nəzərə  alınaraq  məhkumun  ittiham  olunduğu  CM-

nin 120.2.4-cü маддяsиnin sanksiyasında nəzərdə tutulan həddə cəza təyin edilməsi 

və  ya  hökmü  dəyişdirib  yüngülləşdirməklə,  əməli  120.1-ci  maddəsinə  tövsif 

edilməklə,  barəsində  CM-in  62-ci  maddəsini  tətbiq  etməklə,  aşağı  həddən  də  az 

azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilməsi üçün işdə əsaslar yoxdur.  

Aзярбайъан  Rеспубликасы  ЪМ-нин  62-ъи  мaddəsinя  əsasən  cinayətin  məqsədi 

və  motivi,  təqsirkarın  cinayətin  törədilməsində  rolu,  cinayətin  törədilməsi  zamanı 

və bundan sonra onun davranışı ilə bağlı müstəsna hallar, habelə cinayətin ictimai 

təhlükəliliyini  əhəmiyyətli  dərəcədə  azaldan  başqa  hallar  olduqda  bu  Məcəllənin 

Xüsusi  hissəsinin  müvafiq  maddəsində  müəyyən  edilmiş  aşağı  həddən  də  az  cəza 

təyin edilə bilər. Cəzanı yüngülləşdirən həm ayrı-ayrı hallar, həm də bu cür halların 

məcmusu isə müstəsna hal hesab edilə bilər. 

Эюстярилянляря  ясасян  мящкямя  коллеэийасы  щесаб  едир  ки,  мящкум 

C.Həsənovun барясиндя тягсирли билиндийи маддяйя ЪМ-нин 62-ъи маддясинин тятбиг 

едилмяси цчцн ясаслар йохдур.  

Mящкямя коллеэийасы щесаб  едир  ки, биринъи инстансийа мящкямяси C.Həsənova 

ъяза  тяйин  едяркян  CM-nin  8,  9,  41.2,  58.1  вя  58.3-cц  maddələrini  rəhbər  tutараг 

ядалят  принсипини  вя  сосиал  ядалятин  бярпасыны,  онун  тюрятмиш  олдуьу  ъинайятин 

характерини,  иътимаи  тящлцкялилик  дяряъясини,  тягсиркарын  шяхсиййятини,  о  ъцмлядян 

ъязаны  йцнэцлляшдирян  вя  аьырлашдыран  щаллары,  щабеля  тяйин  олунан  ъязанын  щям 

мящкум, щям дя башга шяхсляр тяряфиндян йени ъинайятлярин тюрядилмясинин гаршысыны 

алмаг мягсядиля тятбигини, шяхсин ислащ олунмасына вя онун аилясинин щяйат шяраитиня 

тясирини  нязяря  алараг,  onun  ittiham  olunduğu  CM-nin  müvafiq  maddəsinin 

sanksiyasında  nəzərdə  tutulan  cəzanın  təyin  edilməsini  məqsədəmüvafiq  щесаб 

еtmişdir. 

Мящкямя  коллеэийасы  щесаб  едир  ки,  ишя  бахан  биринъи  instansiya  məhkəməsi 

мящкума  cəza  təyin  eдяркян  qanunvericiliyin  tələblərini  нязяря  алмышдыр. 

Мящкума ъяза тяйини иля баьлы ганун позунтусуна йол верилмямишдир. 

«Мящкямяляр тяряфиндян ъинайят ъязаларынын тяйин едилмяси тяърцбяси щаггында» 

Азярбайъан Республикасы Али Мящкямяси Пленумунун 25 ийун 2003-ъц ил тарихли, 4 

сайлы  Гярарынын  1-ъи  бяндиня  ясасян  мящкямяляр  щяр  бир  конкрет  щалда 

тягсирляндирилян шяхсляря ъязаларын тяйин едилмясиня фярди йанашмалы, ъинайят ганунун 

вязифяляри  вя  ъязанын  мягсядиндян  бящс  едян  Ъинайят  Мяъяллясинин  2  вя  41-ъи 

маддяляринин мцдяаларынын щяйата кечирилмясини сюзсцз тямин етмялидир.  

Ъəza  cinayətin  hüquqi  nəticəsi  olmaqla  fərdin  təqsirli  olaraq  tюrətdiyi  ictimai 

təhlükəli  əmələ  görə  dövlət  tərəfиndən  kəskin  mənfi  münasibətin  göstəricisi  kimi 

çıxış  edir.  Cəza  cinayət  törətməkdə  təqsirli  hesab  edilən  şəxsə  tətbiq  olunur  və 

həmin  şəxs  barəsində  Cinayət  Məcəlləsi  ilə  müəyyən  edilən  məhrumiyyətlər 

yaradılmasından  və  ya  onun  hüquq  və  azadлыqlarının  məhdudlaşdırılmasынdan 

ibarətdir.  Bu  baxımdan  da  məhkəmə  kollegiyası  birinci  instansiya  məhkəməsinin 

məhkum  C.Həsənov  barəsində  cəza  tətbiqi  ilə  əlaqədar  mövqeyini  düzgün  hesab 

eдir. 


Мящкямя  коллеэийасы  ону  да  гейд  едир  ки,  тяйин  едилмиш  щяр  щансы  бир  ъяза, 

ъязанын  мягсядиня  хидмят  етмяли  вя  ъямиййятдя  там  мянада  сосиал  ядаляти  бярпа 

етмяли,  щям  мящкумлар,  щям  дя  диэяр  шяхсляр  тяряфиндян  йени  ъинайятлярин 


 

 тюрядилмясинин гаршысыны алмалыдыр. 

Азярбайъан  Республикасы  ЪМ-nин  8.1-ъи  маддясиня  ясасян  ъинайят  тюрятмиш 

шяхс  щаггында  тятбиг  едилян  ъяза  ядалятли  олмалыдыр,  йяни  ъинайятин  характериня  вя 

иътимаи  тящлцкялилик  дяряъясиня,  онун  тюрядилмяси  щалларына  вя  ъинайят  тюрятмякдя 

тягсирли билинян шяхсин шяхсиййятиня уйьун олмалыдыр.  

Щямин  Мяъяллянин  41.2-ъи  маддясиня  ясасян  ъяза  сосиал  ядалятин  бярпасы, 

мящкумун ислащ едилмяси вя щям мящкумлар, щям дя башга шяхсляр тяряфиндян йени 

ъинайятлярин тюрядилмясинин гаршысыны алмаг мягсяди иля тятбиг едилир. 

Həmin  Məcəllənin  58.3-ъц  маддясинин  тялябляриня  эюря  ъяза  тяйин  едиляркян 

тюрядилмиш ъинайятин характери вя иътимаи тящлцкялилик дяряъяси, тягсиркарын шяхсиййяти, 

о,  ъцмлядян  ъязаны  йцнэцлляшдирян  вя  аьырлашдыран  щаллар,  щабеля  тяйин  олунмуш 

ъязанын шяхсин ислащ олунмасына вя онун аилясинин щяйат шяраитиня тясири нязяря алыныр. 

Беляликля  məhkəmə  kollegiyası  биринъи  instansiya  məhkəməsinin  məhkum 

C.Həsənov  barəsində  Азярбайъан  Республикасы  Ъинайят  Мяъяллясинин  120.2.4-ъü 

маддяси  иля  тягсирли  олунмасына  даир  mövqeyini  düzgün  hesab  edərək  qeyd  edir  ki, 

апеллйасийа  шикайятиндя  иряли  сцрцлян  дялилляр  ясасында  щюкмцн  дяйишдириlməsi  və 

мящкумun cəzasının yüngülləşdirilməsi цчцн гануни ясаслар yoxdur. Она эюря дя iş 

üzrə  Gəncə  Ağır  Cinayətlər  Mящкямясинин  28  dekabr  2016-cı  il  тарихли,  1(088)-

272/2016  сайлы  щюкмц  дяйишдирилмядян,  апеллйасийа  шикайяти  ися  тямин  едилмядян 

сахланылмалыдыр.  

Шярщ  олунанлара  ясасян,  мящкямя  коллеэийасы  Азярбайъан  Республикасы 

Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин 397, 398.1.1, 407-410 вя 412-ъи маддялярини рящбяр 

тутараг    

 

Q Ə R A R A   A L D I:  

Məhkum  Həsənov  Cavad  Rafət  oğlunun  müdafiəçisi  Abbasov  Yolçu 

Bayraməli oğlunun апеллйасийа шикайяти тямин едилмясин. 

Həsənov Cavad Rafət oğlunun Азярбайъан Республикасы Cinayət Məcəlləsinin 

120.2.4-cü  maddəsi  ilə  məhkum  olunmasına  dair  Gəncə  Ağır  Cinayətlər 

Məhkəməsinin  28  dekabr  2016-cı  ил  тарихли,  1(088)-272/2016  сайлы  щюкмц 

дяйишдирилмядян сахланылсын.  

Qərar elan olunduğu andan дярщал сонра гануни qüvvəyə minir.   

Qərardan Azərbaycan Respublikası Ali  Məhkəməsinин Ъинайят Коллеэийасына 

kassasiya şikayəti və кассасийа protesti verilə bilər.  

 

Сядрлик едян:                                 Bədəl Əliyev   

Щакимляр:                                      Fikrət Əliyev 

 

                                                       Elşad Bayramov 

 


Yüklə 195,3 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə