Азярбайжан республикасы тящсил назирлийи тящсил проблемляри институтуYüklə 1,54 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/9
tarix24.02.2020
ölçüsü1,54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

II. С  E М   Е   С   Т   Р 
1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
… 
Жями 
 
 
 
 
 
Елми-тядгигат практикасы 2 щяфтя 
 
III. С E  М   Е   С   Т   Р 
1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
… 
Жями 
 
 
 
 
IV. С E  М   Е   С   Т    Р 
1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
… 
Жями 
 
 
 
 
 
Елми-педогоъи практика 2 щяфтя  
 
V. С E  М   Е   С   Т   Р
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жями тядрис цзря йекун 
 
 
 
Маэистрант 
(А.С.А.)______________________________________________имза, тарих
 
 
Маэистр програмынын рящбяри 
(А.С.А., елми дяряжя вя елми ад)_______имза, тарих 
 
Елми рящбяр 
(А.С.А., елми дяряжя вя елми ад)__________________________имза, тарих 

 
 
 
41 
Ялавя 6 
 
 
МАЭИСТР ДИССЕРТАСИЙАСЫНЫН ИШ ПЛАНЫ 
 
   Маэистр диссертасийасынын ады_________________________ 
 
ЭИРИШ 
 
I ФЯСИЛ ___________________________________________ 
 
1.1.____________________________________________________ 
1.2.____________________________________________________ 
…….___________________________________________________ 
 
II ФЯСИЛ __________________________________________ 
 
2.1.____________________________________________________ 
2.2.____________________________________________________ 
…….___________________________________________________
 
III ФЯСИЛ _________________________________________ 
 
3.1.____________________________________________________ 
3.2.____________________________________________________ 
…….___________________________________________________ 
 
НЯТИЖЯ ВЯ ТЯКЛИФЛЯР 
 
ИСТИФАДЯ ЕДИЛМИШ ЯДЯБИЙЙАТ 
 
ЯЛАВЯЛЯР 
 
РЕЗЮМЕ 
 
SUMMARY 
 
Маэистрант
____________________________________________(А.С.А.) 
 
Елми рящбяр
________________________(А.С.А., елми дяряжя вя елми ад

 
Кафедра мцдири
_____________________(А.С.А., елми дяряжя вя елми ад) 
 

 
 
 
42 
Ялавя 7 
 
МАЭИСТР ДИССЕРТАСИЙАСЫ ЦЗЯРИНДЯ ИШИН 
ПЛАН-ГРАФИКИ 
 
 
С/с 
ПЛАН ЦЗРЯ 
ЭЮРЦЛЯЖЯК ИШЛЯР 
Ижра 
мцддяти 
Елми рящбярин 
гейдляри 
 
I    С Е М  Е  С  Т  Р 
 
1. 
 
Декабр 
 
2. 
 
Йанвар 
 
 
Елми рящбяр 
/имза, тарих/
 
Маэистрант 
/имза, тарих/
 
 
II    С Е М  Е  С  Т  Р 
 
3. 
 
Феврал 
 
4. 
 
Март 
 
5. 
 
Апрел 
 
6. 
 
Май 
 
7. 
 
Ийун 
 
 
Елми рящбяр 
/имза, тарих/
 
Маэистрант 
/имза, тарих/
 
 
III    С Е М  Е  С  Т  Р 
 
8. 
 
Сентйабр 
 
9. 
 
Октйабр 
 
10. 
 
Нойабр 
 
11. 
 
Декабр 
 
12. 
 
Йанвар 
 
 
Елми рящбяр 
/имза, тарих/
 
Маэистрант 
/имза, тарих/
 
 
IV   С Е М  Е  С  Т  Р 
 
13. 
 
Феврал 
 
14. 
 
Март 
 
 
Елми рящбяр 
/имза, тарих/
 
Маэистрант 
/имза, тарих/
 
 
Маэистр програмынын рящбяри 
(А.С.А., елми дяряжя вя елми ад)______имза, тарих 
 
 

 
 
 
43 
Ялавя 7а 
 
МАЭИСТР ДИССЕРТАСИЙАСЫ 
ЦЗЯРИНДЯ ИШИН ПЛАН-ГРАФИКИ 
(гийаби тящсил аланлар цчцн)
 
 
 
С/с 
ПЛАН ЦЗРЯ 
ЭЮРЦЛЯЖЯК ИШЛЯР 
Ижра 
мцддяти 
Елми рящбярин 
гейдляри 
I    С E М  Е  С  Т  Р 
1. 
 
Декабр 
 
2. 
 
Йанвар 
 
 
Елми рящбяр 
/имза, тарих/
 
Маэистрант 
/имза, тарих/
 
II    С E М  Е  С  Т  Р 
3. 
 
Феврал 
 
4. 
 
Март 
 
5. 
 
Апрел 
 
6. 
 
Май 
 
7. 
 
Ийун 
 
 
Елми рящбяр 
/имза, тарих/
 
Маэистрант 
/имза, тарих/
 
III    С E М  Е  С  Т  Р 
8. 
 
Сентйабр 
 
9. 
 
Октйабр 
 
10. 
 
Нойабр 
 
11. 
 
Декабр 
 
12. 
 
Йанвар 
 
 
Елми рящбяр 
/имза, тарих/
 
Маэистрант 
/имза, тарих/
 
IV   С E М  Е  С  Т  Р 
13. 
 
Феврал 
 
14. 
 
Март 
 
15. 
 
Апрел 
 
16. 
 
Май 
 
17. 
 
Ийун 
 
 
Елми рящбяр 
/имза, тарих/
 
Маэистрант 
/имза, тарих/
 
V   С E М  Е  С  Т  Р
 
18 
 
Сентйабр 
 
19 
 
Октйабр 
 
20 
 
Нойабр 
 
 
Елми рящбяр 
/имза, тарих/
 
Маэистрант 
/имза, тарих/
 
Маэистр програмынын рящбяри 
(А.С.А., елми дяряжя вя елми ад)______имза, тарих 

 
 
 
44 
Ялавя 8 
 
МАЭИСТР ДИССЕРТАСИЙАСЫНЫН ЙЕРИНЯ ЙЕТРИЛМЯСИ 
МЯРЩЯЛЯЛЯРИ ВЯ МЦДДЯТЛЯРИ СХЕМИ 
 
 
I СЕМЕСТР 
 
Сентйабр  15-31 
Октйабр 
01-31 
Нойабр 
01-30 
Декабр 
01-15 
15-30 
Йанвар 
03-31 
 
II СЕМЕСТР 
 
Феврал 
01-29 
Март 
01-31 
Апрел 
01-30 
Май 
01-31 
Ийун 
01-31 
 
III СЕМЕСТР 
 
Сентйабр  15-30 
Октйабр 
01-31 
Нойабр 
01-30 
Декабр 
01-30 
Йанвар 
03-31 
 
IV СЕМЕСТР 
 
Феврал 
01-29 
Март 
01-10 
15-дяк 
30- дяк 
Апрел 
01-30
 
Май 
05- дяк 
05-15 
15-дяк  
17-дяк 
21-31 
Ийун 
1-30 
 
Диссертасийа мювзусу вя елми рящбярин тясдиги 
Диссертасийа планынын мцзакиряси вя онун тясдиги 
Диссертасийа цзяриндя иш 
Диссертасийа вя рефератын елми рящбяря тягдим едилмяси 
Елми рящбяр тяряфиндян диссертасийайа ряйин 
кафедрайа тягдим едилмяси 
Диссертасийанын кафедрада мцзакиряси 
Диссертасийанын МЩМ-ня эюндярилмяси 
МЩМ-ин диссертасийа иши щаггында гярары 
Кафедранын иши рясми ряйчийя эюндярмяси 
Рясми ряйин Шурайа тягдим едилмяси 
Маэистрантын иши Шурайа тягдим етмяси  
Маэистр диссертасийасынын мцдафияси 
Мянфи гярар бараядя 
аппелйасийа шикайяти 
Тякрар мцдафия 

 
 
 
45 
Ялавя 8а 
 
МАЭИСТР ДИССЕРТАСИЙАСЫНЫН ЙЕРИНЯ ЙЕТРИЛМЯСИ 
МЯРЩЯЛЯЛЯРИ ВЯ МЦДДЯТЛЯРИ СХЕМИ 
(гийаби тящсил аланлар цчцн) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диссертасийа мювзусу вя елми рящбярин тясдиги 
Диссертасийа цзяриндя иш 
Диссертасийа вя рефератын елми рящбяря тягдими 
Елми рящбярин ряйинин кафедрайа тягдим едилмяси 
Диссертасийанын кафедрада мцзакиряси 
Кафедранын иши рясми ряйчийя эюндярмяси 
Диссертасийанын МЩМ-ня эюндярилмяси 
МЩМ-ин диссертасийа иши щаггында гярары 
Рясми ряйин Шурайа тягдим едилмяси 
Маэистрантын иши Шурайа тягдим етмяси  
Маэистр диссертасийасынын мцдафияси 
Мянфи гярар бараядя аппелйасийа шикайяти 
Тякрар мцдафия 
25.02-01.03
 
 
V семестр 30.11
 
 
V семестр 01.12-30.12
 
 
V семестр 01.12-05.12
 
 
V семестр 03.01-07.01
 
 
V семестр 07.01-15.01
 
 
V семестр 15.01-20.01
 
 
V семестр 2001-25.01
 
 
V семестр 25.01-25.02
 
 
I семестр 15.09-15.12 
I семестр 15.09-15.12 
 
II семестр 03.01 
V семестр 15.11
 
 
I семестр 15.12-15.30 
 
Диссертасийа планынын мцзакиряси вя онун тясдиги 
01.03-10.03
 
 

 
 
 
46 
Ялавя 9 
 
МАЭИСТР ДИССЕРТАСИЙАСЫНЫН 
ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ МЕЙАРЛАРЫ 
 
С/с 
 
МЕЙАРЛАР 
 
ГИЙМЯТ-
ЛЯНДИРМЯ 
Бяли 
Хейр 
1. 
2. 
3. 
4. 

 
ФОРМАЛ ЯЛАМЯТЛЯР ЦЗРЯ ИЛКИН 
ГИЙМЯТЛЯНДИРМЯ 
 
 
 
 
1.Мювзунун мащиййятинин ачылмасы вя дольун ящатя 
едилмяси 
 
 
 
1.1.Мювзунун адынын мязмуна уйьунлуьу 
 
 
 
1.2.Гурулуш мянтиги вя стилистик шярщин кейфиййяти 
 
 
 
1.3.Нятижялярин елми вя практики ящямиййяти 
 
 
 
1.4.Харижи ядябиййатларын оръиналындан истифадя 
 
 
 
1.5.Мювзу иля ялагядар дярж олунмуш елми ясярляр 
(тезис, мягаля вя с. 
 
 
 
1.6.Тядгигат обйектинин даща да сямяряли 
фяалиййяти цчцн ещтийат имканларынын ашкара 
чыхарылмасы вя онун йахшылашдырылмасы йоллары цзря 
ясасландырмалар. 
 
 
 
1.7.Нятижялярин апробасийасы (мцвафиг акт вя 
арайышларын сайы
 
 
 
2.Тяртибат кейфиййяти 
 
 
 
2.1.Маэистр диссертасийасынын стандартларынын 
тялябляриня уйьунлулуьу 
 
 
 
2.2.Жядвял, схем, диограм, график, дцстцр, 
истинадлар, ядябиййат сийащысы вя с. стандартлара 
уйьун йазылышы 
 
 
 
2.3.Ялавялярин сайы вя мювзуйа уйьунлуьу 
 
 

 
 
 
47 
 
3.Елми рящбяр вя ресензентлярин 
гиймяти вя тювсиййяляри 
 
 
 
3.1.Елми рящбярин ирадлары вя тювсиййяляри 
 
 
 
3.2.Ресензентлярин ирадлары вя тювсиййяляри 
 
 
II 
 
МАЭИСТРАНТЫН МЦДАФИЯ ПРОСЕСИНДЯ  
ИХТИСАСЫНЫН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ 
 
 
 
 
1.Мцдафия  просесиндя  шярщ  едилян  материалын 
иллцстрасийалыьы (слайтларын сайы вя кейфиййяти
 
 
 
2.Суал  вя  ирадлара  жавабларын  аргументлилийи  вя 
ясасландырылмасы 
 
 
 
3.Ишин  мцдафиядян  чыхарылмасы  (плаэиат,  жидди 
уйьунсузлуглар,  рягямлярин  сахталашдырылмасынын 
мцяййян едилмяси вя с.
 
 
 
 
ДЮВЛЯТ АТТЕСТАСИЙА 
КОММИСИЙАСЫНЫН ЙЕКУН ГИЙМЯТИ 
 
 
 
III 
ДЮВЛЯТ АТТЕСТАСИЙА КОММИСИЙАСЫНЫН 
ТЮВСИЙЙЯЛЯРИ 
 
 
 
1.Маэистрантын асперантурайа вя йа диссертантлыьа 
тягдим едилмяси вя с.  
 
 
 
2.Ишин няшр едилмяси цчцн тювсиййя едилмяси. 
 
 
 
3.Практик  тягбиг  цчцн  тювсиййя,  о  жцмлядян 
университетин  тядрис  просесиндя  истифадяси  цчцн 
тювсиййя едилмяси. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
48 
ТЮВСИЙЙЯ ЕДИЛЯН ЯДЯБИЙЙАТ 
 
1.Азярбайжан Республикасынын Конститусийасы. Бакы. 1997. 
2.Азярбайжан Республикасынын Милли Мяжлисинин ганун вя  
гярарлар топлусу. Бакы. 1991-2005-жи илляр. 
3.Азярбайжан 
Республикасы 
Тящсил 
Ганунверижилийи 
Кцллиййаты  (Биринжи  няшр)  Бакы.  «Тящсил»,  «Бейнялхалг 
Университет» няшриййат вя полиграфийа мяркязи. 2002. 436 сящ. 
4.Маэистр диссертасийасынын щазырланмасы, тясдиг олунмасы вя 
мцдафияси  гайдалары  щаггында  ясаснамя.  Азярбайжан 
Республикасы  тящсил  назирлийинин  20.04.1998-жи  ил  тарихли,  202 
сайлы ямри. 
5.Иениш Е.В. Библиографический поиск в научной работе. 
М: Книга.1982. 167 с. 
6.Кузин  Ф.А.  Магистрская  диссертация.  Методика 
написания,  правила  оформления  и  порядок  защиты.  М: 
Ось-89. 1997. 304 с. 
7.Кузнецов  И.Н.  «Методика  подготовки  и  оформления». 
Мн: Амалфея. 2000. 234.с. 
8.Олкок Д. Управление временем и рабочей нагрузкой. М: 
Финпресс. 1998. 96 с. 
9.Попов  Г.X.  Техника  личной  работы,  М:  Советская 
Россия. 1979. 92 с. 
10.Приходько  П.Т.  Азбука  исследовательского  труда. 
Новосибирск. 1979. 96 с. 
11.Стешов  А.В.  «Устное  выступление:  логика  и 
композиция». Ленинград. 1989. 189 с. 
12.Федотов  В.В.  Рациональная  организация 
умственного труда. М: Экономика. 1987. 109 с. 
13.www.uca.edu 
14.www.olemiss.edu 
 
 

 
 
 
49 
AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI TƏHSĠL NAZĠRLĠYĠ 
TƏHSĠL PROBLEMLƏRĠ ĠNSTĠTUTU 
AZƏRBAYJAN DÖVLƏT ĠQTĠSAD UNĠVERSĠTETĠ 
MAGĠSTR HAZIRLIĞI MƏRKƏZĠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAGĠSTRANTIN 
ELMĠ-TƏDQĠQAT TƏCRÜBƏSĠNĠN TƏġKĠLĠ ÜZRƏ 
METODĠK GÖSTƏRĠġ 
 
 
 
 
 
 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 
Elmi-Metodik ġurasının «Ġqtisadiyyat» 
bölməsinin 18 may 2006-cı il tarixli 
ijlasının qərarı ilə təsdiq edilmiĢdir /protokol № 45/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
50 
RESENZENTLƏR 
 
ADĠU-nun prorektoru i.e.d. Ə.Ġ.Bayramov 
Azərbaycan Respublikasının Ġqtisadi ĠnkiĢaf Nazirliyinin 
Ġqtisadi Ġslahatlar Mərkəzinin direktoru, 
i.e.n. V.Ə.Rüstəmov 
 
Metodik  göstəriş  magistrantlar  üçün  elmi-tədqiqat 
təcrübəsinin  təşkili  və  reallaşdırılmasının  ən  ümumi 
mexanizmlərini  əhatə  edən  proqram  xarakterli  metodoloci 
normativ  akt  mahiyyəti  daşıyır.  Burada  elmi-tədqiqat 
təgrübəsinin  məqsədi,  təşkilati  prinsipləri, 
strukturu  və  tipik 
prossedur qaydalarının 
şərhi verilir, 
təcrübə
 keçənlərin hüquq və 
vəzifələri, əsas fəaliyyət öhdəlikləri təsbit  olunur.
 
Elmi-tədqiqat  təcürbəsinin  təşkili  və  keçrilməsinə  dair 
mövcud  metodik  göstəriş  Azərbaycan  Dövlət  İqtisad 
Üniversitetində bütün istiqamətlərdə magistr pilləsi üzrə təhsil 
alan  magistrantlar,  onların  elmi  rəhbərləri,  resenzentləri  və 
həmçinin  elmi  yaradıcılıq  fəaliyyətini  genişləndirmək  istəyən 
tədqiqatçılar  üçün  nəzərdə  tutulur.  Bununla  yanaşı,  metodik 
göstəriş  Azərbayjan  Respublikasının  magistr  proqramını 
həyata  keçirən  digər  universitetlərində,  elmi-tədqiqat 
istitutlarında və elmi mərkəzlərində elmi-tədqiqat təcrübəsinin 
səmərəli  təşkili  və  reallaşdırılmasına  metodoloci  yardım 
məqsədi də daşıyır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universitetlərin
 
fəaliyyətlərinin 
mühüm 
vəzifələrdən  biri  də  yüksək  ixtisaslı  elmi  kadrların 
hazırlanmasıdır.  Elmi  kadr  yaradıcılığı  prosesinin 
təməli  isə  başlıja  olaraq  təhsilin  magistr  pilləsində 
formalaşır. 
 
Azərbayjan  Dövlət  İqtisad  Universiteti
  elmi 
kadrların hazırlanması istiqamətində qarşısında bir sıra 
vəzifələr qoymuşdur. 
Tədris  prosesi  çərçivəsində  elmi  fəaliyyətin  əsas 
forması  kimi  tədqiqat  xarakterli  tapşırıqların  yerinə 
yetirilməsi  xüsüsi  əhəmiyyət  kəsb  edir.  Bu  proses  isə 
empirik  olaraq  elmi-tədqiqat  təcrübəsi  keçirilərkən 
reallaşır.  Elmi-praktiki  konfranslarda,  seminarlarda 
iştirak  və  çıxış,  referatların  yazılışı,  eksprementlərin 
aparılması, 
praktik 
əhəmiyyətli 
modellərin 
hazırlanması  və  digər  bu  kimi  prossedurların  yerinə 
yetirilməsi 
elmi-tədqiqat 
təcrübəsinin 
struktur 
elementlərini səciyyələndirir. 
Elmi-tədqiqat təcrübəsinin forma və tapşırıqlarının 
yerinə yetrilməsi prosesində magistrantın elmi bilik və 
səriştəlilik  səviyyəsi  yüksəlir,  onun  fərdi  elmi 
yaradıcılıq qabiliyyəti artır. 

 
 
 
52 
I. ELMĠ-TƏDQĠQAT TƏCRÜBƏSĠNĠN 
MAHĠYYƏTĠ, MƏQSƏDĠ VƏ VƏZĠFƏLƏRĠ 
 
Elmi-tədqiqat  təcrübəsi  magistr  proqramının  mühüm 
tərkib hissəsi kimi iqtisad yönümlü fənnlər üzrə elmi kadrların 
keyfiyyət  hazırlığının başlıja amillərindən biri kimi çıxış  edir. 
O,  müasir  tələblər  səviyyəsində  elmi-tədqiqat  prosesinin 
təşəkkül  və  reallaşması  istiqamətində  magistrantların  aldıqları 
elmi-nəzəri 
bilikləri 
təcrübi 
səriştə 
və 
vərdişlərlə 
zənginləşdirərək  geniş  elmi-əməli  fəaliyyət  sferasında 
möhkəmləndirilməsi,  magistr  dissertasiyasının  elmi-metodiki 
tələblər  səviyyəsində  yerinə  yetirilməsinə  kömək  mahiyyətini 
ifadə edir. 
Elmi-tədqiqat 
təcrübəsi  mgistrantlara  elmi-tədqiqat 
işlərinin  yerinə  yetrilməsinin  əsas  üsullarını  öyrətmək, 
dissertasiya  işi  üçün  eksperimental  xarakterli  material 
toplamaq, onlarda maqistr proqramına uyğun seçdikləri ixtisas 
üzrə peşəkarlıq səriştəsi formalaşdırmaq məqsədi daşıyır. 
Elmi-tədqiqat təcrübəsi aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir: 
  müasir  elmi-tədqiqat  metodologiyası  və  yaradıcılıq 
texnologiyaları  haqqında  magistrantların  biliklərinin 
kamilləşdirilməsi; 
  elmi-analitik  informasiyaların  seçimi,  təhlili  və  emalının 
mütərəqqi metodlarının magistrantlara çatdırıması; 
  referat  nəşrləri  ilə  işləmək  və  dissertasiyasının  mövzusu 
üzrə biblioqrafiyanın tərtibi; 
  elmi-praktiki 
konfranslarda,  məqalələr  toplusunun 
hazırlanmasında  əyani  iştirak,  testlərin  javablandırılması 
və məruzələrlə çıxışlar; 
  təcrübə  zamanı  əldə  edilmiş  eksperimental  nəticələrin 
elmi-yaradıcılıq fəaliyyətində və magistr dissertasiyasının 
yazılışında məqsədyönlü istifadə olunması; 
  magistrantların  müstəqil  elmi  fəaliyyət  bacarıqının 

 
 
 
53 
təkmilləşdirməsi, onlara şəxsi yaradıcılıq keyfiyyətlərinin 
formalaşdırılması 
istiqamətində 
özünütəhsil 
və 
özünütəkmilləşdirmə vərdişlərinin aşılanması; 
   Elmi-tədqiqat  təcrübəsinin  məzmununu  qarşılıqlı  təmas  və 
ümumi  vəhdətdə  elmilik,  oxşar  fənlərlə  əlaqəlik,  kreativlik, 
magistrantların  elmi  maraqlarının  uçotu  kimi təməl  prinsipləri 
təşkil edir. 
Yüklə 1,54 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə