Азярбайжан республикасы тящсил назирлийи тящсил проблемляри институтуYüklə 1,54 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/9
tarix24.02.2020
ölçüsü1,54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

TÖVSĠYYƏ EDĠLƏN ƏDƏBĠYYAT 
 
1.Azərbaycan 
Respublikası 
Təhsil 
Qanunvericilyiyin 
Külliyyatı  (Birinci  nəşr)  Bakı,  «Təhsil»,  «Beynəlxalq 
universitet» nəşriyyat və poliqrafiya mərkəzi, 2002. 436 səh. 
2.Кузнецов  И.Н.  «Методика  подготовки  и  оформления». 
Мн: Амалфея, 2000. 134. c. 
3.Ломакин  А.Л.,  Морошкин  В.А.Практикум  по  экономике 
и  управлению:  Компьютерные  деловые  игры  +  CD. 
Учебное пособие. М.: Инфра. 2004. 144 с. 
4.Минаев  Д.В.  Маркетинг:  игровой  практикум.  Деловые 
игры, упражнения, тесты. М.: Феникс. 2004. 256 с. 
5.Мицкевич  А.А.  Сборник  заданий  по  экономике  с 
решениями: В 3-х томах. М.: Вита-Пресс. 2001. 
6.Олкок Д. Управление временем и рабочей нагрузкой. М.: 
Финпресс. 1998. 96 с. 
7.Потеев М.И. Практикум по методике обучения во вузах. 
М.: Высшая школа, 1990. 211 с. 
8.Стешов  А.В.  «Устное  выступление:  логика  и 
композиция». Ленинград. 1989. 154 с. 
9.«Философия  и  методология  науки».  Учебное  пособие 
для  студентов  высших  учебных  заведений  /под  ред.  В.И. 
Купцова/. М.: 1996249 с. 
10.http://www.nsu.ru 
11.www.olemiss.edu 
12.http://www.newmail.ru 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
70 
ƏLAVƏLƏR 
Əlavə 1 
 
AZƏRBAYJAN DÖVLƏT ĠQTĠSAD UNĠVERSĠTETĠ 
«MAGĠSTR HAZIRLIĞI MƏRKƏZĠ» 
 
ELMĠ-TƏDQĠQAT TƏCRÜBƏSĠNĠN 
ÜMUMĠ HESABATI 
 
Magistrant /A.S.A/.__________________________________ 
 
Magistr proqramı___________________________________ 
(magistr proqramının adı) 
 
Elmi-tədqiqat 
təcrübəsinin 
keçirildiyi 
yer________________ 
___________________________________________________ 
(təşkilatın adı, ünvanı) 
 
Elmi-tədqiqat təcrübəsinin keçirilmə müddəti: 
 
«__» «_______» 200 ildə «__» «_______» 200 ilədək  
 
 
    Hesabat müdafiyəyə təqdim 
 
       MHM-nin direktoru 
    edilmək üçün baxılmışdır 
 
________________________ 
(A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad) 
 
  
Elmi rəhbər 
 
 
Magistr proqramının rəhbəri 
    __________________________                      ___________________________ 
    (A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad)    
(A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad) 
 
     
Kafedra müdiri 
(A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad)_______________________
 
 
 
BAKI 2006 

 
 
 
71 
Əlavə 2 
 
ELMĠ-TƏDQĠQAT TƏCRÜBƏSĠNĠN KEÇRĠLMƏSĠ 
ÜZRƏ ELMĠ RƏHBƏRĠN RƏYĠNĠN NÜMUNƏSĠ 
 
_______________________________magistr proqramıı üzrə 
(magistr proqramının adı) 
 
___________qrupunun magistrantı______________________ 
(qrupun №-si) 
 
 
 
(magistrantın A.S.A) 
 
keçdiyi elmi-tədqiqat təcrübəsi üzrə 
 
RƏY 
 
Elmi-tədqiqat təcrübəsinin  keçirilmə müddəti: 
 
«__» «_______» 20__ ildə «__» «_______» 20__ ilədək  
 
Mövzunun açılıĢ dərəcəsi__________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
Müstəqillik və təĢəbbüskarlıq_______________________________ 
_______________________________________________________ 
 
Təcürbə vaxt əldə edilmiĢ bilik və bacarıq__________________ 
_______________________________________________________ 
 
Magistrantın iĢə olan münasibəti____________________________ 
 
Elmi-tədqiqat təcrübəsinə görə rəy___________________________ 
(«əla», «yaxşı», «kafi», «qeyri-kafi») 
 
 
Elmi-tədqiqat təcrübəsinin rəhbəri 
(A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad _________________________imza, tarix 
 
 

 
 
 
72 
Əlavə 3 
 
AZƏRBAYJAN DÖVLƏT ĠQTĠSAD UNĠVERSĠTETĠ 
«MAGĠSTR HAZIRLIĞI MƏRKƏZĠ» 
 
ELMĠ-TƏDQĠQAT TƏCRÜBƏSĠNĠN 
YEKUN ATTESTASĠYASI 
 
Kafedra________________________________________________ 
(kafedranın adı) 
Magistrant 
/A.S.A/.___________________________________________
 
 
Qrup №______ 
 
Magistr proqramı_______________________________________ 
(magistr proqramının adı) 
 
Hesabat sənədləri kafedraya təqdim olunmuşdur________200_il. 
         (gün, ay) 
 
Attestasiya keçirilmişdir_____________________________200_il. 
(gün, ay) 
 
 
Elmi-tədqiqat təcürbəsinin 
yekunlarına görə_____________________________qiymət verilir 
      («əla», «yaxşı», «kafi», «qeyri-kafi») 
 
 
 
Elmi-tədqiqat təcürbəsinin rəhbəri__________________________ 
(A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad) 
 
Kafedra müdiri__________________________________________ 
(A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad) 
 
BAKI 20__ 

 
 
 
73 
 
 
 
AZƏRBAYCN RESPUBLĠKASI TƏHSĠL NAZĠRLĠYĠ 
AZƏRBAYCN DÖVLƏT ĠQTĠSAD UNĠVERSĠTETĠ 
MAGĠSTR HAZIRLIĞI MƏRKƏZĠ 
 
 
 
 
 
BAKI  20__ 
 
 
 
ELMĠ-TƏDQĠQAT 
TƏCRÜBƏSĠNĠN 
 
KĠTABÇASI 
 
 
20
__/20__- tədris или 
 
 

 
 
 
74 
TƏCRÜBƏ VƏRƏQƏSĠ 
 
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT ĠQTĠSAD UNĠVERSĠTETĠ 
MAGĠSTR HAZIRLIĞI MƏRKƏZĠ 
 
 
Magistrant 
_____________________________________ 
(A.S.A) 
 
Ġstiqamət 
______________________________________ 
(adı və kodu) 
 
Ġxtisas /Magistr proqramı/ 
_________________________ 
(adı və şifri) 
___________________________________________
 
 
___
kurs,________________
 __ 
qrup 
(təhsil forması) 
 
Magistr bileti ()___________ 
 
Magistratın ünvanı /telefon/________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Təcrübənin keçirildiyi yer ________________________________ 
(təşkilatın adı, ünvanı) 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
75 
Təcrübənin keçirilmə müddəti 
 
«__» «____________» 20__ildən 
 
«__» «___________» 20__ilədək 
 
Əsas:
 
ADİU-nun rektorunun əmri
 ___№ _______________ 
(tarix - gün, ay, il) 
 
«Təcrübə və iĢədüzəltmə 
Ģöbəsi»nin müdiri _______________________________ 
(A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad) 
 
_________________imza 
 
M.Y. 
 
 
 
Ġxtisas kafedrası_________________________________________ 
(Kafedranın adı) 
 
Kafedra müdiri _____________________________________ 
(A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad) 
 
_________________imza 
Elmi-tədqiqat təcürbənin 
rəhbəri /elmi rəhbər/_________________________________ 
(A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad) 
 
_________________imza 
Magistr proqramının 
rəhbəri 
_______________________________________ 
(A. S.A., elmi dərəcə və elmi ad) 
 
_________________imza 
TƏCRÜBƏNĠN KEÇĠRĠLDĠYĠ YERƏ DAXĠL OLMA VƏ 

 
 
 
76 
TƏCRÜBƏNĠN BAġA ÇATDIRMA MÜDDƏTĠNƏ DAĠR 
QEYDLƏR 
 
Getdi   
 
 
«__» «______________» 20___il 
 
«Təcrübə və iĢədüzəltmə 
Ģöbəsi»nin inspektoru______________________________ 
(A.S.A.) 
_________________imza 
M.Y.
 
 
 
Gəldi   
 
 
«__» «______________» 20___il 
 
Təcrübə obyekti rəhbəri_____________________________ 
(
A.S.A.

_________________imza 
M.Y.
 
 
 
Getdi   
 
 
«__» «______________» 20___il 
 
Təcrübə obyekti rəhbəri_____________________________ 
(
A.S.A.

_________________imza 
 
M.Y.
 
 
 
Gəldi   
 
 
«__» «______________» 20___il 
 
«Təcrübə və iĢədüzəltmə 
Ģöbəsi»nin inspektoru______________________________ 
(A.S.A.) 
_________________imza 
M.Y.
 
 

 
 
 
77 
Elmi-tədqiqat  təcrübəsi
  magistr  proqramının 
mühüm  tərkib  hissəsi  olmaqla  iqtisad  yönümlü  fənnlər  üzrə 
elmi  kadrların  keyfiyyət  hazırlığının  başlıja  amillərindən  biri 
kimi  çıxış  edir.  O,  müasir  tələblər  səviyyəsində  elmi-tədqiqat 
prosesinin 
təşəkkül 
və 
reallaşması 
istiqamətində 
magistrantların  aldıqları  elmi-nəzəri  bilikləri  təjrübi  səriştə  və 
vərdişlərlə  zənginləşdirərək  geniş  elmi-əməli  fəaliyyət 
sferasında möhkəmləndirilməsi, magistr dissertasiyasının elmi-
metodik keyfiyyətdə yerinə yetrilməsi məqsədi daşıyır. 
 
Hörmətli magistrantlar! 
Siz  elmi-tədqiqat  təcrübəsi  zamanı  hazırladığınız  fərdi  iş 
planına  uyğun  olaraq,  əldə  etdiyiniz  nəzəri  bilikləri 
geniĢləndirməli  və  dərinləĢdirməli,  təcrübə  prosesində  əldə 
edilmiş  nətijələrin  magistr  dissertasiyasında  və  gələcək  elmi-
yaradıcılıq fəaliyyətində məqsədyönlü istifadə etməlisiniz 
Elmi-tədqiqat  işlərinin  layihələşdirilməsi  və  təşkilinin 
metodik  işini  reallaşdırmağı,  dissertasiya  işinin  nəticələri  üzrə 
eksperimentlər  aparmağı,  referatlar,  elmi  məqalələr  yazmağı, 
biblioqrafiya,  kataloqlarla  işləməyi  və  problemlər  bankı 
hazırlamağı bacarmalısınız. 
Bilməlisiniz ki, təcrübə obyektinə daxil olduqunuz andan 
Sizə həmin qürumun əmək mühafizəsi və daxili əmək intizamı 
qaydaları  tətbiq  ediləcəkdir.  Bu  qaydaların  pozulması  isə 
müvafiq intizam cəzası ilə müşayiət olunur. 
Siz  əlinzdə  tutduğunuz kitabçada  elmi-tədqiqat  təcrübəsi 
dövründə  görülən  iş  barədə  hər  gün  qısa  qeydlər  aparmalı, 
nəzərdə tutulan prossedur qaydalara tam əməl etməlisiniz. Son 
olaraq keçirilmiş elmi-tədqiqat təcrübəsi üzrə hesabat yazmalı
müəyyən  olunmuş  müddətlərdə  təcrübənin  yekun  hesabatını 
müdafiə etməlisiniz. 
 

 
 
 
78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sizə 
keçəcəyiniz 
elmi-tədqiqat 
təcrübəsindən 
maksimum  faydalanmaq  və  əldə  edəcəyiniz  bilklərin 
gələcək  fəaliyyəçtnizdə  səmərli  tətbiq  olunması  uğurları 
arzulayırıq! 
 
 
 
 
 
 
Elmi-tədqiqat  təcrübəsinə  üzürsüz  səbəbə  görə 
gəlməyən,  müvafiq  proqramını  yerinə  yetirməyən,  onun 
nətijəsi  haqqında  qeyri-qənaətbəxş  rəy  və  müdafiə 
zamanı qeyri-müvəffəq qiymət alan magistrantlar təkrar 
təcrübə prosesinə cəlb edilirlər. Bu zaman bütün xərclər 
magistrantın  şəxsi  hesabına  təmin  olunur  və  təcrübə 
tədris prosesindən kənar vaxtda yerinə yetrilir. 
Üzürsüz  səbəbdən  təcrübə  keçməyən  və  qeyri-kafi 
qiymətləndirilmiş magistrantlar akademik borc zəmində 
universitetdən xaric olunurlar. 
Magistrantın  təcrübədə  iştirak  etməməsi  və  ya 
müəyyən olunmuş normativləri yerinə yetriməməsi elmi-
pedoqoji  təcrübənin  kitabçasında  qeydlər  və  sənədlər 
əsasında təsdiqlənməlidir. 
 

 
 
 
79 
I. ELMĠ-TƏDQĠQAT TƏCRÜBƏSĠNĠN KEÇĠRĠLMƏSĠ 
VƏ KĠTABÇANIN DOLDURULMASI ÜZRƏ 
TƏLĠMAT 
 
Elmi-tədqiqat  təcrübəsinin  kitabçası  bütün  təcrübə 
prosesi  boyu  magistrantın  fəaliyyətini  sistemləşdirilməsinə 
xidmət  edir.  Bu  kitabça,  həmçinin  keçirilən  təcrübənin  əsas 
uçot,  davamiyyət  və  keyfiyyətli  mənimsəmə  sənədi 
funksiyalarını da yerinə yetirir. 
Elmi-tədqiqat  təcrübəsinin  təşkili  və  keçirilməsi  üzrə 
ADİU-nun  rektorunun  əmrinə  əsasən  kitabça  «Təcrübə  və 
işədüzəltmə 
şöbəsi» 
tərəfindən 
müvafiq 
rekvizitləri 
doldurularaq,  ixtisas  kafedrasının  müdiri  və  magistr 
proqramının rəhbərinin təsdiqinə göndərilir. 
«Təcrübə 
və 
işədüzəltmə 
şöbəsi» 
elmi-tədqiqat 
təcrübəsinin  başlanmasına  azı  2  həftə  qalmış  kitabça  təcrübə 
rəhbəri vasitəsi ilə magistranta təqdim etməlidir. 
Gündəliyi  əldə  etmiş  magistarant  təsdiq  olunmuş  vaxt 
müddətində elmi-tədqiqat təcrübəsinin keçrildiyi obyektə gedir. 
O, elmi-tədqiqat təcrübəsinin ilk günlərində təcrübə rəhbərinin 
köməyi  ilə  fərdi  iş  planı  (tapşırığı)  hazırlayır  və  onu  hər  iki 
təcrübə rəhbərinin təsdiqinə verir. 
Kitabçanın  fərdi  iş  planı  adlanan  II.  bölümündə 
magistrant 
elmi-tədqiqat 
təcrübəsinin 
məqsədini 
və 
məzmununu  qısa  şərhdə  formalaşdırır.  Bölmənin  öyrənmək, 
tanış  olmaq,  praktiki  yerinə  yetirmək  hissələrində  magistrant 
elmi-tədqiqat  təcrübəsinin  konkret  tələblərindən  irəli  gələn 
məsələləri  elmi  rəhbərlə  razılaşdıraraq  qeydlər  aparır.  Elmi-
tədqiqat  təcrübəsi  obyektinin  rəhbəri  magistranta  öz  tapırığını 
verir  və  bu  tapşırıq  gündəlikdə  -  fərdi  iş  planının  xüsüsi 
hissəsində  əksini  tapır.  Plan  tapşırığın  yerinə  yetrimə 
müddətləri  elmi  və  təcrübə  obyekti  rəhbərləri  ilə  razılaşdırılır 
və onlar tərəfindən təsdiq olunur. 

 
 
 
80 
Elmi-tədqiqat  təcrübəsini  keçən  hər  bir  magistrant  onun 
bütün bəndlərini fərdi plana (taşırığı) uyğun olaraq qısa şərhdə 
dolğun  və  məzmunlu  doldurulması  istiqamətində  sərbəst 
qaydada gündəlik əməli fəaliyyət göstərməlidir. 
Əyani formada təhsil alan magistrantlar kitabçada 20 gün, 
qiyabi təhsil alanlar isə 10 gün üçün qeyd aparmalıdıprlar. 
Təcrübə  obyekti  rəhbəri  magistrantların  davamiyyəti 
haqqında  gündəliyin  IV  bölümündə  hər  gün  müvafiq  qeydlər 
aparmalıdır. 
Elmi-tədqiqat  təcrübəsinin  sonunda  təcrübə  obyekti 
rəhbəri  kitabçanın  V  bölümündə  magistrantın  fəaliyyəti  üzrə 
qısa rəy yazmalıdır. Qısa rəydə aşağıdakılar göstərilməlidir: 
  magistrant tərəfindən elmi-tədqiqat təcürbə proqramının 
yerinə yetrilməsi səviyyəsi; 
  əmək və icra intizamına riyayət dərəcəsi; 
  peşəkarlıq səriştələrinə maliklilik; 
  yaradıcı yanaşma qabiliyyəti
  sərbəst işləmək bajarığı; 
  təhlil və özünütəhlil dərəcəsi; 
  sənədlərin tərtibat keyfiyyəti; 
  hesabatının  kafedrada  müdafiə  olunmaq  üçün  tövsiyyə 
edilməsi. 
Hesabat və kitabça tam hazır vəziyyətdə elmi rəhbərə və 
onun tərəfindən ixtisas kafedrasına təqdim olunmalıdır.  
Hesabatda  magistrant  elmi-tədqiqat  təcrübəsisinin  iş 
sistemi,  təcrübə  zamanı  yerinə  yetirilən  tədqiqatların 
mahiyyəti, özünün iştirakçısı olduğu elmi-konfransların, nəzəri 
məşğələlərin,  seminarların  və  praktikumların  gedişi  haqqında 
məlumatları əks etdirməlidir. 
Elmi  rəhbər  müvafiq  hesabatın  strukturu  və  həjminin 
müəyyən olunmasında əlavə göstərişlər verə bilər. Təcrübənin 
keçrilməsi  üzrə  təlmat  «Elmi-tədqiqat  təcrübəsi»  adlı  müvafiq 
metodik göstərişdə daha geniş əksini tapmışdır. 

 
 
 
81 
II. ELMĠ-TƏDQĠQAT TƏCRÜBƏSĠNĠN KEÇRĠLMƏSĠ 
ÜZRƏ MAGĠSTRANTIN FƏRDĠ Ġġ PLANI /TAPġIRIĞI
 
№ 
PLAN-TAPġIRIQ 
ADI və MƏZMUNU 
YERĠNƏ 
YETRĠLMƏ 
MÜDDƏTĠ 

Məqsəd: 
 
II 
Təcrübənin məzmünu: 
 
1.Öyrənmək: 
 
 
 
2.Tanış olmaq: 
 
 
 
3.Praktiki yerinə yetirmək: 
 
 
 
III 
Təcrübə obyekti rəhbərinin tapĢırıqları: 
 
 
 
Elmi-pedoqoji təcrübənin 
hesabatını təqdim etmək 
 
«__» «______» 20__ ilədək 
 
Təcrübə rəhbəri /elmi rəhbər
_________________________________________ 
             (A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad) 
 
_________________imza 
 
Təcrübə obyekti rəhbəri
_______________________________________________
 
  (A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad) 
_________________imza 
 
Magistrant 
__________________________________________________________
(A.S.A.)
 
_________________imza 
III. ELMĠ-TƏDQĠQAT TƏCRÜBƏSĠNĠN KEÇRĠLMƏSĠ 

 
 
 
82 
ÜZRƏ GÜNDƏLĠK QEYDLƏR 
 
S/№ 
Tarix 
GÖRÜLƏN ĠġLƏRĠN QISA 
MƏZMUNU 
Təcrübə obyekti 
rəhbərin qeydi və 
imzası 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
S/№ 
Tarix 
GÖRÜLƏN ĠġLƏRĠN QISA 
Təcrübə obyekti 

 
 
 
83 
MƏZMUNU 
rəhbərin qeydi və 
imzası 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S/№ 
Tarix 
GÖRÜLƏN ĠġLƏRĠN QISA 
Təcrübə obyekti 

 
 
 
84 
MƏZMUNU 
rəhbərin qeydi və 
imzası 
11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S/№ 
Tarix 
GÖRÜLƏN ĠġLƏRĠN QISA 
Təcrübə obyekti 

 
 
 
85 
MƏZMUNU 
rəhbərin qeydi və 
imzası 
16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. MAGĠSTRANTIN ELMĠ-TƏDQĠQAT TƏCRÜBƏSĠ 

 
 
 
86 
PROSESĠNDƏ ĠġTĠRAKI HAQQINDA QEYDLƏR 
 
Günlər 
GəlmiĢdir 
GəlməmiĢdir (-) 
Əlavə qeydlər 
S/s 
Tarix 
1-ci gün 
 
 
 
2-ci gün
 
 
 
 
3-ci gün
 
 
 
 
4-ci gün
 
 
 
 
5-ci gün
 
 
 
 
6-cı gün
 
 
 
 
7-ci gün
 
 
 
 
8-ci gün
 
 
 
 
9-cu gün
 
 
 
 
10-cu gün
 
 
 
 
11-ci gün
 
 
 
 
12-ci gün
 
 
 
 
13-cügün
 
 
 
 
14-cü gün
 
 
 
 
15-ci gün
 
 
 
 
16-cı gün
 
 
 
 
17-ci gün
 
 
 
 
18-ci gün
 
 
 
 
18-cü gün
 
 
 
 
20-ci gün
 
 
 
 
Yüklə 1,54 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə