Азярбайжан республикасы тящсил назирлийи тящсил проблемляри институтуYüklə 1,54 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/9
tarix24.02.2020
ölçüsü1,54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

I.GiriĢ hissəsi: 
  məqsəd; 
  təcrübənin keçirilmə obyekti

 
 
 
102 
  başlanma və qurtarma müddəti; 
  elmi-pedaqoji  təcrübə  zamanı  yerinə  yetrilmiş  iş  və 
tapşırıqların təsnifatı. 
II.Ümumi hissə: 
  mövzuya aid psixoloci-pedaqoji ədəbiyyatın təhlili; 
  elmi-pedaqoji 
təcrübənin 
keçrilməsi 
prosesində 
magistrantın  yerinə  yetirdiyi  praktiki  tapşırıqların 
təsfiri; 
  fərdi işin təşkilinin təsviri; 
  müəllimlər  və  magistrantlar  tərəfindən  aparılmış 
dərslərin nəticələrinin təhlili. 
III.Yekun hissə: 
  elmi-pedaqoji təcrübə zamanı əldə edilmiş səriştə və 
bacarıqlar haqqında təsfiri məlumat
  tədris, metodoloji və tərbiyyə işinin təşkilinin 
təkmilləşdirilməsi haqqında təkliflər. 
IV.Ġstifadə olunmuĢ mənbələrin siyahısı: 
İstifadə  olunmuş  mənbələr  sırasına  elmi  əsərlər,  nəşrlər, 
vebsaytlar,  hesabatlar  və  sair  daxil  edilir.  Siyahıda  mənbənin, 
müəlifin  və  nəşriyyatın  adı,  buraxılış  ili  və  səhifələrin  sayı 
göstərilməlidir. 
V.Əlavələr: 
Hesabatda  əsaslandırılaraq  məzmun  tələblərindən  irəli 
gələn  bir  və  ya  bir  neçə  əlavə  verilə  bilər.  Əlavələr  hesabıtın 
əsas  hissəsində  göstərilməyən  informasiya  materiallarından: 
cədvəllər  qrafiklər,  sxemlər  və  digər  sənədləri  əks  etdirir  və 
hesabatın ümumi həjminə aid olunmur. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
103 
X. ELMĠ-PEDAQOJĠ TƏCRÜBƏNĠN HESABAT 
SƏNƏDLƏRĠNĠN HAZIRLANMASINA 
QOYULAN TƏLƏBLƏR 
 
Magistrant  elmi-pedaqoji  təcrübənin  yekunları  ilə  bağlı 
müvafiq  hesabat  sənədlərini  toplamalı,  hazırlamalı  və  xüsusi 
tərtib olunmuş formada yekun attestasiyasına azı 10 gün qalmış 
təcrübə  rəhbərinə  təqdim  etməlidir.  Təcrübə  rəhbəri 
magistrantdan  qəbul  etdiyi  sənədləri  magistr  proqramının 
rəhbərinin razılığı əsasında müvafiq ixtisas kafedrasında yekun 
attestasiyasını təşkil etməlidir. Bu zaman təcrübə rəhbəri elmi-
pedaqoji  təcrübənin  titul  vərəqində  qeydlər  aparmalı  və  o 
magistrant  tərəfindən  «MHM»nə  təsdiq  üçün  təqdim 
olunmalıdır.  /Əlavə1-də  təcrübənin  titul  vərəqinin  nümunəsi 
verilmişdir
Elmi-pedaqoji  təcrübənin  hesabat  sənədinə  aşağıdakılar 
aiddir: 
1.  elmi-pedaqoji təcrübənin titul vərəqi /Əlavə 1/; 
2.  elmi-pedaqoji  təcrübənin  təsbit  olunmuş  formada 
hesabatı; 
2.  elmi-pedaqoji təcrübənin gündəliyi
3.  elmi-pedaqoji  təcrübənin  keçrilməsi  üzrə  təcrübə 
rəhbərinin rəyi.  /Əlavə 2-də  təcrübə rəhbərinin rəyinin 
nümunəsi verilmişdir./; 
4.  yekun attestasiyası sənədi /Əlavə 3
Magistrant  elmi-pedoqogi  təcrübəni  müəyyən  olunmuş 
müddətlərdə  keçmədikdə  və  lazımı  sənədləri  vaxtında 
hazırlayıb təqdim etmədikdə təcrübə rəhbəri həmin magistrant 
barəsində  ixtisas  kafedrası  rəhbərliyini  və  magistr  proqramı 
rəhbərini  məlumatlandırmaqla  «Magistr  hazırlığı  mərkəzi»nin 
direktoruna rəsmi məlumat verməlidir. 
 
 

 
 
 
104 
«MHM»də 
təcrübənin 
yekun 
attestasiyasına 
buraxılmaması haqqında aşağıdakılar əsas götürülür: 
  müvafiq təqdimat müddətlərinin gejikdirilməsi; 
  hesabat  sənədlərinin  işinin  tərtibat  qaydalarına  əməl 
olunmaması; 
  magistrantın akademik borjları; 
  müqavilə öhdəlilklərinin yerinə yetirilməməsi. 
«Magistr hazırlığı mərkəzi»ndə səndləri müfaviq qaydada 
tərtib olunmuş, lakin elmi-pedaqoji təcrübə obyektindən mənfi 
rəy  almış  magistrant  barəsində  müəyyən  olunmuş  formada 
qərar qəbul edilməlidir. 
 
 
XI. HESABATIN YAZILIġ FORMASI 
 
Elmi-pedaqoji  təcrübənin  hesabatı  müvafiq  yazılış 
formasında  tərtib  olunur.  Bu  zaman  aşağıdakı  yazılış 
qaydalarına əməl olunmalıdır: 
  mətn kompüterdə (format Word) çap olunur; 
  çap A4 (210 x 297 mm) formatlı ağ kağızın bir üzündə, 
mətndə  boş  sahələrin  göstərilməklə:  sol  boş  sahə  -  30 
mm, sağ - 1,5 mm, yuxarı - 20 mm və aşağı 25 mm; 
  sətrlər arası interval 1,5; 
  şiriftlər «Times New Roman 14»; 
Hesabat  jəvəllər,  qrafik,  sxem  və  sair  ilə  illüstrasiya 
olunmalı  və  ümumi  həjmi  əlavələrlə  birlikdə  20-25  səhifəni 
əhatə edillməlidir. 
Elmi-pedaqoji  təcrübənin  hesabat  sənədləri  ardıcıl 
nömrələnməli  və  gildlənməlidir.  Titul  vərqəqi  ümumi  hesabat 
səndləri toplusunun ilk səhifəsi hesab edilir və o nömrələnmir. 
 
 
 

 
 
 
105 
XII. YEKUN ATTESTASĠYASININ KEÇĠRĠLMƏSĠ 
QAYDALARI VƏ QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ METODĠKASI 
 
Yekun attestasiyası  elmi-pedaqoji təcrübənin  hesabatının 
müdafiəsi  formasında  magistr  proqramının  rəhbərinin  iştirakı 
ilə  təqdim  olunmuş  müvafiq  sənədlər  əsasında  kafedralarda 
keçirilir.  Bu  məqsədlə  ixtisas  kafedrasında  3  nəfərdən  az 
olmayaraq  attestasiya  komissiyası  yaradılır.  Komissiyanın 
tərkibinə  kafedranın  müdiri  /sədr/,  elmi-pedoqogi  təcrübənin 
rəhbəri  və  ixtisas  kafedrasının  müəllimləri  sırasında  üzv  və 
üzvlər  daxil  edilir.  Təcrübə  ADİU-da  keçirldiyi  təqdirdə 
təcrübə  obyektinin  rəhbəri  də  komissiyaya  üzv  kimi  daxil 
edilir. 
Elmi-pedaqoji  təcrübənin  yekunları  differensial  məqbul 
formatında beş ballı sistem üzrə qiymətləndirilir və nəzəri təlim 
qiymətləri ilə eyni səviyyədə götürülür. 
Magistrant 
elmi-pedaqoji 
təcrübənin 
hesabatının 
müdafiəsi  zamanı  çıxışını  təcrübə  prosesində  əldə  olunmuş 
nailiyyətlər və özünün şəxsən qazandığı  yeni  biliklər əsasında 
quraraq nümayiş etdirməlidir. 
Qiymətləndirmə  hesabat  materialları  əsasında  kompleks 
şəkildə aparılır və buraya ümumiiqtisad fənnlərinin tədrisi üzrə 
müəllimin  müstəqil  fuksional  fəaliyyəti  üçün  bütün  vajib 
xüsüsiyyət və keyfiyyətlərdə əhatə olunan aşağıdakı göstərijilər 
daxil edilir: 
  psixoloji-pedaqoji və metodoloji biliklər; 
  pedaqoji 
bacarıq  /tədris  etmə,  layihələndirmə, 
konstruktivlik,  kommunikativlik,  təşkilatçılıq,  təribiyəvi 
funksiyaların yerinə yetrilməsi hazırlığ/; 
  iqtisadi fənnlərin tədrisinə maraq və motivasiya
  məsuliyyət və müstəqillik dərəcəsi; 
  elmi-pedaqoji və metodik işin keyfiyyəti; 
  özünü təhlil və özünü qiymətləndirmə səriştəsi. 

 
 
 
106 
Müsbət  qiymət  almaq  üçün  magistrant  elmi-pedaqoji 
təcrübənin  proqram  tələblərini  tam  yerinə  yetirməli,  cari  və 
yekun sənədlərini vaxtında tərtib etməlidir. 
Magistrantın  təjürbənin  nəticələrinə  görə  fəaliyyətinin 
qiymətləndirilməsi üçün aşağıdakılar əsas götürülür: 
I.Müasir  Ģəraitdə  magistrantın  psixoloji  hazırlığının 
qiymətləndirilməsi. 
II.Müasir  Ģəraitdə  magistrantın  texnoloji  hazırlığının 
qiymətləndirilməsi: 
  didaktik; 
  metodik; 
  texniki; 
  tədris-təlim  prosessinin  təşkili  üzrə  müvafiq  nomativ 
sənədlər üzrə biliklərə malik olmma; 
  tədris  olunan  fənnlər  üzrə  ümumi  biliklərin  nümayiş 
etdirilməsi. 
III.Öz 
fəaliyyətini 
planlaĢdırmaq 
bajarığının 
qiymətləndirilməsi
  məqsədlərə  çatmaq  üçün  real  imkanları  və  ehtiyatları 
nəzərə almınması bajarığı. 
  magistrantın  öz  fəaliyyətini  planlaşdırma  bacarığının 
proqnozlaşdırılması; 
IV.Magistrattın  müəllimlik  /redoqoqluq/  fəaliyyətinin 
qiymətləndirilməsi
  tədris proqramlarının yerninə yetrilməsi; 
  dərslərin aprılması medodikaya uyğunluğu; 
  magistrantın müsətəqillilik dərəcəsi
  tədris edilən predmetə maraq; 
  tədrisin aktiv metodlarından istifadə səviyyəsi. 
V.Magistrattın 
özünün 
professional  səviyyəsinin 
yüksəldilməsinin qiymətləndirilməsi: 
  tədrisin 
effektiv  metod  və  tiexnologiyalarının 
axtarışının qiymətləndirilməsi; 

 
 
 
107 
  özünü təkmilləşdirmə bajarığı. 
VI.Magistrantın 
Ģəxsi 
keyfiyyətlərinin 
qiymətləndirilməsi
  ünsiyyət mədəniyyəti; 
  intellektual səviyyə; 
  mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərin inkişaf etdirilməsi. 
VII.Elmi-pedaqoji  təjürbəyə  və  rəhbərin  tapĢırığının 
yerinə yetiriməsinə münasibət
Hər  bir  göstəriji  5  ballıq  sistem  üzrə  qiymətləndirilir  və 
bölgü əsasında orta qiymət müəyyən olunur. 
Elmi-pedaqoji  təjürbənin  yekun  attestasiyası  müvafiq 
qaydada  protokollaşdırılır.  /Əlavə  3-də  elmi-pedaqoji 
təcrübənin yekun attestasiyası protokolu təqdim olunur/. 
 
 
XIII. ELMĠ-PEDAQOCĠ TƏCRÜBƏNĠN 
KEÇĠRĠLMƏSĠNĠN MATERĠAL TƏMĠNATI 
 
Elmi-pedaqoji  təcrübənin  rəhbəri  müvafiq  məqsəldlər 
üçün ayrılaraq təsbit olunmuş tədris saatlarına görə əmək haqqı 
alır. Elmi-pedaqoji təcrübə ADİU tərəfindən keçirildikdə təyin 
olunmuş  təcrübə  obyekti  rəhbəri  də  seksiyalar  üzrə  tədris 
saatlarına  görə  əmək  haqqı  verilir.  Bu  zaman  təcrübə  obyekti 
rəhbərinin iş saatı gün ərzində 6 saatdan çox olmamalıdır. 
Elmi-pedaqoji 
təcrübəni  keçirən  professor-müəllim 
heyətinin əmək haqqı da tədris saatlarına görə müəyyən edilir. 
Elmi-pedaqoji 
təcrübənin  baza  təşkilatlarında  təcrübə 
rəhbərlərinin əmək haqqı təşkilatlar arası müqavilə əsasında və 
ya baza təşkilatının özünün vasaitləri müqabilində təyin edilir. 
 
 
 
 
Metodik göstəriĢ üzrə müəyyən məqamlar elmi-tədqiqat təcrübəsi 
proqrammı, məkan və spesifiklik Ģəraitinə uyğun olaraq iĢin gediĢi 
zamanı  təcrübə  rəhbəri  tərəfindən  əlavələr  edilməklə 
konkretləĢmələrə məruz qala bilər. 

 
 
 
108 
ƏLAVƏLƏR 
 
Əlavə 1 
 
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT ĠQTĠSAD UNĠVERSĠTETĠ 
«MAGĠSTR HAZIRLIĞI MƏRKƏZĠ» 
 
ELMĠ-PEDAQOJĠ TƏCRÜBƏNĠN 
ÜMUMĠ HESABATI 
 
Magistrant 
/
A.S.A
/
.__________________________________ 
 
Magistr proqramı
______________________________________
 
(magistr proqramının adı) 
 
Elmi-pedaqoji təcrübənin obyekti______________________ 
___________________________________________________ 
(təşkilatın adı, ünvanı) 
 
Elmi-pedaqoji təcrübənin keçirilmə müddəti: 
 
«__» «_______» 20__ ildə «__» «_______» 20__ ilədək  
 
 
    Hesabat müdafiyəyə təqdim 
 
       MHM-nin direktoru 
 
        edilmək üçün buraxılmıĢdır  
İmza_____________________ 
(A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad) 
 
 Elmi-pedaqoji təcrübənin  rəhbəri 
Magistr proqramının rəhbəri 
 
İmza__________________________                  İmza________________________ 
    (A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad)  
 
(A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad) 
 
Kafedra müdiri İmza 
_____________________________
 
(A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad) 
 
 
BAKI 20__ 

 
 
 
109 
Əlavə 2 
 
ELMĠ-PEDAQOJĠ TƏCRÜBƏNĠN KEÇRĠLMƏSĠ ÜZRƏ 
TƏCRÜBƏ RƏHBƏRĠNĠN RƏYĠNĠN NÜMUNƏSĠ 
 
__________________________________magistr proqramını üzrə
 
(magistr proqramının adı) 
___________qrupunun magistrantı_________________________
 
(qrupun №-si)
 
 
 
 
(magistrantın A.S.A)
 
keçdiyi elmi-pedaqoji təcrübə üzrə 
 
 
RƏY 
 
Praktikanın keçirilmə müddəti: 
«__» «_______» 20__ ildə «__» «_______» 20__ ilədək  
 
Hesabatın yerinə yetrilməsi dərəcəsi_____________________ 
___________________________________________________ 
Müstəqillik və təĢəbbüskarlıq________________________ 
___________________________________________________ 
 
Praktikanın keçrildiyi vaxt əldə edilmiĢ təjrübi bilik və 
bacarıq____________________________________________
___________________________________________________ 
 
Magistrantın iĢə olan münasibəti______________________ 
___________________________________________________ 
 
Elmi-pedaqoji təcrübə prosesində magistrantın ümumi 
fəaliyyətinin qiymətilədirilməsi_________________________ 
 
 
Elmi-pedaqoji təcrübənin rəhbəri 
(A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad
 _____________________________________İmza, tarix
 

 
 
 
110 
Əlavə 3 
 
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT ĠQTĠSAD UNĠVERSĠTETĠ 
«MAGĠSTR HAZIRLIĞI MƏRKƏZĠ» 
 
ELMĠ-PEDAQOJĠ TƏCRÜBƏNĠN  
YEKUN ATTESTASĠYASININ PROTOKOLU 
 
Kafedra___________________________________________ 
(kafedranın adı) 
Magistrant 
/
A.S.A
/
.___________________________________ 
 
Qrup №________ 
 
Magistr proqramı
______________________________________
 
(magistr proqramının adı) 
 
Hesabat sənədləri kafedraya təqdim olunmuşdur 
«__» «__________» 20___il. 
 
Müdafiənin keçirilmə tarixi__________________20___il. 
(gün, ay) 
 
Elmi-pedaqoji təcrübənin hesabatının 
müdafiəsinə verilən qiymət___________________________ 
              /«əla», «yaxşı», «kafi», «qeyri-kafi»/ 
Kafedra müdiri_________________________________
İmza
 
(A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad) 
Elmi-pedaqoji təcrürbənin rəhbəri_________________
İmza
 
(A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad) 
 
Attestasiya kommisiyasının üzvləri  
1._____________________________________________
İmza
 
(A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad)
 
 
2._____________________________________________
İmza
 
(A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad)
 
 
BAKI 20__ 

 
 
 
111 
TÖVSĠYYƏ EDĠLƏN ƏDƏBĠYYAT 
 
1.Azərbaycan 
Respublikası 
Təhsil 
Qanunvericilyiyin 
Külliyyatı  (Birinji  nəşr)  Bakı,  «Təhsil»,  «Beynəlxalq 
universitet» nəşriyyat və poliqrafiya mərkəzi. 2002. 436 səh. 
2.Кудрявцев В.Т. Проблемное обучение: истоки, сущность, 
перспективы. М.: Знание. 1991. 173 с. 
3.
Кулакова  Н.Е,  Лупоядова  Л.Ю.,  Мельникова  Н.А.  и  др. 
Дневник  педагогической  практики.  Брянск:  «Курсив», 
2000. 298 с. 
4.Маркова  А.К.  Психология  профессионализма.  М.: 
Высшая школа. 1996. 169 с. 
5.Потеев М.И. Практикум по методике обучения во вузах. 
М.: Высшая школа, 1990. 211 с. 
6.Олкок Д. Управление временем и рабочей нагрузкой. М.: 
Финпресс. 1998. 96 с. 
7.Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: 
Учеб. Пособие. М.: ИЧП «Издат-Магистр». 1997. 324 с. 
8.Смирнов  С.Д.  Педагогика  и  психология  высшего 
образования. М.: Аспект Пресс, 1995. 
9.Стешов  А.В. 
«Устное 
выступление: 
логика 
и 
композиция». Ленинград. 1989. 189 с. 
10.
Тимоховец Е.А., Цыркун И.И. Педагогическая практика 
в  школе:  организация.  Проектирование  эффективного 
обучения: Методич. пособие. Минск: БГПУ, 1998. 92 с. 
11.Фадеев 
В.А., 
Приступа 
Г.Н. 
Как 
проводить 
педагогический эксперимент. Рязань: Изд-во РГПУ,1993. 
умственного труда. М.: Экономика. 1987. 109 с. 
12.www.olemiss.edu 
 
 
 
 

 
 
 
112 
AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI TƏHSĠL NAZĠRLĠYĠ 
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT ĠQTĠSAD UNĠVERSĠTETĠ 
MAGĠSTR HAZIRLIĞI MƏRKƏZĠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKI 20__ 
 
ELMĠ-PEDАQOJĠ 
TƏCRÜBƏNĠN 
 
KĠTABÇASI 
 
20__/20__- тядрис или 
 
 

 
 
 
113 
TƏCRÜBƏ VƏRƏQƏSĠ 
 
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT ĠQTĠSAD UNĠVERSĠTETĠ 
MAGĠSTR HAZIRLIĞI MƏRKƏZĠ 
 
 
Magistrant 
_____________________________________ 
(A.S.A) 
 
Ġstiqamət 
______________________________________ 
(adı və kodu) 
 
Ġxtisas /Magistr proqramı/ 
_________________________ 
(adı və şifri) 
___________________________________________
 
 
___
kurs,________________
 __ 
qrup 
(təhsil forması) 
 
Magistr bileti ()___________ 
 
Magistratın ünvanı /telefon/___________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
Təcrübənin keçirildiyi yer ___________________________ 
(təşkilatın adı, ünvanı) 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
114 
 
Təcrübənin keçirilmə müddəti 
 
«__» «____________» 200_ildən 
 
«__» «___________» 200_ilədək 
 
Əsas:
 
ADİU-nun rektorunun əmri
 ___№ _______________ 
(tarix - gün, ay, il) 
 
«Təcrübə və iĢədüzəltmə 
Ģöbəsi»nin müdiri _______________________________ 
(A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad) 
 
_________________imza 
 
M.Y. 
 
 
 
Ġxtisas kafedrası_________________________________________ 
(Kafedranın adı) 
 
Kafedra müdiri _____________________________________ 
(A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad) 
 
_________________imza 
Elmi-pedaqoji 
təcürbənin rəhbəri _________________________________ 
(A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad) 
 
_________________imza 
Magistr proqramının 
rəhbəri 
_______________________________________ 
(A. S.A., elmi dərəcə və elmi ad) 
 
_________________imza 

 
 
 
115 
TƏCRÜBƏNĠN KEÇĠRĠLDĠYĠ YERƏ DAXĠL OLMA VƏ 
TƏCRÜBƏNĠN BAġA ÇATDIRMA MÜDDƏTĠNƏ DAĠR 
QEYDLƏR 
 
Getdi   
 
 
«__» «______________» 200__il 
 
«Təcrübə və iĢədüzəltmə 
Ģöbəsi»nin inspektoru______________________________ 
(A.S.A.) 
_________________imza 
M.Y.
 
 
 
Gəldi   
 
 
«__» «______________» 200__il 
 
Təcrübə obyekti rəhbəri_____________________________ 
(
A.S.A.

_________________imza 
M.Y.
 
 
 
Getdi   
 
 
«__» «______________» 200__il 
 
Təcrübə obyekti rəhbəri_____________________________ 
(
A.S.A.

_________________imza 
 
M.Y.
 
 
 
Gəldi   
 
 
«__» «______________» 200__il 
 
«Təcrübə və iĢədüzəltmə 
Ģöbəsi»nin inspektoru______________________________ 
(A.S.A.) 
_________________imza 
M.Y.
 

 
 
 
116 
Elmi-pedaqoji  təcrübə 
real  tədrisin  aktiv 
tərzdə  mənimsənilməsi  prosesi  olmaqla  praktik  yönümlü  elm 
kimi  insana  peşəsinə  qarşı  məhəbbət  aşlayır,  biliyini 
zənginləşdirərək  onun  yaradıjılıq  fəallığını  yüksəldir.  Elmi-
pedaqoji  təcrübənin  keçirilməsi  zamanı  magistrantlar  müəllim 
mövqeyindən pedaqoji fəaliyyəti duyaraq, müvafiq istiqamətdə 
İlkin  mənəvi  kapital  toplayır  və  öz  biliyini  tətbiq  etmək 
imkalarını daha da artırmış olurlar. 
 
Hörmətli  magistrantlar! 
Cəlb  olunduğunuz  elmi-pedaqoji  təcrübə  prosesi  Sizə 
iqtisad 
yönümlü 
fənlərin 
tədrisinin 
reallaşdırılması 
istiqamətində 
müvafiq  peşə  bilikləri  və  səriştəsinin 
formalaşmasında pedaqoji fəaliyyətin konstruksiyası, metod və 
vasitələrinin tətbiqi və inkişafının mənimsənilməsinə hərtərəfli 
yardımçı olacaqdır. 
Siz  elmi-pedaqoji  təcrübə  zamanı  hazırladığınız  fərdi  iş 
planına  uyğun  olaraq  iqtisad  yönümlü  elmlərinin  tədrisi 
istiqamətində  pedaqoji  prosesin  təşkilinin  əsas  metod  və 
formalarını 
və 
başlıja 
prinsiplərini 
mənimsəməli,
 
mühazirələrin,  laborator  və  praktiki  dərslərin,  seminarların, 
hazırlanması  və  keçirilməsi  metodikası  ilə 
tanış  olmalı
,
 
biliklərin  keyfiyyət  qiymətləndirilməsini  və  tədris  prosesinə 
nəzarət metodikasını 
öyrənməli,
 innovasiyalı,  mütərəqqi  təhsil 
texnologiyalarına
 
yiyələnməli,
 
təhsilin metodoloci prinsiplərini 
və  təhsil  qanunverijiliyinin  mühüm  normativ-hüquqi  aktlarına 
dair  əldə  etdiyiniz  məlumatları  daha  da 
təkmilləĢdirməli
  və 
artırmalısınız.
Yüklə 1,54 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə