Азярбайжанын эюркямли шяхсиййятляри ÁßÕÒÈÉÀÐ ÂÀÙÀÁÇÀÄßYüklə 2,46 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/49
tarix19.07.2017
ölçüsü2,46 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   49

66.  Əsərləri: [12 cilddə] /Bəxtiyar Vahabzadə; tərt.-red. 
А.Bağırov; rəs. Z.Əliyev.- Bakı: Azərbaycan, 2002.- C.II.- 573 s. 
 
67.  Əsərləri: [12 cilddə] /Bəxtiyar Vahabzadə; tərt.-red. 
А.Bağırov; rəs. Z.Əliyev.- Bakı: Azərbaycan, 2002.- C.III.- 512 s. 
 
68.  Əsərləri: (1970-1979) [12 cilddə] /Bəxtiyar Vahabzadə; 
rəs. Z.Əliyev.- Bakı: Çaşıoğlu, 2002.- C.IV.- 608 s. 
 
69.  Əsərləri: (1980-1989) [12 cilddə] /Bəxtiyar Vahabzadə; 
tərt.-red. A.Bağırov; rəssam Z.Əliyev.- Bakı: Çaşıoğlu, 2002.- C.V.- 
504 s. 
 
70.  Sandıqdan səslər: [şeirlər] /B.Vahabzadə.- Bakı: Təfəkkür 
NPM, 2002.- 128 s. 
Kitabın içindəkilər:  Ön söz; Yox; Əmzik; Günah əsrin özün-
dədir; Pambıq; Ay danış; Oldu; Vətəndaşlıq vəsiqəm; Pompey xəra-
bələri önündə; “Krım, Yalta, Qızıldaş...; Azər oğluna; Assorti; 
Onun pərişanlığı; Anlamaq çətin;  Əhməd, ay Əhməd; Qərib; “Bu 
gün bayram edir qırğız elləri”; 150 il; Nağıl – həyat; Zindanda şeir; 
XX  əsrin adamı; Kirovun heykəli; Krımda tatar qəbirləri; Məndən 
qorxursan!; Torpaqdan pay olmaz; Dedim, dedilər; Daş qayalar; Kal 
oldum; Vəkil; Hörümçək tor bağladı; Damcı-damcı; Xalq düşmən-
ləri; Dərələr; “Özümə  də görünməyən...”; Mən xəyal yemişəm; 
Sahirə cavab; Qorxu; Yuxularım; Mənim səbrim; Qəribədir; At 
kişnədi; Soğan; Səməd Mənsura; Xəyal-xəyal; Belə qalmaz; “Qəl-
bim nə qədər ağladı sirdaşlarımıza”; Öz “mən”imin ağası; İnamım-
la; Sual-cavab; Yalan; Ölümlə qarşı-qarşıya; Qəzəb borcumuz; Diz 
üstə; Özgə limanlara; Tarix; Var-yox; Müsavat; Allahu əkbər; 
Çöldə haqq axtarma; Qaytara bilərmi?; Ömürlə ödədik; Allahın 
ziddi ki, yoxdur; Ayı; Lal-kar; Səbr elədik; Aluştada  Əmət xan 
Sultanın heykəli önündə; Bu da bir üsuldur; Başqasının yasında; 
Alçaqlığı bir qayə sanıb...; Hüseyn Cavidə; Kimin əliylə?; Bəlkə 
ayıldım; Bir ulu məzar qəbirləri.  
 

Б и б л и о гр а ф и й а
 
 
83
2003 
71.  Əsərləri: (1990-1999): [12 cilddə] /Bəxtiyar Vahabzadə; 
tərt.-red. A.Bağırov; rəssam Z.Əliyev.- Bakı: Çaşıoğlu, 2003.- 
C.VI.- 776 s. 
 
72.  Qəlbi dolu gecələr  /Bəxtiyar Vahabzadə; naşir və red. 
Ə.Əlisəfəroğlu.- Bakı: Araz, 2003.- 352 s.  
Kitabın içindəkilər: Ön söz. Qəzəllər: Pərvaz olanda; Oyanma-
sın; Heyranın olsun!; Düşə bilməz!; Vardır; Yenə bağlar o bağ-
lardır; Ən ülvi, təmiz duyğudur; Bu qədər saldı məni həsrət; Kön-
lüm, niyə  sən gözlərin; Hikmətli sözün hər biri min-min; Gəl-gəl 
deyə; Ağlar ürəyim, səs gələr; Nur atəşə, atəş göyə; Min kitab söz 
yazırıq; Daş ürəklərdə yanıb; Dolmuş nə qədər istək ilə; De, bilir-
sənmi bir amalda; Məşuqəmə Allah güzü bəxş...; Özü qeyrət, suyu 
şəfqət; Zülmətdə yanan, bərq vuran; Çəkdik, çəkirik biz ki...; Mən-
zil uzaqda, yol dolaşıq;Yaranmışdan bilirik, ömrə  nəhayətdir; Sən 
mənim ruhumun aşkardakı; Biz hər ikimiz birgə keçib; Min qibləyə 
baş qoydum; Heç bilmədik ey dost; Ələnib keçmişəm artıq; Dərk 
etmədiyim min cürə; Cənnət ola qürbət, yenə; Çağırır indi bütün 
milləti; Alqış vətən yolunda vuran; Ömrüm yolu mən qul kimi; Bu 
çökən zülmətə bax; Fərqlər yox olub; Dili lal, gözləri kordur; 
Zülmün sonu yox; Rəhm eylə özünsən;  İnsan dediyin, heç demə; 
Uzaq olduqca nədən; Mənim ey dərd adaşım; Gülüm; Möhtac. 
Qoşmalar: Gəlir; Verəydi; Verərdim; Məhəbbət; Bəxtiyaram mən; 
Könlüm; Sən getdin; Sənin dilindən; Beş-on ulduz görüb; Olurmuş; 
Zalım; Biryolluq könlündən sil; Öz içindədir; Bakıyla Təbrizin 
arasındayam; Dəli; Dağların; Qocalmır; Bəhanədir; Möcüzə dünya; 
Böl görüm; Divanın; Öz könül dünyama; Heç demə; Çaş-baş 
fikirlərin; Küsəndə; Aman, hey; Gözün olmasa; Hara gedir?; Yay-
laqda;  Əleykəssalam; Köhnə  dərdlə  mən; Elçiyəm; Çaşıb mənim 
kimi; Gen düşə; Deyilmi?; Gün batmaq üçün; Çox danışdır haqqın; 
Səma sonsuz, ağıl məhdud; Vay halına; Qəsd edir İnsan; Yalan 
hakim olub; Olammaz; Cibi dolu, başı boşlara; Deyil; O qədər 
qorxmuşam; İnam zirvəsinə; Tac olur; Haqqı yox; Yuxarı; Nisbilik; 
Söz olub; Didərgin; Bu sevgi; Çayı keçəndə; Yoxuşdan çuxura; Bu 
köhnə bazarın; Ozan oldum; Hara getsən, dərd də; Xatalı dünya; Bu 
Б я х т ий ар   Ва щ аб з а д я
 
 
84 
aləm məni; Elə yerimdəcə; Gerçək günahkardır; Bu gün; Küsübdür; 
Haqqı; Nöqsandan da betərmiş; Məndən xəbərsiz; Qorxuram; Nə 
qazanmışam; Gör məni; Axtarırsan; Dərd qovur məni; Xalqa; Vətən 
dərdi; Həm nəvə, həm baba dünya; Sən dedin, mən dedim; Bilmi-
rəm; Yetərmi?; Bu da bir həqiqət.  Gəraylılar:  Bəyənmədi; Yaşa-
dıqca; Olmuşam; Bir gül ilə yaz açılmaz; Yarı  xəzəl, yarı yarpaq; 
İnsan göydə ay kimidir; Oldu; Bu dağlarda; Öz-özünü aşmadır; Hər 
evin öz qibləsi var; Yalan dünya; Xeyirlə-şər arasında;  Şeytanın 
barmağı; Böyük; Dan olmuşam; Sığışmadı; Yunus dədə; Buqələ-
mun; Borcludur; Amalı yox; Nə  fərqi var; Körpü çaydan uzaq 
düşüb; Dədəsinin malı kimi; İnsan kimi saxla məni; Mən aldanmaq 
istəyirəm; Söz; Bilə bildiyin qədər; Dədəm oğlu; Bu torpaq üçün; 
İçim çölümə sığmır; “Mənimizi” birləşdirək; Gizlidir; Mənim şirin 
xəyalım; Baxmır; Daş yerində  ağır olur; Oyanırıq öləndə biz; 
Bulanır; Ucuz; Günəbaxan olmuşam; Zaman mənim içimdədir; 
Dərd olub; Ömrün axşam çağında; Millətim; Ağıla sərhəd;  İlan – 
qartal; Bizi; Öyrətdikcə öyrənmişəm; Bax; Ağıl başqa, ürək başqa; 
Belə getsə; Gerçək öldü, yalan yox; Olur; Məndə biz; Balım yox; 
Gətirər; Çiydim; Gedər olmaz; Olmadım; Zamanca qürbətdə; Sual; 
Ovu yox, dağı göstər; Ölüm haqsız, ölüm haqlı; Aldadırıq özümüzü; 
Təmənna var, tələb yox; Dərdlərə dil olmağa; Vaxt da bir 
uydurmadır; Olsa; Neyləməli?; Gedişi var hər gəlişin; Oğul; Üz 
çevirdi qədər səndən; Alışmışam dözümə. Nəğmələr: Sən güləndə; 
Layla; Yağma, yağış; Qov yuxumu, sevgilim; Sən vaxtı neyləyir-
sən; Qaşla gözün arasında; Gül; Gecələr uzanaydı; Tar çalan oğlan; 
Uçur durmadan illər; Nədən oldu; Gecə bilaq başında; Daşlara 
yazdım; Xatirələr; Üşüyürsən; Yüz bahar gəlsə də; Bu gecə; Min il 
danışmaq olar; Gecələr, ay gecələr; Hər gün; Telefon telləri; Ne-
çin?; Münkünmü ayrılmaq; Birisənsən, biri mən; Şirin arzular; Do-
daqda gəz; Yadındamı?; Ağarma, saçım, ağarma; Yar, yara bağlar; 
Neylərəm; Bir tərəfdə; Nəğmələr; Kölgəm qədər yaxınsan; Daim 
ucalaq biz; Nağıllar; Mən həmişə  səninləyəm; Gəl, diləyim, gəl; 
Alma ağacları çiçəklənəndə; Qəlbi dolu gecələr; Xəyalım; Ulduz-
lara salam; Dan ulduzu; Könlümün könlü; Qüruru neyləyirsən?; 
Azərbaycan; Vətən torpağı; Həyat eşqi; El arasında; Yaddaşım; 
Əlvida; İllər gəlib keçsə də; Əqrəblərin ucunda; Yaşamaq eşqi; Mən 

Б и б л и о гр а ф и й а
 
 
85
sevirəm; Biz; Qulağım cingildəyir; Kəpənək; Durna qatarı; 
Gözəllər; Məhəbbətin oduna mən yandım, sən isindin; Bir arzuya 
dönmüşəm; Bir payız axşamı; Qızım; Bir baxışla; Ömür uzun, ömür 
qısa; Ana; Biz Vətənçün doğulduq; İlahi; Sənsiz; Sənsizliyin içində; 
Yaşıma köks ötürdüm; Qisas böyütsün səni; Amin, ilahi, amin; 
Azərbaycan-Türkiyə; Böylə imiş fitrətimiz; Mən gedirəm, yoxsa, 
ay?; İşıqla; Falçı; Yuxuluyam, yuxulu; Dərsə gedən Dilarə; Savabı-
mın yaşdaşıyam; Oxu gözümdən mənim; Peşiman; Yox; Haqqa 
tapınmaq; Dənim üyüdülmədi; Həyat yaşasın deyə; Hara gedir bu 
dünya?; Ömür qatarı; Gözündə qəm görürəm; Yağ, ey yağış; Qov, 
yuxumu sevgilim; Yana-yana buz olmuşam; Qovsi-qüzeh hardadır?; 
Məni qaytar özümə; Var; Qəm özü tapır məni; Mənim duam. 
 
2004 
73.  Əsərləri (2000-2004) [12 cilddə] /Bəxtiyar Vahabzadə; 
tərt.-red. A.Bağırov; rəssam. Z.Əliyev.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 
C.VII.- 356 s.  
74.  Seçilmiş  əsərləri: [2 cilddə]: [şeirlər] /Bəxtiyar Vahabza-
də; ön sözün müəl. Ç.Aytmatov; tərt. ed. və red. A.Bağırov.- Təkrar 
nəşr.- Bakı: Öndər, 2004.- C.I.- 328 s.- Müasir Azərbaycan 
ədəbiyyatı. 
Kitabın içindəkilər: Aytmatov Ç. Yaradır inam məni, mən 
inamın övladıyam.  Əlvan çiçəklər:  Ana dili; Təklik; Dağda  şəlalə 
kimi; Kimdir mənim duşmənim?; Ozumdən narazıyam; Ana 
hədiyyəsi; Vətəndən-vətənə; Səadət nədir?; Anam haqqında şeirlər; 
Ağıl – göz; Habil segahı; Mənim şeirim; Karusel; Nə sən gülsən, nə 
mən bülbül; Təyyarələr; Azərbaycan oğluyam; Nəsənsə, özün ol; 
Ekranda görüş; Meşin qapılar; Ümid; Şair - Vətən; Miz arxasında; 
Riyakar; Anamın kitabı; Mənə  nə var; Oğrular; Mənim anam; İki 
kor; Səhəndə məktub; Fikir qanadlarım; Şairlər; Beşik; Buludlar nə 
yaman gozəl olurmuş; Elə bir fikir ki; Təlatüm; Səhənd qardaşımı-
za; Vüsalda hicran; Yol – dağ; Axtarışlarım; Şəki; Piyada sərnişin; 
Heyrət; Səhvlərim, səhvlərim; Ata yurdu; Babamın koması; Getməz 
söz yarası; Goynərti; Ehtiyat; Tələbələrimə; O nədir; Duşuncə - söz; 
Mənim xalam; İyirmi beş il; Mən kiçik bir ürəyəm; Ortmə  pəncə-
rəni; Qızım Gülzara; Fikir axtarışı; Qarabağ atı; Kulək – ot; Satqın-
Б я х т ий ар   Ва щ аб з а д я
 
 
86 
lıq; Bəli, əsəbiyəm; Narahat olanda; Yaman sıxır gecə məni; Ekran 
qaralanda; Qeyrətini, ağılını?; Həm oğul, həm ata; Əgər qorun-
mazsa istiqlalımız; Təzədən yaratsın yaradan bizi; Umidə heykəl 
qoyun; Vətən marşı; Söz alağı; Oxuma, bülbül; Yurd yad əlində; 
Utanıram; Şəhid anası; Mən türkəm; Atatürk; Sual varsa, cavab var; 
Bir ömür yuxu; Yalan bazarı; Mənim fərqim varmı heç; Utanmaq-
qızarmaq; Gecələr pənah yerim. İnsan və zaman: Ömür; Qara 
saçlar, ağ saçlar; Dünyamı, mənmi?; Qağayı kimi; Hər  şəkildə bir 
anım; Ömrün payızı; Barmaqlar; Qaliley; Surət; Nekroloq; Urəkdə-
ki “saatlar”; Bir ürəkdə dörd fəsil; Babamdan qocayam mən; Mənim 
ad gunlərim; Qorxu; Anam təzədən böyüyür; Nəsə çatmır; Antenna; 
Təəssuf; Baş; Siqnallar; Neo; Elm-əxlaq; Dayan, insan; Eksponat 
adam; Babam, atam, mən; Dan yeri; Şairləri oldürürlər; 50 yaşım; 
Qocalar; Təskinlik; Tapmaq – itirmək; Savab; Ləzzəti – ağrısı; 
Oxucu məktubu; Vaxt; Layiqəmmi mən; Xatalı yuxu; Xeyir-şər; 
Tamah – ləyaqət; Axı, dünya fırlanır; İki mühacir; Qanmaq-qanma-
maq; Sevincin zirvəsi, dərdin zirvəsi; Unutqanlıq; Qürub duşun-
cələri; Vaxt aldanmadı; Çox imiş; Vicdan xəstəsiyik.  Sandıqdan 
səslər:  Muəllifdən; Nağıl – həyat; Hörumçək tor bağladı; Qorxu; 
Belə qalmaz; Diz ustə; Müsavat; Səbr elədik; Lal-kar; Başqasının 
yasında.  Həsrət nəğmələri:  Gəlir; Qısqanıram mən; Gözün dili; 
Yox, düşmürəm, qalxıram; Bir salama dəymədi; Həsrət; Sevə 
bilirəmsə; Təzədən; Özündən ayrıla bilməyəcəksən; Unutdurdun 
sən mənə; Nöqtəyə döndərərdim; Azadlıq; Küçədə itirdim; Unudam 
gərək; Gör necə güclüsən; Kəpənək; Özüm-özümü dandım; Mən 
ürək oğrusu; Nağıl desəm; Darıxma, ha; Kilid; Yaman darıxmışam. 
Sən oluram mən:  Dərinsən, zirvəsən;  İşıq sürəti. Qəzəl, qoşma, 
gəraylı:  Yenə bağlar o bağlardır...; Bu qədər saldı  məni...; Ağlar 
urəyim, səs gələr...; Daş ürəklərdə yanıb; Bəxtiyaram mən; Sən 
getdin; Sənin dilindən; Bakıyla Təbrizin arasındayam; Qocalmır; 
Dünyanın; Vay halına; Yalan hakim olub; Haqqı yox; Söz olub; 
Didərgin; Qorxuram; Körpü çaydan uzaq düşüb;  İnsan kimi saxla 
məni; Bilə bildiyin qədər; Ağıla sərhəd; Ağıl başqa, ürək başqa. 
Səyahət dəftərindən:  Ağlayan pəri; Mikelancelonun “kədəri” 
onundə; İstanbul; Atılmayan toplar; Fəryad; Latın dili; Hayd park; 
Kaman nalə  cəkir.  Nəğmələr:Yağma, yağış; Bu gecə; Gecələr, ay 

Б и б л и о гр а ф и й а
 
 
87
gecələr; Biri sənsən, biri mən; Dodaqda gəz; Kölgəm qədər ya-
xınsan; Qəlbi dolu gecələr; Kəpənək; Durna qatarı; Mən yandım, 
sən isindin; Qızım; Ana yurdum; Qisas böyütsün səni; Azərbaycan-
Turkiyə; Hara gedir bu dünya; Ömür qatarı. 
 
75.  Seçilmiş əsərləri: [2 cilddə] /Bəxtiyar Vahabzadə; tərt. ed. 
və red. A.Bağırov.- Bakı: Öndər, 2004.- C.II: Poemalar.- 320 s. - 
Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı. 
Kitabın içindəkilər: Şəbi-hicran; Gülüstan; İstiqlal…; Ağlar-gü-
ləyən; Təzadlar…; Qiymət; Muğam; Atılmışlar; İki qorxu; Şəhidlər. 
 
2005 
76.  Əsərləri: [12 cilddə] /Bəxtiyar Vahabzadə; red. A.Bağırov; 
rəssam. N.Rzaquliyev.- Bakı: Azərbaycan, 2005.- C.VIII.- 848 s. 
77.  Əsərləri: [12 cilddə] /Bəxtiyar Vahabzadə; tərt.-red. 
A.Bağırov; rəs. N.Rzaquliyev.- Bakı: Azərbaycan, 2005.- C.IX.- 784 s. 
78.  Əsərləri: [12 cilddə]: [publisistika] /Bəxtiyar Vahabzadə; 
tərt.-red. A.Bağırov; rəssam Z.Əliyev.- Bakı: Azərbaycan, 2005.- 
C.X.- 688 s. 
79.  Əsərləri: [12 cilddə]: [publisistika] /Bəxtiyar Vahabzadə; 
tərt.-red. A.Bağırov; rəssam Z.Əliyev.- Bakı: Azərbaycan, 2005.- 
C.XI.- 672 s. 
80.  Seçilmiş  əsərləri /Bəxtiyar Vahabzadə; red. hey. Ə.Quli-
yev (baş red.) və b.; tərt.ed və red. A.Bağırov; ön söz. müəl. 
N.Cəfərov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 440 s. Azərbaycan ədəbiyyatı. 
Kitabın içindəkilər: Nizami Cəfərov. Bəxtiyar Vahabzadə, 
yaxud millətin şairi. Əlvan çiçəklər:  Anadili; Təklik; Sən bilirsən, 
mən duyaram; Dağda şəlalə kimi; Kimdir mənim düşmənim; Özüm-
dən narazıyam; Vağzalı; Ana hədiyyəsi; Vətəndən – vətənə; Səadət 
nədir?; Anam haqqında  şeirlər; Ağıl – göz; Habil segahı; Mənim 
şeirim; Tülu-ğürub; Karusel; Sən nə gülsən, nə mən bülbül; Təyya-
rələr; Azərbaycan oğluyam; Nəsənsə özün ol; Ekranda görüş; Meşin 
qapılar; Ümid; “Hə” ilə “yox” arasında; Şair – vətən; Miz arxasın-
da; Riyakar; Anamın kitabı; Mənə nə var?; Oğrular; Mənim anam; 
İki kor; Səhəndə məktub; Fikir qanadlarında; Şairlər; Beşik; Bulud-
lar nə yaman gözəl olurmuş; Elə bir fikir ki...; Təlatüm; Mən 
Б я х т ий ар   Ва щ аб з а д я
 
 
88 
kompasam; Səhənd qardaşımıza!; Vüsalda hicran; Yol – dağ; Axta-
rışlarım; Qatarlarda gecələr; Şəki; Piyada – sərnişin; Heyrət!; Səhv-
lərim, səhvlərim; Sevdim, bildim ki...; Yaşdan gileyliyəm; Babamın 
koması; Getməz söz yarası; Gələn  əsrlə görüş; Göynərti; Ehtiyat; 
Vuruş; Gecələr; Tələbələrimə; O nədir?; Düşüncə - söz; Mənim 
xalam; İyirmi beş il; Mən kiçik bir ürəyəm; Örtmə pəncərəni; Qızım 
Gülzara; Fikir axtarışı; Qarabağ atı; Mələz at; El-gün; Külək – ot; 
Satqınlıq; Bəli,  əsəbiyəm; Dözüm; Narahat olanda; Yaman sıxır 
gecə məni; Ekran qaralanda; Qeyrətmi, ağılmı?; Həm oğul, həm ata; 
Əgər qorunmazsa istiqlalımız; Təzədən yaratsın yaradan bizi; 
Ümidə heykəl qoyun; Vətən marşı; Söz alağı; Oxuma, bülbül; Yurd 
yad əlində; Utanıram; Şəhid anası; Mən türkəm; Sual varsa, cavab 
var; Vaydır əkdiyiniz; Məddah; Bir ömür yuxu; Üzünə durmazmı?; 
Yalan bazarı; Atatürk; Utanmaq, qızarmaq; Gecələr – pənah yerim. 
İnsan və zaman: Ömür; Qara saçlar, ağ saçlar; Dünyamı, mənmi?; 
Qağayı kimi; Hər  şəkildə bir anım; Ömrün payızı; Barmaqlar; 
Qaliley; Sürət; Nekroloq; Ürəkdəki “saatlar; Bir ürəkdə dörd fəsil; 
Babamdan qocayam mən; Mənim ad günlərim; Qorxu; Anam 
təzədən böyüyür; Nəsə çatmır; Antenna; Efirdə səslər; Təəssüf; Baş; 
Siqnallar; Neo; Elm-əxlaq; Dayan, İnsan; Arzu böyük, ağıl gücsüz; 
Eksponat adam; Babam, atam, mən; Dan yeri; Şairləri öldürürlər; 
50 yaşım; Qocalar; Təskinlik; Tapmaq-itirmək; Cavab; Əsarət, ya 
ölüm; Ləzzəti – ağrısı; Oxucu məktubu; Vaxt; Layiqəmmi mən?; 
Xatalı yuxu; Xeyir-şər; Tamah-ləyaqət; Axı, dünya fırlanır;  İki 
mühacir; Qanmaq-qanmamaq; Sevincin zirvəsi, dərdin zirvəsi; 
Unutqanlıq; Qürub düşüncələri; Vaxt aldanmadı; Qul bazarı; Çox 
imiş; Vicdan xəstəsiyik; Maşın silən uşaqlar.  Sandıqdan səslər: 
Müəllifdən; Nağıl – həyat; Hörümçək tor bağladı; Qorxu; Belə 
qalmaz; Diz üstə; Müsavat; Səbr elədik; Lal-kar; Başqasının yasın-
da.  Həsrət nəğmələri:  Gəlir; Qısqanıram mən; Gözün dili; Yox, 
düşmürəm, qalxıram; Bir salama dəymədi; Həsrət; Sevə bilirəmsə; 
Təzədən; Ney səsində sənin əksin; Özündən ayrıla bilməyəcəksən; 
Qayıt; Unutdurdun sən mənə; Nöqtəyə döndərərdım; Azadlıq; Təzə 
dünya quraydıq; Küçədə itirdim; Unudam gərək; Gör necə güclü-
sən; Kəpənək; Mən niyə beləyəm?; Özüm-özümü dandım; Mən 
ürək oğrusu; Nağıl gecəm; Darıxma, ha; Kilid; Yaman darıxmışam; 

Б и б л и о гр а ф и й а
 
 
89
Bulaq başında susuzluq; Sən oluram mən; Dərinsən, zirvəsən; İşıq 
sürəti;  İdeal.  Qəzəl, qoşma, gəraylı: Bu qədər saldı  məni; Yenə 
bağlar o bağlardır; Daş ürəklərdə yanıb; Bəxtiyaram mən; Sən 
getdin; Sənin dilindən; Bakıyla Təbrizin arasındayam; Dəli; 
Qocalmır; Dünyamın; Bir tərəfdə; Əleykəssalam; Vay halına; Yalan 
hakim olub; Haqqı yox; Söz olub; Didərgin; Küsübdür; Qorxuram; 
Xeyirlə  şər arasında; Körpü çaydan uzaq düşüb;  İnsan kimi saxla 
məni; Bilə bildiyin qədər; Ağıla sərhəd; Ağıl başqa, ürək başqa. 
Səyahət dəftərindən:  Təsbeh; Ağlayan pəri; Mikelancelonun 
“kədəri” önündə; İstanbul; Atılmayan toplar; Gizli təbəssüm; Latın 
dili; Tabut gedir; Çörək – vətən; Hayd park; Kaman nalə  çəkir. 
Nəğmələr: Yağma, yağış; Gecə bulaq başında; Bu gecə; Gecələr, ay 
gecələr; Biri sənsən, biri mən; Dodaqda gəz; Kölgəm qədər 
yaxınsan; Qəlbi dolu gecələr; Kəpənək; Durna qatarı; Mən yandım, 
sən isindin; Qızım; Ana yurdum; Qisas böyütsün səni; Azərbaycan-
Türkiyə; Hara gedir bu dünya; Ömür qatarı.  Poemalar:  Gülüstan; 
İstiqlal. 
81.  Ümidə heykəl qoyun: Yeni şeirlər /Bəxtiyar Vahabzadə; 
köçürəni Məhəmməd İbadi-Qaraxanlı “Alışıq”.- Akhtar, 2005.- 155, 
(5) s.- Mətn ərəb əlifbasındadır. 
 
2007 
82.  Əsərləri: (Son illərdə yazılmış, müvafiq cildlərə düşməyən 
və yenidən işlənmiş  şeirlər) /Bəxtiyar Vahabzadə; tərt. və red. 
E.Fuad (Şükürova).- Bakı: Azərbaycan, 2007.- C.XII.- 312 s. 
 
2008 
83.  Əsərləri: [12 cilddə] /Bəxtiyar Vahabzadə; tərt., ön sözün 
müəl. və red. R.Qafarlı; bədii dizayner X.Əliyev.- Bakı: Elm, 2008.- 
C.I: 1949-1959.- 612 s. 
84.  Əsərləri: [12 cilddə] /Bəxtiyar Vahabzadə; tərt., ön sözün 
müəl. və red. R.Qafarlı; bədii dizayner X.Əliyev.- Bakı: Elm, 2008.- 
C.II: 1960-1969.- 616 s. 
85.  Əsərləri: [12 cilddə] /Bəxtiyar Vahabzadə; tərt., ön sözün 
müəl. və red. R.Qafarlı; bədii dizayner X.Əliyev.- Bakı: Elm, 2008.- 
C.III: 1960-1969.- 577 s. 
Б я х т ий ар   Ва щ аб з а д я
 
 
90 
86.  Əsərləri: [12 cilddə] /Bəxtiyar Vahabzadə; tərt., ön sözün 
müəl. və red. R.Qafarlı; bədii dizayner X.Əliyev.- Bakı: Elm, 2008.- 
C.IV:1970-1979.- 662 s. 
87.  Əsərləri: [12 cilddə] /Bəxtiyar Vahabzadə; tərt., ön sözün 
müəl. və red. R.Qafarlı; bədii dizayner X.Əliyev.- Bakı: Elm, 2008.- 
C.V: 1980-1989.- 584 s. 
88.  Əsərləri: [12 cilddə] /Bəxtiyar Vahabzadə; tərt., ön sözün 
müəl. və red. R.Qafarlı; bədii dizayner X.Əliyev.- Bakı: Elm, 2008.- 
C.VI: 1990-1999.- 738 s. 
89.  Əsərləri: [12 cilddə] /Bəxtiyar Vahabzadə; tərt., ön sözün 
müəl. və red. R.Qafarlı; bədii dizayner X.Əliyev.- Bakı: Elm, 2008.- 
C.VII: 2000-2004.- 600 s. 
90.  Əsərləri: [12 cilddə] /Bəxtiyar Vahabzadə; tərt., ön sözün 
müəl. və red. R.Qafarlı; bədii dizayner X.Əliyev.- Bakı: Elm, 2008.- 
C.VIII: Son illərdə yazılmış, müvafiq cildlərə düşməyən və yenidən 
işlənən şeirlər.- 518 s. 
 
2009 
91.  Əsərləri: [12 cilddə] /Bəxtiyar Vahabzadə; tərt., ön sözün 
müəl. və red. R.Qafarlı; bədii dizayner X.Əliyev.- Bakı: Elm, 2009.- 
C.IX: Mərsiyə-rekviyem, hekayələr, pyeslər, tele-radio pyeslər və 
ssenarilər.- 827, [1] s.  
92.  Əsərləri: [12 cilddə] /Bəxtiyar Vahabzadə; tərt., ön sözün 
müəl. və red. R.Qafarlı; bədii dizayner X.Əliyev.- Bakı: Elm, 2009.- 
C.X: məqalələr, ədəbiyyt və sənət.- 831 s. 
93.  Əsərləri: [12 cilddə] /Bəxtiyar Vahabzadə; tərt., ön sözün 
müəl. və red. R.Qafarlı; bədii dizayner X.Əliyev.- Bakı: Elm, 2009.- 
C.XI: publisistika.- 826 s. 
94.  Əsərləri: [12 cilddə] /Bəxtiyar Vahabzadə; tərt., ön sözün 
müəl. və red. R.Qafarlı; bədii dizayner X.Əliyev.- Bakı: Elm, 2009.- 
C.XII: publisistika.- 838 s.     
95.  Sən olmasaydın...  /Bəxtiyar Vahabzadə; naşir, ön sözün 
müəl. və red. Ə.Sayılov.- Bakı: Araz, 2009.- 553 s. 
Kitabın içindəkilər: Ön söz; Gəlir; Verəydi; Verərdim; Məhəb-
bət; Bəxtiyaram mən; Könlüm; Sən getdin; Sənin dilindən; Beş on 
ulduz görüb; Olurmuş; Zalım; Biryolluq könlündən sil məhəbbəti; 

Б и б л и о гр а ф и й а
 
 
91
Öz içindədir; Bakıyla Təbrizin arasındayam; Dəli; Dağların; 
Qocalmır; Bəhanədir; Möcüzə dünya; Böl görüm; Dünyanın; Çöllə-
rin köksünə güllər  əkildi; Doldur ürəyini sevinclə doldur; Eylədi; 
Qocalıq; Bizik; Gedənim, gələnim; Ulu dünyanın; Bulud ötdü, hava 
endi havaya; Hara yazım mən?; Nənəm - dedi, -göydən düşdü üç 
alma; Bir tərəfdə; Səninlə hər görüş ilk görüşümdü; Dedim, qorxan 
gözə çöp düşər, düşdü; Həmişə özüdür; Öz könül dünyama səyahə-
timdə; Heç demə; Çaşbaş fikirlərin qaranlığında; Küsəndə; Aman, 
hey; Gözün olmasa; Hara gedir?; Yaylaqda; Əleykəsalam; Aşıq Əli; 
Köhnə  dərdlə  mən; Elçiyəm; Çaşıb mənim kimi; Gen düşə; 
Deyilmi?; Gün, batmaq üçün; Çox danışdıq haqqın qələbəsindən; 
Səma sonsuz, ağıl məhdud; Vay halına; Qəsd edir İnsan; Yalan 
hakim olub; Olammaz; Cibi dolu, başı boşlara; Deyil; O qədər qorx-
muşam; İnam zirvəsinə; Tac olur; Haqqı yox; Yuxarı; Nisbilik; Söz 
olub; Didərgin; Bu sevgi; Çayı keçəndə; Yoxuşdan çuxura; Bu 
köhnə bazarın; Ozan oldum; Hara getsəm, dərd də mənim yanımda; 
Xatalı dünya; Bu aləm məni; Elə, yerimdəcə; Gerçək günahkardır; 
Bugün; Küsübdür; Haqqı; Nöqsandan da betərmiş; Məndən xəbər-
siz; Qorxuram; Nə qazanmışam?; Görməni; Axtarırsan; Dərd qovur 
məni; Xalqa; Vətən dərdi; Həm nəvə, həm də baba dünya; Sən 
dedin, mən dedim; Bilmirəm; Yetərmi?; Bu da bir həqiqət; Bəyən-
mədi; Yaşadıqca; Olmuşam; Bir gül ilə yaz açılmaz; Yarı xəzəl, yarı 
yarpaq; İnsan göydə ay kimidir; Oldu; Düz elədin; Bu dağlarda; Öz-
özünü aşmadır; Hər evin öz qibləsi var; Yalan dünya; Xeyirlə  şər 
arasında;  Şeytanın barmağı; Döyüş; Dan olmuşam; Sığışmadı; 
Yunus dədə; Bu qələmun; Borcludur; Amalı yox; Nə  fərqi var?; 
Körpü çaydan uzaq düşüb; Dədəsinin malı kimi; İnsan kimi saxla 
məni; Mən aldanmaq istəyirəm; Söz; Bilə bildiyin qədər; Dədəm 
oğlu; Bu torpaq üçün; İçim çölümə  sığmır; “Mənimizi” “Bizləş-
dirək”; Gizlidir; Mənim  şirin xəyalım; Baxmır; Daş yerində  ağır 
olur; Oyanırıq öləndə biz; Bulanır; Ucuz; Günəbaxan olmuşam; 
Zaman mənim içimdədir; Dərd olub; Ömrün axşam çağında; Millə-
tim; Ağıla sərhəd; İlan – qartal; Bizi; Öyrətdikcə öyrənmişəm; Bax; 
Ağıl başqa, ürək başqa; Belə getsə; Gerçək öldürür, yalan yox; 
Olur; Məndə biz; Balım yoxdur; Gətirər; Çiydim; Gedər olmaz; 
Olmadım; Zamanca qürbətdəyəm; Sual; Ovu yox, dağı göstər; 
Б я х т ий ар   Ва щ аб з а д я
 
 
92 
Olum haqsız, ölüm haqlı; Aldadırıq özümüzü; Təmənna var, tələb 
yox; Dərdlərə dil almağa; Vaxtda bir uydurmadır; Olsa; Neyləmə-
li?; Gedişi var hər gəlişin; Oğul; Üz çevirsə qədər səndən; Alışmı-
şam dözümə; Sən güləndə; Layla; Yağma, yağış; Qov yuxumu, 
sevgilim; Sən vaxtı neyləyirsən?; Qaşla gözün arasında; Gül; 
Gecələr uzanaydı; Tar çalan oğlan; Uçur durmadan illər; Nədən 
oldu; Gecələr bulaq başında; Daşlara yazdım; Xatirələr; Üşüyürsən; 
Yüz bahar gəlsə  də; Bu gecə; Min il danışmaq olar; Gecələr, ay 
gecələr; Hər gün; Telefon telləri; Neçin?; Mümkünmü ayırmaq; Biri 
sənsən, biri mən; Şirin arzular; Dodaqda gəz; Yadındamı?; Ağarma, 
saçım, ağarma; Yar, yara bağlar; Neylərəm; Nəğmələr; Kölgəm 
qədər yaxınsan; Daim ucalaq biz; Nağıllar; Mən həmişə  səninlə-
yəm; Gəl, diləyim, gəl; Alma ağacları çiçəkləyəndə; Qəlbi dolu 
gecələr; Xəyalım; Ulduzlara salam; Dan ulduzu; Könlümün könlü; 
Qüruru neyləyirsən?; Azərbaycan; Vətən torpağı; Həyat eşqi; El 
arasında; Yaddaşım; Əlvida; İllər gəlib keçsə də; Əqrəblərin ucun-
da; Yaşamaq eşqi; Mən sevirəm; Biz; Qulağım cingildəyir; Kəpə-
nək; Durna qatarı; Gözəllər; Mən yandım, sən isindin; Bir payız 
axşamı; Qızım; Bir baxışla; Ömür uzun, ömür qısa; Ana; Biz vətən-
çün doğulduq; İlahi; Sənsiz; Sənsizliyin içində; Yaşıma köks ötür-
düm; Qisas böyütsün səni; Amin, İlahi, amin; Azərbaycan-Türkiyə; 
Böylə imiş fitrətimiz; Mən gedirəm, yoxsa, ay?; İşıqla; Falçı; Yuxu-
luyam, yuxulu; Dərsə gedən Dilarəm; Savabımın yaşdaşıyam; Oxu 
gözümdən mənim; Peşiman; Yox; Haqqa tapınmaq; Dənim 
üyüdülmədi; Həyat yaşasın deyə; Hara gedir bu dünya?; Ömür 
qatarı; Gözündə  qəm görürəm; Yağ, ey yağış; Yana-yana buz 
olmuşam; Qövsi-qüzeh hardadır?; Məni qaytar özümə; Var; Qəm 
özü tapır məni; Mənim duam; Dedim,-dedi; Səkilər; Cümə günü; 
Mənim ürəyimcəsən; Ey ana təbiət; Sən atdın yerə; Yarpaq; Qayıt; 
Ay işığında; Şeirimin ahəngi; Gecikmiş məhəbbət; Sən olmasaydın; 
Sakit gölə daş atdım; Heyf; Kupe sıxır məni, yata bilmirəm; Bir 
salama dəymədi; Sahilə çıxmaq istəyirəm; Unutmaq istərəm; Qısqa-
nıram mən; Soruşma; Elə baxma; Hansımız yoxuq?; Eşqim; Gözün 
dili; On dəqiqə sonra; Yox, düşmürəm, qalxıram;  İşıq-qaranlıq; 
Həsrət; Məktublar; Necə odsan bilmirəm; Sevə bilirəmsə; Ad günü; 
Unutdurdun sən mənə; Özündən ayrıla bilməyəcəksən; Kədərim 

Б и б л и о гр а ф и й а
 
 
93
özümündür; Təzədən; Nöqtəyə döndərərdim; Nəsənsən; Sənə 
sözüm var; “Son görüş” poemasından; Ancaq; Biz yenə  də sözə 
gəldik; Mən qürbətdə; Səfərə  çıxmısan; Sənə  məktub; Ay bəlalı 
başımın bəlalı məcarası; Ağ gecələr; Azadlıq; Nəğmə olub; Həmişə 
həsrətəm; Səfərə çıxmışıq; Ayrı düşək?; Həyat istəyirsən!; Yanında 
olanda; Küçədə itirdim; Unudam gərək; Gör necə güclüsən; Evini-
zin kandarında; Elə bilirdim ki; Dəniz - Sahil; Ağrılar; Mən niyə 
beləyəm; Mənzil axtarırkən arzularıma; Özüm-özümü dandım; Nə 
məni anladın; Yarpaqlar tökülür; Bu ulu dünya; İltimas; Bu gün 
dünənimə yad olmuşam mən; Nağıl istəyirəm; Məndən o tayda; 
Nöqtələr; Bəm-zil; Nağıl gecəm; Kilid; Bir köntöy söz; Yarı 
yuxulu; Nə  mən, nə  sən; Yaman darıxmışam; Darıxma ha; Durna 
qatarı; Sevgi gileyi; Mən səndən qaçıram; Qazancım bumu?; Bir 
bağlıca dəfinəydim; Yol işarəsi; Səni andıqca; Özün yanmalısan; 
Yuxular, yuxular; Mən səni yaratdım; Unuda bilsən; Ağaca su 
verdim; Təzələndik; Odum, közüm, gəl;  Əl unutmur; “Gecə 
serenadası”; Bəlkə də; Sayğac; Hirsləndin, üzünü kimsə görməsin; 
Nə zaman istəsəm; Yaxşı ki, dünyada; Səadət deyil; Bir payız gecə-
si; Ağ tük; Gündə zəng çaldım sənə; Yuxuma gəlmişdin; Ey qadın, 
hardandır; Könlümdə, ruhumda yenə; Sənin baxışların; Yeddi söz; 
Sən oluram mən; Zaman – məkan; Dərinsən, zirvəsən; Arzu darda 
qaldı; Mənə iztirab ver; Qoy bir az yatım; Məlum həqiqəti gətirib 
dilə; Səsin işığında; Sənə çatmaq üçün; Dərmanı dərd olan; Zərurət; 
Kimdən öyrənim?; Bəhanə - gerçək; Təzədən yarat!; Mən necə 
bəndəyəm; Əbədi bir ruhsan; Yəqin dünyada da var; Düşər; Vaxt da 
bir uydurmadır; Yox-yox; Yuxu; Heyrətdəyəm mən; Sən bir həzin 
nəğməsən; Barışdıran; “Özünü ittiham” poemasından parçalar; 
Tanıtma özünü; Ah!; Ümidini itirənin; Nədən; Döndüm; Qışın 
oğlan çağı; Özüylə savaşı; Bu dünyadan o dünyaya yollar; Sənə 
çatmaq üçün; Qınaq; Pərvaz olanda; Oyanmasın; Heyranın olsun!; 
Düşə bilməz!; Vardır; Yenə bağlar o bağlardır;  Ən ülvi, təmiz 
duyğudur; Bu qədər saldı  məni həsrət; Könlüm, niyə  sən gözlərin 
əsrarına uydun; Hikmətli sözün hər biri; “Gəl-gəl” - deyə hicrində; 
Ağlar ürəyim; Nur atəşə, atəş göyə; Min kitab söz yazırıq; Daş 
ürəklərdə; Dolmuş  nə  qədər istək ilə; De, bilirsənmi bir amalda 
yanan kimdi; Məşuqəmə; Allah gücü bəxş etdi gözəllik; Özü heyrət, 
Б я х т ий ар   Ва щ аб з а д я
 
 
94 
suyu  şəfqət; Zülmətdə yanan; Usad Şəhriyara; Mənzil uzaqda, yol 
dolaşıq; Yaranışdan bilirik; Sən mənim ruhumun; Biz hər ikimiz; 
Min qibləyə baş qoydum; Heç bilmədik, ey dost; Ələnib keçmişəm; 
Dərk etmədiyim min cürə; Cənnət ola qürbət; Çağırır indi bütün 
milləti; Alqış vətən yolunda; Ömrüm boyu mən qul kimi oldum; Bu 
çökən zülmətə bax; Fərqlər yox olub; Dili lal gözləri kordur; 
Zülmün sonu; Rəhm eylə özün sən; İnsan dediyin, heç demə; Uzaq 
olduqca nədən; Mənim ey dərd adaşım; Gülüm; Möhtac. 
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   49
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə