B axiş Testlər /2902#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış t est : 2902#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 0,53 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/6
tarix05.05.2017
ölçüsü0,53 Mb.
#16837
1   2   3   4   5   6

B

ÖLMƏ

: 0402

Ad

0402Suallardan

9

Maksimal faiz9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Hüceyrədə hansı proseslər bir – biri ilə qarşılıqlı əlaqədə gedir? (Çəki: 1)

katobolizm və anabolizm 

avtotrof və anabolizm

katobolizm və avtotrof

sintez və anabolizm

katobolizm və metobalizm

Sual: Bəzi proseslər katobolizm və anabolizm tipini əhatə etdiyi üçün aralıq sayılır və 

hansı ad altında birləşir? (Çəki: 1)

katobolizm

amfibolizm

homotrof 

heterotrof

qvtotrof

Sual: Bəzi proseslər katobolizm və anabolizm tipini əhatə etdiyi üçün aralıq sayılır və 

bu zaman əmələ gələn metobolitlərə nə ad verilir? (Çəki: 1)

katobolizm

homotrof

amfibolit 

heterotrof

avtotrof


Sual: Krebs tsiklində iştirak edən metabolitlərin miqdarı hüceyrə daxilində həmişə 

necə olur? (Çəki: 1)

Стр. 18 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...quru

yüksək


sabit 

dəyişkən


duru

Sual: Hər bir maddənin mərkəzi metabolizm substratına çevrilməsi ilə gedən 

proseslər müxtəlif və çox cəhətlidir. Onlar necə adlanır? (Çəki: 1)

qlobal


periferik 

anpleoretik

anabolizm

amfibolitlər

Sual: Maddələr hüceyrələr tərəfindən mənimsənilmək üçün mütləq nəyə daxil 

olmalıdır? (Çəki: 1)

mərkəzi katabolizmə 

katabolizmə

Krebsə

aralıq metabolizməmərkəzi metabolizmə

Sual: Hansı mikroorqanizmlər müxtəlif üzvi maddələri metabolizmə uğratmaq 

qabilliyyətinə malikdirlər? (Çəki: 1)

avtotrof


orqanotrof

fotosintetik

litotrof

heterotrof 

Sual: Mikroorqanizmləri sintetik qida mühitlərində becərmək məqsədilə karbon 

mənbəyi kimi nə tətbiq olunur? (Çəki: 1)

fruktoza

qlükoza 


aktoza

maltoza


insulin

Sual: Karbon mənbəyi kimi mikroorqanizmləri sintetik qida mühitlərində becərdikdə 

nə tətbiq olunur? (Çəki: 1)

saxaroza 

fruktoza

laktoza


maltoza

insulin


Стр. 19 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...B

ÖLMƏ

: 0403

Ad

0403Suallardan

5

Maksimal faiz5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Biosintez prosesində istifadə olunan enerjinin alınması üsuluna görə 

orqanizmlər hansı tiplərə ayrılır? (Çəki: 1)

xemosintetik və fotosintetik

litotroflar və fotosintetik

orqanotroflar və fotosintetik

avtotroflar və fotosintetik

heteretroflar və fotosintetik

Sual: Aşağıdakılardan hansının əsas vəzifəsi substratı mərkəzi metabolizmə daxil 

etmək məqsədilə yararlı hala salmaqdır? (Çəki: 1)

periferik metabolizmin 

mərkəzi metabolizmin

periferik katabolizmin

anpleoretik metabolizmin

mərkəzi katabolizmin

Sual: Hansı turşunu almaq üçün mikroorqanizmlər qlükoza olan mühitdə becərilir? 

(Çəki: 1)

yağ

limon


qlükon

itakon


quzuqulağı

Sual: Variantlardan hansı turşunu almaq üçün mikroorqanizmlər qlükoza olan 

mühitdə becərilir? (Çəki: 1)

yağ


fumar 

limon


itakon

quzuqulağı

Sual: Verilənlərdən hansı turşunu almaq üçün mikroorqanizmlər qlükoza olan 

mühitdə becərilir? (Çəki: 1)

Стр. 20 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...doymuş yağ

doymamış yağ

itakon

quzuqulağıB

ÖLMƏ

: 0501

Ad

0501Suallardan

9

Maksimal faiz9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Litotroflar elektronu hansı maddələrdən alınır? (Çəki: 1)

qeyri - üzvi 

sulu

quru 


üzvi

mürəkkəb


Sual: Elə mikroorqanizmlər vardır ki, avtotroflar kimi mineral azotu və heterotroflar 

kimi üzvi maddələri mənimsəyirlər.Onlara nə deyilir? (Çəki: 1)

litoroflar

protoflar

orqanotroflar

fotosintetik

xemasintetik

Sual: Energetik metabolizm və ya katobolozm proseslərində maddələrin 

parçalanması və enerjinin hansı şəkildə toplanması baş verir? (Çəki: 1)

krebs


ATF

avtotrof


anpleoretik

konstruktiv

Sual: Substarat Krebs tsiklinə daxil olduqdan sonra nə baş verir? (Çəki: 1)

anpleoretik

anabolizm 

avtotrof


sintez

metabolizm

Стр. 21 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Sual: Mikroorqanizmlərin müxtəlif üsullarla becərilmə texnologiyası ümumi olub neçə 

mərhələdən ibarətdir? (Çəki: 1)

4

3

12

5

Sual: Qida maddələri hansı yolla mikroorqanimzin hüceyrəsinə daxil olur? (Çəki: 1)osmos və diffuziya 

diffuziya və metabolizim

metabolizim və osmos

metabolizim

heç biri

Sual: Mənimsədikləri karbon mənbəyinə görə mikroorqanizmlər neçə əsas qrupa 

ayrılır? (Çəki: 1)

1

23

4

5Sual: Biosintez prosesində istifadə olunan enerjinin alınması üsuluna görə 

orqanizmlər neçə tipə ayrılır? (Çəki: 1)

2

4

51

3

Sual: Hansı mikroorqanizm üzvi maddələri mənimsəyir? (Çəki: 1)avtotroflar

heterotroflar 

litotroflar

orqanotroflar

xemasintetik

B

ÖLMƏ

: 0502

Ad

0502Suallardan

6

Maksimal faiz6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Стр. 22 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Sual: Aşağıdakılardan hansı bakteriyalar və maya göbələkləri tərəfindən asanlıqla 

mənimsənilən substratdır? (Çəki: 1)

laktoza 

saxaroza


maltoza

fruktoza


qlükoza

Sual: Sənayədə karotinli zülali yem preparatı almaq məqsədilə hansı turşu 

bakteriyasını maya göbələkləri ilə birlikdə süd cövhərində becərirlər? (Çəki: 1)

süd 


itakon 

sirkə 


qlükon 

limon


Sual: Aşağıdakılardan hansə fermentasiya prosesinin texnoloji sxeminə daxil deyil? 

(Çəki: 1)

avtotrof fementasiya 

səthi fermentasiya

anaerob fermentasiya

aerob fermentasiya

dərin fermentasiya

Sual: Qeyri- üzvi maddələrdən mürəkkəb üzvi maddələr sintez edən orqanizm necə 

adlanır? (Çəki: 1)

avtotrof 

orqanotroflar

litotroflar

heteretroflar

miksotroflar

Sual: Hidrogen bakteriyaları avtotrof tipdən hansı tipə keçir? (Çəki: 1)

xemasintetik

fotosintetik

litotroflar

heterotrof 

orqanotroflar

Sual: Səthi fermentasiya hansı sistemə daxildir? (Çəki: 1)

açıq


qapalı

Стр. 23 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


kultura

fasiləli 

fasiləsiz

B

ÖLMƏ

: 0503

Ad

0503Suallardan

4

Maksimal faiz4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Fementasiya nədir? (Çəki: 1)

Mikroorqanizmlərin müxtəlif məqsədlə becərilməsi və ya müxtəlif məhsulların 

alınması üçün aparılan mikrobioloji sintez proses

Mikroorqanizmlər tərəfindən üzvi maddələrin mənimsənilməsi

Mikroorqanizmlərin bir qidalanma tipindən başqasına keçməsi

Mikroboloji prosesin sterilliyini saxlamaq və onu xarici mikroorqanizmlərdən 

qorumaq 

Bitki tullatılarının tərkibindəki polisaxaridlərin monosaxaridlərə çevrilməsi

Sual: Mikroorqanizmlərin mənimsədikləri karbon mənbəyinə görə qrupları 

hansılardır? (Çəki: 1)

avtotroflar və heteretroflar

litotroflar və heteretroflar

orqanotroflar və heteretroflar

litotroflar və avtotroflar

orqanotroflar və avtotroflar 

Sual: Avtotrof nədir? (Çəki: 1)

mürəkkəb üzvi maddələrdən qeyri – üzvi maddələr sintez edən orqanizmdir

qeyri – üzvi maddələrdən mürəkkəb üzvi maddələr sintez edən orqanizmdir

qeyri – üzvi maddələr sintez edən orqanizmdir

mürəkkəb üzvi maddələr sintez edən orqanizmdir

mürəkkəb qeyri – üzvi maddələr sintez edən orqanizmdir

Sual: Miksotroflar nəyə deyilir? (Çəki: 1)

şəraitdən asılı olaraq bir qidalanma tipindən başqasına keçə bilən 

mikroorqanizmlərə

gün işığı enerjisindən istifadə edən orqanizmlərə 

üzvi maddələrdən mürəkkəb qeyri - üzvi maddələr sintez edən orqanizmlərə

avtotroflar kimi mineral azotu və heterotroflar kimi üzvi maddələri mənimsəyən 

mikroorqanizmlərə 

qeyri – üzvi maddələrdən mürəkkəb üzvi maddələr sintez edən orqanizmlərə

Стр. 24 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


B

ÖLMƏ

: 0601

Ad

0601Suallardan

18

Maksimal faiz18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Mikroskopik göbələkləri nişastalı substratda becərməklə hansı ölkədə zavod 

miqyasında ildə 50 ton yem məhsulu alınır? (Çəki: 1)

İngiltərədə

Çində


Avropada

Fransada


Rusiyada

Sual: Ağacçürüdən bazilli göbələkləri necə maddələr sintez etdiklərinə görə onlardan 

alınan məhsul xoş iyə və dada malik olur? (Çəki: 1)

ətirli 


spesifik

xüsusi


xoş

zərif


Sual: Spirulina nədir? (Çəki: 1)

yosun 


göbələk 

bakteriya

mikroorqanizm

zülal


Sual: Sellüloza olan bitki substratlarının mikroorqanizmlər tərəfindən 

mənimsənilməsini asanlaşdırmaq üçün tətbiq edilən mexaniki üsul nədən ibarətdir? 

(Çəki: 1)

əzməkdən


şüalandırmaqdan 

qələvi ilə təsir etməkdən

turşu ilə təsir etməkdən

buxarlandırmaqdan 

Sual: Hansı alimlər şəkər qamışı cecəsində Cellulomonas uda bakteriyası 

yetişdirməklə məhsul almışlar? (Çəki: 1)

Стр. 25 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...ABŞ 

İngiltərə

Fransa

Rus


Kanada

Sual: Hansı yolla şəkər qamışı cecəsində bakteriya yetişdirməklə mikrob zülalı olan 

məhsul almışlar? (Çəki: 1)

termokimyəvi 

fiziki

sintez


kimyəvi

mexaniki


Sual: Kimlər Aspergillus oryzae göbələyini nəmləşdirilmiş düyüdə becərməklə daha 

qədimdən “kodzi” adlı məhsul almışlar? (Çəki: 1)

Yaponlar

Kanada


İngiltərə

Rusiya


ABŞ

Sual: Qələvi ilə işlənmiş bitki tullantıları olan quru qida mühitində Chaetomium 

cellulolyticum göbələyi yetişdirməklə nə alınmışdır? (Çəki: 1)

yem məhsulu 

bitki substraktı

bitki qalığı

liqnin

bitki yağıSual: Kimlər Aspergillus oryzae göbələyini nəmləşdirilmiş düyüdə becərməklə “kodzi” 

adlı məhsul almışlar? (Çəki: 1)

Kanada

Yaponlar


İngiltərə

Rusiya


ABŞ

Sual: Yer üzərində yaşayan mikroorqanizmlər öz qidasını əsasən atmosferdə nədən 

alırlar? (Çəki: 1)

karbon qazından 

yosunladan

bitkilərdən

fermentlərdən

zülallardan

Стр. 26 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Sual: Bir çox mikroskopik nələr xoş dada malik olub qədim dövrdən bəri qida kimi 

istifadə olunur (Çəki: 1)

bitkilər

vitaminlər

zülallar

yağlar


yosunlar 

Sual: Hansı ölkədə Çad gölü sahillərində yaşayan tayfalar yosunu ət əvəzinə istifadə 

etmişlər? (Çəki: 1)

ABŞ


İngiltərə

Afrika 


Kanada

Rusiya


Sual: Bazidili göbələklər fermentasiyanı hansı mühitdə aparırlar? (Çəki: 1)

qələvi


neytral

turş


natamam

kristallaşmış

Sual: Aşağıdakılardan hansı mikroskopik göbələkdir? (Çəki: 1)

Coriolus versicolor 

Thrichoderma viride 

Bjercandera adusta

Candida

E.coli


Sual: Mikroskopik göbələki göstərin (Çəki: 1)

Coriolus versicolor 

Candida

Bjercandera adustaT.lignorum 

E.coli


Sual: Variantlardan mikroskopik göbələklər hansılardır? (Çəki: 1)

Candida


Bjercandera adusta

E.coli


Coriolus versicolor 

Aspergillus terreus

Стр. 27 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Sual: Aşağıdakılardan hansı bazidili göbələkdir? (Çəki: 1)

Bjercandera adusta 

Coriolus versicolor 

E.coli


Candida

Aspergillus terreus

Sual: Variantlardan bazidili göbələyi göstərin (Çəki: 1)

Candida


E. coli

Coriolus versicolor

Aspergillus terreus

Coriolus versicolor B

ÖLMƏ

: 0602

Ad

0602Suallardan

10

Maksimal faiz10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Mikroskopik göbələkləri nişastalı substratda becərməklə İngiltərə zavod 

miqyasında ildə neçə ton yem məhsulu alınır? (Çəki: 1)

50

30

4020

60

Sual: Hansı üsul Uzaq Şərq və Hind - Çində milli yeməklərin hazırlanmasında qədim dövrlərdən bəri istifadə edilir? (Çəki: 1)

bərk fazalı fermentasiya 

qıcqırma

yüksək fazalı fermentasiya

liqnin üsulu ilə

fermentativ siloslaşdırılma 

Sual: Hansı polisaxaridlər liqnini parçalayıb çoxalır və öz biokütləsi ilə bitki materialını 

zənginləşdirirlər? (Çəki: 1)

zülal

bitki substratlarıbitki qalıqları

Стр. 28 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


nişasta

göbələk


Sual: Afrikada Çad gölün sahilində yaşayan tayfalar spirulina yosununu gölün 

sahilində yığıb nə əvəzinə istifadə etmişlər? (Çəki: 1)

ət 

yağ


zülal

vitamin


bitki

Sual: Hansı ölkədə spirulina istahsal edən böyük zavod işləyir? (Çəki: 1)

Meksikada 

ABŞ-da


Afrikada

Kanadada


Rusiyada

Sual: Xlorella yosunu harda yetişdirilir? (Çəki: 1)

Uzaq Şərqdə 

Afrikada


Meksikada

Rusiyada


Kanada

Sual: Hansı ölkədə insanı qidaya melassada becərilmiş Candida maya göbələkləri 

kütləsi də əlavə olunur? (Çəki: 1)

Yaponiyada

Rusiyada

Afrikada


Amerikada

Kanadada


Sual: Yaponiyada insanı qidaya melassada becərilmiş hansı maya göbələkləri kütləsi 

də əlavə olunur? (Çəki: 1)

Aspergillus

Mucor


Fumaricus

Spirulina

Candida 

Sual: Hansı ölkədə mikroskopik yosunu sənayə miqyasında istehsal edilir? (Çəki: 1)

Almaniyada 

Yaponiyda

Стр. 29 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Afrikada

Amerikada

Avropada

Sual: Hansı göbələyi nəmləşdirilmiş düyüdə becərməklə daha qədimdən “kodzi” adlı 

məhsul alınmışdır? (Çəki: 1)

Aspergillus oryzae 

Candida

Niger


Mucor

FumaricusB

ÖLMƏ

: 0603

Ad

0603Suallardan

9

Maksimal faiz9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Tərkibində nişasta olan bitki substratlarından zülali yem almaq üçün nədən 

istifadə olunur? (Çəki: 1)

nişasta mənimsəyən maya və kif göbələklərindən 

nişasta mənimsəyən göbələklərindən

nişasta mənimsəməyən maya göbələklərindən

bakteriyalardan

bakteriofaqlardan

Sual: Bitki məhsullarının əvvəlcədən işlənməsinin digər üsulu sellülozanın hansı turşu 

ilə sadə şəkərlərə qədər hidroliz olunmasıdır? (Çəki: 1)

qarışqa turşusu

sirkə turşusu

sulfat turşusu 

limon turşusu

xlor turşusu

Sual: Hansı qarışıqdan ibarət olan hidrolizata Candida utilis maya göbələyini 

yetişdirməklə Rusiayada 30 – cu illərdən indiyədək zülali yem məhsulu alınır? (Çəki: 

1)

heksozalar + pentozalar heksozalar + laktozalar

heksozalar + qalaktozalar

pentozalar + laktozalar

laktozalar + qalaktozalar

Стр. 30 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Sual: Dərin və bərk fazalı fermentasiyalardan fərqli olaraq hansı üsulla canlı 

hüceyrələrdən deyil, onlardan alınmış fermentlərdən istifadə olunur? (Çəki: 1)

bitki qalıqlarının fermentativ siloslaşdırılması 

zülalalrın qida sənayəsində tətbiqi

bitki substratlarından mikrob zelalı ilə zəngin olan yem məhsullarının alınması

qida məqsədi ilə alınan mikrob kütləsi

bitki qalıqlarının mikroorqanizmlər vasitəsilə dərin fermentasiyası

Sual: Kanada alimləri tərəfindən yem məhsulu almaq üçün bitki tullantıları hansı 

maddə ilə işlənmişdir? (Çəki: 1)

qələvi 


mineral maddələr

turşu


duz

sorbit


Sual: Fusfarium cinsli göbələyi harada becərməklə zülalla zəngin yem məhsulları 

alınmışdır? (Çəki: 1)

kəpəkdə və samanda 

endo mühitdə

ekzo mühitdə

in vitro şəraitində

in vivo şəraitində

Sual: Hansı göbələklər bitkinin əsas tərkib hissəsi olan liqnosellüloza kompleksini tam 

parçalaya bilmirlər? (Çəki: 1)

aspergillus cinsli

maya

candida cinslifumar cinsli

kif 


Sual: Bazidili göbələklərin fermentasiyası nəticəsində nə baş verir? (Çəki: 1)

bitki toxumalarını parçalamağa imkan verir

kənar mikrobiota ilə yoluxma ehtimalı artır

 kristallaşma baş verir

dəyişiklik olmur

kənar mikrobiota ilə yoluxma ehtimalı azalır

Sual: Fermentativ siloslaşma üsulunun mənfi cəhəti nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

fermentlərin təsirinin məhdudluğu üzündən liqnin və sellüloza cüzi parçalanır və 

onların məhsulun tərkibində qalması keyfiyyəti aşağı salır

fermentlərin təsirinin məhdudluğu üzündən qələvinin və sellüloza cüzi parçalanır 

və onların məhsulun tərkibində qalması keyfiyyəti aşağı salır

Стр. 31 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


fermentlərin təsirinin məhdudluğu üzündən liqnin və qələvi cüzi parçalanır və 

onların məhsulun tərkibində qalması keyfiyyəti yüksəldir

) fermentlərin təsirinin məhdudluğu üzündən liqnin və sellüloza cüzi parçalanır və 

onların məhsulun tərkibində qalması keyfiyyəti yüksəldir

fermentlərin təsirinin məhdudluğu üzündən liqnin cüzi parçalanır və onun 

məhsulun tərkibində qalması keyfiyyəti yüksəldirB

ÖLMƏ

: 0701

Ad

0701Suallardan

17

Maksimal faiz17

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Orqanizm neçə amin turşusunu sintez etmək qabiliyyətinə malik deyil? (Çəki: 1)

20

1523

27

32Sual: Orqanizm çatışmayan amin turşularını necə alır? (Çəki: 1)

vitamindən

qidadan

turşudan


yağdan

zülaldan


Sual: İnsan və heyvan orqanizmində sintez olunmayan amin turşularına nə deyilir? 

(Çəki: 1)

üzvi amin turşuları

əvəzolunmaz amin turşuları 

qeyri - üzvi amin turşuları

sərbəst amin turşuları

doymamiş amin turşuları

Sual: Hansı amin turşusu təkcə mikroorqanizmlər tərəfindən biosintez yolu ilə deyil, 

həmçinin bir çox üzvi maddələrin tranformasiyası ilə də alınır? (Çəki: 1)

valin


izoleysin

serin


histidin

lizin 


Стр. 32 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Sual: Lizin biosintez yolundan başqa daha hansı yolla alınır? (Çəki: 1)

transformasiya

transkripsiya

translokasiya

quru

duru


Sual: Bakteriyalar vasitəsilə hansı turşunun alınmasında boy maddələrinin rolu 

böyükdür? (Çəki: 1)

histidin

qlütamin 

triptofan

lizin


izoleysin

Sual: Nukleotidlər hüceyrədə neçə vəziyyətdə olurlar? (Çəki: 1)

1

3

42

5

Sual: Nukleotidlər hüceyrədə hansı vəziyyətdə olurlar? (Çəki: 1)sərbəst və birləşmiş 

sərbəst və tam

yalnız birləşmiş

natamam və tamam

yalnız sərbəst 

Sual: Nukleotidlər hüceyrədə birləşmiş halda olduqda irsiyyət elementlərini nə təşkil 

edir? (Çəki: 1)

DNT və RNT 

DNT və AMF

DNT və QMF

DOFA

RNT və QMFSual: Aşağıdakılardan hansı DNT –nin tərkibinə daxildir? (Çəki: 1)

urasil, arqinin

adenin, asparagin

alanin, metionin

valin, serin

adenin, quanin

Стр. 33 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Sual: Variantlardan hansı DNT –nin tərkibinə daxildir? (Çəki: 1)

sitozin 


urasil

adenin


alanin

valin


Sual: DNT –nin tərkibinə aşağıdakılardan hansılar daxildir? (Çəki: 1)

timin 


urasil

adenin


alanin

valin


Sual: Aşağıdakılardan hansı RNT –nin tərkibinə daxildir? (Çəki: 1)

quanin


adenin

alanin


valin

timin


Sual: Aşağıdakılardan hansı RNT –nin tərkibinə daxildir? (Çəki: 1)

quanin 


timin

urasil


alanin

valin


Sual: Hüceyrədə olan sərbəst nukleotidlər yığımı nəcə adlanır? (Çəki: 1)

nukleotidlər “yığımı”

nukleotidlər “buketi”

nukleotidlər “pulu”

nukleotidlər “məhlulu”

nukleotidlər “ailəsi”

Sual: Maya göbələklərinin əksəriyyətində başqa mikroorqanizmlərə nisbətən nə çoxlu 

miqdarda olur? (Çəki: 1)

ATF

DNT


RNT

AMF


QMF

Стр. 34 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...

1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə