B axiş Testlər /2902#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış t est : 2902#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 0,53 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/6
tarix05.05.2017
ölçüsü0,53 Mb.
#16837
1   2   3   4   5   6

B

ÖLMƏ

: 0702

Ad

0702Suallardan

22

Maksimal faiz22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Mikrob hüceyrəsində amin turşuları 2 cür olur.Bunlar hansılardır? (Çəki: 1)

birləşmiş və sərbəst 

zəncirvari və parçalanmış

sərbəst və parçalanmış

birləşmiş və parçalanmış

zəncirvari və sərbəst

Sual: L- qlütaminin harada tətbiq edilir? (Çəki: 1)

yemə əlavə

ədviyyat məqsədilə 

terapiya


dəriaşılamada

kosmetikada

Sual: L- lizin harada tətbiq edilir? (Çəki: 1)

yemə əlavə edilir

terapiyada

ədviyyat məqsədilə

şirniyyat sahəsində

kosmetikada

Sual: L- arnitin əsas tətbiq sahəsi hansıdır? (Çəki: 1)

terapiya


yemə əlavə

ədviyyat məqsədilə

şirniyyat sahəsi

heç biri


Стр. 35 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Sual: Hansı amin turşu Corynobacterium glutamicum bakteriyası tərəfindən sintez 

olunub qida mühitində toplanılır? (Çəki: 1)

lizin

izoleysinselin

valin


histidin 

Sual: Hansı konsentartda 7 – 10% lizin olur? (Çəki: 1)

duru 

tam


yaş

quru


natamam

Sual: Fermentativ yolla aminokaprolaktamın lizinə tarnsformasiya olunması neçənci 

ildə olmuşdur? (Çəki: 1)

1978


1961

1962


1957

1935


Sual: Qida mühitinə nə əlavə etdikdə qlütamin turşusunun miqdarı 20 – 30dəfə artır? 

(Çəki: 1)

valin

serin


bioton 

prolin


qlisin

Sual: Hansı maya göbələyi tərəfindən triptofan sintez olunur? (Çəki: 1)

Bacillus subtilis

Candida utilis

Citobacter freundii 

B.flavun


E.coli

Sual: Candida utilis maya göbələyi tərəfindən neçə q/l triptofan sintez olunur? (Çəki: 

1)

2

34

1

Стр. 36 из 97Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


5

Sual: Candida utilis maya göbələyi tərəfindən hansı amin turşusu sintez olunur? 

(Çəki: 1)

triptofan 

lizin

histidin


valin

tirozin


Sual: Bacillus subtilis bakteriyası sutka ərzində hansı qida mühitində triptofan əmələ 

gətirir? (Çəki: 1)

saxaroza 

fruktoza


laktoza

qlükoza


maltoza

Sual: Bacillus subtilis bakteriyası sutka ərzində saxaroza olan qida mühitinə neçə q/l 

triptofan əmələ gətirir? (Çəki: 1)

5

210

3

8Sual: Bacillus subtilis bakteriyası saxaroza olan qida mühitində hansı amin turşusunu 

əmələ gətirir? (Çəki: 1)

tirozin

fenilalanintriptofan 

valin


histidin

Sual: Hansı amin turşusu transformasiya üsulu ilə Citobacter freundii bakteriyasından 

alınan tirozin – fenilaza fermenti vasitəsilə alınır? (Çəki: 1)

tirozin 


triptofan

lizin


valin

fenilalanin

Sual: Tirozin transformasiya üsulu ilə hansı bakteriyadan alınan tirozin – fenilaza 

fermenti vasitəsilə alınır? (Çəki: 1)

Bacillus subtilis

Стр. 37 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


Candida utilis

Citobacter freundii 

B.flavun

E.coli


Sual: Hansı amin turşu Corynobacterium glutamicum bakteriyası vasitəsilə şəkər olan 

mühitdə sintez olunur? (Çəki: 1)

fenilalanin

lizin


izoleysin

valin


histidin

Sual: Hansı turşu Pseudomonas bakteriyası tərəfindən çoxlu miqdarda sintez olunur? 

(Çəki: 1)

asparagin

arintin

sitrulin


sirkə

fumar


Sual: Hansı turşu E.coli bakteriyası tərəfindən çoxlu miqdarda sintez olunur? (Çəki: 1)

asparagin

qarışqa

limon


sirkə

fumar


Sual: Sənayedə hansı turşu transfarmasiya yolu ilə fumar turşusundan istehsal 

olunur? (Çəki: 1)

fumar

qarışqa


sirkə

limon


asparagin

Sual: Sənayədə asparagin turşusu tranformasiya yolu ilə hansı turşudan geniş 

istehsal olunur? (Çəki: 1)

süd


sirkə

fumar


limon

itakan


Стр. 38 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Sual: Sənayədə asparagin turşusunun tranformasiya yolu ilə istehsalında hansı 

fermentdən istifadə olunur? (Çəki: 1)

aspartaza

ksilaza


amilaza

oksalaza


fumaza

B

ÖLMƏ

: 0703

Ad

0703Suallardan

7

Maksimal faiz7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Mikroorqznimlərin əsas müsbət xüsusiyyəti nədir? (Çəki: 1)

amin turşusunu ifrat sintez etmələridir

qlütamin turşusunu ifrat sintez etmələridir

sirkə turşusunu ifrat sintez etmələridir

asparakin turşusunu ifrat sintez etmələridir

limon turşusunu ifrat sintez etmələridir

Sual: Hansı amin turşu Salmonella typhimurim bakteriyası tərəfindən sintez olunub 

qida mühitində toplanılır? (Çəki: 1)

histidin 

valin 


serin

lizin


arqinin

Sual: Salmonella typhimurim bakteriyası tərəfindən sintez olunub qida mühitində 

toplanan amin turşusunu ğöstərin. (Çəki: 1)

trionin 


serin

arqinin


lizin

valin


Sual: Histidini sintez edən bakteriyanı ğöstərin (Çəki: 1)

Bacillus subtilis 

Aspergillus pallidus

Penicillum chrysogenium

Candida gulliermondii

Стр. 39 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


Candida utulis

Sual: Amin turşularının alınmasında substrat kimi nədən istifadə olunur? (Çəki: 1)

bakteriyalardan

turşudan


arqinindən

leysindən

şəkərli maddələrdən

Sual: Qida mühitinə bioton əlavə olunduqda qlütamin turşusunun miqdarı neçə dəfə 

artır? (Çəki: 1)

2- 3


4 - 5

6 - 7


10-12

20 - 30


Sual: Tirozinin alınması hansı sxem üzrə gedir? (Çəki: 1)

valin + piroüzüm turşusu + NH3

fenol + piroüzüm turşusu + NH3

prolin + piroüzüm turşusu + NH3

lizin+ piroüzüm turşusu + NH3

serin + piroüzüm turşusu + NH3B

ÖLMƏ

: 0801

Ad

0801Suallardan

9

Maksimal faiz9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Aşağıdakılardan hansı bəşəriyyət qarşısında duran ən vacib problemlərdən 

biridir. (Çəki: 1)

zülal çatışmazlığı 

zülali yem məhsulları 

biotexnoloji istehsal

neft 


su

Sual: Aşağıdakılardan hansı amin turşularına daxildir? (Çəki: 1)

izovalin

lizin 


Стр. 40 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...leysidin

varinin


hikonin

Sual: Mikrob zülalları nəyə görə bir – birindən fərqlənir? (Çəki: 1)

amin turşularının təkibinə görə 

fenilalaninin miqdarına görə

treonin miqdarına görə 

triptofanın miqdarına görə 

valinin miqdarına görə 

Sual: Parafinlərdən alınan yem zülalı necə adlanır? (Çəki: 1)

paprin 

eprin


meprin

qaprin


papaverin

Sual: Aşağıdakılardan hansı etil spirtindən alınır? (Çəki: 1)

eprin

qaprin


meprin

paprin


metan qazı

Sual: Aşağıdakılardan hansı metil spirtindən alınır? (Çəki: 1)

meprin

qaprin


eprin

paprin


metan qazı

Sual: Aşağıdakılardan hansı təbii metan qazından alınır? (Çəki: 1)

meprin

eprin


paprin

metan qazı

qaprin 

Sual: Variantlardan amin turşusunu göstərin (Çəki: 1)hikonin

izovalik


varinin

leysidin


Стр. 41 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...metionun 

Sual: Biokimyəvi xassələrinə görə göbələk zülalı nəyə oxşayır? (Çəki: 1)

mikroorqanizmlərə

ksantofillərə

treoninə

valina


heyvani zülala 

B

ÖLMƏ

: 0802

Ad

0802Suallardan

3

Maksimal faiz3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Tərkibində yüksək miqdarada lizin olan zülala harada rast gəlinir? (Çəki: 1)

maya göbələklərində 

mikroorqanizmlərdə

göbələklərdə

taxıl bitkilərində

zülali yem mhsullarında

Sual: Nə spirtləri asanlıqla mənimsəyir? (Çəki: 1)

zülallar


fermentlər

yağlar


qazlar

bakteriyalar

Sual: Mikrobiologiya sənayəsində yem zülalının alınmasında əsasən hansı cinsli 

maya göbələklərindən istifadə olunur? (Çəki: 1)

Azotobacter chrococcum

Candida


S. carlbergensis

Streptomyces

B.licheniformis

B

ÖLMƏ

: 0803

Ad

0803Suallardan

4

Maksimal faiz4

Стр. 42 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %

Sual: Qidalnma tipləri, növ tərkiblərinin müxtəlifliyi nəyin səmərəli xammal və produsentini seçməyə imkan verir? (Çəki: 1)

mikroorqanizmlərin

zülalların

taxıl bitkilərinin

qidanın

yem məhsullarınınSual: Birhüceyrəli mikroorqanizmlərdən zülali yem məhlulu alınma texnologiyasına 

aşağıdakılardan hansı daxildir? 1.Qida mühitinin hazırlanması 2.Qida mühitinin 

sterilizə olunması 3.Su vasitəsilə fermentyorun soyudulması 4.Fermentyora vurulan 

hava 5. Anaerob çevrilmə 6.ekstraksiya (Çəki: 1)

1:2:3:4 

1:2:4:6 


1:2:3:5 

2:3:4:5 


2:3:5:6 

Sual: Variantlardan birhüceyrəli mikroorqanizmlərdən zülali yem məhlulunun alınma 

texnologiyasına hansılar daxildir? 1. Havanı sterilizə edən filtr 2. Fermentyor 3. 

Biokütlənin seperatorda ayrılması 4. Biokütlənin sentrifuqa ilə çökdürülməsi 5. 

Aerasiya 6.ekstraksiya 7. Aerob cürümə (Çəki: 1)

1:2:3:4 


2:4:6:7 

1:2:3:5 


2:3:4:5 

2:3:5:6 


Sual: Rus alimi Tuason ilk dəfə nəyi göstərmişdir? (Çəki: 1)

Candida cinsli maya göbələkləri neftdən alınan parafinləri asan mənimsəyirlər

Candida cinsli maya göbələkləri neftdən alınan məhsulları çətin mənimsəyirlər

Candida cinsli maya göbələkləri metil və etil spirtindən alınan zülalı biokütləni 

asan mənimsəyir 

Candida cinsli maya göbələkləri metan və hidrogen qazlarından alınan zülali 

biokütləni asan mənimsəyir 

Candida cinsli maya göbələkləri yağları asan mənimsəyirB

ÖLMƏ

: 0901

Ad

0901Suallardan

27

Стр. 43 из 97Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


Maksimal faiz

27

Sualları qarışdırmaqSuallar təqdim etmək

2 %


Sual: Bitki və mikroorqanizmlər nəyi sintez etmək qabiliyyətinə malikdirlər? (Çəki: 1)

vitaminləri

yağları

zülallarımineral maddələri

karbohidratları

Sual: Mikroorqanizmlər tərəfindən vitaminlər neçə yolla əmələ gəlir? (Çəki: 1)

1

23

4

əmələ gəlmirSual: Vitaminlər hansı qrupa bölünür? (Çəki: 1)

suda həll olanlara

yağda həll olanlara

suda və yağda həll olanlara

katalitik,antimutagen

qeyri – koferment, katalitik

Sual: Aşağıdakılardan hansı suda həll olan vitaminlərə daxildir? (Çəki: 1)

KA

D

ESual: (Çəki: 1)

tiamin


biotin

fol turşusu

kobalamin

riboflavin 

Sual: (Çəki: 1)

Стр. 44 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


riboflavin

biotin


pantoten turşusu 

fol turşusu

kobalamin

Sual: (Çəki: 1)

piasin 

biotin


riboflavin

fol turşusu

kobalamin

Sual: (Çəki: 1)

piasin

biotin


piridoksin 

fol turşusu

kobalamin

Sual: (Çəki: 1)

piridoksin

fol turşusu

kobalami

piasin


biotin 

Sual: (Çəki: 1)

fol turşusu 

piasin


piridoksin

tiamin


kobalamin

Sual: (Çəki: 1)

kobalamin 

piasin


biotin

tiamin


Стр. 45 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...fol turşusu

Sual: C vitamini necə adlanır? (Çəki: 1)

piasin

askorbin kobalamin

tiamin


fol turşusu

Sual: Kobalamin aldıqda məhluldan lazımsız züllalar nə edilir? (Çəki: 1)

çökdürülür

həll edilir

süzülür

buxarlandırılırkristallaşdırılır

Sual: (Çəki: 1)

boyatma və inkişafın tormozlanmasına səbəb olur

qan azlığına

dəri iltihabına

gözlərin zədələnməsinə

dodaqlarda çatların əmələ gəlməsinı

Sual: Golobacterium cinsli bakteriya hansı vitamin sintez edə bilər? (Çəki: 1)

D

EB

K

Sual: Karotinlər neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)2

4

35

1

Sual: Karbohidrogenli karotinlərin tərkibi nədən ibarətdir? (Çəki: 1)C və H 

H və O


C, H və O

C və O


yalnız H

Стр. 46 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


Sual: Ksantofillərin tərkibi nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

C,H və O 

H və O

yalnız O


yalnız C

C və O


Sual: Yeyinti sənayəsində rəngləyici kimi nədən istifadə olunur? (Çəki: 1)

lipiddən


aşılayıcı maddədən

substratdan

kofermentdən

karotindən

Sual: Aktiv yolla vitaminlər harada alınır? (Çəki: 1)

insanın mədə - bağırsaq sistemində

torpaqda

su hövzələrində

heyvanın mədə - bağırsaq sistemində

labaratoriya və zavodlarda 

Sual: Labaratoriya və zavodlarda vitaminlər hansı yolla alınır? (Çəki: 1)

aktiv 


passiv

xüsusi


sintez

antibiotik

Sual: B qrup vitaminləri fermentativ reaksiyalarda hansı funksiyasını daşıyır? (Çəki: 

1)

katalitikantimutagen

mühit


qeyri koferment

koferment

Sual: B qrupu vitaminləri müxtəlif fermentativ reaksiyalarda koferment funksiya 

daşıyırlar, yəni apofermentlə birləşib nə əmələ gətirirlər? (Çəki: 1)

tam fəal ferment 

tam passiv ferment

koferment

katalizator

vitamin

Стр. 47 из 97Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


Sual: Sənayədə metil spirti, propandiol və qliserin kimi maddələri mənimsəyib hansı 

vitamin sintez edən mikroorqanizmlər işlədilir? (Çəki: 1)

kobalamin 

fol


pantoten

tiamin


piasin

Sual: Hazırda sənayədə hansı vitamin mikrobioloji sintez yolu ilə bakteriyalardan 

alınır? (Çəki: 1)

fol


kobalamin

pantoten


askorbin

rutin


Sual: Təbabətdə istifadə edilən hansı vitamin preparatı propion turşusu qıcqırma 

törədən Propinobacterium freudenreichii bakteriyasından alınır? (Çəki: 1)

C

D

ESual: Hansı vitamin preparatı qıcqırma törədən Propinobacterium freudenreichii 

bakteriyasından alınır? (Çəki: 1)

sirkə

limon


fuamr

qlükon


kobalamin 

B

ÖLMƏ

: 0902

Ad

0902Suallardan

6

Maksimal faiz6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Hansı vitamin hüceyrədaxili vitamindir? (Çəki: 1)

kobalamin

Стр. 48 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...piasin

biotin


tiamin

fol turşusu

Sual: Mikroorqanizmlər tərəfindən vitaminlər hansı yolla əmələ gəlir? (Çəki: 1)

passiv


aktiv

fasiləl


fasiləsiz

passiv və aktiv 

Sual: Mikrob hüceyrəsi tərəfindən vitaminlərin sintezi hansı kateqoriyaya daxil olur? 

(Çəki: 1)

major

minor


əsas

qeyri - əlavə

təbii

Sual: (Çəki: 1)dodaqlar çatların əmələ gəlməsi

DNT – nin biosintez mexanizmi pozulur

raxitlik yaranır

əllər qabıq verir

anormal inkişaf gedir

Sual: Hansı element 1962- ci ildə U.Berinqam, L.Smith,A.Conson tərəfindən sintez 

olunmuşdur? (Çəki: 1)

kobalamin 

fol

askorbin


pantoten

piasin


Sual: Təbabətdə müxtəlif dəri xəstəliklərinin müalicəsində nədən geniş istifadə 

olunur? (Çəki: 1)

karotindən 

lipiddən


aşılayıcı maddədən

substratdan

lizindən

B

ÖLMƏ

: 0903

Стр. 49 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


Ad

0903


Suallardan

4

Maksimal faiz4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Hansı vitaminlər canlılar üçün antimutagen funksiya daşıyır? (Çəki: 1)

vitamin C, – tokoferol, - karotin

vitamin B, – tokoferol, - karotin

vitamin A, – tokoferol, - karotin

vitamin , – tokoferol, - karotin

 , – tokoferol, – karotin

Sual: Hansı vitamin hüceyrədaxili vitamin olduğu üçün pH = 4,5 – 5,0 olan su 

vasitəsilə hüceyrələrdən ekstraksiya etməklə ayırırlar? (Çəki: 1)

piasin

biotin


tiamin

fol turşusu

kobalamin 

Sual: Biotexnoloji prosesdə nəyi sabitləşdirmək üçün etosixin, diludin kimi 

antioksidantlardan istifadə olunur? (Çəki: 1)

amin turşusunu

lipidi

göbələyi


Sual: (Çəki: 1)

D

CB

EB

ÖLMƏ

: 1001

Ad

1001Suallardan

35

Maksimal faiz35

Стр. 50 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

3 %

Sual: Canlı orqanizmin inkişafına mənfi təsir göstərən maddələrə nə deyilir? (Çəki: 1)antibiotiklər 

mikroblar

bakteriyalar

aktinomisetlət

streptokoklar

Sual: İnsanlar antibiotiklərdən nə üçün istifadə edir? (Çəki: 1)

aşılayıcı maddə kimi

gəmiricilərlə mübarizədə

ziyanvericilərə qarşı mübarizədə

xəstəlik törədən bakteriyalarla mübarizədə

xəstəlik törədən mikroorqanizmlərə qarşı mübarizədə

Sual: İnsanlar hansı maddələrdən xəstəlik törədən mikroorqanizmlərə qarşı 

mübarizədə istifadə edirlər? (Çəki: 1)

antioksidantlardan

vitaminlərdən

antibiotiklərdən

bakteriyalardan

substratlardan

Sual: Antibiotiklər yoluxucu xəstəlik törədən nələrə qarşı mübarizədə istifadə 

edilmişdir? (Çəki: 1)

modifikasiyalara

mikroorqanizmlərə 

streptokokklara

bakteriyalara

aktinomisetlərə

Sual: Kim təbabət elminə həsr etdiyi 5 cildli əsərindən qeyd edir ki, yoluxucu 

xəstəliklər gözlə görünməyən kiçik orqanizmlər tərəfindən törədilir, onlar su və hava 

vasitəsilə xəstələrdən sağlam adamlara keçir? (Çəki: 1)

Əbu – Əli İbn – Sina

Kafiəddin

Məlhəm

Qazio


Blek 

Sual: Təsir etmə xassəsinə görə antibiotikləri neçə qrupa ayırırlar? (Çəki: 1)

Стр. 51 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...2

3

45

6

Sual: Aşağıdakılardan hansı bakteriya və viruslara təsir edir? (Çəki: 1)valin

lizin


penisillin 

karotin


ksantofil

Sual: Variantlardan bakteriya və viruslara təsir edəni göstərin (Çəki: 1)

valin

lizin


karotin

ksantofil

netropsin 

Sual: Aşağıdakılardan hansı ancaq viruslara təsir edir? (Çəki: 1)

yelenin 

kardisin


netropsin

antivirubin

penisillin

Sual: Biloji mənşəyindən asılı olaraq antibiotik maddələr neçə qrupa ayrılır? (Çəki: 1)

7

5

54

3

Sual: Qramisidin neçə forması var? (Çəki: 1)5

3

42

1

Sual: Eritromitsinin neçə forması var? (Çəki: 1)3

2

Стр. 52 из 97Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


4

5

6Sual: Rifamitsinin neçə forması məlumdur? (Çəki: 1)

5

34

2

6Sual: İrinli yaraların müalicəsində kifdən istifadə etməyi kim məsləhət görmüşdür? 

(Çəki: 1)

Kafiəddin

Əbu – Əli İbn – Sina

Məlhəm

Qazio


Blek 

Sual: XIX əsrdə Azərbaycanda kim irinli yaraların müalicəsində kif göbələklərindən 

istifadə etmişdir? (Çəki: 1)

Xaqani


Qazio

Kafiəddin 

Əbu – Əli İbn – Sina

Blek


Sual: Kim göstərmişdi ki, Penicillium cinsli göbələklər müxtəlif dəri xəstəliklərinin 

qarşısını alır? (Çəki: 1)

Manassein və Lou

Manassein və Polotebnov

Lou və Polotebnov

Manassein və Blek

 Blek və Polotebnov

Sual: Neçənci ildə Penicillium cinsli göbələklərin müxtəlif dəri xəstəliklərinin qarşısının 

alınmasında istifadəsi göstərilmişdir? (Çəki: 1)

1871 – 1872 

1861 - 1862

1889 - 1892

1829-1835

1855-1857

Sual: Kim kifin mədə - bağırsaq bakteriyalarının inkişafını dayandırdığını qeyd 

etmişdir? (Çəki: 1)

Стр. 53 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Manassein

Lebedinski 

Polotebnov

Lou


Blek

Sual: Kif göbələklərinin müalicəvi xassəsi hansı maddələri əmələ gətirmələri ilə 

əlaqədardır? (Çəki: 1)

kristal


antibiotik 

antisepik

pensilin

insulin


Sual: Hansı göbələklərin müalicəvi xassəsi antibiotik maddələri əmələ gətirmələri ilə 

əlaqədardır? (Çəki: 1)

kif 

maya


kultura

pensilin


mucor

Sual: 1910 – 1913 – cü illərdə kim Penicillium cinsli göbələklərdən antimikrob 

xassəyə malik penisillin turşusunu ayırmışdır? (Çəki: 1)

Blek və Alsberq 

Qazio və Lou

Emmeriks və Lou

Emmeriks və Blek

Blek və Lou

Sual: Bioloji mənşəli ilk antibiotik maddə - penisillin kim tərəfindən kəşf edilmişdir? 

(Çəki: 1)

Blek

Fleminq


Alsberq

Lou


Qazio

Sual: Antibakterial xassəyə malik olan göbələyin kultural mayesi Fleminq tərəfindən 

nə adlandırılmışdır? (Çəki: 1)

penisillin 

kardisin

virus


antigen

bakteriya

Стр. 54 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Sual: Batsitrasinin alınmasında qida mənbəyi kimi nədən istifadə olunur? (Çəki: 1)

ağac kəpəyindən

sudan

qlükozadan antibiotikdən

selülozadan

Sual: Streptococcus lactis becərilməsində qlükozalı turş qida mühitində pH neçə 

olmalıdır? (Çəki: 1)

4,3

5

5,66

7-7,5


Sual: Yapon alimi Umezava 1957 – ci ildə nəyi almışdır? (Çəki: 1)

hiqromitsin

neomitsin

xlortetratsiklin

tetratsiklin

kanamitsin 

Sual: Kanamitsin neçə maddənin qarışığından ibarətdir? (Çəki: 1)

3

24

5

6Sual: Gentamitsin hansı cinsli bakteriyanın inkişafını dayandırır? (Çəki: 1)

Str. fradiae

qrammüsbət

Str.kanamycesticus 

Micromonospora purpurea

Streptomyces 

Sual: Aşağıdakılardan hansının inkişafını gentamitsin dayandırır? (Çəki: 1)

qrammənfi 

Mycobacterium tuberculosus

Str. fradiae

Str.kanamycesticus

Streptomyces 

Стр. 55 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Sual: Hiqromitsin neçənci ildə kulturadan ayrılmışdır? (Çəki: 1)

1935


1961

1957


1962

1953


Sual: Xlortetratsiklin neçənci ildə alınmışdır? (Çəki: 1)

1935


1948

1929


1957

1989


Sual: Aktinomitsin neçənci ildə alınıb? (Çəki: 1)

1940


1929

1935


1957

1961


Sual: Aktinomitsin ilk dəfə kim tərəfindən alınıb? (Çəki: 1)

Blek


Vaksman

Lou


Alsberq

Emmeriks


Sual: Hazırda antinomitsini sintez edən neçə aktinomiset məlumdur? (Çəki: 1)

20

25

15

10Sual: Eritromitsin A ilk dəfə neçənci ildə alınmışdır? (Çəki: 1)

1946


1989

1957


1935

1954


Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 0,53 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə