B axiş Testlər /2902#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış t est : 2902#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 0,53 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/6
tarix05.05.2017
ölçüsü0,53 Mb.
#16837
1   2   3   4   5   6

B

ÖLMƏ

: 1002

Ad

1002Стр. 56 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Suallardan

10

Maksimal faiz10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Əbu – Əli İbn – Sina irinli yaraların müalicəsində nədən istifadə etməyi 

məsləhət görmüşdür? (Çəki: 1)

kifdən 

kristaldanantibiotikdən

duzdan


buzdan

Sual: Rifamitsin neçənci ildə alınıb? (Çəki: 1)

1959

1940


1948

1954


1946

Sual: Lebedinski nəyi qeyd etmişdir? (Çəki: 1)

Kifin mədə - bağırsaq bakteriyalarının inkişafını dayandırdığını

Penicillium cinsli göbələklərin müxtəlif dəri xəstəliklərinin qarşısını almasını

Micrococcus cinsli göbələklər müxtəlif dəri xəstəliklərinin qarşısını almasını 

Sibir yarası törədən bakteriyaların inkişafının dayandırdığını

Micrococcus cinsli göbələklərin müxtəlif dəri xəstəliklərinin qarşısını almasını

Sual: 1940 -cı ildə kim kif göbələyindən təmiz penisillin almış və onun bakteriyalara 

öldürücü təsir etdiyini göstərmişdir? (Çəki: 1)

Qazio və Flori

Lou və Flori

Alsberq və Flori

Blek və Flori

Çeyn və Flori

Sual: Streptomitsin ilk dəfə hansı kulturadan alınmışdır? (Çəki: 1)

Streptomyces griseus 

L.sepiaria

Act.streptomicini

Str.griseovarneus

P.grisefuloum

Стр. 57 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Sual: Neomitsin praktikada hansı kultura tərəfindən alınır? (Çəki: 1)

Micromonospora

Str.kanamycesticus 

Str.griseus

Streptomyces

Str. fradiae 

Sual: Kanamitsin hansı kulturadan alınmışdır? (Çəki: 1)

Str. kanamyceticus 

Str. fradiae 

Str.kanamycesticus 

Str.griseus

Streptomyces 

Sual: Kanamitsin hansı bakteriyalara öldürücü təsir göstərir? (Çəki: 1)

Mycobacterium tuberculosus

Str. fradiae 

Str.kanamycesticus 

Str.griseus

Streptomyces 

Sual: Aşağıdakılardan hansı Micromonospora purpurea kulturası tərəfindən sintez 

edilir? (Çəki: 1)

gentamitsin 

kanamitsin

neomitsin

xlortetratsiklin

tetratsiklin

Sual: Hiqromitsin hansı kuıturadan ayrılmışdır? (Çəki: 1)

Mycobacterium tuberculosus

Str. fradiae

Str.hydroscopicus 

Pseudomonas

Micromonospora purpurea

B

ÖLMƏ

: 1003

Ad

1003Suallardan

5

Maksimal faiz5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Стр. 58 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Sual: Budaqlanan bakteriyaların sintez etdikləri antibiotiklər hansıdır? (Çəki: 1)

strepomitsin – Str. griseus 

trixotetsin – Trichptecium roseum

qrizeofulovin – P.grisefuloum 

pensilin – Penicillium chrysogenum 

xetalin – Chaetomium cochloides

Sual: Natamam göbələklərin sintez etdiyi antibiotiklər hansıdır? (Çəki: 1)

pensilin – Penicillium chrysogenum cochloides

qramitsinlər – Bac. brevis,

subtilin – Bac. subtilis

xetalin – Chaetomium

antinomitsinlər – Str.antibioticus

Sual: İbtidai bitkilər dedikdə nə nəzərdə tutulur? (Çəki: 1)

şibyə və yosunlar 

gulcicəklilər

kökümeyvəlilər

saman

iynəyarpaqlılarSual: İbtidai bitkilər tərəfindən sintez edilən antibiotiklər hansılardı? (Çəki: 1)

xlorellin – Chlorella vulgaris

antinomitsinlər – Str. antibioticus

novobiosin – Str. Spheroides 

xetalin – Chaetomium cochloides 

streptomitsin – Str. Griseus

Sual: Qazio nəyi göstərmişdir? (Çəki: 1)

Penicillium glaucum-un kultural mayesindən kristal birləşmə olan nitrofenol 

turşusu almış və onun sibir yarası törədən bakteriyaların inkişafını dayandırdığını 

göstərmişdir.

Micrococcus kultural mayesindən kristal birləşmə olan nitrofenol turşusu almış və 

onun sibir yarası törədən bakteriyaların inkişafının dayandırdığını göstərmişdir

Penicillium glaucum – un kultural mayesindən kristal birləşmə olan nitrofenol 

turşusu almış və onun dəri xəstəliklərinin müalicəsində tətbiqini göstərmişdir

P.viscosa kultural mayesindən kristal birləşmə olan nitrofenol turşusu almış və 

onun sibir yarası törədən bakteriyaların inkişafının dayandırdığını göstərmişdir

Chromobacterium kultural mayesindən kristal birləşmə olan nitrofenol turşusu 

almış və onun sibir yarası törədən bakteriyaların inkişafının dayandırdığını 

göstərmişdir

B

ÖLMƏ

: 1101

Стр. 59 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


Ad

1101


Suallardan

10

Maksimal faiz10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Mədənin selikli qişasında çoxlu miqdarda nə var? (Çəki: 1)

fermentlər 

yağlar

mikroorqanizmlərzülallar

turşu


Sual: Sənayə miqyasında fermentlərin sintezi üçün əsas mənbə hansıdır? (Çəki: 1)

hüceyrə


pendir

mikroorqanizmlər 

yağlar

zülallar


Sual: Fementlər neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)

2

34

5

bölünmürSual: Sintez olunduqdan sonra yalnız sitoplazmada toplanan və hüceyrə daxilində 

gedən prosesləri idarə edən fermentlərə nə deyilir? (Çəki: 1)

hüceyrədaxili 

modifikasiya

mutant

hüceyrəxaricikoferment

Sual: Süllülozanın qlükozaya çevrilməsi prosesində neçə ferment iştirak edir? (Çəki: 

1)

4

53

2

1Стр. 60 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Sual: Fermentlərin alınma texnologiyası neçə mərhələdən ibarətdir? (Çəki: 1)

3

21

4

5Sual: Fosfolipazaları neçə qrupa bölmək olar? (Çəki: 1)

4

23

1

5Sual: Fermentlərin alınması üçün mikroorqanizmləri neçə üsulla becərirlər? (Çəki: 1)

2

53

4

1Sual: Amilaza nişastalı birləşmələri parçalayan ferment olub neçə formaya malikdir? 

(Çəki: 1)

2

5

43

6

Sual: Göbələklərdən alınan turş protezalar neçə qrupa ayrılır? (Çəki: 1)2

4

53

1

BÖLMƏ

: 1102

Ad

1102Suallardan

15

Maksimal faiz15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Стр. 61 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Sual: Elmə hazırda neçə ferment məlumdur? (Çəki: 1)

2000


3000

4000


5000

6000


Sual: Fementlərin neçəsi təmiz halda öyrənilmişdir? (Çəki: 1)

10

100300

200


600

Sual: Endoqlukanaza fermenti sellülozanı müxtəlif sahələrdən parçalayıb nə əmələ 

gətirir? (Çəki: 1)

karboksil qrupu

yağlar

oliqosaxaridlərzülallar

su və karbon qazı

Sual: Fermentləri təmiz halda almaq üçün onları hansı üsulla təmizləyirlər? (Çəki: 1)

xromotoqrafiya 

süzmə

çökdürmə


kristallaşma

ekstraksiya

Sual: Fementləri istifadə olunana qədər saxlamaq məqsədilə onlara hansı stabilizator 

əlavə edilir? (Çəki: 1)

Ca duzu

HCl


sinantrin

Ba duzu


Sual: Aşağıdakılardan hansı stabilizator fementlərin istifadəyə qədər saxlanmasında 

tətbiq edilir? (Çəki: 1)

Mg duzu

HCl


karbonat

Стр. 62 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


sinantrin

Sual: Variantlardan fementlərin saxlanmasında istifadə olunan stabilizator hansıdır? 

(Çəki: 1)

HCl


NaCl 

sinantrin

Ba duzu

karbonat


Sual: Amilaza fermentinin formalarını göstərin (Çəki: 1)

Sual: Amilazaları sənaye miqyasında hansı göbələkdən alırlar? (Çəki: 1)

Bacillus amyloliguifaciens

Aspergillus oryzae 

B.subtilis

B.licheniformis

Mucor

Sual: Mikroorqanizmlərə xas olan fosfolipaza – C(3) əsasən hansı göbələkdən alınır? (Çəki: 1)

Aspergillus niger

A.foetidus 

Candida pseudotropicasles

E.coli

Mucor racemosusSual: Xammalın miqdarının asılı olduğu amillər hansı bənddə tam verilib? (Çəki: 1)

heyvanın dəri çəkisindən və sexin növbəlik məhsuldarlığından

çıxım hesabından, heyvanın dəri çəkisindən 

çıxım hesabından və sexin növbəlik məhsuldarlığından

çıxım hesabından, heyvanın dəri çəkisindən və sexin növbəlik məhsuldarlığından

çıxım hesabından

Sual: Donuzlar üçün cədvəllərdə neçə ədəd verilir? (Çəki: 1)

6

54

Стр. 63 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


3

2

Sual: Donuzların dərisi və kruponunun emalının texnoloji sxemi hansı bənddə doğru verilib? (Çəki: 1)

sortlaşdırma və tay bağlama – anbara istiqamətləndirmə

Qəbul – duzlama – sortlaşdırma və tay bağlama 

Qəbul – duzlama – sortlaşdırma və tay bağlama – anbara istiqamətləndirmə

tay bağlama – anbara istiqamətləndirmə

Qəbul və tay bağlama – anbara istiqamətləndirmə

Sual: Xırdabuynuzlu heyvanların dərisinin emalının texnoloji sxemi hansı bənddə 

doğru verilib? (Çəki: 1)

Qəbul – sbivka repyev və dərinin daxili üz qabığının kənarlaşdırılması – 

konservləşdirmə– anbara istiqamətləndirmə

Qəbul – sbivka repyev və dərinin daxili üz qabığının kənarlaşdırılması – 

konservləşdirmə - sortlaşdırma və tay bağlama – anbara istiqamətləndirmə

Qəbul – sbivka repyev və dərinin daxili üz qabığının kənarlaşdırılması – 

konservləşdirmə - sortlaşdırma 

dərinin daxili üz qabığının kənarlaşdırılması – konservləşdirmə - sortlaşdırma və 

tay bağlama – anbara istiqamətləndirmə

Qəbul– konservləşdirmə - sortlaşdırma və tay bağlama – anbara 

istiqamətləndirmə

Sual: İribuynuzlu heyvanların emalının prinsipial texnoloji sxemi hansı bənddə doğru 

verilib? (Çəki: 1)

Qəbul – yuma - qalaqlanma və dərinin daxili üz qabığından (mezdre) azad etmə - 

konservləşdirmə - duzlama – sortlaşdırma və tay bağlama – anbara 

istiqamətləndirmə

Qəbul – yuma - qalaqlanma və dərinin daxili üz qabığından (mezdre) azad etmə - 

konservləşdirmə – sortlaşdırma və tay bağlama – anbara istiqamətləndirmə

Qəbul – yuma - qalaqlanma və dərinin daxili üz qabığından (mezdre) azad etmə - 

konservləşdirmə – anbara istiqamətləndirmə

Qəbul – yuma - qalaqlanma və dərinin daxili üz qabığından (mezdre) azad 

etmə - konservləşdirmə - duzlama – sortlaşdırma 

dərinin daxili üz qabığından (mezdre) azad etmə - konservləşdirmə - duzlama – 

sortlaşdırma və tay bağlama – anbara istiqamətləndirmə

B

ÖLMƏ

: 1103

Ad

1103Suallardan

35

Maksimal faiz35

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Стр. 64 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Sual: Kimyəvi katalizatorlardan fərqli olaraq biokatalizatorlar reaksiyaların sürətini ən 

azı neçə milyon dəfə artırır? (Çəki: 1)

10

1

25

8

Sual: Lipaza hansı bakteriyalardan alınır? (Çəki: 1)E.coli

Pseudomonas acidovorans

Pseudotropicasles

A.foetidus 

Aspergillus 

Sual: (Çəki: 1)

7 - 10

6 - 10


5 - 10

4 - 10


3 – 10

Sual: Turş proteazalar pH neçə olduqda fəallıq və stabillik göstərirlər? (Çəki: 1)

pH = 1 - 5

pH = 6


pH = 6,5 - 7

pH = 7 – 7,5

pH = 8

Sual: Hazırda yuyucu tozlara əlavə etmək üçün hansı temperaturda bitən Bacillus licheniformis bakteriyasından alınan turş proteazadan istifadə olunur? (Çəki: 1)

35dərəcə


78 dərəcə

51 dərəcə

25 dərəcə

21 dərəcə

Sual: Yuma maşınında dövr edən suyu doldurmaq üçün çənin ölçüləri hansı bənddə 

doğru verilib? (Çəki: 1)

630x1780x1000 mm

Стр. 65 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


500x1780x100 mm

630x1700x1500 mm

600x1600x1000 mm

630x1780x5000 mm

Sual: Əsas avadanlıqlardan olan yuma maşının əndaza ölçüləri hanı bənddə doğru 

verilib? (Çəki: 1)

L=600 mm, d=1200 mm;

L=7000 mm, d=1500 mm

L=5000 mm, d=120 mm

L=6300 mm, d=1000 mm

L=6300 mm, d=1200 mm

Sual: Barabanlarda duzlama zamanı ∑mi neçə faiz qəbul edilir? (Çəki: 1)

5%

15 %


25 %

35%


45%

Sual: İribuynuzlu heyvan dərilərinin 400 dəri/növbə məhsuldarlıqlı emal xətti üzrə 

texnoloji hesabatı aparmalıdırsa, iribuynuzlu heyvanların diri kütləsini nə qədər qəbul 

edilir? (Çəki: 1)

100 kq

200 kq


350 kq

300 kq


400 kq

Sual: Anbar sahələrinin tərkibinə hansı anbarlar daxildir? (Çəki: 1)

dəri anbarları

dəri və duz anbarları

duz anbarları

ət anbarları

piy anbarları

Sual: Sexin işçi sahələrinin tərkibinə hansı şöbələr daxildir? (Çəki: 1)

dərilərin duzlanması şöbəsi, uzun tüklərin (saçların) və cod tüklərin emalı otağı, 

şorabaların hazırlanması və bərpa edilməsi otağı

cod tüklərin emalı otağı, şorabaların hazırlanması və bərpa edilməsi otağı

şorabaların hazırlanması və bərpa edilməsi otağı

dərilərin duzlanması şöbəsi

dərilərin duzlanması şöbəsi və şorabaların hazırlanması və bərpa edilməsi otağı

Стр. 66 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Sual: F=A*t/ q*T düsturunda T nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)

tora düşən nisbi yüklənmə

qurudulacaq cod və ya uzun tüklərin (saçların) npvbəlik miqdarı

qurutma davamiyyəti

quruducu torların sahəsi

növbənin davamiyyəti

Sual: F=A*t/ q*T düsturunda q nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)

növbənin davamiyyəti

qurudulacaq cod və ya uzun tüklərin (saçların) npvbəlik miqdarı

qurutma davamiyyəti

tora düşən nisbi yüklənmə

quruducu torların sahəsi

Sual: F=A*t/ q*T düsturunda t-nin vahidi nədir? (Çəki: 1)

saniyə


dəqiqə

saat


gün

həftə


Sual: F=A*t/ q*T düsturunda t nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)

növbənin davamiyyəti

qurutma davamiyyəti

tora düşən nisbi yüklənmə

qurudulacaq cod və ya uzun tüklərin (saçların) npvbəlik miqdarı

quruducu torların sahəsi

Sual: F=A*t/ q*T düsturunda A nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)

qurudulacaq cod və ya uzun tüklərin (saçların) npvbəlik miqdarı

quruducu torların sahəsi

tora düşən nisbi yüklənmə

növbənin davamiyyəti

qurutma davamiyyəti

Sual: F=A*t/ q*T düsturunda F nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)

növbənin davamiyyəti

tora düşən nisbi yüklənmə

qurutma davamiyyəti

qurudulacaq cod və ya uzun tüklərin (saçların) npvbəlik miqdarı

quruducu torların sahəsi

Sual: Cod tükləri və uzun tükləri (saçları) qurutmaq məqsədi ilə quruducu şkafların 

sayını təyin etmək üçün quruducu torların sahəsi hansı düsturla hesablanır? (Çəki: 1)

Стр. 67 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...F=A*t/ m*T

K=A*t/ q*T

F=A*q/ t*T

F=A*t/ q*T

F=A*t

Sual: N=A*t*n/G düsturunda G nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)avadanlığın sayı

xəttin növbə ərzində buraxılabilmə qabiliyyəti

avadanlıq vahidinə düşən eyni zamanda yüklənmə norması

növbələrin sayı

əməliyyatın davamiyyəti

Sual: N=A*t*n/G düsturunda A nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)

avadanlıq vahidinə düşən eyni zamanda yüklənmə norması

xəttin növbə ərzində buraxılabilmə qabiliyyəti

növbələrin sayı

avadanlığın sayı

əməliyyatın davamiyyəti

Sual: N=A*t*n/G düsturunda t nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)

əməliyyatın davamiyyəti

avadanlığın sayı

növbələrin sayı

avadanlıq vahidinə düşən eyni zamanda yüklənmə norması

xəttin növbə ərzində buraxılabilmə qabiliyyəti

Sual: N=A*t*n/G düsturunda n nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)

xəttin növbə ərzində buraxılabilmə qabiliyyəti

əməliyyatın davamiyyəti

avadanlığın sayı

avadanlıq vahidinə düşən eyni zamanda yüklənmə norması

növbələrin sayı

Sual: N=A*t*n/G düsturunda N nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)

xəttin növbə ərzində buraxılabilmə qabiliyyəti

əməliyyatın davamiyyəti

növbələrin sayı

avadanlığın sayı

avadanlıq vahidinə düşən eyni zamanda yüklənmə norması

Sual: Verilən eyni zamanda yüklənmə normalı avadanlıqlar hansı düsturla 

hesablanır? (Çəki: 1)

N=A*k*n/G

Стр. 68 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...N=A*t/G

N=A*t*n/G

M=A*t*n/G

N=A*t*n/F

Sual: N = A*t/g*T düsturunda A nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)

növbənin davamiyyəti

növbə ərzində emal edilən xammalın miqdarı

eyni zamanda yüklənmə nöqtəsi

bir yüklənmənin emal davamiyyəti

bir günün davamiyyəti

Sual: N = A*t/g*T düsturunda T nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)

növbənin davamiyyəti

növbə ərzində emal edilən xammalın miqdarı

bir yüklənmənin emal davamiyyəti

bir günün davamiyyəti

eyni zamanda yüklənmə nöqtəsi

Sual: N = A*t/g*T düsturunda g nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)

növbə ərzində emal edilən xammalın miqdarı

növbənin davamiyyəti

bir yüklənmənin emal davamiyyəti

bir günün davamiyyəti

eyni zamanda yüklənmə nöqtəsi

Sual: N = A*t/g*T düsturunda t nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)

növbə ərzində emal edilən xammalın miqdarı

eyni zamanda yüklənmə nöqtəsi

növbənin davamiyyəti

bir yüklənmənin emal davamiyyəti

bir günün davamiyyəti

Sual: M t.b nəyə bərabərdir? (Çəki: 1)

0%

5 %3%

2%

1%Sual: M t.b nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)

tay bağlama zamanı işlədilən duzun miqdarı, cüt dərilərin kütləsinə görə %-lə

yaş duzlama zamanı işlədilən duzun miqdarı

köməkçi materialların miqdarı

Стр. 69 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...quru duzlama zamanı işlədilən duzun miqdarı

hazır məhsul çıxımı 

Sual: M q.d nəyə bərabərdir? (Çəki: 1)

20 %


30 %

35 %


40 %

35-50%


Sual: M q.d nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)

yaş duzlama zamanı işlədilən duzun miqdarı

əsas xammalın miqdarı

köməkçi materialların miqdarı

quru duzlama zamanı işlədilən duzun miqdarı

hazır məhsul çıxımı

Sual: Ayrı ayrı əməliyyatlara cəm nisbi duz sərfini ifadə edən ölçü vahidi hansıdır? 

(Çəki: 1)

qram

faiz


litr

ədəd


kq

Sual: Heyvanların növünə görə növbə ərzində emal edilən dərilərin kütləsini ifadə 

edən ölçü vahidi aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1)

sentner


milliqram

qram


kq

ton


Sual: Növbədə xörək duzu sərfini ifadə edən ölçü vahidi hansıdır? (Çəki: 1)

qram


kq

ton


sentner

milliqramB

ÖLMƏ

: 1201

Ad

1201Suallardan

18

Maksimal faiz18

Стр. 70 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %

Sual: Hansı üsulla suyu kobud və xırda dispersli qarışıqlardan təmizləmək olar? (Çəki: 1)

mexaniki


bioloji

kimyəvi


fiziki – kimyəvi

fiziki – bioloji

Sual: Hansı üsuldan əsasən kimyəvi zavodların çirkab sularının təmizlənməsində 

istifadə olunur? (Çəki: 1)

mexaniki

bioloji


kimyəvi

fiziki – kimyəvi

fiziki – bioloji

Sual: Duzlar və bir çox üzvi birləşmələri olan suları hansı yolla təmizləyirlər? (Çəki: 1)

fiziki – kimyəvi 

bioloji


kimyəvi

mexaniki


fiziki – bioloji

Sual: Suyu termik üsulla təmizləmək üçün onu hansı temperaturda qızdırırlar? (Çəki: 

1)

900-10000dərəcə100-2000dərəcə

300-5000 dərəcə

1-100 dərəcə

600-7000 dərəcə

Sual: Suyu hansı üsulla təmizləmək üçün onu 900-10000 dərəcə yə qədər qızdırırlar? 

(Çəki: 1)

termiki 

bioloji


mexaniki

fiziki – kimyəvi

fiziki – bioloji

Sual: ultrabənövşəyi (Çəki: 1)

Стр. 71 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...infraqızmızı

günəş


rentgen

qamma


ultrabənövşəyi

Sual: Bioloji filtrlərdə təmiz bakteriya kulturası və ya populyasiyanın tam inkişaf tsikli 

neçə fazadan ibarətdir? (Çəki: 1)

9

67

8

5Sual: Aerob gölməçələr neçə yerə ayrılır? (Çəki: 1)

2

13

4

5Sual: Hansı alim fermentlər və eləcə də hüceyrələrin immobilizasiyasının yeni 

üsulunu – elektrik sahəsində tutulmasını öyrənmişdir? (Çəki: 1)

Qvozdyak 

Alsberq


Blek

Lou


Lembgey

Sual: Çirkab suyun tərkibindəki bu və ya digər maddənin parçalanması temperatur 

6ºC-dən 20ºC-yə qalxdıqda oksidləşmə prosesinin sürəti neçə dəfə artır? (Çəki: 1)

2 – 2,5


5

1012-15

Sual: Temperaturu 37ºC -yə qalxdıqda oksidləşmə prosesinin sürəti neçə dəfə artır? 

(Çəki: 1)

4

26

1

5Стр. 72 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Sual: Hansı bakteriya dəmir duzlarını asanlıqla mənimsəyir? (Çəki: 1)

Fe

HgCo

Cu 


Ag

Sual: Çirkab sularını təmizləmək üçün istifadə edilən süni dəmir – beton hövzələr nə 

adlanır? (Çəki: 1)

aerotenklər 

ling

barokameraaerometr

hiqrometr

Sual: Aerotenkin neçə növü var? (Çəki: 1)

3

45

2

6Sual: Aşağıdakılardan hansı aerotenklərin növünə adiddir? (Çəki: 1)

aktiv aerotenklər

substrat aerotenklər

iri ölçülü aerotenklər

zəif təzyiqli aerotenklər

ideal sıxışdırıb çıxarma aerotenklər 

Sual: Variantlardan hansı aerotenklərin növüdür? (Çəki: 1)

aktiv aerotenklər

substrat aerotenklər

iri ölçülü aerotenklər 

zəif təzyiqli aerotenklər 

tam dəyişmə aerotenkləri 

Sual: Verilənlərdən aerotenk növünü göstərin (Çəki: 1)

aktiv aerotenklər

substrat aerotenklər

aralıq tipli aerotenklər 

iri ölçülü aerotenklər 

zəif təzyiqli aerotenklər 

Стр. 73 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə