B axiş Testlər /2992#01#Y14#01qiyabi/Baxış t est : 2992#01#Y14#01 qiyabiYüklə 466,88 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix13.04.2017
ölçüsü466,88 Kb.
  1   2   3   4

B

AXIŞ

Testlər

/2992#01#Y14#01qiyabi/Baxış

T

EST

: 2992#01#Y14#01

QIYABI

Test


2992#01#Y14#01qiyabi

Fənn


2992 - Mikrobiologiya, sanitariya və 

gigiyena


Təsviri

Müəllif


Administrator P.V.

Testlərin vaxtı

80 dəqiqə

Suala vaxt

0 Saniyə

Növ


İmtahan

Maksimal faiz

500

Keçid balı160 (32 %)

Suallardan

500

Bölmələr


21

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

B

ÖLMƏ

: 0101

Ad

0101Suallardan

34

Maksimal faiz34

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

3 %


Sual: Hüceyrə teoriyаsının əsаsını kim qoymuşdur? (Çəki: 1)

Levenquk


Pаster

Quk


Lister 

Kox


Sual: Quduzluğа qаrşı vаksinаsiyаnı kim hаzırlаyıb? (Çəki: 1)

Fleyminq


Meçnikov

Pаster


Lister

Kox


Sual: Koxun nəiliyyətlərinə аiddir: (Çəki: 1)

tədqiq olunmuş mikroorqаnizmlərin müşаhidəsi və onlаrın ümumiləşdirilməsi

bаkteriyаlаrın təmiz kulturаlаrının аlınmаsı

spontаn çoxаlmаnı təsdiq etməyən eksperimentləri

hüceyrə teoriyаsının kəşfi

tütünün mozаikаsı xəstəliyinin virusunun kəşfi

Sual: Mikrobiologiyаnın təsviri dövrünün əsаsını kim qoyub? (Çəki: 1)

Pаster


Аristotel

 Levenquk

Klüver

Kox


Sual: Cenner elmi nə ilə zənginləşdirmişdir? (Çəki: 1)

işıq mikrospopiyаsının inkişаfı

hüceyrə teoriyаsı

çiçəyə qаrşı immunizаsiyаsı

quduzluğа qаrşı immunizаsiyа

təmiz kulturаnın аlınmаsı üsulu

Sual: Qıcqırmаnın bioloji teoriyаsının müəllifi kimdir? (Çəki: 1)

Ivаnovskiy

Pаster

VinoqrаdskiyBeyerinq

Libix


Sual: Mikroblаrın inkişаfı və аrtmаsı teoriyаsını kim işləyib hаzırlаyıb? (Çəki: 1)

V.Şаpoşnikov

I.Rаbotnovа

Z.Yermolyev

N.Ierusаlimskiy

А.Imşenetskiy

Sual: Bаkteriyаlаrın differensiаl rənglənməsini təklif etmişdir: (Çəki: 1)

Kox


Qrаmm

Qiss


Tsil

Löfler


Sual: Nitrifikаsiyа prosesini kim kəşf edib? (Çəki: 1)

Vinoqrаdskiy

Omelyаnskiy

Ivаnovskiy

Şаpoşnikov

Tsenkovskiy

Sual: Pаsterizаsiyа metodunu kim işləyib hаzırlаyıb? (Çəki: 1)

Pаster


Kox

Tindаl


Şаpoşnikov

Lister


Sual: Mikroorqаnizmləri birinci dəfə kim təsvir edib? (Çəki: 1)

Levenquk


Beyerinq

Pаster


Fleminq

Klüver


Sual: Kox elmi nə ilə zənginləşdirmişdir? (Çəki: 1)

işıq mikrospopiyаsının inkişаfı

vərəm törədicisinin yаrаnmаsı

qripə qаrşı immunizаsiyа

quduzluğа qаrşı immunizаsiyа

vəbаyа qаrşı immunizаsiyа

Sual: Qrаm üsulu ilæ bаkteriyаların rænglænmæsi zаmаnı istifаdæ olunur: (Çəki: 1)

fuksin


gensiаnviolet

eozin


sudаn III

hemаtoksin

Sual: Mikrobiologiya nəyi öyrənir bitkilər aləmini (Çəki: 1)

bitkilər aləmini

heyvanlar aləmini

mikroorqanizmləri

şibyələri

yosunlarıSual: Vaksinasiyanı kim kəşf etmişdir (Çəki: 1)

Tvanovski 

Vinoqradski

Kox


Paster

Beyerink


Sual: Quduzluğa qarşı peyvəndi kim işləyib hazırlayıb (Çəki: 1)

lister


Kox

Meçnikov


Paster

Flemminq


Sual: Faqositoz nəzəriyyəsinin əsasını kim qoymuşdur (Çəki: 1)

Meçnikov


Kmoyver

Paster


Şapoşnikov

Timakov


Sual: Mikrobiologiyanın inkişafına Kox hansı yeniliyi gətimişdir (Çəki: 1)

qrip əleyhinə immunizasiya

quduzluğa qarşı immunizasiya

qara yaraya qarşı immuzasiya

çiçəyə qarşı kəşf

vərəm törədicisinin kəşfi

Sual: Pasterin adı ilə hansı kəşflər bağlıdır (Çəki: 1)

 çürümə


faqositor

vərəm


tənəffüs

quduzluq


Sual: Mikroorqanizmlərə nə aiddir (Çəki: 1)

Bakteriyalar

Viruslar

Göbələklər

İbtidailər

Bütün yuxarıdakılar

Sual: Mikrobların inkişaf və çoxalma nəzəriyyəsini kim işləyib hazırlamışdır (Çəki: 1)


İvanovski

Vinoqradski

Şapoşnikov

Kvasnikov

Qasımov

Sual: Aşagıdakılardan hansı eykariotlara aiddir (Çəki: 1)bakteriyalar

rikketsiyalar

göbələklər 

xlamidlər

aktinomisetlər

Sual: Aşağıdakılar hansı prokariotlara aiddir (Çəki: 1)

bakteriyalar

göbələklər

viruslar

faqlar


bütün yuxarıdakılar 

Sual: Mikroorqanizmlərin ilk təsvirini kim vermişdir? (Çəki: 1)

Levenhuk

Beyrinq


Paster

Fleminq


Klyuver

Sual: Quduzluğa qarşı vaksin kim tərəfindən icad olunub? (Çəki: 1)

Fleminq

Meçnikov


Paster

Lister


Kox

Sual: Mikrobiologiyanın təsviri dövrünün əsası kim tərəfindən qoyulmuşdur? (Çəki: 1)

Aristotel

Paster


Levenquk

Klyuver


Kox

Sual: Foqositoz nəzəriyyəsinin banisi kim hesab olunur? (Çəki: 1)

Aristotel

Levenquk


Klyuver

Meçnikov


Kox

Sual: Qıcqırma nəzəriyyəsinin banisi kimdir? (Çəki: 1)

Aristotel

Levenquk


Paster

Klyuver


Kox

Sual: Vərəm və vəba törədicisini kəşf edən alim? (Çəki: 1)

Paster

Lister


Fleminq

Vinoqradskiy

Kox

Sual: Aşağıdakılardan hansı Koxun nailiyyətlərinə aiddir? (Çəki: 1)İşıq mirkoskopunun təkmilləşdirilməsi

Təmiz kulturaya çıxarma

Qripə qarşı peyvənd

Hüceyrə nəzəriyyəsinin kəşfi

Qarayara xəstəliyinə qarşı peyvənd

Sual: Mikrobiologiya elmnə Koxun əsas töhfəsi nə olmuşdur? (Çəki: 1)

İşıq mirkoskopunun təkmilləşdirilməsi

Qripə qarşı peyvənd

Vərəm çöpünün kəşfi

Quduzluğq qarşı peyvənd

Qarayara xəstəliyinə qarşı peyvənd

Sual: Aşağıdakılardan hansı A. Fleminqin adı ilə bağlıdır? (Çəki: 1)

Virus termini

Faqositoz

Mikroskopun kəşfi

Antibiotikin kəşfi

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Aşağıdakılardan hansı R. Koxun adı ilə bağlıdır? (Çəki: 1)

Virus termini

Faqositoz

Vərəm çöplərinin kəşfi

Mikroskopun kəşfiDüzgün cavab yoxdur

Sual: Penisillinin kimyəvi tərkibi hansı alimlər tərəfindən öyrənilmişdir? (Çəki: 1)

A. Fleminq, L.Paster

V.N. Şapoşnikov, V. Beyerinq

 İ.İ. Meçnikov, L.Paster

Q.Flori və E.Çeyn

Düzgün cavab yoxdur

B

ÖLMƏ

: 0102

Ad

0102Suallardan

17

Maksimal faiz17

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

3 %


Sual: Mаyа göbləklərini birinci dəfə kimi təyin edib? (Çəki: 1)

Ivаnovskiy

Cenner

Beyerink


Kаnyаr de Lаtur

Pаster


Sual: Anaerob mikrobları hansı alim kəşf edib? (Çəki: 1)

Vinoqradskiy;

Veyerinq;

Lui Paster;

Qasımova;

Kvasnikov.

Sual: Mikrob populyasiyanın inkişafının təyini üsulları (Çəki: 1)

“hesablayıcı kameranın" köməyilə hüceyrələrin ümumi sayının hesablanması, 

canlı hüceyrələrin Petri kasasında hesablanması, bakterial kütlənin çəki üsulu 

hesablanması.

“hesablayıcı kameranın" köməyilə hüceyrələrin ümumi sayının hesablanması, 

canlı hüceyrələrin Petri kasasında hesablanması, bakterial kütlənin çəki üsulu ilə 

təyini.

“hesablayıcı kameranın" köməyilə hüceyrələrin ümumi sayının hesablanması, bakterial kütlənin çəki üsulu ilə təyini, bio kütlənin və mühitin optiki sıxlığının 

“hesablayıcı kameranın" köməyilə hüceyrələrin ümumi sayının hesablanması, 

bakterial kütlənin çəki üsulu ilə təyini, udulmuş O2-nin miqdarının təyini


“hesablayıcı kameranın" köməyilə hüceyrələrin ümumi sayının təyini, canlı 

hüceyrələrin Petri kasasında hesablanması, mikrob kütlənin çəki üsulu ilə təyini, 

biokütlənin mühitin optiki sıxlığı üzrə təyini.

Sual: Bərk qidаlı mühitlərin təmiz kulturа аlmаq üçün istifаdəsi ideyаsını kim irəli 

sürüb? (Çəki: 1)

Kox


Pаster

Fleminq


 Meçnikov

Vinoqrаdskiy

Sual: Mikroorqаnizmlərin rənglənməsi üçün аnilin rənglərinin tətbiqini kim irəli sürüb? 

(Çəki: 1)

Pаster

 Qrаm


Klüver

Levenquk


Kox

Sual: Biokimyəvi çevrilmələrin törədicisi kimi və cаnlı orqаnizmlərin 

xəstələnmələrində mikroorqаnizmlərin rolunu kim göstərmişdir? (Çəki: 1)

Lefenquk


Kox

Beyerinq


Pаster

Vinoqrаdskiy

Sual: Lefenqukun nаiliyyətlərinə аiddir: (Çəki: 1)

xəstəlikləri mikroorqаnizmlər törədir

bаkteriyаlаrı və tək hüceyrələrin təmiz kulturаsının аlınmаsı

spontаn çoxаlmа nəzəriyyəsini təsdiq etməyən eksperimentlər 

mikroskopun köməyi ilə mikroorqаnizmlər üzərində müşаhidələr və 

ümumiləşmələr

hüceyrə nəzəriyyəsinin kəşfi

Sual: Kənd təsərrüfаtı mikrobiologiyаsının inkişаfını kim zənginləşdirmişdir? (Çəki: 1)

V.Omilyаnskiy

L.Zilber


S.Vinoqrаdskiy

N.Qаmаleyа

E.Mаrsinovskiy

Sual: Hissəvi sterilizаsiyа kimə məxsusdur? (Çəki: 1)

Pаster


Kox

Tindаl


Lister

Libix


Sual: Fаqositoz nəzəriyyəsinin əsаsını kim qoyub? (Çəki: 1)

Klüver


Pаster

Meçnikov


Şаporşnikov

Timokov


Sual: V.Şаpoşnikovun əsаs elmi nаiliyyətlərini göstərin: (Çəki: 1)

аmosferin аzotunun аzotfiksаsiyа edən bаkteriyаlаrlа fiksаsiyаetmə mexаnizmi

qıcqırmа prosesinin təbiətinin kəşfi

mikroorqаnizmlərin kultivizаsiyаsı üçün elektiv mühitlərin təklif edilməsi

çürümə və süd turşulu bаkteriyаlаr аrаsındа аntаqonizmin təyin olunmаsı

qıcqırmаnın fizioloji ikifаzаlılıq nəzəriyyəsinin yаrаdılmаsı

Sual: Süd turşusu bаkteriyаsını kim kəşf edib? (Çəki: 1)

Omelyаnskiy

Vinoqrаdskiy

Pаster


Fleminq

Tsenkovskiy

Sual: Mikroorqanizmlərin ilkin müşahidəsini və təsvirini kim irəli sürmüşdür (Çəki: 1)

 Paster 


Levenquk

Terexovski

Myuller

Libix


Sual: Mikrobiologiyanın inkişafı nə vaxt başlamışdır (Çəki: 1)

XVI əsrdə

XVII əsrdə

XVIII-XIX əsrdə

XVI-XVIII əsrdə

XVIII əsrdə

Sual: Mikroorqanizmləri ilk dəfə kim təsvir etmişdir (Çəki: 1)

Flemminq


Kox

Qramm


Kleker

Levenquk


Sual: Vaksinasiya hansı ildə kəşf olunmuşdur (Çəki: 1)

1885-ci ildə

1881-ci ildə

1887-ci ildə

1883-cü ildə

1882-ci ildə

Sual: Mirkobiologiyanın təsviri dpvrünün banisi kimdir (Çəki: 1)

Kox


Aristotel

Kmoyver


Levenquk

Paster


B

ÖLMƏ

: 0201

Ad

0201Suallardan

30

Maksimal faiz30

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

3 %


Sual: Mikroorqanizmlər neçə çoxalırlar? (Çəki: 1)

vegetativ yolla

binar bölünmə ilə

cinsi yolla

sporların köməyilə

yuxаrıdа qeyd edilənlərin hаmısı

Sual: Ştamm nədir? (Çəki: 1)

mikrobun təmiz kulturasıdır

mikrobun bulyon kulturasıdır

eyni növə aid olub morfologiyasına görə seçilən mikroblardır

eyni növə aid olub antigen strukturuna görə seçilən mikroblar

eyni növə aid olub yaşayış ərazisinə görə seçilən mikroblar

Sual: Təmiz kultura nədir? (Çəki: 1)

Təmiz kultura nədir?

torpaqdan alınan mikroflora;

bir hüceyrədən inkişaf edən koloniya;süd-turşulu bakteriyalar;

S-şəkilli koloniyalar.

Sual: Mikroorqanizmlərin təmiz kulturası nədir? (Çəki: 1)

eyni növün bir neçə hüceyrələrinin nəsli

eyni növün çoxlu hüceyrələrinin nəsli

müxtəlif növdən olan 2 hüceyrənin nəsli

tək bir hüceyrənin nəsli

bərk mühitin səthində mikrob hüceyrələrinin nəsli

Sual: Şarabənzər bakteriyaları göstərin: (Çəki: 1)

vibrionlar

sarsinlər

diplobakteriyalar

spirallar

basillər


Sual: Zəncir formasında yerləşiblər: (Çəki: 1)

stafilokokklar

streptokokklar

tetrakokklar

meninqokokklar 

sarüinı


Sual: «Üzüm salxımı» formasında yerləşiblər: (Çəki: 1)

meninqokokklər 

streptokokklar

stafilokokklar

tetrakokklar

mikrokokklar

Sual: Bakteriyaların rənglənməsi üsulunu kim işləyib hazırlamışdır (Çəki: 1)

Qram


Paster

Kox


Tindal

Libix


Sual: Bakteriyaların Qram üsulu ilə rənglənməsi neçənci ildə irəli sürülmüşdür (Çəki: 

1)

1887-ci ildə1881-ci ildə

1884-cü ildə

1880-ci ildə


1885-ci ildə

Sual: Streptokokklar nədir (Çəki: 1)

ayrıca yerləşmiş hüceyrələr

zəncir yaradan girdə və ya dartılmış formada hüceyrələr

ayrıca hüceyrələrlə yerləşmişdir

bir və ya bir neçə burulması olan bədən əyrilikləri

hüceyrələr cüt-cüt yerləşmişdir

Sual: Stafilokokklar necə yerləşirlər (Çəki: 1)

cüt-cüt yerləşirlər

ayrıca yerləşmiş hüceyrələr

müxtəlif səthlərdə bölünmə nəticəsində üzüm salxımları şəklində yerləşən koklar

8 və daha çox kokklardan ibarət formasında yerləşirlər

zəncir yaradan girdə və ya dartılmış formada hüceyrələr

Sual: Bakteriyaların formasını göstərin (Çəki: 1)

Mikrokokklar

Diplokokklar necə yerləşirlər

Stafilakokklar

Strepkokklar

Bütün yuxarıda göstərilənlər

Sual: Qamçıların sayı və yerləşməsi müxtəlif ola bilər (Çəki: 1)

monotrixlər

safotrixlər

amfitrixlər

peritrixlər

bütün yuxarıdakılar

Sual: Bakteriyaların formalarını göstərin (Çəki: 1)

mikrokokklar

diplokokklar

stafilokokklar

strepfokokklar

bütün yuxarıdakılar

Sual: Stafilokokklar necə yerləşiblər (Çəki: 1)

cüt-cüt yerləşirlər

ayrıca yerləşmiş hüceyrələr

müxtəlif səthlərdə bölünmə nəticəsində üzün salxımları şəklində yerləşən kokklar

8 və daha çox kokklardan ibarət paketlər formasında yerləşirlər

zəncir yaradan girdə və ya dartılmış formada hüceyrələr 


Sual: Stretokokklar nədir? (Çəki: 1)

ayrıca yerləşmiş hüceyrələr

zəncir yaradan girdə və yadartılmış formalı hüceyrələr 

ayrıca hüceyrələrlə yerləşmişdir

bir və ya bir necə burulmuş olan bədən əyrilikləri

hüceyrələr cüt - cüt yerləşmişdir 

Sual: Prokariotlara aid olan mikroorqanizmi göstərin (Çəki: 1)

Viruslar


Göbələklər

Plazmodilər

Bakteriyalar

Bütün yuxarıdakılar

Sual: Burulmuş mikroorqanizmlərə hansı mikroorqanizm aiddir (Çəki: 1)

Basillər


Stafilokokklar

Sarsinlər

Spirillər

Klostridilər

Sual: Morfologiya nədir? (Çəki: 1)

Mikroorqanizmlərin bir-biri iləvəətraf mühitlə qarşılıqlı münasibətini öyrənən 

elmdir:

Mikroorqanizmlərdə baş verən dəyişkənlikləri öyrənən elmdir:Mikroorqanizmlərin həyat fəaliyyəti prosesslərini, o cümlədən böyüməsini, 

inkişafını, qidalanmasını və çoxalmasını öyrənən elmdir:

Mikroorqanizmlərin formasını, quruluşunu, hərəkət və çoxalma üsullarını öyrənən 

elmdir:


Düzgün cavab yoxdur

Sual: Mikroorqanizmlərin formasını, quruluşunu, hərəkət və çoxalma üsullarını 

öyrənən elm necə adlanır? (Çəki: 1)

Morfologiya

Fiziologiya

Ekologiya

Genetika

Biologiya

Sual: Hüceyrələrinin salxım şəklində toplanması hansı orqanimlərə xarakterikdir? 

(Çəki: 1)

Streptokokklara

Sarsinlərə

Stafilokokklara


Spirillərə

Tetrakokklara

Sual: Dairəvi bakteriyalara hansılar aiddirlər? (Çəki: 1)

Vibrionlar

Spiroxetlər

Spirillər

Batsillər

Sarsinlər

Sual: Hüceyrələrin zəncir şəklində toplanması xarakterikdir: (Çəki: 1)

Stafilokokklara

Streptokokklara

Diplokokklara

Vibrionlara 

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Sarsinlər üçün xarakterik xüsusiyyət: (Çəki: 1)

Zəncirvari bakteriyalardırlar

Çöpşəkillidirlər

Əyilmiş formalıdırlar

Şarşəkilli bakrerialardırlar

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Zəncirvari bakteriyalara aiddir: (Çəki: 1)

Stafilokokklar

Streptokokklar

Batsillər

Vibrionlar

Tetrakokklar

Sual: “Üzüm salxımı” şəklində olan bakteriyalar: (Çəki: 1)

Stafilokokklar

Streptokokklar

Tetrakokklar

Batsillər

Vibrionlar

Sual: Stafilokokklar üçün xarakterik xüsusiyyət: (Çəki: 1)

“Üzüm salxımı” şəklində olan bakteriyalardır

Zəncirvari bakteriyalardır

Çöpşəkillidirlər

Əyilmiş formalıdırlar

Düzgün cavab yoxdurSual: Bakteriyalar aşağıdakılardan hansına aid edilir? (Çəki: 1)

Heyvanlara

Bitkilərə

Protislərə

Həşəratlara

Göbələklərə

Sual: Hansı əlamət bakteriyaları prokariotlara aid etməyə imkan verir? (Çəki: 1)

Bir membrana malik olmaları

DNTvə RNT- yə malik olmaları

Nüvə membranının olmaması

Iki membrana malik olmaları

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Prokariotlarda nüvə törəməsi necə adlanır? (Çəki: 1)

Nukleotid

Nukleosoma

Nukleus


Nukleokapsid

Nukleoid


B

ÖLMƏ

: 0202

Ad

0202Suallardan

55

Maksimal faiz55

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

3 %


Sual: Eukariot hüceyrə digərlərindən nə ilə fərqlənir? (Çəki: 1)

formalaşmış nüvəsi yoxdur

iki nüvəsi var

çox nüvəlidir

formalaşmış nüvəsi və hüceyrə orqanellaları var

mitoxondrisi yoxdur

Sual: Mikroorqanizmlərdə hansı növ simbiozlara rast gəlmək olar? (Çəki: 1)

metabioz, parazitizm və mutualizm

mutualizm, kommensalizm və parazitizm

mutualizm, antaqonizm və kommensalizm

mutualizm, kommensalizm və yırtıcılıq

mutualizm, parazitizm və yırtıcılıqSual: Mikroorqanizmlərdə eukariot hüceyrənin quruluşu digərlərindən nə ilə fərqlənir? 

(Çəki: 1)

formalaşmış nüvəsi yoxdur

iki nüvəlidir

çox nüvəlidir

formalaşmış nüvəsi, hüceyrə orqanoidləri var

mitoxondriləri yoxdur

Sual: Prokariotların nüvəsi varmı və onlar necə çoxalırlar? (Çəki: 1)

nüvəsi yoxdur, çoxalma sadə yolladır

nüvə xaricdən membran ilə əhatə olunubdur, çoxalma cinsi yolladır

nüvə-nukleoid xaricdən membran ilə örtülməyib, cinsi və binar yolla

nüvəsi yoxdur, heyvanlar kimi çoxalır

bitkilərin nüvəsinə oxşardır 

Sual: Mikroorqanizmlərdə prokariot hüceyrənin quruluşu digərlərindən nə ilə 

fərqlənir? (Çəki: 1)

formalaşmış nüvəsi yoxdur

iki nüvəlidir

 çox nüvəlidir

formalaşmış nüvəsi, hüceyrə orqanoidləri var

mitoxondriləri var

Sual: Qram üsulu ilə bаkteriyаlаrın rənglənməsi nə vаxt kəşf olunub? (Çəki: 1)

1884-cü il

1902-ci il

1880-ci il

1881-ci il

1887-ci il

Sual: Qrammüsbət bakteriyalarda hüceyrə divarının tərkibi necədir? (Çəki: 1)

hüceyrə divarı təkqatlıdır, heteropolimer tərkibə malikdir

hüceyrə divarı təkqatlıdır, heteropolimer tərkibə malik deyil

hüceyrə membranına oxşardır

ribosomların quruluşuna oxşardır

hüceyrə divarı çoxqatlıdır, heteropolimer tərkibə malikdir

Sual: Qrammənfi bakteriyaların hüceyrə divarı: (Çəki: 1)

hüceyrə divarı təkqatlıdır, heteropolimer tərkibə malikdir

hüceyrə divarı təkqatlıdır, heteropolimer tərkibə malik deyil

hüceyrə membranına oxşardır

ribosomların quruluşuna oxşardır

hüceyrə divarı çoxqatlıdır, heteropolimer tərkibə malikdirSual: Bakteriyaların hüceyrələrində kapsula nədir və onun vəzifələri nədən ibarətdir? 

(Çəki: 1)

bakteriyanı xaricdən əhatə edir və onu qoruyur

qeyri-üzvi tərkibli olub hüceyrəni antibiotiklərə rezistent edir

hərəkət orqanoididir

polisaxarid təbiətli olub, hüceyrəni əhatə edir

polisaxarid təbiətli olub, hüceyrəni faqdan qoruyur 

Sual: Hüceyrələrin sakit formalarını göstərin. (Çəki: 1)

sistalar

sporlar


endospor, ekzospor, sista

karotinoidlər, xlorofillər

sistalar və sporlar

Sual: Stafilokokklar yerləşirlər: (Çəki: 1)

paket kimi

zəncir kimi

tək hüceyrələr kimi

üzüm salxımları kimi

ulduz şəklində

Sual: Mikroorqanizmlərin seleksiyası hansı xüsusiyyətlərə əsaslanır? (Çəki: 1)

morfoloji xüsusiyyətlərə;

tsinktorial xüsusiyyətlərə;

fizioloji xüsusiyyətlərə;

xemotaksonomik xüsusiyyətlərə;

heç birinə

Sual: Qram üsulu ilə rəngləmə nəyə əsaslanır? (Çəki: 1)

hüceyrə divarının tərkibinə

sitoplazmanın nümunəvi tərkibinə

mitoxondrinə

ribosomların quruluşuna

nümunənin quruluşuna və tərkibinə

Sual: Prokariotların nüvəsi varmı və onlar necə çoxalırlar? (Çəki: 1)

nüvəsi yoxdur, çoxalma sadə bölüm ilə 

nüvə xaricdən membrana ilə örtülmüşdür, çoxalma cinsi yolladır

nüvə-nukleoid membrana ilə əhatə olunmamışdır, çoxalma cinsi və binar yolladır.

nüvə yoxdur, heyvanlar kimi çoxalırlar

 bitkilərə oxşardır


Sual: Bakteriyaların kapsullarının funksiyası nədir (Çəki: 1)

işığın təsirindən qoruyur

metobolizmdə iştirak edir

xəstəlik törətmə qabiliyyətini artırır

hüceyrənin formasını saxlayır

Adaptasiya

Sual: Bakteriyaların differensial boyanmasını kim təklif etmişdir (Çəki: 1)

Qram


Kox

Qiss 


Tsil

Leffler


Sual: Qram müsbət bakteriyalar (Çəki: 1)

Basillər


Meninqokokklar

Bağırsaq çöpləri

Vibrionlar

Spiroxetalar

Sual: Bakteriofaqlar (faqlar) nədir (Çəki: 1)

bakteriyaların hüceyrələrini zədələyən viruslar

bakteriyalar

hüceyrə hissəcikləri

ibtidailər 

bütün yuxarıdakılar

Sual: Qrammüsbət bakteriyalar üzrə hansı rəngə boyanırlar (Çəki: 1)

qırmızı


bənövşəyi

mavi


yaşıl

çəhrayı 


Sual: Çöpvari bakteriyalar sporlar əmələ gətirirlər (Çəki: 1)

basillər 

vibrionlar

spiroketalar

sarsinlər

bütün yuxarıda göstərilənlər

Sual: Çöpvari bakteriyalara hansılar aiddir (Çəki: 1)

XlamidobakteriyalarStrefokokklar

Stafilokokklar

Bağırsaq çöpü

Kokkobakteriyalar

Sual: Prokariotlara aid olan mikroorqanizmi göstərin (Çəki: 1)

Viruslar


Göbələklər

Plazmoidlər

Bakteriyalar

Bütün yuxarıdakılar

Sual: Bakteriyaların əsas formalarını göstərin (Çəki: 1)

Şar şəkilli , silindir

Çöpvari , oraq şəkilli

burulmuş , kolba şəkilli

Şar şəkilli, yumurta şəkilli 

yumurta şəkilli

Sual: Prokariotlara nə aiddir (Çəki: 1)

Antinomisetlər

Spiroxetler

Rixketsiyalar

Xlamidiyalar

Bütün yuxarıdakılar

Sual: Təmiz kultura nədir (Çəki: 1)

Bu qidalı mühitdə yetişdirilmiş eyni növlü bakteriyalardır

Bir koloniyadan və ya bir hüceyrədən alına bilər

İki koloniyadan bir hüceyrədən alına bilər

Çox hüceyrədən alına bilər

İki hüceyrədən alına bilər

Sual: Qamçılar nədir (Çəki: 1)

hərəkət orqanellalarıdır

ehtiyat qida maddələrinin mənbəyidir

toksiki maddələrin hüceyrəyə daxil olmasının qarşısını alır

hüceyrəni xarici mühit təsirindən qoruyur

bütün yuxarıdakılar

Sual: Çöpvari bakteriyalarsporlar əmələ gətirirlər (Çəki: 1)

basillər


vibrionlar

spiroxetalarsarsinlər

bütün yuxarıdakılar

Sual: Qram müsbət bakteriyalar Qram üzrə hansı rəngə boyanırlar (Çəki: 1)

qırmızı


bənövşəyi

mavi


yaşıl

çəhrayı 


Sual: Şar şəkilli bakteriyaların formaları (Çəki: 1)

Silindirik

Sapvari

GülləvarıVibrionlar

Sferik


Sual: Canlı vəziyyətdə olan mikroorqanizmləri tədqiq etmək üçün hansı preparatdan 

istifadə olunur (Çəki: 1)

Asılmış damla

Hüceyrə kulturası

Toxunması

Fiksə olunmuş damla

Bütün yuxarıdakılar

Sual: Bakteriyaların əsas formalarını göstərin (Çəki: 1)

Sap şəkilli, silindirik

Çöpvari, oraq şəkilli

Şar şəkilli, çöpvari

Burulmuş, kolba şəkilli

Şar şəkilli, yumurta çəkilli

Sual: Stafilokkoklar hansı quruluşdadırlar? (Çəki: 1)

Zəncir formasında 

Tək hüceyrələr şəklində

Üzüm salxımı şəklində

Səhv cavab yoxdur

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Hansı bakteriyalar üzüm salxımını xatırladırlar? (Çəki: 1)

Sarsinlər

Stafilokokklar

Streptokokklar

Səhv cavab yoxdurDüzgün cavab yoxdur

Sual: Çöp formalı bakteriyalar (Çəki: 1)

Spirillər

Sarsinlər

Stafilokokklar

Batsillər

Spiroxetlər

Sual: Spiral formalı bakteriyalar (Çəki: 1)

Spirillər

Sarsinlər

Stafilokokklar

Batsillər

Spiroxetlər

Sual: Bakteriya kapsulunun funksiyası nədir? (Çəki: 1)

İşıqdan qoruyur

Maddələr mübadiləsində iştirak edir

Faqositozu çətinləşdirir

Hüceyrənin formasını saxlayır

Səhv cavab yoxdur

Sual: Bakteriaların sporları hansı funksiyanı yerinə yetitirirlər? (Çəki: 1)

Foqositozdan müdafiə

Ətraf mühitin əlverişsiz şəraitindən müdafiə

Tənəffüs

Çoxalma


Hərəkət

Sual: Kapsula hansı funksiyanı yerinə yetirir? (Çəki: 1)

Ətraf mühitin əlverişsiz şəraitindən müdafiə edir

Morfoloji funksiya (quruluş funksiyası) daşıyır

Genetik materialın daşıyıcısıdır

Hərəkət funksiyasını yerinə yetirir

Foqositozdan müdafiə edir

Sual: Hüceyrə divarı üçün xarakterik funksiyanı seçin: (Çəki: 1)

Foqositozdan müdafiə edir

Ətraf mühitin əlverişsiz şəraitindən müdafiə edir

Morfoloji funksiya (quruluş funksiyası) daşıyır

Genetik materialın daşıyıcısıdır

Hərəkət funksiyasını yerinə yetirir


Sual: Nukleoid üçün xarakterik olanı seçin: (Çəki: 1)

Foqositozdan müdafiə edir

Ətraf mühitin əlverişsiz şəraitindən müdafiə edir

Morfoloji funksiya (quruluş funksiyası) daşıyır

Genetik materialın daşıyıcısıdır

Hərəkət funksiyasını yerinə yetirir

Sual: Spor üçün xarakterik olanı seçin: (Çəki: 1)

Foqositozdan müdafiə edir

Ətraf mühitin əlverişsiz şəraitindən müdafiə edir

Morfoloji funksiya (quruluş funksiyası) daşıyır

Genetik materialın daşıyıcısıdır

Hərəkət funksiyasını yerinə yetirir

Sual: Qamçıların funksiyası: (Çəki: 1)

Foqositozdan müdafiə edir

Ətraf mühitin əlverişsiz şəraitindən müdafiə edir

Morfoloji funksiya (quruluş funksiyası) daşıyır

Genetik materialın daşıyıcısıdır

Hərəkət funksiyasını yerinə yetirir

Sual: Cümləni tamamlayın: Qamçılar kimyəvi tərkibinə görə (Çəki: 1)

lipopolisaxaridlərdən əmələ gəlmişdir

falqellin zülalından əmələ gəlmişdir

fosfolipidlərdən əmələ gəlmişdir

peptidoqlukandan əmələ gəlmişdir

lipidlərdən əmələ gəlmişdir

Sual: Əyilmiş formalı bakteriyalara aiddir: (Çəki: 1)

Kokklar


Çöplər

Tetrakokklar

Streptokokklar

Vibrionlar

Sual: Lifotrixlərin xarakterik xüsusiyyəti (Çəki: 1)

Bir qamçılıdırlar

Hüceyrənin hər iki ucunda yerləşən dəstə halında qamçılara malikdirlər

Hüceyrənin bir ucunda yerləşən topa halında qamçılara malikdirlər

Hüceyrəni hər tərəfdən əhatə edən dövrə qamçılaramalikdirlər

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Hüceyrənin bir ucunda olan topa halında qamçılara malik olanlar: (Çəki: 1)


Lifotrixlər

Monotrixlər

Amfitrixlər

Peritrixlər

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Monotrixlərin xarakterik xüsusiyyəti (Çəki: 1)

Hüceyrənin hər iki ucunda dəstə halında yerləşən qamçılara malikdirlər

Hüceyrənin bir ucunda yerləşən topa halında qamçılara malikdirlər

Hüceyrəni hər tərəfdən əhatə edən dövrə qamçılara malikdirlər

Bir qamçılıdırlar

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Bir qamçılılar necə adlanır? (Çəki: 1)

Lifotrixlər

Monotrixlər

Amfitrixlər

Peritrixlər

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Amfitirixilərin xarakterik xüsusiyyəti (Çəki: 1)

Bir qamçılıdırlar

Hüceyrənin bir ucunda yerləşən topa halında qamçılara malikdirlər

Hüceyrənin hər iki ucunda yerləşən dəstə halında qamçılara malikdirlər

Hüceyrəni hər tərəfdən əhatə edən dövrə qamçılara malikdirlər

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Hər iki ucunda dəstə halında yerləşən qamçılara malik olanlar necə adlanırlar? 

(Çəki: 1)

Monotrixlər

Lifotrixlər

Amfitrixlər

Peritrixlər

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Hüceyrəni hər tərəfdən əhatə edən dövrə qamçılılar necə adlanırlar? (Çəki: 1)

Monotrixlər

Lifotrixlər

Amfitrixlər

Peritrixlər

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Peritrixlər hansılardır? (Çəki: 1)

Bir qamçılılarHüceyrənin bir ucunda yerləşən topa halında qamçılara malik olanlar

Hüceyrənin hər iki ucunda dəstə halında yerləşən qamçılara malik olanlar

Hüceyrəni hər tərəfdən əhatə edən dövrə qamçılılar

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Qamçıların yerləşməsinə görə bakteriyalar bölünür: (Çəki: 1)

Amfitrixlərə

Aeroblara

Avtotroflara

Diplokokklara

Lifotrixlər

Sual: “Streptokokk” termininin mənası (Çəki: 1)

Üzüm salxımı şəklində toplanmış dairəvi hüceyrələr

Zəncir şəklində çöp şəkilli hüceyrələr

Zəncir əmələ gətirən dairəvi hüceyrələr

Paket şəklində toplanmış dairəvi hüceyrələr

Əyilmiş hüceyrələr

Sual: Feyxoa turşusuna harada rast gəlinir? (Çəki: 1)

Selikli qişada

Kapsulada

Sporda


Hüceyrə divarında

QamçılardaKataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 466,88 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə