B axiş Testlər /2992#01#Y14#01qiyabi/Baxış t est : 2992#01#Y14#01 qiyabiYüklə 466,88 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/4
tarix13.04.2017
ölçüsü466,88 Kb.
1   2   3   4

B

ÖLMƏ

: 0301

Ad

0301Suallardan

13

Maksimal faiz13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

3 %


Sual: Bakteriyalar çoxalırlar: (Çəki: 1)

mitozla


 sporalarla

reproduksiya ilə

Meyozla

sadə bölünmə iləSual: Qram (-) bakteriyalar rənglənirlər: (Çəki: 1)

metilenləqensianviolentlə

fuksinlə


Lyuqolla

spirtlə


Sual: Bakteriyanın sintez etdiyi antibiotikləri göstərin; (Çəki: 1)

penisillin

heliomisin

basitrasin

streptomisin

heç biri


Sual: Sadə virusun tərkibinə aşağıdakılardan hansılar daxildir (Çəki: 1)

kapsid, nuklein turşusu

superkaspid

DNT və RNT

xloroplastlar

bütün yuxarıdakılar

Sual: Viruslar neçənci ildə kəşf olunmuşdur (Çəki: 1)

1895


1892

1897


1893

1898


Sual: Virulent bakteriofaqın bakterial hüceyrə ilə qarşılıqlı təsirinin nəticəsi nə 

deməkdir? (Çəki: 1)

lizogenizasiya

lizis


hüceyrənin bölünmə sürətinin artması 

faqositor

pinositor

Sual: Mikroorqanizmlərin həyat fəaliyyəti prosesslərini, o cümlədən böyüməsini, 

inkişafını, qidalanmasını və çoxalmasını öyrənən elm? (Çəki: 1)

Morfologiya

Fiziologiya

Ekologiya

Genetika

Səhv cavab yoxdur

Sual: Fermentlər- (Çəki: 1)

biokimyəvi prosesdə iştirak edən zülal təbiətli üzvi кatalizatorlardırtənəffüs prosesində iştirak edən karbohidrat mənşəli bioloji katalizatorlardır

qeyri-üzvi maddələrdən üzvi maddələrin sintezi prosesi

biokimyəvi prosesdə iştirak edən kimyəvi maddələrdir

səhv cavab yoxdur

Sual: Hazır üzvi maddələr hesabına yaşayan mikroorqanizmlər necə adlanırlar? 

(Çəki: 1)

Aeroblar

Anaeroblar

Avtotroflar

Heterotroflar

Termofillər

Sual: Endofermentlər nədir? (Çəki: 1)

hüceyrə daxilində fəaliyyət göstərən fermentlər

hüceyrədən xaricə ifraz olunan fermentlər

yağlar

antibiotiklərləryuxarıda deyilənlərin hamısı 

Sual: Hüceyrə daxilində fəaliyyət göstərən fermentlər necə adlanırlar? (Çəki: 1)

екzоfermentlər

еndofermentlər

antibiotiklərlər

boy maddələri

yuxarıda deyilənlərin hamısı

Sual: Ekzofermentlər nə aiddir? (Çəki: 1)

hüceyrə daxilində fəaliyyət göstərən fermentlər

yağlar


antibiotiklərlər

hüceyrədən xaricə ifraz olunan fermentlər

yuxarıda deyilənlərin hamısı

Sual: Нüceyrədən xaricə ifraz olunan fermentlər necə adlanırlar? (Çəki: 1)

еndofermentlər

boy maddələri

екзоfermentlər

antibiotiklərlər

yuxarıda deyilənlərin hamısı

B

ÖLMƏ

: 0302

Ad

0302Suallardan

5


Maksimal faiz

5

Sualları qarışdırmaqSuallar təqdim etmək

3 %


Sual: Qram (+) və qram (-) bakteriyaların əsas fərqlənmə əlamətləri? (Çəki: 1)

kapsulanın olması

mezosomların olması

yerdəyişməyə olan qabiliyyət

spirt və turşulara qarşı davamlılıq

hüceyræ divarının quruluşu væ kimyævi tærkibi

Sual: Bakteriyaların hərəkətini öyrənmək üçün istifadə olunur: (Çəki: 1)

Oceşko üsulla rənglənmə

nativ rənglənmə

Romanovski-Qimza üsulu ilə rənglənmə

gümüşləmə

Qins-Burri üsulu ilə rəngləmə

Sual: Virusların unikal xassələrinə hansılar aiddir (Çəki: 1)

sürülən olması

bir tipli nuklein turşusunun olması (DNT və ya RNT)

hüceyrə quruluşunun olmaması

çoxalmanın dizyunkti üsulu

bütün yuxarıdakılar

Sual: Viruslar nədir (Çəki: 1)

kiçicik hüceyrə hissələri

DNT və RNT-dən ibarət olan orqanizmlər

zülal qatından ibarət olan kiçicik hüceyrə hissəcikləri

DNT, RNT və zülal qatından ibarət olan qeyri-hüceyrə hissəcikləri

zülal qatından ibarət olan orqanizmlər (kapsulalar)

Sual: Virionların ölçüləri (Çəki: 1)

15-200 pm

15-350 pm

15-400 pm

17-500 pm

12-450 pm B

ÖLMƏ

: 0401

Ad

0401Suallardan

23


Maksimal faiz

23

Sualları qarışdırmaqSuallar təqdim etmək

3 %


Sual: Virus bakteriyadan nə ilə fərqlənir? (Çəki: 1)

ölçüləri ilə

quruluşuna görə

qram (+)


qram (-)

anaeroblar

Sual: Çöp formasında olurlar: (Çəki: 1)

spirillalar

sarsinlær

vibrionlar

spiroxetlær

streptobakteriyalar

Sual: Bаkteriyаlаrın burulmuş formаsınа аiddir? (Çəki: 1)

kokklаr


vibrionlаr

sаrsinlær

tetrаkoklаr

streptokoklаr

Sual: Bu terminlærdæn hаnsı mikrobiologiyаdа istifаdæ olunmur? (Çəki: 1)

koloniyа


kulturа

ştаmm


vаriаntlаr

pаrаd


Sual: Tənəffüs növünə bakteriyaları hansı 2 əsas qrupa bölürlər? (Çəki: 1)

Aeroblar, anaeroblar

Autotroflar, heterotroflar

Saprofitlər, parazitlər

Səhv cavab yoxdur

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Aerob mikroorqanizlər hansılardır? (Çəki: 1)

Oksigensiz mühitdə yaşayan mikroorqanizmlər

Oksigenli mühitdə yaşayan mikroorqanizmlər


Karbon mənbəyi kimi üzvi maddələrdən istifadə edən mikrooqanizmlər

Karbon mənbəyi kimi qeyri-üzvi maddələrdən istifadə edən mikroorqanizmlər

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Oksigenli mühitdə yaşayan mikroorqanizmlər necə adlanırlar? (Çəki: 1)

Aeroblar

Anaeroblar

Autotrof mikroorqanizlər

Heterotrof mikroorqanizlər

Səhv cavab yoxdur

Sual: Anаerob mikroorqanizlər hansılardır? (Çəki: 1)

Oksigensiz mühitdə yaşayan mikroorqanizmlər

Oksigenli mühitdə yaşayan mikroorqanizmlər

Karbon mənbəyi kimi üzvi maddələrdən istifadə edən mikrooqanizmlər

Karbon mənbəyi kimi qeyri-üzvi maddələrdən istifadə edən mikroorqanizmlər

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Oksigensiz mühitdə yaşayan mikroorqanizmlər nece adlanırlar? (Çəki: 1)

Aeroblar

Anaeroblar

Autotrof mikroorqanizlər

Heterotrof mikroorqanizlər

Səhv cavab yoxdur

Sual: İnkişafları üçün oksigen vacib olan bakteriyalar necə adlanırlar? (Çəki: 1)

Obliqat anaeroblar

Obliqat aeroblar

Fakultativ anaeroblar

Fakultativ aeroblar

Səhv cavab yoxdur

Sual: 20-45C temperaturda daha yaxşı inkişaf edən bakteriyalar: (Çəki: 1)

Mezofillər

Psixrofillər

Termofillər

Aeroblar


Anaeroblar

Sual: 45C -75C temperaturda daha yaxşı inkişaf edən bakteriyalar: (Çəki: 1)

Mezofillər

Psixrofillər

Termofillər

Aeroblar


Anaeroblar

Sual: 0C -10C temperaturda daha yaxşı inkişaf edən bakteriyalar: (Çəki: 1)

Mezofillər

Termofillər

Psixrofillər

Aeroblar


Anaeroblar

Sual: Yalnız oksigensiz mühitdə yaşayan mikroorqanizmlər necə adlanırlar? (Çəki: 1)

Aerofillər

Aeroblar


Fakultativ aeroblar

Anaeroblar

Səhv cavab yoxdur

Sual: -10+10°C temperaturda inkişaf edən bakteriyalar: (Çəki: 1)

Mezofillər

Psixrofillər

Termofillər

Aeroblar


Fakultativ anaeroblar

Sual: Həm oksigenli mühitdə, həm də oksigensiz mühitdə inkişaf edən 

mikroorqanizmlər: (Çəki: 1)

Obliqat anaeroblar

Fakultativ anaeroblar

Ciddi anaeroblar

Səhv cavab yoxdur

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Aşağıdakı metodlardan hansı termiki sterilizasiyaya aid deyildir? (Çəki: 1)

Alov üzərində qızdırmaq

İsti hava ilə sterilizasiya

Təzyiq altında qaynar buxarla sterilizasiya

Qaynatma

Filtirləmə

Sual: Fakultativ anaeroblar: (Çəki: 1)

İnkişafları üçün karbon qaız lazım olan orqanizmlərdir

Oksigensiz mühitdə yaşayan orqanizmlərdir

Oksigenli mühitdə yaşayan orqanizmlərdir

Həm oksigensiz, həm də oksigenli mühitdə yaşayan mikroorqanizmlərdir

Səhv cavab yoxdurSual: Tənəffüs tipinə görə mikroorqanizmlər hansı qrupa bölünürlər? (Çəki: 1)

Avtotroflara 

Saprofitlərə

Anaeroblara

Heterotroflara 

Halofillərə

Sual: Sterilizasiya metodlarına hansı aiddir? (Çəki: 1)

Tindalizasiya

Laboratoriya heyvanlarının yoluxması

Termostatda inkubasiya

Lizogenoin

Bakterial müayinə

Sual: Aşağıdakılardan hansı sterilizasiyaya daxildir? (Çəki: 1)

Pasterizasiya

Dezinseksiya

Deratizasiya

Düzgün cavab yoxdur

Səhv cavab yoxdur

Sual: Aşağıdakılardan hansında pasterilizasiyadan istifadə olunur? (Çəki: 1)

Bakterioloji qələmin sterilizasiyasında

Süd məhsullarının sterilizasiyasında

Qidalı mühitlərin steilizasiyasında 

Süşə qbların sterilizasiyasında

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Müxtəlif növ orqanizmlərin birgə yaşayış forması: (Çəki: 1)

Simbioz


Anaerobioz

Parazitizm

Səhv cavab yoxdur

Düzgün cavab yoxdurB

ÖLMƏ

: 0402

Ad

0402Suallardan

122


Maksimal faiz

122


Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

3 %


Sual: Virusların quruluşu: (Çəki: 1)

zülaldan væ nuklein turşusundan ibarætdir

zülaldan, kapsid, 1 nuklein turşusundan væ kapsomerdæn ibarætdir;

kapsiddæn ibarætdir

DNK væ kapsomerdæn ibarætdir

RNK væ zülaldan ibarætdir

Sual: Virusun örtüyü varmı? (Çəki: 1)

yoxdur


var

yalnız bæzi viruslarda var

yalnız bakteriofaqlarda var

poliedrik viruslarda var

Sual: Viruslar xæstæliklærinæ næ aiddir (Çəki: 1)

poliomielit

væba

qara yaraparatif A

iersinioz

Sual: Virusu törædirlær: (Çəki: 1)

sifilis


qızılca

qarın yatalağı

sæpgili yatalaq

taun


Sual: Virusların hüceyrædæ inkişafı necæ adlanır? (Çəki: 1)

depolimerizasiya

delesiya

transformasiya

translyasiya

reproduksiya

Sual: Viruslar çoxalırlar: (Çəki: 1)

sadæ bölünmæ yolu ilæ

mitoz yolla

ara fromaların æmælæ gælmæsilæ

reproduksiya yolu ilæ

meyoz yolla Sual: Hüceyrælærin sakit formalarını göstærin: (Çəki: 1)

sistalar


sporlar

endospora, ekzospora, sista

karotinoidlær, xlorofillær

bütün yuxarıda göstærilænlær 

Sual: Hüceyrælærin ehtiyat qidalı maddælærini göstærin: (Çəki: 1)

ribosomlar, xromosomlar

spirt, yağlar, volyutin

nişasta, volyutin, yağlar

tilakoidlær, karotinoidlær, sporlar

bütün yuxarıda göstærilænlær

Sual: Bаkteriyа hüceyræsinin genetik mælumаtı hаrаdа yerlæşir? (Çəki: 1)

nüvænin DNT-dæ

nüvænin RNT-dæ

sitoplаzmаdа

nukleoidin DNT-dæ

nukleoidin RNT-dæ

Sual: Bаkteriyаlаrın çoxаlmаsının æsаs formаsı nædir? (Çəki: 1)

metodik bölünmæ

binаr bölünmæ

tumurcuqlаnmа

pаrçаlаnmа

cinsi yollа

Sual: Kultivаsiyа zаmаnı bаkteriyаlаrın hаnsı xüsusiyyætlærini næzæræ аlmаq 

lаzımdır? (Çəki: 1)

nüvænin olmаsı

tænæffüs tipi

qidаyа olаn tælæbаt

temperаtur rejimi

bаkteriаl hüceyrælærin formаsı

Sual: Göbələklərdə heyvanların xüsusiyyətləri vardır,bunlar aşağıdakılardır (Çəki: 1)

Xitinin olması

Heterotrof qidalanma

Sidik cövhərinin yaranması

Qlikogen ehtiyatının yaranması

Bütün yuxarıda göstərilənlər


Sual: Kif göbələklərinin nümayəndəsini göstərin (Çəki: 1)

Kandida


Maya

Baridiomisetlər

Mitselinin ayrı –ayrı sahələri ilə 

Bütün yuxarıdakılar 

Sual: Göbələklərdə heyvanların xüsusiyyətləri vardır, bunlar aşağıdakılardır (Çəki: 1)

xitinin olması

heterotrof qidalanma 

sidik cövhərinin yaranması 

qlikogen ehtiyatının yaranması

bütün yuxarıdakılar

Sual: Funge fəsiləsinin nümayəndələrini göstərin (Çəki: 1)

aspergillus

saccharomyces

penicillium

mucor 

bütün yuxarıdakılarSual: Hüceyrə üçün lazım olan bütün kamponentləri karbon qazından istifadə edərək 

sintez edən orqanizmlər necə adlanırlar? (Çəki: 1)

Heterotroflar

Termofillər

Avtotroflar

Aeroblar


Anaeroblar

Sual: Hansı orqanizmlər üçün metabolizmdə karbon mənbəyi rolunu üzvi birləşmələr 

oynayırlar? (Çəki: 1)

Avtotraflar üçün

Heterotroflar üçün

Aeroblar üçün 

Anaeroblar üçün

Səhv cavab yoxdur

Sual: Heterotrof mikroorqanizlər hansılardır? (Çəki: 1)

Oksigensiz mühitdə yaşayan mikroorqanizmlər

Oksigenli mühitdə yaşayan mikroorqanizmlər

Karbon mənbəyi kimi hazır üzvi maddələrdən istifadə edən mikrooqanizmlər

Karbon mənbəyi kimi qeyri-üzvi maddələrdən istifadə edən mikroorqanizmlər

Düzgün cavab yoxdurSual: Karbon mənbəyi kimi hazır üzvi maddələrdən istifadə edən mikrooqanizmlər 

(Çəki: 1)

Aeroblar

Anaeroblar

Autotrof mikroorqanizlər

Heterotrof mikroorqanizlər

Səhv cavab yoxdur

Sual: Autotrof mikroorqanizlər hansılardır? (Çəki: 1)

Karbon mənbəyi kimi hazır üzvi maddələrdən istifadə edən mikrooqanizmlər

Karbon mənbəyi kimi qeyri-üzvi maddələrdən istifadə edən mikroorqanizmlər

Günəş enerjisindən istifadə edən mikroorqanizmlər

Kimyəvi reaksiyalardan əmələ gələn enerjidən istifadə edən edən 

Mikroorqanizmlər

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Karbon mənbəyi kimi qeyri-üzvi maddələrdən istifadə edən 

mikroorqanizmlərnecə adlanır? (Çəki: 1)

Aeroblar

Anaeroblar

Autotrof mikroorqanizlər

Heterotrof mikroorqanizlər

Səhv cavab yoxdur

Sual: Qeyri-üzvi maddələrdən üzvi maddələr sintez edən mikroorqanizmlər necə 

adlanırlar? (Çəki: 1)

Aeroblar


Anaeroblar

Heterotrof mikroorqanizlər

Autotrof mikroorqanizlər

Səhv cavab yoxdur

Sual: Xemotrof mikroorqanizlər hansılardır? (Çəki: 1)

Karbon mənbəyi kimi üzvi maddələrdən istifadə edən mikrooqanizmlər

Karbon mənbəyi kimi qeyri-üzvi maddələrdən istifadə edən mikroorqanizmlər

Günəş enerjisindən istifadə edən mikroorqanizmlər

Kimyəvi reaksiyalardan əmələ gələn enerjidən istifadə edən edən 

mikroorqanizmlər

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Kimyəvi reaksiyalardan əmələ gələn enerjidən istifadə edən edən 

mikroorqanizmlər necə adlanırlar? (Çəki: 1)

Aeroblar


Anaeroblar

XemotroflarFototrof lar

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Fototrof mikroorqanizmlər hansılardır? (Çəki: 1)

Karbon mənbəyi kimi üzvi maddələrdən istifadə edən mikrooqanizmlər

Karbon mənbəyi kimi qeyri-üzvi maddələrdən istifadə edən mikroorqanizmlər

Kimyəvi reaksiyalardan əmələ gələn enerjidən istifadə edən edən 

mikroorqanizmlər

Günəş enerjisindən istifadə edən mikroorqanizmlər

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Günəş enerjisindən istifadə edən mikroorqanizmlər necə adlanırlar? (Çəki: 1)

aeroblar

fototrof lar

anaeroblar

xemotroflar

səhv cavab yoxdur

Sual: Biokimyəvi reaksiyalarda iştirak edən zülal təbiətli üzvi кatalizatorlar necə 

adlanırlar? (Çəki: 1)

fermentlər

yağlar

karbohidratlarantibiotiklər

yuxarıda deyilənlərin hamısı 

Sual: Mikroorqanizmlərə təsir edən kimyəvi amil hansıdır? (Çəki: 1)

Temperaturu

Mühitin reaksiyası

Rütubət


Şüa enerjisi

Yuxarıda deyilənlərin hamısı

Sual: Kimyəvi amil göstərilmiş variantı seçin? (Çəki: 1)

Temperatur

Mühitin reaksiyası

Rütubət


Şüa enerjisi

Yuxarıda deyilənlərin hamısı

Sual: Mikroorqanizmlərin molekulyar oksigenə münasibəti hansı amillərə aiddir? 

(Çəki: 1)

Fiziki

Bioloji 


Kimyəvi

Heç birinə

Hamısına

Sual: Mühitin reaksiyası hansı amillərə aiddir? (Çəki: 1)

Kimyəvi

Fiziki


Bioloji 

Hamısına


Heç birinə

Sual: Fenol , krezol hansı amillərə aiddir? (Çəki: 1)

Fiziki

Kimyəvi


Bioloji 

Heç birinə

Hamısına

Sual: Səthi aktiv maddələr hansı amillərə aiddirlər? (Çəki: 1)

Kimyəvi

Fiziki


Bioloji 

Heç birinə

Hamısına

Sual: Dezinfeksiya məqsədi ilə istifadə olunan maddələr hansı amillərə aiddirlər? 

(Çəki: 1)

Fiziki


Kimyəvi

Bioloji 


Heç birinə

Hamısına


Sual: Stimuləedici təsir nədir? (Çəki: 1)

Mikroorqanizmlər tərəfindən mənimsənilən maddənin mikroorqanizmin inkişafını 

dayandırması

Mikroorqanizmlər tərəfindən mənimsənilən maddənin stimuləedici effekti

Mikroorqanizmlər tərəfindən mənimsənilən maddənin mikroorqanizmin inkişafının 

dayandırması, ancaq bu birləşmənin mühitdən ayrıldığı zamanı mikrobun normal 

inkişafı

Mikroorqanizmlərin ölümü və hüceyrə divarının dağılması

Səhv cavab yoxdur

Sual: Mikroorqanizmlərin inkişafını müvəqqəti dayandıran maddələrin təsiri necə 

adlanır? (Çəki: 1)


Bakteriostatik təsir

Stimuləedici təsir

Bakteriosid təsir

Bakteriolitik təsir

Səhv cavab yoxdur

Sual: Bakteriostatik təsir nəyə deyilir? (Çəki: 1)

Mikroorqanizmlərin inkişafını müvəqqəti dayandıran maddələrin təsirinə

Mikroorqanizmlər tərəfindən mənimsənilən maddənin mikroorqanizmlərə 

stimuləedici təsirinə

Mikroorqanizmləri öldürən və hüceyrə divarını parçalayan maddələrin təsirinə

Mikroorqanizmləri öldürən maddələrin təsirinə

Səhv cavab yoxdur

Sual: Mikroorqanizmləri öldürən və hüceyrə divarını parçalayan maddələrin təsiri 

necə adlanır? (Çəki: 1)

Bakteriostatik təsir

Stimuləedici təsir

Bakteriosid təsir

Bakteriolitik təsir

Səhv cavab yoxdur

Sual: Bakteriolitik təsir nədir? (Çəki: 1)

Mikroorqanizmlərin inkişafını müvəqqəti dayandıran maddələrin təsiri

Mikroorqanizmlər tərəfindən mənimsənilən maddənin mikroorqanizmlərə 

stimuləedici təsiri

Mikroorqanizmləri öldürən və hüceyrə divarını parçalayan maddələrin təsiri

Mikroorqanizmləri öldürən maddələrin təsiri 

Səhv cavab yoxdur

Sual: Bakteriosid təsir nədir? (Çəki: 1)

Mikroorqanizmlərin inkişafını müvəqqəti dayandıran maddələrin təsiri

Mikroorqanizmlər tərəfindən mənimsənilən maddənin mikroorqanizmlərə 

stimuləedici təsiri

Mikroorqanizmləri öldürən və hüceyrə divarını parçalayan təsir

Mikroorqanizmləri öldürən təsir 

Səhv cavab yoxdur

Sual: Mikroorqanizmlərə öldürücü təsir necə adlanır? (Çəki: 1)

Bakteriostatik təsir

Stimuləedici təsir

Bakteriosid təsir

Bakteriolitik təsir

Səhv cavab yoxdur


Sual: Molekulyar oksigenə münasibətinə görə mikroorqanizm qruplarını göstərin? 

(Çəki: 1)

Aeroblar, anaeroblar, fakultativ anaeroblar

Termofillər, mezofillər, psixrofillər

Autotrof , heterotrof

Hidrofitlər,mezofitlər, kserofitlər

Deyilənlərin hamısı

Sual: Oksigenə münasibətinə görə mikroorqanizmlər hansı qruplara bölünürlər? 

(Çəki: 1)

Termofillər, mezofillər, psixrofillər

Aeroblar, anaeroblar, fakultativ anaeroblar

Autotrof , heterotrof

Hidrofitlər,mezofitlər, kserofitlər

Səhv cavab yoxdur

Sual: Aşağıdakılardan hansı fiziki amildir? (Çəki: 1)

Rütubət


Mühitin pH-ı

Molekulyar oksigenə münasibət

Səthi aktiv maddələr

Səhv cavab yoxdur

Sual: Aşağıdakılardan hansı fiziki amillərə aiddir? (Çəki: 1)

Mühitin pH-ı

Molekulyar oksigenə münasibət

Temperatur

Səthi aktiv maddələr

Səhv cavab yoxdur

Sual: Aşağıdakılardan hansı fiziki amillərə aid deyil? (Çəki: 1)

Temperatur

Rütubət

Mühitin pH-ıŞüa enerjisi

Yuxarıda deyilənlərin hamısı

Sual: Mühitin pH-ı hansı amillərə aiddir? (Çəki: 1)

Kimyəvi 


Fiziki 

Bioloji


Deyilənlərin hamısına

Heç birinəSual: Temperatur hansı amillərə aiddir? (Çəki: 1)

Kimyəvi 


Fiziki 

Bioloji


Deyilənlərin hamısına

Heç birinə

Sual: Şüa enerjisi hansı amillərə aiddir? (Çəki: 1)

Kimyəvi 


Fiziki 

Bioloji


Deyilənlərin hamısına

Heç birinə

Sual: Rütubət hansı amillərə aiddir? (Çəki: 1)

Kimyəvi 


Bioloji

Fiziki 


Deyilənlərin hamısına

Heç birinə

Sual: Rütubətə münasibətinə görə mikroorqanizmlərin hansı qrupları mövcuddur? 

(Çəki: 1)

Hidrofitlər, mezofitlər, kserofitlər

Autotrof , heterotrof

Aeroblar, anaeroblar, fakultativ anaeroblar

Termofillər, mezofillər, psixrofillər

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Hidrofitlər, mezofitlər, kserofitlər- mikroorqanizmlərin hansı amilə münasibətini 

göstərir? (Çəki: 1)

Temperatura

Oksigenə 

Qidalanmaya

Fermenlərə

Rütubətə 

Sual: Hidroftlər hansı mikroorqanizmlərə deyilir? (Çəki: 1)

Rütubətə çox həssas olanlara

Nisbətən az rütubətli mühit sevənlərə

Quraqlığa davamlı mikroorqanizmlərə

Düzgün cavab yoxdur

Deyilənlərin hamısı doğrudurSual: Hidroftlər hansı mikroorqanizmlərə deyilir? (Çəki: 1)

Nisbətən az rütubətli mühit sevənlərə

Quraqlığa davamlı mikroorqanizmlərə

Düzgün cavab yoxdur

Deyilənlərin hamısı doğrudur

Rütubətə çox həssas olanlara

Sual: Mezoftlər hansı mikroorqanizmlərə deyilir? (Çəki: 1)

Rütubətə çox həssas olanlara

Nisbətən az rütubətli mühit sevənlərə

Quraqlığa davamlı mikroorqanizmlərə

Düzgün cavab yoxdur

Deyilənlərin hamısı doğrudur

Sual: Kserofitlər hansı mikroorqanizmlərə deyilir? (Çəki: 1)

Rütubətə çox həssas olanlara

Nisbətən az rütubətli mühit sevənlərə

Quraqlığa davamlı mikroorqanizmlərə

Düzgün cavab yoxdur

Deyilənlərin hamısı doğrudur

Sual: Rütubətə çox həssas olan mikroorqanizmlər necə adlanırlar? (Çəki: 1)

hidrofitlər

mezofitlər

kserofitlər

aeroblar

anaeroblar

Sual: Az rütubətli mühit sevənmikroorqanizmlər necə adlanırlar? (Çəki: 1)

hidrofitlər

mezofitlər

kserofitlər

aeroblar

anaeroblar

Sual: Quraqlığa davamlı mikroorqanizmlər necə adlanırlar? (Çəki: 1)

hidrofitlər

mezofitlər

kserofitlər

aeroblar

anaeroblarSual: Temperatura münasibətinə görə hansı mikroorqanizm qrupları mövcuddur? 

(Çəki: 1)

Aeroblar, anaeroblar, fakultativ anaeroblar

Termofillər, mezofillər, psixrofillər

Autotrof , heterotrof

Hidrofitlər, mezofitlər, kserofitlər

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Aeroblar, anaeroblar, fakultativ anaeroblar – mikroorqanizmlərin hansı amilə 

münasibətini göstərir? (Çəki: 1)

Temperatura

Oksigenə 

Qidalanmaya

Fermenlərə

Rütubətə 

Sual: Termofillər, mezofillər, psixrofillər– mikroorqanizmlərin hansı amilə münasibətini 

göstərir? (Çəki: 1)

Temperatura

Oksigenə 

Qidaya

FermenlərəRütubətə 

Sual: Autotroflar, heterotroflar-– mikroorqanizmlərin hansı amilə görə bölgüsünü 

göstərir? (Çəki: 1)

Temperatura

Oksigenə 

Qidaya


Fermenlərə

Rütubətə 

Sual: Aşağı temperaturda yaşayan mikroorqanizmlər necə adlanırlar? (Çəki: 1)

Termofillər

Aeroblar

Anaeroblar

Mezofillər

Psixrofillər

Sual: Aşağı temperaturu sevən mikroorqanizmlər necə adlanırlar? (Çəki: 1)

Mezofillər

Termofillər

Psixrofillər

Aeroblar

AnaeroblarSual: Orta temperaturu sevən mikroorqanizmlər necə adlanırlar? (Çəki: 1)

Psixrofillər

Mezofillər

Termofillər

Anaeroblar

Aeroblar


Sual: Orta temperaturda yaşayan mikroorqanizmlər necə adlanırlar? (Çəki: 1)

Psixrofillər

Mezofillər

Termofillər

Aeroblar

Anaeroblar

Sual: İstilik sevən mikroorqanizmlər necə adlanırlar? (Çəki: 1)

Psixrofillər

Mezofillər

Termofillər

Aeroblar

Anaeroblar

Sual: Yüksək temperaturda yaşayan mikroorqanizmlər necə adlanırlar? (Çəki: 1)

Psixrofillər

Mezofillər

Termofillər

Aeroblar

Anaeroblar

Sual: Psixrofillər hansı mikroorqanizmlərdir? (Çəki: 1)

Soyuq sevən

İstilik sevən

Orta temperaturda yaşayan

Oksigenlə tənəffüs edən

Oksigensiz mühitdə yaşayan

Sual: Mezofillər hansı mikroorqanizmlərdir? (Çəki: 1)

Soyuq sevən

İstilik sevən

Orta temperaturda yaşayan

Oksigenlə tənəffüs edən

Oksigensiz mühitdə yaşayan

Sual: Termofillər hansı mikroorqanizmlərdir? (Çəki: 1)


Soyuq sevən

İstilik sevən

Orta temperaturda yaşayan

Oksigenlə tənəffüs edən

Oksigensiz mühitdə yaşayan

Sual: Sərbəst atmosfer oksigeni olan mühitdə yaşayıb inkişaf edən mikroorqanizmlər 

necə adlanırlar? (Çəki: 1)

psixrofillər

mezofillər

termofillər

aeroblar

anaeroblar

Sual: Sərbəst atmosfer oksigeni olmayan mühitdə yaşayıb inkişaf edən 

mikroorqanizmlər necə adlanırlar? (Çəki: 1)

psixrofillər

mezofillər

termofillər

aeroblar


anaeroblar

Sual: -10°C….. +20-30°C temperaturda inkişaf edən mikroorqanizmlər necə 

adlanırlar? (Çəki: 1)

Psixrofillər

Mezofillər

Termofillər

Aeroblar

Anaeroblar

Sual: 0°C …… 40-50°C temperaturda inkişaf edən mikroorqanizmlər necə adlanırlar? 

(Çəki: 1)

Psixrofillər

Mezofillər

Termofillər

Aeroblar


Anaeroblar

Sual: +30°C......70-80°C temperaturda inkişaf edən mikroorqanizmlər necə 

adlanırlar? (Çəki: 1)

Psixrofillər

Mezofillər

Termofillər

Aeroblar

AnaeroblarSual: Psixrofillər üçün xarakterik olan optimal temperaturu göstərin (Çəki: 1)

10°-15°C


25-35°C

50-60°C 


Düzgün cavab yoxdur

Səhv cavab yoxdur

Sual: Mezofillər üçün xarakterik olan optimal temperaturu göstərin: (Çəki: 1)

10°-15°C


25-35°C

50-60°C 


Düzgün cavab yoxdur

Səhv cavab yoxdur

Sual: Termofillər üçün xarakterik olan optimal temperaturu göstərin: (Çəki: 1)

10°-15°C


25-35°C

50-60°C 


Düzgün cavab yoxdur

Səhv cavab yoxdur

Sual: Turqor nəyə deyilir? (Çəki: 1)

aşağı osmotik təzyiqli mühitə düşdükdə mühitdə olan suyun hüceyrəyə daxil olub 

onu şişirtməsi hadisəsinə 

bakteriofaq vasitəsilə bir bakteriya hüceyrəsindən genomun müəyyən hissəsinin 

digər bakteriya hüceyrəsinə köçürülməsinə 

nuklein turşularının molekul quruluşunun dəyişilməsi və ya nukleidlərin 

parçalanması yolu ilə meydana çıxan dəyişkənliyə

genetik materialın bir mikrob hüceyrəsindən digərinə köçürülməsi ilə gedən 

dəyişkənliyə

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Çox yüksəktəzyiqli mühitdə öz həyat fəaliyyətlərini davam etdirən 

mikroorqanizmlər necə adlanırlar? (Çəki: 1)

osmofillər

termofillər

hidrofillər

mezofillər

psixrofillər

Sual: Duz sevən mikroorqanizmlər necə adlanırlar? (Çəki: 1)

holofillər

termofillər

hidrofillər


temofillər

Səhv cavab yoxdur

Sual: Halofillər hansı mikroorqanizmlərdir? (Çəki: 1)

Duz sevən 

İsti sevən

Soyuğa davamlı

Rütubət sevən

Səhv cavab yoxdur

Sual: Osmofillər hansı mikroorqanizmlərdir? (Çəki: 1)

Çox yüksək təzyiqli mühitdə öz həyat fəaliyyətlərini davam etdirən 

mikroorqanizmlər

Yüksək temperaturlu mühitdə yaşayan mikroorqanizmlər

Aşağı temperaturlu mühitdə yaşayan mikroorqanizmlər

Yüksək rütubətli mühitdə yaşayan mikroorqanizmlər

Səhv cavab yoxdur

Sual: Mikroorqanizmlərə təsir edən bioloji amillərə hansılar aiddir? (Çəki: 1)

Fitonsidlər

Rütubət


Temperatur

Təzyiq


Duzluluq

Sual: Fitonsid nədir? (Çəki: 1)

Mikroorqanizmlərə təsir edən bioloji amildir

Yüksək temperaturlu mühitdə yaşayan mikroorqanizmlərdir

Aşağı temperaturlu mühitdə yaşayan mikroorqanizmlərdir

Yüksək rütubətli mühitdə yaşayan mikroorqanizmlərdir

Səhv cavab yoxdur

Sual: Fitonsidlər hansı amilə daxildir? (Çəki: 1)

Fiziki

Kimyəvi


Bioloji

Səhv cavab yoxdur

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Mikroorqanizmlərə təsir edən bioloji amillərə hansılar aiddir? (Çəki: 1)

Antibiotiklər

Rütubət


Temperatur

Təzyiq


Duzluluq

Sual: Antibiotik maddələr hansı amilə daxildir? (Çəki: 1)

Fiziki

Kimyəvi


Bioloji

Səhv cavab yoxdur

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Simbioz nədir? (Çəki: 1)

İki müxtəlif növdən olan mikroorqanizmlərin bir-birinin yaşaması üçün şərait 

yaratması

Bir mikrob növünün əmələ gətirdiyi məhsulun digərinin həyat fəaliyyəti üçün 

zəruri qida kimi sərf olunması

Mikroorqanizmlərdən birinin digərinin həyat fəaliyyətini stimulə edən boy 

maddələri, vitaminlər və s. ifraz etməsi

Bir mikroorqanizmin inkişafının digər mikroorqanizmin hesabına getməsi

Bir mikroorqanizmin digərini sıxışdırıb çıxarması, yəni məhv etməsi

Sual: İki müxtəlif növdən olan mikroorqanizmlərin bir-birinin yaşaması üçün şərait 

yaratması necə adlanır? (Çəki: 1)

Simbioz

Metabioz


Satellitizm

Parazitizm

Antaqonizm

Sual: Metabioz nədir? (Çəki: 1)

İki müxtəlif növdən olan mikroorqanizmlərin bir-birinin yaşaması üçün şərait 

yaratması

Bir mikrob növünün əmələ gətirdiyi məhsulun digərinin həyat fəaliyyəti üçün 

zəruri qida kimi sərf olunması

Mikroorqanizmlərdən birinin digərinin həyat fəaliyyətini stimulə edən boy 

maddələri, vitaminlər və s. ifraz etməsi

Bir mikroorqanizmin inkişafının digər mikroorqanizmin hesabına getməsi

Bir mikroorqanizmin digərini sıxışdırıb çıxarması, yəni məhv etməsi

Sual: Mikroorqanizmlərdən birinin digərinin həyat fəaliyyətini stimulə edən boy 

maddələri, vitaminlər və s. ifraz etməsi necə adlanır? (Çəki: 1)

Simbioz

Metabioz


Satellitizm

Parazitizm

Antaqonizm


Sual: Parazitizm nədir? (Çəki: 1)

İki müxtəlif növdən olan mikroorqanizmlərin bir-birinin yaşaması üçün şərait 

yaratması

Bir mikrob növünün əmələ gətirdiyi məhsulun digərinin həyat fəaliyyəti üçün 

zəruri qida kimi sərf olunması

Mikroorqanizmlərdən birinin digərinin həyat fəaliyyətini stimulə edən boy 

maddələri, vitaminlər və s. ifraz etməsi

Bir mikroorqanizmin inkişafının digər mikroorqanizmin hesabına getməsi

Bir mikroorqanizmin digərini sıxışdırıb çıxarması, yəni məhv etməsi

Sual: Bir mikroorqanizmin inkişafının digər mikroorqanizmin hesabına getməsi necə 

adlanır? (Çəki: 1)

simbioz


metabioz

satellitizm

parazitizm

antaqonizm

Sual: Antoqanizm nədir? (Çəki: 1)

İki müxtəlif növdən olan mikroorqanizmlərin bir-birinin yaşaması üçün şərait 

yaratması

Bir mikrob növünün əmələ gətirdiyi məhsulun digərinin həyat fəaliyyəti üçün 

zəruri qida kimi sərf olunması

Mikroorqanizmlərdən birinin digərinin həyat fəaliyyətini stimulə edən boy 

maddələri, vitaminlər və s. ifraz etməsi

Bir mikroorqanizmin inkişafının digər mikroorqanizmin hesabına getməsi

Bir mikroorqanizmin digərini sıxışdırıb çıxarması, yəni məhv etməsi

Sual: Bir mikroorqanizmin digərini sıxışdırıb çıxarması, yəni məhv etməsi necə 

adlanır? (Çəki: 1)

simbioz


metabioz

satellitizm

parazitizm

antaqonizm

Sual: Bitki mənşəli antibiotik maddələr necə adlanırlar? (Çəki: 1)

fitonsid


lizosim

eritrin


ekmalin

pamalin


Sual: Fitonsid nədir? (Çəki: 1)

Bitki mənşəli antibiotik maddələrHeyvan və insan hüceyrələri tərəfindən sintez olunana zülal mənşəli antibiotik 

maddələr


Heyvanların qırmızı qan hüceyrələrindən (eritrositlərdən) alınan antibiotik 

maddələr


Balıq hüceyrələrindən alınan antibiotik maddələr

İri buynuzlu heyvanların tüpürcək vəzilərindən alınan maddələr

Sual: Heyvan və insan hüceyrələri tərəfindən sintez olunana zülal mənşəli antibiotik 

maddə necə adlanır? (Çəki: 1)

fitonsid

lizosim


eritrin

ekmalin


pamalin

Sual: Lizosim nədir? (Çəki: 1)

Bitki mənşəli antibiotik maddələr

Heyvan və insan hüceyrələri tərəfindən sintez olunana zülal mənşəli antibiotik 

maddə

Heyvanların qırmızı qan hüceyrələrindən (eritrositlərdən) alınan antibiotik maddəBalıq hüceyrələrindən alınan antibiotik maddə

İri buynuzlu heyvanların tüpürcək vəzilərindən alınan maddə

Sual: Heyvanların qırmızı qan hüceyrələrindən (eritrositlərdən) alınan antibiotik 

maddə (Çəki: 1)

fitonsid

lizosim


eritrin

ekmalin


pamalin

Sual: Balıq hüceyrələrindən alınan antibiotik maddə necə adlanır? (Çəki: 1)

fitonsid

lizosim


eritrin

ekmalin


pamalin

Sual: İri buynuzlu heyvanların tüpürcək vəzilərindən alınan maddə necə adlanır? 

(Çəki: 1)

fitonsid


lizosim

eritrin


ekmalin

pamalin


Sual: Qozdan alınan fitonsid necə adlanır? (Çəki: 1)

yuqlon


lizosim

eritrin


ekmalin

pamalin


Sual: Mikroorqanizmlərdə olan dəyişkənlik formaları necə adlanır? (Çəki: 1)

simbioz və metabioz

aerob və anaerob

termofil və mezofil

mutasiya və modifikasiya

deyilənlərin hamısı

Sual: Süd turşusuna qıcqırmanın hansı növləri mövcuddur? (Çəki: 1)

homofermentativ və heterofermentetiv

aerob və anaerob

autotrof və heterotrof

düzgün cavab yoxdur

səhv cavab yoxdur

Sual: Homofermentativ və heterofermentetiv qıcqırma hansı qıcqırmanın növləridir? 

(Çəki: 1)

spirtə qıcqırmanın

sirkə turşusuna qıcqırmanın

limon turşusuna qıcqırmanın

yağ turşusuna qıcqırmanın

süd turşusuna qıcqırmanın

Sual: Homofermentativ süd turşusuna qıcqırmada şəkər nəyə parçalanır? (Çəki: 1)

etil spirtinə və karbon qazına

süd turşusuna

süd turşusuna, etil spirtinə, sirkə turşusuna, kəhraba turşusuna, karbon qazına, 

hidrogenə və s.

yağ turşusu, karbon qazı və hidrogen

səhv cavab yoxdur

Sual: Heterofermentativ süd turşusuna qıcqırmada şəkər nəyə parçalanır? (Çəki: 1)

etil spirtinə və karbon qazına

yalnız süd turşusuna

süd turşusuna, etil spirtinə, sirkə turşusuna, kəhraba turşusuna, karbon qazına, 

hidrogenə və s.

yağ turşusuna, karbon qazına və hidrogenə

kəhraba, alma, limon turşusuna və s.


Sual: Şəkərin anaerob şəraitdə mikroorqanizmlər tərəfindən süd turşusuna çevrilmə 

prosesi necə adlanır? (Çəki: 1)

spirtə qıcqırma

süd turşusuna qıcqırma

yağ turşusuna qıcqırma

sirkə turşusuna qıcqırma

limon turşusuna qıcqırma

Sual: Spirtə qıcqırma nəyə deyilir? (Çəki: 1)

şəkərin anaerob şəraitdə mikroorqanizmlər tərəfindən etil spirtinə və karbon 

qazına çevrilmə prosesinə 

süd turşusu bakteriyalarının anaerob şəraitdə şəkərləri iki molekul süd turşusuna 

parçalaması prosesinə 

şəkərlərin anaerob şəraitdə yağ turşusu bakteriyalarının iştirakı ilə parçalanaraq 

yağ turşusu, karbon qazı və hidrogen əmələ gətirməsinə

bakteriyaların etil spirtini sirkə turşusuna oksidləşdirməsi prosesinə

kif göbələkləri tərəfindən qlükozanın limon turşusuna oksidləşməsinə 

Sual: Süd turşusu bakteriyalarının anaerob şəraitdə şəkərləri iki molekul süd 

turşusuna parçalaması prosesi necə adlanır? (Çəki: 1)

spirtə qıcqırma

süd turşusuna qıcqırma

yağ turşusuna qıcqırma

sirkə turşusuna qıcqırma

limon turşusuna qıcqırma

Sual: Süd turşusuna qıcqırma nəyə deyilir? (Çəki: 1)

şəkərin anaerob şəraitdə mikroorqanizmlər tərəfindən etil spirtinə və karbon 

qazına çevrilmə prosesinə 

süd turşusu bakteriyalarının anaerob şəraitdə şəkərləri iki molekul süd turşusuna 

parçalaması prosesinə 

şəkərlərin anaerob şəraitdə yağ turşusu bakteriyalarının iştirakı ilə parçalanaraq 

yağ turşusu, karbon qazı və hidrogen əmələ gətirməsinə

bakteriyaların etil spirtini sirkə turşusuna oksidləşdirməsi prosesinə

kif göbələkləri tərəfindən qlükozanın limon turşusuna oksidləşməsinə 

Sual: Yağ turşusuna qıcqırma nəyə deyilir? (Çəki: 1)

şəkərin anaerob şəraitdə mikroorqanizmlər tərəfindən etil spirtinə və karbon 

qazına çevrilmə prosesinə 

süd turşusu bakteriyalarının anaerob şəraitdə şəkərləri iki molekul süd turşusuna 

parçalaması prosesinə 

şəkərlərin anaerob şəraitdə yağ turşusu bakteriyalarının iştirakı ilə parçalanaraq 

yağ turşusu, karbon qazı və hidrogen əmələ gətirməsinə

bakteriyaların etil spirtini sirkə turşusuna oksidləşdirməsi prosesinə

kif göbələkləri tərəfindən qlükozanın limon turşusuna oksidləşməsinə 


Sual: Sirkə turşusuna qıcqırma nəyə deyilir? (Çəki: 1)

şəkərin anaerob şəraitdə mikroorqanizmlər tərəfindən etil spirtinə və karbon 

qazına çevrilmə prosesinə 

süd turşusu bakteriyalarının anaerob şəraitdə şəkərləri iki molekul süd turşusuna 

parçalaması prosesinə 

şəkərlərin anaerob şəraitdə yağ turşusu bakteriyalarının iştirakı ilə parçalanaraq 

yağ turşusu, karbon qazı və hidrogen əmələ gətirməsinə

bakteriyaların etil spirtini sirkə turşusuna oksidləşdirməsi prosesinə

kif göbələkləri tərəfindən qlükozanın limon turşusuna oksidləşməsinə 

Sual: Bakteriyaların etil spirtini sirkə turşusuna oksidləşdirməsi prosesi necə adlanır? 

(Çəki: 1)

spirtə qıcqırma

süd turşusuna qıcqırma

yağ turşusuna qıcqırma

sirkə turşusuna qıcqırma

limon turşusuna qıcqırma

Sual: Kif göbələkləri tərəfindən qlükozanın limon turşusuna oksidləşməsi prosesi 

necə adlanır? (Çəki: 1)

spirtə qıcqırma

süd turşusuna qıcqırma

yağ turşusuna qıcqırma

sirkə turşusuna qıcqırma

limon turşusuna qıcqırma

Sual: Limon turşusuna qıcqırma nəyə deyilir? (Çəki: 1)

şəkərin anaerob şəraitdə mikroorqanizmlər tərəfindən etil spirtinə və karbon 

qazına çevrilmə prosesinə 

süd turşusu bakteriyalarının anaerob şəraitdə şəkərləri iki molekul süd turşusuna 

parçalaması prosesinə 

şəkərlərin anaerob şəraitdə yağ turşusu bakteriyalarının iştirakı ilə parçalanaraq 

yağ turşusu, karbon qazı və hidrogen əmələ gətirməsinə

bakteriyaların etil spirtini sirkə turşusuna oksidləşdirməsi prosesinə

kif göbələkləri tərəfindən qlükozanın limon turşusuna oksidləşməsinə 

Sual: Çürümə nəyə deyilir? (Çəki: 1)

zülali maddələrin mikroorqanizlər tərəfindən mürəkkəb çevrilmə prosesinə 

nitratların molekulyar azota kimi reduksiyası

zülali maddələrin ammonyaklaşması 

üzvi maddələrin parçalanması nəticəsində torpaq və suda əmələ gələn 

ammonyakın tez oksidləşib əvvəlcə nitrit, sonra isə nitrat turşusuna çevrilməsi

bakteriofaq vasitəsilə bir bakteriya hüceyrəsindən genomun müəyyən hissəsinin 

digər bakteriya hüceyrəsinə köçürülməsi ilə meydana çıxan dəyişkənlik


1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə