B axiş Testlər /2992#01#Y14#01qiyabi/Baxış t est : 2992#01#Y14#01 qiyabiYüklə 466,88 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/4
tarix13.04.2017
ölçüsü466,88 Kb.
1   2   3   4

B

ÖLMƏ

: 0501

Ad

0501Suallardan

21

Maksimal faiz21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Aktinomisetlær: (Çəki: 1)

qram (-), çöpvari bakteriyalar

kapsullalı mikroorqanizmlær

hærækætli kokklardır

mitseliy var, qram (-) 

mitseliy var, qram (+) 

Sual: Antibiotik yaradan orqanizmlæri göstærin: (Çəki: 1)

bakteriyalar;

mikroskopik göbælæklær;

aktinomisellær;[yeni cavab]

bitkilær væ heyvanlar;

bütün yuxarıdakılar.

Sual: Mikroskopik göbælæklærin sintez etdiyi antibiotiklær; (Çəki: 1)

penisillin

heliomisin

basitrasin

 streptomisin

heç biri


Sual: Spirtli qıcqırmanı næ yaradır (Çəki: 1)

mayalar, bakteriyalar, kif göbælæklæri;

tæk hüceyrælilær, bakteriyalar;

viruslar, süd turşulu bakteriyalar;

yosunlar væ mayalar 

tæk hüceyrælilær væ yosunlar. Sual: İnsan orqanizmindæ væ xarici mühitdæ olan aktinomiselærin formasını 

göstærin: (Çəki: 1)

qiflær

çöpvаri


kapsullаr

sistalar


örtüklær

Sual: Kif göbælæklærinin nümayændæsini göstærin: (Çəki: 1)

mukor

askomisetlærkandidalar

mаyа göbælæklæri

bаzidiomisetlær

Sual: Maya göbælæklærinin morfoloji xüsusiyyætlærini göstærin: (Çəki: 1)

mitseliy yaradır

hüceyrælær çöp formasındadır

örtük qatı yoxdur

nüvædæ ælavæ hissæciklær var

örtük qatı var

Sual: Askomisetlær sinfinæ aid olan göbælæklærin cinsini göstærin: (Çəki: 1)

Asperqillus

Candida


Mucor

Rhizopus


Zyqomusetes

Sual: Maya göbælæklærinin çoxalmasının yolunu göstærin: (Çəki: 1)

qırılmaqla

tumurcuqla

qiflærlæ

konidilærlæ

seqmentlæşmæ ilæ

Sual: Mayaların təsnifatını ilk dəfə kim irəli sürmüşdür (Çəki: 1)

Kvasnikov, Beyerinq

Skryabin, Kvasnikov

Xansen, Paster

Skryabin, Paster

Beyerinq, Kvasnikov


Sual: Askomisetləri göstərin (Çəki: 1)

Canolida


Mucor

Luqomucetes

Aspergillus

Rhizapus


Sual: Mayalar necə çoxalırlar (Çəki: 1)

Qırılmaqla

Tumurcuqla

Qıflarla


Konioliyalarla

Seqmentlərlə 

Sual: Mayalardan harada istifadə olunur (Çəki: 1)

çaxır hazırlanmada

Pivə hazırlanmada

Çörək bişibmədə 

Yeyinti sənayesində 

bütün yuxarıdakılarda

Sual: Qıcqırma nədir? (Çəki: 1)

üzvi maddələrin, əsasən karbohidratların mikroorqanizmlərin və ya onların 

fermentlərinin təsiri altında sadə birləşmələrə parçalanması prosesidir

genetik materialın bir mikrob hüceyrəsindən digərinə köçürülməsi ilə gedən 

dəyişkənlik

bakteriofaq vasitəsilə bir bakteriya hüceyrəsindən genomun müəyyən hissəsinin 

digər bakteriya hüceyrəsinə köçürülməsi ilə meydana çıxan dəyişkənlik

morfoloji cəhətdən oxşar, lakin fizioloji cəhətdən fərqli olan cinsi hüceyrələrin 

birləşməsidir

deyilənlərin hamısı

Sual: Qıcqırmanın tiplərini göstərin: (Çəki: 1)

süd turşusuna qıcqırma

yağ turşusuna qıcqırma

spirtə qıcqırma

limon turşusuna qıcqırma

deyilənlərin hamısı

Sual: Anaerob qıcqırmanın tiplərini göstərin: (Çəki: 1)

spirt və süd turşusuna qıcqırma

sirkə turşusuna qıcqırma

limon turşusuna qıcqırma

düzgün cavab yoxdur

səhv cavab yoxdurSual: Aşağıdakılardan hansı aerob qıcqırmaya aiddir? (Çəki: 1)

spirtə qıcqırma

süd turşusuna qıcqırma

sirkə turşusuna qıcqırma

yağ turşusuna qıcqırma

səhv cavab yoxdur

Sual: Anaerob qıcqırmaya aid olmayan qıcqırma tipini göstərin: (Çəki: 1)

spirt qıcqırması

süd turşusu qıcqırması

limon turşusu qıcqırması

yağ turşusu qıcqırması

səhv cavab yoxdur

Sual: Aerob şəraitdə mikroorqanizmlər tərəfindən karbohidratların parçalanması 

prosesinə hansılar aidddir? (Çəki: 1)

spirt turşusuna qıcqırma

süd turşusuna qıcqırma

sirkə turşusuna qıcqırma

yağ turşusuna qıcqırma

səhv cavab yoxdur

Sual: Anaerob şəraitdə mikroorqanizmlər tərəfindən karbohidratların parçalanması 

prosesinə hansılar aidddir? (Çəki: 1)

spirt və süd turşusuna qıcqırma

sirkə turşusuna qıcqırma

limon turşusuna qıcqırma

deyilənlərin hamısı 

deyilənlərin heç biri

Sual: Əmələ gələn son məhsullara görə süd turşusuna qıcqırmanı hansı tipləri 

mövcuddur? (Çəki: 1)

homofermentativ və heterofermentetiv

aerob və anaerob

autotrof və heterotrof

düzgün cavab yoxdur

səhv cavab yoxdur

B

ÖLMƏ

: 0502

Ad

0502Suallardan

6

Maksimal faiz6

Sualları qarışdırmaqSuallar təqdim etmək

2 %


Sual: Göbælæklær törædirlær: (Çəki: 1)

mikotoksikozlar

dizenteriya

sap


malyariya

KRX


Sual: Sænayedæ istifadæ olunan substratlar (Çəki: 1)

boz væ yaşıl yosunlar

maya væ kif göbælæklæri 

viruslar


bitki qalıqları, neftin karbohidrogenlæri;

bitki qalıqları

Sual: Aktinomisetlær hansı üsulla çoxalırlar: (Çəki: 1)

sporlаrlа (konidiаlаr)

tumurcuqla

eninæ bölünmæklæ

veqetativ yolla

konyuqаsiyа

Sual: Aktinomisetlær sporlarını bakteriya sporlarından færqlændiræn cæhæt: (Çəki: 

1)

dаhа dаvаmlıdırrængi yaxşı qæbul edir

qida rolunu oynayır

mikrobların sporlarından davamlıdır

boyanı qæbul etmirlær

Sual: Mayalar təbiətdə daha çox yayılmlşdır (Çəki: 1)

torpaqda


bitkilərin üzərində

Meyvə, tərəvəz və giləmeyvələrin üzərində

Şəkər tərkibli bütün substratlarda

Bütün yuxarıdakılarda

Sual: Saccharamyces cerevisiac nəyin alınmasında istifadə olunur (Çəki: 1)

etil spirtinin

pivənin

kvasın


çörəyin

bütün yuxarıdakılar

B

ÖLMƏ

: 0601

Ad

0601Suallardan

8

Maksimal faiz8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Bakteriyaların dæyişikliyinæ tæsir edæn faktoru göstærin: (Çəki: 1)

bioloji 


sterilizasiya

 dezinfeksiya

aseptika

çoxаlmа


Sual: Mikroorqаnizmlæri qidаlаnmа üsulunа göræ bölürlær: (Çəki: 1)

аvtotroflаr

heterotroflаr

hemoorqаnotroflаr

 fotoаvtotroflаr

yuxаrıdа qeyd olunаnlаrın hаmısı

Sual: Hüceyrə divarının funksiyası hansıdır (Çəki: 1)

müdafiə, faqositorun yerinə yetirilməsi

reseptor

antigen


osmotik təzyiqin nizamlanması

bütün yuxarıdakılar

Sual: Mikroorqanizmlərin genetikası nəyi öyrənir? (Çəki: 1)

Mikroorqanizmlərin bir-biri iləvə ətraf mühitlə qarşılıqlı münasibətini:

Mikroorqanizmlərdə baş verən dəyişkənlikləri:

Mikroorqanizmlərin həyat fəaliyyəti prosesslərini, o cümlədən böyüməsini, 

inkişafını, qidalanmasını və çoxalmasını:

Mikroorqanizmlərin formasını, quruluşunu, hərəkət və çoxalma üsullarını:

Səhv cavab yoxdur

Sual: Mikroorqanizmlərdə baş verən dəyişkənlikləri öyrənən elm necə adlanır? (Çəki: 

1)

MorfologiyaFiziologiya

Ekologiya

Genetika


Səhv cavab yoxdur

Sual: Bakteriyaların bölünmə sürəti: (Çəki: 1)

30 dəq

5 dəq


20 dəq

1 saat


2 saat

Sual: Faqlar vasitəsilə genetik materialın bir bakterial hüceyrədən digərinə ötürülməsi 

necə adlanır? (Çəki: 1)

Transformasiya

Transduksiya

Konyuqasiya

Mutasiya

İntroduksiya

Sual: Mutasiya və modifikasiya nədir? (Çəki: 1)

dəyişkənlik forması

tənəffüs forması

qidalanma forması

ferment növü

səhv cavab yoxdurB

ÖLMƏ

: 0602

Ad

0602Suallardan

14

Maksimal faiz14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Mikroorqanizmlær necæ qidalanırlar? (Çəki: 1)

xarici mühitdæn maddælæri aktiv çürüdürlær

passiv diffuziya yolu ilæ qidalanırlar

qida maddælæri fermentlærin tæsirindæn dæyişir væ hüceyræyæ daxil olur

qida maddælæri hüceyræyæ daxil olur væ xırda hissæciklæræ bölünür

bütün yuxarıda göstærilænlær

Sual: Mikroorqanizmlærin qidalanma tiplæri (Çəki: 1)

avtoroflar heterotroflar

xemoorqanotroflar

litotroflar

bütün yuxarıda göstærilænlær

Sual: Mikroorqanizmlærin kultivasiyası: (Çəki: 1)

fasilæsiz kultivasiya, yağalma kulturası, tæmiz kultura, qarışıq kultura;

xemostatda kultivasiya;

kultivasiyada aerasiya;

fasilæsiz kultivasiyada oksigenin absorbiyası;

qarışıq kulturalar.

Sual: Mikroorqanizmlærin fermentlæri: (Çəki: 1)

orqanik katalizatorlar;

bitki væ heyvan fermentlærinæ oxşardır;

litik fermentlær;

zülallar;

qidalı mühit.

Sual: Hansı mikroblar fakultativ-anaerobdur: (Çəki: 1)

onlar üçün oksigen zæhærdir

onlar oksigenli şæraitdæ yaşayır

oksigen olmadıqda onlar tænæffüsæ keçir

aeroblar

anaeroblar.

Sual: Hansı parametrlæræ göræ mikroorqanizmlærin qidalanma tiplæri müæyyæn 

olunur? (Çəki: 1)

karbonun mænbæyi væ hidrogen donoruna olan münasibætdæ

enerji mænbælærinæ væ elektronun donoruna olan münasibætdæ

hidrogenin væ elektronun donoruna olan münasibætdæ

karbon væ enerji mænbælærinæ væ hidrogenin donoruna olan münasibætdæ

karbon mænbæyi væ enerji mænbæyinæ, hidrogenin donoruna væ elektronun 

donoruna olan münasibætdæ

Sual: Mikroorqanizmlærdæ fotosintezin hansı növlærinæ rast gælmæk olar? (Çəki: 1)

oksigenli

oksigensiz

anaerob oksigensiz 

oksigenli aerob

oksigenli væ oksigensiz

Sual: Bakteriyalar qidalanma növünæ göræ bölünürlær: (Çəki: 1)

lofotrixlærsaprofitlær

anaeroblar

diplobakteriyalar

aktinomisetlær

Sual: Tænæffüs növünæ göræ mikroblar olurlar: (Çəki: 1)

fakultativ

diplokokklar

heterotroflar

streptokokklar

meninqokokklar

Sual: Qidalanmasına göræ mikroblar olurlar: (Çəki: 1)

 aeroblar

anaeroblar

spirillalar

heterotroflar

aktinomisetlær

Sual: Bakteriyada kapsulanı hansı üsulla aşkar edirlær? (Çəki: 1)

Qins-Burr üsulu ilæ boyama 

Semyonov üsulu ilæ boyama 

Qram üsulu ilæ

Tsil-Nilsen üsulu ilæ boyama

Neysser üsulu ilæ boyama

Sual: Mikroorqаnizmlær necæ qidаlаnırlаr? (Çəki: 1)

qidа mаddаlæri hüceyræyæ dаxil olub kiçik hissæciklæræ bölünürlær

qidа mаddаlæri fermentlær vаsitæsilæ dæyişirlær væ hüceyræyæ dаxil olurlаr

pаssiv diffuziyа yolu ilæ qidаlаnırlаr

ætrаf mühitdæn mаddælæri аktiv mænimsæyirlær

yuxаrıdа qeyd olunаnlаrın hаmısı

Sual: Hüceyrə divarının rolu (Çəki: 1)

bakteriyaların formasını və ölçüsünü nizamlamaq 

xarici mühitlə kommunikasiya sistemini təmin edir

hüceyrənin böyüməsi və bölünməsində dolayı yolla iştirak edir

hüceyrənin qidalanma və böyüməsində iştirak edir

bütün yuxarıdakılar

Sual: Sitoplazmatik membranın rolu (Çəki: 1)

boyun nizamlanmasında iştirak edir

bölünmənin nizamlanmasında iştirak edir

osmotik baryerdirDNT-nin replikasiyasında iştirak edir

bütün yuxarıdakılarB

ÖLMƏ

: 0701

Ad

0701Suallardan

21

Maksimal faiz21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Sterilizasiæ nædir? (Çəki: 1)

hüceyræ komponentlærinin hissævi zædælænmæsi

mikrobun inkişafı üçün şæraitin yaradılması

qidalı maddælærin læğv edilmæsi

mikrobların tam öldürülmæsi

bütün yuxarıdakılar

Sual: Bаkteriyаlаrın æksæriyyæti hаnsı pH-dа bitir? (Çəki: 1)

7,2


9,0

3,0


4,5

6,5


Sual: Sterilizаsiyа hаnsı terminin sinonimi deyil? (Çəki: 1)

dezinfeksiyаnın

sаnitаr tæmizlæmænin

bаkteriostаtik tæmizlæmæ

kimyævi sterilizаsiyа

quru pаrlа tæmizlæmæ

Sual: Qıcqırma nəzəriyyəsinin müəllifi kimdir (Çəki: 1)

Kox


Meçnikov

Paster


Libix

Qamaleya


Sual: Pasterizasiya üsulunu kim işləyib hazırlamışdır (Çəki: 1)

Kox


Tindal

ŞapoşnikovPaster

Kmover


Sual: Antibiotiklər ilk dəfə neçənci ildə sintez olunmuşdur (Çəki: 1)

1939-cu ildə

1942-ci ildə

1938-ci ildə

1940-cı ildə

1941-ci ildə

Sual: Aşağı temperaturda inkişaf edən mikroorqanizlər (Çəki: 1)

psixrofillər

[yeni cavab]

termofillər

merofillər 

alkalofillər

bütün yuxarıdakılar

Sual: Yüksək temperaturda inkişaf edən mikroorqanizlər (Çəki: 1)

merofillər

termofillər

merofillər

alkalofillər

bütün yuxarıdakılar

Sual: Sterilizasiya üsullarına nə aiddir (Çəki: 1)

qaynama

mikrob antaqonizmipasterizasiya

bakteriofagiya

dezinfeksiya 

Sual: Mikroorqanizmlərin birgə mövcud olma üsullarından hansı əlverişlidir (Çəki: 1)

Kommensalizm

Mutualizm

Endosimbioz

Ektosimbioz

Antoqomist simbioz 

Sual: İnsan, heyvan və bitkilərdə müxtəlif xəstəlik əmələ gətirən mikroorqanizmlər 

necə adlanırlar? (Çəki: 1)

patogen


aerob

anaerob


saprofit

autotrof


Sual: Aşağıdakılardan hansı bruselyoz mənbəyi hesab olunur? (Çəki: 1)

Xəstə insan

Xəstə heyvan

Xəstə heyvan əti

Su 

torpaq 


Sual: Patogen mikroorqanizmlər hansılardır? (Çəki: 1)

Xəstəlik törədən

Oksigenlə tənəffüs edən

Oksigensiz mühitdə yaşayan

Ölmüş orqanizmlərlə qidalanan

Qeyri üzvi maddələrdən üzvi maddələr sintez edən 

Sual: Vəba törədicisi necə adlanır? (Çəki: 1)

Virion


Vibrion

Virus


Salmonella

Mikoplazma

Sual: Virulentlik nədir? (Çəki: 1)

patogen mikrobun xəstəlik törətmə qabiliyyətinin dərəcəsi

mikroorqanizmlər tərəfindən ətraf mühitə yaşadığı dövrdə ifraz olunan zülal 

təbiətli yüksək zəhərli maddələr

mikroorqanizmlər öldükdən və hüceyrə parçalandıqdan sonra xaricə çıxan 

maddələr


orqanizmin xəstəliyə tutulmamaq qabiliyyəti və ya orqanizmin yoluxucu xəstəliyə 

davamlılığı

öldürülmüş və ya diri vaksinlə əldə edilən immunitet

Sual: Patogen mikrobun xəstəlik törətmə qabiliyyətinin dərəcəsi necə adlanır (Çəki: 1)

Virulentlik

İmmunitet

Ekzotoksin

Endotoksin

Deyilənlərin hamısı

Sual: Ekzotoksin nədir? (Çəki: 1)

mikroorqanizmlər tərəfindən ətraf mühitə yaşadığı dövrdə ifraz olunan zülal 

təbiətli yüksək zəhərli maddələrpatogen mikrobun xəstəlik törətmə qabiliyyətinin dərəcəsi

mikroorqanizmlər öldükdən və hüceyrə parçalandıqdan sonra xaricə çıxan 

maddələr

orqanizmin xəstəliyə tutulmamaq qabiliyyəti və ya orqanizmin yoluxucu xəstəliyə 

davamlılığı

öldürülmüş və ya diri vaksinlə əldə edilən immunitet

Sual: Mikroorqanizmlər öldükdən və hüceyrə parçalandıqdan sonra xaricə çıxan 

maddələr necə adlanır? (Çəki: 1)

ekzotoksin

endotoksin

fitonsid

lizosim


eritrin

Sual: Endotoksin nədir? (Çəki: 1)

mikroorqanizmlər tərəfindən ətraf mühitə yaşadığı dövrdə ifraz olunan zülal 

təbiətli yüksək zəhərli maddələr

patogen mikrobun xəstəlik törətmə qabiliyyətinin dərəcəsi

mikroorqanizmlər öldükdən və hüceyrə parçalandıqdan sonra xaricə çıxan 

maddələr

orqanizmin xəstəliyə tutulmamaq qabiliyyəti və ya orqanizmin yoluxucu xəstəliyə 

davamlılığı

öldürülmüş və ya diri vaksinlə əldə edilən immunitet

Sual: Toksin əmələ gətirmək nədir? (Çəki: 1)

patogen mikrobun xəstəlik törətmə qabiliyyətinin dərəcəsi

mikroorqanizmlər tərəfindən ətraf mühitə yaşadığı dövrdə ifraz olunan zülal 

təbiətli yüksək zəhərli maddələr

mikroorqanizmlər öldükdən və hüceyrə parçalandıqdan sonra xaricə çıxan 

maddələr


orqanizmin xəstəliyə tutulmamaq qabiliyyəti və ya orqanizmin yoluxucu xəstəliyə 

davamlılığı

patoqen mikroorqanizmlərin toksin sintezi prosesi

Sual: Patoqen mikroorqanizmlərin toksin sintezi prosesi necə adlanır? (Çəki: 1)

Virulentlik

Toksin əmələ gətirmə

İmmunitet

Ekzotoksin

Endotoksin

B

ÖLMƏ

: 0702 

Ad

0702 Suallardan

19


Maksimal faiz

19

Sualları qarışdırmaqSuallar təqdim etmək

2 %


Sual: Termofil bakteriypalar üçün hansı temperatur optimaldır: (Çəki: 1)

20-25°C


56-65°C

28-37°C


0-10°C

16-20°C


Sual: Müssisælærdæ neçæ jür dezinfeksiya üsulları mövjuddur? (Çəki: 1)

fiziki, kimyævi væ bioloji

fiziki, kimyævi, bioloci væ mikrobioloji

fiziki væ kimyævi

fiziki, kimyævi, orqanoleptiki, bioloji væ mikrobioloji 

fiziki, kimyævi, orqanoleptiki, bikomyævi, bioloji væ mikrobioloji

Sual: Mezoofil mikroorqanizmlær üçün hansı temperatur optimaldır? (Çəki: 1)

20-25°C


56-65°C

28-37°C


0-10°C

16-20°C


Sual: Dezinfeksiyanın mahiyyæti nædæn ibarætdir? (Çəki: 1)

cürbæcür mikrobların mæhv edilmæsi üçün aparılan mübarizæ tædbirlæridir

cürbæcür virusların mæhv edilmæsi üçün aparılan mübarizæ tædbirlæridir

cürbæcür bakteriyaların mæhv edilmæsi üçün aparılan mübarizæ tædbirlæridir

cürbæcür hæşæratların mæhv edilmæsi üçün aparılan mübarizæ tædbirlæridir

yuxаrıdа qeyd olunаnlаrın hаmısı

Sual: Fasilæli kultivasiya nædir? (Çəki: 1)

mikrobun inkişafı fasilælærlæ keçir

mühitdæ metabolizm mæhsulları yığılır

mühitdæ maddælær azalır

ölmæk fazası başlayır

inkişaf dövrü dayanır

Sual: Sterilizasiyanı harada aparırlar (Çəki: 1)

mætbæx sobalarında

avtoklavda


filtrin kömæyi ilæ

qaynar su ilæ

bütün yuxarıda göstærilænlær

Sual: Termofil bakteriyaları xarakterizæ edin: (Çəki: 1)

bir çox üzvi maddælær ifraz edirlær 

anaerob vibriona oxşar çöplær

yüksæk temperaturda yaşayırlar 

enerji qıcqırma prosesi næticæsindæ alırlar 

xаrаkterik mæhsul – qаrışqа turşusu

Sual: İstilik sterilizasiyasının üsülünü göstærin: (Çəki: 1)

quru isti 

qurutma 


 filtrlæmæ

 vibrasiya

ultrasæs

Sual: Soyuq sterilizasiyanın üsülünü göstærin: (Çəki: 1)

tindalizasiya 

ionlaşdırcı şüalanma

pasterizasiya

axar par


quru par

Sual: Bаkteriyаlаrın inkişаfını sаxlаyаn, lаkin onlаrı öldürmæyæn prepаrаtlаr: (Çəki: 

1)

bаkterisiddezinfeksiyаedici

 bаkteriostаtik

kimyævi sterilizаsiyа

аntiseptik

Sual: Sterilizаsiyа nædir? (Çəki: 1)

bütün cаnlı orqаnizmlærdæn аzаdolmа

xæstæliyin ötürülmæ sæviyyæsinin enmæsinæ qædær mikrob florаsının 

аzаlmаsı


mikroorqаnizmlærin inkişаfının qаrşısının аlınmаsı

bütün pаtogen mikroorqаnizmlærin mæhvi

bütün mikroorqаnizmlærin formalаrının mæhvi

Sual: Qurudulmа hаnsı prosesdir? (Çəki: 1)

pаsterizаsiyа

dehidrаtаsiyаdezinfeksiyа

sterilizаsiyа

hidrаtаsiyа

Sual: Laborator və əczaxana qablarının sterilizasiyası üçün hansı üsuldan istifadə 

olunur (Çəki: 1)

quru buxar

pasterizasiya

tindalizasiya

derafizasiya

bakterial filtrlər

Sual: Mikroplazmalar nədir (Çəki: 1)

psixrofillər 

mezofillər

qalofillər

termofillər

bütün yuxarıdakılar

Sual: Sterilizasiya üsullarla hansı aiddir (Çəki: 1)

tindalizasiya

yoluxma

Termostatda inkubasiyalizoqein

bakteroloji tədqiqat

Sual: Quru buxarla sterilizasiya harada aparılır (Çəki: 1)

avtoklavda

su hamamında 

paster sobasında

kox aparatında

termostatda

Sual: Labaratoriya qalarının sterilizasiyası üçün nə istifadə olunur? (Çəki: 1)

qaynama


qızdırmaq

isti quru şkaf

su hamamı

termostat

Sual: Antibiotiklərin təbii produsektləri nədir? (Çəki: 1)

stafilokokklar

göbələklər

aktinomisetlərbasillər

enterobakteriyalar

Sual: Antibiotiklərin klassifikasiyasının əsasını nə təşkil edir (Çəki: 1)

Yaranma


Kimyevi struktur

Təsir spektri

Təsir mexanizm

Bütün yuxarıdakılarB

ÖLMƏ

: 08 01

Ad

08 01Suallardan

22

Maksimal faiz22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Chlamidia trachomatisin törətdiyi infeksiya zamanı seçim preparatı hansıdır 

(Çəki: 1)

Amikasin

Oksasillin

Azitromitsin

Nistatin


Bütün yuxarıdakılar

Sual: Brüsellyoz zamanı infeksiya mənbəyi nədir (Çəki: 1)

İnsan

Heyvan


Xarici mühit

Su

Bütün yuxarıdakılarSual: Antibiotiklərin təbii produsektləri hansılardır (Çəki: 1)

Stafilokoklar

Göbələklər

Basillər


Sarsinlər

Enterobakteriyalar

Sual: Qida toksikoinfeksiyalarının əsas törədiciləri (Çəki: 1)

Stafilococcus aureus

Proteus vilqarus


Bacillus cereus

Clostridium perfringeus

Bütün yuxarıdakılar

Sual: Aşağıda göstərilən mikroorqanizmlərin birgə yaşama üsullardan hansı 

əlverişlidir (Çəki: 1)

Kommensalizm 

Mutualizm

Endosimbioz

Ektosimbioz

Antaqonistik simbioz

Sual: Antibiotiklərin klassifikasiyasının əsasında nə durur (Çəki: 1)

yaranma


kimyevi quruluş

təsir mexanizmi

təsir spektri

Bütün yuxarıdakılar

Sual: Bakterial hüceyrədə antibiotiklər üçün hədəf nədir (Çəki: 1)

Hüceyrə divarı

Nukleoid

Sitoplazmatik membran

Ribosomlar

Bütün yuxarıdakılar

Sual: Antibiotiklərin əsas xüsusiyyətləri (Çəki: 1)

Bakteriostatik təsir edir

Bakterisid təsirə malikdir

Müəyyən antimikrob təsirə malikdir

Əvəzedilməz müalicə preparatlardır

Bütün yuxarıdakılar

Sual: İnsan və heyvanlarda viruslar hansı xəstəlikləri törədir (Çəki: 1)

Su çiçəyi

Qızılca

PoliomielitQrip, zökəm

Bütün yuxarıdakılar

Sual: Viruslar hansını zədələyir (Çəki: 1)

İnsan


Heyvan

Bitkilər


Mikroorqanizmlər

Bütün yuxarıdakılar

Sual: Virusların klassifikasiyasının əsasında hansı əlamət durur (Çəki: 1)

Nuklein turşusunun tipi

Struktura

Virionun ölçüsü

Xarici qatın olması

Bütün yuxarıdakılar

Sual: Virusları harada kulturasiya edillər (Çəki: 1)

Həssas heyvanların orqanizmlərində

Diri kultura və ya hüceyrələrdə

Toyuq embrionlarında

Toxuma kulturalarında

Bütün yuxarıdakılar

Sual: Virulentliyin azadılması üsullarını göstərin (Çəki: 1)

Süni qidalı mühitlərdə nadir əkilmələr

Mikrobun qeyri-əlverişli müxitlərdə uzun müddətli kultivasiyası

Bakteriofaqın təsiri

Qeyri-həssas orqanizmə patogen mikrobun əkilməsi

Bütün yuxarıdakılar

Sual: İnfeksiya sözünün latıncadan tərcüməsi nədir? (Çəki: 1)

“yoluxdurma”

“hər hansı şeydən azad olmaq”

“sağlamlıq gətirən”

“sağlamlıq”

səhv cavab yoxdur

Sual: İmmunitet nəyə deyilir? (Çəki: 1)

Mikrobun və ya onun həyat fəaliyyəti məhsullarına qarşı orqanizmin verdiyi 

mürəkkəb kompleks fizioloji müdafiə reaksiyasına

Mikroorqanizmlər tərəfindən ətraf mühitə yaşadığı dövrdə ifraz olunan zülal 

təbiətli yüksək zəhərli maddələrə

Patogen mikrobun xəstəlik törətmə qabiliyyətinin dərəcəsi

Mikroorqanizmlər öldükdən və hüceyrə parçalandıqdan sonra xaricə çıxan 

maddələr


Səhv cavab yoxdur

Sual: Mikrobun və ya onun həyat fəaliyyəti məhsullarına qarşı orqanizmin verdiyi 

mürəkkəb kompleks fizioloji müdafiə reaksiyası necə adlanır? (Çəki: 1)

infeksiyaporadik hal

epidemiya

immunitet

səhv cavab yoxdur

Sual: İmmunitet haqqında səhv cavabı göstərin: (Çəki: 1)

Anadangəlmə, təbii və ya irsi immunitet – orqanizmin genetik xüsusiyyəti ilə 

əlaqədardır

Mikroba və ya onun həyat fəaliyyəti məhsullarına qarşı orqanizmin verdiyi 

mürəkkəb kompleks fizioloji müdafiə reaksiyasına immunitet deyilir

İmmunitet- mənşəyinə görə anadangəlmə və həyatda qazanılma olur

Patogen mikrobun xəstəlik törətmə qabiliyyətinə immunitet deyilir

Səhv cavab yoxdur

Sual: Süni qazanılan immunitet nəyə deyilir? (Çəki: 1)

İnsan müdaxiləsi ilə, yəni orqanizmə müxtəlif peyvəndlər etmə yolu ilə də əldə 

edilən immunitetə

İrsi xarakter daşıan və növün bioloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq nəsildən-

nəslə keçən immunitetə 

Keçirilən xəstəlikdən sonra əldə edilən immunitetə

Düzgün cavab yoxdur

Səhv cavab yoxdur

Sual: İnsan müdaxiləsi ilə, yəni orqanizmə müxtəlif peyvəndlər etmə yolu ilə də əldə 

edilən immunitet necə adlanır? (Çəki: 1)

Təbii 

Süni qazanılanTəbii qazanılan

Düzgün cavab yoxdur

Səhv cavab yoxdur

Sual: Təbii immunitet nəyə deyilir? (Çəki: 1)

İnsan müdaxiləsi ilə, yəni orqanizmə müxtəlif peyvəndlər etmə yolu ilə də əldə 

edilən immunitetə

İrsi xarakter daşıyan və növün bioloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq nəsildən-

nəslə keçən immunitetə 

Keçirilən xəstəlikdən sonra əldə edilən immunitetə

Düzgün cavab yoxdur

Səhv cavab yoxdur

Sual: Keçirilən xəstəlikdən sonra əldə edilən immunitet necə adlanır? (Çəki: 1)

Təbii immunitet

Süni qazanılan

Təbii qazanılan

Düzgün cavab yoxdurSəhv cavab yoxdur

Sual: Təbii qazanılan immunitet nəyə deyilir? (Çəki: 1)

İnsan müdaxiləsi ilə, yəni orqanizmə müxtəlif peyvəndlər etmə yolu ilə də əldə 

edilən immunitetə

İrsi xarakter daşıyan və növün bioloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq nəsildən-

nəslə keçən immunitetə 

Keçirilən xəstəlikdən sonra əldə edilən immunitetə

Düzgün cavab yoxdur

Səhv cavab yoxdur


Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 466,88 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə