B axiş Testlər /2992#01#Y14#01qiyabi/Baxış t est : 2992#01#Y14#01 qiyabiYüklə 466,88 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/4
tarix13.04.2017
ölçüsü466,88 Kb.
1   2   3   4

B

ÖLMƏ

: 0802

Ad

0802Suallardan

24

Maksimal faiz24

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Vəba hansı infeksiya növünə aiddir (Çəki: 1)

Hospital


Zoonoz

Autainfeksiya

xüsusi təhlükəli

xroniki


Sual: Bakterial hava-damcı infeksiyalarına hansı aiddir (Çəki: 1)

Pnevmoniya

Difteriya

Göy öskürək

Ağ ciyər vərəmi

Meninqokokk infeksiya 

Sual: İnfeksiyanı kim kəşf etmişdir (Çəki: 1)

Myuller


İvanovski

Paster 


Cenner

Meçnikov


Sual: Vərəmin bakterioskopik diaqnostikasında hansı üsuldan istifadə olunur (Çəki: 1)

Burri üsulu

Neysser üsulu


“Asılan damla” üsulu

qram üsulu

Tsil-Nilsen üsulu 

Sual: İnfeksiya nədir (Çəki: 1)

Makroorqanizmlərin törədicinin daxil olmasına verdiyi bioloji reaksiyaların cəmi

Mikroorqanizmlərin simbiotik qarşılıqlı əlaqəsi

Orqanizmin cavab verdiyi fiziki reaksiyaların cəmi 

Orqanizmin cavab verdiyi kimyəvi reaksiyaların cəmi

Bütün yuxarıdakılar 

Sual: İnfeksiyaların klafikasiyası (Çəki: 1)

bakterial

virus


protozoy

mikoz


bütün yuxarıdakılar

Sual: Canlı vaksinlərin əsas xüsusiyyətləri (Çəki: 1)

Çətin həll olan maddələrə adsorbsiya olunmuşdur 

Orqanizmdə çoxala bilmirlər

Nəzərə çarpan reaktogenliyin olmaması

Transplantatın ayrılması

Sual: Qazanılmış immunitet (Çəki: 1)

Süni immunizasiya zamanı baş verir

Transplasentar yolla ötürülür

Passiv yaranır

Fərdidirlər

Bütün yuxarıdakılar

Sual: ”İnfeksion İmmunitet” termini nə deməkdir (Çəki: 1)

İnfeksion agentlərə ümumiyyətlə qeyri-həssaslıq

İnfeksiyon xəstəlikdən sonra sağalma nəticəsində inkişaf edən immunitet

Hər hansı törədicinin antigeninin yeridilməsi nəticəsində qazanılmış immunitet

orqanizmdə həmin törədicinin olması ilə şərtlənmiş təkrar xəstələnməyə qarşı 

immunitet

Bütün yuxarıdakılar

Sual: Faqositoz nədir (Çəki: 1)

adqeziya

xemotaksis

çökmə

yoluxma


həzm etmə

Sual: İmmunitet haqqında nəzəriyyənin əsasını kim qoyub (Çəki: 1)

Qamaleya və Çistyakov

Vinoqradski və Kmoyver

İvanovski və Omelyanski

Meçnikov və Erlix

Paster və Kox

Sual: Qarın yatalağının törədicisi hansıdır (Çəki: 1)

Escherichia

Shigella


Salmokella

Brusella


Bacillus 

Sual: Qarın yatalağında infeksiya mənbəyi nədir (Çəki: 1)

xəstə heyvanlar və bitkilər

ağcaqanadlar

bakteriya daşıyıcılar və xəstə insanlar

qida məhsulları 

bütün yuxarıdakılar

Sual: Xəstəliyin ilk həftəsində hansı bioloji substratda qarın yatalağı törədicisi aşkar 

olunur (Çəki: 1)

qan


nəcis

sidik


öd

bütün yuxarıdakılar

Sual: Bağırsaq infeksion xəstəlikləri göstərin (Çəki: 1)

dizenteriya

salmanellyoz 

eserikior

vəba

bütün yüxarıdakılarSual: Vərəm şöpləri orqanizmə necə daxil olur (Çəki: 1)

sudan


göyərti ilə

hava-damcı yolu ilə

hava yolu ilə

bütün yuxarıdakılarSual: Mikrobakteriyalar təbiətin harasında geniş yayılmışdır (Çəki: 1)

torpaqda


suda 

istiqanlı heyvanların orqanizmində 

soyuqqanlı heyvanların orqanizmində

bütün yuxarıdakılar

Sual: Xəstə insandan Mucobakterium tuberculosisin törədicisi necə xaric olur? (Çəki: 

1)

bəlğəmləsidiklə

ifrazatla

irinlə

bütün yuxarıdakılar Sual: Mikroorqanizmlərin ekologiyası nəyi öyrənir? (Çəki: 1)

Mikroorqanizmlərin bir-biri ilə və ətraf mühitlə qarşılıqlı münasibətini :

Mikroorqanizmlərdə baş verən dəyişkənlikləri :

Mikroorqanizmlərin həyat fəaliyyəti prosesslərini, o cümlədən böyüməsini, 

inkişafını, qidalanmasını və çoxalmasını:

Mikroorqanizmlərin formasını, quruluşunu, hərəkət və çoxalma üsullarını:

Səhv cavab yoxdur

Sual: Mikroorqanizmlərin bir-biri ilə və ətraf mühitlə qarşılıqlı münasibətini öyrənən 

elm necə adlanır? (Çəki: 1)

Morfologiya

Fiziologiya

Ekologiya

Genetika

Səhv cavab yoxdur

Sual: Suyun sanitar göstəricisi dedikdə hansı mikrooranizmlər nəzərdə tutulur? (Çəki: 

1)

StreptokokklarViruslar

Vibrionlar

stafilokokklar

Bağırsaq çöpü bakteriyaları

Sual: Koli- indeks nədir? (Çəki: 1)

1 litr suda, yaxud 1 kq quru maddədə olan bağırsaq çöplərinin ümumi miqdarı 

bağırsaq çöpləri aşkar olunan mayenin və ya bərk maddənin ən az miqdarı (ml 

və ya q ifadə olunmuş)

bakteriyaların ümumi miqdarının təyini


səhv cavab yoxdur

düzgün cavab yoxdur

Sual: Koli –titir nədir? (Çəki: 1)

1 litr suda, yaxud 1 kq quru maddədə olan bağırsaq çöplərinin ümumi miqdarı 

bağırsaq çöpləri aşkar olunan mayenin və ya bərk maddənin ən az miqdarı (ml 

və ya q ifadə olunmuş)

bakteriyaların ümumi miqdarının təyini

səhv cavab yoxdur

düzgün cavab yoxdur

Sual: Ölmüş canlıların üzvi birləşmələrindən istifadə edən mikroorqanizmlər? (Çəki: 

1)

AutotroflarTermofillər

Halofillər

Parazitlər

SaprofitlərB

ÖLMƏ

: 0901

Ad

0901Suallardan

29

Maksimal faiz29

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Hansı orqanizmlær antibiotiklæri sintez edir? (Çəki: 1)

heyvanlar væ insanlar 

bitkilær, mikroskopik göbælæklær

aktinomisetlær, bitkilær

bakteriyalar, bitkilær, mikroskopik göbælæklær

bitkilær, insanlar

Sual: Spirtli qıcqırma: (Çəki: 1)

bakteriyaların iştirakı ilæ havada yağların parçalanması

mayanın iştirakı ilæ havada yağların parçalanması

mayanın iştirakı ilæ aerob şæraitdæ şækærin qıcqırması

bakteriyanın væ mayanın iştirakı anaerob şæraitdæ qıcqırma

bakteriyanın iştirakı ilæ aerob şæraitdæ qıcqırma 

Sual: Vitaminlærin mænbæyi (Çəki: 1)

yosunların mæhsulu;mikroorqanizmlærin mæhsulu;

yalnız bitki mæhsulu;

yalnız heyvan mæhsulu;

bitki væ heyvan mænşæli mæhsullar

Sual: Süd-turşulu qıcqırma yaradan mikroorqanizmlær (Çəki: 1)

tæk hüceyrælilær;

mikroskopik göbælæklær;

yosunlar;

Laktobasillus cinsindæn olan bakteriyalar;

bitkilær.

Sual: Antibiotiklær nædir? (Çəki: 1)

mikrobların bæzi populyasiyalarına xas olan xassælær;

patogen mikrobların inkişafını saxlayan;

mikrob antaqonizmi næticæsindæ yaranın;

yüksæk fizioloji aktivliyi olan mikrob mænşæli maddælær;

yalnız müæyyæn mikroorqanizmlæræ xas olan xassælær.

Sual: Qıcqırmanın tiplærini göstærin (Çəki: 1)

spirtli, yağlı-turşulu, süd turşulu, propion-turşulu, sirkæ turşulu, aseton-butil

süd turşulu, propion-turşulu, metan, aseton-etil. 

spirtli, yağlı-turşulu, aseton-butil, aseton-etil, qarışqa turşulu, metan 

spirtli, süd turşulu, propion-turşulu, qarışqa turşulu, aseton-butil, aseton-etil, 

metan, fumar turşusu

metаn, sirkæ turşulu, limon turşulu, qаrşqа turşulu

Sual: Süd-turşulu bakteriyaların istifadæsi (Çəki: 1)

turş süd mæhsullarının alfınması, silosun væ turş kapsulanın hazırlanması, süd 

turşusunun alınması, V12 vitamininin alınması

turş-süd mæhsullarının alınması, silasin væ turş kapsulanın hazırlanması, süd 

turşusunun alınması, kolbasanın alınması, xæmirin qalxması üçün

turş-süd mæhsullarının alınması, silos væ turş kapsulanın hazırlanması,, süd 

mæhsullaının alınması, solyami væ servelatın hazırlanması

turş-süd mæhsullarının alınması, silos væ turş kapsulanın hazırlanması, süd 

turşusunun alınması, turş xæmirin hazırlanması

turş-süd mæhsullarının alınması, silos væ turş kapsulanın hazırlanması, süd 

turşusunun alınması, hisæ verilmiş kolbasanın alınması

Sual: Hansı maddælæræ antibiotiklær deyilir? (Çəki: 1)

bu bioloji mænşæli maddælærdir, hætta kiçik konsentrasiyada 

mikroorqanizmlærin inkişafını dayandırır

bu istænilæn maddælærdir, hætta kiçik konsentrasiyada mikrobların inkişafını 

dayandırır

bütün canlı orqanizmlærin inkişafını æn kiçik konsentrasiyada dayandırır.bu sintetik maddælærdir, hætta kiçik konsentrasiyada mikrobların inkişafını 

dayandırır

bu bakteriyalar, aktinomisetlær væ göbælæklær tæræfindæn sintez olunan 

maddælærdir

Sual: Аnаeroblаrı kultivаsiyа etdikdæ hаnsı göstærilmiş şærаiti næzæræ аlmаq 

lаzımdır? (Çəki: 1)

dioqlikol mühitinin tætbiqi

mаteriаlın iynæ vаsitæsilæ götürülmæsi

аnаerostаtın tætbiqi

Qiss mühitinin tætbiqi

sаburo mühitinin tætbiqi

Sual: Bаkteriyаlаrın biokimyævi xаssælæri næyi næzæræ аlır? (Çəki: 1)

sаxаrolitik аktivlik

defferensаl diаqnoztik mühitlærdæ inkişаfın xаrаkteri

protelitik аktivlik

Qrаm üsulu ilæ rænglæmæ

jelаtinin ærimæsi

Sual: Vitаminlær nædir? (Çəki: 1)

qidali cisimlær

mineral cisimlær

energetik cisimlær

zülalli cisimlær

üzvi cisimlær

Sual: İnfeksion xəstəliklərin xüsusiyyətlərini göstərin (Çəki: 1)

efioloji faktorla şərtlənmişlər

Konfagiozluq

Dövrlülüyü

irsi ötürülmür

bütün yuxarıdakılar

Sual: İkincili immundefisitlərə xarakteristika verin (Çəki: 1)

autocisimlər yaranır

infeksion xəstəliklərin ardınca yaranır

tez-tez irsən verilirlər 

əvvəlki normal immun sistemin fonunda yaranır

bütün yuxarıdakılar

Sual: Bağırsağın disbakteriozunu təyin etmək üçün nəyin kəmiyyəti aşkar olunur 

(Çəki: 1)

proteylərinkandida göbələklərinin

bağırsaq çöplərinin

konkların

bütün yuxarıdakılar

Sual: Vəba vibrionlarının xarakteristikasını verin (Çəki: 1)

spor əmələ gətirirlər

monotrixlər əmələ gətirirlər

lofatrixlər

monotrixlər 

peritrixlər 

Sual: Vəbanın ötürülmə yollarını göstərin (Çəki: 1)

hava-damcı

transmissiv

hava-toz


vertikal

alimentar

Sual: İnfeksion xəstəliklərin hansı dövrləri var (Çəki: 1)

inkubasion

prodromal

xəstəliyin kəskinləşməsi

nəticə

bütün yuxarıdakılarSual: Brusella nədir (Çəki: 1)

Qram-mənfi, kokkvari,spor əmələ gətirməyən baktetiyalar

Qram-mənfi ,kokk şəkilli,spor əmələ gətirən bakteriyalar

Qram-mənfi,hərəkətli,spor əmələ gətirən bakteriyalar

Qram-müsbət,hərəkətli çöplər

Qram müsbət peritrixilər

Sual: Qarın yatalağı törədicisinin xarakteristikası (Çəki: 1)

peritrixilər, girdə ucları olan çöplər, qram –mənfi

kokklar, qram – müsbət , hərəkətlər

qram- müsbət, hərəkətli çöplər

qram- mənfi , hərəkətli vibrionlar

qram- mənfi, hərəkıtsiz kokkobakteriyalar

Sual: Qara yaranı törədən törədici hansıdır (Çəki: 1)

bacillus anthracis

mycobacterium tuberculosis 

clostridiym botulinum aisteria monocytogenes

bütün yuxarıdakılar

Sual: Dizinteriya nədir (Çəki: 1)

infeksion xəstəlik

zoonoz bakterial infeksion xəstəlik

kəskin bağırsaq xəstəliyi

kəskin infeksion xəstəlik

bütün yuxarıdakılar

Sual: İnsan nə ilə təmasda olduqda qara yaraya yoluxur? (Çəki: 1)

heyvanların yunu ilə

heyvanların dəru-isi ilə 

heyvanların tükü ilə 

heyvanların yunu ilə

bütün yuxarıdakılar 

Sual: Cl.botulinum sporları nəyə qarşı davamlıdırlar? (Çəki: 1)

qaynama


Qurudulma

Qızdırılma

Bakterisid maddələr

Bütün yuxarıdakılar

Sual: Brusellyozda infeksiya mənbəyi (Çəki: 1)

insan


heyvan

xarici mühit

su

bütün yuxarıdakılarSual: İnfeksiyanın formaları (Çəki: 1)

superinfeksiya 

renfeksiya

mikrob daşıyıcılq 

infeksion xəstəlik 

bütün yüxarıdakılar

Sual: Shigella flexneri nəyi törədir (Çəki: 1)

Taun


Qayıdan yatalaq

Brusellyoz

Difteriya 

DizenteriyaSual: Dizenteriyaya yoluxmaya səbəb hansıdır (Çəki: 1)

Su

Qida Süd və süd məhsulları

Kontakt-məişət

Bütün yuxarıdakılar

Sual: Vəba törədicisinin xüsusiyyətləri (Çəki: 1)

Peritrix

Kapsula yaradır

Sporlar terminal yerləşir

Burulmaş forma

Qram müsbət rənglənmə 

Sual: Hansı bioloji substratda vəba törədicisini aşkar etmək olar (Çəki: 1)

Qan

Sidik


Nəcis

Tüpürcək


Bütün yuxarıdakılar

B

ÖLMƏ

: 0902 

Ad

0902 Suallardan

26

Maksimal faiz26

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Antibiotiklæræ aiddir: (Çəki: 1)

nistatin


qlökoqan mæhlulu

Rivanol


analqin

C vitamini 

Sual: Sаğlаm insаnlаrın bаğırsаqlаrındа hаnsı mikroorqаnizmlær üstünlük tæşkil 

etmælidir? (Çəki: 1)

аnаerob

аerob


mikroаerofil

fаkültætiv аnаerob

heç biri


Sual: Botulizm törədicisinin patogenliyinin əsas faktorlarını göstərin (Çəki: 1)

endotoksin

ekrotoksin (neyrotoksin)

kapsula


proteolitik fermentlər

qamçılar 

Sual: Patogen mikroorqanizmlər qida məhsullarının üzərinə hansı yollarla düşürlər 

(Çəki: 1)

Personalın əllərindən

havadan tozla

yoluxmuş tara ilə kontakt zamanı

saxlamaq üçün lazım olan su və buzdan

bütün yuxarıdakılar 

Sual: İnfeksiyanın ötürülmə yolları (Çəki: 1)

hava-damcı

Fekal-oral

Kontakt

Cinsi


Bütün yuxarıdakılar 

Sual: Insan hansı ev heyvanından bruselloza yoluxur (Çəki: 1)

Qoyunlar

Keçilər


İnəklər

Donuzlar


Bütün yuxarıdakılar 

Sual: Brüselloza yoluxma hansı məhsuldan istifadə etdikdə baş verir (Çəki: 1)

su

tərəvəz


göyərti

qaynanmamış süd

bütün yuxarıdakılar

Sual: Hansı qida məhsullarında brusellalar uzun müddət qalırlar (Çəki: 1)

Süddə

Pendirdə


Yağda

Brinzada


Bütün yuxarıdakılar

Sual: Toksikoinfeksiyaların baş verməsi üçün hansı şərait olmalıdır (Çəki: 1)

Qida ilə mikrob və onların həyat fəaliyyəti məhsullarının-toksinlərin orqanizmə 

düşməsi

Epitelial hüceyrələrə daxil olmaq, orada artıb çoxalmaq və hüceyrələrin məhvinə səbəb olmaq

Bağırsağın epitelial hüceyrələrinə daxil olmaq , çoxalmaq və hüceyrələrin 

məhvinə səbəb olmaq

Dəridən, selikli qişadan, mədə-bağırsaq sistemindən və tənəffüs yollarından daxil 

olmaq

Orqanizmə hava-damcı və ya hava-toz yolu ilə daxil olmaqSual: Toksikoinfeksion xəstəliklər arasında aparıcı yeri hansı xəstəliklər tutur (Çəki: 1)

Botulizm 

Vərəm

ListeriozQara yara

Salmanellyoz

Sual: Bakterial toksikozlara hansı aiddir (Çəki: 1)

Botulizm


Dizenteriya

Qarın yatalağı

Brusellyoz

Vərəm


Brusella nədir

Sual: Hansı qida məhsullarında salmonellalar çoxalır (Çəki: 1)

salatda

vineqretdəqan kolbasalarında

balıq məhsullarında

bütün yuxarıdakılarda

Sual: Salmonellyorlarda bakteroloji tədqiqat üçün material nədir (Çəki: 1)

qida məhsulları 

onurğa beyni mayesi

bəlğəm

torpaq


bütün yuxarıdakılar

Sual: Toksiki mikroorqanizmlərlə hansı patogen bakteriyalar aiddir (Çəki: 1)

Salmonella

escherichia

clostridium

salmonellabütün yuxarıdakılar

Sual: Bac. cereus spor əmələ gətirən mikrob olduğu ücün nəyə davamlıdır (Çəki: 1)

Qızdırılmaya

Qurudulmaya

Xörək duzunun yüksək konsentrasiyasına

Şəkərin yüksək konsentrasiyasına

Bütün yuxarıdakılar

Sual: Qida toksioinfeksiyalarının ötürülmə formaları hansıdır (Çəki: 1)

Qida məhsulları: ət, süd, qənnadı, yumurta

Su

HavaTorpaq

Məişət əşyaları

Sual: Pasterizasiyanın məqsədi: (Çəki: 1)

Xəstəlik törədicilərinin məhvi

Dad keyfiyyətinin yüksəldilməsi

Miqdarın yüksəldilməsi

Kimyəvi tərkibinin yaxşılaşdırılması

Səhv cavab yoxdur

Sual: Süddə xəstəlik törədən mikroorqanizmlərin məhvi məqsədi ilə nədən istifadə 

olunur? (Çəki: 1)

Deratizasiya

Dezinseksiya

Pasterizasiya

Səhv cavab yoxdur

Düz cavab yoxdur

Sual: Pasterizasiya- (Çəki: 1)

Çox yüksək temperaturda tərkibini dəyişən yeyinti məhsullarını qorumaq və 

orada olan mikroorqanizmlərin vegetativ formalarını məhv etmək üçün onların 60-

80°C-də 20-30 dəqiqə qızdırırlmasıdır

Gəmiricilərə qarşı aparılan kompleks tədbirlərdir

Həşəratlara qarşı aparılan kompleks tədbirlərdir

Səhv cavab yoxdur

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Südün əsas keyfiyyət göstəricisi nədir: (Çəki: 1)

Dadı

Rəngi


Onun bakteriyalarla ümumi çirklənmə dərəcəsi

Səhv cavab yoxdur

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Südün antimikrob xassəsinin saxlanıldığı dövr necə adlanır? (Çəki: 1)

mikrobiotanın qarışıq fazası 

bakterisid faza

süd turşusu fazası

səhv cavab yoxdur

düzgün cavab yoxdur

Sual: Bakterisid faza- (Çəki: 1)

Südün antimikrob xassəsinin saxlanıldığı dövrdür

Mezofil mikrofloranın inkişaf fazasıdır

Süd turşusunun toplandığı dövrdür

Səhv cavab yoxdur

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Mezofil mikrofloranın inkişaf fazası necə adlanır? (Çəki: 1)

bakterisid faza

mikrobiotanın qarışıq fazası 

süd turşusu fazası

səhv cavab yoxdur

düzgün cavab yoxdur

Sual: Mikrobiotanın qarışıq fazası- (Çəki: 1)

Südün antimikrob xassəsinin saxlanıldığı dövrdür

Süd turşusunun toplandığı dövrdür

Mezofil mikrofloranın inkişaf fazasıdır

Səhv cavab yoxdur

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Süd turşusunun toplandığı dövr necə adlanır? (Çəki: 1)

bakterisid faza

mikrobiotanın qarışıq fazası

süd turşusu fazası

səhv cavab yoxdur

düzgün cavab yoxdur

Sual: Süd turşusu fazası: (Çəki: 1)

Mezofil mikrofloranın inkişaf fazasıdır

Südün antimikrob xassəsinin saxlanıldığı dövrdür

Süd turşusunun toplandığı dövrdür

Səhv cavab yoxdur

Düzgün cavab yoxdurB

ÖLMƏ

: 1001

Ad

1001Suallardan

3

Maksimal faiz3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Fitoftoroz nədir? (Çəki: 1)

Kartof xəstəliyi

Yumurta qüsuru

Ətin xarab olma növü

Balığın xarab olma növü

Səhv cavab yoxdur

Sual: Fuzarioz nədir? (Çəki: 1)

Yumurta qüsuru

Kartof xəstəliyi

Ətin xarab olma növü

Balığın xarab olma növü

Səhv cavab yoxdur

Sual: Kartofun fomoz xəstəliyinin törədicisi hansıdır? (Çəki: 1)

Botrytis cmerea

Spondilocladium atrovirens.

Erwinia carotovora.

Phoma exigua

Deyilənlərin hamısıB

ÖLMƏ

: 1002

Ad

1002Suallardan

3

Maksimal faiz3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: “Kartof xəstəliyi” nədir? (Çəki: 1)

Çörək xəstəliyi

Yumurta qüsuru

Ət xarab olma növüTərəvəz xəstəliyi

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Çörəyin kiflənməsinə səbəb olan mikroorqanizmlər hansılardır? (Çəki: 1)

Kif göbələkləri

Viruslar

Bakteriyalar

Maya göbələkləri

Düz cavab yoxdur

Sual: Unun kiflənməsinə səbəb olan mikroorqanizmlər hansılardır? (Çəki: 1)

Viruslar


Bakteriyalar

Kif göbələkləri

Maya göbələkləri

Düz cavab yoxdurB

ÖLMƏ

: 1003

Ad

1003Suallardan

5

Maksimal faiz5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Çöræyin içærisinin qızarmasına sæbæb olan mikroorqanizm hansıdır? (Çəki: 1)

Bac. prodigiosum 

Bac. subtilis 

Bac. mesenterijus 

Fusarium 

Candida 


Sual: Süd konservlærindæ «bombac»lara sæbæb hansı mikroorqanizmlærdir? (Çəki: 

1)

Bac. mesenterijus maya göbælæklæri

P.Vulqaris 

Bac. subtilis

Bac. Botulinus

Sual: Çörækdæ kif göbælæklærini hаnsı mühit yаyır? (Çəki: 1)

kаrbohidrаt, аldehid

аldehid, yаğ turşusu


kаrbohidrаt, yаğ turşusu

yаğ turşusu, spirt

аldehid, spirt

Sual: Çöræyin seliklænmæsinæ hаnsı mikroorqаnizmlær sæbæb olur? (Çəki: 1)

Bac.prodigiosum væ Bac.subtilis

Bac.prodigiosum væ Bac.mesentericus

Bac.mesentericus væ Bac.subtilis

Fusarium væ Bac.subtilis

Fusarium væ Bac.mesentericus

Sual: Hаnsı temperаturdа konservlæri sterilizæ olunur? (Çəki: 1)

125-130°S

120-128°S

75-100°S

100-115°S122-128°S

Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 466,88 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə