B axiş Testlər /3458#01#Y14#01Qiyabi/Baxış t est : 3458#01#Y14#01q iyabiYüklə 2,99 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/4
tarix29.05.2017
ölçüsü2,99 Mb.
1   2   3   4

B

ÖLMƏ

: 0801

Ad

0801Suallardan

24

Maksimal faiz24

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %

Sual: Toxuculuq məmulatını xarakterizə edən əsas xassələr hansılardır? (Çəki: 1)hündürlüyü

ağırlığı


dalğalılığı

qıvrımlığı

Sual: Məmulatın mexaniki xassələrinin təyini zamanı hansı xarakteristikalar nəzərə 

alınır? (Çəki: 1)

burulma

əyilmə


dartılma və əyilmə 

sıxılma


əyilmə və sıxılma

Sual: Sapların qalınlığından, toxunma növündən, məmulatın sıxlığından məmulatın 

hansı göstəricisi asılıdır? (Çəki: 1)

parçanın çəkisi

parçanın qalınlığı

parçanın uzunluğu

parçanın sıxlığı

parçanın qiyməti

Sual: Kəsilmiş parçanın uzunluğu standartda nəzərdə tutulandan az olarsa, onda bu 

kəsik necə adlanır? (Çəki: 1)

yararlı hesab olunur

qiymətli hesab olunur

keyfiyyətsiz hesab olunur

çıxdaş hesab olunur

düzgün cavab yoxdur

Sual: “Desorbsiya” termini aşağıdakı hansı prosesə uyğundur? (Çəki: 1)

 lif və sapların səthinin su buxarlarını cəzb etməsi

 lif və sapların su buxarlarını udması

lif və sapların su buxarlarını udması və müəyyən şəraitdə yenidən atmosferə 

qaytarması

lif və sapların su buxarlarını müəyyən şəraitdə atmosferə qaytarması

lif və sapların suyu udmasıSual: Toxuculuq saplarının hiqroskopikliyi hansı xassəyə aiddir? (Çəki: 1)

kimyəvi


fiziki

mexaniki


kimyəvi-mexaniki

həndəsi


Sual: Tikiş məmulatlarının parlaqlığı hansı xassəyə aiddir? (Çəki: 1)

mexaniki


kimyəvi

fiziki


fiziki-kimyəvi

həndəsi 


Sual: Toxuculuq materiallarının ətraf mühitdən su udması onun texnoloji xassələrinə 

təsir edir? (Çəki: 1)

təsir etmir

dəyişdirir

dəyişdirmir 

təsir edir

düzgün cavab yoxdur

Sual: Toxuculuq materiallarının ətraf mühitdən su udması hansı fiziki hadisədir? 

(Çəki: 1)

adsorbsiya

desorbsiya 

desorbsiya-adsorbsiya

sorbsiya

sorbsiya-adsorbsiya

Sual: Adsorbsiya toxuculuq liflərinin ətraf mühitdə hansı fiziki hadisəsinə deyilir? 

(Çəki: 1)

su buxarlarını səthlərinə çəkməsi

su buxarlarını ətraf mühitə qaytarması

su buxarlarının udulması və geri qaytarılması

su buxarlarını qazlarla birlikdə udması 

qazların udulması 

Sual: Materialın kütləsinin onun mütləq quru kütləsinə olan nisbəti ilə nəyi təyin 

edirlər? (Çəki: 1)

rütubəti


burulmanı 

sarınmanı

nəmliyi

 dartılmanıSual: Materialın faktiki nəmliyi, maksimal nəmliyi və suudma kimi göstəricilərionun 

hansı xassələrini xarakterizə edir? (Çəki: 1)

su keçiricilik

hiqroskopiklik

istilik keçiricilik

mexaniki


kimyəvi

Sual: Materialı havanın 100% nisbi nəmliyində və 20 dərəcə C temperaturunda uzun 

müddət saxladıqda qəbul etdiyi nəmlik hansı nəmlik adlanır? (Çəki: 1)

nəmlik


nisbi nəmlik

normal nəmlik

faktiki nəmlik

maksimal nəmlik

Sual: Materialı uzun müddət suda saxladıqda əvvəlki kütləsinə nisbətən suyu çox 

qəbul etməsinə nə deyilir? (Çəki: 1)

hiqroskopiklik

istilik keçiricilik

buxar keçiricilik

düzgün cavab yoxdur

suudma qabiliyyəti

Sual: Materialın nəmliyinin təyin olunmasında onun əsas hansı göstəricisi götürülür? 

(Çəki: 1)

rütubətini

tamamilə quru kütləsini 

 sarınmasını

qırılma yükünü

dartılmasını

Sual: Materiallar digər bərabər olmayan səthələrə toxunduqda nə baş verir? (Çəki: 1)

mexanikləşmə

elektrikləşmə

dielektrikləşmə

kimyəviləşmə 

yüklənm


Sual: Ütüləmə zamanı rəngin yoxlanılması hansı parçalar üçün aparılır? (Çəki: 1)

pambıq


kətan

 kənaf


ipək və yun

neylon

Sual: Ümumi halda hansı rəng növləri əks olunur? (Çəki: 1)

rəngsiz

parlaq


sınan

xromatik və axromatik

əks olunan

Sual: Axromatik rənglər hansı rənglərdir? (Çəki: 1)

narıncı

ağ, boz və qaraqırmızı

sarı 


göy

Sual: Xromatik rənglər hansılardır? (Çəki: 1)

qara


qırmızı, çəhrayı, sarı, yaşıl, göy və bənövşəyi

boz


ağ-qara

Sual: Toxuculuq məmulatlarının rəng xüsusiyyətləri nə ilə ifadə olunur? (Çəki: 1)

spektral analiz

dalğa uzunluğu

qısa dalğalar 

spektral xarakteristika

fokus nöqtəsi

Sual: Xromatik rənglər hansı iki rəngə bölünürlər? (Çəki: 1)

isti

sərin


isti və soyuq

ilıq


soyuq

Sual: Rəngin möhkəmliyi necə təyin olunur? (Çəki: 1)

mexaniki təsirlə

fiziki-mexaniki təsirlə

kimyəvi təsirlə

xarici təsirlə

daxili təsirlə


Sual: Rəng, parlaqlıq və şəffaflıq xarakteristikaları hansı fiziki xassəyə aiddir? (Çəki: 

1)

həndəsikimyəvi

mexaniki


optik

mexaniki-kimyəviB

ÖLMƏ

: 0802

Ad

0802Suallardan

20

Maksimal faiz20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Parçanın qalınlığı hansı cihazla ölçülür? (Çəki: 1)

tərəzi


ampermetr

voltmetr


mikrometr

istilik, nəm ölçən

Sual: Kəsiyin öçüsü standartda nəzərdə tutulandan az olarsa, onda bu kəsik necə 

qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

yüksək qiymətə satılır

qiyməti aşağı salınır

müqavilə ilə satılır

başqa malla dəyişdirilir

qiymətli hesab olunur

Sual: İstehsalatda məmulatın uzunluğu nə ilə ölçülür? (Çəki: 1)

anbar metrəsi

 tərəzi


ampermetr

xüsusi ölçü maşını

voltmetr

Sual: Toxuculuq məmulatının uzunluğu nə ilə ölçülür? (Çəki: 1)

kiloqramla

anbar metrəsi ilə

ampermetrlə

 voltmetrlətərəzi ilə 

Sual: Parçanın qalınlığı hansı göstəriciyə təsir edir? (Çəki: 1)

ağırlığına

sıxlığına

qiymətinə

uzunluğuna

hava keçiricili, istilik keçiriciliyi, draplaşmanın sərtliyinə

Sual: Tikiş məmulatlarının hava keçiriciliyi hansı xassəyə aiddir? (Çəki: 1)

optik

həndəsi


kimyəvi

mexaniki 

fiziki 

Sual: Tikiş məmulatlarının adsorbsiyası hansı xassəyə aiddir? (Çəki: 1)fiziki-mexaniki

mexaniki


fiziki

kimyəvi


həndəsi 

Sual: Tikiş məmulatlarının buxarlanması hansı xassəyə aiddir? (Çəki: 1)

kimyəvi

mexaniki


fiziki

fiziki-mexaniki

 optik 

Sual: Tikiş məmulatlarının kondensasiyası hansı xassəyə aiddir? (Çəki: 1)optik

mexaniki


fiziki

kimyəvi


həndəsi

Sual: Lif və sapların yüksək tempratur şəraitində özlərini aparmasına aşağıdakı hansı 

xrakteristika (Çəki: 1)

istilik buraxma

istilik keçirmə

istiliyə dözümlülük

istilik udma

 istilik


Sual: Liflərin işığın dağıdıcı təsirinə müqaviməti xrakteristikasını xarakterizə edir? 

(Çəki: 1)

işıq və işıqlı havanın təsirindən sərtlik

işıq və işıqlı havanın təsirindən dağılma

işıq və işıqlı havanın təsirinə dözümlülük

işıq və işıqlı havanın təsirindən möhkəmlənmə

işıq və işıqlı havanın təsirinə dayanıqlıq 

Sual: Materialın hiqroskopiklik xassəsinə aşağıdakı hansı xrakteristikalar aiddir? 

(Çəki: 1)

istilik mühafizəliliyi

buxar keçiriciliyi

nəm keçiriciliyi

faktiki nəmliyi, maksimal nəmliyi və suudma

suudma


Sual: Toxuculuq materiallarının böyük nümunələrinin nəmliyinin təyini hansı aparatda 

həyata keçirilir? (Çəki: 1)

quruducu şkafda

quruducu barabanda

quruducu aparatda

istilik nəmölçəndə

quruducu peçdə

Sual: Havanın 65% nəmliyində və 20 dərəcə C temperaturda nəmölçəndəformalaşan 

normal nəmlik materialın hansı xassəsinə aiddir? (Çəki: 1)

mexaniki


fiziki

həndəsi


kimyəvi

fiziki-mexaniki

Sual: Görmə duyğusu vasitəsi ilə qavranılan xassə necə adlanır? (Çəki: 1)

optik


fiziki

mexaniki


kimyəvi

həndəsi


Sual: Optik xassələrə aşağıdakılardan hansılar aiddir? (Çəki: 1)

möhkəmlik

rəng, parlaqlıq, şəffaflıq

sərtlik


dözümlülük

uzun ömürlülük

Sual: Məmulatlarda elektrikləşmə nə zaman baş verir? (Çəki: 1)

materiallar anbarda saxlanıldıqda

digər səthlərə toxunduqda

daşındıqda

yuyulduqda 

islandıqda

Sual: Məmulatların müəyyən şəraitdə öz səthində elektrik yükləri toplamaq 

qabiliyyətinə nə deyilir? (Çəki: 1)

ionlaşma


dielektrikləşmə 

elektrikləşmə

 yüklənmə 

boşalma


Sual: Materialın rənginin qiymətləndirilməsi üçün əsasən nə istifadə olunur? (Çəki: 1)

yaşıl etalon şkalası

qırmızı etalon şkalası

göy etalon şkalası

qara etalon şkalası

etalon şkalası

Sual: Göy etalon şkalası hansı məqsədlə istifadə olunur? (Çəki: 1)

rəngin möhkəmliyinin təyini üçün

rəngin parlaqlığının təyini üçün

rəngin çoxluğunun təyini üçün

rəngin olmamasının təyini üçün

rəngin qatılığının təyini üçünB

ÖLMƏ

: 0803

Ad

0803Suallardan

19

Maksimal faiz19

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Elektrik nəmölçən cihazla materialın neçə % nəmliyini təyin etmək olar? (Çəki: 

1)

0.10.3

0.15

0.2


0.25

Sual: Sorbsiyaya necə hadisə kimi baxmaq olar? (Çəki: 1)

fiziki-mexaniki

çətin fiziki-kimyəvi

mexaniki

kimyəvi


həndəsi 

Sual: Sorbsiya bərk və maye cisimlərin ətraf mühitlə əlaqəsində hansı fiziki 

hadisələrə deyilir? (Çəki: 1)

ətraf mühitə su buxarının qaytarılması

ətraf mühitlə kimyəvi reaksiyaya girmək

ətaf mühitdə gedən fiziki hadisələr

ətraf mühitdən qazların,buxarların və s. udması

ətraf mühitdə qazların buraxılması

Sual: Toxuculuq materiallarının ətraf mühitdən su udması hansı fiziki hadisə adlanır? 

(Çəki: 1)

desorbsiya

adsorbsiya

sorbsiya

desorbsiya-adsorbsiya

 sorbsiya-adsorbsiya

Sual: Materialın 65% normal atmosfer şəraitində və 20 dərəcə C temperaturunda 

saxlandıqda onda formalaşan nəmliyə necə nəmlik deyilir? (Çəki: 1)

yüksək nəmlik

normal nəmlik

aşağı nəmlik

kondision nəmlik

maksimal nəmlik

Sual: Lifin nəmliyinin sürətlə təyin olunması zamanı hansı cihazdan istifadə olunur? 

(Çəki: 1)

dartıcı cihaz 

burucu cihaz

elektrik nəmölçən

elektrik rütubət ölçən

elektrik cərəyanı ölçən

Sual: Materialın normal nəmliyi hansı şəraitdə formalaşır? (Çəki: 1)65% nəmlikdə və 20 dərəcə C temperaturda

60% nəmlikdə və 25 dərəcə C temperaturda

50% nəmlikdə və 18 dərəcə C temperaturda

65% nəmlikdə və 15 dərəcə C temperaturda

40% nəmlikdə və 30 dərəcə C temperaturda

Sual: Toxuculuq materialarının kiçik nümunələrinin nəmliyini hansı aqreqattda həyata 

keçirirlər? (Çəki: 1)

quruducu barabanda

quruducu aparatda

 istilik nəmölçəndə

quruducu şkafda

quruducu qurğuda

Sual: Toxuculuq məmulatının kimyəvi emala məruz edilməsində məqsəd nədir? 

(Çəki: 1)

liflərin istilikdə emalı

liflərin ağardılması

liflərin qurudulması

liflərdən kənar qarışıqların ayrılması

liflərin yağlanması

Sual: Toxuculuq məmulatlarının istilik keçiriciliyi onun hansı xassəsinə aiddir? (Çəki: 

1)

optik 


həndəsi

kimyəvi


fiziki

mexaniki 

Sual: Toxuculuq məmulatlarının boyası onun hansı xassəsinə aiddir? (Çəki: 1)

mexaniki


fiziki

optik 


həndəsi

kimyəvi


Sual: Toxuculuq məmulatlarının işıq və işıqlı havanın təsirinə onun hansı xassəsinə 

aiddir? (Çəki: 1)

fiziki

mexaniki


 kimyəvi

həndəsi


optik

Sual: Materialı uzun müddət suda saxladıqda əvvəlki kütləsinə nisbətən suyu çox 

qəbul etməsi zamanı təyin olunan suudma qabiliyyəti onun hansı xassəsinə aiddir? 

(Çəki: 1)

mexaniki


həndəsi

kimyəvi


fiziki

fiziki-mexaniki

Sual: Toxuculuq məmulatlarının kiçik nümunələrinin nəmliyininin quruducu şkafda 

təyin olunması onun hansı xassəsinə aiddir? (Çəki: 1)

kimyəvi

mexaniki


həndəsi

fiziki


fiziki-mexaniki

Sual: Qırmızı rəngin dalğa uzunluğu neçə mkm-dir? (Çəki: 1)

0,50-0,62

0,62-0,76 

0,76-0,88

0,88-0,97

0,97-1,02

Sual: Ümumi halda neçə növ rəng əks olunur? (Çəki: 1)

1

2

34

5

Sual: Rəngin möhkəmliyi hansı şkala ilə qiymətləndirilir? (Çəki: 1)3 ballı

5 ballı


8 ballı

10 ballı


15 ballı

Sual: Soda və sabunlu məhlulda qaynadılması zamanı rəngin möhkəmliyi hansı 

parçalar üçün yoxlanılır? (Çəki: 1)

ipək


pambıq

yun


kətan

kənaf

Sual: İlkin rəngin dəyişməsini, ağ materialın rənglənmə dərəcəsini və başqa lifli ağ 

materialın rənglənmə dərəcəsini neçə balla qiymətləndirilməsi necə yazılır? (Çəki: 1)

B

ÖLMƏ

: 0901

Ad

0901Suallardan

15

Maksimal faiz15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Parçalarda dəliklərin və kəsiklərin əmələ gəlməsi aşağıdakı hansı səbəbdən nə 

əmələ gəlir? (Çəki: 1)

dəzgah dayandıqda

alətlə düzgün rəftar olunmadıqda

dəzgah işləmədikdə

əriş qırıldıqda

arğac qırıldıqda

Sual: Trikotaj polotnolarının ilmələmə prosesinin pozulması zamanı hansı qüsur 

formalaşır? (Çəki: 1)

ilmələrin çevrilməsi

ilmələrin kəsişəsi

ilmələrin tökülməsi

ilmələrin iynədə yığılması

ilmələrin qırılması

Sual: Trikotaj polotnosunun sütunlarının kəsişməsi hansı səbəbdən yaranır? (Çəki: 1)

polotnonun təmiz yuyulmasıpolotnonun düzgün toxumaması

polotnonun ilmələrinin sökülməsi

polotnonun tamamlama prosesində eyni taramlığa tutulması

polotnonun ilməsiz toxunması

Sual: Trikotaj polotnolarının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi əsasən hansı göstəriciyə 

görə aparılır? (Çəki: 1)

polotnonun uzunluğuna görə

polotnonun ağırlığına görə

xarici görünüşünün qüsurlarına görə

polotnonun qalınlığına görə 

polotnonun nazikliyinə görə

Sual: Trikotaj polotnosunda qüsurların yaranması aşağıdakı hansı səbəblərdən 

yaranır? (Çəki: 1)

ipliyin keyfiyyətindən, maşının nasazlığından və işçilərin məsuliyyətsizliyindən

ipliyin keyfiyyətindən

daşınmanın qüsurlarından

saxlanmanın qüsurlarından

qəbulun qüsurlarından

Sual: Polotnonun sütunları yaxud cərgələri üzrə böyük sahədə əmələ gələn qüsur 

necə adlanır? (Çəki: 1)

ağırlaşma

qalınlaşma və nazikləşmə

nazikləşmə

ilmələrin qarışması

ilmələrin sökülməsi

Sual: Trikotaj polotnlarında zolaq qüsuru hansı halda əmələ gəlir? (Çəki: 1)

polotnoda kiçik sahələr üzrə ilmələrin qalınlaşması və nazikləşməsi

ilmələrin çözələnməsi

ilmələrin qaçması

ilmələrin sökülməsi

polotnonun ağırlaşması

Sual: Trikotaj polotnosunda kiçik sahələr üzrə ilmələrin qalınlaşması və nazikləşməsi 

səbəbindən nə əmələ gəlir? (Çəki: 1)

nazikləşmə

qalınlaşma

zolaqlar


ağırlaşma

sökülmə


Sual: Trikotaj polotnosunda kiçik sahələr üzrə ilmələrin qalınlaşması və nazikləşmə 

qüsuru onun hansı elementində formalaşır? (Çəki: 1)

 səthində

ilmələrində

sapında

sütunlarda yaxud cərgələrdədüzgün cavab yoxdur

Sual: Parçaların xarici görünüşünün qüsurları hansı hallarda əmələ gəlir? (Çəki: 1)

daşınması zamanı

tamamləma prosesi zamanı

saxlanması zamanı

alınmasının müxtəlif mərhələlərində və tamamləma prosesində

qəbulu zamanı

Sual: Pambıq xammalının qüsurlarına hansılar aiddir? (Çəki: 1)

uzun liflər

qısa liflər

rəngli liflər

yetişməmiş liflər, lifdəki çiyid qabıqları

topa liflər

Sual: Yun lifinin qüsurlarına aiddir? (Çəki: 1)

uzun liflər

qısa liflər

rəngli liflər

ölü lif, zibilliyi

topa liflər

Sual: Sap və ipliklərin qüsurlarına aşağıdakılar aiddir? (Çəki: 1)

sarınmada qüsurlar

daşınmada qüsurlar

saxlanmada qüsurlar

böyük və qısa uzunluqda qalınlaşma yaxud nazikləşmə

qəbulda qüsurlar

Sual: Məmulatın növünün qiymətləndirilməsində aşağıdakı hansı göstəricilər nəzərə 

alınır? (Çəki: 1)

rəngin parlaqlığının çatışmamazlığı

rəngin sərtliyinin çatışmamazlığı

rəngin dözümlülüyünün çatışmamazlığı

rəngin möhkəmliyinin çatışmamazlığı

rəngin çatışmamazlığıSual: Toxuculuq məmulatının xarici görünüşünün qüsurları onlara necə təsir edir? 

(Çəki: 1)

xarici görünüşünə təsir edir

xarici görünüşünə təsir etmir

xarici görünüşünü pisləşdirir

xarici görünüşünün keyfiyyətini yüksəldir

xarici görünüşünün keyfiyyətini aşağı salır

B

ÖLMƏ

: 0902

Ad

0902Suallardan

13

Maksimal faiz13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Parçaların növləşdirilməsində bal sistemi ilə qiymətləndirilmə hansı göstəricilərə 

əsasən aparılır? (Çəki: 1)

parçaların həndəsi xassə göstəriciləri

parçaların fiziki xassə göstəriciləri

parçaların lif tərkibinə görə

parçaların fiziki-mexaniki və xarici görünüşünə görə 

parçaların rənginin davamlılığına və qalınlığına görə

Sual: Toxuculuq məmulatlarının həcmi doldurulması hansı göstəricilərə aiddir? (Çəki: 

1)

keyfiyyət göstəricisinəestetik göstəricisinə

quruluş göstəricisinə

baza göstəricisinə

kompleks göstəricisinə

Sual: Toxuculuq məmulatlarının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi və növünün təyin 

olunması zamanı onun hansı göstəriciləri nəzərə alınır? (Çəki: 1)

məmulatın parlaqlığı

məmulatın istehsal qüsurları

məmulata xammaldan keçən qüsurlar

əyirici istehsalının qüsurları

xarici görünüşünün qüsurları

Sual: Məmulatın xarici görünüşünü pisləşdirən qüsurlar onların keyfiyyətinə necə təsir 

edir? (Çəki: 1)

məmulatın xassəsinə təsir etmir

məmulatın xassəsini pisləşdirir


məmulatın xassəsinə təsir edir

məmulatın strukturunu pisləşdirir

məmulatın struktur göstəricilərini pisləşdirir

Sual: Məmulatın növünün qiymətləndirilməsində istifadə olunan ümümi cərimə balı 

hansı göstəricilərin cəmidir? (Çəki: 1)

istehsaldan keçən qüsurların balından

xammaldan keçən qüsurların balından

xarici qüsurların və fiziki-mexaniki xassələrin balından

əyiricilikdən keçən qüsurların balınndan

kənar qarışıqların balından

Sual: Trikotaj polotnosunun bir neçə növünün qiymətləndirilməsi zamanı onun hansı 

göstəriciləri nəzərə alınır? (Çəki: 1)

ümümi cərimə balı üzrə

xarici qüsurların və fiziki-mexaniki xassələrin balları

xarici qüsurların balları

fiziki-mexaniki göstəricilərin balları

fiziki-kimyəvi göstəricilərin balları

Sual: Parçalarda formalaşan qüsurlar hansı səbəblərdən yaranır? (Çəki: 1)

saxlanmanın təşkilindən

hazırlıq şöbəsində maşınların toxucu dəzgahının nasazlığından

daşınmanın təşkilindən

qəbulun təşkilindən

düzgün cavab yoxdur

Sual: Fiziki-mexaniki xassəsinə parçaların normaya uyğunluğunun qiymətləndiril-məsi 

üçün standartda hansı parametrlər əsas götürülür? (Çəki: 1)

parçanın eni, sıxlığı, qırılma yükü, qırılma zamanı uzanma

uzunluğu

qalınlığı

çəkisi

həcmi doldurmasıSual: Parçanın keyfiyyət göstəricilərindən meyllənmə standartının göstəricilərindən 

çox olarsa o zaman həmin məhsul nə hesab olunur? (Çəki: 1)

yüksək keyfiyyətli

zay


orta keyfiyyətli

aşağı keyfiyyətli

düzgün cavab yoxdu

Sual: Pambıq, yun, ipək parçaların boyasının möhkəmliyinə görə normaya uyğunluğu 

standartlara görə hansılara bölünür? (Çəki: 1)


tutqun boya

adi, möhkəm və xüsusi möhkəm boya 

açıq boya

boyasız


qarışıq

Sual: Kətan parçalar boyasının möhkəmliyinə görə normaya uyğunluğu standart 

göstəricilərinin tələblərinə görə hansılara bölünür? (Çəki: 1)

tutqun boya

açıq boya

boyasız


möhkəm və xüsusi möhkəm boya 

qarışıq


Sual: Pambıq, yun, ipək parçaların boyasının möhkəmliyinə görə normaya uyğunluğu 

standartlara görə hansılara bölünür? (Çəki: 1)

adi, möhkəm və xüsusi möhkəm boya 

tutqun boya

açıq boya

boyasız


qarışıq

Sual: Kətan parçalar boyasının möhkəmliyinə görə normaya uyğunluğu standart 

göstəricilərinin tələblərinə görə hansılara bölünür? (Çəki: 1)

möhkəm və xüsusi möhkəm boya 

tutqun boya

açıq boya 

 boyasız

qarışıq


B

ÖLMƏ

: 0903

Ad

0903Suallardan

15

Maksimal faiz15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Məmulatın növünün qiymətləndirilməsində hansı həddə görə aparılır? (Çəki: 1)

xarici görünüşünün qüsurlarına görə

xammaldan keçən qüsurlara görə

ümümi cərimə balı üzrə

istehsaldan keçən qüsurlara görə

əyiricilikdən keçən qüsurlara görəSual: Pambıq parçaların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi neçə balla aparılır? (Çəki: 1)

8

910

11

05Sual: Kətan parçaların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi neçə balla aparılır? (Çəki: 1)

05 yaxud 22

05 yaxud 23

14 yaxud 24

11 yaxud 21

15 yaxud 25

Sual: Yun parçaların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi neçə balla aparılır? (Çəki: 1)

9-18


11-09

05-30


16-31 

18-35


Sual: İpək parçaların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi neçə balla aparılır? (Çəki: 1)

8, 19 yaxud 09

11, 21 yaxud 31

13,23 yaxud 33

15,25 yaxud 35

17,27 yaxud 37

Sual: Kətan parçalar boyasının normaya uyğunluğu standart göstəricilərinin 

tələblərinə görə neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)

1

2

34

5

Sual: Boyanın möhkəmliyinə görə pambıq, yun, ipək parçaların normaya uyğunluğu standartlara görə neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)

1

23

4

5Sual: (Çəki: 1)

1.25


1.32

1.35


1.56

1.95


Sual: 10-20 qram yunun hansı liflərinin qırılma yüküdür ? (Çəki: 1)

yarım nazik 

nazik

 cоd 


yarım cоd 

sərt 


Sual: 4-10 qram yunun hansı liflərinin qırılma yüküdür ? (Çəki: 1)

yarım nazik 

nazik 

cоd 


yarım cоd 

sərt


Sual: Çırpılma və didilmə prоsеsi ilkin еmalın nеçənci əməliyyatıdır ? (Çəki: 1)

23

 4

5Sual: Havanın 100% nəmliyində yun lifi nеçə faiz nəmliк götürür? (Çəki: 1)

10-15


20-25

30-35


40-45

50-55


Sual: Ilkin еmal zamanı əsasən hansı məhlulun yuna təsiri оlmur ? (Çəki: 1)

 sоyuq suyun 

mеtalın 

qələvinin 

 turşunun 

sirkənin Sual: Karbоn, hidrоgеn, оksigеn, azоt və kükürd hansı zülalın tərkibidir ? (Çəki: 1)

kеratin 


fibrоin 

 kоzеin 


хlоrin 

nеylоn


Sual: Rəng vеrici maddə yun lifinin harasında yеrləşir ? (Çəki: 1)

 üstündə 

qabığın altında 

içində 


özəyində 

kökündə 

Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 2,99 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə