B yeva sayali məMMƏdar f oYüklə 0,54 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/5
tarix09.12.2016
ölçüsü0,54 Mb.
  1   2   3   4   5

 

AZЯRBAYCAN RESPUBLИKASI TЯHSИL NAZИRLИYИ AZЯRBAYCAN DÖVLЯT ИQTИSAD UNИVERSИTETИ 

 

  

«MAGИSTRАТУРА  MЯRKЯZИ» 

 

 

NƏB YEVA SAYALI MƏMMƏDAR F oğlu 

 

 

 

«KIMYƏV  MƏHSULLARIN EKSPERT ZASININ APARILMASI QAYDASI VƏ ONUN TƏKM LLƏŞD R LMƏS » mövzusunda 

 

  

MAGИSTR      DИSSERTASИYASI 

 

 

  Иstiqamяtin шifri vя adы   

 

      060401Dünya iqtisadiyyatı   Иxtisasыn шifri vя adы     

 

               Gömrük iş  Elmi rяhbяr 

 

                          Magistr proqramыnыn rяhbяri 

 (A.S.A., elmi dяrяcя vя elmi ad)                  (A.S.A., elmi dяrяcя vя elmi ad) 

  i.e.n.N. .Muradov                                      и.е.н.М.М.Асланова               

 

   Kafedra mцdiri_____________ проф.А.Ш.Шякярялийев________________  

                                           (A.S.A., elmi dяrяcя вя elmi ad) 

 

 

  

 

BAKI  - 2015  

 

МЦНДЯРИЖАТ   

Giriş 

 

Ы ФЯСИЛ. Ekspertizanın aparılmasının metodoloji əsasları 

1.1. Eкспертизанын aparılmasının məqsəd və vəzifələri 

1.2. Ekspertizanın təsnifatı və əsas prinsipləri

 

1.3 Gömrük ekspertizasının əsasını təşkil edən hüquqi aktlar.  

Ы

I  ФЯСИЛ

.

Kimyəvi  məhsulların  ekspertizasının  təşkili  və  aparılma qaydaları 

2.1  stehlak mallarının ekspertizasının metodları

 

2.2 Neft və neft məhsullarının ekspertizası 

 

III FƏS L. Azərbaycan Respublikası DGK sistemində ekspertiza fəaliyyətinin təşkili və onun təkmilləşdirilməsi 

 

3.1    Azərbaycan  Respublikası  DGK  sistemində  ekspertizanın  təşkili.Mərkəzi  laboratoriyanın  iş 

prinsipi 

3.2  Мяркязи  вя  йерли  эюмрцк  лабораторийаларында  эюмрцк  експертизасынын 

тяшкилинин тякмилляшдирилмяси истигамятляри 

 

Nəticə və təkliflə 

Ядябиййат сийащысы 

 

 

  

 

 

 

 G   R   Ş 

Мювзунун 

актуаллыьы: 

Azərbaycanın 

xarici 


dövlətlərlə 

ikitərəfli 

münasibətlərinin  inkişafında  idxal-ixrac  əməliyyatları  mühüm  rol  oynayır.  Bu 

ölkələrarası münasibətlərin iqtisadi əlaqələrin genişlənməsində mühüm rol oynayır. 

Ölkədə  inkişafın  davamlılığının  təmin  edilməsi  məqsədilə  iqtisadiyyatın 

ş

axələndirilməsi,  qeyri-neft  sektorunun  və  özəl  sektorun  inkişafı,  sosial  siyasətin ə

sas  prioritetləridir.  Azərbaycan  Respublikasının  iqtisadi  dirçəlişi  ölkə  mallarının 

yüksək  keyfiyyətli  və  təhlükəsizliyini,  onlar  rəqabət  qabiliyyətliyini,  daxili  və 

dünya  bazarında  istehlakçıların  hüquqlarının  müdafiəsini  təmin  edən  şərait 

olmadan  mümkün  deyildir.  Ümumiyyətlə,  keyfiyyət    islahatların,  yeni  bazar 

iqtisadiyyatına keçidin strategiyası olmalı, struktur dəyişikliyi, sərmayə qoyuluşu, 

sərmayelərin  cəlb  olunması,  sabitlik,  özəlləşdirmə,  gəlirlilik  və  s.-dən  yüksəkdə 

durmalıdır. 

Qeyd  etmək  lazımdır  ki,  keyfiyyət  böyük  miqdarda  yeni  sərmayələr  tələb 

etmir və sərmayələr keyfiyyətə təminat olmadan itirilmiş pullardir. 

Keyfiyyət elmi-texniki tərəqqinin obyektiv nəticəsi olduğundan, elmi-texniki 

tərəqqinin  inkişafı  ilə  əlaqədar  olaraq  onu  nəzəri  baxımdan  istənilən  qədər 

yüksəltmək,  yaxşılaşdırmaq  olar.  Malların  keyfiyyəti,  yararlıq  xassələrinin 

məcmusu onların istismarı və istehlakı zamanı özünü büruzə verir, yəni ehtiyatların 

istifadə prosesində itkisi və malların tam sərfi zamanında, bir sözlə, işləmə, istehsal 

prosesi, istifadə və istehlak anlarında bu xarakteristikalar aşkar olunur. 

Qeyd  etmək  lazımdır  ki,  mallara  olan  tələblərin  xüsusiyyətləri  də  mühüm 

ə

həmiyyət kəsb edir və müəyyən müddət ərzində onların təyinatı üzrə istifadəsinə təminat verir. Bu isə əhalinin maddi və mədəni səviyyəsindən asılı olaraq müxtəlif 

dövrlər üçün müxtəlif dərəcə və xarakter tələbatından asılıdır. Beləliklə də malların 

tələbat  səviyyəsi  və  keyfiyyəti  arasında  müəyyən  disproporsiya  var  ki,  o  da 

fasiləsiz olaraq artır və yeniləşir. Bu baxımdan mallara cari, perspektiv, ümumi və 

spesifik  tələblər  var  ki,  bu  da  gömrük  ekspertizasının  qarşısında  duran  əsas 

məsələlərdəndir.  

Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцстягил инкишаф едян республикамызын хариcи игтисади ялагяляри эцндян-эцня эенишлянмякдядир. Республика дахилиндя игтисади 

ислащатлар кечирилдийи бир дюврдя обйектив сябябляр цзцндян истещлак малларынын 

истещсалы  мцвяггяти  олараг  азалмышдыр.  Мящз  бу  сябядян    дя  республика 

ящалисинин  истещлак  малларына  олан  тяляби  хариcи  юлкялярдян  дахил  олан  маллар 

щесабына  юдянилир.  Апарылан  тядгигатлар  эюстярир  ки,  сон  дюврлярдя  истещлак 

базарында сахталашдырылмыш, щяйат цчцн тящлцкяли вя кейфиййятсиз малларын щяъми 

эетдикcя артыр. Сон вахтлар  истещлакчылары  вя  истещлак  базарыны беля кейфиййятсиз 

маллардан мцщафизя етмяк бюйцк бир проблемя чеврилмишдир. Щазырда истещлак 

базарында  сатылан  эейим  вя  айаггабы  малларынын  щяъминин  40%-и,  ятриййат, 

косметик вя синтетик йуйуъу васитяляринин 50%-и, балыг вя ят консервляринин 35%-

и,  кяря  йаьы  вя  мааргаринин  40-  45%-и,  спиртли  ичкилярин  60%-и,  демяк  олар  ки, 

сахталашдырылыр. Истещлак базарыны кейфиййятсиз маллардан горумаг цчцн дювлят 

вя иътимаи тяшкилатларынын сяйлярини бирляшдирмяк олдугcа ваъибдир. 

Бу проблемин щяллиндя истещлак малларынын кейфиййятинин тяйин едилмясиндя 

йцксяк  сяриштяли  олан  мцтяхясислярин  йетишдирилмяси,  щабеля  йцксяк  шяраитли 

истещлакчыларын малларын кейфиййятинин тяйини сащясиндя маарифляндирилмяси нязяри 

вя  тяcрцби  cящятдян  республиканын  игтисадиййатына  бюйцк  сямяря  веря  билян 

тядбирлярдян сайыла биляр.  

Республикайа  дахил  олан  малларын  кейфиййятинин  йцксяк  сяриштяли 

мцтяхясисляр  тяряфиндян  експертиза  ямялиййатындан  кечирилмяси  щям  дя  стратежи 

ящямиййятя  малик  олан вязифялярдян  сайылыр.  Бу вязифянин  йериня  йетирилмясиндя 

gömrük ekspertizası ilə məşğul olan мцтяхясисляр фяал иштирак етмялидирляр. 

Ümumiyyətlə,  gömrük  ekspertizası  gömrük  nəzarətinin  bir  həlqəsi  kimi 

Respublikanın iqtisadi mənafeyinin və təhlükəsizliyinin qorunması, qaçaqmalçılıq 

və  gömrük  işi  sahəsində  digər  hüquqpozma  hallarının  aşkar  edilməsi,  qarşısının 

alınması,  profilaktikası  və    aradan  qaldırılması,  qaçaqmalçıliq  kanallarının  ləğvi,  

daxili  istehsalçıların  iqtisadi  mənafelərinin  müdafiəsi,  istehlakçılarının hüquqlarının qurunması və s. məsələlərin həllində rolu əvəz olunmazdır. 

Ишин  мягсяд  вя  вязифяляри:    Щазырда  республикамызын  истещлак  базарында 

азад  рягабят  мцщити  йарадылмышдыр.  Беля  мцщитдя  йалныз  ящали  тялябиня  cаваб 

верян  йцксяк  кейфиййятли  рягабят  габилиййятиня  малик  малларын  сатышы  щяйата 

кечириля  биляр.  Буну  баша  дцшян  йерли  истещсалчылар  малларын  рягабят 

габилиййятинин  артырылмасынын  йеэаня  ролуну  кейфиййятин  йцксялдилмясиндя 

эюрцрляр. Истещсал малларынын кейфиййятинин обйектив вя дягиг тяйин едилмяси ися 

билаваситя  експертлярин  ясас  вязифясидир.  Мящз  бу  вязифялярин  йериня  йетирилмяси 

йцксяк  сяриштяли  експерт  мцтяхясисляринин  щазырланмасыны  бир  нюв  ян  актуал 

проблеминя чевирир.  

Диссертасийа ишиндя ашаьыдакы вязифяляр мцяййянляшдирилир: 

  Експертизанын структуруна дахил олан елементлярин ашкар едилмяси;   експерт фяалиййятинин тяснифаты; 

  gömrük  експертизасынын  тясдиг  едилмяси  сащясинин  тяйини,  онун апарылмасы принсипи вя ясаслары; 

  експертизанын  фяргли  cящятляринин  цзя  чыхарылмасы,  онун  башга  нюв гиймятляндирмя фяалиййятляриндян фяргляндирилмяси; 

  експертлярин щцгуг вя вязифяляринин тяйин едилмяси, кейфиййятин тямин олунмасында онларын ролу; 

  kimyəvi məhsulların  експертиза субйектляринин тяшкилат структурунун юйрянилмяси; 

  експертиза кечирилмяси цзря метод вя васитяляря йийялянмяк;   kimyəvi məhsulların експертизасынын апарылмасынын тяшкил едилмясинин 

юйрянилмяси; 

  малларын експерт 

гиймятляндирилмясинин 

сянядляшдирилмяси 

тяcрцбясинин мянимсянилмяси.  

Gömrük  експертизасынын  мягсяди  –  ямтяянин  ясас  характеристикаларынын мигдаръа вя ардыcыл гиймятляндирилмясинин, еляъя дя онлара тясир едян просеслярин 

гиймятляндирилмясинин  апарылмасындан  ибарятдир,  лакин  бу  чох  вахт  билаваситя 

юлчцйя уйьун эялмядийиня эюря пешякар експертлярин мцщазиряляриня ясасланыр. 

Эюстярилян  мягсядя    наил  олмаг  цчцн  ашаьыдакы  вязифяляри  щялл  етмяк 

ваъибдир: 

  експертизанын  конкрет  мягсядини  нязяря  алараг  чешид  вя  кейфиййят эюстяриcилярин, еляcя дя хассяляри дцзэцн сечмяк; 

  эюстяриъилярин  щягиги  гиймятининт  мцяййян  едилмиш  тялябляря уйьунлуьуну ашкар етмяк; 

  кейфиййят  эюстяриcиляринин  нязярдя  тутулмуш  гиймятини  вя  йа  чяки ямсалыны тяйин етмяк; 

  ямтяянин  кямиййятcя  юлчцлмяси  вя  файдалылыг  характеристикасыны мцяййянляшдирмяк; 

  нятиcя вя ряй тяртиб етмяк цчцн алынмыш мямулатлары тящлил етмяк вя гиймятляндирмяк.  

Kimyəvi  məhsulların  gömrük  ekspertizası  malın  mənşə  ölkasinin  təyini, 

malın  gömrük  dəyərinin  təyini,  malların  eyniləşdirilməsini,  malların  tərkibinin, 

fiziki  və  kimyəvi  strukturunun  təyini,  malların  çeşidi,  sortu  və  növünün  təyini, 

malların  narkotik,  güclü  təsirə  malik  zəhərli,  zəhərləyici  maddələr  qrupuna 

mənsubiyyətinin  təyini,  malların  ekoloji  və  istismar  təhlükəsizliyini  təyini, 

malların  Azərbaycan  Respublikasının  və  xarici  ölkə  xalqlarının  bədii,  tarixi  və 

arxeoloji  varidatina  mənsubiyyətinin  təyini  və  s.  məsələlərin  müəyyən  olunması 

üçün aparılır. 

Hazırki şəraitdə kimyəvi məhsulların idxal-ixracı xeyli inkişaf etmişdir. Belə 

ki,  resrespublikamızın  Avropa  ittifaqı  ölkələri,  ABŞ,  MDB,  Türkiyə,  ran  və  s. 

ölkələrlə  ticarət  əlaqələri  ildən-ilə  genişlənir.  Bu  baxımdan  kimyəvi  məhsulların 

ekspertizasının düzgün təşkili müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. 


 

Bu səbəbdən диссертасийа ишинин  tədqiqat obyekti seçilməsi təsadüfü deyildir. Ишин нязяри методолоъи ясаслары: 

ş

də    gömrük  ekspertizasının  ümumi  nəzəri-metodoloji  əsasları  tədqiq edilir.Belə  ki,  bu  sahədə  alimlərin  fikirləri,  normativ  hüquqi  sənədlər  araşdırılır. 

Burada gömrük ekspertizasının anlayışı, mahiyyəti, növləri, onun həyata keçirilmə 

mərhələləri  ,  həmçinin  gömrük  ekspertizasının  həyata  keçirilməsində  istifadə 

olunan texniki vasitələr və metodlardan  geniş şəkildə bəhs edilmişdir. 

Ишин елми йенилийи: 

- kimyəvi məhsulların gömrük ekspertizasının səmərəli təşkilinin Azərbaycan 

iqtisadiyyatının inkişafında oynadığı rolу мцяййян етмяк;  

-  kimyəvi  məhsulların    gömrük  ekspertizasının  təşkilatı  strukturu  və 

qanunvericilik bazasıнын тякмилляшдирилмяси истигамятлярини мцяййянляшдирмяк;  

-  kimyəvi  məhsulların    ekspertizanın  səmərəli  təşkilinin  Azərbaycanın 

iqtisadiyyatının  inkişafına  təsiriни  тящлил  етмяк.Xüsusi  olaraq  neft-kimya 

məhsullarının ekspertizası. 

-      эяляжякдя  kimyəvi  məhsulların  ekspertizasının  aparılmasının  

тякмилляшдирилмяси цчцн елми тяклифляр вермяк; 

kimyəvi 


məhsulların 

 

gömrük ekspertizasının 

təşkilinin 

təkmilləşdirilməsində  beynəlxalq  təcrübənin    və  mərkəzi,  habelə  yerli  gömrük 

laboratoriyalarının 

fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsinin 

ə

həmiyyətinи мцяййянляшдирмяк. 

Dissertasiya иши эириш, цч фясил, нятижя вя istifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısından 

ибарятдир. 

 

  

 

 

 

 

 

10 


Ы ФЯСИЛ. Ekspertizanın aparılmasının metodoloji əsasları 

1.1. Eкспертизанын aparılmasının məqsəd və vəzifələri  

«Експертиза» франсызжа – ехпертисе, латынжа – еспертус сюзцндян олуб, щяр 

щансы  бир  мясялянин  щялли  цчцн  хцсуси  билик  тяляб  едян  вя  ясасландырылмыш 

нятижяйя эялян тядгигат демякдир. 

Тятбиги  сащяляриндян  асылы  олараг  експертиза  груплары:  ямтяя  –  мал, 

технолоъи,  мящкямя,  щцгуги,  тибби,  ямяк,  мцщасибат  (аудитор),  еколоъи  вя  с. 

сащялярдя  фяалиййят  эюстярирляр.  Пешякар  фяалиййятин  нювц  кими  експертиза  халг 

тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляриндя эениш тятбиг едилир. 

Експертиза  апарылмасы  практикасынын  тарихини  чох  гядимлярдя  ахтарыб 

тапмаг  олар.  Експертизанын  методолоъи  ясаслары  ися  анжаг  ХХ  ясрин  икинжи 

йарысындан инкишаф етмяйя башламышдыр.  

Бу  ясаслары  билмядян  мцасир  сявиййядя  експертиза  апармаг  мцмкцн 

дейилдир. Бунун цчцн тядрис фяннинин вя пешякар фяалиййятин предметини, мягсяд 

вя вязифялярини, гурулушуну мцяййян етмяк чох важибдир. 

Мцстягил тядрис фянни кими бу сащяйя пешякар биликлярин йюнялдилмяси ХХ 

ясрин  90-жы  илляриндян  башламышдыр.  Бу  да  базар  игтисадиййатынын  инкишафы  вя 

бунунла  ялагядар  коммерсийа  фяалиййятинин  обйекти  ямтяянин  даща  дярин 

юйрянилмяси  зяруриййятиндян  иряли  эялир.  Бундан  яввял  истенлак  малларынын 

експертизасы  щаггында  информасийа  айры  –  айры  мящсулларын  цзви  сурятдя 

ямтяяшцнаслыг  характеристикасына  дахил  едилирди  вя  айры-айры  мал  групларына  вя 

ямтяяшцнаслыьын хцсуси бюлмяляри арасында пайлашдырылырды. 

Истещлак  маллары  базарында  рягабят  мцщитинин  йарадылмасы,  илк  нювбядя, 

кейфиййятин йцксялдилмяси щесабына онларын рягабят габилиййятинин артырылмасыны 

юн плана чякирди. Буна эюря дя, йцксяк пешякарларын – ямтяяшцнас експертлярин 

щазырланмасы зяруряти мейдана чыхды. Беля тякмилляшмя йолларындан бири дя йени 

«Истенлак малларынын експертизасы» тядрис планы ишляниб щазырланмышдыр ки, бурада 

истещлак  маларынын  експертизасы  сащясиндя  ясас  нязяри  мцддяалар  системляш-

дирилмиш вя цмумиляшдирилмишдир.  

11 


Тядрис  фяннинин  мязмуну,  структуру  онун  ясас  мягсядиля  тяйин  едилир  вя 

истянилян  пешякар  фяалиййятя  мяхсус  важиб  елементлярин  юйрянилмяси  цзяриндя 

гурулур.  

Gömrük  експертизасынын  структуру  систематик  олараг  ашаьыдаки  шякилдя 

эюстярилмишдир. 

 

  

 

  

 

  

 

  

Шякил 1. Gömrük експертизасынын стуруктуру. 

 

Gömrük експертизасынын ясас мягсяди истещлакчылары кейфиййятсиз маллардан горумаг мягсядини дашыйыр. 

Gömrük  експертизасы  сяриштяли  експерт  тяряфиндян  малын  ясас  хассяляринин 

гиймятляндирилмяси,  еляжя  дя  сон  нятижя  олан  ямтяя  дювриййяси  просесиндя 

гярарларын гябулу цчцн мцстягил ясасландырылмыш нятижялярин верилмясидир.  

Експертиза  апарыларкян  ямтяянин хассяляринин  ясасыны  тяшкил едян  щяр  шей: 

чешид, кейфиййят, дяйяр вя йа онларын анжаг бир щиссяси гиймятляндирилир. 

Експерт  гиймяти  –  истещлак  малларынын  вя  йа  обйектлярин  комплекс  вя 

ващид  характеристикаларынын  сечилмяси,  онларын  щягиги  мащиййятинин  мцяййян 

едилмяси, верилян тялябляря уйьунлуьунун експерт тяряфиндян тясдиглянмяси цчцн 

апарылан ямялиййатларын мяжмусудур.  

Gömrük 

експертизасы (Ям.Е.) Мягшяд вя 

вязифяляр 

 

Принсипляр 

Обйектляр 

 

База 


 

Вясаитляр 

 

 

Тяснифат 

 

Субйектляр  

 

Методлар  

 

Ям.Е.тяшкили  

Сон нятижя – експертиза акты 

 


 

12 


Експерт  гиймятляндирмя  заманы  ямтяя  характеристикасына  вя  йа  башга 

обйектляря  гойулан  тялябляр  анжаг  норматив  сянядлярля  дейил,  щям  дя  експерт 

тяряфиндян мцяййяян едиля биляр.  

Бу  щалда  ямтяя  мялуматы  дедикдя  маркаланмада  эюстярилмиш  малы 

мцшайият  едян  сянядлярдя  вя  йа  башга  информасийа  мянбяляриндя  (норматив, 

техники  сянядлярдя,  елми,  тядрис  мялумат  ядябиййатында  вя  с.)  эюстярилян  мя-

луматлар нязярдя тутулур. Ямтяя щаггында даща ятрафлы информасийа, айры – айры 

мал групларындан бящс едян ямтяяшцнаслыг дярсликляриндя юйрянилир.  

Експерт  фяалиййятиндя  бахылмасы  важиб  олан  диэяр  терминлярин  мащиййяти 

тядрис фяннинин айры-айры бюлмяляриндяки шякиллярдя изащ едилир.  

Онун юйрянилмя методикасы пешякар фяалиййятин гаршыйа гойдуьу мягсяд 

вя  вязифялярин  дягиг  тяйин  олунмасыны  тяляб  едир  ки,  бу  да  тящсилин  конкрет 

нятижяси олмалыдыр. «Експертизанын нязяри ясаслары» фяннинин юйрянилмяси мягсяди 

експертин пешякар фяяалиййяти цчцн важиб олан нязяри биликлярин, практики бажарыьын вя 

маллара гиймят вермяк вярдишляринин газанылмасыдыр.  

Фяннин вязифяляри ашаьыдакылардыр: 

 експертизанын структуруна дахил олан елементлярин ашкар едилмяси;  експерт фяалиййятинин тяснифаты; 

 ямтяя  експертизасынын  тясдиг  едилмяси  сащясинин  тяйини,  онун  апарылмасы принсипи вя ясаслары; 

 експертизанын  фяргли  жящятляринин  цзя  чыхарылмасы,  онун  башга  нюв  гий-мятляндирмя фяалиййятляриндян фяргляндирилмяси; 

 експертлярин  щцгуг  вя  вязифяляринин  тяйин  едилмяси,  кейфиййятин  тямин олунмасында онларын ролу; 

 истещлак  малларынын  експертиза  субйектляринин  тяшкилат  структурунун  юй-рянилмяси; 

 експертиза кечирилмяси цзря метод вя васитяляря йийялянмяк;  истещлак  малларынын  експертизасынын  апарылмасынын  тяшкил  едилмясинин 

юйрянилмяси; 


 

13 


 малларын  експерт  гиймятляндирилмясинин  сянядляшдирилмяси  тяжрцбясинин 

мянимсянилмяси. 

«Истещлак  малларынын  експертизасы»  ямтяяшцнаслыг  истигамятиня  аид  олан 

хцсуси фянн сайылыр. Фяннлярарасы ялагялярдян ися ашаьыдакы цмумпешяйюнцмлц 

вя  хцсуси  фяннляр  эялир:  «Кимйа»,  «Физика»,  «Микробиолоэийа»,  «Истещлак 

малларынын ямтяяшцнаслыьынын нязяри ясаслары», «Ярзаг вя гейри-ярзаг малларынын 

ямтяяшцнаслыьы» 

(хцсуси 

бюлмяляр), 

«Стандартлашдырма, 

метролоэийа, 

сертификасийа» фянни.  

Йухарыдакы  фяннляри  юйряняркян  тялябяляр  тяряфиндян  мянимсянилмиш  билик 

вя бажарыглар ямтяя експертизасынын ясасларыны юйрянмяк цчцн важибдир. 

Gömrük

  експертизасынын  мягсяди  –  ямтяянин  ясас  характеристикаларынын 

мигдаржа  вя  ардыжыл  гиймятляндирилмясинин,  еляжя  дя  онлара  тясир  едян  про-

сеслярин  гиймятляндирилмясинин  апарылмасындан  ибарятдир,  лакин  бу  чох  вахт 

билаваситя  юлчцйя  уйьун  эялмядийиня  эюря  пешякар  експертлярин  мцлащизяляриня 

ясасланыр. 

Эюстярилян мягсядя наил олмаг цчцн ашаьыдакы вязифяляри щялл етмяк важибдир: 

 експертизанын  конкрет  мягсядини  нязяря  алараг  чешид  вя  кейфиййят эюстярижилярини, еляжя дя хассяляри дцзэцн сечмяк; 

 эюстярижилярин щягиги гиймятинин мцяййян едилмиш тялябляря уйьунлуьуну ашкар етмяк; 

 кейфиййяят эюстярижиляринин нязярдя тутулмуш гиймятини вя йа чяки ямсалыны тяйин етмяк; 

 ямтяянин кямиййятжя юлчцлмяси вя файдалылыг характеристикасыны мцяййян-ляшдирмяк; 

 лазым  олан  информасийанын  топланмасына  наил  олмаг  вя  бундан  екс-пертиза мягсяди цчцн истифадя етмяк; 

 нятижя  вя  ряй  тяртиб  етмяк  цчцн  алынмыш  мялуматлары  тящлил  етмяк  вя гиймятляндирмяк. 

Илк дяфя кейфиййят категорийасы гядим йунан философу Аристотел тяряфиндян 

арашдырылмышдыр (б.е.я. 384- 322-жи илляр). О, кейфиййяти айры-айры нюв кими тяйин 


 

14 


едир,  йяни  беля  мювжуд  нюв  яламяти  кими  онун  «варлыьыны  о  гябиляйя  мянсуб 

олан диэяр нювдян фяргляндирирди». 

Аристотел еля вахт кямиййятля кейфиййятин гаршылыглы ялагяси проблеми суалыны 

ортайа  чыхартды.  Сонралар  алман  алими  Щеэел  (1770  -  1831)  мянтиги  олараг 

кейфиййятля кямиййятин цзви ялагясини исбат етди. 

Бундан  ялавя  Щеэел  тяряфиндян  тяйин  едилмишдир  ки,  юз  кейфиййят  – 

кямиййят шяртляри иля бцтцн реал обйектлярин «кейфиййят ващиди», йяни юз щяддляри 

вардыр ки, бу щцдудлар чярчивясиндя обйектин чярчивяси дяйишир. 

Беляликля, мясялян, яэяр бузу истясян, бу вахт о, 0

 о суйа дюнцр, 1000

С 

бухара чеврилир. Демяли,  кейфиййят  дяйишикликляри  дяряжя  мигдар  дяйишикликляри  иля  шярт-

ляндирилян Щ

2

О мадди вязиййятинин дяйишиклийиндян асылыдыр. Бу  гябилдян  олан  щадисяляр  кямиййят  дяйишикликляринин  кейфиййят  дяйи-

шикликляриня кечиди щаггында (цмуми) фялсяфи ганунда юз яксини тапмышдыр. Бу 

щалда кейфиййят дяйишикликляри заманы вя щямин обйектин кейфиййятиня хас олан 

шяртляр кямиййят ващиди щцдудлары чярчивясиндя сахланылыр (щямишя йох). 

Эюрцнцр,  ейни  обйект  мцхтялиф  шяраитлярдя  мцхтялиф  кейфиййятя  малик ола 

биляр. Щяр бир хасся юз интенсивлийиня, йаранма эцжцня маликдир, йяни кямиййят 

шяртляриня – юлчцсцня маликдир. 

Мащиййят  шяртляри  чярчивясиндя  обйектин  щяр  бир  конкрет  кейфиййяти  дя, 

щямчинин  дяйишикликляриня  мяруз  гала  биляр,  анжаг  о,  мащиййятжя  кюкцндян 

йох, тядрижян кямиййят эюстярижиляриня ясасян дяйишир. 

Верилян обйектин кейфиййят – кямиййят хассялярини тапмаг цчцн обйектин 

юлчцляринин физики, техники, биолоъи вя башга юлчц ващидляриндян истифадя едилир ки, 

онларын  да  хассяляринин  яламятляри  вя  хцсусиййятляри  верилян  обйектин 

мащиййятини характеризя едир. 

Кейфиййят  щаггында  анлайыш  беля  тяртиб  едилир:  кейфиййят  обйектин  йарарлы 

хассяляринин  мяжмусудур  ки,  о  да  юзцнц  тяйинатына  эюря  истисмар  олунма 

просесиндя эюстярир. 


 

15 


Бу конкрет ифадя башгаларындан ящямиййятли дяряжядя фярглянир ки, бурада 

анжаг  кейфиййят,  обйект  тяряфиндян  онун  тяйинатына  эюря  истифадя  едилмясиндя 

рол ойнайыр. 

«Кейфиййят» анлайышынын бу ачыгланмасы файдалылыг анлайышы иля баьлыдыр вя 

юз мязмунунда обйектив вя субйектив щиссяляря маликдир. 

Ганунверижилик  тяряфиндян  гябул  едилмиш  «Мящсулун  кейфиййяти»  анлайы-

шына мцражият едяк. 

Бейнялхялг ИСО 8402 – 84 «Кейфиййят. Лцьят» стандартларында мящсулун 

кейфиййяти  обйектин  хассялярин  мяжмусу  кими  тяйин  едилМишдир  ки,  бу  да 

нязярдя тутулмуш тялябатын юдянилмяси габилиййятиня ясасланыр. 

Йерли ДЮСТ (ГОСТ) 15 467 - 79 даща дольун ачыгланма верир. 

«Кейфиййят  –  мямулатын  хассяляринин  топлусудур  ки,  щямин  мящсулун 

онун  тяйинатына  уйьун  олараг,  тяляб  олунан  функсийаны  йериня  йетирилмяси  иля 

шяртляндирилир». 

Експертизанын  кечирилмясиндя  мящсулун  кейфиййят  эюстярижиляринин  бюйцк 

ящямиййяти вардыр. Демяк олар ки, бунлар бир – бириля баьлыдыр вя оня эюря дя, 

щямишя «Мящсулун кейфиййятинин експертизасы» кими йазылыр. 

Експертиза  –  експертиза  олунан  мящсулун  мцстягил  тядгигатыдыр,  о  да 

сялащиййяятли  мцтяхяссис  (експерт)  тяряфиндян  обйектив  фактлара  ясасланараг 

щяллини тапмаг мягсяди иля апарылыр. 

Мящз нязярдя тутулан анлайыш – мящсулун баьланмыш мцгавиля шяртляриня, 

мигдарына, кейфиййятиня, габлашдырылмасына вя маркаланмасына уйьунлуьунун 

йохланмасы  мягсядини  дашыйыр.  Истещлак  хассяляриня  эюря  мящсулун  кейфиййяят 

дяряжяси вя йа дяряжясиня эюря, гцсурларын йаранма сябябляринин арашдырылмасы 

вя кейфиййят фаизинин гцсурлара эюря ашаьы дцшмяси, мящсулун идентификасийа вя 

с. баша дцшцлцр. 

Илкин  мящсулун  кейфиййятинин  гиймятляндирилмяси  (експертизасы)  б.е.я.  ХВ 

ясря тясадцф едир. О вахт чох мяшщур Крит адасында йашайыб ишляйян дулузчулар 

юз  мямулатларыны  (бошгаб,  долча  вя  с.)  хцсуси  ишарялярля  маркалайырдылар,  бу 

марка  ишаряляр  дя  онлары  щазырлайан  устанын  кимлийини  эюстярир  вя  мящсулун  

16 


кейфиййяти  щаггында  мялумат  верирди.  Крит  адасы  сакинлярдя  щямин  маркалара 

ясасян мящсул устасынын дягиг ким олдуьуну билирдиляр вя бу усталарын адындан 

истифадя  едяряк  сатылан  башга  (сахта)  мящсул  тез  заманда  ашкар  едилирди.  Беля 

кейфиййят  «експертизасы»,  «адлар  шкаласы»  вя  йа  «цнван  шкаласы»  иля  тяйин 

едилирди. 

Еля индинин юзцндя дя фирма нишанлары вя йа бу гябилдян башга кейфиййят 

нишаняляри мящсулун кейфиййятинин тяйин едилмясиня зяманятдир. 

Даща  сонралар,  истещлакчыларын  цмумиляшдирилмиш  тяжрцбясиня  ясасланан, 

мящсулун  кейфиййятинин  експерт  методла  гиймятляндирилмяси  бир  нювц  кими 

истифадя олунан «коллектив мцдриклцк» цсулуну эюстярмяк олар. 

Кейфиййятин  експерт  гиймятляндирилмясиндя  гядим  тарихли  нцмуня  – 

шярабларын дегустасийасы ола биляр. 

Ямяк  мянсулларынын  эетдикжя  артан  истещлакчы  тялябляриня  уйьун  олма 

хцсуси елми фянн – ямтяяшцнаслыьын йаранмасына эятириб чыхартды. 

Бу  сатыш  базарларынын  чешидлямя,  щямчинин,  кейфиййятин  гиймятлян-

дирилмясини  (експертизасы)  тяляб  едян  мцхтялиф  нювлярдя  вя  кцлли  мигдарда 

малларын  ахыны  иля  изащ  олунур.  Илк  ямтяяшцнаслыг  кафедрасы  1549  –  жу  илдя, 

Италийада Падуан Университетинин няздиндя тяшкил олунмушдур. 

Бейнялхалг  тижарятин  инкишафы  мящсулларын  кейфиййят  дяряжяси  цзря  че-

шидлянмясини,  бунун  цчцн  ися  няинки,  мящсулун  хцсусиййятляринин  айры-айры 

эюстярижилярини юлчмяк, щямчинин, онун кейфиййятинин гиймятляндирилмясини тяляб 

едирди. 


Бунунла  ялагядар  олараг  ХЫХ  ясрин вя ХХ  ясрин  яввялляриндя  Авропада 

вя  АБШ-да  мящсулун  кейфиййятинин  гиймятляндирилмясиндян  эениш  истифадя 

олунмаьа  башланды.  Сонралар  тядрижян  мящсулун  кейфиййятинин  експертизасы 

функсийалары да тятбиг едилмяйя башлады. 

Кечмиш  ССРИ-дя  илк  дяфя  мящсулун  кейфиййятинин  гиймятляндирилмяси 

аналитик експерт методунун тямялини танынмыш эямигайырма мцтяхяссиси, механик 

вя рийазиййатчы, кечмиш ССРИ ЕА-нын цзвц А.Н.Крылов (1863-1945) йаратмышдыр. 

О,  уйьун  ямсалларын  кюмяйи  иля  щяр  бир  щярби  эяминин  хассялярини  вя  онларын  

17 


бярабяргиймятли олмамасыны нязяря алараг, експерт методу иля щярби эямилярин 

тягдим олунан тикинти лайищялярини гиймятляндирирди. 

ХХ  ясрин  20-30-жу  илляриндя  кечмиш  ССРИ-дя  вя  диэяр  юлкялярдя  малларын 

кейфиййятинин гиймятляндирилмясинин експерт методу практикада уьурла щяйата 

кечирилирди.  П.Бридъмен  кейфиййяти  характеризя  едян,  мцхтялиф  параметрин  бир 

нечя  кямиййят  гиймятляндирилмясини  (експертизасыны)  бир  (ортаг)  эюстярижийя 

эятирилмяси  цсулуну  тягдим  етди.  1928-жи  илдя  щямин  проблеми  М.Аранович  дя 

щялл етди. 

Дцнйанын  бир  чох  йцксяк  инкишаф  етмиш  дювлятляриндя  експертизанын 

кейфиййяти сюзц (йяни беля бир анлайыш йохдур), явязиня кейфиййятин менежменти 

(инэилис  дилиндя  кейфиййятин  идаря  олунмасы)  ишлянилир.  Она  эюря  дя,  кейфиййятин 

менежменти мящсулу истещсалына нязарят (експертиза) кими баша дцшцлцр. 

Щесаб  олунур  ки,  кейфиййятин  мцтямади  шякилдя  артма  фазасы  1950-жи 

иллярдян  америкалы  профессор  Едвардс  Демингинин  чыхышындан  сонра  башланды. 

Мцщазиряляр заманы о, йцзлярля йапон менежерляри иля эюрцшдц. Онун чыхышлары 

кичик вя ири компанийаларын нцмайяндяляри тяряфиндян якс-сяда иля гаршыланды. 

Профессор  Е.  Деминг  онун  щямкары  Ж.  Журан  тяряфиндян  щазырланмыш 

хцсуси  програмда  ясас  девиз:  «мямулатын  кейфиййятинин  ясасы,  ямяйин,  ишин 

кейфиййяти вя бцтцн сявиййялярдя менежмент кейфиййяти» иди. 

Юзцнцн  14  нязяриййясиндя  Е.Деминг  кейфиййят  нязаряти  нязяриййясини 

характеризя  етди.  Бу  нязяриййя  Йапонйа  цчцн  малларын  рягабят  апармасында 

апарыжы  мювге  тутмаьа  шяраит  йаратды.  Бу  модел  эениш  експерт  даирясинин 

арашдырма ишляриня шяраит вя кейфиййятя йени бахыш йаратды. 

Е.Демингин  даща  конкрет  кейфиййят  арашдырмасы  нювбяти  мярщялядя 

РДСА-ны  (План-планлашдырма,  До-ижра,  Жщеек-йохлама,  експертиза,  Ажт-нор-

манын тятбиги) йаратды. 

80-жи  иллярин  яввялляриндя  йапонларын  мал  рягабятиня  жаваб  олараг 

Е.Демингин нязяриййясиня Гярб компанийалары да тятбиг етмишляр. 

1980-жи  илдя  АБШ  Статистик  Ассосасийасы  Е.Демингин  адына  чох  йцксяк 

мцкафат тяйин едир.  

18 


Базар  игтисадиййаты шяраитиндя  юз  тясяррцфат  фяалиййятлярини щяйата кечирян 

мцяссисяляр,  мящсулун  кейфиййяти  сийасятини  еля  йарадырды  ки,  бу  сийасят 

мцяссисядя ишляйян щяр бир инсанын иш фяалиййятини ящатя едя билсин. 

Бу  сийасятдя,  хцсуси  иля  бязи  мцяссяляр  цчцн  ишин  кейфиййят  стандартлары 

мцяййян едилмиш вя мящсулун кейфиййятинин експерт методу иля гиймятляндирил-

мясинин ясас системинин тямин едилмяси тяйин едилмишдир. 

1987-жи илдя стандартлашдырма цзря бейнялхалг тяшкилат (ИСО) – бейнялхалг 

стандарт кими кейфиййят серийасы 9000 ИСО гябул етди. Бир чох идтисади жящятдян 

инкишаф  етмиш  юлкялярдя  (Алманийа,  Инэилтяря,  Франса,  Австрийа,  Исвеч, 

Финландийа вя с.) бу стандартлар милли стандартлар сявиййясиндя гябул едилмишди. 

Бу  методдан  МДБ  юлкяляри  дя  истифадя  едир.  Щятта  експертлярин  аттестасийасы 

кечириляркян нювбяти ачыглама верилмишдир: експерт-аудитор вязифясиня намизядляр 

юз билик вя бажарыгларыны нцмайиш етдирмяйи бажармалы вя ейни заманда ИСО 10011-

дя тювсиййя олундуьу кими йохламаны йериня йетирмяк цчцн тяляб олунан вярдишляри 

тятбиг етмяйи бажармалыдырлар. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

19 


1.2. Ekspertizanın təsnifatı və əsas prinsipləri 

 

Нювляриня эюря gömrük експертизасынын тяснифаты експерт гиймятляндирмядя тятбиг  едилян  тяляблярин  номенклатурасыны  (сийащысыны)  нязяря  алмагла  апарылыр. 

Шякил 2-дя ямтяя експертизасынын йарымгруплары вя онлар цчцн характерик олан 

тялябляр  тягдим  олунур.  Ямтяяшцнас  експертизасы-оргонолептик,  физики-кимйяви 

вя  микробиолоъи  эюстярижиляря  ясасян  малларын  истещлак  хассяляринин,  еляжя  дя 

маллары  мцшаият  едян  сянядлярдя  онларын  кямиййят  характеристикаларынын 

експертляр  тяряфиндян  апарылан  сынаг  (юлчц)  вя  йа  маркаланманын  цстцндяки 

информасийайа ясасян гиймятляндирилмясидир. 

Санитар-эиэийена  експертизасы  експертляр  тяряфиндян  малларын  хассяляринин 

санитар-эиэийена жящятдян тящлцкясиз олдуьуну гиймятляндирмякдир. 

 

  

  

  

 

  

 

  

 

Шякил 2. Маллара верилян тяляблярин номенклатурасындан  аслы олараг ямтяя експертизасынын тяснифаты. 

 

Gömrük 

експертизасы

 (Ям. Е) 

Ям.Е. 


йарымгруплары 

Ямтяяшцнас 

Санитар-

эиэийеник 

Байтарлыг 

Еколоъи 


Ямтяяйя 

тялябляр 

Эюстярижиляр 

кейфиййят 

кямиййят 

Санитар-


эиэийеник 

тящлцкясизлик 

Ятраф мцщит 

цчцн малларын 

тящлцкясизлийи 

Байтарлыг 

тящлцкясизлийи 

органолептик 

физики-кимйяви 

микробиолоъи 

Кимйяви 

радиасийа 

тящлцкясизлийи 

Електро-


магнит, 

акустик 


тящлцкясизлийи 

 

20 


Байтарлыг  експертизасы-ямтяялярин  експерт  тяряфиндян  мювжуд  тялябляря 

уйьунлуьуну тясдиг етмяяк цчцн байтарлыг тящлцкясизлийинин гиймятляндирилмя-

сидир. 

Еколоъи  експертиза  –  малларын  хассяляринин  ятраф  мцщитя  тясирини  мцяййян етмяк цчцн експертляр тяряфиндян гиймятляндирилмяси демякдир. 

Эюстярилян  експертиза  нювляриндян  башга  бязян  технолоъи  вя  сяняд  екс-

пертизасы да апарылыр, лакин онлара йа ямтяя експертизасынын бир щиссяси (мясялян, 

технолоъи), йа да  онун  нятижяляриндян комплекс гиймятляндирмя  цчцн  истифадя 

едирляр. 

Кечирилмя характери вя ясасларына эюря истещлак маллары експертизасы нювляря 

бюлцнцр. 

Онлар шякил 3-дя эюстярилмишдир. 

Илкин ямтяя експертизасы – мараглы сифаришчи – тяшкилатын сифариши иля апарылыр. 

Беля Ям.Е. ясасы ондан ибарятдир ки, експертиза заманы илк дяфя експертизанын 

обйекти иля таныш олурлар. 

Ялавя ямтяя експертизасы – сонунжу нятижянин чыхарылмасы цчцн чатышмайан 

информасийаны  ялдя  етмяк  цчцн  апарылыр.  Ялавя  експертиза  апармаг  цчцн  ясас 

бир  груп,  тяк  експертин  вя  йа  йухары  тяшкилатларын  информасийасынын  дольун  вя 

лазыми фактларла ясасланмадыьы цчцн иддиачы вя йа експерт тяряфиндян тяляб олуна 

биляр, бу йа щялледижи нятижянин гябулуна тясир едя биляжяк фактларын ашкар ялавя 

эюстярижиляря эюря експерт гиймятляндирмясиня ясасян апарылыр. 

Ялавя  експертизаны  да  щямин  експертляр  апарыр.  Яэяр  важиб  оларса,  ашкар 

олунмуш  информасийа  експертлярин  сялащиййятиндян  кянардырса,  група  (тязя) 

башга  експертляр  дя  ялавя  едиля  биляр.  Ялавя  Ям.Е.  заманы  експертиза  тякрар 

апарылмыр, анжаг она ялавяляр едилир. Фярг анжаг бундан ибарятдир. 

Тякрар  ямтяя  експертизасы  –  бу  експертиза  анжаг  мараглы  тяряфлярин  илкин 

експертизасынын  нятижяляриндян  наразылыьы  олдугда  апарылыр.  Ону  анжаг  йени 

експерт групу апармалыдыр. 

Групда  илкин  експертиза  апармыш  експертляр  дя  яэяр  мараглы  тяряфлярин 

етиразы олмазса иштирак едя биляр.  

21 


Тякрар експертиза вя ясас ялавя експертиза цст-цстя дцшя биляр. Ондан ялавя 

сифаришчи  тяряфин  вя  йа  експерт  групунун  бязи  цзвляринин  експертизасынын  илкин 

нятижяляринин  дцзэцн  вя  ясаслы  олмасына  шцбщяси  олдугда,  информасийанын  вя 

малларын  сахталашдырылмасы  цзя  чыхарылдыгда  ясас  ола  биляр  (мясялян,  експертиза 

гиймятляндирилмяси  цчцн  тягдим  олунмуш  нцмуняляр,  маллары  мцшайият  едян 

сянядляр вя с.). 

Тякрар  експертиза  мювжуд  гайда  иля  апарылыр,  лазым  олдугда  йени  эюстя-

рижилярля зянэинляшдириля биляр. Яэяр тякрар експертизанын нятижяляри илкин експер-

тизанын нятижяляриля цст-цстя дцшцрся, бу вахт онлар йекун нятижя щесаб олунур. 

Бязян мцряккяб щаллара раст эялинир ки, йени експертляри дявят етмякля, бир нечя 

тякрар експертиза апарылмалы олур. 

Бу  щалда  гяти  гярары  експерт  тяшкилатынын  рящбярлийи  вя  йа  сифаришчи  гябул 

едир, яэяр експертизанын нятижяляри анжаг онун цчцн мараг кясб едирся, бурада 

щцгуг нормалары вя мцтляг тялябляр эюзлянилмялидир. 

Нязарят  ямтяя  експертизасы  –  бу  експертиза  илкин  ялавя  вя  тякрар  екс-

пертизаларын дцзэцн вя ясаслы апарылмасыны тясдиг етмяк мягсядиля кечирилир. 

Нязарят  експертизасы  планлы  вя  планданкянар  ола  биляр.  Бу  експертизанын 

апарылмасы цчцн ясас, кечирилмиш експертизанын гейри-обйективлийи, лазыми гядяр 

фактларын  олмасы,  сифаришчи  тяряфдян  тягдим  олунан  информасийанын  азлыьы  вя йа 

сящв олмасы вя с. 

Щал-щазырда  нязарят  експертизасы  чох  надир  щалларда  апарылыр,  чцнки 

сифаришчиляр бу ишдя мараглы дейилляр. 

Комплекс  ямтяя  експертизасы  –  бу  експертиза  комплекс  експерт  гиймят-

ляндирмянин  ялдя  едилмясиня  йюнялдилмишдир  ки,  о  да  йа  бцтцн,  йа  да  ки, 

малларын  яксяр  характеристикаларыны  ящатя  едир.  Експертизаны  апараркян  бура 

мцхтялиф  сащялярдян  мцтяхяссисляр  дахил  едирляр.  Мясялян:  йени  нюв  йейинти 

мящсулуну 

гиймятляндиряркян 

ямтяяшцнас 

експертлярин, 

санитарийа 

щякимляринин,  технологларын,  кейфиййят  цзря  дювлят  мцфяттишляринин,  стандарт-

лашдырыжыларынын иштиракы важибдир. 


 

22 


Беля  комплекс  ямтяя  експертизанын  апарылмасы  цчцн  ясас  тязя  мящсула 

аналог мящсулун олмамасыдыр. Бу експертиза истещлакчылар вя ятраф мцщит цчцн 

бюйцк рискля апарылыр, чцнки бу маллары мцхтялиф шяраитлярдя ишлядяркян (мясялян, 

чцнки  бу  малларда  мцхтялиф  намялум  нюгсанлар  ямяля  эяля  биляр  ки,  онларда 

зярярли ола биляр) тящлцкяли нюгсанлар ямяля эяля биляр. 

Щяйата  кечирмя  мягсядиндян  асылы  олараг  ямтяя  –  мал  експертизасы  аша-

ьадакы  нювляр  цзря  тяснифляшдирилир:  мцгавиля,  эюмрцк,  сыьорта,  банк 

мяслящятляшмя вя истещлак. 

Мцгавиля  експертизасы –  експертляр  тяряфиндян  мцгавилянин  (конкрат)  шярт-

ляринин  йериня  йетирилмясинин  гиймятляндирилмясидир.  Бу  щалда  нямунялярин 

кейфиййяти  вя  йа  мал  яйарынын  (пробунун),  ейни  заманда  норматив  сянядляр 

тялябляриня  уйьунлуьу,  малларын  габлашдырылмасы  вя  нятижядя  уйьунлуг, 

бошалдылмадан  яввялки  нязарят,  малларын  кямиййятиня  эюря  мцгавилянин 

шяртляриня уйьунлуьу, кейфиййяти, габлашдырылмасы, малларын маркаланмасы вя с. 

Эюмрцк  експертизасы  (Эюм.Е.)  –  малларын  эюмрцк  мягсядиля  експертляр 

тяряфиндян  гиймятляндирилмясидир.  Эюм.Е.  малларын  чешидинин  ейниляшдирилмяси, 

еляжя дя истещсал юлкяси, мал характеристикасынын дягигляшдирилмяси харижи игтисади 

фяяалиййятин  тянзимлянмяси  цчцн  ямтяя  номенклатурасына  (ХИФ  ЯН)  эюря 

кодун  дягигляшдирилмяси,  сынаг  цчцн  нцмунялярин  сечими,  малларын  кямиййят, 

кейфиййят вя башга характеристикаларынын эюмрцк яразисиндя мцвяггяти сахлама 

амбарында дягигляшдирилмяси демякдир. 

Ондан ялавя Эюм.Е. апараркян малларын емалы заманы хаммалын ишлядил-

мяси  нормалары,  емал  мящсулунун  идентификасийасы  експерт  мящсулунун  шяхси 

емал мящсулу кими тяйин едилмяси дя мараг доьурур. 

Сыьорта експертизасы (С.Е.) – дяймиш сыьорта зийаныны кейфиййят вя кямиййят 

иткилярини  нязяря  алмаг  шяртиля  сыьорта  щадисяси  заманы  тябии  фялакят,  йаньын 

мцлкиййятин  оьурланмасы  вя  с.  щадисялярля  ялагядар  сыьорта  гиймятинин 

експертляр тяряфиндян щесабланмасы демякдир. 

Банк  експертизасы  (Б.Е.)  –  кейфиййятини,  кямиййятини,  заманыны,  истисмар 

мцддятини  вя  с.  нязяря  алмагла  эиров  верилмиш  ямлакын  (малын)  експертляр  

23 


тяряфиндян  тяхмини  гиймятинин,  кямиййятинин,  кейфиййятинин  гиймятляндирилмяси 

демякдир. 

Мяслящят експертизасы (М.Е.) – нягл, сахлама, сатыша щазырлыг заманы, еляжя 

дя  онларын  сатышынын  мцмкцнлцйцнц  тясдиг  едян  тягдиматын  верилмяси  цчцн 

сахланма  мцддятинин  прогнозлашдырылмасы  заманы  гцсурларын  йаранмасы 

сябябляринин експертляр тяряфиндян айдынлашдырылмасы цчцндцр. 

Истещлак експертизасы (И.Е.) – истещлакчыдан вя йа експерт тяряфиндян гябул 

едилмиш малын характеристикасынын гиймятляндирилмясидир. И.Е. – истифадя олмуш вя 

йенидян  щазырланмыш  маллар  цчцн  апарыла  биляр.  Малын  характеристикасынын 

гиймятляндирилмясиндян  башга  И.Е.  васитясиля  нюгсанларын  йаранма  сябябляри, 

еляжя дя нюгсанлы малын кейфиййят фаизинин ашаьы дцшмяси дя мцяййянляшдирилир. 

Експертиза  апарыларкян  обйективлик,  мцстягиллик,  сяриштялилик,  системли  йа-

нашма, истещлакчылар вя ону ящатя едян мцщит цчцн тящлцкясизлик принсипляриня 

риайят  едилмялидир.  Эюстярилян  принсиплярин  бир  чоху  пешякар  фяалиййятин  чох 

нювляри  иля  цмумидир  вя  «Стандартлашдырма,  метролоэийа  вя  сертификасийанын 

ясаслары», «Ямтяяшцнаслыьын нязяри ясаслары» кими тядрис фянляриндя бахылыр. 

Буна эюря дя, експерт цчцн чох важиб олан принсипляр цзяриндя дайанажаьыг. 

Обйективлик  –  експерт  гиймятляндирилмяси  апарыларкян  хябярдарлыг  вя  йа 

субйективлийин арадан галдырылмасында юзцнц эюстярир. Бу принсипя риайят етмяк 

чох да асан дейил, чцнки айры – айры експертляр тяряфиндян апарылан експертизанын 

ясасларына яввялжядян субйективлик елементляри дахил едилмишдир. Щяр бир експерт 

юз фярди хцсусиййятляри иля айрылыр: зювгц, дцнйа эюрцшц, пешякар сялащиййяти вя с. 

бцтцн бунлар апарылан експертиза гиймятляндирилмясинин сявиййя вя характериня 

шцбщясиз тясир эюстярир. 

Субйективликдян гуртармаг цчцн мцяййян метод вя васитялярдян истифадя 

едилир,  бунларын  юйрянилмяси  дя  чох  бюйцк  ящямиййят  кясб  едир.  Суб-

йективликдян  гуртармаг  васитяляриндян  бири  дя  мцяййян  яламятляриня  эюря 

експерт комиссийасынын тяшкил едилмясидир, мясялян: онларын тяркибиня ейни про-

филли вя йа яксиня мцхтялиф профилли олан пешякарлары дахил етмяк лазымдыр ки, бу 

профилляр бир-бирини тамамласынлар.  

24 


Експертин мцстягиллийи чох важиб принсиплярдяндир, мящз обйективлик буна 

ясасланыр. 

Бу  принсипин  ясасы  ондан  ибарятдир  ки,  експерт  мараглы  тяряфлярин  щеч 

бириндян  асылы  олмасын.  Марглы  тяряф  щям  истещсалчы,  щям  истещлакчы,  щям  дя 

ямтяя сатыжысы ола биляр. 

Експертин  сяриштялилийи  онун  мцяййян  ямтяя  сащясиндя  ямтяяшцнаслыг 

биликляри  вя  иш  тяжрцбяси  иля  тяйин  олунур.  Ямтяя  експертизасы  апармаг  цчцн, 

биринжи нювбядя, ямтяянин кимйяви, физики вя физики – кимйяви тяркиби щаггында 

вя  еляжя  дя,  бу  хассяляря  тясир  едя  биляжяк  просесляр  щаггында  дярин  билик  ялдя 

етмяк важибдир. 

Бундан ялавя експерт истещсал технолоэийасы мясялялярини, ямтяяшцнаслыьын 

тяшкили  вя  учоту,  коммерсийа  фяалиййяти,  гиймятляндирмя,  сянядляшдирмя,  мар-

кетинг, менежмент вя щцгугу билмялидир. 

Еля  буна  эюря  дя,  онлар  цмуми  пешякар  вя  хцсуси  фянн  кими  пешякарлыг 

цзря  тящсил  стандартлары  вя  планларына  «Ямтяяшцнаслыг  вя  истещлак  малларынын 

експертизасы»  (али  мяктябляр  цчцн)  вя  «Ямтяяшцнаслыг»  (хцсуси  орта  ихтисас 

мяктябляри цчцн) дахил едилмишдир. 

Щяр  бир  тящсил  информасийасы  мцяййян  вахт  кясийиндян  сонра  йаддашдан 

силинир вя йа кющнялир. 

Бу  сябябдян  дя  експертляр  мцнтязям  сурятдя  юз  биликлярини  тякмилляшдир-

мяк,  пешякарлыг  вярдишлярини  йцксялтмяк  цчцн  мцстягил  шякилдя  елми,  тядрис, 

хцсуси  ядябиййатлардан  истифадя  етмяли,  тякмилляшдирмя  курсларында, 

семинарларда иштирак етмялидирляр. 

Експертя щяр бир експерт гиймятляндирилмясиндя системли йанашма важибдир. 

Бунун  мащиййяти  експертиза  апармаг  цчцн  верилян  мяЛуматлары  цму-

миляшдириб, груплашдырыб, мцяййян систем шяклиня салмагдыр. Мясялян: маллара 

експерт  гиймяти  веряркян  онлары  мцяййян  група,  йарымгрупа,  нювя, 

нювмцхтялифлийиня вя йа типя аид етмяк бажарыьы чох важибдир.  

25 


Беля  системляшдирмя  –  груплашдырма  вя  йа  тяснифляшдирмянин  дцзэцн 

сечилмиш  яламятляриня  ясасланмалыдыр.  Чох  важибдир  ки,  бу  яламятляр  тясадцф 

дейил, принсипиал характер дашысын. 

Мисал  цчцн  нишастанын  вя  нишаста  мящсулларынын  гяннады  мящсуллары 

групуна  дахил  едилмясини  эюстярмяк  олар.  Бизим  фикримизжя  бу  груплашдырма 

тясадцфи характер дашыйыр, беля ки, бир чох принсипиал яламятляриня эюря (тяркиби, 

сатыш гиймяти, хаммал, тяйинат) нишаста гяннады малларын ясас йарымгрупларына 

охшамыр.  Нишаста  вя  нишаста  мящсулларыны  ун  мящсулларына  аид  етмяк  даща 

мягсядяуйьун  щесаб  олуна  биляр.  Бу  мящсулларла  нишастаны  цмуми  ярзаг 

тяркиби  бирляшдирир.  Бу  груп  маллар  ичярисиндя  онун  йцксяк  тяркиби,  еляжя  дя 

истещлак цчцн ясас хаммал нювляри (картофдан башга) вардыр. 

Икинжи  мисал:  саггыз  –  бизим  базарларда  нисбятян  йени  мал  нювцдцр. 

Бундан  яввял  ямтяяшцнаслыг  курсларында  юйрянилмирди.  Бяс  ону  щансы  ярзаг 

групуна  дахил  етмяли?  Яэяр  саггызын  тяркиби,  гиймяти  вя  тяйинатына  бахыларса 

ону тамлы маллара аид етмяк даща дцзэцн сайылыр. 

Саггызын  йейинти  ящямиййятли  хассяляри  ичярисиндя  органолептик  гиймятинин 

вя тящлцкясизлийинин даща чох ящямиййяти вардыр. Беля ки, онун физиолоъи гиймяти 

щаггында  мялумат  чох  йцксялдилмишдир.  Бундан  ялавя  мцяййян  категорийалы 

истещлакчылар цчцн (хястя вя пломблу дишляри олан, мядя хястялийи олан адамлар 

вя с.) саггыз якс тясирлидир. 

Ишин  мцгабилиндя  йени  нювцнц  адландырма  вя  йени  мал  мааркасыны 

мцяййян група аид етмяк цчцн експерт системли йанашма зяруриййяти иля тез-тез 

гаршылашыр. 

Сямярялилик  принсипи  –  ондан  ибарятдир  ки,  апарылан  експертизанын  мцтляг 

нятижяси  малын  сямяряли  тятбигиня,  ориъинал  мал  мцбадилясинин  тяшкилиня  вя 

хаммал исрафчылыьынын азалдылмасына, материалын, електрик енеръисинин, ямяк сярф 

етмясинин, еляжя дя, мадди иткинин вя мал иткисинин гаршысыны алмагдыр. 

Мясялян, експертляр йени малларын експерт гиймятляндирилмясини апараркян 

хаммал  сярфинин  истещсал  хяржляри,  пайлашдырма  вя  сатыша  чякилян  хяржлярин 


 

26 


артырылмасы, йахуд азалдылмасыны нязяря алыр, бундан сонра малын серийалы вя йа 

топдан истещсал едилмяси мцяййянляшдирилир. 

Малларын тящлцкясизлийи онунла баьлы тижарят хидмятинин ясас принсипляриндян 

биридир вя експертиза онун цзяриндя гурулур. 

«Тящлцкясизлик  -  еля  щалдыр  ки,  зийандяймя  рисги  зийана  йол  верян  щяддя 

гядяр мящдудлашдырылыр» (МС ИСО 8402, н 2,8). 

Експертиза  апараркян  експертляр  мцтляг  реал  вя  йа  нязярдя  тутулан 

дяряжядя зийандяймяни нязяря алмалыдырлар, беля ки, эяляжякдя бу маллардан вя 

онларла  ялагядар  тижарят  хидмяти  заманы  истещлакчынын  саьламлыьына,  ямлакына 

вя ону ящатя едян мцщитя зяйан дяйя биляр. 

Тящлцкясизлик  принсипи  еколоъи  експертизанын  ясасыны  тяшкил  едир  онун  да 

вязифяси малларын ятраф мцщит цчцн тящлцкясизлийинин гиймятляндирилмясидир.  

Йухарыда  эюстярилмиш  принсипляря  ясасланан  ямтяя  експертизасы  гиймятлян-

дирмя фяалиййятинин нювляриндян биридир. Онун диэяр нювляриня ямтяяшцнаслыг вя 

истещлакчы гиймятляндирмяси, кейфиййятжя вя кямиййятжя нязарят, уйьунлашдырма 

сертификасийасы аиддир. Гиймятляндирмя фяалиййятинин бцтцн нювляри цчцн цмуми 

вя яламятдар хассяляр сяжиййявидир. 

Эюстярилдийи  кими,  ямтяя  експертизасынын  тятбиги  даирясиндя  малларын 

гиймяти сяжийяляндирилир ки, буну билаваситя йериня йетирмяк, йа чятиндир, йа да 

ки, мцмкцн дейилдир, йахуд да мцстягил експертин нятижясиня ещтийажы вар. Бу, 

илк  нювбядя,  субйектив  методла  гиймятляндирилян  органолептик  хассяляря  вя 

эюстярижиляря аиддир. 

Шцбщя  йохдур  ки,  бу  методун  обйективлийини  артырмаг  цчцн  експерт 

гиймятляндирмясиня  мцражият  етмяк  лазымдыр.  Щятта  юлчцлмя  методу  иля 

алынмыш  нятижялярин  тящлили  бязян  сярбяст  вя  сяриштяли  гиймятляндирмяйя  ещтийажы 

олур, хцсусян  дя буна тяряфляр арасында  разылашма  ялдя  едилмядикдя даща  чох 

ещтийаж дуйулур. 

Физики-кимйяви вя  микробиолоъи кейфиййят  эюстярижилярини  тяйин  етмяк цчцн 

юлчмянин обйектив методлары мювжуддур. Адама еля эялир ки, бу дцзэцн дейил. 


 

27 


Иш  ондадыр  ки,  бу  эюстярижиляр  вя  онларын  щягиги  гиймятляри  истещлакчы 

мцнасибятлярини вя тялябатыны там сурятдя якс етдирмир. 

Бундан  ялавя,  онлар  бир-бириндян  фяргли  характер  дашыйыр  вя  мал  истещ-

лакчысынын  щямишя  вердийи  комплекс  гиймяти  вермир,  еля  буна  эюря  дя,  физики-

кимйяви  вя  микробиолоъи  эюстярижилярин  гиймятинин  обйективлийиня  бахмайараг 

комплекс  гиймятляндирмя  цчцн  ямтяя  експертизасынын  бир  щиссяси  кими 

експертлярин пешякар фяалиййяти тяляб олунур. 

Бцтцн  бунлар  эюстярир  ки,  ямтяя  експертизасы  коммерсийа  фяалиййяти  цчцн 

мцщцм  ящямиййятя  маликдир.  Бюйцк  мал  партийасынын  истещсалы  вя  алынмасы 

щямишя рискля баьлыдыр, сатыш малын ашаьы кейфиййятиня эюря лянэийир, бу да базар 

тялябатынын ашаьы дцшмяси иля ялагялидир. 

Яэяр мал анжаг мал дейил, базар конйуктуруну даща сямяряли пайлашдыр-

ма  каналларыны  эюзял  билян  експерт  вя  йа  експертляр  групу  тяряфиндян  гий-

мятляндирилирся бу риск азалыр. 

Реал  шякилдя  аз  мялум  олан  йени  малларын  експерт  тяряфиндян  гиймятлян-

дирилмяси  хцсусиля  важибдир,  експерт  йени  малларын  цстцн  вя  чатышмайан 

жящятлярини  айдынлашдырыр,  онларын  чатышмазлыгларынын  вахтында  арадан  галдырыл-

масы  цчцн  шяраит  йарадыр  вя  щямин  йени  маллара  тялябаты,  рягабят  апарма 

габилиййятини  аналоъи  маллара  нисбятян  йцксялдир  вя  гиймятлярин  ашаьы  дцшмяси 

цчцн шяраит йарадыр. 

Сон вахтлар ишэцзар адамларын мцстягил експертляря мцражият тенденсийасы 

гейд  олунур,  бу  да  нцмунялярин  ейниляшдирилмяси  мягсядиля  тядарцкчцляр 

тяряфиндян илкин мярщялядя щяр щянсы алгы – сатгы мцгавилясиндян яввял апарылыр. 

Ямтяя  експертизасынын  нятижяляри  беля  мцгавилялярин  баьланмасында 

щялледижи олур. 

Бунунла  йанашы  експертиза  НТС-дя  (норматив-техники  сяняддя)  регла-

ментляшдирилмиш  бцтцн  тяляблярин  вя  йа  онларын  мцяййяян  щиссясинин  тясдиг 

олунмасы иля дя апарыла биляр. Бундан башга ямтяя-мал експертизасы цчцн щал-

щазырки  фяалиййят  эюстярян  стандартлар  вя  диэяр  норматив  сянядлярин  чяр-

чивясиндян харижя чыхан номенклатур эюстярижилярин эенишлянмяси дя ола биляр.  

28 


Сертификасийа  лабораторийалары  вя  сертификасийа  цзря  органлар  тяряфиндян 

апарылан ямтяя експертизасы сертификат сынагларынын бир щиссяси дя ола биляр. Гейд 

етмяк  лазымдыр  ки,  Ям.Е.-сы  вя  уйьунлуг  сертификасийасы  арасында  (маллара 

цмуми  нязарят)  нисбятян  даща  сых  ялагя  вардыр,  няинки  Ям.Е.  вя  УС  цмуми 

принсипляр цзяриндя гурулур. Ям.Е. вя УС субйектляри експертлярдир.  

Онларын арасындакы фярг иш фяалиййятляринин нятижяляриндядир. УС експертляри 

анжаг експертиза актыны вя йа ряйи тягдим едя билярляр, анжаг онлар сертификасийа 

вермяк щцгугуна малик дейилляр. Ямтяя експертизасы цзря експертляр акт тяртиб 

едир  вя  йа  сынаг  протоколларыны  долдурурлар  ки,  бунлар  да  сон  сянядлярдир. 

Мцяййян щцгуги статуса ясасян експертляр нязарят функсийасына малик дейилляр, 

мящз  буна  эюря  дя,  малларын  кямиййят  вя  кейфиййяти  цзря  нязаряти  апара 

билмирляр.  Мцфяттиш  нязаряти  апармаг  щцгугу  анжаг  рящбярлийя  вя  експерт 

идаряси мцфяттишляриня щяваля олунур.  

 

  

29 


Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 0,54 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə