B yeva sayali məMMƏdar f oYüklə 0,54 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/5
tarix09.12.2016
ölçüsü0,54 Mb.
1   2   3   4   5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 


Nəticə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 fevral 2004-cü il tarixli 24 fərmanı 

ilə  təsdiq  edilmiş  2008-2013-жц  иллярдя    “Azərbaycan  Respublikası  Regionlarının 

sosial-iqtisadi  inkişafı”  Dövlət  proqramında  nəzərdə  tutulan  tədbirlərдян    biri  də 

istehlak  malların  keyfiyyətinə  nəzarətin  gücləndirilməsi  və  bu  məqsədlə  müasir 

tipli laboratoriyaların yaradılmasıdir. 

qtisadi  nkişaf Nazirliyinin istehlak mallarının ekspertizası mərkəzində ərzaq 

məhsullarının  keyfiyyətinə  nəzarət  məqsədilə  texniki,  kimyəvi,  toksikoloji  və 

mikrobioloji tədqiqatların aparılması üçün Arbitraj laboratoriyası fəaliyyət göstərir. 

Laboratoriyada  analizləri,  müasir  tələblərə  uyğun  aparmaq  üçün  avtoklav,  quru 

strelizator, mikrobioloji sınaqlar üçün müasir mikroskop və elektron tərəzilər, kənd 

təsərüffatı  və  ərzaq  məhsullarında  ağır  metalları,  toksiki  elementləri,  üzvü 

maddələri,  antibiotikləri,  vitaminləri  təyin  etmək  üçün  voltampermetrik  STA-1 

cihazı,  ərzaq  məhsullarında  pestisidlərin,  toksiki  mikroqarışıqların,  benzoy  və 

sorbin turşuların təyini üçün qaz xromatoqraf cihazı, nitratların təyini üçün müasir 

Ekotest-120  cihazı,  taxıl  məhsullarında  düşmə  rəqəminin  ölçülməsi  üçün 

respublikada  yeganə  olan  PÇR-3  cihazı  quraşdırılmışdır.  Belə  laboratoriyaların 

yaradılması  əhalinin  ekoloji  təmiz,  beynəlxalq  gigiyena,  sanitariya  normalarına 

cavab verən ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsində xüsusi rol oynayacaq, ölkədə 

rəqabət qabiliyyətli və keyfiyyətli məhsul istehsalında da əhəmiyyətli olacaqdır.  

Daha yüksək ekspert tədqiqatları aparmaq üçün yeni təlabatlara cavab verən 

texniki  vasitələrə,  həmçinin  bu  sahədə  işləmək  üçün  çox  səriştəli  mütəxəssislərin 

hazırlanmasında da böyük tələbat duyulur. Ancaq bu o demək deyil ki, bu sahədə 

irəliləyiş yoxdur, əksinə müstəqillik qazandıqdan sonra və bir çox xarici dövlətlərlə 

ə

laqələr yarandıqdan sonra bu sahədə xeyli dəyişikliklər baş verir.  lk növbədə bu sahədə yüksək peşəkar kadrların hazırlanmasına daha çox diqqət yetirilməlidir, ali 

məktəblərə hazırlanan kadrlar çox vaxt bu tələbatlara uyğun gəlmirlər, bu texniki 

vasitələrin  çatışmamazlığı,  praktiki  dərsliklərin  azlığı,xüsusi  ədəbiyyatın  ana 

dilində çox az olması və s.amillərdən asılıdır.   

82 


Qeyd  etmək  zəruridir  ki,  bu  gün  cinayətkarlar  daha  çox  yeni  texniki 

vasitələrdən  və  metodlardan  istifadə  etməyə  başlayıblar,  bu  sahədə  bəzən  hüquq-

mühafizə  orqanları  gecikirlər.  Cinayətkarların  yeni  texnoloqiyalardan  istifadə 

etməsi ekspertiza metodlarının yaranmasına təkan verir.  

Bu  gün  respublikamızın  sərhədləri  bütün  dövlətlər  üçün  açılmışdır,  bunun 

üçün qarşıdan gələn təhlükələri əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq gömrük orqanlarının 

ə

n ümdə vəzuifələrindən biri sayılmalıdır. Deyilənləri  ümumiləşdirərək  Azərbaycanın  gömrük  sistemində  ekspertiza 

fəaliyyətinin  normal  təşkilinin  təmin  edilməsi  üçün  aəağıdakı  işlərin  həyata 

keçirilməsinin zəruriliyini göstərmək olar: 

 bölgələrdə müasir tipli gömrük laboratoriyalarının yaradılması;   beynəlxalq  təcrübədə  özünü  doğrultmuş  texnika  və  texnologiyanın 

laboratoriyaların fəaliyyətində istifadə edilməsi; 

 laboratoriya mütəxəssislərinin mütəmadi olaraq ixtisaslarının artırılması;   gömrük  ekspertizası  ilə  bağlı  olan  metodiki  vəaitlərin  milli  dildə  nəşrinin 

təşkil edilməsi; 

  mərkəzi  və  yerli  gömrük  orqanlarının  fəaliyyətini  daha  operativ  şəkildə izləmək üçün Mərkəzi Laboratoriyanın rəsmi web ünvanının yaradılması; 

  gömrük  ekspertizası  ilə  əlaqədar  olan  qanunvericilik  bazasının təkmilləşdirilməsi; 

  ali  məktəblərdə  tələblərə  nəzəri  biliklərinin  təcrübədə  tətbiqinə  şərait yaradılması və s. 

Son olaraq onu qeyd edim ki ,önümüzdəki illərdə gömrük sisteminin işi,onun 

struktur  ,iş  prinsipi  daha  da  təkminləşəcək.Burada  yeni  alınmış  texniki  avadanlıq 

,qurğular  işin  şəffaflığını  təmin  edəcək.Gömrük  nəzarətinin  dəqiq  yerinə 

yetirilməsi  ölkənin  millli,maraqlarını  və  milli  təhlükəsizliyini  təmin  etmiş 

olacaq.Azərbaycan  DGK-nin  qarşısında  qoyulmuş  vəzifələri  uğurla  yerinə 

yetirilməsi  Ümumdünya  Gömrük    Təşkilatının  (ÜGT)  də  bəyəndiyi  taktiki  və 

strateji  tədbirlərin  ardıcıl  həyata  keçirilməsindən  çox  asılıdır.      Nəticə  olaraq  

83 


qeyd edim ki, xarici iqtisadi fəaliyyətin idarəedilməsi prosesində dövlət orqanları 

sistemində gömrük  sisteminin rolu çox əhəmiyyətlidir. Belə ki, o, dinamik olaraq 

inkişaf edir, eyni zamanda xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarına keyfiyyətli xidmət 

göstərir.  Bu  xidmət  özünü  xarici  iqtisadi  əlaqələrin  yüksəlişində  öz  əksini  tapır. 

Belə ki, 1997-ci ildə gömrük sisteminin xidmət göstərdiyi xarici iqtisadi fəaliyyət 

iştirakçılarının sayı 1995-ci illə müqayisədə 47% artaraq, 278,8min təşkil etmişdir. 

Eyni  zamanda  gömrük  orqanları  işçilərinin  sayı  1  yanvar  1998-ci  ildə,  1  yanvar 

1996-cı  illə  müqayisədə  cəmi  72%  artmışdır.Gömrük    sisteminin  fəaliyyətinin 

mühüm  əhəmiyyət  kəsb  etməsi,  eyni  zamanda  onunlaizah  olunur  ki,  dövlət 

büdcəsinin  stabil  gəlir  mənbələrindən  biri  də  gömrük    rüsum  və 

vergiləridir.      Gəldiyim  nəticəyə  görə  gömrük  siyasətinin  həyata  keçirilməsi 

tarazlaşdırılmış  iqtisadi  siyasətdən  və  gömrük  xidmətinin  modernləşdirilməsi 

səviyyəsindən  asılı  olmaqa,  dövlətin  perspektiv  inkişaf  yollarının  müəyyən 

edilməsində  mühüm  əhəmiyyət  kəsb  edir.         Azərbaycan  Respublikası  DGK 

yerinə  yetirdiyi  funksiya  və  vəzifələr  ölkənin  iqtisadi  təhlükəsizliyinin  tə'min 

edilməsi,  istərsə  də  dövlət  büdcəsinin  gəlir  hissəsinin  formalaşdırılması 

baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda gömrük  rüsumları idxalın 

ə

mtəə  strukturunu  formalaşdırır,  qiymət  əmələgəlmə  mexanizminin  tərkib  hissəsi olaraq müəssisələrin təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə və sosial vəziyyətinə tə'sir 

göstərir.       Bütün  yuxarıda  qeyd  edilənlər,  onu  göstərir  ki,  dövlət  orqanları 

içərisində  gömrük  sisteminin  öz  çəkisi  var  və  bu  sistemin  öyrənilməsi  müasir 

dövrdə  xarici  iqtisadi  fəaliyyətlə  məşğul  olan  şəxslər  üçün  çox  əhəmiyyətli  və 

aktualdır. 

 

  

 

  

 

  

 

84 


ИСТИФАДЯ ОЛУНАН ЯДЯБИЙЙАТ 

 

1.  Я.П.Щясянов,  Т.Р.Османов  Н.Н.Щясянов  вя  башгалары.  Гейри-ярзаг 

малларынын експертизасы. Ы щисся. Дярслик. Бакы, 2006. 

2.

  Я.П.Щясянов,  Т.Р.Османов  Н.Н.Щясянов  вя  башгалары.  Гейри-ярзаг малларынын експертизасы. ЫЫ щисся. Дярслик. Бакы, 2006. 

3.

  Я.П.Щясянов, Т.Р.Османов Н.Н.Щясянов вя башгалары. Эюн айаггабы вя хяз малларынын експертизасы. Дярслик. Бакы, 2006. 

4.

  Я.П.Щясянов,  Т.Р.Османов  Н.Н.Щясянов  вя  башгалары.  Зярэярлик мямулатынын експертизасы. Дярслик. Бакы, 2009. 

5.

  Я.П.Щясянов,  Т.Р.Османов  Н.Н.Щясянов  вя  башгалары.  Чини  сахсы малларынын технолоэийасы. Дярслик. Бакы, 2008. 

6.

  Я.П.Щясянов,  Ж.М.Вялимяммядов  вя  башгалары.  Ямтяяшцнаслыг  вя кимйа. Дярслик. Бакы, 2006. 

7.

  Я.П.Щясянов,  Т.Р.Османов  Н.Н.Щясянов  вя  башгалары.  Тохужулуг, эейим,  айаггабы  вя  хяз  малларынын  лабораторийа  практикуму.  Дярслик. 

Бакы, 2006. 

8.

  Я.П.Щясянов, Т.Р.Османов Н.Н.Щясянов вя башгалары. Мядяни-мяишят вя тясяррцфат малларынын лабораторийа практикуму. Дярслик. Бакы. 

9.

  Ж.М.Вялимяммядов, Н.Н.Щясянов. Халг истещлак малларынын естетика-сы. Бакы, 1987. 

10.


  Н.М.Чечеткина, Т.И.Путилина. Экспертиза товаров. Москва, 2000. 

11.


  С.В.Семенко. Экспертиза товаров. Белгород, 1999. 

12.


  А.П.Ситко.  Экспертиза  качества  стеклянных  бытовых  товаров. 

Белгород


, 1999. 

13.


  Н.М.Чечеткина.  Управление  качеством  продукции  и  экспертиза. 

Ростов


-на-Дону, 1998. 

14.


  М.А.Николаева. Товарная экспертиза. Москва, 1998. 

15.


  О защите прав потребителей (с изменениями и дополнениями, принят 

5 декабря 1995 г.).  

85 


16.

  Об информации, информатизации и защите информации  (20 февраля 

1995 г. № 24-Ф3). 

17.


  О  санитарно  -  эпидемиологическом  благополучии  населения  (19 

апреля


 1991 г.). 

18.


  О ветеринарии (14 мая 1993 г. № 4979/1-1). 

19.


  Об экологической экспертизе (23 ноября 1995 г. № 174-Ф3). 

20.


  Бешелев  С.Д.,  Гурвич  Ф.Г.  Математико-статистические  методы 

экспетных

 оценок. М.; Статистика. 1974.- 159 с. 

21.


  Вольпер И.М., Гримм А.Н., Зайцев В.Н. и др. Органолептические методы 

оценки


 продовольственных товаров. М.: Экономика, 1967. 

22.


  Воронов  Ю.П.,  Ершова  Н.П.  О  моделировании  принятия  решений  в 

группе


  экспертов.  Социологические  исследования.  Материалы  1-ой 

научной


  конференции  молодых  экономистов  и  социологов  Сибири  и 

Дальнего


 Востока. Вып.8. Новосибирск, 1986. 

23.


  Горбунова  В.П.,  Тесля  Э.П.  Порядок  и  сроки  приемки  товаров  по 

количеству

 и качеству. М.: Экспертное бюро, 1998. 

24.


  Колесник А.А., Елизарова Л.Т. Теоретические основы товароведения 

продовольственных

 товаров. М.: Экономика, 1990. 

25.


  Малюгин  В.Д.  Оценка  компетентности  эксперта  в  процедурах 

принятия


  коллективного  решения.  Международный  симпозиум  по 

проблемам

 организационного управления и иерархическим системам. 

Баку


, 1971. 

26.


  Михалов П.М., Левит Б.И. Приборы для измерения температуры. М.; 

Пищевая


 промышленность, 1979. 

27.


  Николаева  М.А.  Товароведение  потребительских  товаров.  Теорети-

ческие


 основы. М.; Норма, 1997. 

28.


  Николаева  М.А.,  Карташова  Л.В.,  Положишникова  М.А.  Средства 

информации

 о товарах. М.; Экономика, 1997. 

29.


  Николаева  М.А.,  Лычников  Д.С.,  Неверов  А.Н.  Идентификация  и 

фальсификация

 пищевых продуктов. М.: Экономика, 1996. 


 

86 


Набиева Саялы Мамедариф 

 

 РЕЗЮМЕ 

В диссертационной

 работе было проведено исследование организации и 

управления

  таможенным  делом  в  Азербайджане  и  направлений  его 

совершенствования

 в условиях интеграции в мировую экономику. 

В

    работe  исследованы  проблемы  организации  таможенного  дела  в Азербайджанской

  Республике  и  основных  его  принципов,  сущности, 

регламентации

  и  классификации    управления  таможенной  системой 

республики

,  роль  и  необходимость  таможенного  управления  в  обеспечении 

экономической

  безопасности  и  защиты  экономических  интересов,  правовой 

базы

 таможенно-тарифного регулирования и его совсовершенствования. Во

  второй  главе  диссертации  содержится  всесторонний  анализ 

характеристики

  организации  системы  управления  таможенной  экспертизы, 

раскрываются

  основные  аспекты  взаимоотношений  органов  таможни  с 

другими

 

экономическими 

ведомствами

 

страны


выявляется

 

роль


 

таможенного

  процееса  в  современной  системе  экономического  управления, 

подробно


  рассматриваются  вопросы  тамрженной  политики  как  важного 

звена


 внешнеэкономической политики Азербайджана. 

В

  заключительной  главе  рассмотрены  формы  и  средства  таможенно-тарифного

 

регулированиясовременное

 

состаяние 

таможенного

 

регулирования  в  контексте  применения  современных  технических  средств, 

определены

  перспективы  развития  таможенной  экспертизы  Азербайджана  и 

повышения

  ее  эффективности,  разработаны  конкретные  предложения  и 

рекомендации

 по улучшению таможенного дела. 

 

  

 

 

 

 

87 


 

Nabiyeva Sayalı Mammadarif                                           

 

  

СУММАРЙ 


 

Ин  диссертатионал  ворк  ресеаржщ  оф  тще  организатион  андманаэемент  оф 

жцстомс бусинесс ин Азербаиъан анд дирежтионс оф щис перфежтион ин жондитионс 

оф интегратион инто ежономиж щас беен жарриед оут. 

Ин тще фирст жщаптер оф диссертатионал ворк проблем соф тще организатион оф 

а жустомс аффаир ин тще Азербаиъан Републиж анд щис басиж принжиплес, ессеже, а 

регулатион анд жлассифижатион оф манаэемент бй жустомс сйстем оф републиж, а 

роле  анд  нежесситй  оф  жустомс  манаэемент  фор  маинтенанже  оф  ежономиж 

сафетй  анд  протежтион  оф  ежономиж  интерестс,  леэал  басе  оф  жустомс-  тариф 

регулатион анд щис перфежтион аре инвестиэатед. 

Тще сежонд жщаптер оф тще диссертатион жонтаинс тще алл-роунд аналйсис оф 

тще жщарастеристиж оф тще организатион оф а жонтрол сйстем оф жустомс бцсинесс, 

тще басиж аспекжтс оф мутуал релатионс оф бодиес оф жустомс щоусе витщ отщер 

ежономиж департментс оф тще жоунтрй аре опенед, тще роле оф жустомс прожесс 

ин модерн сйстем оф ежономиж манаэемент жомес то лиэщт, оф Азербаиъан аре 

ин детаил жонсидеред. 

Ин тще финал жщаптер формс анд меанс оф жустомс регулатион ин а жонтехт 

оф апплижатион оф модерн меанс аре жонсидеред. 

 

 

  

 

  

 

  

 

88 


Азярбайжан Дювлят Игтисад Университети МЩМ-нин 2892 груп маэистри 

biyeva Sayalı Məmmədarif   qızının«Kimyəvi məhsulların ekspertizasının aparılması qaydası və onun təkmilləşdirilməsi » 

мювзусунда йаздыьы диссертасийа ишиня 

 

Р Я Й  


 

Azərbaycan  Respublikasının  iqtisadi  dirçəlişi  ölkə  mallarının  yüksək 

keyfiyyətli  və  təhlükəsizliyini,  onlar  rəqabət  qabiliyyətliyini,  daxili  və  dünya 

bazarında  istehlakçıların  hüquqlarının  müdafiəsini  təmin  edən  şərait  olmadan 

mümkün deyildir. Ümumiyyətlə, keyfiyyət  islahatların, yeni bazar iqtisadiyyatına 

keçidin  strategiyası  olmalı,  struktur  dəyişikliyi,  sərmayə  qoyuluşu,  sərmayelərin 

cəlb olunması, sabitlik, özəlləşdirmə, gəlirlilik və s.-dən yüksəkdə durmalıdır. 

Ümumiyyətlə,  gömrük  ekspertizası  gömrük  nəzarətinin  bir  həlqəsi  kimi 

Respublikanın iqtisadi mənafeyinin və təhlükəsizliyinin qorunması, qaçaqmalçılıq 

və  gömrük  işi  sahəsində  digər  hüquqpozma  hallarının  aşkar  edilməsi,  qarşısının 

alınması,  profilaktikası  və    aradan  qaldırılması,  qaçaqmalçıliq  kanallarının  ləğvi, 

daxili  istehsalçıların  iqtisadi  mənafelərinin  müdafiəsi,  istehlakçılarının 

hüquqlarının qurunması və s. məsələlərin həllində rolu əvəz olunmazdır. 

Gömrük  ekspertizası  malın  mənşə  ölkasinin  təyini,  malın  gömrük  dəyərinin 

təyini,  malların  eyniləşdirilməsini,  malların  tərkibinin,  fiziki  və  kimyəvi 

strukturunun  təyini,  malların  çeşidi,  sortu  və  növünün  təyini,  malların  narkotik, 

güclü  təsirə  malik  zəhərli,  zəhərləyici  maddələr  qrupuna  mənsubiyyətinin  təyini, 

malların  ekoloji  və  istismar  təhlükəsizliyini  təyini,  malların  Azərbaycan 

Respublikasının  və  xarici  ölkə  xalqlarının  bədii,  tarixi  və  arxeoloji  varidatina 

mənsubiyyətinin təyini və s. məsələlərin müəyyən olunması üçün aparılır. 

Bu səbəbdən дя ишин мцдафияйя бурахылмасы мягсядяуйьундур. 

 

И.е.н.N. .Muradov

 

 

  

 

  

 


 

89 


 

Азярбайжан Дювлят Игтисад Университети МЩМ-нин 2892 груп маэистри 

biyeva Sayalı Məmmədarif   qızının«Kimyəvi məhsulların 

ekspertizasının aparılması qaydası və onun təkmilləşdirilməsi » 

мювзусунда йаздыьы диссертасийа ишиня 

 

Р Я Й  


 

Базар  игтисадиййаты  шяраитиндя  мцстягил  инкишаф  едян  республикамызын  хариcи 

игтисади  ялагяляри  эцндян-эцня  эенишлянмякдядир.  Республика  дахилиндя  игтисади 

ислащатлар  кечирилдийи  бир  дюврдя  обйектив  сябябляр  цзцндян  истещлак  малларынын 

истещсалы  мцвяггяти  олараг  азалмышдыр.  Мящз  бу  сябядян    дя  республика  ящалисинин 

истещлак малларына олан тяляби хариcи юлкялярдян дахил олан маллар щесабына юдянилир  

Республикайа  дахил  олан  малларын  кейфиййятинин  йцксяк  сяриштяли  мцтяхясисляр 

тяряфиндян  експертиза  ямялиййатындан  кечирилмяси  щям  дя  стратеjи  ящямиййятя  малик 

олан  вязифялярдян  сайылыр.  Бу  вязифянин  йериня  йетирилмясиндя  бцтцн  мцяссися  вя 

тяшкилатлар,  истещлак  малларынын  истещсалы  вя  сатышы  иля  мяшьул  олан  мцтяхясисляр  фяал 

иштирак етмялидирляр. 

Kimyəvi  məhsulların  gömrük  ekspertizası  malın  mənşə  ölkasinin  təyini,  malın 

gömrük  dəyərinin  təyini,  malların  eyniləşdirilməsini,  malların  tərkibinin,  fiziki  və 

kimyəvi strukturunun təyini, malların çeşidi, sortu və növünün təyini, malların narkotik, 

güclü təsirə malik zəhərli, zəhərləyici maddələr qrupuna mənsubiyyətinin təyini, malların 

ekoloji və istismar təhlükəsizliyini təyini, malların Azərbaycan Respublikasının və xarici 

ölkə  xalqlarının  bədii,  tarixi  və  arxeoloji  varidatina  mənsubiyyətinin  təyini  və  s. 

məsələlərin müəyyən olunması üçün aparılır. 

Ишин I  фяслиндя” Ekspertizanın aparılmasının mетодолоjи ясаслары” юйрянилир. 

 II фясил «Kimyəvi məhsulların ekspertizasının təşkili və aparılması qaydalarına» ня 

щяср едилмишдир. Бурада эениш тящлил апарылмышдыр. 

Сон  фясилдя ися «Азярбайъан Республикасы Дювлят Эюмрцк Комитяси системиндя 

експертиза фяалиййятинин тяшкилинин тякмилляшдирилмяси» юйрянилиб изащ едилмишдир.. 

Бцтцн  бунлар  ону  эюстярир  ки,  диссертасийа  иши  тамамланмыш  маэистр 

диссертасийасыдыр вя ону мцдафияйя бурахмаг олар.                                                                         

 

 Prof.A.Ş.Şəkərəliyev 

 


 

90 


                                               РЕФЕРАТ 

Azərbaycanda  keyfiyyətin  idarəedilməsinin  ümumi  dövlət  sistemlərinin  yaradılması  ilə 

ə

laqədar  olan  bütün  məsələlər  bu  gün  aktuallıq  kəsb  etməkdədir.  Azərbaycan  Respublikasının iqtisadi  dirçəlişi  ölkə  mallarının  yüksək  keyfiyyətli  və  təhlükəsizliyini,  onlar  rəqabət 

qabiliyyətliyini,  daxili  və  dünya  bazarında  istehlakçıların  hüquqlarının  müdafiəsini  təmin  edən 

şə

rait  olmadan  mümkün  deyildir.  Ümumiyyətlə,  keyfiyyət    islahatların,  yeni  bazar iqtisadiyyatına keçidin strategiyası olmalı, struktur dəyişikliyi, sərmayə qoyuluşu, sərmayelərin 

cəlb olunması, sabitlik, özəlləşdirmə, gəlirlilik və s.-dən yüksəkdə durmalıdır. 

Başa  düşmək  lazımdır  ki,  keyfiyyət  böyük  miqdarda  yeni  sərmayələr  tələb  etmir  və 

sərmayələr keyfiyyətə təminat olmadan itirilmiş pullardir. 

Keyfiyyət  elmi-texniki  tərəqqinin  obyektiv  nəticəsi  olduğundan,  elmi-texniki  tərəqqinin 

inkişafı  ilə  əlaqədar  olaraq  onu  nəzəri  baxımdan  istənilən  qədər  yüksəltmək,  yaxşılaşdırmaq 

olar.Malların  keyfiyyəti,  yararlıq  xassələrinin  məcmusu  onların  istismarı  və  istehlakı  zamanı 

özünü büruzə verir, yəni ehtiyatların istifadə prosesində itkisi və malların tam sərfi zamanında, 

bir sözlə, işləmə, istehsal prosesi, istifadə və istehlak anlarında bu xarakteristikalar aşkar olunur. 

Kimyəvi  məhsulların  gömrük  ekspertizası  malın  mənşə  ölkasinin  təyini, 

malın  gömrük  dəyərinin  təyini,  malların  eyniləşdirilməsini,  malların  tərkibinin, 

fiziki  və  kimyəvi  strukturunun  təyini,  malların  çeşidi,  sortu  və  növünün  təyini, 

malların  narkotik,  güclü  təsirə  malik  zəhərli,  zəhərləyici  maddələr  qrupuna 

mənsubiyyətinin  təyini,  malların  ekoloji  və  istismar  təhlükəsizliyini  təyini, 

malların  Azərbaycan  Respublikasının  və  xarici  ölkə  xalqlarının  bədii,  tarixi  və 

arxeoloji  varidatina  mənsubiyyətinin  təyini  və  s.  məsələlərin  müəyyən  olunması 

üçün aparılır. 

Hazırki şəraitdə kimyəvi məhsulların idxal-ixracı xeyli inkişaf etmişdir. Belə 

ki,  resrespublikamızın  Avropa  ittifaqı  ölkələri,  ABŞ,  MDB,  Türkiyə,  ran  və  s. 

ölkələrlə  ticarət  əlaqələri  ildən-ilə  genişlənir.  Bu  baxımdan  kimyəvi  məhsulların 

ekspertizasının düzgün təşkili müstəsna əhəmiyyət kəsb edir.

 

Qeyd etmək lazımdır ki, mallara olan tələblərin xüsusiyyətləri də mühüm əhəmiyyət kəsb edir və müəyyən müddət ərzində onların təyinatı üzrə istifadəsinə təminat verir. Bu isə əhalinin 

maddi  və  mədəni  səviyyəsindən  asılı  olaraq  müxtəlif  dövrlər  üçün  müxtəlif  dərəcə  və  xarakter 

tələbatından  asılıdır.  Beləliklə  də  malların  tələbat  səviyyəsi  və  keyfiyyəti  arasında  müəyyən 

disproporsiya  var  ki,  o  da  fasiləsiz  olaraq  artır  və  yeniləşir.  Bu  baxımdan  mallara  cari,  

91 


perspektiv, ümumi və spesifik tələblər var ki, bu da gömrük ekspertizasının qarşısında duran əsas 

məsələlərdəndir. 

Ümumiyyətlə,  gömrük  ekspertizası  gömrük  nəzarətinin  bir  həlqəsi  kimi  Respublikanın 

iqtisadi  mənafeyinin  və  təhlükəsizliyinin  qorunması,  qaçaqmalçılıq  və  gömrük  işi  sahəsində 

digər  hüquqpozma  hallarının  aşkar  edilməsi,  qarşısının  alınması,  profilaktikası  və    aradan 

qaldırılması,  qaçaqmalçıliq  kanallarının  ləğvi,  daxili  istehsalçıların  iqtisadi  mənafelərinin 

müdafiəsi,  istehlakçılarının  hüquqlarının  qurunması  və  s.  məsələlərin  həllində  rolu  əvəz 

olunmazdır. 

Gömrük ekspertizası malın mənşə ölkasinin təyini, malın gömrük dəyərinin təyini, malların 

eyniləşdirilməsini,  malların  tərkibinin,  fiziki  və  kimyəvi  strukturunun  təyini,  malların  çeşidi, 

sortu  və  növünün  təyini,  malların  narkotik,  güclü  təsirə  malik  zəhərli,  zəhərləyici  maddələr 

qrupuna  mənsubiyyətinin  təyini,  malların  ekoloji  və  istismar  təhlükəsizliyini  təyini,  malların 

Azərbaycan  Respublikasının  və  xarici  ölkə  xalqlarının  bədii,  tarixi  və  arxeoloji  varidatina 

mənsubiyyətinin təyini və s. məsələlərin müəyyən olunması üçün aparılır. 

Bu səbəbdən диссертасийа ишинин  tədqiqat obyekti seçilməsi təsadüfü deyildir. 

Deyilənləri  ümumiləşdirərək  Azərbaycanın  gömrük  sistemində  ekspertiza  fəaliyyətinin 

normal  təşkilinin  təmin  edilməsi  üçün  aəağıdakı  işlərin  həyata  keçirilməsinin  zəruriliyini 

göstərmək olar: 

 bölgələrdə müasir tipli gömrük laboratoriyalarının yaradılması;   beynəlxalq  təcrübədə  özünü  doğrultmuş  texnika  və  texnologiyanın  laboratoriyaların 

fəaliyyətində istifadə edilməsi; 

 laboratoriya mütəxəssislərinin mütəmadi olaraq ixtisaslarının artırılması.  

  

 

  

 

Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 0,54 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə