Baki sl avyan u ni V ers it et I azərbayс ancaYüklə 16,9 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/178
tarix14.04.2017
ölçüsü16,9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   178
14042

BAKİ  SL AVYAN   U Nİ V ERS İT ET İ

AZƏRBAYС ANCA 

RUSCA

Y E N İ D Ə N   İ Ş L Ə N M İ Ş   V Ə   T Ə K M İ L L Ə Ş D İ R İ L M İ Ş  

İ K İ N C İ   N Ə Ş R

4   ciidcb

Ü Ç Ü N C Ü   C İ L DQ-R4 5

A zə rb a y c a n   R e s p u b lik a s ı  P re z id e n tin in

Redaksiya  heyəti:

Müəlliflər:

prof.

  M.T.Tağıyev 

(baş  redaktor)

prof.

  A.A.Axundov

prof.

  F.H.Hüseynov

dos.

  İ.M.Aydmov

dos.

  İ.M.Kərimov

dos.

  R.İ.Qurbanova

prof.

  M.T.Tağıyev 

dos.

  I.M.Aydınov 

dos.

  l.M.Kərimov 

dos.

  R.İ.Qurbanova 

dos.

  F.Ə.Hüseynov 

b.e.i.

  M.Z.Mövsümov

Redaktorlar: 

prof.

 M.T.Tağıyev

dos.

  İ.M.Aydınov 

dos.

  İ.M.Kərimov 

dos.

  R.İ.Qurbanova

494.36139171-dc21

AZE

Azərbaycanca-rusca lüğət. 

Dörd  cilddə.  III  cild.  Bakı,  “Şərq-Qərb” ,  2006, 

840  səh.

ISBN10 

9952-34-011-7 

ISBN13  978-9952-34-011-2

Q________________________________

Qq

Q -  семнадцатая  буква  азербайджанского 

алфавита,  обозначающая  заднеязычный 

согласный  звук  [q], 

|

QA  3 в у к о п о д р .   карр  (крик  вороны). |

QAB I  с у щ .   1.  посуда  (хозяйственная  ут­

варь  для  еды,  питья,  хранения  припа-  ; 

сов). 


Mətbəx qabı  кухонная  посуда,  qa~  | 

laylanmış  qab  лужёная  посуда,  gil qab  

глиняная  посуда, saxsı  qab  фаянсовая 

посуда;  2.  сосуд. Şüşə qab  стеклянный 

сосуд, 


şərab qabı  сосуд  для  вина,  qabın 

müqavimət  tutumu  ф  и з .  ёмкость  соп­

ротивления  сосуда, qablarin tutumu вме­

стимость  сосудов;  3. тарелка  (в  з н а ч .  

меры). 

Bir qab  şorba  тарелка  супа,  beş  I 

qabplov  пять  тарелок  плова;  4. футляр 

(коробка,  яшик,  чехол,  куда  кладется 

какая-л.  вещь  для  хранения  или  для 

предохранения  от  порчи,  поврежде­

ний,  пыли  и  т.п.). 

Eynək qabı  футляр 

для очков, rnusiqi alətlərinin qabları  фут­

ляры  для  музыкальных  инструментов;

5.  тара  (для  упаковки). 

Şüşə  qab  стек­

лянная  тара, qabın  dəyəri  стоимость 

тары;  II  п р и  л .  посудный. Qab  şkafı 

посудный  ш каф;  0 qabma  sığmamaq 

воображать  (мнить)  о  себе; qabırtda bir 

şey olmamaq  не  отличаться  глубокими 

знаниями; qabını  çatlatmaq  лопнуть  от 

злости; 


qab dibi yalamaq  выслуживать­

ся  перед кем-л.,  угодничать,  заискивать.

QABA  I  п р и л .   грубый:  1.  жёсткий,  не­

гладкий. Qaba parça  грубая  ткань,  qaba 

mahud  грубое  сукно,  qaba уип  грубая 

шерсть, 


qaba  dəri  грубая  кожа,  qaba 

yemlər  с . - х .   грубые корма  (раститель­

ные  корма:  сено,  солома  и  т.д.);  2.  не­

позволительный,  недопустимый. 

Qaba 

səhv грубая  ошибка;  3. неучтивый:  1) не­

воспитанный,  непочтительный. Qaba 

adam  грубый  человек;  2)  выражающий 

неучтивость,  невоспитанность. Qaba söz- 

lər  грубые  слова,  qaba  rəftar  грубое 

обращение, qaba zarafat  грубая  шутка, 

qaba cavab  грубый  ответ,  qaba  hərəkət

___________ _______________ QAB

грубый  поступок;  II  н а р е ч .   грубо. 

Qaba danışmaq  говорить  грубо.

QABACA  I  п р и л .   грубый,  невежливый; 

II  н а р е ч .   грубо,  невежливо.

QABAĞARDAN  с у щ .   р а з г .   лудильщик.

QABAĞIALINMAZ  с у щ .  

р а з г .  

без­

удержный,  неотразимый,  неотвратимый. Qabağıalınmaz həvəs  безудержное  стрем­

ление, 


qabağıalınmaz  zərbə  неотрази­

мый  удар, qabağıalmmaz  təhlükə  неот­

вратимая  опасность.

QABAĞIALINMAZLIQ  с у щ .   неотрази­

мость,  неотвратимость.

QABAQ1  I  с у щ .   б о т .   1.  тыква:  1)  род 

одно- и многолетних растений сем. тык­

венных. 

Qabaq bostanlarda becərilir тык­

ва  культивируется  на  бахчах;  2)  плод 

этого  растения. 

Qabaq  bişirmək  варить 

тыкву, 


ует  qabağı  кормовая  тыква;

2. р а з г .   о  безвкусном  арбузе  или дыне; 

II  п р и л .   тыквенный. 

Qabaq çiyidi тык­

венные  семечки.

QABAQ2 1  с у щ .   1.  перёд  (передняя  часть 

ч е г о - л . ) .  Köynəyin  qabağı  перед  ру­

башки;  2. фасад (передняя,  главная  сто­

рона  здания,  выходящая  на улицу,  пло­

щадь). 


Teatrın  qabağı  фасад  театра;

3.  п е р е н .   п о э т ,   лицо,  лик. Aymqaba- 

ğ ı

 лик луны;  II  п р и л .  1.  передний  (на­

ходящийся  впереди). 

Atm  qabaq  ayaq- 

ları  передние  ноги лошади,  qabaq sıra- 

lar  передние  ряды,  qabaq  təkərlər  пе­

редние  колеса;  2.  обращённый  вперёд. Evin  qabaq pəncərəhri  передние  окна 

дома, 


müdafiənin  qabaq  xətti  передний 

край  обороны;  III  н а р е ч .   в  прошлом, 

прежде,  в  прежнее  время,  раньше. 

Qa­

baq  onlar  dost idihr  прежде  они  были 

друзьями, qabaq о bizimlə işləyirdi раньше 

он работал  с нами; IV п о с л е л .   1. рань­

ше  к о г о - ,   ч е г о - л . 

Hamidan  qabaq 

раньше  всех, vaxtindan  qabaq  раньше 

срока, 


hər şeydərı  qabaq  прежде  всего;

2. до  к о г о ,   до  ч е г о .  Bayramdan qabaq 

до  праздника, məndən  qabaq  до  меня;

3.  перед  ч е м.  Yeməkdən  qabaq  перед 

едой, 


dərsdən  qabaq  перед  уроком, 

müharibədən qabaq  перед  войной;  4.  за 

сколько-то времени до  ч е г о - л .  Zəlzə- 

lədən  iki gün  qabaq  за  два  дня  до  зем-

легрясения, 

iclasdan  bir  saat  qabaq  за 

час  до  собрания;  5.  в  форме qabağında 

k i m i n ,   n ə y i n :   1)  перед  к е м ,   ч е м .  Evin  qabağıtıda  перед  домом,  məktəbin 

qabağında  перед  школой,  müəllimin 

qabağmda  перед учителем;  2)  у,  около, 

возле  к о г о ,   ч е г о .  Körpünün qabağın- 

da  у  пристани,  teatrın  qabağında  у  те­

атра;  3)  напротив,  против  к о г о ,   ч е г о.  Kəndin qabağında  против деревни,  vağ- 

zalın qabağında  напротив  вокзала;  0  qa- 

bağa  çıxmaq  выходить,  выйти  вперед; 

qabağa qaçmaq  (qabağa əl atmaq)  забе­

гать вперед; qabağa düşmək:  1. возглавить 

к а к о е - л .   дело,  организовать  к а к о е - л .  

дело;  2.  показывать,  показать  дорогу;

3.  опережать,  опередить других; qabağa 

keçmək  опережать,  опередить  кого- л.  

в ч е м-л.; qabağa gəlmək (qabağa çıxmaq) 

выступить,  выйти  вперед; qabağı  alın- 

maq:  1.  предотвращаться,  быть  предот­

вращенным; 2. взнуздываться, быть взнуз­

данным; 

qabağı açılmaq:  1. хлынуть,  на­

хлынуть. İnsan axınınm qabağı açıldı хлы­

нул людской поток;  2.  открываться,  от­

крыться  (освободиться  от чего-л.  засло­

няющего  -   о  виде,  просторе); qabağı 

açıldı  k i m i n   появилась  возможность 

жениться  для  следующего  по  возрасту 

брата; 

qabağına  ağac  uzatmaq  k i m i n  

вставлять  палки  в  колеса  к о м у ;  qa- 

bağına qatmaq вести,  подгоняя  кого- л.  

куда-л.; qabağında əsməkk'ım'm ходить 

по  струнке  перед  ке м;  qabağında  mil 

durmaq смирно стоять перед к е м;  qaba- 

ğında  dura  bilməmək  не  устоять  перед 

к е м,   не  выдержать; qabağında  quyruq 

bulamaq  k i m i n   вилять  хвостом  перед 

кем;  


qabağınakeçmək становиться, стать 

помехой  для  к о г о ;  qabağına kötük йэ- 

ləmək k i m i п с м.  qabağına ağac uzatmaq; 

hər kəs  közü öz qabağına çəkir для  каж­

дого  своя  рубашка  ближе  к  телу,  каж­

дый старается для  себя; 

qabağına çıxmaq:

1.  k i m i п  выходить,  выйти  навстречу 

кому-л.; 2. преграждать,  преградить путь 

к о м у ;   3. тягаться,  соперничать  с  ке м;  qabağında  diz  çökmək  k i m i n   стать  на 

колени  перед к е м;  qabağından qaçmaq 

k i m i n   побоявшись,  уклониться  встре­

титься  с к е м ,   струсить  перед к е м,  

qa- 

bağındarı yeməmək вести  себя  задиристо, 

вести  себя  вызывающе  (лезть драться); qabağmdan yeməyən  не  в  меру  самона­

деянный,  заносчивый,  задиристый; qa- 

bağım almaq:  1. n ə y i n   предотвращать, 

предотвратить,  предупреждать,  преду­

предить ч т о .  

Təhlükənin qabağını almaq 

предотвратить опасность} yanğının qaba- 

ğını almaq  предотвратить  пожар,  bədbəxt 

hadisənin  qabağmı  almaq  предупредить 

несчастье, xəstəliyin qabağmı almaq пре­

дупредить  болезнь;  2 . k i m i n ,   n e y i n  

принимать,  принять меры в отношении 

к о г о - ,   ч е г о -л .;  3. k i m i n   обуздывать, 

обуздать  (подчинить  своей  воле); 

qaba- 

ğınıkəsməkn e y i n ;   1. перекрывать,  пере­

крыть. 


Çayın qabağını kəsmək перекрыть 

реку;  2.  k i m i n   остановить,  преградить 

дорогу  к о м у   (с  целью  задержания, 

ограбления  и т.п.); qabağını-gerisini dü- 

şünmək действовать  осмотрительно,  об­

думать за и  против; qabağını tutmaq с м. 

qabağını  kəsmək;  özünü  qabağa  vermək 

стремиться вперёд; göz qabağındadır не­

оспоримо,  на  виду.

QABAQCA  н а р е ч .   1. раньше,  сначала, 

прежде,  сперва;  2. первым долгом,  в пер­

вую  очередь,  в первую  голову;  3. р а з г .  

первым. 


Qabaqca  danışmaq  заговорить 

первым  (первой).

QABAQCADANI  н а р е ч .   1.  заранее,  заб­

лаговременно,  предварительно. Qabaq- 

cadan xəbərdarlıq etmək  заранее  преду­

предить, qabaqcadan yoxlamaq  предва­

рительно  проверить, qabaqcadan düşü- 

nülmüş niyyət  ю р и д .   заранее  обдуман­

ное  намерение;  2.  авансом. Qabaqca­

dan almaq получить авансом;  II  п р и  л . 

предварительный. Qabaqcadan  razılıq 

предварительное  соглашение, qabaq­

cadan sınama  предварительное  испыта­

ние;  0 


qabaqcadan flkir söyləmək пред­

сказывать,  предсказать  ч т о - л . ,   зара­

нее сказать  о том,  что случится, 

folakət 

olacağım  qabaqcadan  söyhmək  прори­

цать  беду, qabaqcadan görmək  предви­

деть, 


qabaqcadan müəyyənləşdirmək поду­

мать,  предопределить  заранее, qabaq­

cadan  xəbər  vermək  заранее,  наперед

возвещать  о  том,  что  будет, qabaqcadan 

şərt qoymaq  заранее  ставить  условие.

QABAQCIL  I  п р и л .   передовой:  1.  наи­

более  сознательный,  инициативный, 

достигший  наибольш их  успехов  в  тру­

де. 

Qabaqcıl fəhləbr передовые рабочие, 

qabaqcd  işçilər  передовые  работники, 

qabaqcd  ziyalılar  передовая  интелли­

генция;  2.  стоящий  выше  других  по 

уровню  развития. 

Qabaqcd  ölkələr  пе­

редовые  страны, qabaqcd təsərrüfat  пе­

редовое  хозяйство, qabaqcd sahə  пере­

довая  отрасль, qabaqcd kolxoz  передо­

вой колхоз, qabaqcd müəssisə передовое 

предприятие, qabaqcd nszəriyyə  передо­

вая  теория;  II  с у щ .   передовик. Isteh- 

salat  qabaqcüları  передовики  произ­

водства, kənd təsərrüfatı qabaqcılları  пе­

редовики  сельского  хозяйства, qabaq- 

cüların  müşavirəsi  совещание  передо­

виков, 


qabaqcd olmaq  быть  передови­

ком, 


qabaqcıllar sırasında olmaq  быть  в 

числе  передовиков, qabaqcdlar sırasına 

çıxmaq  выйти  в  передовики.

QABAQCILLIQ  с у щ.   положение  передо­

вика,  передового.

QABAQÇİÇƏKLİLƏR  с у щ .   б о т . т ык в о -  

цвётные.

QABAQDA  н а р е ч .   впереди:  1. на некото­

ром расстоянии перед  к е м- л . ,   ч е м - л .  

Qabaqda  oturmaq  сидеть  впереди;  2.  в 

будущем. Qabaqda işlərimiz çoxdur впе- 

реди  у  нас  много  дел, çətinliklər  hələ 

qabaqdadır  трудности  еще  впереди; 

qabaqda  gedən:  1.  идущий  впереди;

2.  п е р е н .   возглавляющий  что- л. ,   ли­

дирующий,  предводительствующий,  гла­

венствующий; qabaqda getmək'.  1.  идти 

впереди  всех,  опережать  всех;  2.  руко­

водить,  предводительствовать;  3.  быть 

проводником  ч е г о - л .

QABAQDAKI  п р и л .   1. передний  (находя­

щийся  впереди). Qabaqdakı evlər перед­

ние  дома, qabaqdakı cərgələr  передние 

ряды;  2.  ближайший. Qabaqdakı  kənd 

ближайшее село;  3.  наступающий. Qa- 

baqdakı bayram  наступающий  праздник;

4.  приближающийся 

(становящийся 

близким  по  времени). Qabaqdakı  imta- 

hanlar приближающиеся  экзамены,  qa-

baqdakı səpin  приближающийся  сев,  qa- 

baqdakı  toy  приближающаяся  свадьба.

QABAQDAN  н а р е ч .   ].  спереди. Qabaqdan 

hücum  etmək  напасть  спереди;  2.  зара­

нее,  заблаговременно. Qabaqdan bilmək 

знать  заранее, qabaqdan  danışmaq  до­

говориться  заблаговременно;  3.  впереди. Qabaqdan  qış  gəlir  впереди  зима,  qa­

baqdan  imtahan  gəlir  впереди  экзамен,

4.  в  с о ч е т .   с  ч и с л и т ,   и  к о л и ч .  

словами. 

Bir ay qabaqdan  за месяц до...; 

üç giin qabaqdan  за  три  дня  до...;  bir И 

qabaqdan  за  год  до...;  bir neçə giin  qa­

baqdan  за  несколько  дней  до...

QABAQDANQALAN I  п р и л .  оставшийся 

после  еды,  не  съеденный;  II  с у щ .   объ­

едки,  остатки  еды.

QABAQGÖRƏN  п р и л .   дальновидный, 

предусмотрительный:  1.  предвидящий

возможные  последствия. 

Qabaqgörən si- 

yasi xadim дальновидный  политический 

деятель, qabaqgörən  adam  предусмот­

рительный  человек;  2.  выражающий 

дальновидность. 

Qabaqgörən  siyasət 

дальновидная  политика, qabaqgörən 

planlar  дальновидные  планы.

QABAQGÖRƏNLİK  с у щ . дальновидность, 

предусмотрительность. 

Siyasi qabaqgö- 

rənlik  политическая  дальновидность.

QABAQGÖRÜCÜLÜK сущ.   1. предвидение, 

дальновидение;  2.  см . 

qabaqgörənlik.

QABAQKI  п р и л .   1.  передний  (находя­

щийся  впереди). 

Qabaqkı  cərgələr  пе­

редние  ряды, qabaqkı  evlər  передние 

дома;  2. прежний, бывший. Qabaqkı vaxt- 

lar  прежние  времена,  qabaqkı  direktor 

бывший  директор; 

3.  предыдущий, 

предшествующий. Qabaqkı  məşğələlər 

предыдущие занятия, qabaqkı aylar пре­

дыдущие  месяцы, qabaqkı  inkişaf пред­

шествующее  развитие.

QABAQKİMİLƏR  с у щ .   б о т .   тыквенные 

(сем.  двудольных растений). Qarpız, qo- 

vun və xiyar qabaqkimilər fəsiləsinə aid- 

dir  арбуз,  дыня  и  огурец  относятся  к 

семейству  тыквенных.

QABAQ-QABAĞA  н а р е ч .   друг  против 

друга,  лицом  к  лицу,  визави. Qabaq- 

qabağa  əyləşmək  усесться  друг  против 

друга, 


qabaq-qabağa  rəqs  etmək  танце-

вам,  визави; 

qabaq-qabağa qovmaq:  I. со­

поставлять,  сравнивать. M ə f h ı t m l a n  

qabaq-qabağu qoymaq  сопоставлять  по­

нятия;  2.  сверять,  сличать; qabaq-qaba- 

ğct g.ıhnək  встречаться,  встретиться  ли­

цом  к  лицу.

QABAQ-QARŞI  I  п а р е ч .   1. друг  другу 

навстречу;  один  против  другого;  2. ли­

пом  к  лицу;  II  и р и л .   встречный,  ло­

бовой  (направленный  в  упор,  в  лоб, 

прямо  перед  собой). 

Qabaq-qarşı qatar 

встречный  поезд, qabaq-qarşı  döyüş 

встречный бой, qabaq-qarşı kiihk встреч­

ный  ветер, qabaq-qarşı hücum  лобовая 

а така, 


qabaq-qarşı zdrbə лобовой  удар.

QABAQ-QƏNŞƏR  I  с у щ.   передняя,  неви­

димая  сторона;  II  н а р е ч .  навстречу.

QABAQLAMA I  с у г ц .  от rn& r.qabaq- 

lamaq;  I. опережение.  Qabaqlama bucağı 

угол  опережения;  2.  предупреждение, 

предостережение;  3.  в о е н .   упреждение 

(вынос  точки  прицеливания  вперёд  от 

движущегося  предмета). 

Hündürlüyəgö- 

rə  qabaqlama  упреждение  по  высоте, 

yandan qabaqlama боковое  упреждение;  ı 

И  п р и л .   1. предупредительный. Qabaq­

lama təmiri предупредительный  ремонт;  İ 

2. упреждающий. Qabaqlama zərbəsi уп­

реждающий  удар.

QABAQLAMAQ  г л а г.  k i m i,  n e у i  1.  опе­

режать,  опередить,  обгонять,  обогнать 

к о г о .  

Rəqibi qabaqlamaq опередить  со-  ı 

перпика, тэп  опи  qabaqladım  я  опере­

дил  его;  2.  предупреждать,  предупре­

дить:  1)  предотвращать,  предотвратить  ' 

что-л.  


Cinayəti  qabaqlamaq  предупре­

дить  преступление;  2) извещать  заранее, 

предостерегать. О, məni qabaqladı  он пре­

дупредил  меня;  3.  преграждать,  прегра­

дить  дорогу,  не  давать  пройти  ко му .

QABAQLANMA  с у щ .   от vı\&r.  qabaq- 

lanmaq  опережение.

QABAQLANMAQ  г л а г .   опережаться, 

быть  опережённым;  предупреждаться, 

быть  предупреждённым;  упреждаться, 

быть  упреждённым.

QABAQLARDA  н а р е ч .  cu.qabaqlar.

QABAQLAŞDIRMA  с у щ.   от   г л а г

qa~ 

baqlaşdırmaq:  1. сопоставление,  сравне-  ! 

ние,  сверка,  сличение;  2.  очная  ставка.

QABAQLAŞDIRMAQ  г л а г .   1.  сравнивать, 

сопоставлять,  сличать;  2.  устроить,  ор­

ганизовать  очную  ставку.

QABAQLAŞMA  сутц.   о т   г л а г .  qabaq- 

iaşmaq.

QABAQLAŞMAQ  г л а г .   1.  встречаться, 

встретиться  лицом  к  лицу;  2.  состя­

заться,  соревноваться;  3.  п е р е н .   скре­

щивать,  скрестить  шпаги. 

Rəqibləryeni- 

dərı qabaqlaşddar соперники вновь скрес­

тили  шпаги.

QABAQLAYICI  п р и л ,   1.  опережающий. 

Qabaqlayıct  sürət  опережающий  темп,

э  л . - т е х .  а в т о м . qabaqlayıcı bənd опе­

режающее  звено, qabaqlayıcı potensial 

опережающий  потенциал;  2.  предупре­

дительный,  предупреждающий. 

Qabaq- 

layıcı tədbirlər опережающие  меры,  qa- 

baqlayıcı siqnal предупреждающий  сиг­

нал.


QABAQLIQ1  с у щ .   1.  передник,  фартук, 

нагрудник;  2. женское украшение  из  зо­

лота,  серебра  или  других  драгоценных 

камней,  надеваемое  на  лоб.

QABAQLIQ2  с у щ .   участок,  засеянный 

тыквой  или  выделенный  под  тыкву.

QABALAŞDIRILMA  с у ш .  от   г л а г .  

qa- 

balaşdınlmaq.

QABALAŞDIRILMAQ  г ла г .   делаться,  сде­

латься  грубым,  жестким  к е м- л

QABALAŞDIRMA  с у щ.   о т  ти 

.  qaba- 

laşdırmaq.

QABALAŞDIRMAQ  г л а г .  делать,  сделать 

грубым,  жёстким  ч т о - л .

QABALAŞMAQ  г л а г .   грубеть,  огрубеть:

1. становиться,  стать  жёстким,  твёрдым, 

шершавым;  2. становиться,  стать внеш­

не более грубым;  3.  п е р е н .  утрачивать, 

утратить  высокие  душевные  качества, 

становиться,  стать  менее  чутким.

QABALIQ  с у щ .   грубость:  1.  плохая  от­

делка,  неизящная  обработка. 

Mahudun 

qabalığı  грубость  сукна,  dərinin qabalı- 

ğı

  грубость  кожи;  2.  п е р е н .   невежли­

вость,  резкость,  дерзость. 

Rəftarın  qa~ 

balığı  грубость  обращения,  xasiyyətin 

qabalığı  грубость  характера,  qabalıq 

etmək  ра з г . :   1.  грубить,  говорить  гру­

бости,  дерзить;  2.  поступать  грубо  по 

отношению  к  к о м у - л .

QABAN  I  с у щ .   кабан:  1.  самец  свиньи, 

хряк,  вепрь. 

Qaban ovu охота на кабана; 

2. п е ре п .  о толстом,  грузном  мужчине:

II п р и л .   кабаний. 

Qaban süriisii кабанье 

стадо, 


qaban  izlari  кабаньи  следы;  qaba- 

na  dönmək:  1.  растолстеть,  стать  очень 

толстым;  2.  стать  сильным;  3.  озвереть, 

разъяриться,  рассвирепеть,  свирепство­

вать;  0 yaralı  qabana dönmək разъярить­

ся,  рассвирепеть.

QABAR I  с у ш  .  1.  волдырь,  пузырь;  2.  м о­

золь;  3.  бугорок,  бугор:  1) маленькое 

возвышение  ııa коже;  2)  а н а т .   неболь­

шой  нарост  на  костях. Ənss qaban  за­

тылочный  бугор, görmə qaban  зритель­

ный  бугор, aim  qaban  лобный  бугор; 

И  п р и л .   мозольный. Qabar mayesi  мо­

зольная  жидкость.

QABARBÖCƏYİ  с у ш .   з о о л .   нарывник 

(жук,  выделяющий  жидкость,  вызываю­

щую  нарывы).

QABARCIQ  с у щ .   I.  пузырь:  1)  наполнен­

ный  воздухом  или  к а к и м - л .   газом 

шарик,  возникающий  в  к а к о й - л  .  жид­

кое тс. 

Sabun  qabaraqlan  мыльные  пу­

зыри:,  2)  небольшой  нарыв,  волдырь, 

бугорок. 

Yanıqdan  qabarcıq  qalxdı  от 

ожога  вскочил  пузырь;  2.  бугорок  (ма­

ленькое  округлое  возвышение).

QABARC1QARASI  п р и л .   м е д .   межбу- 

горковый.

QABARC-QLANDIRMA  с у щ .   от   г л а г .  qabarcıqhmdınnaq.

Q\BARC1QLANDIRMAQ  г л а г .   набивать 

волдыри,  натирать  мозоли.

QABARC1QLANMA  с у щ .   о т   г л а г .  qa- 

barcıqlanmaq.

QABARCIQLANMAQ  г ла г .   пузыриться:

1.  надуваться,  пучиться  пузырями. 

Хэ- 

ınir acıyanda  qabarcıqlanır  тесто  пузы­

рится,  когда  подходит;  2.  вздуваться, 

покрываться  пузырями.

QABARCIQLI  п р и л .   1. пузыристый,  пу­

зырчатый. 

Qabarcıqh polad  т е х .   пузыр- 

тт:ля  сталь;  2.  бугорковый,  бугорчатый, 

OVİ рисгый.

Q VBARC1QVARİ  п р и л .   пузыристый. Qa- 

btır,  iqvari tekstur г еол.   пузыристая текс- 

ıvpa.


QABARDICI  п р и л .   выпячивающий,  вы­

пирающий. Qabardıcı kürə  т е х .   м а ш . 

выпирающий  горн.

QABARDILMA  су щ  .  о т   г л а г . 

qabardd- 

maq;  выпячивание,  выпучивание,  выпи­

рание.


QABARDILMAQ 

г л а г .   выпячиваться, 

быть  вьшяченпым,  выпучиваться,  быть 

выпученным;  выпираться,  быть  выпер­

тым.

QABARDİNI  сущ.   габардин  (шерстная ма­терия);  II  п р и л .   габардиновый. 

Qa- 

bardin kostyum  габардиновый  костюм.

QABARIQI  п р и л .   выпуклый:  1.  имеющий 

округлую или дугообразную  поверхность, 

обращённую  наружу. Qabarıq güzgü вы­

пуклое  зеркало, qabarıq şüşə  выпуклое 

стекло,  физ .  qabanq  linza  выпуклая 

линза, 


qabanq  səth  выпуклая  поверх­

ность, 


qabanq silindr выпуклый  пилитшр, 

qabanq tikiş т е х.   выпуклый  шов;  2.  вы­

ступающий  вперёд. Qabanq sinə  выпук­

лая  грудь, qabanq hərflər выпуклые бук­

вы;  3.  п е р е н .   отчётливый,  выразитель­

ный. 

Qabanq təsvir выпуклое  изображе­

ние  чего- л. ;   И н а р е ч .   выпукло:  1.  вы­

даваясь,  выступая  вперёд,  вверх. 

Qa­

banq  görütımək  выпукло  выделяться; 

2.  п е р е н .   отчётливо,  выразительно. Qabanq ifadə  etmək  выразить  выпукло.

QABARİQLANMA  с у щ .   от  г л а г .  qaba- 

nqlamnaq.

QABARIQLANMAQ  г л а г .   становиться, 

стать  выпуклым.

QABARIQLI  п р и л .   1.  бугристый,  бугор­

чатый. 

Qabarıqh  уег  бугристая  мест­

ность;  2.  рельефный,  м а ш .  Qabarıqh 

qaynaq  рельефная  сварка,  qabanqlı 

ştamplama  рельефная  штамповка.

QABARIQLIQ  с у щ .   1.  выпуклость,  рель­

ефность. 

Şiişənin qabanqlığı  выпуклость 

стекла, 


təsvirin qabanqlığı  л и т .  выпук­

лость  изображения, hərflərin qabanqlığı 

рельефность  букв;  2.  бугристость. Yerin 

qabanqlığı  бугристость  местности,  ме д .  

omba  qabarıqlığı  крестцовая  бугрис­

тость, 


qabırğa  qabanqlığı  бугристость 

ребра, 


qılça qabarıqlığı  подвздошная  буг­

ристость.QABARILMA  с у щ.   от  г л а г . 

qabanimaq.

QABARILMAQ  глаг.  см.  

qabardılmaq.

QABARIM  су щ.  рельеф:  1. строение зем­

ной  поверхности. 

Dağ qabarımı горный 

рельеф;  2. выпуклое  изображение  на 

плоскости.

QABARİTI  с у щ.   габарит:  1. предельные 

внешние  очертания  предметов  (ваго­

нов,  машин,  сооружений);  2. размер, 

величина  ч е г о - л .  

Dəzgahlann  qaba- 

riti габарит станков;  II  п р и л .  габарит­

ный. 

Qabaritdarvaza  ж . - д .   габаритные 

ворота  (особая  рама  для  проверки  га­

барита  груженых  открытых  железно­

дорожных  вагонов). 

Qabarit ölçüsü  га­

баритный  размер.

QABARİTLİ  п р и л .   в  с о ч е т .   с 

kiçik, 

iri  и  т.п.  Kiçikqabaritli  малогабарит­

ный, 

iriqabaritli  крупногабаритный.

QAEAR-QABAR  п р и л .   покрытый  вол­

дырями,  покрытый  мозолями,  мозоли­

стый.

QABARLAMA  с у щ .   от  глаг.  

qabarla- 

maq.

QABARLAMAQ  глаг.   см. 

qabarlanmaq.

QABARLANMA  с у щ .   от  г лаг .  

qabar­

lanmaq.

QABARLANMAQ глаг.  1. надуваться,  на­

дуться  (набухая,  надуваясь,  увеличить­

ся  в объеме);  2.  покрываться,  покрыть­

ся  волдырями,  волдырём;  3. пузырить­

ся,  вспузыриться.

QABARLATMA  с у щ .   от  глаг.  

qabar- 

latmaq.

QABARLATMAQ  глаг.   натирать,  нате- 

рёть,  набивать,  набить  мозбли,  мозо­

лить,  намозблить. 

Əllərini qabarlatmaq 

мозолить  руки.

QABARLI  п р и л .   1. бугристый,  бугорча­

тый;  2.  покрйтый  волдырями,  мозбли- 

стый. 

Qabarlı əllər мозолистые  руки.

QABARLILIQ  с у щ.   1. бугрйстость;  2. мо­

золистость.

QABARMAI  с у щ .   от  глаг.  

qabarmaq;

1.  корббление;  вспучивание,  вздутие, 

взбухивание,  выпячивание,  пучение. 

Rütubətdən  kartonun  qabarması  короб­

ление  картона  от  сырости, 

sinəııin qa- 

barması  выпячивание  груди;  2. прилив. 

Dənizlərin  qabarma  və  çəkilmə  enerjisi 

геогр.   энергия приливов и отливов мо­

рей; II прил.   приливный* 

Qabarma сэ- 

rəyanları  приливные  течения.

QABARMAQ глаг.  1. взбухать,  взбухнуть, 

набухать,  набухнуть, разбухать,  разбух­

нуть,  пухнуть,  распухнуть  (надуваясь, 

набухая,  увеличиться  в  объеме). 

Ağac- 

larda  tumurcuqlar  qabarmağa  başlayır 

почки  на деревьях  начинают  набухать, 

qapı rütubətdən şişib qabardı дверь от сы­

рости  разбухла;  2. топорщиться,  всто­

порщиться,  щетиниться,  ощетйниться, 

встать  дыбом. 

Kirpinin  iynələri qabanr 

иглы у ежа топорщатся, 

tükhri qabardı 

шерсть  встала  дыбом;  3.  надуться  (на­

полнившись воздухом, газом, увеличить­

ся  в  объеме);  4. пузыриться  (вздуваться, 

покрываться пузырями). 

Su qabarır вода 

пузырится;  5. приливать,  прилить,  взду­

ваться,  вздуться. 

Çay qabardı река взду­

лась;  6. покрываться,  покрыться мозоля­

ми, волдырями; 0 

üzünəqabarmaq k i m i n  

дерзить, надерзить кому,  нагрубить, гру­

бить  кому.

QABARMIŞ  пр и л .   1. мозолистый; 2. ме д .  

эктопйческий. 

Qabarmış leykoma  экто­

пическая  лейкома.

QABARTI  с у щ .   1. выпуклость.

QABARTMA1  су щ.   о т   г л аг. 

qabartmaq; 

барельеф  (скульптурное  изображение 

на плоскости):  II  п р и л .   барельефный. 

Qabartma  yazı  барельефная  надпись, 

qabartma naxış  барельефный  рисунок.

QABARTMAQ  глаг.  n e y i   1.  вздувать, 

вздуть;  поднимать,  поднять,  вздымать; 

2. щетйнить,  ощетинить;  взъерошивать, 

взъерошить, хохлить,  нахохлить, топор­

щить,  встопорщить  (поднять  кверху 

шерсть,  щетину,  перья,  готовясь  к  за­

щите или к нападению -   о животных). 

Tüklərini qabartmaq ощетинить шерсть, 

lələklərini qabartmaq взъерошивать, хох­

лить перья, 

qanadlanm qabartmaq топор­

щить  крылья;  3.  мозолить,  намозблить 

(натирать,  натереть  до  мозолей).

QABARTMALI прил.   с выступом (о пред­

метах),  с  барельефом.

QABAYUNLU  п р и л .   грубошёрстный:

1.  имеющий,  дающий  грубую  шерсть. 

Qabayunlu  qoyunlar  грубошерстные

овцы;  2. сделанный  из  грубой  шерсти. 

Qabayunlu mahud грубошерстное  сукно.

QABAYUNLULUQ  прил.  грубошёрстность.

QABIĞABƏNZƏR  п р и л .   скорлупообраз­

ный.

QABIQ I  с у щ .  1.  кора. 

Şam qabığı сосно­

вая кора, 

tozağacı qabığı  берёзовая  кора, 

ağac qabığı  древесная  кора,  ağacın qa- 

bığım soymaq  обдирать  кору  с  дерева; 

2. корка. 

Qarpız qabığı  арбузная  корка, 

çörək qabığı корка хлеба qabıq bağlamaq 

покрываться коркой;  3.  кожура. 

Porta- 

ğal qabığı  апельсиновая  кожура;  4.  ше­

луха. 

Kartof qabığı картофельная  шелу­

ха, 

günəbaxan qabığı  шелуха подсолну­

ха;  5.  скорлупа. 

Yumurta  qabığı  яичная 

скорлупа, 

qozun qabığım sındırmaq рас­

колоть  скорлупу ореха;  6.  обложка.  Kİ- 

tabın qabığı  обложка  книги;  7. ракови­

на, ракушка;  II прил.   1. корковый,  мед. 

Qabıq arteriyaları корковые  артерии,  qa- 

bıq qatı  корковый  слой,  qabıq  induksi- 

yası  корковая  индукция,  qabıq mərkəz- 

lər корковые  центры,  qabıq maddə кор­

ковое  вещество, 

qabıq hüceyrələri  кор­

ковые  клетки;  2.  з о о л .   скорлуповый. 

Qabıq vəzisi скорлуповая  железа;  3. тех. 

оболочковый. 

Qabıq tökməsi  оболочко­

вое литье, 

qabıq qəlib оболочковая  фор­

ма;  0 

qabıq  qoymaq,  qabıqdan  çıxmaq 

лезть  из  кожи; 

qabığını soymaq  k i m i n  

шкуру  снимать,  снять  с  ког о;  

qabıq- 

dan çıxarmaq k i m i  ободрать как липку; 

qabığına  çəkilmək  уйти  в  свою  скорлу­

пу; 

qabığına  sığmamaq  (yerləşməmik) 

мнить, возомнить о себе, строить из себя 

кого.

QABIQALTI  п р и л .   подкорковый,  анат.  

Qabıqaltı  mərkəzlər  подкорковые  цен­

тры, 

qabıqaltı  neyronlar  подкорковые 

нейроны, 

qabıqaltl nüvələr подкорковые 

ядра, 

qabıqaltı axınlar геол.   подкорко­

вые  течения.

QABIQDAXİLİ  прил.   анат.   внутрикор- 

ковый. 

Qabiqdaxili  neyronlar  внутри- 

корковые  нейроны.

QABIQ-QUBUQ  с у щ .   с о б и р .   р а з г .  

отбросы в виде шелухи,  кожуры,  корок. 

Qabıq-qubuq atmaq  выбросить  шелуху.

QABIQQURDU  с у щ .   з о о л .  короед  (сем. 

жуков). 

Qabıqqurduyumurtacıqları яич­

ки  короеда.

QABIQLANMA  с у щ .   от   глаг.  

qabıqlan- 

maq.

QABIQLANMAQ  глаг.   покрываться,  по­

крыться,  обрастать,  обрасти  корой.

QABIQLI  п р и л .   1. покрытый корой (обо­

лочкой,  кожицей,  скорлупой  и  т.п.); 

2. раковинный. 

Qabiqli detritus əhəngdaşı 

г е о л .   раковинно-детритусовый  извест­

няк.

QABIQLIQ  прил.   предназначенный,  при­

годный  для  обложки  книги.

QABIQS1Z  п р и л .   1. не  имеющий  коры, 

кожицы,  шелухи;  2. лущёный  (очищен­

ный  от  коры,  кожицы,  шелухи,  скор­

лупы);  3.  обдирный. 

Qabıqsızуагта  об­

дирная  крупа.

QABIQSOYAN  I  п р и л .   корообдйроч- 

ный. 

Qabıqsoyan  dəzgah  корообдироч­

ный  станок;  II  с у щ .   корообдирка (ма­

шина  для  очистки  дерева  от  коры).

QABIQÜSTÜ сущ.   бот.   надкожица (у рас­

тений:  газо -  и водонепроницаемая плён­

ка, покрывающая  поверхность кожицы), 

кутикула.

QABIQVARİ  п р и л .   1.  скорлуповатый. 

геол. ,   а г р о х и м .  

qabıqvari  struktur 

скорлуповатая  структура, 

qabıqvari ага- 

lanma  скорлуповатая  отдельность,  qa- 

bıqvari tekstur  скорлуповатая  текстура; 

2. геол.   раковистый. 

Qabtqvarisımq ра­

ковистый  излом.

QABIQVERMƏ  с у щ .   шелушение.

QABIQYEYƏN сущ.  з о о л .   типограф (жук 

сем.  короедов,  вредитель  леса).

QABIQYONAN  с у щ .   1. царапка  (инстру­

мент  для  обдирки  коры  и  т.п.);  2. ко­

рообдирщик  (рабочий,  занимающийся 

очисткой  дерева  от  коры).

QABIRĞA I  с у щ .   1. ребро  м е д .  

Qabır- 

ğa başcığı  головка  ребра,  qabırğa sımğı 

перелом  ребра, 

qabırğaların rezeksiyası 

резекция рёбер, 

qabırğa qabarıqlığı  буг­

ристость  ребра;  2.  с т р о и т ,   горбь'шь 

(крайняя доска при  распилке  бревна,  с 

одной  стороны  выпуклая);  3.  с т р о и т ,  

обрешетина  (деревянный  брус,  накла­

дываемый  при  сооружении  крыши  по­

перёк стропила);  И прил.   мед.   рёбер­

ный. 

Qabırğa qabarcığı рёберный буго­

рок, 

qabırğa qövsü  реберная  дуга,  qa- 

bırğa  sümüyü  рёберная  кость,  qabırğa 

cismi реберное  тело;  0  qabırğa vermək:

1.  накрениться;  2.  пропускать,  пропус­

тить  мимо  ушей, 

qabırğasımn qalınlığı- 

па salmaq  быть толстокожим,  qabırğa- 

lannı  əzişdirmək  намять  бока  ко м у ,  

qabırğaları çvcmaq,  qabırğaları sayılmaq 

быть очень худым; сильно похудеть; 

qa- 

bırğalannı sındırmaq  k i m i n   пересчи­

тать  ребра  кому; 

qabırğasma döşəmək 

k i m i n   отчитать  кого.

QABIRĞAALTI  п р и л .  подрёберный. 

Qa- 

bırğaaltı  əzələlər подрёберные  мышцы, 

qabırğaaltı nahiyə подрёберная  область.

QABIRĞAARASI  п р и л .   межрёберный. 

Qabırğaarası sinirlər межрёберные нер­

вы, 

qabırğaarası  sinirlərin  nevralgiyası 

невралгия межреберных нервов, 

qabır- 

ğaarası  arteriyalar  межреберные  арте­

рии.

QABIRĞAC1Q сущ.  уменьш.  рёбрышко.

QABIRĞALI  п р и л .   1.ребристый. 

Qabır- 

ğalı izolyator  с вя з ь ,  ребристый изоля­

тор,  с т р о и т ,  

qabırğalı günbəz ребрис­

тый  купол, 

qabırğah  səth  ребристая 

поверхность, 

qabırğalı  tozağacı  л е с .  

ребристая  берёза;  2. п е р е н .   крёпкий, 

здоровенный,  коренастый, крепкого те­

лосложения.

QABIRĞASAYAQ  п р и л .  ребристый. 

Qa- 

bırğasayaq örtük ребристое перекрытие.

QABIRĞASÖHBƏTl  сущ.  беседа  лёжа.

QABIRĞAÜSTÜ  п р и л .   надрёберный.

QABİL  п р и л .   1. способный, умелый. 

Qa- 

bil uşaq  способный  ребенок,  qabil usta 

способный  мастер, 

qabil  olmaq  быть 

способным, 

silah gəzdirməyə qabil olan- 

lar  способные  носить  оружие;  2. спо­

собный  плодоносить.

QABİLİYYƏT  с у щ.   1. спосббность,  уме­

ние,  восприимчивость. 

Anadangəlmə qa- 

biliyyət врожденная  способность;  iş qa- 

biliyyəti работоспособность,  əmək qabi- 

liyyəti трудоспособность,  müdafıə qabi- 

liyyəti  обороноспособность,  döyüş qabi- 

liyyəti  боеспособность;  2. достоинство, 

вёжливость,  галантность, деликатность.

Qabiliyyət öyrənmək  учиться  вёжливос- 

ти;  3.  аккуратность,  благоразумие,  зрё- 

лость.

QABİLİYYƏTLƏ  ' н а р е ч .   талантливо, 

умело.

QABİLİYYƏTLİ  п р и л .   1.даровитый,  ода­

рённый,  способный;  умелый;  2.  вёжли- 

вый,  галантный,  деликатный.

QABİLİYYƏTSİZ  п р и л .   1.  неспособный, 

неумелый,  бездарный,  неискушенный. 

Qabiliyyətsiz uşaq неспособный ребенок; 

2.  невежливый,  неделикатный.

QABİLİYYƏTSİZCƏI  на ре ч.   1. бездарно, 

бестолково;  2. неделикатно;  II  п р и л .

1.  неспособный;  2. невежливый,  неде­

ликатный.

QABİLİYYƏTSİZCƏSİNƏ  н а р е ч .   1.  без­

дарно,  бестолково,  неискусно. 

Qabiliy- 

yətsizcəsinə yazılmış əsər бездарно  напи­

санное произведение;  2.  невёжливо,  не­

деликатно.

QABİLİYYƏTSİZLİK  сущ.   1.  неспособ­

ность,  бездарность,  бестолковость;

2. невёжливость,  неделикатность.

QABİLLƏŞMƏ  с у щ .   от  г ла г .  

qabilləş-

тэк,  совершенствование.

QABİLLƏŞMƏK  глаг.  1 .достигать,  дос­

тигнуть  совершенства,  совершенство­

ваться, усовершенствоваться,  становить­

ся,  стать  умелым;  2.  приобрести  поло­

жительные  качества.

QABİLLİK сущ.  спосббность,  умение,  та­

лантливость.

QAB-QACAQ  с у щ.   с о б и р .   посуда,  ку­

хонная  утварь. 

Mis  qab-qacaq  медная 

посуда, 

qab-qacağı  yığışdırmaq  убрать 

посуду.

QAB-QACAQLI  п р и л .   1. имеющий  по­

суду  в  большом  количестве;  2. с  мно­

жеством  посуды.

QABQARIQ  с у щ .   д и а л .   связанные  на 

дорогу  вещи,  собранное  пёред  кочёв­

кой  имущество.

QABQARMAQ  глаг.  диал.   1.  собирать, 

собрать,  укладывать,  уложить  вещи  пе­

ред переездом; 2. убирать, убрать домаш­

нюю  утварь.

QAB-QAŞIQ  с у щ.   с о б и р .   посуда. 

Qab- 

qaşığın yuyulması  мытьё  посуды.

QAB-QAZAN  с у щ .   с о б и р .   посуда.

QABQIRAN  с у щ .   б о т .   одуванчик  (род 

растений  сем.  сложноцветных).

QABLA  с у щ .   д и а л .   неспёлый  инжир.

QABLAMA11  с у щ .   от   г ла г .  

qablamaq;

1.  упаковка;  2. укупорка,  укупоривание; 

II  п р и л .   упаковочный. 

Qablama  dəz- 

ğahı  упаковочный  станок.

QABLAMA2  с у щ .   небольшая кастрюля  с 

плотно  притёртой  крышкой.

QABLAMAQ  глаг.   1. укупоривать,  укупо­

рить,  плотно  закрыть;  2. n e y i   упако­

вывать,  упаковать,  укладывать, уложить, 

запаковывать,  запаковать. 

Əşyaları qab­

lamaq  запаковать  вещи.

QABLANDIPILMA  сущ.   от   глаг. 

qablan- 

dırılmaq,  укупорка,  укупоривание,  упа­

ковка,  упаковывание.

QABLANDIRILMAQ  глаг.  1. упаковывать­

ся,  быть  упакованным;  2. укупоривать­

ся,  быть  укупоренным.

QABLANMA  с у щ .   от   г л а г

.qablanmaq:

1.  укупорка; 2. упаковка,  запаковка, упа­

ковывание,  запаковывание.

QABLANMAQ глаг.  1. укупориваться, быть 

укупоренным;  2. упаковываться,  быть 

упакованным,  запаковываться,  быть  за­

пакованным.

QABLAŞDIRICII  сущ.   упаковщик,  упа­

ковщица;  II  п р и л .   1.  укупорочный. 

Qabla:,dıncı  maşın  укупорочная  маши­

на;  2. упаковочный.

QABLAŞDIRILMA  сущ.   о т   глаг. 

qablaş- 

dınlmaq.

QABLAŞDIRILMAQ  глаг.  упаковываться, 

быть  упакованным. 

<

QABLAŞDIRMAI  с у щ .   от  г л а г 

qablaş- 

dırmaq,  упаковка,  запаковка;  II  п р и л .  

упаковочный. 

Qablaşdırma sexi  упако­

вочный  цех.

QABLAŞDIRMAQ  г ла г .   1. укупоривать, 

укупорить;  2. упаковывать,  упаковать.

QABLAŞMAI  сущ.   от  глаг. 

qablaşmaq:

1.  укупорка;  2. упаковка,  запаковка; 

II прил.   упаковочный 

Qablaşma effekti 

физ.   упаковочный  эффект.

QABLAŞMAQ  глаг.  см. 

qablanmaq,  qab- 

laşdırılmaq.

QABLATDIRMA  с у щ.   от  глаг. 

qablat- 

dırmaq.

QABLATDIRMAQ  г ла г .   п о н у д .   заста­

вить  к о г о :   1. укупорить  ч т о ;   2. упа­

ковать  ч т о .

QABLATMA  сущ.   о т   глаг. 

qablatmaq.

QABLATMAQ  глаг.  см. 

qablatdırmaq.

QABLAYICI сущ. упаковщик, упаковщица.QABLI  сущ.   д и а л .   название  мясного 

блюда  с  горохом.

QABLIQ сущ.   д и а л .   футляр  из  материи, 

кожи  для  бритвы,  шила  и  т.п.

QABOY сущ.   муз.  гобой (деревянный ду­

ховой  музыкальный  инструмент).

QABOYÇALAN  сущ.   гобоист.

QABOYÇU  сущ.   см. 

qaboyçalan.

QABOYÇULUQ сущ.   профессия  гобоиста.

QABSEÇƏN  с у щ .   отборщик,  отборщица 

посуды  (в  стекольном  производстве).

QABSINDIRAN  с у щ.   б о т .   с м .  

qabqxran.

QABYALAYAN  с у щ .   1. любитель  пола­

комиться на чужой счет; 2. р а з г .   п р е з .  

блюдолиз, лизоблюд,  подлиза,  подхалим, 

подхалимка.

QABYUYANI  п р и л .   посудомоечный. 

Qa- 

byuyan  maşın  посудомоечная  машина; 

II сущ. посудник,  посудница,  судомойка.

QAC1  с у щ .   р а з г .   1.враг,  противник; 

2.  сопёрник,  сопёрница;  0 

qac düşmək, 

qас olmaq  враждовать  с  к е м - л . ,   быть 

противником  к о г о - ,   ч е г о - л .

QAC2  с у щ .   канава,  канавка  (неглубокий 

ров,  служащий для  отвода  воды).

QACAI  с у щ .   1. рытвина,  промоина, кол­

добина;  2-. ухаб,  выбоина  на  дороге; 

II  п р и л .   с  промоинами,  с рытвинами. 

Qaca yol дорога  с  рытвинами.

QACALI  п р и л .   ухабистый. 

Qacalı  yol 

.  ухабистая  дорога.

QACARLAR  с у щ.   и с т о р .  

к ад ж ары 

(тюркское племя,  а также династия ша­

хов, правившая в  1796-1925  гг.  в Север­

ном  Иране).

QACIMA  с у щ .   от   г ла г .  

qacımaq;  ко­

робление.

QACIMAQ  глаг.   высыхая,  коробиться; 

кривиться,  морщиться.

QACINMA  сущ.   о т   глаг. 

qacınmaq,  по­

тягивание,  потягота.

QACINMAQ  г лаг.   потягиваться,  потя­

нуться,  вытягиваться,  вытянуться,  рас­

правляя  руки,  ноги,  корпус.

QAC

QAÇ

QACLAŞMA  сущ.  от  глаг. 

qaclaşmaq.

QACLAŞMAQ  глаг.  разг.  враждовать  с 

кем-л.

QACLI  прил.   с  канавой. 

Qaclısahə поле 

с  проведёнными  канавами.

QACLIQ  с у щ .   вражда.

QAÇAĞAN  с у щ.   1. бегун:  1) тот, кто хо­

рошо бегает; 2) быстрая на ходу лошадь, 

скакун. 

Çöl  qaçağanı  степной  бегун; 

2. летун  (тот,  кто  часто  меняет  место 

работы);  3. п е р е н .   нелюдим  (нелюди­

мый  человек).

QAÇAĞANLIQ  с у щ .   1. умение;  способ­

ность  бегать;  2. нелюдимость.

QAÇAQI  сущ.  1. разббйник,  бандйт,  бан- 

дйтка; 2. беглец. 

Qaçaq düşmək стать бег­

лецом, 

qaçaq olmaq быть беглецом. Na- 

məlum qaçaq неизвестный беглец, qaçaq- 

ları tutmaq  ловить  беглецов;  3. контра­

бандист,  контрабандистка;  4. п е р е н .  

тот,  кто  избегает  встречи  с  кем-л.; 

II прил.   1. разбойничий. 

Qaçaq işi раз­

бойничье дело;  2. контрабандный. 

Qa- 

çaq mal контрабандный товар  (контра­

банда).

QAÇAQAÇ  су щ.   1. беготня;  2. повальное 

бегство,  беженство  (массовое  бегство 

людей  с  места  жительства).

QAÇA-QAÇA  н а р е ч .   бегом.

QAÇAQBAŞI  су щ.   предводитель,  атаман, Yüklə 16,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   178
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə