Бакы, «Тящсил» нпм, 2007, 291 сящYüklə 4,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə15/19
tarix28.04.2017
ölçüsü4,8 Kb.
#16136
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

ЯДЯБИЙЙАТ 
 
1.  А.Schleicher. Compendium der vergleichenden 
Grammatik der indogermanischen Sprachen. Kurzer 
Abri
β einer Laut-und Formenlehre der indog-
ermanischen Ursprache, des altindischen (sanskrit), 
altiranischen (altbaktrischen), altgriechischen, altitalis-
chen (lateinisch, umbrisch, oskisch), altkeltischen (alt-
irischen), altslavischen (altbulgarischen), litauischen 
und altdeutschen (gotischen). 2. Bäнdlе, Weimar, 
1861. 
2.  И.А.Бодуэн  де  Куртенэ.  Избранные  труды  по  общему 
языкознанию. М., 1963, Т.І, с. 65-66. 
3. E.Nida. Morphology. The Descriptive Analysis of 
Words. Aнn Arber, 1946 (9-cu nяшри: 1968) с.1. 
4.  Ф.Йадиэар. (Вейсялли).  Эерман  дилчилийиня  эириш.  Бакы, 
2003, с.171. 
5.  Ю.С.Маслов.  Введение  в  языкознание.  С.Петербург, 
2005. 
6. Ф.Йадиэар (Вейсялли). Эюстярилян ясяри, с. 278. 
7. И.А.Нида. Эюстярилян ясяри. 
8. А.У.Смирницкий. Лексикология английского языка. М., 
1956. 

 
208
9.  Е.Косериу.  Цмуми  дилчилийя  эириш. 1992-ъи  ил  алманъа 
няшриндян  тяръцмяси, «Эириш»  мягаляси  вя  «Гейдляр» 
проф.Ф.Вейсяллининдир. Бакы, 2004, с.153. 
10.  Ю.С.Маслов.  Введение  в  языкознание.  С.Петербург, 
2005, с.145. 
11. Йеня орада. 
12. U.Eco. Einfцhrung in die сemiotik. Mцnchen, 2002. 
13. Ю.С.Маслов. Эюстярилян ясяри, s.153. 
14.  Ф.Йадиэар  (Вейсялли).  Эерман  дилчилийиня  эириш.  Бакы, 
2003, с.278. 
15. Л.Блумфилд. Язык. М., 1968. 
16. F.Palmer. Grammar. London, 1973, s.116. 
17. Йеня орада 
18.  Американ  дескриптивизми  сегмент  вя  суперсегмент 
фонемляри фяргляндирирляр. Сегмент вя йа биринъи фонем-
ляря онлар яняняви дилчиликдяки саит вя самитляри, супер-
сегмент  вя  йа  икинъи  фонемляря  ися  интонасийаны  вя 
вурьуну  аид едирляр. Бу барядя ятрафлы мялумат алмаг 
цчцн бах: Л.Блумфильд. Язык М., 1968. 
19. Икинъи фонемляря ян эцълц вурьуну [ ЫЫЫ ] /бу мянимдир/ 
ади  вурьуну  [ЫЫ] /мян  эюрдцм/,  аз  зяиф  вурьуну  [
/
⊥ ], 
/гапыны  ач//  зяиф  вурьуну  [ ], /йазды//  енян  тону [.], 
/мян ону эюрдцм// галхыб-енян тону [   ]; /эюрдцнмц// 
галхан тону? эюрдц::н
ʖ; кяскин шякилдя галхан тону [↑] 
/бах!  эюр
ˈ/  вя  галхан  тондан  яввял  эялян  фасиляни [,]: 
/Яли,  сян  даныш!//  аид  едирляр.  Л.Блумфильд.  Эюстярилян 
ясяри, с. 90-91. Бу консепсийаны гябул етмяк чятиндир, 
чцнки  бурада  фонем  нязяриййясинин  вя  фонемин 
юзцнцн мащиййяти тящриф олунур. Бу йанашманын тянги-
ди  барядя  бах:  Л.Р.Зиндер.  Основные  фонологические 
школы. В. сб.: Вопросы языкознания. Л., 1967. 
20. F.Palmer. Эюстярилян ясяри. с. 121. 
 

 
209
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чалышмалар 
 
1.  Морфолоэийанын дил системиндя йери щарададыр? 
2.  Морфолоэийа  вя  морфем  анлайышлары  дилчилийя  ня 
вахт вя ким тяряфиндян эятирилиб? 
3.  Морфолоэийаны  (морфемиканы)  неъя  тярифляндиря  би-
лярсиниз? 
4.  Морфемин ясас мязиййятляри щансылардыр? 
5.  Морфемин танынмасы критерийалары щансылардыр? 
6.  Морфемлярин омонимлийи вя синонимлийи барядя ня 
дейя билярсиниз? 
7.  Морфемляри  данышыг  актындан  неъя  айырыб  эютцр-
мяк олар? 
8.  Морфемлярин нювляри щансылардыр? 
9.  Морфемлярин  експонент  вя  семантик  вариативлийи 
щаггында ня дейя билярсиниз? 
10. Морф,  алломорф  вя морфем мцнасибятлярини  неъя 
тясяввцр едирсиниз?.  
 
 
 
 
 
 

 
210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ХЫЫ. 4. Лексика 
 
Дилин морфемляри щям айрылыгда, щям дя даща бюйцк 
дил ващидляринин тяркибиндя-лексемлярдя бирляшяряк цнсиййя-
тя дахил олурлар. Яняняви дилчиликдя сюзляри гурупларда вя йа 
классларда  груплашдырырлар:  исим,  сифят,  сай  вя  с.  Ейни  за-
манда  бу  груплашманы  мцяййян  яламятляр  ясасында 
щяйата кечирирдиляр-бу яламятляри цмуми  ад алтында катиго-
рийаларда  бирляшдирирляр.  Мяс.,  исмин  щал,  кямиййят,  фелин 
заман  шяхс,  кямиййят  категорийаларыны  фяргляндирирдиляр. 
Бизим щяр биримиз мяктяб илляриндян бу ъцр мяфщумлары ха-
тырлайырыг.  
 
Еля али мяктяб дярсликляриндя дя биз категорийа ан-
лайышына  раст  эялирик.  Мясялян,  О.  Мусайев  юз  ясяриндя 
категорийайа беля тяриф верир:         
 
«Грамматик  категорийа  грамматик  мяна  иля 
грамматик форманын вящдятидир»
1
.  

 
211
Демяли  грамматик  формайа  сабит  мянанын  уйьун 
эялмяши  щяр  бир  сюзцн,  буна  мцасир  дилчиликдя  аллолексем 
дейилир, ясас категориал яламяти сайылыр


Анъаг сюзцн йекдил тярифини щяля дя бирмяналы шякил-
дя  тапмаг  мцмкцн  олмамышдыр.  Йазылы  дилдя  буну  чох 
асанлыгла  тяйин  едирляр.  Бурада  чап  вярягиндя  бошлуглар 
арасында  эялян  щяр  бир  ващиди  сюз  адландыранлар  аз  дейил-
дир.

Мясялян,  Азярбайъан  дилиндя  /Ахшамлар  бизим  шя-
щярдя  чох  гялябялик  олур//  ъцмлясиндя  беш  сюзцн  олмасы 
щеч бир шцбщя доьурмур, чцнкц онларын арасында бош йер 
бурахылыб ки, бу да онларын ялащиддя сюз кими эютцрцлмясини 
шяртляндирир. Анъаг бу ъцмлядяки /шящярдя/ сюзц /шящярин/, 
/шящяря/, /шящярдян/ вя нящайят, /шящяр/ кими ишляня биляр. 
Буну  нязяря  алараг  мцасир  дилчилик  бурадакы  щяр  бир        
форманы  аллолексем  вя  онларын  щамысыны  бир  йердя      
цмцмиляшдиряряк  сюз  парадигми  терминини  ишлядир  вя  пара-
дигмя эирян бцтцн формаларын ъяминя лексем дейилир.

Анъаг еля ола биляр ки, сюзляр бир комплекс кими иш-
лядилсин,  йяни  йухарыдакы  ъцмлядян  фяргли  олараг  онларын 
арасында бошлуг олмасын вя тяк-тяк сюзляр бир бцтювя чеви-
рилсин  вя  ващид  вурьу  иля  данышыьа  дахил  олсун.  Мясялян, 
/Чохгялябялик/ сон иллярин щяйат тярзиня чеврилиб//.  
Мялум  олдуьу  кими,  ъанлы  данышыг  йазылы  формадан 
чевиклийи  вя  эюзлянилмяз  бирляшмялярин  йаранмасы  иля 
сяъиййялянир. Бяс шифащи формада йазыдакы кими сюзляр ара-
сында  бошлуглар  мцмкцндцрмц?  Бу  суала  бирмяналы  шя-
килдя  «йох»  ъавабы  вермяк  олур.  Яввяла,  йазылы  форманы 
кор-кораня шифащи данышыьа дахил едя билярик. Бурада даны-
шыг  актынын  гырылмаз  ардыъыллыьы-континууму  юзцнц  бцрузя 
верир. Данышыг актынын спектограмлары буну айдын эюстярир. 
Диэяр  тяряфдян,  йазылы  сюз  данышыгда  ъидди  дяйишиклийя 
уьрайыр.  Мясялян,  Азярбайъан  ядяби  данышыг  дили  вурьулу 
щеъалардан яввял эялян вурьусуз щеъаларын чох эцълц ре-

 
212
дуксийайа  уьрамасын  вя  сюз  сонунда  эялян  додаг  фо-
немляринин додагсызлашмасыны тяляб едир. Мцг. ет:         

й
р
й
нд
й
рмяч
Ы
лик/, /цз
й
мч
й
ляр
Ы
мыз/ вя йа 
/олды/, /эюрди/, /цзди/ вя с.
5
 
 
Чохсайлы  експериментал  фонетик  тядгигатлар  данышыг 
актында сюзляр арасында бош йерин олмадыьыны айдын шякилдя 
тясдиг едир. Мясялян, /Ахшамлар бизим шящярдя чох гяля-
бялик  олур//  ъумлясиндя  бизим  айры-айры  сюзляр  кими 
эютцрдцйцмцз  елементляр  арасында  щеч  бир  фасиля,  йяни 
бошлуг йохдур (бах: шякил 22). Лакин бу о демяк дейилдир 
ки, данышыг актында фасиля олмур. Фасиля синтагмлар, баш вя 
будаг  ъцмля,  щабеля  фонетик  сюзляр  арасында  олур  вя  ол-
малыдыр да. Якс тягдирдя чох бюйцк анлашылмазлыг йаранар. 
Мясялян, /о  гоъа/  атлыйа  йахынлашыб  няся  деди//  вя  /о/ 
гоъа атлыйа йахынлашыб няся деди// вя с. 
 

 
213
 
 
Шякил 22. /Ахшамлар бизим шящярдя чох гялябялик олур/ 
ъцмлясинин спектограмы вя оссиллограмы. 

 
214
 
Демяли,  бурадакы  бошлуг  йазыдакы  бошлуьа  екви-
валент  олмур.  Бурадакы  синтагмлар  данышанын  ниййяти,  цн-
сиййят мягамы вя сечилян интонасийа контуру иля изащ олу-
на биляр. Гядим йунанлар бцтцн сюзляри йанбайан йазырды-
лар.  Анъаг  Платонун  «Кратйлос»  ясяри  бцтювлцкдя  Сюзляр-
дян вя онларын аид олдуьу яшйа вя ващидлярдян данышыр.
6
 
 
Демяли,  бу  эиришдян  сонра  биз  бир  суала  ъаваб  ах-
тармалыйыг: сюз нядир? Адятян, бу суала ъаваб веряндя 3 
ясас мясяляни диггят мяркязиндя сахлайырлар: 
1.  Сюз  семантик  ващиддир,  йяни  онун  конкрет  мянасы 
олур; 
2. Сюз фонетик ъящятдян формалашмыш бцтюв олур, онун 
ващид вурьусу олмалыдыр;  
3. Сюз башга ващидлярдян айрылыб эютцрцля биляр. 
Адятян  биринъи  йердя  семантик  критерийаны  эютцрцр-
ляр.  Беля  эцман  едилир  ки,  сюз  тякликдя  мянайа  малик  дил 
ващидидир. 
Бу  тярифдя  чох  чятин  баша  дцшцлян  мягамлар  вар. 
Яввяла,  щеч  дя  щяр  бир  сюз  йалныз  бир  мяна  ифадя  етмир. 
Мясялян, Азярбайъан дилиндя /чякмяк/ щям /сигарет чяк-
мяйи/, /араба  чякмяйи/,  щям  дя  /хяъалят  чякмяйи/  вя  с. 
мяналарыны билдирир. Алман дилиндя /Wеиб/, /Фрау/ вя /Жунэе/ 
сюзляри  гадыны  билдирир,  анъаг  биринъи  щалда  архаик  сюз  кими 
вя  цмуми  шякилдя  гадыны,  икинъи  щалда  кишийя  гаршы  гойул-
магла,  конкрет  арвады,  щяйат  йолдашы  кими  дя  анлашыла  би-
ляр. Цчцнъц сюз ися чох ъаван гадыны билдирир. Бедуинлярдя 
мцхтялиф  дявя  нювлярини  билдирмяк  цчцн  чохлу  сюз  вардыр. 
Онлары  бир  сюзля  башга  дилдя  вермяк  олмур.  Беляликля, 
сюзцн  садяъя  олараг  ващид  мяналар  ифадя  етмясини  де-
мяк  дцзэцн  дейилдир.  Диьяр  тяряфдян,  инэилис  дилиндя  /сит 
доwн/ вя йа /станд уп/ парчаларыны мянаъа тяркиб щиссяля-
риня  неъя  бюлмяк  олар.  Бцтюв  идиомлар  вя  ибаряляр  вар  ки, 
онларын мянасынын айры-айры компонентлярдян щасил етмяк 

 
215
гейри-мцмкцндцр.  Мяс., /Мяним  эюзцм  сяндян  су  ич-
мяйир/ вя с.   
Биз дейя билярик А.Меркел= Алманийанын Бундестаг 
тяряфиндян  сечилмиш  канслери.  Бярабярлик  ишаряси  бурадакы 
тяряфлярин  ейни  денотаты  билдирдийиня  бариз  нцмунядир.  Де-
мяли,  сюзц  айрыъа  мяна  билдирян  ващид  кими  дяйяр-
ляндирмяк  сон  дяряъя  мцбащисялидир.  Ейни  обйект  бир  вя 
йа  бир  нечя  сюзля  ифадя  олуна  биляр.  Тяк  обйектин  сюзля 
ифадяси щеч дя онун «бир мяна сащиби» олмасы иля шяртлян-
мир. Йяни «эцлярцз, ялиачыг, гывырым сач, щцндцр бой оьлан 
йалныз  бир  мяна  ифадя  едир»  демяк  дцзэцн  олмазды,  щяр-
чянд ки, биз бцтцн бунларла бир денотаты адландырырыг.  
Инди  ися  сюзцн  фонетик  бцтюв  олмасы  критерийасыны 
тящлил едяк. Еля дилляр вар ки (тцрк дилляри) онларда вурьу щя-
мишя  бир  щеъанын  цзяриня  дцшцр.  Демяли,  бу  диллярдя  (чех 
дилиндя  щямишя  биринъи  щеъайа,  полйак  дилиндя  ахырдан  яв-
вялинъи  щеъайа,  Азярбайъан  тцркъясиндя  сюзцн  ахырынъы 
щеъасы цзяриня дцшцр) вурьу сюз сярщядини билдирир. Бундан 
башга сюз кюкцня гошулан шякилчи дя йа дюрдвариантлы, йа 
да  икивариантлы  олур.  Мцг.  ет: /одун+чу/, /оъаг+чы/, 
/цзцм+чц/, /якин+чи/ вя с. Бир автосемантик сюзцн синсе-
мантик сюзля бирляшмясини адятян фонетик сюз адландырырлар, 
Мясялян, алм.д. /ауф дем Тисъщ/, инэ.д. /он тще табле/, рус 
д. /на столе/, (столун цзяриндя). Вурьусуз елемент вурьу-
дан яввял эяляндя проклитик, сонра эяляндя ися енклитикдян 
(вя онлар транскрипсийада гювс ишарясиля бирляширляр) сющбят 
эедир. Мцг. ет:  
/Зу дер Същуле/ (мяктябя),  
/ин тще роом/ (отагда) 
анъаг /ищм зуфолэе/ (она эюря)   
Алман  дилиндя  сюз  мцряккябдирся,  гцввятли  вурьу 
мцтляг  биринъи  компонентин,  зяиф  ися  икинъи  компонентин 
цзяриня  дцшцр.  Мяс., /
′дункелблау/ (тцнд  мави), /′стеин‚ 
реыъщ/ (чохлу дашлыглы), анъаг' /‚ст
′еин”реыъщ/ (чох варлы). Мя-

 
216
лумдур ки, инэилис вя алман дилляриндя сюз вя сюз бирляшмя-
лярини  вурьуйа  эюря  фяргляндирмяк  асан  олмур.  Мцг.  ет: 
/блаъкбирд/ (гара”гуш) - /блаък бирд/ 
/блаъкбоард/ (гара лювщя) - /блаък боард/  
/эреенщоусе/ (йашыл ев) - /эреен щаусе/ вя с.  
Алман  вя  инэилис  дилляриндя  гошулманын  хцсуси  бир 
нювц вар ки, буна жунътур (Йуинктур) дейирляр. Йяни дейилиш 
мягамындан  асылы  олараг  гошулма  сярщяди  мцхтялиф  ола 
биляр. Мясялян,  
          /ан аим/ (амал)           /а наме/  (ад) 
Инэ. д. /тщат стуфф/     /тщат
ˈс тоуэщ/  /ски флиеэен/    (хизяк сцрмяк) 
/а ниъе ъаке/    /ан иъе ъаке/   /същиеф лиеэен/      (яйри узанмаг) 
/эрей дай/    /Эраде А/    /Кау Фладен/     /Кауфладен/ (маьаза). 
 
Инэилис дилиндя ися /кеепсстиъкинэ/ вя /Кеепс тиъкинэ/ 
гаршылашмалары  ися  гошулма  сярщядиндян  башга  щям  дя 
икинъи тяряфдя /т/ самитинин няфясли тяляффцзц иля фярглянир: [т
щ
]. 
Демяли, саит вя самит ардыъыллыьы там ейни олса да, фярглян-
мяни гошулма сярщяди вя йа просодик структур юз цзяриня 
эютцрцр.  Анъаг  бу  неъя  эялди  олмур.  Мясялян, /ат  алл/ 
сюзцнц биз щеч ъцр /а талл/ кими дейя билмярик, щалбуки инэи-
лислярин яксяриййяти бу ифадяни бир сюз кими тяляффцз едир.
7
 
Бурада  данышыг  сцряти  чох  мцщцм  амил  кими  чыхыш 
едир.  Демяли,  сюзцн  мцяййянляшмяси  критерийасындан  да-
нышанда фасиляни нязяря алмамаг олмур. Юзц дя потенсиал 
фасиля сюзцн тамлыьына чох кюмяк едя биляр. Мяс., /о мяк-
тябя эедир// (щансы мяктябя?), /о, мяктябя эедир// (Ким?). 
Бурада фасиля сюзцн сярщядини мцяййянляшдирмяйя хидмят 
едир.  Бязян  сюзлярин  бцтювлцйцнц  эюстярмяк  цчцн  «артыр-
ма» вя «йердяйишмя» цсулундан да истифадя едирляр. Мя-
сялян,  Азярбайъан  дилиндя  /аь  дивар/  ифадясиндя  ики  сюз 
олмасыны бу ики сюз арасына башга бир сюз артырмагла сцбут 
едя билярик: /аь йарашыглы дивар// вя йа /йарашыглы аь дивар/. 
Анъаг  мцряккяб  вя  дцзялтмя  сюзлярдя  йердяйишмя 

 
217
мцмкцн  дейилдир.  Мясялян, /тозсоран/, 
х
/сорантоз/  вя  йа 
/дямирчи/-ни /чидямир/ кими ишлятмяк олмаз. Демяли, артырма 
вя дяйишмя критерийалары сюзцн сярщядини мцяййян етмяк-
дя критерийа кими чыхыш едя биляр. Анъаг биз суал веряндя ки, 
алман дилиндя /дие Същуле/-дя биринъи йердя эялян сюз щан-
сыдыр? Бир нюв тавтолоэийа иля мяшьул олмуш олуруг. Белядя 
бир  мцщцм  шей  диэяр  мялум  шейля  мцяййян  едилир,  йяни 
габагъадан билирик ки, /дие/ вя (Същуле) айры-айры сюзлярдир, 
она эюря беля суал мцмкцн олур. Яслиндя бу ъцр суаллары 
истянилян  елементя  вермяк  олар.  Мяс, /дурсун/  сюзцндя 
ахрынъы щеъа щансыдыр? - /-сун/. Бяс, /дурсун/ вя /отурсун/ 
сюзцндя охшар щеъалар щансылардыр?-/сун/ вя с. 
Демяли,  Л.Блумфилдин  «сюз  ян  кичик  сярбяст  форма-
дыр» тярифи о мянада юзцнц доьрулдур ки, щеч вахт айрылыгда 
ишлянян  формалар  ян  кичик  сярбяст  формада  ола  билмязляр. 
Бурадан  беля  нятиъя  щасил  олур  ки,  сюзц  бирмяналы  шякилдя 
мцяййянляшдирмяк чох чятиндир. Еля буна эюря дя амери-
кан дилчиляри сюздян имтина едирляр.  
 
Мцхтялиф диллярдя сюз формалары-аллолексемляр мцхтя-
лиф ъцр олур.
 
Инэилис
 
дилиндя
 
фелин
 
беш
 
(таке,
 
такес, тоок, такинэ, 
такен, такер дя ола биляр) вя йа цч (щит, щитс, щиттинэ) форма-
сы  вар.  Модал  фелляр  ися  йалныз  бир  формада  мювъуддурлар. 
Ъан, май, муст, wилл, сщалл. Исимляр дя адятян ики формада 
мювъуд олур: /ъат-ъатс/, (пишик-пишикляр), /баэ-баэз/ (чанта-
чанталар).  Анъаг  /бротщер/ (гардаш)  сюзцнцн  ъямдя  ики 
формасы вар: /бротщерс/, /бретщерен/. Чин дилиндя ися щеч бир 
флексийа йохдур, йяни бу дилдя морфолоэийадан данышмаьа 
дяймяз.  
 
Йухарыда  дейилдийи  кими,  суащили  дилиндя  сюзцн  тярки-
биндя бир нечя цнсцр вар ки, онларын щяр бири юз грамматик 
мянасыны  горуйуб  сахлайыр.  Мясялян, /аликуона/ (а=о, 
ли=кечмиш  заман,  ку=сян  вя  она)  эюрмяк= (о  сяни  эюр-
ду//). Ли-м та иля явяз едяндя олур: /о сяни эюряъяк/ вя с. 
Латын дилиндя фелин 120 формасы вар.

 

 
218
 
Сюзцн тяркибиндя щяр щансы бир цнсцр- флексийа син-
таксися  хидмят  едир.  Буну  биз  эерман  дилляриндя  айдын 
эюрцрцк:  алман  вя  инэилис  дилляриндя  фелин  дахилиндя  явяз-
лянмя заман фяргиня эятириб чыхардыр. Мцг. ет:  
              инэ.д.                                             алм.д. 
/Ы эиве…// (мян верирям)         /Ыъщ эебе…// (мян верирям) 
анъаг 
/Ы эаве…// (мян вердим)   /Ыъщ эаб…/ (мян верирдим) вя с. 
      
 
Флексийанын, хцсусиля хариъи флексийанын, ишлянмяси синтактик 
сявиййянин  тялябиля,  узлашма  вя  идаря  ялагяляри  васитясиля 
тянзимлянир.  Мяс., /тще  ман  ъомес/  киши  эялир,  анъаг  /тще 
мен ъоме/ (кишиляр эялирляр) вя с. 
 
Бир  парадигмдян  башгасына  кечид  формал  яламятля 
ифадя  олунур. /белиеф// (инам)  исим,  анъаг  /белиев/- (инан-
маг)  фелдир.  Демяли,  бир  класдан  башгасына  кечид  дцзялт-
мя (деривасийа), бир форманын башга форма иля явязлянмя-
си ися флексийадыр. 
 
Яняняви дилчилик, йухарыда дейилдийи ки, дилин сюзлярини 
нитг щиссяляри цзря груплашдырырды. 
 
Адятян мянаны ясас эютцрян янянявичиляр сюзляри 8 
групда  цмумиляшдирирдиляр:  исим  (ат,  севэи,  овчу),  явязлик 
(мян, о, щансы), сифят (бу, о, еля, беля), фел (йашамаг, йаз-
маг),  гошма  (тяряф, цчцн,  кими),  баьлайыъы  (ки,  яэяр,  йох-
са), зярф (щеч вахт, эцъля, сящяр), нида (ах!, ох!).  
 
Бу заман мцхтялиф критерийалардан чыхыш едирляр. Мя-
сялян,  явязлийи  исми  явяз  едян,  сифяти  исми  даща  йахындан 
тяйин  едян  сюз  кими  мцяййянляшдирирляр.  Бурада  бир  груп-
дан  о  бирисиня  кечид  щямишя  мцмкцндцр.  Мясялян, (ся-
щяр) исим дя ола биляр, зярф дя. Бу 8 нитг щиссяси Деонисио-
са Тщрах-ын 2000 ил бундан яввял вердийи бюлэцнцн тяхми-
нян ейнидир вя о бцтювлцкдя морфолоэийайа ясасланыр. Исим 
вя сифят алман вя рус дилляриндя щал шякилчиляри гябул етдик-
ляри цчцн ад алтында бирляшдирилир. Диэяр тяряфдян, тякъя мя-

 
219
на сюзцн бу вя йа диэяр група дахил едилмяси цчцн йетярли 
дейилдир. /бярк/  щям  сифят,  щям  дя  зярф  ола  биляр: /о  бярк 
гачыр/ вя /о, бярк ъисимляр цзря мцтяхяссисдир//. Американ 
дилчиси Ч.Фриес 4 нитг щиссяси вя 15 форма фяргляндирир.
9
 1, 2, 
3, 4 мцвафиг  оларараг  яняняви  исим,  фел,  сифят  вя  зярфляри. 
Зярфляри о, 4 класда бирляшдирир. 
            Зярф 4            заман                          инди 
                                  йер                               бура(да) 
                                  сай                               бир 
                                  тярзи-щярякят                йаваш(ъа) 
             Груп Ъ         тясдиг/инкар                   йох 
             Груп Д         кейфиййят, юлчц, дяряъя  чох 
             Груп  Щ       йер/башланьыъ                 тщере ис/аре 
             Груп  К        суал                               ня вахт вя с. 
 
 
Демяли, сюзляр 8 йох, даща чох груплара бюлцня би-
лярляр. Сюзсцз ки, зярфлярин щеч дя щамысы ейни функсийада 
чыхыш етмирляр. Дилин грамматикасынын обйектив тясвириндя бу 
сюз групларсыз кечинмяк олмур. Щям грамматикада, щям 
дя  лцьятдя  сюзлярин  груплара  аидилийини  дягиг  вермяк  пис 
олмазды.  Йяни  /аьаъ/  исимдир,  анъаг  /будамаг/  фелдир. 
Грамматика исми фелдян айыран яламятляри бизим ихтийарымы-
за вермялидир ки, биз дили данышанда, хцсусиля дя хариъи дили 
юйряняндя, сящвя йол вермяйяк. 
/Гатар  эялди//, /Мян  гатары  эюрдцм//, /Мян  гатара 
йахынлашдым//, /О,  гатарын  пянъярясиндян  бойланды// 
ъцмляляриндя  /гатар/  сюзцнцн  мцхтялиф  функсийаларда  чыхыш 
етмясини  (мцбтяда,  тамамлыг,  тяйин)  грамматика  ятрафлы 
шярщ етмяли вя аллолексемлярин формал сяъиййясини вермяли-
дир. Демяли, тякъя грамматик форма йох, щям дя функсийа 
сюзцн щансы класа дахил олмасыны шяртляндирян амиллярдян-
дир. Йухарыда дейилдийи кими, фелин инэилис дилиндя 5, исмин ися 
икиъя  формасы  (тяк  вя  ъям)  вардыр.  Явязлик  функсионал  ба-
хымдан исмя чох йахындыр. 

 
220
 
Фелин бюлэцсцндя ясас вя кюмякчи фелляри фярглянди-
рирляр. Сифятляр тяйин вя предикатив ролунда чыхыш едирляр. Ар-
тиклляри (дер, еин вя с.), йийялик явязликлярини (мяним, сянин), 
ишаря  явязликлярини  (бу,  о),  щямчинин,  сифятлярин  гаршысында 
дуран (бязи, ъцрбяъцр, щеч ня вя щеч вахт) предикатив кими 
ишляня  билмяйян  сюзляри  детерминативляр  адландырырлар. 
Гошмалар адларла бирэя ишлянир. /ла, ля, лакин вя с./ /то щим/ 
(она  тяряф), /ауф  ден  Тисъщ/ (столун  цстцня)  вя  с.). 
Баьлайыъылар  ися  кординатив  вя  субординатив  (чцнки,  яэяр, 
она эюря ки, вя с.) олмагла ики ващиди бир-бириня баьлайыр.  
 
Бязи диллярдя /бяли, хейир, щя, йох/ вя с. кими сюзляр 
вар  ки,  онларын  щансы  класа  аид  олмасы  бюйцк  мцбащися 
доьрур.  Л.В.Шерба  онлары  предикативляр  адландырырды.
10
  Бу-
райа /wелл,  элад,  илл,  афраид,  аслееп,  аwаке,  аброад/  вя  с. 
кими  сюзляри  дя  аид  етмяк  олар.  Алман  дилиндя  беля  щаллар 
вардыр.
11
 Мцг. ет: /роса, лила, эар, эанэ унд эäбе/ кими сюз-
ляр  предикатив  ролунда  чыхыш  етсяляр  дя,  тяйин  ролунда  щеч 
бир, сонлуг гябул етмирляр. Бязян зярф атрибутив функсийада 
чыхыш едир. Мцг. ет: /Дер Манн щиер ист сещр беэабт// (Бу-
радакы  киши  чох  баъарыглыдыр). /Дие  Киндер  им  Эартен/ 
(баьдакы ушаглар) вя с. 
 
Бу  ъцр  сюзляря  сон  заманлар  адйунктлар  дейирляр. 
Гярибя  щаллардан  бири  дя  будур  ки,  инэилис  дилиндя /-инэ/  иля 
дцзялян  сюзлярин  щеч  дя  щамысы  сифят  ола  билмир.  Мцг.  ет: 
/верй/интерестинэ/ (чох  мараглы),  анъаг */еверй/синэинэ/ 
мцмкцн  дейилдир. /топ/  атрибутив  функсийада  олур,  анъаг 
предикатив  функсийада  ишляня  билмир.  Мцг.  ет: /тще  топ 
сщелф/, /тще  верй  топ  сщелф/,  анъаг 
х
/Тще  сщелф  ис  топ//  ол-
маз. Сифятляр дяряъялянир, бязян зярфляр дя дяряъя шякилчи-
ляри гябул едирляр. Мяс., /фаст, фастер, фастест/, /ниъе/ (инъя) 
/ниъер/ (-дан йахшы), /ниъест/ (лап йахшы). Бязиси аналитик йол-
ла (/беаутифул, море беаутифул, мост беаутифул/), бязиляри ися 
суплетив  формаларла  дцзялир. /эоод-беттер-тще  бест/.  Сюз 
эащ бир, эащ да башга бир нитг щиссяляриня аид олур. Мяс., 

 
221
/стеел/  вя  /ъоттон/; /ъоттон  ъомес  фром  Еэйпт//,  анъаг  /а 
ъоттон сщирт/ вя с. Рянэ адлары билдирян сифятляр исимляшир вя 
щятта ъям шякилчиси гябул едир. Мяс., /тще блуе/ (мави), /тще 
блуес/ (мавиляр)  вя  с.  Анъаг  /поор/  ъям  шякилчиси  гябул 
етмир. 
 
Белялярини исмин бир групу кими эюстярмяк даща сяр-
фялидир,  няинки  онлары  ики  нитг  щиссяляриня  аид  едясян
12
.  Щяр 
бир  исмин  практик  олараг  диэяр  исим  гаршысында  эялмяси 
мцмкцндцр.  Мяс., /гатар  ваьзалы/, /Шящярин  мяркязиндя 
гатар ваьзалы…/ вя с. Бу щал алман вя инэилис дилляри цчцн 
даща  сяъиййявидир.  Мяс., /стеел  ъомпанй/ (полад  ширкяти), 
/стеел  бридэе/ (полад  кюрпц),  алм.д. /Эро
βбуъщщандлунэ/ 
(китабын топдан сатышы) вя с.  
 
Еля сюзляр вар ки, щям исим, щям дя фел олур. Мяс., 
/лове/ (севэи, севмяк), /wорк/ (иш, ишлямяк) вя с. Беля щал-
ларда  исим-фел,  исим-сифят  кими  хцсуси  нитг  щиссялярини  фярг-
ляндирирляр. /-инэ/  партисип  формасы  иля  дцзялян  сюзляр  асан-
лыгла исимляширляр.
 
Мяс.,
 
/йоу ъоокинэ/
 
(онун биширмяси) вя с. 
 
Беляликля, биз сюзя мцстягил, ян кичик мяна дашыйан 
дил  ващиди  кими  йанаша  билярик.  Мцстягиллик  сюзцн  ъцмлядя 
щярякилийиля, конкрет функсийа дашымасы, щям сюздцзялтмя, 
щям дя сюздяйишмя моделляриндя иштирак етмяси, щям дя 
конкрет  бир  мянайа  (семантик  йа  да  грамматик)  малик 
олмасы иля баьлыдыр. Сюзляр структуруна эюря садя (даш, тоз, 
ят  вя  с.),  дцзялтмя  (дямирчи,  башсыз  вя  с.),  мцряккяб 
(тозсоран вя с.), мцвази (бястякар-шаир, мцьянни-мцяллим 
вя с.), гысалтмалар (НАТО-Нортщ Атлантик Треатй Организа-
тион-  Шимали  Атлантика  Ямякдашлыг  тяшкилаты),  контамина-
сийа  (денэлисъщ-деутсъщ  вя  енэлисщ-дян  дцзялиб,  мотел-
мотор вя щотел сюзляриндян дцзялиб вя с.) олур. 
 
Лексемлярдя  башга  бир  мясяля  онларын  шяффаф  мо-
тивли  вя  мотивсиз  олмасы  иля  баьлыдыр. /Ялцзйуйан/  сюзцнцн 
цмуми  мянасы  онун  тяркибиня  дахил  олан  компонентлярин 

 
222
мянасынын  ъяминдян  щасил  олур.  Анъаг  садя  сюзлярдя  бу 
ъцр мотивляшмядян сющбят эедя билимяз. 
 
Щяр бир сюзцн юз мянасы вар. Мясялян, эцняш га-
лактика вя йер системинин апарыъы компонентидир. Йер цзцнц 
гыздыран  дилхариъи  обйект  кими  онун  мянасыны  тяшкил  едир. 
Сюзцн формасы иля мянасы арасындакы ялагя ихтийарыдыр. Иша-
ряляйянля ишарялянян арасында бирбаша ялагя йохдур. Беля 
олмасайды  ейни  реаллыглар  мцхтялиф  диллярдя  ейни  ъцр  сясля-
нярди.  Анъаг  сяс  тяглиди  йолу  иля  йаранан  сюзлярдя  (оно-
матопейада)  бу  баьлылыьы  эюрцрцк  (гуггулдамаг,  шаппыл-
дамаг,  банламаг)  вя  с.  Анъаг  сюзцн  бир  нечя  мянасы 
да ола биляр: омоним, чохмяналылыг, полисемийа. 
Дилдя мцхтялиф ъцр сясляниб ейни вя йа йахын мяна 
верян  сюзляр-синонимляр  (ирин-йара)  вя  йа  ейни  ъцр  сясля-
ниб,  мцхтялиф  мяналы  сюзляр-омонимляр  (баь,  баь  (ип)  вар-
дыр. Еля ифадяляр дя вардыр ки, онлар бир нечя сюздян ибарят 
олса да, бирликдя ващид мяна ифадя едирляр: идиомлар, ибаря-
ляр, фразеолоэизмляр вя с. 
 
Демяли,  бир  сюз  бир  мяна  формулу  юзцнц  доьрулт-
мур.  Бязян  чохмяналылыьы  омонимликдян  айырмаг  олмур. 
Бунлары  фяргляндирмяк  цчцн  сюзцн  тарихян  йаранмасына 
(етимолоэийасына)  ял  атырлар.  Етимоложи  ъящятдян  мцхтялиф 
мянада  йаранмыш  сюзляри  чохмяналы  сюзляр  кими  эютцрцр-
ляр. Мясялян, /бар/ сюзц щям щава тязйигинин юлчц ващиди, 
щям  дя  гялйаналты  мянасыны  верир.  Икинъи  мянасы  гядим 
франсыз  дилиндяки  /барре/  сюзцндяндир  ки,  бу  илк  яввял  сюй-
кяняъяк, сонра бир нечя сюйкяняъяйин олдуьу шкафы билди-
рирди ки, бу да гонаг евляриндя олурду. /бар
1
/ вя /бар
2
/ сюз-
ляринин  омоним  олмасына  кюмяк  едян  диэяр  амил  йохдур. 
Алман  дилиндя  ися  онлар  щям  дя  мцхтялиф  ъинся  мянсуб 
исимлярдир: /дас  Бар
1
/ (щава  тязйигинин  юлчц  ващиди), /дие 
Бар
2
/ (гялйаналты). 
 
Чохмяналы  сюзляря  ися  мисал  олараг  дилимиздя  /ат/ 
сюзцнц  эюстяря  билярик: /ат
1
/ (щейван), /ат
2
/ (идман  аляти) 

 
223
вя /ат
3
/ шащматда фигур. Чохмяналы сюзлярдя сонракы мя-
налар биринъийя ясасланыр. Бу заман йа функсийа (шащмат-
да  атын  тулланмасы  кими),  йа  да  форма  (идман  алятинин  ата 
охшамасы)  ясас  эютцрцлцр,  йяни  метафорик  ялагя,  бянзят-
мя щялледиъи рол ойнайыр. 
 
Синонимляри  айры-айры  сюз  кими  эютцрцрляр,  анъаг 
чохмяналыларда вя омонимлярдя бу ъидди проблем йарадыр. 
Щяр  щалда  омонимляри  мцхтялиф  сюзляр  кими  эютцрсяляр  дя, 
чохмяналыларда бу гябул едилмир. 
 
Мцтляг  синонимляр  йох  дяряъясиндядир.  Онлар  бир-
бирини  явяз  едя  бился  дя,  синонимляр  ъярэясиндя  бир  сюз 
апарыъы  олур  ки,  она  доминант  дейирляр. /ням-щюйцш-йаш/ 
ъярэясиндя  бу  /йаш/  ола  биляр. /Йаш/  фактики  олараг  ъярэя-
дяки диэяр сюзлярин йериндя ишляня биляр. 
 
Бязян сюзлярин мянасыны ачмаг чох чятин олур. Бу 
хцсусиля ядатлара хасдыр: /мящз, фягят, тябии/ вя с. Нидала-
рын ися мяналарындан данышмаг бир о гядяр асан дейилдир: 
/ащ!/, /уф!/, /ох!/ вя с. Бунлар щисс-щяйаъанын еллиптик ифадя-
ляридир.     
 
Идиоматик  ифадяляр  дя  чятин  ачылан  дил  ващидляридир. 
Мяс., /Ганы  гаралмаг/, /тцкляри  биз-биз  олмаг/, /эюзц  кял-
лясиня  чыхмаг/  кими  идиомлар  /ясябляшмяк/, /горхмаг  вя 
йа щяйяъанланмаг/, /тяяъъцблянмяк/ мянасыны верян ифа-
дялярдир. 
 
Сюзляр  ъямиййятин  диля  олан  ещтийаъыны  юдямяк 
цчцндцр.  Еля  бу  сябябдян  дя  дилин  сюз  фондунда  даим 
дяйишикликляр  баш  верир,  бязиляри  дилдя  йараныр  вя  йа  башга 
дилдян  кечир,  бязиляри  ися  кющнялир,  архаикляшир.  Мясялян, 
Азярбайъан дилиндя /ямякчи/ сюзц бу дилин дахили имканлары 
щесабына  йараныб: /ямяк/+/чи/.  Бу  модел  ясасында  Азяр-
байъан  тцркъясиндя  кифайят  гядяр  сюз  йараныбдыр. 
/дямир+чи/, /йол+чу/.  Щятта  сон  иллярдя  /сол+чу/ (сийаси  йю-
нцмц  билдирир), /сюз+чц/ («спикер»  сюзцнцн  тяръцмяси  ки-
ми) неолоэизмляр дя йараныб. 

 
224
 
Сюзляр о заман диля кечир ки, йени йаранан мяфщу-
му,  референти  вя  йа  денотаты  билдирмяк  цчцн  бу  дилдя  сюз 
олмасын.  Мясялян, /космос/  сюзц  бизим  дилдя  /фяза/  кими 
вериля билир. Анъаг космоса учаны /фязачы/ кими вермяк ол-
мур.  Щяр  щалда  олсайды  беля  узун  мцддят  гулаьа  йад 
олаъагды.  Она  эюря  дя  тябии  олараг  /космонавт/  сюзцнц 
гябул елядик вя бу эцн бу сюз артыг цмумишляк сюзя чев-
рилмишдир. 
 
Башга диллярдян эютцрцлян сюзляри 3 група бюлцрляр: 
1)  бейнялмилял  сюзляр  (интернасионализмляр).  Мясялян, 
/телефон, бцро, компанийа/ вя с. 
2)  яъняби  сюзляр.  Мясялян,  франсыз  мяншяли  /ресторан/, 
/симпатийа/ вя с. 
3) калка йолу иля тяръцмя сайясиндя йаранмыш сюзляр. 
Мясялян, /эюйдялян/  инэилис  дилиндяки  /скй  сърапер/  сюзцн-
дяндир /скй/ бу дилдя  эюй, сяма'/ демякдир, /сърапер/ ися 
/дялмяк/  демякдир
11
.  Беляликля,  бу  сюз  рус  дилиня 
/небоскреб/  кими,  орадан 
Азярбайъан 
тцркъясиня 
/эюйдялян/ кими тяръцмя едилмишдир. 
 
Алынма сюзлярин ичярисиндя бязи префикс вя шякилчиляр 
вар ки, онлар дилдя йени сюзлярин йаранмасында чох фяал ишти-
рак едир. Мясялян, /псевдо, супер, мини, макро, нео, анти, 
а/  префикслярини, /ист,  ент,  ат/  шякилчилярини  эюстяря  билярик. 
Мцг. ет:/псевдо елми, супермаркет, минимаркет, макроиг-
тисади,  антисосиал,  анормал,  сосиалист,  модернист,  кандидат, 
досент/ вя с. 
 

Yüklə 4,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə