Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə1/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Travmatologiya-ortopediya ixtisası zrY nmunYvi test suallarının toplusu

BцlmY 1. Travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar
1) Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?
A) 170-185 q/l

B) 190-210 q/l

C) 90-100 q/l

D) 110-115 q/l

E) 120-160 q/l
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Вагнер Е.А., Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
2) Hematokrit gцstYrilYn intervalda normada neзY faiz olur?
A) 49-52%

B) 45-48%

C) 53-58%

D) 36-42%

E) 26-30%
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007 Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
3) Qanda zьlalların ьmumi sYviyyYsi normada neзY olur?
A) 32-40 q/l

B) 66-85 q/l

C) 25-30 q/l

D) 45-52 q/l

E) 56-63 q/l
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
4) Travmadan sonrakı hipoproteinemiya sadalananların nYticYsi kimi yaranır, bunlardan başqa:
A) Autohemodelyusiyalar

B) QaraciyYrdY dezaminirlYşmY prosesin pozulması

C) Anabolik prosesin şidlYmYsi

D) DBC sindromunda zьlalın tYlYb olunması

E) QanitirmY
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
5) Travmadan sonrakı xYstYlYrin qan vY sidiyindY sidik cцvhYrinin qatılığının artması neзYnci gьndY daha da bildirilir?
A) 5-ci gьndY

B) 7-ci gьndY

C) 9-cu gьndY

D) 2-ci gьndY

E) 1-ci gьndY
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
6) Ağır travma zamanı qanda laxtanın hansı miqdarları proqnoz mYnada kritik hesab edilir?
A) 3-5 mmol/l

B) 8-10 mmol/l

C) 0.5-1.5 mmol/l

D) 6-7 mmol/l

E) 10-12 mmol/l
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
7) Qanın kallikrein-kinin sisteminin aktivliyi ağır xYsarYt zamanı цzьnь necY gцstYrir?
A) Anat YzYlYlYrin zYiflYmYsi

B) Anat YzYlYlYrin yığılması

C) Qan damarlarının prosvetin genişlYnmYsi

D) Bьtьn sadalananlar

E) Qan tYzyiqinin azalması
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
8) Travma xYstYliyinin kliniki dцvrьndY mьrYkkYblYşmYlYr olmasa, sidik cцvhYrinin qanda qatılığı neзY gьnY normalaşar?
A) 20-ci gьnY

B) 10-ci gьnY

C) 15-ci gьnY

D) 25-cu gьnY

E) 5-ci gьnY
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
9) Ağır travma almış xYstYdY ьзьncь gьndYn qanda sidik cцvhYrinin miqdarı yuxarı normanı aşırsa (цtьrsY), onda son nYticYnin зox ağır olacağı proqnozu aydındır.
A) 50% qYdYr

B) 300% qYdYr

C) 200% qYdYr

D) 150% qYdYr

E) 100% qYdYr
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
10) Sağlam adamda ьrYyin vurma hYcmi hansı miqdara mьvafiqdir ?
A) 100-150 ml

B) 80-140 ml

C) 60-120 ml

D) 35-40 ml

E) 55-90 ml
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
11) ЬrYyin dYqiqYlik hYcmi normada neзYyY bYrabYrdir?
A) 2.0-3.5 l/min

B) 3.5-4.5 l/min

C) 6.0-7.0 l/min

D) 1.5-2.5 l/min

E) 4.0-6.0 l/min
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
12) Qanın dцvretmY hYcmi (QDH) normada hansı birinY mьvafiqdir?
A) 60-57 ml/kq

B) 110-140 ml/kq

C) 70-65 ml/kq

D) 82-75 ml/kq

E) 94-105 ml/kq
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
13) Ьmumi periferiya mьqavimYti (ЬPM) normada hansı birinY mьvafiqdir?
A) 1200-2500 din/sqsm5

B) 3000-3500 din/sqsm5

C) 3200-4000 din/sqsm5

D) 3500-4500 din/sqsm5

E) 2700-3000 din/sqsm5
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
14) Bьtьn sadalanan faktorlar vena tYzyiqini saxlayır, hansından başqa?
A) Sьmьkdaxili tYzyiq vY limfatik sistemindY tYzyiq

B) Arteriya tYzyiq vY qanaxımı

C) Qarın boşluğu daxili tYzyiq

D) Kapilyarlarda tYzyiq vY qanaxımı

E) Plevradaxili tYzyiq
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
15) MYrkYzi vena tYziyqi normovolemiyada hansına bYrabYrdir?
A) 160 mm su.sut

B) 30-45 mm su.sut

C) 200 mm su.sut yuxarı

D) 50-120 mm su.sut

E) 130-150 mm su.sut
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
16) Damardaxili dissiminar qan laxtalanmasının sьrYtlYnmYsi YsasYn bьtьn sadalananlarla YlaqYlidir, hansından başqa?
A) XYstYnin dцvretmY qanının 15%-i hYcmindY 2 gьndYn 3 gьnY kimi saxlamaqla transfuzi edilmYsi

B) Yumşaq toxumaların geniş vY skeletin зoxsaylı travması

C) Qan dцvranının zYiflYmYsi

D) Kallikrein-kinin sisteminin aktivlYşmYsi

E) KьtlYvi gemotransfuzilYr
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
17) Damardaxili dissiminar qan laxtalanmasının sьrYtlYnmYsi bьtьn sadalananlarla birgY baş verir, hansından başqa?
A) Mikrosirkulyasiya sistemindY fibrinin mikrolaxtalarının olduğu halda aşkar qanaxma vY hemorraqiya

B) Qipokoaqulyasiya

C) TrombositlYrin aktivliyinin aşağı dьşmYsi

D) Qiperkoaqulyasiya vY qiperaqreyasiya

E) TrombositlYrin aktivliyinin laxtalanmasının YmYlYgYlmYsi (kьtlYvi tromb YmYlYgYlmYsi)
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
18) Damardaxili dissiminar qan laxtalanması başlanğıc stadiyasında bьtьn sadalananlarla цzьnь gцstYrir, hansından başqa?
A) Hemorraqik sindrom, mYdY bağırsağ traktında kYskin gцrY olması

B) Mikrodцvr etmYnin ağciyYr, qaraciyYr vY bцyrYklYrdY pozulması

C) QaraciyYrin funksiyasının pozulması

D) BцyrYklYrin kYskin kanalvarı nekrozu

E) Raspirator зatışmamazlığı
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
19) Damardaxili dissiminar qan laxtalanmasının Ysas YlamYtlYri ilY sadalananların hamısı YlaqYlidir, hansından başqa?
A) TrombositlYr 100q109q/l

B) Protrombin kompleksin VII vY X faktorların miqdarca yьksYlmYsi

C) Koaqulopatiya 2-ci stadiyasından

D) Qanın laxtalanması

E) Fibrinogen 1.5 q/l-dYn az
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
20) DisseminirlYşmYsi damardaxili qan laxtalanmasının etibarlı YlamYti fibrinogenin neзYyY qYdYr azalmasıdır?
A) 1.75 q/l aşağı

B) 3.5 q/l-qYdYr

C) 2.5 q/l-qYdYr

D) 2.0 q/l-qYdYr

E) 3.0 q/l-qYdYr
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
21) Fibrogenin itkisi harada baş verir?
A) Mikrosirkulyasiya damarlarında

B) Qan laxtasında

C) Bьtьn sadalananlarla

D) Qanın seroz qişası ilY kontaktında

E) Sistem filtrlYrindY
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
22) KYskin qan itirmYdY hemostazin pozulmasının inkişafına sYbYb olan faktorlara hansı biri aid olunur?
A) Hipovolemiya

B) Sadalananların hamısı

C) Formalaşmış elementlYrin aqreqasiyası, mikro vY mikro - sirkulyasiyasının pozulması

D) Asidoz

E) Ayrılma trombositopeniya
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
23) Зoxlu sayda sьmьk travmalar zamanı damardaxili dissiminar qan laxtalanmasının inkişafına hansı biri tYsir gцstYrir?
A) Aktiv tromboplastinin toplanması (toxumalı, eritrositarlı)

B) Leykositoz

C) Hemoqlobinin vY hematokritin azalması

D) Bьtьn sadalananlar dьzgьndьr

E) Anemiya
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
24) Damardaxili dissiminar qan laxtalanmasının diaqnozunda sadalananlar Ysas yer tutur, hansından başqa?
A) Protrombin vaxtının tYyini

B) Protrombin indeksinin tYyini

C) Tromboelastoqrafiya

D) Qan qrupun tYyini

E) Antitrombinin qatılığının tYyini
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
25) Hemorraqiya sindromun diaqnostikası, dissiminar damardaxili qan laxtalanması sindromu vY hemostazin kYskin pozulması hansı gцstYricilYrY Ysaslanır?
A) Fibrinoqen (1-1.5 q/l)

B) Fibrinoqen (2-5.0 q/l)

C) EritrositlYr (180-320q109/l)

D) TrombositlYr (5-10q109/l)

E) TrombositlYr (180-320q109/l)
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
26) Hiperkaliemiyanın sYbYblYri bьtьn sadalananlar ola bilYr, hansından başqa?
A) DцvretmY qan hYcminin konservlYşdirilmiş qanla dolması

B) Yumşaq toxumaların kьtlYvi zYdYlYnmYsi

C) QYlpYlYrin yerdYyişmYsi ilY зoxlu sьmьklYrin qırılması

D) Yerli hipertenzion işemik sindrom

E) Yumşaq YzilmYsi
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
27) Arterial qanda oksigenin (PaO2) normal parsial tYzyiqi neзY olmalıdır?
A) 80±5 mm civY st

B) 68±2 mm civY st

C) 110±6 mm civY st

D) 95±1 mm civY st

E) 75±8 mm civY st
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
28) Arterial qanda karbon qazının (PaCO2) normal parsial tYzyiqi neзY olmalıdır?
A) 50±2 mm civY st

B) 20±4 mm civY st

C) 26±2 mm civY st

D) 30±5 mm civY st

E) 40±5 mm civY st
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
29) XYsarYt almış xYstYlYrdY arterial hipoksiya nY zaman baş verir?
A) Hamısı dьzgьndьr

B) Vena qanının ciyYr şuntlanması

C) Alveolyara hipoventilyasiya

D) Ventilyasiya-perfuzion nisbYtin pozulması

E) Arteriya qanının şuntlanması
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
30) Normada vena qanının ciyYr şuntlanması neзY faiz tYşkil edir?
A) 1-3%

B) 20-23%

C) 13-15%

D) 5-7%


E) 9-12%
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
31) Travmatik xYstYliyin şok dцvrь hansı ilY xarakterizY edilir?
A) Bьtьn sadalananlar dьzgьndьr

B) Hiperqlikemiya ilY

C) Zaktasidemiya ilY

D) Qlukozuriya ilY

E) Hipertoniya ilY
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
32) Travmatik xYstYliyin irinli-septik mьrYkkYblYşmYlYri zamanı mYnfi nYticY ьзьn nY xarakterikdir?
A) Laxtalanma

B) Hiperqlikemiyanın uzunmьddYtli mьlayim inkişafı

C) Qlьkoneoqenezin sьrYtinin artması

D) Bьtьn sadalananlar dьzgьndьr

E) Hiperinsulinemiya
ЏdYbiyyat: Каплан А.В., Махсан Н.Е. Гнойная травматология костей и суставов. Москва, 1985
33) Osmolyarlıq aktivliyin inteqral gцstYricisi hansıdır?
A) Qanın kallikrein-kinin sistemi

B) OrqanizmdY katobolik proseslYrin

C) OrqanizmdY karbon dцrd oksidin eliminasiya prosesi

D) OrqanizmdY oksigenin paylanması vY sYrf edilmYsi

E) Anaerob qlikoliz prosesi sistemlYri
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
34) Qanın vY plazmanın hiperosmolyarlığı hansı sYviyyYdY baş verir?
A) 295 mosmol/l

B) 326 mosmol/l

C) 310 mosmol/l

D) 186 mosmol/l

E) 120 mosmol/l
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
35) Qanın hiperosmolyarlığı hansı gцstYrilYn sYviyyYdY tYyin olunur?
A) 605mosmol/l

B) 210 mosmol/l

C) 1205 mosmol/l

D) 386 mosmol/l

E) 150 mosmol/l
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
36) Qanda vY plazmada osmotik aktiv maddYlYr bьtьn aşağıda gцstYrilYnlYr hesab olunur, hansından başqa?
A) Sidik cцvhYri

B) Natrium vY kalium

C) Laktata

D) Qlьkoza

E) MikroelementlYr (dYmir, mis, sink)
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
37) Travmatik xYstYlYrY transfuziya ьзьn tYtbiq edilYn mYhlullardan aşağıda gцstYrilYnlYrin hamısı hipoosmotikdir, hansından başqa?
A) Hemodez

B) Qartman mYhlulu

C) Aminopeptid

D) Albumin 5%

E) Qlьkoza 5%
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
38) Transfuziya ьзьn işlYdilYn aşağıdakı mYhlulların hamısı hiperosmotikdir hansından başqa?
A) 10%-li qlьkoza

B) Melatinol

C) 10%-li intralipid

D) Aminopeplid

E) Hidrolizatı kazein
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
39) Ağır mexaniki xYsarYt alanların mYdYaltı vYzinin hansı funksiyaları pozulur?
A) Sadalananların hamısı

B) VYzin цzьndY hYzmetmY

C) Ferment xaric etmY

D) VYzin nekrozu

E) Ferment YmYlYgYtirmY
ЏdYbiyyat: Хирургические болезни.Напалков П.Н.,Смирнов А.В.,Шрайбер М.Г.Ленинград «Медицина»1969,Курс частной хирургии Бржозовский А.Г Медгиз-1948
40) Travma almış xYstYlYrin mYdYaltı vYzinin ferment YmYlYgYtirmY vY ferment xaricetmY funksiyaları, aşağıda sadalananların hamısına gцrY, hansından başqa?
A) Hipoksiya bağırsağın diş kineziyası

B) Asidoz

C) MYdYaltı vYzin proteaz inaktivasiyası

D) Axarın keзirmY qabiliyyYtinin pozulması

E) Цd kisYsinin vY on iki barmağ
ЏdYbiyyat: Хирургические болезни.Напалков П.Н.,Смирнов А.В.,Шрайбер М.Г.Ленинград «Медицина»1969,Курс частной хирургии Бржозовский А.Г Медгиз-1948
41) Travmatik xYstYlYrdY belY adlanan “iti pankreas enzimopatiya” hansı ilY xarakterizY edilir?
A) Pıxtalaşmanın aktivlYşmYsi ilY

B) Sadalananların hamısı ilY

C) Proteolizin aktivlYşmYsi ilY

D) Kardiotoksik reaksiya ilY

E) Kinin sisteminin aktivlYşmYsi ilY
ЏdYbiyyat: Хирургические болезни.Напалков П.Н.,Смирнов А.В.,Шрайбер М.Г.Ленинград «Медицина»1969,Курс частной хирургии Бржозовский А.Г Медгиз-1948
42) Ağır mexaniki travma ilY xYstYlYnYnlYrin qaraciyYri tYrYfindYn patoloji dYyişikliklYrin (funksional vY ьzvi) bьtьn sadalanan hallarda yeri var, hansından başqa?
A) HepatositlYrin distrofiyası, xolestarın vY sitolizin inkişafı

B) ATF –nin sYrfinin azalması vY membranların keзirmY qabiliyyYtinin azalması

C) ЏvvYlkinY nisbYtYn qaraciyYrin arterial vY portal qan keзirmYsi 30-40% azdır

D) QaraciyYrdY başlanan vazokonstruksiya, keзir qaraciyYrdY qan durumuna vY DBC-nin inkişafına

E) FermentlYrin eliminasiyası qiperfermentemiya ilY LDQ, ALT, AST
ЏdYbiyyat: Хирургические болезни.Напалков П.Н.,Смирнов А.В.,Шрайбер М.Г.Ленинград «Медицина»1969,Курс частной хирургии Бржозовский А.Г Медгиз-1948
43) Simpatiko-adrenal sistemi (SAS) travmaya tez vY gьclь reaksiya verir, buda bьtьn sadalananlarla цzьnь gцstYrir, hansından başqa?
A) Adrenalinin qatılığının 6 dYfYyY qYdYr yьksYlmYsi

B) KatexolaminlYrin hazırlanmasının vY aktivliyinin yьksYlmYsi

C) Birinci 3 gьn YrzindY DBC-nin yaranması imkanı

D) Noradrenalinin qatılığının 2 dYfYyY qYdYr yьksYlmYsi

E) Orqanizmin sisteminin mьbadilY proseslYri vY funksional fYaliyyYtin
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
44) KYllY-beyin mьştYrYk travması ilY zYrYrзYkYnlYrin baş beynin hiperhidratasiyasının başlanmasına qarşı profilaktik tYdbir kimi aparılan venadaxili infuziyaların hYcmi nY qYdYrdYn artıq olmamalıdır?
A) 2500 ml/sut

B) 3000 ml/sut

C) 800 ml/sut

D) 2000 ml/sut

E) 1200 ml/sut
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
45) Ağır travmalı xYstYlYrY hipertonik qlьkoza mYhlulunun infuziyası hansı mYqsYdi daşayır?
A) Qlьkaqonun qarşısının alınması

B) Qlьkaqonun qarşısının alınması vY insulinin stimulyasiyası

C) Sadalananların hamısı dьzdьr

D) Qlьkotilik mYrhYlYdY işlYnYn qlьkozanın kompensasiyası ьзьn

E) İnsulinin stimulyasiyası
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
46) NYfYs alma sistemin funksiyasının Yn vacib gцstYricilYri, ağ ciyYrin sьni vensilyasiyasının gYrYkliyini mьYyyYnlYşdirYn hansıdır?
A) SO2>78%

B) Hamısı

C) PaCO2>50 mm civY sut

D) SO2<78%

E) PaO2<50 mm civY sutunu
ЏdYbiyyat: Травматология и ортопедия Корнилов Н.В.,Грязнухин Э.Г.Руководство для врачей в 4 томах.Санкт-Петербург «Гиппократ» 2005
47) Mьasir dцvrdY transfuziologiyanın inkişafı ilY YlaqYdYr itirilYn qanın YvYz edilmYsi necY aparılmalıdır?
A) İtirilYn qan yalnız qanla YvYz edilmYlidir vY цdYnilmY tezliklY olunmalıdır

B) Qan kцзьrmY yalnız hYyat durumuna YsasYn aparılmalıdır

C) ЦdYnmY artıqlanması ilY olmalıdır, itirilYn qandan 0.5l зox

D) ЦdYnmY itkinin miqdarına bYrabYr olmalıdır

E) Qanuna gцrY qankцзьrmY mьddYti gцzlYnilmYlidir
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
48) Qan qrupunu tYyin etmYk ьзьn qanı nY zaman gцtьrmYk lazımdır?
A) Qan kцзьrmYdYn sonra

B) Aşağı molekullu dekstranı YlavY etdikdYn sonra

C) YьksYk molekullu dekstranı YlavY etdikdYn sonra

D) YьksYk molekullu dekstranı YlavY etmYkdYn qabaq

E) Aşağı molekullu dekstranı YlavY etdikdYn qabaq
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə