Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?


) II dYrYcYli idiopatik koksartrozlu xYstYlYrdY Mak-Mareye gцrY osteotomiya zamanı xoş effektin nYticYsi nYdir?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə10/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21

489) II dYrYcYli idiopatik koksartrozlu xYstYlYrdY Mak-Mareye gцrY osteotomiya zamanı xoş effektin nYticYsi nYdir?
A) Bьtьn sadalananlara

B) Oynağın yьklYnmY sahYsinin dYyişmYsi

C) Зanaq başının yaxşı mYrkYzlYşmYsi

D) Oynaqda hYrYkYtin mYhdudlaşması

E) Oynağın biomexanikasının dYyişmYsi, qan tYminatının yaxşılaşması vY oynağa tYzyiqin зanağın medializasiyası sayYsindY azalması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
490) Vertebralarası osteotomiyadan sonra fraqmentlYrin Yn зox qYbul olunmuş fiksasiya ьsulu hansıdır?
A) Q-şYkilli plastinka

B) Yalnız gips immobilizasiyası

C) Sivaş ştoporu

D) Trotsenko-Nujdin plastinkası

E) Xarkov ETİ fiksatoru
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
491) İkitYrYfli koksartroz mьalicY gцstYrişi nYdir?
A) İkizolaqlı protezlY endoprotezlYşdirmY - bir tYrYfdYn, vY ikinci mYrhYlY -ikinci oynağın artrodezi

B) HYr iki tYrYfdYn artroplastika

C) HYr iki tYrYfdYn Mak-MayyerY gцrY osteotomiya

D) Palзıq mьalicYsi dY daxil olmaqla, ildY2 dYfY ardıcıl konservativ terapiya

E) İkitYrYfli endoprotezlYşdirmY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
492) Koksartroz xYstYliyindY ilkin mьalicY ьsьlları hansıdır?
A) XiariyY gцrY osteotomiya

B) Mak-Marrey YmYliyyatı

C) Vertelaltı detorsion osteotomiya vY XiariyY gцrY osteotomiya

D) Hidrokartizonla ultrasYs, massaj, MBT, palзıq mьalicYsi daxil olmaqla konservativ terapiya

E) Foss YmYliyyatı
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
493) 24-40 yaşlı gYnc adamlarda I-II dYrYcYli deformasiya olunan diz oynağı artrozu vY oynağın qeyri-stabilliyi zamanı YmYliyyat gцstYrişi hansıdır?
A) Diz oynağının endoprotezlYşdirilmYsi

B) Bцyьk baldır sьmьyьnьn yьksYk korrigirY olunmuş osteotomiyası

C) Bağlayıcı apparatın bYrpası ilY diz oynağında stabillYşdirici YmYliyyat

D) Şarnir apparatın goyulması

E) Diz oynağının artrodezi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
494) 40-60 yaşlı adamlarda I-II dYrYcYli deformasiya olunan diz oynağı artrozu, varus vY ya valqus deformasiyası zamanı gцstYriş nYdir?
A) Bцyьk baldır sьmьyьnьn, deformasiyanı korreksiya etmYklY, yьksYk korrigirY olunmuş osteotomiyası

B) Şarnir apparatın qoyulması

C) Diz oynağının endoprotezlYşdirilmYsi

D) Diz oynağının artrodezi

E) Sadalananlardan istYnilYni
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
495) Bandi YmYliyyatı hansı halda gцstYrişdir?
A) Oynağın varus vY ya valqus deformasiyası ilY defartrozu zamanı

B) Diz oynağının patello-femoral artrozu zamanı

C) Remissiya mYrhYlYsindY diz oynağının revmatoid monoartriti zamanı

D) Diz oynağının I-II dYrYcYli deformasiya olunan artrozu zamanı

E) Sadalananların hamsı
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
496) Bцyьk baldır sьmьyьnьn yьksYk korrigirY olunmuş osteotomiyasından sonra sьmьk fraqmentlYrinin fiksasiyasının Yn зox qYbul olunmuş ьsulu hansıdır?
A) Sponqioz vintlYr

B) Gips immobilizasiyası

C) Q-şYkilli plastinka

D) İlizarov apparatları

E) İntramedular ştift
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
497) Onurğanın qapayıcı plastinkasında defekt YmYlY gYtirYn vY fYqYrY cisminY edYn fYqYrYarası disk hansıdır?
A) Sadalananlardan heз biri

B) Disk nьvYsinin qabardılması (batması)

C) Spondiloliz

D) Sьmьk şporalı deqenerativ disk

E) Şmorl dьyьnь
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
498) HYdsiz adduksiya nYticYsindY bцyьk baldır sьmьyьnьn daxili kondilusunun zYdYlYnmYsi nY ilY mьşayiYt olunur?
A) Meniskin yan vY xaзvari bağlarının zYdYlYnmYsi ilY

B) Diz oynağının yan bağlarının zYdYlYnmYsi ilY

C) Xarici kiзik baldır bağının, цn xaзvari bağın vY daxili meniskin zYdYlYnmYsi ilY

D) Xaзvari bağların zYdYlYnmYsi ilY

E) Yan vY xaзvari bağların zYdYlYnmYsi ilY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
499) HYdsiz abduksiya nYticYsindY bцyьk baldır sьmьyьnьn xarici kondilusunun zYdYlYnmYsi hansı zYdY ilY mьşayiYt olunur?
A) Yan vY xaзvari bağların

B) Цn xaзvari bağın vY xarici meniskin

C) Yan bağların

D) Daxili bцyьk baldır bağının

E) MenisklYrin
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
500) Bцyьk baldır sьmьyь kondilusları sınıqlarının, qırıqların sьrьşmYsi olmadan, mьalicYsi ьзьn longet-sirkulyar gips sarğısı hansı mьddYtY qoyulmalıdır (diz oynağında bьkьlmY bucağı 90 dYrYcY) ?
A) 1 ay

B) 2 ay


C) 5 ay

D) 4 ay


E) 3 ay
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
501) Bцyьk baldır sьmьyьnьn kondilus zirvYlYrinin sınıqları hansı parзalanma ilY mьşayiYt olunur?
A) Yan vY xaзvari bağların

B) Diz oynağının xarici yan bağının

C) Diz oynağının daxili yan bağının

D) Arxa xaзvari bağların

E) Цn xaзvari bağların
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
502) Bцyьk baldır sьmьyь kondilusunun qırıqların sьrьşmYsi ilY kompression sınıqlarının mьalicYsi zamanı ьstьnlьk nYyY verilmYlidir?
A) Bцyьk baldır sьmьyь sınıqlarının qapalı kompression-destraksion osteosintezi

B) UltrasYs qaynağı

C) Bцyьk baldır sьmьyь kondilusları sınıqlarının YllY dьzYldilmYsi

D) Topuqьstь, yaxud daban hissYsindYn skelet dartması

E) Artrotomiya, zYdYlYnmiş menisklYrin gцtьrьlmYsi, зцkmьş kondilusların metalloosteosintezi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
503) Bцyьk baldır sьmьyь kondilusunun kompression sınıqlarının mьalicYsi zamanı osteosintez yolu ilY ayağı yьklYmYyY hansı mьddYtdYn tez icazY verilmir?
A) 1 ay

B) 2 ay


C) 5 ay

D) 3 ay


E) 4 ay
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
504) Diz qapağının зoxqYlpYli qırıqların sьrьşmYsi ilY parзalanması zamanı ьstьnlьk verilYn mьalicY metodu hansıdır?
A) Parзalanmış diz qapağının kYsilmYsi, dцrdbaşlı YzYlYnin vY diz qapağının xьsusi bağının vYtYrlYrinin bYrpası, 4 hYftYlik tutor qoyulması

B) MьllerY gцrY osteosintez

C) Osteosintez

D) Konservativ ьsul

E) Skelet dartması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
505) Diz qapağının odlu silah yarasından zYrYrзYkYnY ixtisaslaşdırılmış yardım zamanı nY etmYk lazımdır?
A) Yaranın ilkin cYrrahi işlYnmYsi, intensiv infuzion terapiya, geniş tYsir spektrli antibiotiklYr altında onun aktiv drenajı

B) Geniş tYsir spektrli antibiotiklYrin istifadYsi

C) Diz ounağının bol yuyulması vY 1:1000 xlorheksidin mYhlulu ilY aspirasiya ilY ultrasYs tYtbiq etmYklY ilkin cYrrahi işlYmY, vakuumdan istifadY

D) Diz oynağı yarasının erkYn cYrrahi işlYmYsini aparmaq, intensiv infuzion terapiya aparmadan erkYn osteosintez

E) ilkin cYrrahi işlYmY aparmağa tYlYsmYmYk
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
506) Baldır sьmьyьnьn зYpinY (vintşYkilli) sınıqları hansı tipik sьrьşmYyY malikdir ?
A) Bцyьk baldır sьmьyьnьn mYrkYzi kYsiyi YninY yerini dYyişir

B) Bцyьk baldır sьmьyьnьn uzununa sьrьşmьş mYrkYzi kYsiyi iзYriyY vY цnY yerlYşir, periferik kYsik arxaya yerini dYyişir vY xaricY rotasiya olur

C) Bцyьk baldır sьmьyьnьn mYrkYzi kYsiyi uzununa, xaricY yerini dYyişir, periferik kYsik цnY yerini dYyişir

D) Bцyьk baldır sьmьyьnьn mYrkYzi kYsiyi uzununa yerini dYyişir, iзYriyY rotasiya olur, periferik kYsik цnY yerini dYyişir vY daxilY rotasiya olur

E) İstYnilYn variznt mьmkьndьr
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
507) Qırıqların sьrьşmYsi ilY baldır sьmьyь sınıqlarının konservativ mьalicYsi zamanı skelet dartması hara qoyulur?
A) Dьzgьn cavab yoxdur

B) Daban sьmьyь arxasına

C) Topuqdahiıi hissYnin ardına

D) Topuqьstь hissYnin ardına

E) Aşıq sьmьyь ardına
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
508) Qırıqların sьrьşmYsi ilY baldır sьmьyьnьn vintşYkilli sınıqları zamanı bьtьn sadalananlar mцvcuddur, istisna tYşkil edYn hansıdır?
A) ЬzYrlYrinY, onları Ytraflarına sarıyan vY bununla da interpozisiya YmYlY gYtirYn yumşaq toxumaları (YzYlYlYr, vYtYrlYr, aponevrotik цrtьklYr, sьmьk ьstlьyь vY s. зYkYn iti nizYyYbYnzYr qırıqlar

B) Yumşaq toxumaların interpozisiyasının зox vaxt olmaması

C) Qırıqların mьrYkkYb anatomik nisbYti vY konservativ yolla onların dьzgьn vYziyyYtdY saxlanmasının mьmlьnsьzlьyь

D) Yumşaq toxumaların YhYmiyyYtli dYrYcYdY zYdYlYnmYlYri

E) Qırıqların tipik yerdYyişmYsi, onların davamsızlığı, gips sarğısında tez-tez tYkrar yerdYyişmY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
509) Qırıqların yerdYyişmYsi ilY baldır sьmьyьnьn vintşYkilli sınıqlarının optimal mьalicY metodu hansıdır?
A) Kompression-distraksiya metodu

B) Skelet dartması + gips sarğısı

C) Osteosintez YmYliyyatı

D) Gips sarğısı

E) Sadalalanlar dьzgьndьr
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
510) Baldır sьmьyьnьn yerdYyişmYsi ilY qapalı vintşYkilli sınıqlarının konservativ mьalicY metodu nY verir?
A) Kafi nYticYlYr

B) Џla nYticYlYr

C) Pis nYticYlYr

D) Yaxşı nYticYlYr

E) Џlillik
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
511) Qırıqların yerdYyişmYsi ilY baldır sьmьyьnьn aзıq sınıqlarının optimal mьalicY metodu hansıdır?
A) İlkin cYrrahi işlYmYdYn sonra kompression-distraksiya apparatının qoyulması

B) İlkin cYrrahi işlYmY, skelet dartmasının qoyulması

C) Maddi-texniki baza, hazır kadrlar olduqda, osteosintez

D) İntramedullar osteosintez

E) İlkin cYrrahi işlYmY, sınıqların repozisiyası, budun yuxarı ьзdY birindYn pYncY barmaqlarının uclarınadYk kYsik gips sarğısının qoyulması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
512) SьmьklYrin, yumşaq toxumaların hYmin sahYdY massiv zYdYlYnmYlYri ilY mьştYrYk aзıq sınıqları zamanı optimal olan hansıdır?
A) Yaranın ilkin cYrrahi işlYmYsi, sınığın repozisiyası, kYsik gips sarğısının qoyulması

B) Yaranın ilkin cYrrahi işlYmYsi, mil apparatı modulunun qoyulması

C) Maddi-texniki baza, hazır kadrlar olduqda, osteosintez

D) İlkin cYrrahi işlYmYdYn sonra kompression-distraksiya apparatının qoyulması

E) Yaranın ilkin cYrrahi işlYmYsi, sınığın repozisiyası, dempfer skelet dartmasının qoyulması
ЏdYbiyyat: Каплан А.В., Маркова О.Н. Открытые повреждения костей и суставов. Москва.
513) Dьzgьn bitişmYmiş baldır sьmьyь sınığının optimal mьalicY metodu hansıdır?
A) Skelet dartması

B) Kiзik baldır sьmьyьnьn osteotomiyası, bцyьk baldır sьmьyьnьn kompression-distraksiya apparatı qoymaqla korriqYedici osteotomiyası

C) Baldır sьmь korriqYedici osteotomiyası,autoplastika, kompression-distraksiya apparatı

D) TYkrar repozisiya, gips sarğısının qoyulması

E) Kiзik baldır sьmьyьnьn dьzgьn vYziyyYtdY osteosintezlY korriqYedici osteotomiyası
ЏdYbiyyat: Казарезов М.В., Бауэр И.В. Травматологическая ортопедия и восстановительная хирургия. Новосибирск, 2004
514) Yalanзı oynağın aradan qaldırılmasına bьtьn sadalananlar aiddir, istisna tYşkil edYn hansıdır?
A) Xaxutov-OlbiyY gцrY plastik sьmьk YmYliyyatları

B) Beka YmYliyyatları, yalanзı oynaq uclarının rezeksiyası

C) SьrьşYn transplantant vY yalanзı oynağın onunla tYdricYn İlizarov apparatının kцmYyilY цrtьlmYsini formalaşdırmaqla korriqYedici osteotomiyalar

D) Polisinostozun “yanından цtmY” YmYliyyatları

E) Damar Ysas ьzYrindY kompression-distraksiya apparatı istifadY etmYklY, yalanзı oynağın vY ya defektin sьmьk transplantantı ilY plastikası
ЏdYbiyyat: Казарезов М.В., Бауэр И.В. Травматологическая ортопедия и восстановительная хирургия. Новосибирск, 2004
515) Baldır sьmьyь osteomielitinin mьalicYsinY bьtьn sadalananlar aiddir, mьstYsna olan hansıdır?
A) “Kor” tikişin qoyulması

B) Axarlı yuma vY uzunmьddYtli drenaj

C) 1:1000 xlorheksidinin yerli tYtbiqi

D) Geniş tYsir spektrinY malik antibiotiklYrin tYtbiqi (yerli, damardaxili,arteriyadaxili)

E) Sekvestroektomiyalar, mikrosirkulyasiya sisteminin yuyulması, yaranın ultrasYs sYslYndirilmYsi
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
516) Baldır sьmьyь sınıqları zamanı YmYk qabiliyyYtinin orta bYrpa mьddYti nY qYdYrdir?
A) 5-6 ay

B) 3-4 ay

C) 6-8 ay

D) 4-5 ay

E) 2-3 ay
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
517) Axill vYtYrinin yeni zYdYlYnmYlYrinin mьalicYsinY hansılar aiddir?
A) PYncY aponevrozu ilY plastika

B) “Uc-uca” aзıq tikmY ьsulu

C) V.A.ЗernavskiyY gцrY axilloplastika

D) VYtYrin qapalı tikilişi

E) PYncY altının maksimum bьkьlmYsi vYziyyYtindY 5 hYftYyYdYk gips sarğısının qoyulması
ЏdYbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
518) Gemartroz aşkar edilmYsi ьзьn baldır-pYncY oynağının palpasiyası necY aparılmalıdır?
A) Arxadan

B) Baldır-pYncY oynağının цn vY arxa tYrYfindYn, axillov vYtYrinin daxili vY xaricindYn

C) Yanlardan

D) Bьtьn cavablar dьzdьr

E) Qabaqdan
ЏdYbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
519) Daxili topuq зıxıntısının sınığı zamanı baldırın rentgenoqramı nYyi aşkar etmYk ьзьn зYkilir?
A) Bцyьk baldır sьmьyьnьn xarici kondilusunun sınığını

B) Kiзik baldir sьmьyьnьn yuxarı ьзdY birinin

C) Bьtьn cavablar sYhvdir

D) Bцyьk baldır sьmьyьnьn daxili kondilusunun

E) Bud sьmьyь başının vY ya onun yuxarı ьзdY birinin sınığı
ЏdYbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
520) Daxili vY xarici topuqların dYqiq hьndьrlьyьnь tYyin etmYk ьзьn зYkilmYsi vacib olan ьfiqi xYtt- perpendikulyar haradan keзir?
A) Bцyьk baldır sьmьyь distal epimetafizinin oynaq hissYsindYn

B) Beller bucağı bissektrisindYn

C) Aşıq, daban, bцyьk baldır vY kiзik baldır sьmьklYrindYn

D) Aşıq, daban, bцyьk baldır sьmьyьndYn

E) Aşıq vY daban sьmьyьndYn
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
521) Topuqların dьzYldildikdYn sonra fiksassiyası ьзьn nY gцstYrişdir?
A) V-şYkilli pYncYli sarğı

B) İзliksiz sirkulyar gips sarğısı

C) PYncY ьзьn longetsiz V-şYkilli sarğı

D) “Uzunboğaz” tipli kYsikli sirkulyar gips sarğısı

E) Pambıq iзlikli sirkulyar gips sarğısı
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
522) Topuq sınmaları zamanı ikinci yerdYyişmY YmYlY gYlmYsinY bьtьn sadalananlar sYbYb ola bilYr, istisna tYşkil edYn hansıdır?
A) MBT tYtbiqi

B) ErkYn dayaq yьklYnmYsi

C) İlkin sirkulyar sarğının istifadYsi

D) Gips sarğısının pis modellYşdirilmYsi

E) Travmatik şoka dьşmY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
523) Baldır-pYncY oynağının sınıq-зıxıqları zamanı dьzYltdikdYn sonra ayaqda qan dцvranının pozulması vY fiksYedici gips sarğısının qoyulmasına bьtьn sadalananlar sYbYb ola bilYr, istisna tYşkil edYn hansıdır?
A) Зoxsaylı repozisiyalar

B) Sirkulyar gips sarğısının tYtbiqi

C) Gips sarğısı ilY tYzyiq

D) Xarici fiksasiya apparatlarının qoyulması

E) Gips sarğısının pis modellYşdirilmYsi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
524) Aşıq sьmьyь boynunun kцhnY, yerinY salınmamış зoxqYlpYli sınmaları zamanı yerinY yetirilmYsi vacib olan nYdir?
A) Sadalananalar dьzgьndьr

B) VintlYrlY osteosintez

C) Astraqalektomiya

D) Baldır-pYncY vY aşıqaltı oynaqların artrodezi

E) MillYrlY osteosintez
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
525) Aşıq sьmьyь cisminin kompression sınıqları zamanı gips sarğısı ilY orta immobilizasiya mьddYti nY qYdYrdir?
A) 3 ay

B) 1 ay


C) 4-5 ay

D) 2 ay


E) 3-4 ay
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
526) Aşıq sьmьyьnьn aseptik nekrozu vY baldır-pYncY vY aşıqaltı oynaqların deformasiya olunan osteoartrozunun inkişafı zamanı gцstYriş nYdir?
A) Astraqalektomiya

B) MillYrlY osteosintez

C) Baldır-pYncY vY aşıqaltı oynaqların artrodezi

D) VintlYrlY osteosintez

E) MYftillY osteosintez
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
527) Aşıq-daban bucağı normada neзY dYrYcYdir?
A) 20-50

B) 10-20


C) 20-30

D) 40-60


E) 20-40
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
528) Daban sьmьyь sınığının YlamYtlYri hansılardır?
A) Daban sьmьyь sahYsindY ağrılar, pYncY bağının sadYlYşdirilmYsi, baldır-pYncY oynağının deformasiyası, topuq zirvYlYrinin daban sьmьyь sınığı tYrYfY endirilmYsi

B) Baldır-pYncY oynağının deformasiyası vY daxili topuğun yuxarı yerdYyişmYsi

C) Baldır-pYncY oynağının hemartrozu, pYncYnin daxili bağının sadYlYşdirilmYsi

D) Sadalanlar dьzgьndьr

E) Daban sьmьyь sahYsindY ağrılar, baldır-pYncY oynağı deformasiyasının olmaması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
529) Qırıqların yerdıyişmYsi vY aşıq-daban bucağının azalması ilY daban sьmьyь sınıqları bьtьn sadalanan metodlarla mьalicY olunurlar, istisna tYşkil edYn hansıdır?
A) SьmьkdYn keзmYklY fiksasiya etmY apparatlarının qoyulması

B) Yaxşı pYncY bağı modellYşdirilmYsi, ьzYngi sьtunu vY ya daban montaj etmYklY, цncYdYn repozisiya olunmadan “uzunboğaz” gips qoyulması-konservativ mьalicY

C) Skelet dartması

D) Sonradan xarici fiksasiya apparatı vY ya gips “uzunboğaz” qoymaqla, “paz”da vY ya dizdY YllY repozisiya

E) Osteosintez
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
530) Qırıqların yerdYyişmYsi ilY ayaq darağı sьmьklYrinin operativ mьalicY olunan (millYrlY, ştiftlYrlY) sınıqlarının gips sarğısı ilY immobilizasiyasının orta mьddYti nY qYdYrdir?
A) 5 hYftY

B) 6-8 hYftY

C) 6 hYftY

D) 4 hYftY

E) 3 hYftY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
531) Qırıq yerdYyişmYsi olmayan pYncY barmaqları sınıqlarının orta immobilizasiya mьddYti nY qYdYrdir?
A) 1 hYftY

B) 3 hYftY

C) 4 hYftY

D) 2 hYftY

E) 5 hYftY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
532) PYncY barmaqlarının sınıqları zamanı skelet dartması nY zaman зıxarılır?
A) 2 hYftY sonra

B) 1 hYftY sonra

C) 5 hYftY sonra

D) 3 hYftY sonra

E) 4 hYftY sonra
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
533) SьmьklYrin aзıq sınığı hansı sınıqdır?
A) Sınıq sYviyyYsindY dYri цrtьklYrinin зцkmY zonası yerlYşir,

B) Sьmьk yarası xarici mьhitlY zYdYlYnmiş yumşaq toxumalar vY dYri vasitYsilY YlaqYlidir

C) Yumşaq toxumaların yarası sınma zonasından 5 sm sьmьyY işlYyir

D) Yerini dYyişmiş sьmьk qırığının daxildYn, sınma xYttindYn 8 sm-dYn az olmayaraq tцrYtdiyi yumşaq toxuma yarası

E) DYri vY yumşaq toxuma yarası sınıq sYviyyYsindY sьmьklY birlYşmir,
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
534) Aзıq sınıqların tYsnifatına mьvafiq olaraq (A.V.Kaplan vY O.N.Markovaya gцrY) 3 dYrYcYli sınma zamanı yaranın xarakteri vY цlзьsь necYdir?
A) Cırılmış vY ovxalanmış, 2-dYn 9 sm-dYk

B) Џzilmiş, 2-dYn 9 sm-dYk

C) Bцlьnmьş, 1-dYn 2 sm-dYk

D) Џzilmiş, 1,5-dYn 2 sm-dYk

E) Cırılmış vY ovxalanmış, 10 sm-dYn bцyьk
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
535) İri oynağın aзıq zYdYlYnmYsi zamanı bьtьn sadalanan fYsadlar baş verY bilYr, istisna hansıdır?
A) Sepsis

B) ЗYtinhYrYkYtlilik, bьkьlьmY vY ya aзılma kontrakturaları

C) İrinli artrit

D) Fibroz vY ya sьmьk ankilozu

E) Hava emboliyası
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
536) Yaranın ilkin cYrrahi işlYnmYsinin Ysas mYqsYdi hansıdır?
A) Mikrob florasının (infeksiyanın)inkişafı ьзьn qidalandırıcı mьhitin aradan qaldırılması mYqsYdilY bьtьn şьbhYli цlmьş toxumaların gцtьrьlmYsi

B) SkalpellY yarmaqla yaranın sterilizasiyası

C) Yerli toxumalarla plastik qapamaq mYqsYdilY yaraya dьzgьn forma verilmYsi

D) Yara kYnarlarının tYzYlYnmYsi vY ondan qan laxtaları vY xarici cisimlYrin tYmizlYnmYsi

E) Qapamaq mYqsYdilY tYsadьfi yaranın “cYrrahi”yY зevrilmYsi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
537) Aзıq sınıqlar zamanı antibiotiklYrin yeridilmYsinin rasional ьsullarına bьtьn sadalananlar aiddir, istisna hansıdır?
A) Sьmьkdaxili

B) Endolimfotik

C) Quru toz halında yaraya yerli yeritmY

D) ЏzYlYdaxili, dYrialtı, enteral

E) Arteriyadaxili
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
538) Aзıq sınıq zamanı dYri yarasının qapanması ьзьn dYri plastikasının bьtьn sadalanan nцvlYri mьvYffYqiyyYtlY tYtbiq edilir, istisna hansıdır?
A) SYrbYst dYri plastikası

B) Linberq ьsuluna gцrY toqquşan ьзbucaqlarla plastika

C) Yerli toxumalarla plastika

D) Qidalanan ayaqda qarışıq tikY ilY plastika

E) Tıзinkinaya gцrY tikY ilY plastika
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
539) Aзıq sınıqlar zamanı ilkin cYrrahi işlYmYlYrdYn sonra bьtьn sadalanan metodlar istifadY edilir, istisna hansıdır?
A) DYridYn keзYn ocaqYtrafı osteosintez

B) Skelet dartması

C) Sьmьkdaxili osteosintez

D) Gips sarğısı

E) Sьmьkьstь osteosintez
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
540) SьmьklYrin aзıq sınıqlarının stimullaşdırıcı terapiyası mYqsYdilY bьtьn sadalanan metodlar istifadY edilir, istisna hansıdır?
A) Ьzvi vY qeyri-ьzvi biostimulyatorların enteral tYtbiqi

B) Sınıq sahYsinin az dozalarla yerli şьalanması

C) MьxtYlif fizioterapevtik prosedurlarla sınma sahYsinin erkYn paylanmış yьklYmY

D) Sьmьkdaxili antibiotikoterapiya

E) Hemotransfuziya vY infuziyanın kYsirli tYtbiqi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə