Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?


) MьştYrYk travma zamanı tipik diaqnostika nYyin nYticYsindY зYtinlYşmişdir?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə11/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21

541) MьştYrYk travma zamanı tipik diaqnostika nYyin nYticYsindY зYtinlYşmişdir?
A) Bьtьn sadalananlar dьzdьr

B) Politravmalı xYstYdY xьsusi instrumental ьsulların зoxunun tYtbiqinin qeyri-mьmkьnlьyь

C) Koma nYticYsindY ьmumi vYziyyYtin ağırlığı

D) Şok nYticYsindY ьmumi vYziyyYtin ağırlığı

E) Bir neзY seqment vY orqanın zYdYlYnmYsi zamanı tipik klinik mYnzYrYnin pozulması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
542) Ağır mьştYrYk travmanın erkYn dцvrьndY istiqamYtlYnmiş patogenetik terapiya kompleksinY hansı tYdbirlYr daxildir?
A) Metabolik pozğunluqların korreksiyası

B) ZYdYlYnmiş sьmьk fraqmentlYrinin adekvat keylYşdirilmYsi vY immobilizasiyası

C) Bьtьn sadalananlar

D) Dцvr edYn qanın hYcminin defisitini doldurmaqla hemodinamik pozğunluqların korreksiyası

E) Antibakterial terapiya
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
543) Зoxsaylı sınıqları olan zYrYrзYkYnin reanimasiyadan ixtisas ьzrY şцbYyY kцзьrьlmYsinin mьmkьnlьyьnьn tYyini zamanı onun halının qiymYtlYndirilmYsi meyarı bьtьn sadalananlardır,istisna olan hansıdır?
A) Arterial tYzyiqin davamlı stabillYşmYsi

B) TYnYffьs зatışmamazlığının olmaması (tYnYffьs tezliyi dYqiqYdY 18-20-dYn artıq deyil)

C) Aydın gцrьnYn taxikardiyanın olmaması (ьrYk dцyьntьlYrinin tezliyi dYqiqYdY 100-dYn artıq deyil)

D) ZYdYlYnmiş sьmьklYrin dьzgьn durması

E) Sidik ifrazının normal tempi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
544) Зoxsaylı vY mьştYrYk zYdYlYnmYlYr zamanı hospitalaqYdYr mYrhYlYdY keylYşdirmY nYdYn ibarYtdir?
A) Azot-bir oksidlY keylYşdirmY

B) Sınıq yerlYrinin anesteziyası

C) Neyroleptik vY analgetiklYrin yeridilmYsi

D) Narkotik analgetiklYrin yeridilmYsi

E) Qeyri-narkotik analgetiklYr yeritmYklY yanaşı novokain blokadasının aparılması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
545) Зoxsaylı vY mьştYrYk zYdYlYnmYlYr zamanı keylYşdirmY hansı pozğunluqların qarşısını alır?
A) Travmatik şok

B) TYnYffьs vY ьrYk-damar зatışmamazlığı

C) AğciyYr arteriyasının tromboemboliyası vY piy emboliyası

D) ЏsYb-psixi pozğunluqlar

E) İkinci qanaxma
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
546) Dayaq-hYrYkYt apparatının зoxsaylı zYdYlYnmYlYrinin mьalicYsi zamanı ьstьnlьk nYyY verilir?
A) Operativ metoda

B) Konservativ metoda

C) GцstYrilYn metodlardan heз birinY

D) Konservativ vY operativ metodların birlYşmYsinY

E) Funksional metoda
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
547) Qarın boşluğu vY kiзik зanağın daxili ьzvlYrinin zYdYlYnmYlYrinin aşkar edilmYsi zamanı diaqnostik sYhvlYrin istisnası ьзьn nYyY xьsusi diqqYt gцstYrmYk vacibdir?
A) Alkohol sYrxoşluğu halında mьştYrYk travma alan xYstYlYrY

B) MьştYrYk onurğa travmalı xYstYlYrY

C) MьştYrYk baş beyin travmalı xYstYlYrY

D) Bьtьn sadalanan xYstYlYrY

E) Koma vYziyyYtindY xYstYlYrY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
548) Dayaq-hYrYkYt apparatının mьştYrYk travmaları zamanı sьmьk fraqmentlYrinin stabillYşmYsini hYyata keзirmYk ьзьn Yn зox mYqsYdYuyğun olan hansıdır?
A) Gips sarğısı

B) Skelet dartması

C) GцstYrilYn istYnilYn ьsul

D) Sьmьkdaxili fiksator

E) Xarici fiksasiya apparatı
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
549) Dayaq-hYrYkYt apparatının mьştYrYk travmaları zamanı osteosintezin operativ mьdaxilYsini hansı halda taktiki sYhv sayılır?
A) Aqonal hal

B) Baş beynin travmadan 4-8 gьn sonra YzilmYsi

C) AğciyYr, ьrYyin funksiyasının kYskin pozulması

D) Travmatik şok

E) Daxili qanaxma
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
550) HYyati gцstYricilYrY gцrY operativ mьdaxilY hansı зoxsaylı vY mьştYrYk zYdYlYnmYlYr zamanı hYyata keзirilir?
A) Onurğa beyni zYdYlYnmYsi ilY onurğanın aşağı dцş hissYsinin qapalı sınığı

B) At quyruğu zYdYlYnmYsi ilY onurğanın bel hissYsinin qapalı sınığı

C) Qabırğaların ikitYrYfli sınığı

D) VI qabırğayadYk maye sYviyyYsi ilY hematoraksla fYsadlanmış ağciyYr zYdYlYnmYsi ilY зoxsaylı qabırğa sınıqları

E) Sıxılma YlamYtlYri vY onun dislokasiyası ilY baş beyninin zYdYlYnmYsi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
551) Dayaq-hYrYkYt apparatının зoxsaylı vY mьştYrYk travmaları zamanı sınıqların operativ mьalicYsinin ьstьnlьyь nYdYn ibarYtdir?
A) XYstYlYrY qulluğun yьngьllYşdirilmYsi

B) Qırıqların dYqiq qurulması vY stabil fiksasiyası

C) ErkYn aktivizasiya vY funksional mьalicY imkanı

D) Sınığın sağalması – sьmьk regenerasiyasının sьrYtlYndirilmYsi

E) XYstYnin nYqlinin asanlaşdırılması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
552) Зanağın eyniadlı hissYsinin цn vY arxa yarımhalqasının eyni zamanda sınığının budun hYmin tYrYfdYn mьştYrYk sınması zamanı konservativ mьalicYnin hansı ьsullarının istifadYsi mYqsYdYuyğundur?
A) Bud kondiliusu vY daban sьmьyьndYn skelet dartması

B) Bud vY baldırdan skelet dartması

C) Bud sьmьyьnьn skelet dartması

D) Зanaq hissYsindY зYrзivY qurğusunda bYrkidilmiş, sYrt sahYli millYrin istifadYsi ilY distraksion qurğu vasitYsilY skelet dartması vY bud kondiliusundan dartma

E) Зanaq sьmьyьnьn qanadı vY buddan skelet dartması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
553) Dayaq-hYrYkYt apparatının зoxsaylı travmalarının kYskin dцvrьndY hansı plastik dYri YmYliyyatlarının tYtbiqi mYqsYdYuyğundur?
A) LimberqY gцrY qarşılıqlı ьзbucaq dYri tikYlYri ilY plastika

B) Krasovitova gцrY plastika

C) İtalyan tikYlYri ilY plastika

D) BloxinYgцrY “util dYri” plastikası

E) Tıзinkinaya gцrY plastika
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
554) Politravma zamanı deformasiyaedici artroz bьtьn sadalanan sYbYblYrin nYticYsidir, istisna olan nYdir?
A) EpifizlYrin zYdYlYnmYsi

B) Oynaq hissYsindY yumşaq toxumaların zYdYlYnmYsi

C) Politravma zamanı orqanizmdY YmYlY gYlYn ьmumi pozğunluqlar

D) Џtrafın immobilizasiyası

E) Oynağın qığırdaq sYthinin zYdYlYnmYsi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
555) HYr iki bud sьmьyьnьn aзıq sınığı zamanı cYrrahın taktikasına bьtьn sadalanan tYdbirlYr daxildir, istisna olan nYdir?
A) Şokla mьbarizY vY qanaxmanın dayandırılması

B) Yaraların ilkin cYrrahi işlYnmYsi

C) HYr iki budun eyni zamanda erkYn stabil osteosintezi

D) İrinli fYsadların profilaktikası

E) Skelet dartmasının qoyulması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
556) Џtrafların зoxsaylı aзıq sınıqları zamanı irinli fYsadların profilaktikasında Ysas YhYmiyyYt tYşkil edYn nYdir?
A) Yaraların ilkin cYrrahi işlYnmYsi

B) AntibiotiklYrlY futlyar novokain blokadası

C) Aзıq sınıq sahYsinY antibakterial preparatların yeridilmYsi

D) Polimer sarğıların – antibakterial doldurucularla цrtьklYrin istifadYsi

E) AntibiotiklYrlY sьmьkdaxili prolongirY edilmiş novokain blokadası
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
557) Dayaq-hYrYkYt apparatının зoxsaylı vY mьştYrYk travmaları zamanı osteomielitin inkişafı şYrti bьtьn sadalanan sYbYblYr kompleksidir, istisna olan hansıdır?
A) Antibakterial vY immun terapiyanın defektlYri

B) Aзıq sınıq zonasında xırda damarların trombozu

C) Orqanizmin ьmumi vY yerli rezistentliyinin azalması

D) İmmobilizasiyanın зatışmamazlıqları

E) KifayYt qYdYr radikal olmayan ilkin cYrrahi işlYmY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997

BцlmY 3. Termiki zYdYlYnmYlYr, elektrik travmaları.

558) Ьmumdьnya SYhiyyY TYşkilatının mYlumatlarına gцrY yanıqlar bьtьn travmatik zYdYlYnmYlYr arasında neзYnci yeri tutur?
A) 3

B) 5


C) 4

D) 1


E) 2
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol ” Bakı 2008
559) AzYrbaycanda il YrzindY ağır yanıqları olan pasiyentlYrin sayı neзY olur?
A) > 1500

B) > 1000

C) > 2000

D) > 100


E) > 10000
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol ” Bakı 2008
560) ZYdYlYnmYni tцrYdYn agentin xьsusiyyYtindYn asılı olaraq yanıqların bцlьnmYsinY aid hansılar doğrudur?
A) Termiki – mayelYrin, bYrk, qazabYnzYr faktorların tYsirindYn yaranan yanıqlar

B) KimyYvi – turşuların, qYlYvilYrin, ağır metal duzlarının tYsirindYn yaranan yanıqlar

C) Elektrik – mьxtYlif gYrginlikli elektrik cYrYyanı ilY kontakt nYticYsindY tцrYnYn yanıqlar

D) Şьa – atom bombasının partlaması zamanı yaranan yanıqlar, gьnYş – gьnYş şьalarının birbaşa tYsirindYn tцrYnYn yanıqlar

E) Sadalananların hamısı
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol ” Bakı 2008
561) XBT-10 ьzrY tYsnifata gцrYT-20-yY nY aiddir?
A) Baş vY boynun termiki vY kimyYvi yanıqları

B) Yuxarı Ytrafın vY зiyin qurşağı nahiyYsinin, bilYk vY Yl istisna olmaqla, termik vY kimyYvi yanıqları

C) BilYk vY Ylin termiki vY kimyYvi yanıqları

D) Aşıq-baldır oynağı vY ayağın termiki vY kimyYvi yanıqları

E) GцvdYnin termiki vY kimyYvi yanıqları
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
562) XBT-10 ьzrY tYsnifata gцrY T-24-Y nY aiddir?
A) Gцzьn mYhdud nahiyYsinin vY gцzьn kцmYkзi aparatının termiki vY kimyYvi yanıqları

B) TYnYffьs yollarının termiki vY kimyYvi yanıqları

C) BYdYnin bir neзY nahiyYsinin termiki vY kimyYvi yanıqları

D) DigYr daxili orqanların termiki vY kimyYvi yanıqları

E) Bud-зanaq oynağı nahiyYsi vY aşağı Ytrafın, aşıq-baldır oynağı vY ayaq istisna olmaqla, termiki vY kimyYvi yanıqları
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
563) XBT-10 ьzrY tYsnifata gцrY T-32-Y nY aiddir?
A) BYdYn sYthinin zYdYlYnmY sahYsinY gцrY tYsnif edilYn kimyYvi yanıqlar

B) DigYr daxili orqanların termiki vY kimyYvi yanıqları

C) BYdYn sYthinin zYdYlYnmY sahYsinY gцrY tYsnif edilYn termiki yanıqlar

D) BYdYnin bir neзY nahiyYsinin termiki vY kimyYvi yanıqları

E) DYqiqlYşdirilmYmiş lokalizasiyalı termiki vY kimyYvi yanıqlar
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
564) Aşağıdakı amillYrdYn termiki yanıqlara dair hansılar doğrudur?
A) Qaz vY ya bYrk termiki amillYrlY zYdYlYnmY

B) Maye ilY zYdYlYnmY

C) Hamısı

D) Alovla zYdYlYnmY

E) Heз biri
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
565) Termiki zYdYlYnmYlYrin ağırlıq meyarlarına aid hansı dьzgьndьr?
A) Termiki travmanın dYrinliyi

B) Sadalananların hamısı

C) Heз biri

D) ZYrYrзYkYnin yaşı

E) Yanıq sYthinin sahYsi
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
566) Termiki zYdYlYnmYlYrin ağırlıq meyarlarına aid hansı dьzgьndьr?
A) MьayinY anında xYstYliyin fazası

B) TYnYffьs yollarının zYdYlYnmYsi

C) Premorbid fon

D) ZYdYlYnmYnin lokalizasiyası

E) Sadalananların hamısı
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
567) Termiki yanıqların dYrinliyinY gцrY IIIB dYrYcYli olduğuna hansı aiddir?
A) Koaqulyasion (quru) vY ya kollikvasion (yaş) nekrozun YmYlY gYlmYsi ilY dYrinin bьtьn qatları sıradan зıxır

B) DYrinin aydın sYrhYdli hiperemiyası, цdemi (arterial hiperemiya vY iltihab eksudasiyası)

C) ZYdYlYnmY sahYsindY hiperemiya, цdem, epidermisin soyulması

D) Nekroz nYinki dYrini, elYcY dY alt qatda yerlYşYn bьtьn toxumaları, bYzYn sьmьklYr dY daxil olmaqla, YhatY edir

E) GelYbYnzYr mцhtYviyyatı (plazmatik ifrazat) olan qalındivarlı suluqlarla vY ya ağ зalarlı (işemiya) hissYlYri olan зYhrayı, yaxud qırmızı (staz) rYngli yaralarla xarakterizY olunur.
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
568) Termiki yanıqların dYrinliyinY gцrY IIIA dYrYcYli olduğuna hansı aiddir?
A) GelYbYnzYr mцhtYviyyatı (plazmatik ifrazat) olan qalındivarlı suluqlarla vY ya ağ зalarlı (işemiya) hissYlYri olan зYhrayı, yaxud qırmızı (staz) rYngli yaralarla xarakterizY olunur.

B) Koaqulyasion (quru) vY ya kollikvasion (yaş) nekrozun YmYlY gYlmYsi ilY dYrinin bьtьn qatları sıradan зıxır

C) ZYdYlYnmY sahYsindY hiperemiya, цdem, epidermisin soyulması.

D) DYrinin aydın sYrhYdli hiperemiyası, цdemi (arterial hiperemiya vY iltihab eksudasiyası

E) Nekroz nYinki dYrini, elYcY dY alt qatda yerlYşYn bьtьn toxumaları, bYzYn sьmьklYr dY daxil olmaqla, YhatY edir
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
569) Termiki yanıqların dYrinliyinY gцrY IV dYrYcYli olduğuna hansı aiddir?
A) Koaqulyasion (quru) vY ya kollikvasion (yaş) nekrozun YmYlY gYlmYsi ilY dYrinin bьtьn qatları sıradan зıxır

B) DYrinin aydın sYrhYdli hiperemiyası, цdemi (arterial hiperemiya vY iltihab eksudasiyası

C) GelYbYnzYr mцhtYviyyatı (plazmatik ifrazat) olan qalındivarlı suluqlarla vY ya ağ зalarlı (işemiya) hissYlYri olan зYhrayı, yaxud qırmızı (staz) rYngli yaralarla xarakterizY olunur

D) Nekroz dYrini, elYcY dY alt qatda yerlYşYn bьtьn toxumaları, bYzYn sьmьklYr dY daxil olmaqla, YhatY edir

E) ZYdYlYnmY sahYsindY hiperemiya, цdem, epidermisin soyulması.
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
570) SYthi yanıqlar qrupuna hansılar aid edilir?
A) I-II-IIIA dYrYcYli

B) IIIA- IIIB dYrYcYli

C) IIIB-IV dYrYcYli

D) II-IIIA dYrYcYli

E) I-II dYrYcYli
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
571) “Doqquzlar ьsulu”-na gцrY gцvdYnin цn vY arxa sYthlYrinin hYr biri neзY faiz hesablanır?
A) 18%

B) 1%


C) 9%

D) 36%


E) 27%
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
572) Yaşlı adamın bYdYni necY hesablanır?
A) BYdYninin цn sYthi 51%, arxa sYthi 49% tYşkil edir

B) BYdYninin цn sYthi 50%, arxa sYthi 50% tYşkil edir

C) BYdYninin цn vY arxa sYthlYrinin hYr biri 18 % tYşkil edir

D) BYdYninin цn sYthi 49%, arxa sYthi 51% tYşkil edir

E) BYdYninin цn sYthi 52%, arxa sYthi 48% tYşkil edir
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
573) Uşaqlarda bYdYn necY hesablanır?
A) Land vY Brouder cYdvYlindYn istifadY edilir

B) Yalnız “Doqquzlar ьsulu” istifadY edilir

C) “Ovuc ьsulu”-ndan istifadY edilir

D) Land vY Brouder cYdvYlindYn istifadY edilmir

E) Frank cYdvYlindYn istifadY edilir
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
574) Termiki zYdYlYnmYlYrin proqnozuna aid hansı doğrudur?
A) ŞьbhYli – Fİ 75 vahid olduqda

B) Sadalananların heз biri

C) Pis (qeyri-qYnaYtbYxş) Fİ – 100-120 vahid vY daha зox olduqda.

D) Yaxşı (qYnaYtbYxş) – Fİ 65-75 vahid olduqda

E) Sadalananların hamısı
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
575) Yanıq travmasının ağırlığının tYyini ilY bağlı hansı doğrudur?
A) Yanıq sYthinin sahYsi (doqquzlar ьsulu, Land vY BrouderY gцrY)

B) XYstYnin yaşı

C) ZYdYlYnmYnin dYrinliyi (I, II, IIIAB, IV dYrYcY)

D) Lokalizasiya

E) Sadalananların hamısı
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008 195
576) Yanıq travmasının ağırlığının tYyini ilY bağlı hansı doğrudur?
A) Sadalananların hamısı

B) Yanaşı gedYn xYstYliklYr.

C) Yanaşı zYdYlYnmYlYr (sınıqlar, elektrotravmalar vY s.).

D) İnhalyasion zYdYlYnmYlYr (yuxarı tYnYffьs yollarının yanığı).

E) Yanığın sirkulyar olması, travmanın qYsdYn tцrYdilmYsi
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
577) İlkin tibbi vY hYkimY qYdYr yardım tYdbirlYri hansılardır?
A) ZYdYlYnmYni tцrYdYn agentlY zYrYrзYkYnin kontaktını kYsmYk

B) Sadalananların hamısı

C) ЬrYk fYaliyyYtinin bYrpası

D) Paltarı kYsmYk vY soyundurmaq

E) TYnYffьs yollarının keзiriciliyinin bYrpası
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
578) İlkin tibbi vY hYkimY qYdYr yardım tYdbirlYri hansılardı?
A) Travmanın bilYrYkdYn tцrYdildiyinY şьbhY olduqda, mьvafiq hьquq mьhafizY orqanlarına mYlumat vermYk

B) Yanıq yaralarının işlYnmYsi – axar su ilY yara sYthinin soyudulması, antiseptiklYrlY sarğıların qoyulması. XYstYnin nYqliyyatla gцndYrilmYsi zamanı mьvYqqYti olaraq quru sarğıların qoyulması vY ya soyuducu gellY sarğı daha mYqsYdYuyğundur

C) XYstYlYrin nYqliyyat immobilizasiyasından sonra daşınması

D) Travmanın şokogen tYsirini azaltmaq ьзьn analgetiklYrin vurulması, infeksion ağırlaşmaların qarşısını almaq mYqsYdilY antiseptiklYrlY ilkin sarğı, transport immobilizasiyası

E) Sadalananların hamısı
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
579) TYcili tYdbirlYrY aid hansılardır?
A) TYnYffьs yollarının intubasiyası, nYmlYndirilmiş O2 verilmYsi, periferik vY ya mYrkYzi venaların kateterizasiyası

B) Tetanusun profilaktikası

C) Цdemin qarşısının almaq ьзьn aşağı Ytrafların qaldırılması

D) Xьsusi nцv travmaların tYyini

E) Lazım gYldikdY sarğıların dYyişdirilmYsi
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
580) TYcili tYdbirlYrY aid hansılar doğrudur?
A) Tetanusun profilaktikası (tetanus YleyhinY zYrdabın vurulması)

B) Travmanın şokogen tYsirini azaltmaq ьзьn analgetiklYrin vurulması, infeksion ağırlaşmaların qarşısını almaq mYqsYdilY antiseptiklYrlY ilkin sarğı

C) Цdemin qarşısının almaq ьзьn aşağı Ytrafların qaldırılması

D) Pasiyentin isidilmYsi, hYkim nYzarYti altında susuzluq hissinin aradan qaldırılması

E) NYqliyyat immobilizasiyası
ЏdYbiyyat: Руководство по реаниматологии.Под редакцией Дарбиняна Т.М. Москва 1974
581) TYxirYsalınmış tYdbirlYr hansılardır?
A) Lazım olduqda neyroleptoanalgeziya, dYrman yuxusu

B) “Doqquzlar ьsulu” vY ya Land vY Brouder cYdvYli ilY yanıq sahYsinin tYyini

C) Lazım gYldikdY sarğıların dYyişdirilmYsi, tetanusun profilaktikası (tetanus YleyhinY zYrdabın vurulması), цdemin qarşısının almaq ьзьn aşağı Ytrafların qaldırılması

D) Yanığın lokalizasiyasının tYyini, sirkulyar yanıqların mьYyyYn edilmYsi.

E) TYnYffьs yollarının intubasiyası (mьmkьn olmadıqda traxeostomiya), nYmlYndirilmiş O2 verilmYsi, periferik vY ya mYrkYzi venaların kateterizasiyası
ЏdYbiyyat: Руководство по реаниматологии.Под редакцией Дарбиняна Т.М. Москва 1974
582) TYxirYsalınmış tYdbirlYrY hansılar aid deyil?
A) Цdemin qarşısının almaq ьзьn aşağı Ytrafların qaldırılması

B) Pasiyentin isidilmYsi, hYkim nYzarYti altında susuzluq hissinin aradan qaldırılması

C) MYdYnin dekompressiyası mYqsYdi ilY nazoqastral zondun qoyulması, sidikзıxarıcı yolların kateterizasiyası

D) NYqliyyat immobilizasiyası

E) Xьsusi nцv travmaların tYyini (elektrik, kimyYvi, sınıqlar vY s.)
ЏdYbiyyat: Руководство по реаниматологии.Под редакцией Дарбиняна Т.М. Москва 1974
583) XYstYlYrin ixtisaslaşdırılmış tibb mьYssisYlYrinY hospitalizasiya meyarlarına aid hansılar doğrudur?
A) Elektrik cYrYyanından tцrYnYn yanıqlar, şimşYk vurma

B) Yaşdan asılı olmayaraq III dYrYcYli yanıqlar

C) ЏllYri, ьzь, gцzь, qulaqları, ayaqları, cinsiyyYt orqanlarını, aralığı vY iri oynaq sahYlYrini YhatY edYn yanıqlar

D) Sadalananların hamısı

E) II dYrYcYli yanıq > 10% b.s.
ЏdYbiyyat: Руководство по реаниматологии.Под редакцией Дарбиняна Т.М. Москва 1974
584) XYstYlYrin ixtisaslaşdırılmış tibb mьYssisYlYrinY hospitalizasiya meyarlarına aid hansılar doğrudur?
A) Sadalananların hamısı

B) Sınıqlarla mьşayiYt olunan yanıqla xYstYlYr;

C) HYr hansı dYrYcYli yanığı olan uşaqlar, sosial, emosional vY ya reabilitasion yardıma ehtiyacı olan yanmış şYxslYr.

D) KimyYvi yanıqlar, tYnYffьs yollarının yanıqları;

E) Yanaşı gedYn somatik xYstYliklYri olan yanıqla xYstYlYr;
ЏdYbiyyat: Руководство по реаниматологии.Под редакцией Дарбиняна Т.М. Москва 1974
585) Yanıq xYstYliyinin dцvrlYri hansılardı?
A) KYskin yanıq toksemiyası, yanıq şoku, septikotoksemiya, bYrpa

B) KYskin yanıq toksemiyası, septikotoksemiya, yanıq şoku, bYrpa

C) Yanıq şoku, septikotoksemiya, yanıq toksemiyası, bYrpa

D) Yanıq şoku, septikopiemiya, kYskin yanıq toksemiyası, bYrpa

E) Yanıq şoku, kYskin yanıq toksemiyası, septikotoksemiya, bYrpa
ЏdYbiyyat: Руководство по реаниматологии.Под редакцией Дарбиняна Т.М. Москва 1974
586) Yanıq şokunun diaqnostik meyarlarına aid hansı doğrudur?
A) Sadalananların hamısı

B) Зox ağır şok – S>50% b.s. TYY olmadıqda Fİ>120; TYY olduqda Fİ>100

C) Ağır şok – S=20-50% b.s. TYY olmadıqda Fİ=80-120; TYY olduqda Fİ=70-100.

D) Yьngьl şok – zYdYlYnmY sahYsi S=10-20% b.s. TYY olmadıqda Fİ=30-79, TYY olduqda Fİ=30-69.

E) Sadalananların heз biri
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
587) Yьngьl yanıq şoku klinikasına hansılar aid deyil?
A) Bağırsaq parezi yox

B) Diurez-60-70 ml/saat

C) Huşu aydın

D) ZYdYlYnmYmiş dYri цrtьyьn vYziyyYti avazımış, quru, zYif akrosianoz

E) BYdYn temperaturu normal vY ya bir qYdYr azalmış
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
588) Ağır yanıq şoku klinikasına hansılar aid deyil?
A) ЬşьtmY, Yzginlik aşkar

B) Diurez- 40-80 ml/saat vY ya oliquriya

C) ЦyьmY vY qusma tez-tez, maye qYbulu zamanı зoxalır

D) Huşu saxlanılır

E) BYdYn temperaturu azalır
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008 198
589) Ağır dYrYcYli şok zamanı hemodinamik gцstYricilYr necY olur?
A) Ps- 88±2, A/Tor – 95±3 mm.c.st; mYrkYzi venoz tYzyiq (MVT) norma, dцvran edYn qanın hYcmi (DQH) – 70,1± 1,2 ml/kq. Qanın vurulma hYcmi (QVH) 62,4±1,4 ml. Damarların periferik mьqavimYti (DPM) artır

B) Ps – 110 ± 5; A/Tor – 95 ± 3 mm.c.st; MVT – 7,9 ± 0,7 (N=8-12), DQH – 60,7 ± 2,6 ml/kq, QVH – 47,2 ± 1,8 (N=70-78) ml

C) Ps – 93 ± 5; A/Tor – 95 ± 3 mm.c.st; MVT – 8,9 ± 0,7 (N=8-12), DQH – 60,7 ± 2,6 ml/kq, QVH – 47,2 ± 1,8 (N=70-78) ml

D) Ps – 130 ± 5; A/Tor – 95 ± 3 mm.c.st; MVT – 7,9 ± 0,7 (N=8-12), DQH – 65,7 ± 2,6 ml/kq, QVH – 47,2 ± 1,8 (N=70-78) ml

E) Ps 85±2, A/Tor – 95±3 mm.c.st; (MVT) 6,9± 0,7 (DQH) – 70,1± 1,2 ml/kq. (QVH) 62,4±1,4 ml. Damarların periferik mьqavimYti (DPM) artır
ЏdYbiyyat: Шок при травмах опорно-двигательного аппарата Рожинский М.М. Москва 1970


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə