Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?


) Зox ağır yanıq şoku klinikasına hansı simptom xasdır?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə12/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21

590) Зox ağır yanıq şoku klinikasına hansı simptom xasdır?
A) ZYdYlYnmYmiş dYri цrtьyьnьn vYziyyYti avazımış, sianotik, akrosianoz

B) Huşu saxlanılır

C) Diurez 60-70 ml/saat

D) Bağırsaq parezi ola bilYr

E) BYdYn temperaturu azalır
ЏdYbiyyat: Шок при травмах опорно-двигательного аппарата Рожинский М.М. Москва 1970
591) Yьngьl dYrYcYli şok zamanı hemodinamik gцstYricilYr necY olur?
A) Ps dYqiqYdY 88±2, A/Tor – 95±3 mm.c.st; mYrkYzi venoz tYzyiq (MVT) norma, dцvran edYn qanın hYcmi (DQH) – 70,1± 1,2 ml/kq. Qanın vurulma hYcmi (QVH) 62,4±1,4 ml. Damarların periferik mьqavimYti (DPM) artır.

B) Ps – 130 ± 5; A/Tor – 95 ± 3 mm.c.st; MVT – 7,9 ± 0,7 (N=8-12), DQH – 65,7 ± 2,6 ml/kq, QVH – 47,2 ± 1,8 (N=70-78) ml

C) Ps 85±2, A/Tor – 95±3 mm.c.st; (MVT) 6,9± 0,7 (DQH) – 70,1± 1,2 ml/kq. (QVH) 62,4±1,4 ml. Damarların periferik mьqavimYti (DPM) artır

D) Ps – 93 ± 5; A/Tor – 95 ± 3 mm.c.st; MVT – 8,9 ± 0,7 (N=8-12), DQH – 60,7 ± 2,6 ml/kq, QVH – 47,2 ± 1,8 (N=70-78) ml

E) Ps – 110 ± 5; A/Tor – 95 ± 3 mm.c.st; MVT – 7,9 ± 0,7 (N=8-12), DQH – 60,7 ± 2,6 ml/kq, QVH – 47,2 ± 1,8 (N=70-78) ml
ЏdYbiyyat: Шок при травмах опорно-двигательного аппарата Рожинский М.М. Москва 1970
592) Yanıq şokunun ağırlığının artmasına uyğun olaraq tYnYffьs necY dYyişilir?
A) TYnYffьsьn tezliyi зoxalır, tYnYffьsьn hYcmi, dYqiqYlik hYcmi, ağciyYrlYrin hava tutumu kYskin azalır. Ağır vY зox ağır şok zamanı oksigenin mYnimsYnilmYsi kYskin azalır

B) TYnYffьsьn tezliyi bir qYdYr зoxalır, tYnYffьsьn hYcmi, dYqiqYlik hYcmi, ağ ciyYrlYrin hava tutumu azalır. Ağır vY зox ağır şok zamanı oksigenin mYnimsYnilmYsi kYskin azalır

C) TYnYffьsьn tezliyi bir qYdYr зoxalır, tYnYffьsьn hYcmi, dYqiqYlik hYcmi, ağ ciyYrlYrin hava tutumu зoxalır. Ağır vY зox ağır şok zamanı oksigenin mYnimsYnilmYsi kYskin azalır

D) TYnYffьsьn tezliyi зoxalır, tYnYffьsьn hYcmi, dYqiqYlik hYcmi, ağciyYrlYrin hava tutumu bir qYdYr azalır. Ağır vY зox ağır şok zamanı oksigenin mYnimsYnilmYsi kYskin bir qYdYr azalır

E) TYnYffьsьn tezliyi azalır, tYnYffьsьn hYcmi, dYqiqYlik hYcmi, ağciyYrlYrin hava tutumu azalır. Ağır vY зox ağır şok zamanı oksigenin mYnimsYnilmYsi kYskin azalır
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
593) Yanıq şok zamanı oliqo vY anuriyanın YmYlY gYlmYsindY hansı patogenetik faktorlar mьhьm rol oynayır?
A) Hemodinamik, mikrosirkulyator, turşu-qYlYvi mьvazinYtinin pozğunluqları

B) Turşu-qYlYvi mьvazinYtinin pozğunluqları, mikrosirkulyator

C) Hemodinamik, mikrosirkulyator, bцyrYklYrin filtrasion-reabsorbision funksiyası

D) Hemodinamik, mikrosirkulyator, su-duz bцyrYklYrin filtrasion-reabsorbision funksiyası

E) Hemodinamik, mikrosirkulyator, su-duz, turşu-qYlYvi mьvazinYtinin pozğunluqları
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
594) Yanıq şokunun davam etmY mьddYti neзY saat tYşkil edir?
A) Yьngьl -TYY olmadıqda bir qayda olaraq 18 saat, TYY olduqda – 24 saat vY daha зox, ağır – 36 saata qYdYr, зox ağır – 72 saat (YgYr xYstY цlmьrsY).

B) Yьngьl -TYY olmadıqda bir qayda olaraq 24 saat, TYY olduqda – 48 saat vY daha зox, ağır – 48-60 saata qYdYr, зox ağır – 72 saat (YgYr xYstY цlmьrsY).

C) Yьngьl -TYY olmadıqda bir qayda olaraq 36 saat, TYY olduqda – 48 saat vY daha зox, ağır – 50-72 saata qYdYr, зox ağır – 96 saat (YgYr xYstY цlmьrsY).

D) Yьngьl -TYY olmadıqda bir qayda olaraq 18-24 saat, TYY olduqda – 36 saat vY daha зox, ağır – 48-65 saata qYdYr, зox ağır – 96 saat (YgYr xYstY цlmьrsY).

E) Yьngьl -TYY olmadıqda bir qayda olaraq 24 saat, TYY olduqda – 48 saat vY daha зox, ağır – 48-60 saata qYdYr, зox ağır – 96 saat (YgYr xYstY цlmьrsY).
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
595) Şok YleyhinY mьalicYnin Ysas şYrtlYrinY aid hansı doğrudur?
A) Nazoqastral zond. Bir sutkadan sonra enteral qidalanmanın başlanması

B) Seldinger ьsulu ilY kцrpьcьkaltı, bud, daxili vidaci venanın kateterizasiyası vasitYsilY mYrkYzi venoz sistemY зıxışın tYmin edilmYsi

C) DYrin yanıq şokunda – STA (sьni tYnYffьs aparatı) qoşulması

D) Sadalananların heз biri

E) Sadalananların hamısı
ЏdYbiyyat: Шок при травмах опорно-двигательного аппарата Рожинский М.М. Москва 1970
596) Şok YleyhinY mьalicYnin Ysas şYrtlYrinY aid hansı doğru deyil?
A) Nazoqastral zond ilY bir sutkadan sonra enteral qidalanmanın başlanması

B) Sutka YrzindY hYr 4-6 saatdan bir ağrısızlaşdırma aparılması (1%-li morfin-hidroxlorid, promedol, neyroleptoanalgeziya);

C) Toxumaların adekvat perfuziyasını tYmin etmYk, mikrosirkulyator mYcranın vYziyyYtini yaxşılaşdırmaq mYqsYdi ilY rehidratasiya.

D) Nazoqastral zond ilY iki sutkadan sonra enteral qidalanmanın başlanması

E) Sidik kisYsinin kateterizasiyası (periodik olaraq 6 saatdan bir isti furasilin mYhlulu ilY yumaqla);
ЏdYbiyyat: Шок при травмах опорно-двигательного аппарата Рожинский М.М. Москва 1970
597) “Risk (tYhlьkY) qrupu”na aşağıdakı hansı zYrYrзYkYnlYr aiddir?
A) Sadalananların hamısı

B) ZYdYlYnmY sahYsi dYrin yanıqlarda 30% (uşaqlarda 25%-dYn зox), sYthi yanıqlarda 50-60%

C) Premorbid fonu olanlar

D) Termoinhalyasion travmalar

E) Stasionara 24 saatdan sonra daxil olanlar.
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
598) İnfuzion mYhlulların ьmumi hYcmi hansı dьstura gцrY (şokun dYrinliyinY gцrY) hesablanır?
A) Parkland

B) Frank


C) Brouder

D) Land vY Brouder

E) Land
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
599) Parkland dьsturu necY hesablanır?
A) N x bYdYn зYkisi+ fizioloji tYlYbat

B) N x bYdYn зYkisi x yanıq % x fizioloji tYlYbat

C) N x bYdYn зYkisi x yanıq %

D) N x yanıq %+ fizioloji tYlYbat

E) N x bYdYn зYkisi x yanıq % + fizioloji tYlYbat
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
600) Hesablanmış infuzion mYhlulların ьmumi hYcmi necY yeridilir?
A) ѕ-i ilk 6 saat YrzindY, qalan yarısı isY sonrakı 18 saat YrzindY vena daxilinY yeridilir

B) Ѕ-i ilk 6 saat YrzindY, qalan yarısı isY sonrakı 18 saat YrzindY vena daxilinY yeridilir

C) ѕ-i ilk 8 saat YrzindY, qalan yarısı isY sonrakı 16 saat YrzindY vena daxilinY yeridilir

D) Ѕ-i ilk 8 saat YrzindY, qalan yarısı isY sonrakı 16 saat YrzindY vena daxilinY yeridilir

E) ј-i ilk 4 saat YrzindY, qalan yarısı isY sonrakı 20 saat YrzindY vena daxilinY yeridilir
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
601) İnfuzion maddYlYri seзYrkYn nY nYzYrY alınmalıdır?
A) Zьlalların defisiti

B) Suyun defisiti

C) EritrositlYrin defisiti

D) Duzların defisiti

E) Sadalananların hamısı
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
602) 30 yaşlı kişi 2-ci dYrYcYli yanıq şoku ilY daxil olub. Aparılan tYdbirlYrdYn hansı dьzgьn deyil?
A) Birinci 8 saat YrzindY kolloidal mYhlulların vurulması

B) 8-12 saatdan sonra infuzion terapiya proqramına nativ kolloid preparatlar qoşula bilYr (5%-li albumin mYhlulu, plazma vY digYr qanYvYzedicilYr)

C) Birinci 8 saat YrzindY laktosol, 0.9%-li NaCl, 5%-li qlьkoza mYhlulların vurulması

D) Vurulan şYkYrlYrin miqdarı ьmumi infuzion terapiyanın 25%-ni tYşkil etmYlidir

E) Аsidozu lYğv etmYk ьзьn Na-bikarbonat, Disol, Trisol vurulur
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
603) İnfuzion mьalicY zamanı korqlьkon hansı dozada vurulmalıdır?
A) 0,06%-0,5 ml v/d x 3 dYfY

B) 0,06%-0,3ml v/d x 2 dYfY

C) 0,06%-0,8 ml v/d x 1 dYfY

D) 0,06%-0,5 ml v/d x 2 dYfY

E) 0,06%-0,4 ml v/d x 2 dYfY
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
604) İnfuzion mьalicY zamanı strofantin hansı dozada vurulmalıdır?
A) 0,25 mq v/d x 1 dYfY fizioloji mYhlulda yavaş-yavaş

B) 0,25 mq v/d x 2 dYfY fizioloji mYhlulda yavaş-yavaş

C) 0,25 mq v/d x 3 dYfY fizioloji mYhlulda yavaş-yavaş

D) 0,30 mq v/d x 2 dYfY fizioloji mYhlulda yavaş-yavaş

E) 0,15 mq v/d x 2 dYfY fizioloji mYhlulda yavaş-yavaş
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
605) İnfuzion mьalicY zamanı heparin hansı dozada vurulmalıdır?
A) 10 vah/kq/saat hYr 4-8 saatdan bir

B) 15 vah/kq/saat hYr 6-8 saatdan bir

C) 25 vah/kq/saat hYr 4-6 saatdan bir

D) 15 vah/kq/saat hYr 4-6 saatdan bir

E) 10 vah/kq/saat hYr 4-6 saatdan bir
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
606) İnfuzion mьalicY zamanı uşaqlarda laziks hansı dozada vurulur?
A) 0,3-1,5 mq/kq

B) 0,5-3,5 mq/kq

C) 0,5-2,5 mq/kq

D) 0,5-1,5 mq/kq

E) 0,1-0,5 mq/kq
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
607) İnfuzion mьalicY zamanı bцyrYk yumaqcıqlarında qan dцvranını yaxşılaşdırmaq ьзьn hansı preparatdan istifadY edYrsiniz?
A) Manitol

B) Glukoza 10%

C) Laziks

D) Eufillin 2,4% v/d

E) Lactosol
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
608) İnfeksiyanın profilaktikası vY lYğvi mYqsYdi ilY hansı doğrudur?
A) Hamısı

B) Antistafilokokk γ-qlobulin ilY passiv immunizasiya – 2.0 x 1 dYfY sutkada

C) İnsan immunoqlobulini

D) Timalin, immunal

E) Heз biri
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
609) Hipoksiya, asidoz, mikrotrombozun korreksiya vY profilaktikası, MSS-nin, ьrYk-damar fYaliyyYtinin yaxşılaşdırılması mYqsYdi ilY hansıları tYyin etmYk lazımdır?
A) 0.06%-li korqlьkon mYh, trental 5.0 x 2 dYfY 250.0 ml 0.9 % NaCl, Na-bikarbonatla

B) Sitoxrom heparin 2500 vahid x 4 dYfY/sut

C) Sadalananların heз birini

D) Sadalananların hamısını

E) NYmlYndirilmiş O2 verilmYsi
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
610) Orqanizmin energetik vY plastik maddYlYrY tYlYbatını цdYmYk mYqsYdi ilY hansını tYyin edYrsiniz?
A) 5-10% albumin, plazma, protein

B) İntralipid, lipofundin, lipovenoz, aminturşular vY s.

C) Sadalananların hamısını

D) Sadalananların heз birini

E) 5-10-20%-li qlьkoza, dekstroza mYhlulları, sorbitol 10-20%
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
611) Anemiyanın profilaktikası mYqsYdi ilY hansını tYyin edYrsiniz?
A) DYmirtYrkibli preparatlar, Vit B12, folиум turşusu

B) Eritrositar kьtlY

C) Sadalananların heз biri

D) Sadalananların hamısı

E) Balanslaşdırılmış qidalanma
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
612) Yerli mьalicY zamanı yaraların antiseptiklYrlY tYmizlYnmYsi mYqsYdi ilY hansını tYyin edYrsiniz?
A) Sadalananların heз biri

B) Sadalananların hamısını

C) Absorbsiyaedici maddYlYrlY sarğılar, yaraların UBŞ-si (UFO)

D) Nekrotik toxumaların ekssiziyası, silverden vY silvoden mYрhYmlYri, suda hYll olan Ysasda mYрhYmlYr (levomekol, levosin, miromisin, dioksidin vY b.).

E) Nekrolitik mYрhYmlYr (tripsin, salisil turşusu mYрhYmi, “Dalseks-tripsin”, iruksol)
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
613) Yanıq xYstYliyinin kYskin dцvrьndY xYstYnin stasionara daxil olması gecikdirilYn hallarda hansı tYdbirlYr gцrьlmYlidir?
A) Sadalananların heз biri

B) BцyrYk зatışmazlığının anurik fazası başladıqda infuzion terapiyanı kYsmYk lazımdır. Hemodializ gцstYrişdir

C) İnfuzion terapiya dinamik monitorinqY vY qanın qaz tYrkibi gцstYricilYrinY gцrY aparılmalıdır

D) Hipovolemiyanın bYrpasına tYlYbat olduqda vurulan mayelYrin hYcmini artırmaq lazımdır

E) Sadalananların hamısı
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
614) Şokdan зıxma meyarlarına nY aiddir?
A) Sadalananların hamısı

B) MьsbYt MVT (MYrkYzi venoz tYzyiq)

C) Termodinamikanın stabillYşmYsi

D) Saat hesabı diurezin stabillYşmYsi, homeostatik gцstYricilYrin mьsbYt dinamikası

E) Temperaturun normadan 1oC-dYn az olmayaraq yьksYlmYsi
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
615) Yanıq şokunun proqnozu nY zaman yaxşı sayılır?
A) S>60%, yaş 45-Y qYdYr , Fİ>100 TYY olmadıqda, Fİ=100 vY daha зox TYY olduqda

B) S>60%, bьtьn yaşlarda, Fİ>100 TYY olmadıqda, Fİ=100 vY daha зox TYY olduqda

C) Yanıq sahYsi 10-39%, yaş 50-Y qYdYr, Fİ 80-120 TYY olmadıqda vY 30-70 TYY olduqda

D) Yanıq sahYsi 10-39%, yaş 45-Y qYdYr, Fİ 30-79 TYY olmadıqda vY 30-70 TYY olduqda

E) S=40-60%, yaş 45-50-yY qYdYr, Fİ 80-120 TYY olmadıqda vY 100 TYY olduqda
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
616) Yanıq şokunun proqnozu nY zaman şьbhYli sayılır?
A) Yanıq sahYsi 10-39%, yaş 45-Y qYdYr, Fİ 30-79 TYY olmadıqda vY 30-70 TYY olduqda

B) SahY=40-60%, yaş 45-50-yY qYdYr, Fİ 80-120 TYY olmadıqda vY 100 TYY olduqda

C) S>60%, bьtьn yaşlarda, Fİ>100 TYY olmadıqda, Fİ=100 vY daha зox TYY olduqda

D) Yanıq sahYsi 10-39%, yaş 50-Y qYdYr, Fİ 80-120 TYY olmadıqda vY 30-70 TYY olduqda

E) S>60%, yaş 45-Y qYdYr , Fİ>100 TYY olmadıqda, Fİ=100 vY daha зox TYY olduqda
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
617) Yanıq şokunun proqnozu nY zaman pis sayılır?
A) S>60%, yaş 45-Y qYdYr , Fİ>100 TYY olmadıqda, Fİ=100 vY daha зox TYY olduqda

B) S>60%, bьtьn yaşlarda, Fİ>100 TYY olmadıqda, Fİ=100 vY daha зox TYY olduqda

C) SahY=40-60%, yaş 45-50-yY qYdYr, Fİ 80-120 TYY olmadıqda vY 100 TYY olduqda

D) Yanıq sahYsi 10-39%, yaş 45-Y qYdYr, Fİ 30-79 TYY olmadıqda vY 30-70 TYY olduqda

E) Yanıq sahYsi 10-39%, yaş 50-Y qYdYr, Fİ 80-120 TYY olmadıqda vY 30-70 TYY olduqda
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
618) KYskin yanıq toksemiyası (KYT) nY zaman başlayır vY hansı mьddYt davam edir?
A) BYdYn temperaturunun yьksYlmYsi anından başlayır. Bu dцvr 5-ci sutkadan başlayır vY 7 gьn davam edir

B) BYdYn temperaturunun yьksYlmYsi anından başlayır. Bu dцvr 3-cь sutkadan başlayır vY 7-14 gьn davam edir

C) BYdYn temperaturunun yьksYlmYsi anından başlayır. Bu dцvr 4-cь sutkadan başlayır vY 15 gьn davam edir

D) BYdYn temperaturunun normallaşması anından başlayır. Bu dцvr 2-cь sutkadan başlayır vY 7-14 gьn davam edir

E) BYdYn temperaturunun normallaşması anından başlayır. Bu dцvr 3-cь sutkadan başlayır vY 1 ay davam edir
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
619) KYskin yanıq toksemiyası (KYT) ağırlığına gцrY aşağdakılardan hansı doğrudur?
A) Sadalananların heз biri

B) Зox ağır KYT – yanıq sahYsi 50% vY daha зox b.s., Fİ – 60 vY daha зox

C) Sadalananların hamısı

D) Yьngьl KYT, bu zaman yanıq sahYsi 10-19% b.s., Fİ – 40 vah-Y qYdYr olur

E) Ağır KYT – yanıq sahYsi 20-49 % b.s., Fİ – 40-60 vah
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
620) KYskin yanıq toksemiyasının yьngьl klinik YlamYtlYrinY nY aiddir?
A) Huş aydın olur, yanıq sahYlYrindY ağrı olur, psixomotor oyanıqlıq nadir hallarda, yuxunun pozulması olur, hallьsinasiyalar (eşitmY, gцrmY) olmur.

B) Huş aydın olur, yanıq sahYlYrindY ağrı olur, psixomotor oyanıqlıq mьmkьndьr, yuxunun pozulması olur, hallьsinasiyalar (eşitmY, gцrmY) olur, bağırsaqların parezi olur, bYdYn temperaturu yьksYlir, diurez 1800-2700

C) Huş alaqaranlıq, yanıq sahYlYrindY ağrı olur, psixomotor oyanıqlıq mьmkьndьr, yuxunun pozulması olur, hallьsinasiyalar (eşitmY, gцrmY) olur, zYiflik, tYngnYfYslik olur

D) Huş aydın olur, yanıq sahYlYrindY ağrı olur, psixomotor oyanıqlıq nadir hallarda, yuxunun pozulması olur, hallьsinasiyalar (eşitmY, gцrmY) olmur, bağırsaqların parezi olur, bYdYn temperaturu yьksYlir

E) Huş saxlanılır, yanıq sahYlYrindY ağrı olur, psixomotor oyanıqlıq mьmkьndьr, yuxunun pozulması olur, hallьsinasiyalar (eşitmY, gцrmY) mьmkьndьr, qusma mьmkьndьr, diurez 1800-2700
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
621) KYskin yanıq toksemiyasının ağır klinik YlamYtlYrinY nY aiddir?
A) Huş saxlanılır, yanıq sahYlYrindY ağrı olur, psixomotor oyanıqlıq mьmkьndьr, yuxunun pozulması olur, hallьsinasiyalar (eşitmY, gцrmY) mьmkьndьr, bağırsaqların parezi mьmkьndьr, bYdYn temperaturu uzun mьddYtli olur, diurez 2400-3400, qusma mьmkьndьr

B) Huş alaqaranlıq, yanıq sahYlYrindY ağrı olur, psixomotor oyanıqlıq olur, yuxunun pozulması olur, hallьsinasiyalar (eşitmY, gцrmY) olur, bağırsaqların parezi mьmkьndьr, bYdYn temperaturu yьksYlir, diurez 1800-2000, qusma mьmkьndьr, zYiflik, tYngnYfYslik olur

C) Huş aydın olur, yanıq sahYlYrindY ağrı olur, psixomotor oyanıqlıq mьmkьndьr, yuxunun pozulması olur, hallьsinasiyalar (eşitmY, gцrmY) olmur, bağırsaqların parezi mьmkьndьr, bYdYn temperaturu yьksYlir, diurez 2400-3400, qusma mьmkьndьr, zYiflik, tYngnYfYslik olur

D) Huş aydın olur, yanıq sahYlYrindY ağrı olur, psixomotor oyanıqlıq mьmkьndьr, yuxunun pozulması olur, hallьsinasiyalar (eşitmY, gцrmY) mьmkьndьr, bağırsaqların parezi mьmkьndьr, bYdYn temperaturu yьksYlir, diurez 1800-2000, qusma mьmkьndьr, zYiflik, tYngnYfYslik olur

E) Huş saxlanılır, yanıq sahYlYrindY ağrı olur, psixomotor oyanıqlıq mьmkьndьr, yuxunun pozulması olur, hallьsinasiyalar (eşitmY, gцrmY) mьmkьndьr, bağırsaqların parezi mьmkьndьr, bYdYn temperaturu yьksYlir, diurez 1800-2700, qusma mьmkьndьr, zYiflik, tYngnYfYslik olur
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
622) KYskin yanıq toksemiyasının ağırlığına uyğun olan hansılar doğrudur?
A) Sadalananların heз biri

B) Asidoz artır, qanda proteinlYrin miqdarı azalır, lipidlYrin peroksidlYşmYsinin aralıq mYhsullarının miqdarı qan zYrdabında зoxalır

C) Anemiya YlamYtlYri, MBT (eroziyalar, xoralar, qanaxmalar) tYrYfindYn ağırlaşmalar, damar daxili pozğunluqlar (DDS) meydana зıxır

D) Qanın toksikliyi artır, immun зatmazlığı inkişaf edir

E) Sadalananların hamısı
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
623) Ağır toksikoinfeksiya patologiyası aşağıdakılardan hansı ilY xarakterizY olunur?
A) PasiyentdY uzun mьddYt qızdırma qeyd olunur

B) Sadalananların hamısı ilY

C) Orqanizmin ьzьlmYsi kaxeksiyaya qYdYr gYtirib зıxarır, hipoproteinemiya leykositoz, limfonemiya mьşahidY edilir

D) Anemiya artır, “poliorqan зatmazlığı” ortaya зıxır

E) Sadalananların heз biri ilY
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
624) Ağırlaşmalar iзYrisindY birinci yeri hansı patologiya tutur?
A) BцyrYk, MSS disfunksiyası, qaraciyYr disfunksiyası, MBT pozğunluqları, ikinci yerdY – homeostaz dYyişikliklYri durur, ьзьncь yerdY isY – ьrYk-damar sistemi vY tYnYffьs sistemi pozğunluqları

B) ЬrYk-damar sistemi vY tYnYffьs sistemi pozğunluqları tutur, ikinci yerdY –bцyrYk, MSS disfunksiyası, qaraciyYr disfunksiyası, MBT pozğunluqları, ьзьncь yerdY isY – homeostaz dYyişikliklYri durur

C) BцyrYk, MSS disfunksiyası, qaraciyYr disfunksiyası, MBT pozğunluqları, ikinci yerdY – ьrYk-damar sistemi vY tYnYffьs sistemi pozğunluqları ьзьncь yerdY isY homeostaz dYyişikliklYri durur

D) Homeostaz dYyişikliklYri, ikinci yerdY – ьrYk-damar sistemi vY tYnYffьs sistemi pozğunluqları, ьзьncь yerdY – bцyrYk, MSS disfunksiyası, qaraciyYr disfunksiyası, MBT pozğunluqları

E) ЬrYk-damar sistemi vY tYnYffьs sistemi pozğunluqları tutur, ikinci yerdY – homeostaz dYyişikliklYri durur, ьзьncь yerdY– bцyrYk, MSS disfunksiyası, qaraciyYr disfunksiyası, MBT pozğunluqları
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
625) Yanıq septikotoksemiyasının diaqnostikasına dair hansı tYdbirlYr gцrьlmYlidir?
A) Sadalananların hamısı

B) Yanıq yaralarının ьmumi sahYsinin dYqiqlYşdirilmYsi

C) Yanığın ьmumi sahYsindYn vY dYrinliyindYn asılı olaraq Frank indeksi gцstYricilYrini tYyin etmYk

D) Sadalananların heз biri

E) Toxumaların nekrozunun dYrinliyini vY xьsusiyyYtlYrini dYqiqlYşdirmYk, YzYlYlYrin, vYtYrlYrin, sьmьklYrin zYdYlYnmYsini tYyin etmYk
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
626) Yanıq septikotoksemiyasının diaqnostikasına dair hansı tYdbirlYr gцrьlmYlidir?
A) Orqanizmin daxili orqan vY sistemlYri tYrYfindYn mьxtYlif ağırlaşmaların tYyini

B) Qan formulunun kobud dYyişikliklYrini, homeostazın biokimyYvi gцstYricilYrini aydınlaşdırmaq

C) Temperaturun remittYedici vY ya intermittYedici xarakterini, Yzginliyi, bakteremiyanı aydınlaşdırmaq

D) Sadalananların hamısı

E) Sadalananların heз biri
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
627) Yьngьl gedişli yanıq septikotoksemiyasında yanığın sahYsi neзY faiz vY Frank indeksi neзY olur?
A) 50-70% 80-120

B) 60-70%, 150-200

C) 20-50%, 50-100

D) 65-75% 150-200

E) 10-19%, 30-49
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
628) Ağır gedişli yanıq septikotoksemiyasında yanığın sahYsi neзY faiz vY Frank indeksi neзY olurlar?
A) 50-70% 80-120

B) 20-50%, 50-100

C) 65-75% 150-200

D) 60-70%, 150-200

E) 10-19%, 30-49
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
629) Зox ağır gedişli yanıq septikotoksemiyasında yanığın sahYsi neзY faiz vY Frank indeksi neзY olur?
A) 30-40%, 80-100

B) 60-70%,120-150

C) 5-10%, 30-50

D) 20-50%, 50-100

E) 10-19%, 30-49
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
630) Yanıq septikotoksemiyasının tYxmini davam etmY mьddYti nYdYn asılı olur vY neзY mьddYt зYkir?
A) Toxumaların nekrozunun dYrinliyindYn asılıdır vY yanma başlayaraq 25-30 sutka зYkir

B) Homeostaz dYyişikliklYrinin bYrpasından asılıdır vY yanma başlayaraq 10-15 sutka зYkir

C) DYri цrtьyьnьn tamlığının bYrpasından asılıdır vY yanma anından başlayaraq 28-70 sutka зYkir

D) BцyrYk funksiyasının bYrpasından vY yanma anından başlayaraq 28-70 sutka зYkir

E) ЬrYk-damar sistemi vY tYnYffьs sistemi pozğunluqlarının bYrpasından asılıdır vY yanma başlayaraq 1-3 sutka зYkir
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
631) Yanıq septikotoksemiya dцvrьndY xYstYlYrin mьalicYsinin Ysas prinsiplYrinY aşağıdakılardan hansı uyğundur?
A) İnfeksion ağırlaşmaların profilaktika vY mьalicYsi

B) Anemiyanın vY metabolik pozğunluqların korreksiya vY profilaktikası

C) Hamısı

D) Orqan vY sistemlYrin funksional pozğunluqlarının patogenetik mьalicYsi

E) Heз biri
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə