Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?


) Yanıq septikotoksemiya dцvrьndY xYstYlYrin mьalicYsinin Ysas prinsiplYrinY aşağıdakılardan hansı uyğundur?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə13/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21

632) Yanıq septikotoksemiya dцvrьndY xYstYlYrin mьalicYsinin Ysas prinsiplYrinY aşağıdakılardan hansı uyğundur?
A) Sadalananların heз biri

B) Yaraların regenerasiyasını stimullaşdırmaq ьзьn yağda hYll olan Ysasda mYlhYmlYr, kremlYrlY yerli mьalicY

C) ЏmYliyyatdan sonra yaraların, donor sahYlYrinin vY autotransplantatların infeksiyalaşmasının profilaktikası

D) Orqanizmin regenerator qabiliyyYtinin stimullaşdırılması

E) Sadalananların hamısı
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
633) I dYrYcYli yanıqların yerli mьalicYsinY hansılar aiddir?
A) Paltarı vY bYzYk Yşyalarını зıxarmaq

B) Termiki zYdYlYnmYni tцrYdYn agentlY zYrYrзYkYnin kontaktını kYsmYk

C) ZYdYlYnmiş sahYni azı 20 dYq soyuq (8-15єC) su axını ilY soyutmaq, YgYr mьmkьn deyilsY, 30-60 dYq YrzindY kriopaketlY toxuma hiperemiyasının lYğvi

D) Ağrını kYsmYk (diklofenak, ketonal, algikey vY s.)

E) Sadalananların hamısı
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
634) I dYrYcYli yanıqların yerli mьalicYsinY hansılar aiddir?
A) ZYdYlYnmiş sahYni yerli olaraq anestezin, novokainlY işlYmYk

B) Sadalananların heз biri

C) Antiseptik mYhlullarla yaş-quruducu sarğılar qoymaq

D) Pasiyent цzь ağrını tYnzimlYyY bilYr, mьalicY – ambulatordur, YmYk qabiliyyYti 24-48 saatdan sonra bYrpa olunur

E) Sadalananların hamısı
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
635) II dYrYcYli yanıqların yerli mьalicYsinY hansılar aiddir?
A) Yanıq tцrYdYn termiki vY digYr agentlYrlY YlaqYni kYsmYk, paltarı vY bYzYk Yşyalarını зıxarmaq

B) ZYdYlYnmiş sahYni soyuq su vY ya kriopaketlY 60 dYq vY daha зox mьddYt YrzindY soyutmaq, anestezin, novokainlY ağrısızlaşdırma

C) XYstYnin isidilmYsini tYmin etmYk

D) Sadalananların hamısı

E) Qopmuş epidermis hissYlYrini gцtьrmYk, nazik divarlı suluqları aзmaq
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
636) III dYrYcYli yanıqların yerli mьalicYsinY hansılar aiddir?
A) Yaranı, onun episentri Ytrafındakı qan dцvranını qiymYtlYndirmYk

B) Paltarı vY bYzYk Yşyalarını зıxarmaq

C) Travmanı tцrYdYn agentlYrlY kontaktı kYsmYk

D) BYdYnin zYdYlYnmiş sahYsini soyuq su vY kriopaketlY 30-60 dYq mьddYtindY soyutmaq

E) Sadalananların hamısı
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
637) III dYrYcYli yanıqların yerli mьalicYsinY hansılar aiddir?
A) Nekrozlaşmış toxuma hissYlYrini gцtьrmYk, qalın divarlı suluqları aзmaq vY mцhtYviyyatını sormaq

B) Antiseptik mYhlullarla sarğı qoymaq. NYqliyyatla daşınma zYrurYti zamanı 3-4 saatlıq quru vY ya soyuducu gellY sarğı

C) 0,25%-li novokainlY yumaq

D) Sadalananların hamısı

E) Barmaqların zYdYlYnmYsi zamanı onları ayrı-ayrı sarımaq, yanığı tцrYdYn agentdYn, zYdYlYnmY sahYsindYn asılı olmayaraq hospitalizasiya. XYstYnin isidilmYsini tYmin etmYk
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
638) Gцzьn yanması zamanı ilk yardım tYdbirlYrinY hansılar aiddir?
A) Sadalananların hamısı

B) AnestetiklYrin yerli istifadYsi

C) XYstYni oftalmoloqa gцstYrmYk vY ya yaxınlıqdakı oftalmoloji mYrkYzY gцndYrmYk

D) Travmadan dYrhal sonra vY sonrakı 48 saat YrzindY periodik olaraq bol Miqdarda fizioloji mYhlulla yumaq

E) GцzY quru sarğı
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
639) Ьzьn yanıqlarına aşağıdakı maddYlYrdYn hansı tцrYdY bilYr?
A) Sadalananların hamısı

B) KimyYvi maddYlYr

C) İsti mayelYr, buxarlar

D) Sadalananların heз biri

E) Alov, gьnYş şьaları
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
640) Ьzьn yanıqları zamanı aşağıdakı tYdbirlYrdYn hansı gцrьlmYlidir?
A) TYnYffьs yolları tYmizlYnmYli, ьtьlmьş tьklYr kYsilmYlidir

B) Alovla kontakt kYsilmYlidir, suluqlar olduqda aзılmalı, mцhtYviyyatı boşaldılmalı

C) Epidermis qalıqları gцtьrьlmYlidir, gцz işlYnmYli, anestetiklYrlY yuyulmalıdır

D) Hospitalizasiyaya qYdYr bir neзY saatlığa az miqdarda parafin hopdurulmuş vY ya polivinil-xloridlY steril, nazik sarğı qoyulmalı

E) Sadalananların hamısı
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
641) Ьzьn yanıqları zamanı aşağıdakı tYdbirlYrdYn hansı doğrudur?
A) XYstYnin başı qaldırılmış vYziyyYtdY uzadılmalı

B) Sadalananların heз biri

C) İnfuzion terapiya başlanmalıdır, sonrakı dцvrdY suda hYll olunan Ysasda kremlYr зYkilmYlidir

D) Periferik venaların kateterizasiyası aparılmalı, nYmlYndirilmiş O2 verilmYli

E) Sadalananların hamısı
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
642) KimyYvi yanıqların Ysas xьsusiyyYti nYdYn ibarYtdir?
A) Qısa mьddYt YrzindY toxuma hьceyrYlYrinin tamlığının pozulması vY geniş yayılmış odemin YmYlY gYlmYsi mьşahidY edilir

B) Qısa mьddYt YrzindY toxuma hьceyrYlYrinin tamlığının pozulması vY nekroz mьşahidY edilir

C) Qisa mьddYt YrzindY toxuma hьceyrYlYrinin tamlığının pozulması vY yaş qasnağın YmYlY gYlmYsi mьşahidY edilir

D) Qısa mьddYt YrzindY toxuma hьceyrYlYrinin tamlığının pozulması vY suluğun YmYlY gYlmYsi mьşahidY edilir

E) Qısa mьddYt YrzindY toxuma hьceyrYlYrinin tamlığının pozulması vY quru qasnağın YmYlY gYlmYsi mьşahidY edilir
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
643) Turşularla zYdYlYnmYnin Ysas xьsusiyyYtlYri nYdYn ibarYtdir?
A) Turşular toxumaları susuzlaşdırır vY toxuma zьlallarının koaqulyasiyasına sYbYb olur (koaqulyasion nekroz). zYdYlYnmYnin intensivliyi onların konsentrasiyasından asılıdır.

B) Turşuların tYsir yerindY aydın sYrhYdlYrY malik quru qasnaq YmYlY gYlir. Qasnaq dYri sYthindYn qalxmır, YksinY зox vaxt aşağı sYviyyYdY olur.

C) KYnarlarında – hiperemiya – iltihab zonası. ZYdYlYnmY зox vaxt dYrin olur.

D) Sadalananların hamısı

E) Sadalananların heз biri
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
644) QYlYvilYrlY yanıqların Ysas xьsusiyyYti nYdYn ibarYtdir?
A) Quru nekroz tцrYdir

B) Geniş цdem tцrYdir

C) Koaqulyasion nekroz tцrYdir

D) Quru qasnaq tцrYdir

E) Yaş kollikvasion nekroz tцrYdir
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
645) KimyYvi yanıqların tYsnifatı termiki yanıqlardan nY ilY fYrqlYnir?
A) Yanıqlar zamanı dYrinliyi qiymYtlYndirYrkYn IV dYrYcY A vY B hissYlYrinY ayrılmır.

B) Yanıqlar zamanı dYrinliyi qiymYtlYndirYrkYn IV dYrYcY A vY B hissYlYrinY ayrılır

C) Yanıqlar zamanı dYrinliyi qiymYtlYndirYrkYn III dYrYcY A vY B hissYlYrinY ayrılır

D) Heз biri doğru deyil

E) Yanıqlar zamanı dYrinliyi qiymYtlYndirYrkYn III dYrYcY A vY B hissYlYrinY ayrılmır
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
646) KimyYvi zYdYlYnmYlYr zamanı ilk vY tYxirYsalınmaz yardımına aid aşağıdakılardan

hansı doğrudur?
A) ZYrYrзYkYnin paltarı kimyYvi maddYyY bulaşıbsa, onu tez зıxarmaq lazımdır

B) Sadalananların hamısı

C) Turşuların vY qYlYvilYrin zYif mYhlulları ilY neytrallaşdırma az effektlidir.

D) KimyYvi maddYni dYri sYthindYn tYmizlYmYk

E) DYrini bir saat YrzindY axar su ilY yumaq, flьorit turşusu ilY zYdYlYnmY zamanı isY 3-5 saat yumaq lazımdır
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
647) KimyYvi zYdYlYnmYlYr zamanı ilk vY tYxirYsalınmaz yardıma aid aşağıdakılardan hansı doğrudur?
A) Sadalananların heз biri

B) Geniş sahYli zYdYlYnmYlYrdY – periferik venaların kateterizasiyası vY infuzion terapiyanın başlanması, stasionar mьalicYsinY gцndYrilmYnin vacibliyi

C) Ağrısızlaşdırma

D) Sadalananların hamısı

E) Antihistamin preparatları, antibiotiklYr.
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
648) Elektrik yanıqlarına dair aşağıdakılarda hansı doğrudur?
A) Elektrik yanıqları zamanı “cYrYyan işarYlYri” gцrьnьr. Onlar mьxtYlif цlзьlYrdY vY rYnglYrdY, зox zaman ağımtıl olur. CYrYyanın зıxma nцqtYsi daha bцyьk цlзьlь olur. CYrYyan işarYlYrinin sinir-damar dYstYsi ьzYrindY yerlYşmYsi xьsusilY tYhlьkYlidir

B) Elektrik yanıqları travmaların ağır nцvlYrinY aiddir vY tez-tez zYrYrзYkYnin YlilliyinY gYtirib зıxarır

C) Elektrik travmalarında destruktiv proseslYr uzun mьddYt davam edir vY toxumaları зox dYrin zYdYlYyir

D) Sadalananların hamısı

E) ZYdY yьksYk gYrginlik tYsiri nYticYsindY baş verdikdY toxumaların “metallaşması” baş verir
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
649) Elektrik travmaları zamanı ilk yardım tYdbirlYrindYn hansı doğrudur?
A) ЬrYyin qapalı masajı, sьni tYnYffьs, AMBU aparatı, intubasiya

B) Neyroleptoanalgeziya vY ya narkotiklYrin vurulması

C) ZYrYrзYkYni elektrik gYrginliyi mYnbYyindYn ayırmaq

D) Sadalananların heз biri

E) Sadalananların hamısı
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
650) Elektrik travmaları zamanı ilk yardım tYdbirlYrindYn hansı doğru deyil?
A) MьalicY mьtlYq ixtisaslaşdırılmış klinikalarda kombustioloq tYrYfindYn aparılmalıdır

B) Yardım gцstYrYn quru yerdY durmalı, YlcYklY işlYmYlidir

C) Yaraların sağalma mьddYti bir neзY ay vY daha зox зYkir

D) Sonrakı dцvrdY uzun mьddYtli reabilitasiya tYdbirlYri aparılmalıdır

E) Yaraların sağalma mьddYti bir neзY hYftY vY daha зox зYkir
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
651) Yanıqla xYstYlYrin intensiv mьalicYsinin vacib elementlYrindYn biri nYdir?
A) ЬrYyin qapalı masajı, sьni tYnYffьs, AMBU aparatı, intubasiya

B) Qidalanma

C) Neyroleptoanalgeziya vY narkotiklYrin vurulması

D) Yerli mьalicY

E) İnfusion terapiya
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
652) Yanıqla xYstYlYrin qidalanmasına aid aşağıdakılardan hansı doğrudur?
A) Sadalananların hamısı

B) İxtisaslaşdırılmış yanıq şцbYlYrindY, mYrkYzlYrindY orqanizmin suya, elektrolitlYrY, karbohidratlara, zьlallara, azota vY s. sutkalıq tYlYbatını цdYyYn parenteral qidalanma (PQ) aparılmalıdır

C) EZQ sutkada 1-2 dYfY damcı ьsulu ilY dYq-dY 40-60 damcıdan зox olmamaqla aparılır

D) Sadalananların heз biri

E) Qidalandırıcı qarışıqlarla nazoqastroduodenal zond vasitYsilY qidalanma (EZQ) aparılır
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008
653) Yanıq travması keзirmiş pasientlYrin reabilitasiası hansı tYdbirlYrdYn ibarYtdir?
A) Poliorqan pozğunluqların qalıq YlamYtlYrinin mьayinY vY mьşahidYsinin davamı

B) Sadalananların hamısından

C) Yanıqdan sonrakı dermatozların, qızılyelin, yaraya зevrilmiş зapıqların yerli mьalicYsi

D) MьxtYlif dYrYcYli kobud, kelloid зapıqların fizioterapevtik vY medikamentoz mьalicYsi, ixtisaslaşdırılmış stasionarlarda, mYrkYzlYrdY rekonstruktiv operasiyalar

E) Psixo-emosional vY nevroloji pozğunluqların aradan qaldırılması
ЏdYbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika vY mьalicYsi ьzrY klinik protokol” Bakı 2008

BцlmY 4. Dayaq-hYrYki aparatın anadangYlmY xYstYliklYri.

654) Џyriboyunluğun Yn зox rast gYlinYn formaları hansılardır?
A) İltihab

B) Bьtьn cavablar dogrudur

C) Reflektor

D) Sьmьk


E) ЏzYlY
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
655) Uşağın hYyatının ilk hYftYlYri vY ayları YrzindY Yyriboyunluğun YzYlY formasının konservativ mьalicYsinY nY daxildir?
A) Bьtьn cavablar dogrudur

B) Gips sargisi

C) Başın fiksasiya olunmuş vYziyyYti

D) Ağrılı hissYnin sorucu massajı

E) Şants boyunluğunun geyilmYsi
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
656) AnadangYlmY YzYlY Yyriboyunluğu zamanı cYrrahi mьdaxilYnin Yn sYmYrYli nцvь hansıdır?
A) SinY-kцrpьcьk-mYmYşYkilli YzYlY ayaqlarının miotomiyası;

B) SinY-kцrpьcьk-mYmYşYkilli YzYlY ayaqlarının miotomiyası + onun alloplastikası

C) Lans ьsulu ilY YmYliyyat

D) Hagen-Tornun ьsulu ilY YmYliyyat

E) Zatsepinin ьsulu ilY YmYliyyat
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
657) AnadangYlmY bud зıxığının (displaziyasının) etioloji amili hansıdır?
A) Displaziya

B) MьbadilY proseslYrinin pozulması

C) Dцlьn ana bYtnindY dьzgьn yerlYşmYmYsi

D) İltihabi proses

E) ZYdY amili
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
658) Uşağın hYyatının ilk ayları YrzindY baş verYn canaq-bud oynağı displaziyasının Ysas simptomu hansıdır?
A) Budların ayrılmasının mYhdudiyyYti

B) “Зırtma” simptomu

C) Џtrafın xarici rotasiyası

D) DYri qatlarının asimmetriyası

E) Џtrafların qısalması
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
659) Зanaq-bud oynağının mьalicYsi nY vaxtdan başlanır?
A) 3 aylıqdan vY daha sonra

B) Anadan olandan

C) 1 aylıqdan

D) 6 aylıqdan sonra

E) 1-2 aylıqdan
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
660) 2 yaşdan yuxarı uşaqlarda anadangYlmY bud зıxığının kliniki simptomatologiyasına nY daxildir?
A) Sadalananlardan hamısı

B) Rozer-Nelaton xYttindYn yuxarı bцyьk mil

C) MьsbYt Tendelenburq simptomu

D) Џtrafların qısalması

E) Axsaqlıq
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
661) Зanaq-bud oynağı зıxığının (displaziyasının) konservativ mьalicYsi zamanı Yn зox rast gYlinYn ağırlaşma halı hansıdır?
A) Oynaq hYrYkYtsizliyi vY ankiloz

B) Зanağın Yyriliyi

C) Oturaq sinirin parezi

D) Sadalananlardan hamısı

E) Bud başlığının aseptik nekrozu
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
662) AnadangYlmY bud зıxığının operativ mьalicY ьsulları hansılardır?
A) Solter YmYliyyatı

B) Oynaqdaxili vY oynaqxarici mьalicY

C) Budun proksimal hissYsindY mьalicY

D) Oynağın artroplastikası ilY birgY mьalicY

E) Зanaq sьmьyь ьzYrindY mьalicY
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
663) AnadangYlmY bud зıxığı zamanı YmYliyyat olunmuş Ytrafın ьzYrinY yьk dьşmYsinY nY vaxt yol verilir?
A) 2 ildYn sonra

B) 2 aydan sonra

C) 3 aydan sonra

D) 6 aydan sonra

E) 1 ildYn sonra
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
664) Diz qapağı зıxığının hansı nцvlYrinY rast gYlinir?
A) Gayıdıcı

B) Sadalananlardan hamısı

C) Daimi

D) Adi


E) AnadangYlmY
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
665) AnadangYlmY yastıdabanlıq zamanı etioloji amil hansıdır?
A) BYtndaxili poliomielit

B) Displaziya

C) Doğuş zamanı zYdY

D) İlkin цzьlьn qьsuru

E) BYtndaxili zYdY
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
666) Yastıdabanlığın Ysas simptomu hansıdır?
A) PYncYnin цn hissYsinin qabarması

B) PYncY ekskavatusu

C) PYncY ekvinsusu

D) PYncY varusu

E) PYncY valqusu
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
667) Yastıdabanlığın konservativ mьalicYsi nY vaxtdan başlanır?
A) Anadan olandan

B) Anadan olandan 1 ay sonra

C) Anadan olandan 3 ay sonra

D) 1 yaşında

E) Anadan olandan 6 ay sonra
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
668) AnadangYlmY yastıdabanlıq zamanı yastıdabanlığın YmYliyyat yolu ilY mьalicYsi nY vaxtdan başlanır?
A) 12 aylıqdan

B) 9 yaşından

C) 6 aylıqdan

D) 10 yaşından

E) 5 yaşından
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
669) AnadangYlmY yastıdabanlıq zamanı YmYliyyatdan sonrakı gips immobilizasiyası nY qYdYr davam edir?
A) 2 ay

B) 3 ay


C) 1 ay

D) 6 ay


E) 1 ilYdYk
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972

BцlmY 5. Dayaq-hYrYki aparatın qazanılmış xYstYliklYri.

670) Kliniki gedişinY gцrY hematogen osteomielit hansı formada ola bilYr?
A) Sadalananlardan hamısı

B) KYskin

C) İlkin-xroniki

D) Postinfeksion

E) Xroniki
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
671) KYskin hematogen osteomielitin başlanması nY ilY sYciyyYlYnir?
A) Sadalananlardan hamısı

B) KYskin ağrılarla vY ağrı kontrakturası ilY

C) Reaktiv artritlY

D) Artan SOE ilY

E) YьksYk hYrarYtlY
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
672) Hematogen osteomielitin rentgenoloji YlamYtlYri hansılardır?
A) Sadalananlardan hamısı

B) Periostun yaylı plastlaşması (soğanaqlı periostit)

C) Yumşaq toxumaların yoğunlaşması

D) Osteoporoz

E) Periostal sьmьklYşmY vY ekzofit tцrYmYlYr
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
673) Hematogen osteomielitin mьalicY prinsipi nYyY tYsir gцstYrilmYsini nYzYrdY tutur?
A) Rahatlığın yaranmasına

B) Orqanizmin immunitetinY

C) İltihab ocağına

D) XYstYlik tцrYdicisinY

E) Sadalananlardan hamısına
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
674) Hematogen osteomielitin YmYliyyat yolu ilY mьalicYsi nYdYn ibarYtdir?
A) Sьmьkdaxili yuma

B) Sьmьk plastikası

C) Nekrosekvestrektomiya

D) Oynağın rezeksiyası

E) GцstYricilYrinY gцrY sadalananlardan hamısına
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
675) Xroniki posttravmatik osteomielit aşağıdakılardan hansının mцvcudluğu ilY şYrtlYnir?
A) Sadalananlardan hamısı

B) Residivli gediş

C) İrinli fistul

D) AnamnezdY zYdYlYr

E) Sьmьk sekvestri
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
676) Xroniki posttravmatik osteomielitin konservativ mьalicYsi nYdYn ibarYtdir?
A) Hormonoterapiyadan

B) İmmunoterapiyadan

C) Pirogen terapiyadan

D) Mikrob YleyhinY terapiyadan

E) Sadalananların hamısından
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
677) Xroniki posttravmatik osteomielitin YmYliyyat yolu ilY mьalicYsi nYyi nYzYrdY tutur?
A) Nekrosekvestrektomiya

B) Sьmьk plastikasını

C) Sьmьyьn seqmentar rezeksiyasını

D) Metal osteosintezini

E) Sьmьyьn perforasiyasını
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
678) Qapalı vY aзıq sınıqların mьalicYsi zamanı baş verYn Ysas ağırlaşma halları hansılardır?
A) Sьmьyьn bitişmYmYsi

B) Sьmьyьn dьzgьn bitişmYmYsi

C) Sadalananların hamısı

D) ZYdY osteomielitlYri

E) Yalanзı oynaqlar
ЏdYbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
679) SьmьklYrdYki yalanзı oynaqların mьalicYsi ьзьn nY tYtbiq olunur?
A) Kompression-dikstrasion osteosintez

B) EndoprotezlYşdirmY

C) Sьmьkdaxili osteosintez

D) Balneoterapiya

E) Sьmьk plastikası
ЏdYbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
680) Budun patoloji зıxığı nYyin nYticYsindY baş verir?
A) Sьmьk-oynaq vYrYmi vY osteomielit

B) Şьa tYsiri

C) Sadalananların hamısı

D) Nevrogen atropatiyaları

E) Şiş prosesi
ЏdYbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
681) Budun patoloji зıxığının YmYliyyat yolu ilY mьalicYsi zamanı hansı mьdaxilY nцvlYrindYn istifadY olunur?
A) Oynağın artrodezlYşdirilmYsi

B) Ekzartikulasiyası

C) Osteosintez

D) EndoprotezlYşdirmY

E) Oynağın rezeksiyası
ЏdYbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
682) “Koksa vara” nYyin xYstYliyi ilY YlaqYdar baş verir?
A) Bud mili nahiyYsinin

B) Budun başlığının vY epifizinin

C) Budun milaltı vY diafiz nahiyYsinin

D) Sadalanan zonaların kombinasiyasının

E) Bud boynunun
ЏdYbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
683) Menisk kistasının mьalicYsi zamanı hansı ьsuldan istifadY olunur?
A) Meniskotomiya

B) Meniskin punksiyası

C) Oynağın immobilizasiyası

D) Meniskoektomiya

E) Fizioterapiya
ЏdYbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
684) Koksartrozu nYdYn fYrqlYndirmYk lazımdır?
A) Revmatoid poliartritindYn

B) Bexteryov xYstYliyindYn

C) SakroiliitdYn

D) VYrYmli prosesdYn

E) RişY sindromlu osteoxondrozdan
ЏdYbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
685) Koksartrozun konservativ mьalicYsinin Ysas vYzifYsi nYdYn ibarYtdir?
A) Ağrı sindromunun aradan qaldırılması

B) Џtrafın qısalmasının kompensasiyası

C) Oynaq kontrakturasının aradan qaldırılması

D) HYrYkYt hYcminin artırılması

E) Sadalananların hamısı
ЏdYbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
686) Koksartrozun YmYliyyat yolu ilY mьalicYsinin Ysas gцstYrişlYri hansılardır?
A) Qısa remissiya dцvrlYri

B) DцvretmY hYrYkYtlYrinin mYhdudlaşması

C) Konservativ mьalicYnin tYsirinin olmaması

D) Sadalananların hamısı

E) 1-ci vY 2-ci dYrYcYli displastik koksartroz
ЏdYbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
687) Onurğa sьtununun bel hissYsinin osteoxondrozu ilY mьşaiyYt olunan 3-cь dYrYcYli koksartroz xYstYlYrinY hansı YmYliyyat mYslYhYt gцrьlьr?
A) Foss YmYliyyatı

B) Mak-Marrey ьsulu ilY osteotomiya

C) Oynağın detorsion-varizasiyalaşdırıcı osteotomiyası

D) Зanaq-bud oynağının artrodezi

E) Oynağın endoprotezlYşdirilmYsi
ЏdYbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
688) Diz oynağının deformasiyaedici artrozunun Ysas kliniki YlamYtlYri hansılardır?
A) HYrYkYt zamanı oynaqda xırзıltı

B) HYrYkYt mYhdudiyyYti

C) Diz oynağında ağrılar

D) Diz oynağının varus vY ya valqus deformasiyası

E) Sadalananların hamısı
ЏdYbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
689) Diz oynağının deformasiyaedici artrozunun nY ilY fYrqlYndirici analizini aparmaq lazımdır?
A) Revmatoid poliartriti

B) SьzYnYk artriti

C) Sinoviit

D) VYrYmli qonit

E) Sadalananların hamısı
ЏdYbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
690) Diz oynağının deformasiyaedici artrozunun YmYliyyat yolu ilY mьalicYsinin Ysas gцstYrişlYri hansılardır?
A) Konservativ mьalicYnin tYsirinin olmaması

B) Diz oynağının aşkar patello-femoral artrozu

C) Qısa remissiya dцvrlYri

D) Sadalananların hamısı

E) Varus vY ya valqus deformasiyalı defartroz
ЏdYbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə