Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?


) Xroniki posttravmatik osteomielit nYyY sYbYb ola bilYr?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə14/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

691) Xroniki posttravmatik osteomielit nYyY sYbYb ola bilYr?
A) Sepsis vY fleqmonlara

B) Bьtьn sadalananlara

C) Xroniki osteomielitin tYkrarlanmasına

D) Parenximatoz orqanların amiloidozuna

E) Prosesin bYdxassYliliyinY
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
692) Xroniki odlu silah osteomieliti nY ilY xarakterizY olunur?
A) Sьmьk sekvestri ilY

B) Bьtьn sadalananlara

C) AnamnezdY odlu silah yarası ilY

D) Funksional irinli yara ilY

E) Gedişatın qayıtması ilY
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
693) Rentgenoloji xroniki odlu silah osteomieliti nY ilY xarakterizY olunur?
A) Osteoskleroz fonunda canlı sьmьyьn osteoporozu ilY

B) Qalınlaşma vY sьmьk sıxlaşması ilY

C) Bьtьn sadalananlara

D) DYnYvYrlYşmiş toxuma ilY YhatY olunan xYncYr-boru sekvestral qutularla

E) Osteoporoz fonunda osteosklerozla
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
694) Nevropatik artritlYrY hansı aiddir?
A) Bьtьn sadalananlara

B) Oynaqların sirinqomielik zYdYlYnmYlYri

C) Kцklь artritlYr

D) Tabetik artritlYr

E) Daqınıq skleroz zamanı distrofik dYyişikliklYr
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
695) Tabetik artropatiyalar hansı ilY xarakterizY olunur?
A) Paraartikulyar YhYnglYmY ilY

B) Bьtьn sadalananlara

C) Oynaq laxlaması ilY

D) Зoxlu tYrlYmY vY subfebril temperaturla qYfil başlama

E) HYssaslığın pozulması ilY
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
696) Sirinqmielitik artropatiya ьзьn nY xarakterdir?
A) Analgeziyalar

B) Yuxarı Ytrafın YzYlY atrofiyası

C) Bьtьn sadalananlara

D) BilYk barmaqlarının “cırmaqlılığı”

E) SьmьklYrin oynaq uclarının destruksiyası
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
697) Dağınıq skleroz zamanı hansı biri mьşahidY olunur?
A) HYssaslığın pozulması (parasteziyalar vY ağrılar)

B) Bьtьn sadalananlara

C) Şarko triadası (nistaqm,intension titrYmY)

D) Vestibulyar pozğunluqlar (baş gicYllYnmY, ьrYk bulanma)

E) XYstYliyin YvvYlindY ayaqların gьnьn axırına yorulması
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
698) Diz qapağının anadangYlmY зıxığının mьalicYsi zamanı hansı biri tYtbiq edilir?
A) Ru-Fridland-Volkov YmYliyyatı

B) Kroqius YmYliyyatı

C) Kempbell YmYliyyatı

D) Fridland YmYliyyatı

E) Bьtьn sadalananlara
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
699) Qoffа xYstYliyi diaqnozu nY zaman qoyulur?
A) Xroniki gedişata YsasYn

B) Bьtьn sadalananlara

C) Diz oynağının piy qatlarının hiperplaziyasına YsasYn

D) Diz oynağının blokadasına YsasYn

E) Uzanmış vYziyyYtdY dьz ayaqda pYncYyY basarkYn ağrılar Ysasında
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
700) Qoffа xYstYliyinin mьalicYsinY hansı aiddir?
A) UzunmьddYtli immobilizasiya

B) Qatların vY piy cisimlYrinin operativ lYğvi

C) Lazeroterapiya vY fermentlYrin yeridilmYsi

D) Fizioterapiya

E) Bьtьn sadalananlara
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
701) Oynaqların xondromatozu hansı ilY xarakterizY edilir?
A) Bьtьn sadalananlara

B) SinovitlY

C) Oynağın blokadası ilY

D) Rentgenoqramda sьmьk-qığırdaq kцlgYlYrilY

E) Oynaqlarda hYrYkYtli vY palpasiya olunan tцrYmYlYrlY
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
702) Зanaq-oma oynağının deformasiya olunan artrozunun Yn зox rast gYlYn sYbYbi hansıdır?
A) Зanaq-oma oynağının inkişafdan qalması (antetorsiyanın bцyьk bucağı, boyun-diafizar bцyьk bucağı, зuxurun inkişafdan qalması)

B) Зanaq-oma oynağının travması (зanağın зıxığı, burma зuxurunun arxa vY ya yuxarı kYnarı)

C) AnadangYlmY зıxıq

D) Keзirilmiş epifizeoliz

E) İltihabi proses
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
703) Deformasiya olunan artritin Yn зox yayılan patogenez nYzYriyyYsi hansıdır?
A) Neyrotrofik nYzYriyyY

B) Bьtьn sadalananlara

C) Paulsun biokimyYvi nYzYriyyYsi

D) Vaskulyar nYzYriyyY

E) Degenerativ-distrofik nYzYriyyY
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
704) Зanaq-oma oynağının deformasiya olunan artrozunun Ysas erkYn klinik simptomu hansıdır?
A) Џtrafın qısaldılması

B) Oynaqda hYrYkYtin mYhdudlaşması

C) Зanaq-oma oynağı sahYsindY ağrı

D) Зanağın aşağı ьзdY birindY vY diz oynağı sahYsindY ağrı

E) GYtirici bьkmY kontrakturası
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
705) II dYrYcYli idiopatik koksartrozlu xYstYlYrdY Mak-Mareye gцrY osteotomiya zamanı xoş effektin nYticYsi hansıdır?
A) Bud sьmьyьnьn başının yaxşı mYrkYzlYşmYsi

B) Оynağın biomexanikasının dYyişmYsi, qan tYminatının yaxşılaşması vY oynağa tYzyiqin, зanağın medializasiyası sayYsindY, azalması

C) Bьtьn sadalananlara

D) Oynağın yьklYnmY sahYsinin dYyişmYsi

E) Oynaqda hYrYkYtin mYhdudlaşması
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
706) Vertebralarası osteotomiyadan sonra fraqmentlYrin Yn зox qYbul olunmuş fiksasiya ьsulu hansıdır?
A) Trotsenko-Nujdin lцvhYsi

B) Q-vari lцvhY

C) Xarkov ETİ fiksatoru

D) Sivaş ştoporu

E) Yalnız gips immobilizasiyası
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
707) İkitYrYfli koksartroz xYstYliyi mьalicY gцstYriş hansidir?
A) İkitYrYfli endoprotezlYşdirmY

B) HYr iki tYrYfdYn Mak-MayyerY gцrY osteotomiya

C) İkizolaqlı protezlY endoprotezlYşdirmY - bir tYrYfdYn, vY ikinci mYrhYlY -ikinci oynağın artrodezi

D) Palзıq mьalicYsi dY daxil olmaqla, ildY 2 dYfY ardıcıl konservativ terapiya

E) HYr iki tYrYfdYn artroplastika
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
708) II dYrYcYli koksartroz vY canaq-oma artrozun mьalicY gцstYrişi hansıdır?
A) Foss YmYliyyatı

B) Mak-Marrey YmYliyyatı

C) XiariyY gцrY osteotomiya

D) Hidrokartizonla ultrasYs, massaj, MBT, palзıq mьalicYsi daxil olmaqla konservativ terapiya

E) Vertelaltı detorsion osteotomiya vY XiariyY gцrY osteotomiya
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
709) 24-40 yaşlı gYnc adamlarda I-II dYrYcYli deformasiya olunan diz oynağı artrozu vY oynağın qeyri-stabilliyi zamanı YmYliyyat gцstYrişi hansıdır?
A) Diz oynağının artrodezi

B) Bağlayıcı apparatın bYrpası ilY diz oynağında stabillYşdirici YmYliyyat

C) Diz oynağının endoprotezlYşdirilmYsi

D) Şarnir apparatının goyulmasi

E) Bцyьk baldır sьmьyьnьn yьksYk korrigirY olunmuş osteotomiyası
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
710) 40-60 yaşlı adamlarda I-II dYrYcYli deformasiya olunan diz oynağı artrozu, varus vY ya valqus deformasiyası zamanı hansı gцstYrişdir?
A) Sadalananlardan istYnilYni

B) Diz oynağının endoprotezlYşdirilmYsi

C) Diz oynağının artrodezi

D) Qamış sьmьyьnьn, deformasiyanı korreksiya etmYklY, yьksYk korrigirY olunmuş osteotomiyası

E) Oзaqdan kYnar osteosintez
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
711) Bandi YmYliyyatı hansına gцstYrişdir?
A) Diz oynağının patello-femoral artrozu zamanı

B) Remissiya mYrhYlYsindY diz oynağının revmatoid monoartriti zamanı

C) Oynağın varus vY ya valqus deformasiyası ilY defartrozu zamanı

D) Sadalananlardan dьzgьndьr

E) Diz oynağının I-II dYrYcYli deformasiya olunan artrozu zamanı
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
712) Qamış sьmьyьnьn yьksYk korrigirY olunmuş osteotomiyasından sonra sьmьk fraqmentlYrinin fiksasiyasının Yn зox qYbul olunmuş ьsulu hansıdır?
A) Sponqioz vintlYr

B) İlizarov apparatları

C) İntomedullar osteosintez

D) Gips immobilizasiyası

E) Q-vari lцvhY
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
713) Onurğanın qapayıcı plastinkasında defekt YmYlY gYtirYn hansıdır?
A) Sьmьk şporalı deqenerativ disk

B) Sadalananlardan heз biri

C) Şmorl dьyьnь

D) Disk nьvYsinin qabardılması (batması)

E) Spondiloliz
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005

BцlmY 6. Sьmьk patologiyasi.

714) Displastik prosesin Ysasları hansıdır?
A) ЏzYlY pozqunluğu

B) Orqan vY ya sistemin dьzgьn olmayan natamam forması

C) Sinir trofik pozğunluğu

D) Damar trofik pozğunluğu

E) Hamısı doğrudur
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
715) Fibroz osteodisplaziya hansına aiddir?
A) Hiperоstoza

B) Xondrodisplaziyaya

C) Sьmьk eozinofilezonuna

D) Osteohondropatiya

E) Osteodisplaziyaya
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
716) Fibroz osteodisplaziyada sьmьk embrional toxuma nY zaman mьşahidY olunur?
A) Fibroz

B) Qığırdaqlar

C) Hamısı doğrudur

D) Fibroz-qığırdaqlı

E) XYstY-iltihabi
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
717) Fibroz osteodisplaziyada YksYrYn hansılar mYruz qalır?
A) Uzun borulu sьmьklYr

B) Onurğa

C) Yastı sьmьklYr

D) Hamısı doğrudur

E) PYncY vY ovucun xırda sьmьklYri
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
718) Fibroz osteodisplaziyada patoloji toxuma YksYrYn harada lokalizY olunur?
A) Hamısı doğrudur

B) DiafizdY

C) MetafizdY

D) BцyьmY zonasında

E) EpifizdY
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
719) Fibroz osteodisplaziyada sьmьklYrdY patologiya bir qayda olaraq necY yayılır?
A) Hamısı doğrudur

B) EninY


C) BцyьmY zonasından keзir

D) Kortikal tYbYqY boyunca

E) Sьmьk iliyi boyunca
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
720) Fibroz osteodisplaziyada periostal reaksiya necY olur?
A) Rast gYlir

B) Цzlь spikul şYklindY

C) Rast gYlmir

D) Soğanaqlı periostit şYklindY

E) Yerli olur
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
721) Fibroz osteodisplaziyanın sadalanan formalarından hansı biri olmur?
A) Monoossal

B) Poliossal

C) Oliqoossal

D) Akroform

E) Monomelik
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
722) Fibroz osteodisplaziyada rast gYlinYn yanlış sindrom hansıdır?
A) Sadalanların heз biri

B) Olbrayt

C) Sadalananların hamsı

D) Fyьrmayer

E) Maffuзi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
723) Fibroz osteodisplaziyanın ilkin YlamYtlYri nY zaman meydana зıxır?
A) 5 yaşa qYdYr

B) Yetkin adamda

C) 10 yaşa qYdYr

D) Doğulandan az sonra

E) Cinsi yetişkYnlik dцvrьndY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
724) Sadalanlardan hansı biri Olbrayt sindromu deyil?
A) Vaxtından YvvYl cinsi yetişkYnlik

B) Hemangiom vY limfagiomlar

C) SьmьklYrdY dYyişiklik

D) Piqment lYkYlYr

E) Sadalanların hamsı
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
725) Fibroz osteodisplaziya xYstYliklYrin ilkin YlamYtlYrinY hansı aiddir?
A) Qanın gцstYricilYrindY dYyişiklik

B) BYdYn temperaturunun yьksYlmYsi

C) Patoloji sınıqlar vY Ytrafların deformasiyası

D) Sadalanların hamsı

E) Alзaq boyluluq
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
726) Fibroz osteodisplaziyada sьmьklYrdY rentgenoloji dYyişiiklik hansı ilY xarakterizY olunur?
A) Destruktiv sahY "tutqun şьşY" vY "YriyYn" qYnd tipli olur

B) Destruktiv sahY feston kYnarlar vY "soğanaqlı periostitlY

C) Fırзaya bYnzYr şişkin sьmьklYrlY

D) Destruktiv sahY metafizar hissYsi, bцyьmY zonasını vY epifizi tutur

E) Sadalanların hamsı
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
727) Fibroz osteodisplaziyada differensial diaqnoz bьtьn sadalanlarda aparılır, yalnız hansı birindYn başqa?
A) Osteogen sarkoma vY Yuinq sarkomasında

B) Eozinofil qranulemada

C) Sьmьk kistasında

D) Sadalanların hamsı

E) Osteoblastoklastomada
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
728) Fibroz osteodisplaziyanın konservativ mьalicYsindY hansı biri nYzYrdY tutulur?
A) Aparat terapiyası

B) Aparılmır

C) Palзıq mьalicYsi

D) DYrman mьalicYsi

E) Fizioterapiya
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
729) Fibroz osteodisplaziyada operativ mьalicY ьsulları hansıdır?
A) Oynaqyanı rezeksiya

B) SьmьklYrin kYnar rezeksiyası

C) Qaşımaq-hamarlamaq yolu ilY

D) Amputasiya

E) Sьmьkaltьst seqmentar rezeksiya
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
730) Fibroz osteodisplaziyada YmYliyyatdan sonraki defekt hansıdır?
A) ЏvYzlYnmir

B) Sadalanların hamsı

C) Alloplastika ilY YvYzlYnir

D) Autoplastika ilY YvYzlYnir

E) ЏzYlY toxuması ilY YvYzlYnir
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
731) Fibroz osteodisplaziyada cYrrahiyyY ьзьn optimal dцvr hansıdır?
A) Yetkin xYstYdY

B) 5 yaşa qYdYr

C) XYstYnin boy atması dayanandan sonra

D) 10 yaşa qYdYr

E) Sadalanların hamsı
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
732) Fibroz osteodisplaziyada xYstYnin cYrrahi mьalicYsinY gцstYriş hansıdır?
A) Ağrılar

B) Patoloji sınıq qorxusu

C) Patoloji sınıq

D) HYtta kiзik xYstYlik sahYsi

E) Џtrafların artan deformasiyası
ЏdYbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
733) Fibroz osteodisplaziyada patoloji toxumadan bYdxassYli şişY cevrilY bilYr?
A) ЗevrilY bilmYz

B) ŞьbhYli

C) Tez-tez YmYlY gYlir

D) ЏmYlY gYlY bilYr

E) Nadir hallarda
ЏdYbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
734) Fibroz osteodisplaziyada YmYliyyatdan sonraki reabilitasiyaya hansı daxildir?
A) Antibiotikoterapiya

B) MьalicYvi idman

C) Hormon terapiyası

D) Kompression-distraksion aparat immobilizasiyası

E) Gips sarğısı
ЏdYbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
735) Disxondroplaziya - Olye xYstYliyi hansına aiddir?
A) Hamsı dьzgьndьr

B) Hiperоstoza

C) Osteodisplaziyaya

D) Xondrodisplaziyaya

E) Sьmьk eozinofilezonuna
ЏdYbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
736) Olye xYstYliyindY embrional toxuması hansı ilY tYşkil olunur?
A) Qığırdaq toxuması ilY

B) İltihabi toxuma ilY

C) Hamsı dьzgьndьr

D) Fibroz toxuma ilY

E) Fibroz-qığırdaq toxuması ilY
ЏdYbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
737) Olye xYstYliyinY hansı biri nisbYtYn зox mYruz qalır?
A) Ovucun vY pYncYnin xırda sьmьklYri

B) Yastı sьmьklYr

C) Borulu sьmьklYr

D) KYllY sьmьklYri

E) Onurğa
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
738) Olye xYstYliyindY patoloji sahY harada lokalizY olunur?
A) MetafizdY

B) BцyьmY zonasında

C) DiafizdY

D) Oynağlarda

E) EpifizdY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
739) Olye xYstYliyindY rentgenoloji tYsvir hansı ilY xarakterizY olunur?
A) Periostal reaksiya ilY

B) SahYnin lYkYli xarakterilY

C) "Qabar" vY ya spikul kimi

D) "Boşluq" kimi

E) "Soğanaqlı" periostиtla
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
740) Olye xYstYliyinin sadalanan klinik formalarından hansı birini ayırmırlar?
A) Monoossal

B) Oliqoossal

C) Monomelik

D) Akroform

E) BirtYrYfli vY ya ikitYrYfli
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
741) Olye xYstYliyindY ola bilYn YlamYt sindromlar hansıdır?
A) Sadalanların heз biri

B) Olbrayt

C) Maffuзi

D) Sadalanların hamsı

E) Fyьrmayer
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
742) Maffuзi sindromunda sadalanan YlamYtlYrdYn hansı biri olmur?
A) Şişkinlik

B) Piqment lYkYlYr

C) Burulma

D) SьmьklYrdY dYyişiklik

E) Damar dYyişkYnliyi (hemangioma, limfangioma)
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
743) Olye xYstYliyinin ilkin YlamYtlYri nY vaxt meydana gYlir?
A) Yenidoğulmuşda

B) Cinsi yetişkYnlik dцvrьndY

C) Yetkin adamda

D) Ahil yaşlarında

E) MYktYbYqYdYr dцvrdY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
744) Olye xYstYliyinin ilkin YlamYtlYri hansı ilY xarakterizY olunur?
A) HYrarYt reaksiyası ilY

B) Џtrafların qısalması

C) Axsama

D) Şişkinlik vY ağrı

E) Џtrafların deformasiyası ilY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
745) Olye xYstYliyindY differensial diaqnoz hansı ilY aparılır?
A) OsteomielitlY

B) Bьtьn sadalanlarla

C) Sьmьk kistası ilY

D) Osteoblastoma vY osteogen sarkoma ilY

E) Fibroz osteodisplaziya ilY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
746) Olye disxondroplaziyada hancı konservativ mьalicYdY nYzYrdY tutulur?
A) Hormonal mьalicY

B) Massaj

C) Fizioterapiya vY palзıq mьalicYsi

D) Sadalanların heз biri

E) DYrman mьalicY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
747) Olye xYstYliyindY cYrrahiyyY mьalicYsi ьзьn gцstYriş hansı sadalananlardan biri deyil?
A) Patoloji sınıq qorxusu

B) Patoloji sınıq

C) Kiзik цlзьlь xYstYlik sahYsi

D) Џtrafların deformasiyası

E) Џtrafların qısalması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
748) Disxondroplaziyalarda hansı operativ mьalicYsinin metodları icra edilir?
A) Qaşımaq yolu ilY hamarlamaq

B) Defektin YvYzlYnmYsilY seqmentar rezeksiya

C) Defektin YvYzlYnmYsi vY bYrpaedici osteotomiya ilY kYnar rezeksiya

D) Oynaqyanı rezeksiya

E) Amputasiya
ЏdYbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
749) Olye disxondroplaziyasında cYrrahiyyYdYn sonraki defekt sьmьklYrdY hansı ilY YvYzlYnir?
A) Alloplastika ilY YvYzlYnir

B) Heз bir cavab dьzgьn deyil

C) HYmişY YvYzlYnmir

D) Autoplastika ilY YvYzlYnir

E) ЏvYzlYnmir
ЏdYbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
750) Olye xYstYliyindY cYrrahi mьalicY ьзьn optimal dцvr hansıdır?
A) Yetkin

B) 1 yaşa qYdYr

C) MYktYbYqYdYr

D) MYktYb dцvrь

E) Cinsi yetişkYnlik
ЏdYbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
751) Disxondroplaziya sahYsi bYdxassYli şişY зevrilY bilYr?
A) 5-10 yaş arsı ola bilYr

B) Ola bilmYz

C) ŞьbhYli

D) Ola bilYr

E) 25-30 yaş arsı ola bilYr
ЏdYbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
752) Disxondroplaziya sahYsinin bYdxassYli şişY зevrilmYsinin YlamYtlYri hansıdır?
A) XYstY sahY ьzYrindYki dYri цrtьyьndY dYyişiklik

B) Ağrı


C) ProsesY yaxın oynağın daxil olması

D) Oynaqda iltihab vY hYrYkYt zamanı ağrı

E) Bьtьn sadalananlar
ЏdYbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
753) Olye xYstYliyi olan xYstYnin cYrrahiyyYdYn sonraki reabilitasiyasına hansı biri daxildir?
A) NYzYrdY tutulmur

B) Kurort mьalicYsi

C) Palзıq mьalicYsi

D) Massaj vY mьalicYvi idman

E) Hormon terapiyası
ЏdYbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
754) Natamam sьmьk YmYlYgYlmYnin klasifikasiyasına hansı aiddir?
A) Osteodisplaziya

B) Sьmьk eozinofilez

C) Hiperоstoza

D) Xondrodisplaziya

E) Fibroz displaziya
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
755) Natamam sьmьkYmYlYgYlmYdY modellYşmYnin pozulması hansı sYviyyYdY baş verir?
A) Osteoblastlar

B) Fibroz toxuma

C) Qığırdaq toxuması

D) Sьmьk toxuması

E) Osteoklastlar
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
756) Natamam sьmьkYmYlYgYlmYyY nisbYtYn tez-tez hansı biri mYruz qalır?
A) Borulu sьmьklYr

B) Ovuc xırda sьmьklYri

C) Yastı sьmьklYr

D) Onurğa

E) PYncYnin xırda sьmьklYri
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
757) Natamam sьmьkYmYlYgYlmYdY patoloji toxuma hansı nahiyYlYrdY paylanır?
A) Bьtьn sьmьk seqmentlYrindY

B) Diafizar şцbYdY

C) Sadalananlar hamsı

D) Metafizar şцbYdY

E) EpifizdY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
758) Sadalananlardan hansı biri natamam sьmьkYmYlYgYlmYnin rentgenoloji tYsvirini

xarakterizY etmir?
A) Fırзa kimi

B) BцyьmY zonasının vaxtından YvvYl bağlanması

C) SьmьklYrin kortikal qatının naziklYşmYsi

D) Sadalananlar hamsı

E) Yayılmış osteoporoz
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə