Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?


) Natamam sьmьkYmYlYgYlmYnin rentgenoloji tYsviri hansı ilY xarakterizY olunur?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə15/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21

759) Natamam sьmьkYmYlYgYlmYnin rentgenoloji tYsviri hansı ilY xarakterizY olunur?
A) Periostal reaksiya ilY

B) Fırзa kimi

C) BцyьmY zonasının vaxtından YvvYl bağlanması ilY

D) BцyьmY zonasının enlYnmYsilY

E) Yayılmış osteoporozla kortikal qatın naziklYşmYsi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
760) Natamam sьmьkYmYlYgYlmYnin klinik simptomlarını sadalananlardan hansı biri

xarakterizY etmir?
A) Dцş qYfYsinin dYyişkYnliyi (pur şYkilli, qıf şYkilli, зYllYk şYkilli)

B) KYllY boşluğuna su yığılması

C) KYllYnin hYddindYn artıq yumrulaşması

D) Sadalananlar hamsı

E) Skleranın gцyYrmiş rYngi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
761) Natamam sьmьkYmYlYgYlmY hansı ilY xarakterizY olnur?
A) Bьtьn sadalananlar

B) Alзaq boyluluq

C) Џtrafların deformasiyası

D) Skleranın gцyYrmYsi

E) EşitmYdY dYyişiklik (aşağı dьşmYsi, karlıq, dYyişmir)
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
762) Natamam sьmьkYmYlYgYlmYsi xYstYdY dişlYrdY hansı dYyişiklik xarakterizY olunur?
A) Bьtьn sadalananlar

B) Gec зıxır

C) "KYhrYba" dişlYrlY

D) Зьrьmьş dişlYrlY

E) Ovulmuş dişlYrlY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
763) Natamam sьmьkYmYlYgYlmYnin Ytraf sьmьklYrindY klinik YlamYtlYrinin yaranması hansı ilY xarakterizY olunur?
A) Qırılmanın цz vaxtında bitişmYsi

B) Artıq qabarların olmaması

C) Sınıqların gec bitişmYsi

D) Artıq qabarlar kimi

E) Sьmьk qırılmaları
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
764) Sadalananlardan hansı biri natamam sьmьkYmYlYgYlmYdY Ytraf sьmьklYrindY dYyişikliyin klinik YlamYtlYrinin yaranmasını xarakterizY etmir?
A) Sьmьk qırılması

B) Baldırın deformasiyası (qılınc şYkilli, O-şYkilli, Х-şYkilli)

C) Sınıq zamanı; sьmьk qabarının olmaması

D) Dьzgьn cavab yoxdur

E) Budun deformasiyası (qolife şYkilli, qılınc şYkilli)
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
765) Natamam sьmьkYmYlYgYlmYnin ilk vY gecikmiş formalarının ilk simptomları nY zaman yaranır?
A) MYktYb dцvrьndY

B) Yetkin adamda

C) Yenidoğulmuşda vY ilkin uşaqlıq dцvrьndY

D) Ahil adamda

E) Cinsi yetişkYnlik dцvrьndY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
766) Natamam sьmьkYmYlYgYlmYdY patoloji sınıqların baş vermYsi nY vaxt ola bilir?
A) Kobud travmada

B) ЏhYmiyyYtsiz travmada

C) KьcY travmada

D) Цz-цzьnY travmada

E) Sadalanan sYbYblYrin heз biri
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
767) Natamam sьmьkYmYlYgYlmYdY daxili orqanlarda baş verYn dYyişiklYrY hansı aiddir?
A) MYdY şirYsindY turşuluğun dYyişkYnliyi (azalması - axiliya, yьksYlmYsi)

B) QaraciyYrdY dYyişiklik

C) AğciyYrlYrin atelektazı

D) Bьtьn sadalananlar

E) ЬrYk-damar sistemindY dYyişiklik
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
768) Natamam sьmьkYmYlYgYlmYdY mьbadilY proseslYrinin pozulması nY zaman gцrьnьr?
A) Mineral mьbadilYsindY

B) Hormon mьbadilYsindY

C) Bьtьn sadalananlar

D) Zьlal-karbohidrat mьbadilYsindY

E) Su-duz mьbadilYsindY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
769) Natamam sьmьkYmYlYgYlmYdY differensial diaqnoz hansı ilY aparılır?
A) Bьtьn sadalananlarla

B) Osteomalyasiya ilY

C) RaxitlY

D) Hipofosfataz ilY

E) Hipovitaminoz ilY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
770) Natamam sьmьkYmYlYgYlmYnin konservativ mьalicYsinY hansı daxildir?
A) PepsinlY xlorid turşusu daxilY

B) Sınıq profilaktikası

C) Bьtьn sadalananlar

D) Hormon mьalicYsi

E) Vitamin terapiyası
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
771) Natamam sьmьkYmYlYgYlmYnin konservativ mьalicYsinY hansı daxildir?
A) Aparat terapiyası

B) Bьtьn sadalananlar

C) Antibiotik terapiyası

D) Fizioterapiya

E) Massaj, MBT
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
772) Natamam sьmьkYmYlYgYlmYnin cYrrahi mьalicYsinY sadalanan metodlardan hansı biri aid deyil?
A) Freyk cYrrahiyyYsi

B) Kompression-distraksion osteosintez

C) Metalosteosintez

D) Sьmьkaltьst seqmentar osteomiya

E) Sьmьkaltьst seqmentar osteomiya + alloplastika
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
773) Natamam sьmьkYmYlYgYlmY bYdxassYli şişY keзY bilYrmi?
A) 100% keзmir

B) BilmYz

C) ŞьbhYli

D) 100% keзir

E) BilYr
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
774) Natamam sьmьkYmYlYgYlmYdY cYrrahiyyYdYn sonra xYstYnin reabilitasiyasına sadalananlardan hansı biri daxil deyil?
A) Kompression-distraksion aparat

B) Ortopedik aparat

C) Massaj vY mьalicYvi idman

D) İstilik proseduru

E) Gips sarğısı
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
775) Sьmьk şişinin nisbYtYn yayılmış klasifikasiyasına hansi aiddir?
A) TNM-klassifikasiyası

B) M.V. Volkov klasifikasiyası

C) Sьmьk şişinin beynYlxalq histoloji klasifikasiyası

D) Bьtьn sadalananlar

E) Зaklin klasifikasiyası
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
776) MYsamYli osteoma nisbYtYn hansı nahiyYdY зox rast gYlinir?
A) Uzun borulu sьmьklYrin metafiz nahiyYsindY

B) KYllY sьmьklYrindY

C) Skeletin yastı sьmьklYrindY

D) Uzun borulu sьmьklYrin diafiz nahiyYsindY

E) FYqYrY cismindY
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
777) MYsamYli osteomada aparıcı kliniki simptomlar hansıdır?
A) Ağrı, şiş nahiyYsindY oynağa yayılmış ağrı ilY

B) Kosmetik defekt

C) Maliqnizasiyanın yaranması YlamYti

D) Damar-sinir dYstYsinY tYzyiq

E) Oynağın işinin pozğunluğu
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
778) MYsamYli osteomada aparıcı rentgenoloji symptom hansıdır?
A) Şiş yumşaq toxumadan hьdudlanmır

B) SьmьkdY yumşaq toxumaya keзmYmiş ayrıca şiş tцrYmYsi

C) Bцyьk цlзьlь tцrYmY, sьmьyь sirkulyar tutmuş

D) Yumşaq toxumadan sYrt sYrhYdlYnmiş tцrYmY ilY

E) Osteomanın strukturu yarımsfer şYklindY olub normal sьmьkdYn fYrqlYnmir, yuxarı, aşağı tцrYmYdir
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
779) MYsamYli osteomanın differensiasiyası nY zaman vacibdir?
A) İkincili xondroma ilY

B) Anevrizmalı sьmьk kistası ilY

C) Enli ayaqlı vY ossifisir olunmuş hematomalı sьmьk-qığırdaqlı ekzostozla

D) Osteoblastoklastoma

E) Osteoid osteoma ilY
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
780) SьmьklYrin kompakt osteoması hansı nahiyYdY rast gYlinir?
A) Uzun borulu sьmьklYrin metafizindY

B) Skeletin yastı sьmьklYrindY

C) Зanaq sьmьklYrdY

D) Qanunauyğunluq lokalizasiyada yoxdur

E) FYgYrYlYrdY
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
781) Qalзa sьmьyьndY olan şiş tцrYmYnin hansı mьayinY aparılır?
A) Histoloji mьayinY ilY kYnar rezeksiya

B) Qalзa sьmьyьndYn tцrYmYni aradan qaldırmaq vacibdir

C) CYrrahiyyYyY qYdYr sua terapiyası

D) KimyYvi terapiya gцstYrişdir

E) NYzarYtdY saxlamaq, cYrrahi mьalicY gцstYrilmir
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
782) MYsamYli vY kompakt osteomanın Ysas mьalicY ьsulu hansıdır?
A) Sağlam toxuma hьdudunda kYnar rezeksiya

B) Osteomanın sьrYtli inkişafında cYrrahiyyY mьmkьndьr

C) GцzlYmY taktikası

D) CYrrahi mьalicY gцstYrilmir

E) ŞьbhYli rezeksiya tipli cYrrahi mьdaxilY ilY şişin gцtьrьlmYsi
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
783) MYsamYli vY kompakt osteomanın cYrrahiyyYdYn sonraki proqnozu necYdir?
A) Proqnoz yaxşıdır, residivlYr yoxdur

B) Proqnoz pisdir

C) Osteoma tam gцtьrьlmYyibsY yenidYn osteoma YmYlY gYlY bilYr

D) BYdxassYliliyi yьksYlir

E) ЏksYrYn tцrYmYnin residivlYri nYzYrY зarpır
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
784) Uzun borulu sьmьklYrdY osteoid-osteomanın nisbYtYn hansı xarakterik klinik YlamYtlYri onun lokalizasiyası zamanı mьşahidY olunur?
A) Lokalizasiya yerindY daimi ağrı hYrarYtin yьksYlmYsi

B) Bьtьn sadalananlar

C) Џtraf YzYlYlYrinin atrofiyası

D) Yaxın oynağın funksiyasının dayanması

E) ZYdYli nahiyYdY gecY ağrıları
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
785) Osteoid osteomada xarakterik rentgenoloji YlamYtlYr hansıdır?
A) Soğanaqlı periostat şYklindY sьmьk ьstlьyьnьn reaksiyası

B) Osteoid osteoma sahYsindY sьmьk ьstlьyьnьn reaksiyası qeyd olunmur

C) Hiperostoz şYkilli sьmьk ьstlьyьnьn reaksiyası

D) Osteoid osteoma nahiyYsindY sьmьk toxumasının bцlьnmYsi

E) Yuva kimi osteoid osteoma YhatYli skleroz kimi vY periostal reaksiya ilY
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
786) Adi osteoid osteoma YksYrYn harada lokalizY olunur?
A) Bud sьmьyьnьn boyun vY dYlikarası nahiyYsindY

B) Skeletin yastı sьmьklYrindY (kьrYk, зanaq)

C) Uzun borulu sьmьklYrin diafizindY

D) Ovucun vY pYncYnin xırda sьmьklYrindY

E) FYqYrY cismindY
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
787) Qiqant osteoid osteoma (osteoblastoma) adYtYn harada lokalizY olunur?
A) Qanunauyğunluq lokalizasiyada yoxdur

B) Uzun borulu sьmьklYrin metafizindY

C) KYllY sьmьklYri

D) Uzun borulu sьmьklYrin diafizindY

E) MYsamYli sьmьklYrdY (fYqYrY cismi, зanaq sьmьklYri, pYncY sьmьyь)
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
788) Osteoid osteomada hansı istifada edilir?
A) Alloplastik defektlY sьmьyьn seqmentar rezeksiyası

B) Konservativ terapiya gцstYrişi

C) Periostit nahiyYsindY sklerozlaşmış sьmьyь gцtьrmYdYn yuvanı gцtьrmYk kifayYtdir

D) Sklerozlaşmış hiperostoz sьmьk toxumasını osteoid osteoma yuvası ilY birgY gцtьrmYk

E) Rentgen terapiyası
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
789) Osteoid osteomanın nisbYtYn mYlumatlandırıcı tYdqiqat metodları hansıdır?
A) BiokimyYvi tYdqiqat

B) Pirofosfat texnesiya ilY stsintiqrafiya

C) Kompьter tomoqrafiyası

D) İki proyeksiyalı adi rentgenoqram vY

E) Angioqrafiya
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
790) Osteoid-osteoma hansı digYr patoloji proseslYrlY differensial diaqnostika aparılır?
A) Sьmьyьn desmoid fibroması ilY

B) Eozinofil qranulema ilY

C) Brodi abstsesilY

D) Xondroblastoma ilY (Kodman şişi)

E) Osteogen sarkoma
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
791) Xondroblastoma (Kodman şişi) YksYrYn hansını zYdYlYyir?
A) Uzun borulu sьmьklYrin diafizi

B) Skeletin yastı sьmьklYri

C) Uzun borulu sьmьklYrin epifizi

D) Uzun borulu sьmьklYrin metafizi

E) DiafizY yayılmadan epifiz vY metafizin uzanıqlı şцbYsi
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
792) Xondroblastomanın aparıcı klinik YlamYtlYri hansıdır?
A) Oynaq hYrYkYtinin azalması bilinmYyYn şiş kinlik vY reaktiv sinovit

B) BilinYn şiş kinlik vY nahiyyYdY damar gцrьntьsь

C) Yerli hYrarYtin yьksYlmYsi

D) ZYdYli oynaqda mцhkYm ağrı

E) DYri цrtьyьnьn rYnginin dYyişmYsi (hiperemiya)
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
793) Epifizar xondroblastomanın xarakterik rentgenoloji YlamYtlYri hansıdır?
A) Destruksiya sahYsi rentgenoqrammada xallı gцrьnьr

B) SьmьkdY sahYnin destruksiyası epifizar lцvhYcikdYn зıxmış vY epifiz tutmuş vY metafiz hissYdY uzanıqlı epifizar lцvhYcikdY sьmьkьstlь qat ayrılmış ola bilYr

C) SьmьkdY bцyьk цlзьlь homogen sahY

D) Xondroblastomada şişin yumşaq toxumaya keзmYsi

E) Patoloji sınıq
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
794) Epifizar xondroblastomada xYstYyY gцstYriş hansıdır?
A) CYrrahiyyY - sьmьyьn oynaq sonucunda rezeksiya

B) Şьa terapiyası

C) KombinY olunmuş mьalicY

D) Şişin gцtьrьlmYsilY kYnar rezeksiya, oynaq qığırdağının saxlanması boşluğun kortikal allotransplantatla elektrokoaqulyasiyalı tutlması

E) KimyYvi terapiya
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
795) Xondroblastomada nisbYtYn qYbul olunan plastik material hansıdır?
A) Autotransplantat

B) Ksenotransplantant

C) Allomaterialdan oynaq ucu

D) Endoprotez

E) Tutucu (sıxıcı allotransplantat)
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
796) Epifizar xondroblastomanın proqnozu hansıdır?
A) Funksional nYticY ьзьn pis

B) HYyat ьзьn yaxşı

C) CYrrahiyyYdYn sonra şiş residivlYri YksYrYn olur

D) Yaxşıdır

E) Tez mьddYtY maliqnizasiya yarana bilYr
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
797) Xondroma nisbYtYn harada зox rast gYlinir?
A) Qabırğa vY dцş sьmьyьndY

B) PYncYnin vY ovucun qısa borulu sьmьklYrindY

C) Uzun borulu sьmьklYrin diafizindY

D) KьrYk vY зanağın yastı sьmьklYrindY

E) FYqYrY cismindY
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
798) Xondroma ьзьn hansı xarakterikdir?
A) Uzun borulu sьmьklYrindY

B) Skeletin зox zYdYlYnmYsi

C) Skeletin solitar zYdYlYnmYsi

D) KYllY sьmьklYrindY

E) Џlin qısa sьmьklYrindY şişin yayılması
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
799) Џlin solitar enxondromasında nY mьalicY gцstYrişdir?
A) Deffektin allotransplantatla tutulması ilY seqmentar rezeksiya (falanqın dizfizind)

B) Patoloji sınıqdan sonra belY cYrrahiyyY gцstYrilir

C) Patoloji sınıqdan sonra belY cYrrahiyyY gцstYrilmir

D) Patoloji sınığın birlYşmYsindYn sonra - kYnar rezeksiya, deffektin kortikal transplantatla tutlmasından sonra cYrrahiyyY

E) Deffektin kortikal transplantatla “зingil”vari tutulması ilY kYnar rezeksiya
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
800) NYhYnghьceyrYli şiş (osteoklastoma) nY zaman nisbYtYn зox rast gYlinir?
A) YeniyetmYlikdY (12-16 yaş)

B) Şiş bцyьklYr ьзьn xarakterikdir (20-40 yaş)

C) HYr yaş dцvrьndY rast gYlinir

D) Uşaqlıq dцvrьmdY 10 yaşa qYdYr

E) Ahil adamlar
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
801) NYhYnghьceyrYli şişin nisbYtYn tipik lokalizasiyasi hansıdır?
A) Uzun borulu sьmьklYrin diafizi

B) Yasti sьmьklYr

C) Bud sьmьyьnьn aşağı oynaq ucu

D) FYqYrY cismi

E) Qamış sьmьyьnьn yuxarı oynaq ucu
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
802) NYhYnghьceyrYli şişdY (osteoblastoklastomaA) necY olur?
A) Potensial olaraq bьtьn osteoblastoklastomalar bYdxassYlidir

B) Metastaz vY bYdxassYlilik baş vermir

C) Proqnoz pisdir

D) Proqnoz yaxşы

E) BYdxassYlilik vY metastaz 40%-dir
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
803) NYhYnghьceyrYli şişin Ysas rentgenoloji YlamYtlYri hansıdır?
A) Epifizar plastinkadan keзYn litik proses vY oynaq qığırdağı

B) Hiperplastik tцrYmY

C) Şişin lokalizasiyanına hiperplastik proses vY periostal reaksiya

D) Periostal reaksiyasiz litik proses

E) Metafiz boşluqda lizis YlamYtlYri
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
804) NYhYnghьceyrYli şişin differensial diaqnostikasinda punksion biopsiya planında olur?
A) Qanaxma

B) Sьmьkdaxili tYzyiq var

C) YьksYk sьmьkdaxili tYzyiq mьşahidY olunur

D) Şiş boşluğundan boz yumşaq toxuma gцtьrmYk mьmkьn olur

E) Sьmьkdaxili tYzyiq yoxdur
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
805) NYhYnghьceyrYli şişdY hansı mьalicY gцstYrilir?
A) Sadalanların hamsı

B) Alloplastika ilY kYnar rezeksiya cYrrahiyyYsi

C) Seqmentar cYrrahiyyY (oynaqyanı rezeksiya) vY ya oynaq ucunun alloplastikası vY oynaq ucunun rezeksiyası vY ya endoprotezlY YvYzlYnmY

D) Şьa terapiyası vY sonraki cYrrahiyyY

E) KimyYvi terapiya
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
806) NYhYnghьceyrYli şişin differensial diaqnostikasında solitar kista vY anevrizmalı kistadan nisbYtYn mYlumatlandırıcı hansıdır?
A) Kompьter tomoqrafiyası

B) İki proyeksiyalı adi rentgenoqram

C) Angioqrafiya

D) İsitmY gцrьnьşь

E) Radionuklid tYdqiqat
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
807) Osteogen olmayan fibromanın nisbYtYn klinik YlamYtlYri hansıdır?
A) Tez-tez birinci YlamYt patoloji sınıq osteogen olmayan fibroma lokalizasiyası sYviyyYsindY

B) Џl dYyYndY ağrı bilinYn şişkinlik

C) Sьmьyьn olmayan fibroma sahYsindY daimi ağır

D) Xarakterik YlamYtlYr yoxdur

E) Џtraf dayağının pozulması vY yaxın oynağın funksiya pozğunluğu
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
808) Osteogen olmayan fibromanın xarakterik lokalizasiyası hansıdır?
A) FYqYrYlYr

B) Sьmьk skeletin yastı sьmьklYrindY

C) Bьtьn sadalananlar

D) Uzun borulu sьmьklYrin diafizi

E) Uzun borulu sьmьklYrin metafizi
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
809) Uşaqlarda travmatik epifiziolis nisbYtYn harada зox lokalizasiya olunur?
A) Hipertrofiya sahYsindY bцyьyYn plastinada

B) Sьmьyьn epifiz hьdudları arasında

C) SьmьklYşmY sahYsindY bцyьyYn plastinada

D) Profilerasiya sahYsindY bцyьyYn plastinada

E) BцyьyYn qığırdaq lцvhYciyi
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
810) Epifizin bцyьyYn sYhvYsindYn keзYn sınıqlar hansıdır?
A) Heз bir tYyin olunan zYdY lokalizasiyası yoxdur

B) Epifiz tYrYf adYtYn bьtцv metafiz tYrYf sınıqdır

C) Epifizin зцkьk tYrYfindY hansı ki, qarışır - sınır

D) MetafizlY birlYşmY yerindY adYtYn bьtцv epifiz tYrYf sınır

E) Qabarıq tYrYfindY epifizin, tYrYfindY hansı ki, qarışır - sınır
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
811) Folkman kontrakturası hansı ilY nisbYtYn зox YlaqYlYnir?
A) Bazu sьmьyь

B) BilYk sınığı ilY

C) Bazu kondilusların sınığı ilY

D) HYr iki зiyinцnь sьmьyьn sınığı ilY

E) DirsYk oynağının burxulması liY
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
812) Yuxarı Ytrafın toxumasının nisbYtYn ilkin işemiyasının simptomları hansıdır?
A) Зiyinцnь bьkьşьn iflici

B) Mil arteriyasında nYbzin yox olması

C) Barmaqların solğunluğu

D) Ağrı


E) Barmaqların sianozu
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
813) Bennet sınığında hansı biri baş verir?
A) I pYncY sьmьyьnьn distal fraqmenti proksimala keзir, proksimal isY цz yerindY qalır

B) Proksimal fraqment bцyьk зoxkьnclь sьmьyь зıxarır

C) Proksimal fraqment proksimal keзir, зoxkьnclь sьmьyь proksimal ardınca aparır

D) I pYncY sьmьyь "burğu" şYklindY deformasiya olunur vY зoxkьnclь sьmьyY keзib YlaqYlYnir

E) Џsas falanqaların yerli burxulması
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
814) Bennet sınığı - sabit sınıq deyil, tYkrar manipulyasiya vY traksiyadan sonra gips sarğısı ilY keзYn tendensiyası var. Ona gцrY dY ilk nцvbYdY hansı biri lazımdır?
A) Stabil skelet dartması vY gips sarğısı

B) DYridYn keзYn millY sınığı aзmaq vY fiksasiya etmYk

C) Sadalanan metodların heз birinin efekti yoxdur

D) Sınığın bağlı repozisiyasını etmYk vY iki millY fiksasiya etmYk hansı ki, I pYncY sьmьyьnьn Ysasından keзir vY aşağı II pYncY sьmьyьnь sьrtьr

E) Aзıq repozisiya vY daxili fiksasiya etmYk
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə