Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?


) BilYk оynağın sьmьyьnьn sınıqlarında hansı nahiyasindY Yn зox sınır?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə16/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

815) BilYk оynağın sьmьyьnьn sınıqlarında hansı nahiyasindY Yn зox sınır?
A) Aypara sьmьk

B) Ьзbucaq sьmьk

C) QayığabYnzYr sьmьk

D) Başlı sьmьk

E) Зoxkьnclь sьmьk
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
816) BilYk oynağın sьmьyьnьn sınıqlarında ikinci yerdY hansıdır?
A) Зoxkьnclь sьmьk

B) QayığabYnzYr sьmьk

C) Ьзbucaq sьmьk

D) Aypara sьmьk

E) Başlı sьmьk
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
817) Uşaqlarda barmağın sınığında buğaqvari deformasiyada qorumamaq olar, YgYr
A) Aзıcı sYthin ucunda buğaqvari deformasiya

B) Deformasiyanın ucu dirsYk sьmьyьnY зatır

C) Bьkьcь sYthin ucunda buğaqvari deformasiya

D) Buğaqvari deformasiya diafizin ortasındadır

E) Deformasiyanın ucu mil sьmьyьnY зatır
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
818) Buğaqvari deformasiyalı sınığın xassYsi uşaqlarda цz-цzьnY nisbYtYn dьzYlYcYk, YgYr, buğaqvari deformasiya hansı biri ilY YlaqYlYnir?
A) Acıзi sYthdY

B) Bьkьcu sYthdY ucu ilY

C) Yaxın oynağın hYrYkYtinin sYthiliyi

D) Bir neзY rotasiya ilY YlaqYlYnir

E) Heз biri dьz deyil
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
819) Dьzgьn bitişmYmiş sınığın korreksiyası bцyьyYn yaşda (uşaqlarda) nY vaxt maksimal olmalıdır?
A) Diafizin orta vY uc hissYsindY

B) Yan- buğaqvari deformasiya

C) Yalnız rotasiyon olduqda

D) Metafizin uc hissYsindY

E) Yan vY buğaqvari deformasiya
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
820) Uşaqlarda dьzgьn bitişmYmiş sınıqdan sonra зox vaxt korrekсийа edici mьdaxilY edYn hansıdır?
A) DirsYk sьmьyь vY mil sьmьyьnьn distal hissYsi

B) Bud sьmьyьnьn boynu

C) Bazu sьmьyьnьn yuxarı 1/3

D) DirsYk oynağının kondilusьstь hissYsi

E) Budun burmaraltı hissYsi
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
821) 5 yaşlı uşaqlarda mil dirsYk sьmьyьnьn diafizin orta hissYsinin "yaşıl budaq" tipli sınığında buğaqvari deformasiya 100-yY qYdYr зata bilYr. Bu halda hansı yaxşı mьalicY olacaq?
A) Gips immobilizasiyası

B) Heз bir gips qoyulmur, sadY şin qoymaq kifayYtdir

C) Deformasiya tam yox edilir vY sonra gips sarğısı

D) Deformasiya buğaqvari qYdYr 50-dYn aşağı dьzYldilmYlidir

E) YьngьlcY dьzYltmYk vY gips sarğısı qoymaq
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
822) Leykoplastır dartması hansı yaşda uşaqlarda bud sьmьyьn diafizinin sınığında seзim metodu hesab olunur?
A) 10 yaş

B) 5 yaşa gYdYr

C) 8 yaş

D) 6 yaş


E) 12 yaş
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
823) Sınıq sağalır hansı vasitY ilY?
A) Bьtьn sadalananlar

B) İltihab prosesi

C) Periostal hьceyrYlYrin bцlьnmYsi ilY sьmьk toxumasının YmYlY gYlmYsi

D) Qan qatılığının tYşkili ilY sьmьkYmYlYgYlmY

E) MYlum olmayan digYr mexanizmlYrdYn sьmьk toxumasını stimullaşdıran vasitYlYr
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
824) Sınığın sağalması zamanı hansı baş verir?
A) Birincili sьmьk toxuması periastdan sьmьk tipli toxumanın YmYlY gYlmYsi ilY formalaşır

B) BitişmY tam bitmiş hesab olunur, o vaxt ki, sьmьk qabarı qırıqlar arasında kifayYt qYdYrdir, hansı ki, etibarlı olaraq bYdYn ağırlığına vY YzYlY gьcьnY davam gYtirir

C) NisbYtYn ilkin dYyişmY hiperemiya vY fibroblastların зoxalması

D) ЗoxnьvYli leykositlYrin sınıq yerindY tapılması keзirmYni gцstYrir

E) İki tip qığırdaq toxuması formalaşan sьmьk qabarında olur: şYffaf, tYmiz vY fibroz
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
825) Gec bitişYn vY heз bitişmYyYn sınıqlara hansı aiddir?
A) Bud sьmьyьnьn burmalararası sınığı

B) Qamış sьmьyьnьn orta vY aşağı 1/3-nin щиссяси

C) QayığabYnzYr sьmьyьn başı

D) Bud sьmьyьnьn boynunun sınığı

E) Bazu sьmьyьn proksimal hissYsi
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
826) BitişmYyYn sınığa vY ya yavaş konsolidasiyaya gYtirYn Ysas sYbYb hansıdır?
A) İmmobilizasiyanın tez bitmYsi

B) Periferik vY rotasion qarışıqlıq

C) Natamam immobilizasiya

D) Qan damarlarının zYdYlYnmYsi

E) Sьmьyьn fizioloji uzunluğunun bYrpası ьзьn traksiyanın зatışmaması
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
827) Bud sьmьyьn sınığında intramedulyarı ştift nY vaxt Yks gцstYriшdir?
A) Uşaqda sınıq

B) Sьmьk iliyi kanalının nisbYtYn dar hissYsindY sınıq

C) Bud sьmьyьn bir neзY yerdYn sınığı

D) Sınıq adduktorun bYrkimY yerindYn 6 sm uzaq yerlYşir

E) QYlpYli sınıq
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
828) Sьmьk plastikasında hansı biri nisbYtYn зox YhYmiyyYtlidir?
A) Transplantatın bitişmYsi

B) HьceyrYlYrin osteogen aktivliyi

C) Orqanizmin immunoloji reaksiyası

D) Џsasi fosfatazanın olması - bцyьmYni saxlayan maddY

E) HYyati xassYli transplantatın dYrYcYsi
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
829) TYtbiq olunan sьmьk plastikasının xarakteristikası ьзьn yol verilYn nцvbYti

terminlYr hansıdır?
A) Homoplastika

B) Alloplastika

C) Ksenoplastika (yolayrıcılı)

D) Autoplastika

E) Heteroplastika
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
830) Uzun borulu sьmьyьn чяп sınığında nisbYtYn mцhkYm vY sabit fiksasiya vint tYdbiqindY nail olunur, hansı ki, keзirilir
A) Vintin keзirildiyi uc gYrYk sьmьk oxu uzunluğu ilY vY sınıq sYthi ilY dYqiq YlaqYlYnsin

B) Heз nYyi nYzYrY almadan vint kobud halda sьmьyY daxil edilir

C) Sьmьk oxu uzunluğunda 400 aşağı ucda

D) Sьmьk oxu uzunluğunda 900 aşağı ucda

E) Sınıq xYttinY 800 aşağı ucda
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
831) Sьmьk plastikası nisbYtYn uğurlu tYtbiq oluna bilYr
A) Oynaqların artrodezi ьзьn

B) Yalanзı oynağın mьalicYsi ьзьn

C) TYzY sınıqlarda

D) Oynaq YmYlYgYlmYsi ьзьn

E) Sьmьk boşluğunun doldurulması ьзьn
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
832) Bazu sьmьyьn sınığında hansı cYrrahi mьdaxilY hYyata keзirilir?
A) Mil sinirinin orientir kimi tYyini

B) Bazu sьmьyьn YzYlYlYrinin xovlarının-vYtYrlYrinin daxilinY

C) İki başlı vY deltavari YzYlYlYrin arasındaki aralıqda

D) DirsYyin bьkьlmYsi bu işY kцmYk edir

E) Bazu vY bazu-dirsYk YzYlYlYri arasındaki aralıqda qeyd olunur
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
833) Bud sьmьyьn kanalına protez keзirilYrkYn nisbYtYn YksYriyyYt sYhvlYrY hansı aiddir?
A) Protezin hYddYn artıq anteversiyası

B) Oynaq dьşmYsi vY protezin uyğunsuzluğu

C) Protezin зatışmayan enmYsi "pYncY" ьzYrindY

D) Bud sьmьyьn boynunun kifayYt qYdYr gцtьrьlmYmYsi

E) Uyğun olmayan boyun -diafizar uc
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
834) Diz oynağında bьkmY vY aзma zamanı YllY yoxlamada vY eşidilYn gizilti hiss olunursa hansı biri sYbYb ola bilYr?
A) Цz dizьstь bağının anomaliyası

B) Yan bağın daxili sindromu

C) Xarici meniskin kistası

D) Цzьnьn qalın vYtYri

E) Diskvari menisk
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
835) Yan bağın daxili sindromu olan hansı xYstY ьзьn diz oynağına tipik olacaq
A) Bьtьn cavablar doğrudur

B) Baykov simptomu

C) ZYdYli Ytrafın dayanıqsızlığı

D) Mak-Lurreya simptomu

E) Зoxbцlьmlь blokada vY ya diz oynağının sinoviti anamnezdY
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983

BцlmY 7. Sьmьk toxumasının patoloji funksional yenidYn qurulması.

836) “Yorğun” sınıqlar, gYrginlikdYn sınmalar, sьrьnYn sınıqlar, stessdYn sınıqlar, yuklYnmiş osteoxondropatiyalar, sьmьk toxumasının funksional patoloji yenidYn qurulması – hansınlardır?
A) Sьmьk toxumasının mьbadilY xarakterli xYstYliyi

B) Џtrafların vY bYdYnin mьxtYlif seqmentlYrindY sьmьk toxumasının mьxtYlif sahYlYrinin patoloji halları

C) Sьmьk toxumasının travmatik etioloqiyalı zYdYlYnmYlYri

D) Eyni patoloji halın mьxtYlif adları

E) MьxtYlif nazoloji formalar
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
837) Sьmьk toxumasının funksional patoloji yenidYn qurulmasının sYbYblYri daha dьz vY Ytraflı izah olunur
A) YenidYnqurma prosesinin damar qenezi (mikrosirkulyasiyanın pozulması) –anadangYlmY damar anomaliyaları

B) ЏmYlY gYlmYnin iltihabi-embolik nYzYriyyYsi

C) Sьmьk-YzYlY tarazlığının pozulmasının nYticYsi

D) Mikrosınıqların toplanma nYzYriyyYsi

E) Bьtьn sadalanan faktorların cYmi
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
838) Sьmьk toxumasının patoloji yenidYn qurulması zamanı xYstYnin ağrılardan şikayYti hansıdır?
A) Konkret travmadan sonra meydana зıxan bu vY ya digYr Ytraf seqmenti

B) GecY ağrıları

C) İltihabi vY soyuqdYymY xYstYliklYrindYn sonra meydana зıxanlar

D) İntensiv vY davamlı fiziki yьklYnmYdYn sonra meydana зıxan vY dincYlmY dцvrьndY aradan qalxanlar

E) SYbYbi mYlum olmadan meydana зıxan mьxtYlif xarakterli mьYyyYn Ytraf seqmenti
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
839) Sьmьk toxumasının funksional patoloji yenidYn qurulması zamanı Ysas kliniki YlamYtlYt hansıdır?
A) Џtrafın qısaldılması

B) Sьmьk qırıqlarının xırзıltısı, krepitasiya

C) Џtrafın deformasiyası

D) Patoloji hYrYkYtlilik

E) Џtrafın mьvafiq seqmentindY mYhdud vY ya yayılmış şişkinlik
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
840) Sьmьk toxumasının funksional patoloji yenidYn qurulması zamanı ilkin dцvrdY rentgenoloji mYnzYrY hansı ilY xarakterizY olunur?
A) DYyişikliyin olmaması ilY (rentgenoneqativ dцvr)

B) FraqmentlYrin yerdYyişmYsi olmadan sьmьyьn sınma xYttinin olması

C) Sьmьyьn yьklYnmY zonasında lYkYli osteoporozun olması

D) Heз bir cavab dьzgьn deyil

E) Sьmьk toxumasının sınıq, xYncYrvari sınmalar şYklindY kobud dYyişikliklYri
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
841) Kompression-distraksion osteosintezdYn sonra YmYliyyat sonrakı xьsusiyyYtlYrY bьtьn sadalanan tYdbirlYr aiddir, hansı biri istisna edilir?
A) Apparat detallarının mexaniki deformasiyası vY detalların zYdYlYnmYsinin qarşısının alınması

B) Distraksiya aparılan zaman trofik pozuntuların, periferik sinir parezlYrinin profilaktikası

C) MillYrin gYrilmY dYrYcYsi, apparatı tışkil edYn detalların fiksasiyasına daimi nYzarYt

D) Mil keзirilYn hissYdY toxumaların зirklYnmY profilaktikası

E) DYri gYrilYn sahYdY yataq yarası vY nekrozun profilaktikası
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
842) Xarici fiksasiya apparatlarına bьtьn sadalananlar aiddir, hansı biri istisna edilir?
A) MillYrin зarpaz keзirilmYsi

B) Şarnirli

C) Mil- mil-yivli

D) MillYrin birsYthli keзirilmYsi

E) Mil-yivli
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
843) Sьmьk vasitYsilY fiksasiya aparılmasının Ysas faydalılıq meyarları hansıdır?
A) Ilkin tam funksional mьalicYnin tYmin edilmYsi imkanı

B) Sarğı zamanı travmatikliyin aşağı dYrYcYsi

C) Bьtьn sadalananlar doğrudur

D) Quruluşun sadYliyi, apparatın detalı vY bağlarının qarşılıqlı YvYzetmY vY universallığı

E) Sьmьk FraqmentlYrin dYqiq repozisiyası vY mцhkYm fiksasiyasının tYmini imkanları
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
844) Kompression-distraksion apparatın mil halqalarının sYrtliyi onlara mьvafiq qцvslYrin sYrtliyindYn 5 dYfY зoxdur. MillYri halqada bir-birinY 60-dan 90 dYrYcYyYdYk yerlYşdirdikdY, gYrilmY qьvvYlYri qarşılıqlı yьklYnmY tYsiri gцstYrir vY bьtьn yьklYnmY nцvlYrindY daha yaxşı fiksasiyaedici xьsusiyyYtlYrY malik olurlar.

Sınıqların bitişmYsi prosesindY hansı aşağıdakı rejimi tYyin etmYk lazımdır?
A) Bьtьn sadalananlar dьzdьr

B) Fibroz sьmukYmYlYgYlmY ilY zYif fiksasiya

C) Desmal sьmьkYmYlYgYlmY ilY distraksiya (mezenxima-fibroblastlar-osteoblastlar-sьmьk)

D) Antiogen sьmьkYmYlYgYlmY ilY mцhkYm fiksasiya (mezenxima-osteoblastlar-osteositlYr)

E) Xondrogen sьmьkYmYlYgYlmY ilY zYif fiksasiya (mezenxima-xondroblastlar-osteoblastlar-sьmьk)
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
845) Sьmьk toxumasının yeni tцrYmYsi, yьklYnmY vY sьmьyьn qan tYminatı arasında adekvat asılılıq osteogenezin sьrYtini tYyin edir, bu zaman osteogenezin azalmasının baş vermYsinY sYbYb hansıdır?
A) İlkin qan dцvranı zamanı dayaq yьkьnьn artırılması

B) Qan dцvranı ehtiyatı ilY dayaq yьkьnьn artması

C) Qan dцvranının azalması ilY ilkin yьkьn saxlanması

D) Qan dцvranı vY yьkьn paralel azaldılması

E) Qan dцvranı ehtiyatı ilY dayaq yьkьnьn aradan qaldırılması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
846) Standart kompression-distraksion osteosintez zamanı dozalanmış kompressiya sutkada hansı miqdarı aşmamalıdır?
A) 0,8 sm

B) 0,5 sm

C) 0,3 sm

D) 1,5 sm

E) 1,0 sm
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
847) Kompression-distraksion osteosintez hYyata keзirildikdYn sonra ilk gьnlYrdY bьtьn sadalanan mьalicYvi tYdbirlYrin istifadYsi tцvsiyyY olunur, hansı istisna edilir?
A) ZYdYlYnmiş vY sağlam seqmentin massajı

B) FiziomьalicY

C) Sağlam seqmentin mьalicYvi idman hYrYkYti

D) ZYdYlYnmiş seqmentin mьalicYvi idman hYrYkYti

E) Vitaminoterapiyalar, biostimulyatorlar
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
848) Kompression-distraksion osteosintez zamanı reparativ regenerasiya hansı ilY tYqdim olunmuşdur?
A) Qığırdaq fazası ilY

B) Dьzgьn cavab yoxdur

C) Fibrozlu faza ilY

D) Endostal fazası ilY

E) Periostal dцyYnYklY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
849) İlizarovun kompression-distraksion apparatı hYyata keзmYsini hansını tYmin edir?
A) Kompressiya vY distraksiya

B) Bьtьn sadalananlar

C) FraqmentlYrin uzununa yerdYyişmYni aradan qaldırılması

D) Pozision yerdYyişmYni aradan qaldırılması

E) FraqmentlYrin eninY yerdYyişmYni aradan qaldırılması
ЏdYbiyyat: Илизаров Г.А. Лечение переломов и их последствии методом чрескостного остиосинтеза. Курган, 1979
850) Yivli-mil ocaqkYnarı aparatı vasitYsilY osteosintez zamanı sьmьyY yeridilYn yivli-mil azalması hansına sYbYb olur?
A) Bьtьn sadalananlar dьzdьr

B) Yivli-mil gYrginliyin azalmasına

C) Apparatın daha sYrt fiksasiyasına

D) Yivli-mil gYrginliyin artmasına

E) Aparatın millYrinin boşalması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
851) Distraksion onurğa epifizeolizinY bьtьn sadalananlar gцstYrişdir, hansı biri istisna edilir?
A) Џtrafın varus deformasiyası

B) Џtrafın qısaldılması

C) Epifizin travmatik sьrьşmYsi

D) Џtrafın valqus deformasiyası

E) Џtraf oxunun ortopedik bYrabYrlYşdirilmYsi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
852) Budun aşağı ьзdY birinin IIIb dYrYcYli aзıq sınığının mьalicYsindY kompression-distraksion osteosintez keзirilYn zamanı aşağıdakı keylYşdirmY ьsullarının hansı birindYn istifadY qeyri-rasionaldır?
A) Venadaxili narkoz

B) Peridural anesteziya

C) Yerli anesteziya

D) Traxeyanın intubasiyası ilY ьmumi keylYşdirmY

E) Sьmьkdaxili anesteziya
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
853) Distraksiya prosesindY pasientdY zYdYlYnmiş seqmentdY ağrılar YmYlY gYlYrsY, hansı ьsuldan istifadY olunur?
A) Distraksiyanı fizioterapiya ilY birlikdY yavaş tempdY davam etdirmYk

B) Kompresianı başlamaq

C) Distraksiyanı analgetiklYrlY birlikdY yavaş tempdY davam etdirmYk

D) 2-3 mm kompressiya aparmaq vY tYnYffьs etmYk

E) 2-3 gьnlьk distraksiya dayandırılsın
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
854) Yivli-mil kompression-distraksion osteosintezi zamanı mьalicYnin mьvYffYqiyyYtini tYmin edYn Ysas şYrtlYr hansıdır?
A) Bьtьn sadalananlar

B) Yivli-mil зYrзivY birlYşmYsi ьзьn istifadYsi

C) BirtYrYfli bYndlY birlYşmiş yivli-mil sьmьkdY mцhkYm fiksasiyası

D) İki bYnd yivli-mil birlYşmY ьзьn mьxtYlif sYthlYrdY istifadYsi

E) MьxtYlif sYthlYrdY keзirilmiş yivli-mil fiqurlu зYrзivY ilY birlYşmYsi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
855) Xarici fiksasiyanın iзlikli apparatının xarici зYrзivYsinin quruluşuna gцrY apparatların bьtьn nцvbYti yığılması fYrqlYndirilir, hansı istisna edilir?
A) RombşYkilli

B) Yarımdцvri vY dцvri

C) Ьзkьnc

D) Bilateral vY kvadrilateral

E) Unilateral
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
856) Defekt hissYsindY, Ytrafın mьvYqqYti qısaldılması hesabına sьmьklYrin eyni anda yaxınlaşdırılması ilY metodikanın keзirilmYsi zamanı eyni anda yaxınlaşması mьmkьn olan qırıqlar bir-birindYn hansı aşağıdakı mYsafYdY aralı dьşьrlYr?
A) 10 sm-dYn yuxarı

B) 10 sm-dYn зox olmadan

C) 4-6 sm

D) 1-3 sm

E) 7-9 sm
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
857) Baldır-ayaq oynağının mьrYkkYb sınıqlarının kompression-distraksion osteosintez ьsulu ilY mьalicYsi zamanı adYtYn istifadY olunan halqaların daxili diametri hansıdır?
A) 140, 160, 160 mm

B) 140, 140, 160 mm

C) 120, 160, 160 mm

D) 120, 140, 140 mm

E) 120, 140, 160 mm
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
858) İlizarov apparatı ilY kompression-distraksion osteosintezin istifadYsi zamanı yadda saxlamaq lazımdır ki, sьmьk vasitYsilY fiksasiyanın hansı зox sYrtliyi tYyin edilir?
A) Bьtьn sadalananlar dьzdьr

B) Oxa yьklYmY ilY

C) Ьfьqi yьklY

D) GцndYlYn yьklY

E) Şaquli yьklY
ЏdYbiyyat: Илизаров Г.А. Лечение переломов и их последствии методом чрескостного остиосинтеза. Курган, 1979
859) Yivli-mil apparatın mildYn ьstьnlьyь hansıdır?
A) Damar-sinir tцrYmYlYrinin zYdYlYnmY riskinin azalması

B) MьalicY prosesindY apparatın montajının modifikasiyalarının yьksYk dYyişkYnliyi

C) ZYdYlYnmiş yumşaq toxumalara зatmağın optimal şYraitinin tYmini

D) Quruluşun sadYliyi vY apparatın sьrYtlY yığılması

E) Bьtьn sadalananlar
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
860) Sьmьk oxuna iзliklYrin 10-15 dYrYcY bucaq altında yeridilmYsi zamanı aralanmaqla vY sonradan ox yьklYnmYsi ilY fraqmentlYr necY yerdYyişYcYk?
A) Rotasion

B) Apparata tYrYf aзıq olan bucaq YmYlY gYtirmYklY

C) Uzununa

D) EninY


E) Apparatın зYrзivYsindYn Yks tYrYfY aзıq olan bucaq YmYlY gYtirmYklY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
861) Sьmьk oxuna iзliklYrin 10-15 dYrYcY bucaq altında yeridilmYsi zamanı yaxınlaşmaqla vY sonradan ox yьklYnmYsi ilY qırıqlar necY yerdYyişYcYk?
A) Apparatın зYrзivYsindYn Yks tYrYfY aзıq olan bucaq YmYlY gYtirmYklY

B) Bьtьn sadalananlar doğrudur

C) EninY

D) Apparata tYrYf aзıq olan bucaq YmYlY gYtirmYklY

E) Rotasion
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
862) BitişmYmiş sınıqlar vY yalanзı oynaqlar zamanı qamış sьmьyьnьn distal metafizi sYviyyYsindY fraqmentlYrin fiksasiyasını necY hYyata keзirmYk mYqsYdYuyğundur?
A) Bьtьn sadalananlar doğrudur

B) Eyni sYviyyYdY qısa fraqmentin fiksasiyası ilY 3 halqa qoymaqla

C) Yaxındakı seqmentin fiksasiyası ilY 4 halqa qoymaqla

D) İki halqa qoymaqla

E) Yuxarıdakı seqmentin fiksasiyası ilY 4 halqa qoymaqla
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
863) Kompression-distraksion osteosintezi zamanı stabillYşmY dцvrьndY dozalanmış yьklY yeriş bьtьn sadalananlara yardım edir, hansı biri istisna edilir?
A) NevritlYrin profilaktikası

B) Kontrakturanın profilaktikası

C) Sınığın, yalanзı oynağın konsolidasiyası

D) Qan- vY limfa dцvranının normallaşması

E) ЏzYlYlYrin funksiyasının normallaşması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
864) Kompression-distraksion apparatlarla sьmьk vasitYsilY osteosintezin tYtbiqi zamanı bьtьn nцvbYti fYsadlar gцzlYnilir, hansı biri istisna edilir?
A) Travmatik nevrit

B) MillYr keзYn yerdY iltihabi fYsadlar

C) Apparat millYrinin miqrasiyası

D) Fraqmentin ikinci sьrьşmYsi

E) Seqmentin qan- vY limfa dцvranının pozulması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
865) Sьmьk defekti olan qeyri-stabil yalanзı oynaqların sьmьk vasitYsilY osteosintez ьsulu ilY mьalicYsi zamanı aşağıdakı bьtьn xarici fiksasiya apparatı nцvlYrindYn istifadY rasionaldır, hansı biri istisna edilir?
A) Quduşauri

B) Sivaş


C) Kalnberz

D) İlizarov

E) Volkov-Oqanesyan
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə