Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?


) Yaşlı şYxslYrdY (osteoporoz zamanı) sьmьklYrin millYrlY kYsilmYsinin profilaktikası ьзьn hansı millYr keзirilmYlidir?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə17/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

866) Yaşlı şYxslYrdY (osteoporoz zamanı) sьmьklYrin millYrlY kYsilmYsinin profilaktikası ьзьn hansı millYr keзirilmYlidir?
A) Цn sYthdY

B) MьxtYlif sYthlYrdY milin uclarını halqanın mьxtYlif tYrYflYrindYn bYrkitmYklY

C) İki mili bir-birinY bucaq altında tangensial

D) Bir hakqa hYddindY transossal ьз mil

E) Bьtьn sadalananlar
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
867) Kompression-distraksion osteosintezi zamanı fraqmentlYrin fiksasiyasının stabilliyi necY mьYyyYn edilir?
A) MillYrin qalınlığı vY onların gYrilmY dYrYcYsi ilY

B) Bьtьn sadalananlar doğrudur

C) MillYrin yeridilmY sYviyyYsi vY onların sayı ilY

D) MillYrin gYrilmY dYrYcYsi ilY

E) MillYrin sayı vY onların keзirilmY ьsulu ilY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
868) Qreyfenşteyner ьsulu hansından ibarYtdir?
A) İki dayaqda bYrkidilmiş dцrd milin parallel keзirilmYsi

B) Bьtьn sadalananlar

C) İki milin bir-birinY Yks olan qırıqlardan keзirilmYsi vY iki dayaqda bYrkidilmYsi

D) İki milin bir-birinY Yks olan qırıqlardan keзirilmYsi vY bir dayaqda bYrkidilmYsi

E) Bir milin tYzyiqlY keзirilmYsi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
869) Qreyfenşteyner ьsulunun istifadYsi tYmin etmYyi nYyY imkan verir?
A) Kompressiya vY distraksiyanı

B) Stabil fiksasiyanı

C) Bьtьn sadalananlar

D) FraqmentlYrin kompressiyasını

E) FraqmentlYrin repozиsиyasını
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
870) Kompression-distraksion ьsulla yalanзı oynaqların mьalicYsi zamanı distraksiya hansı yalanзı oynaq nцvlYri ьзьn daha effektlidir?
A) Bьtьn sadalananlar

B) Hiperplastik

C) Avaskulyar

D) Hipervaskulyar

E) Aplastik
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
871) BitişmYmiş sınıqlar vY yalanзı oynaqlar zamanı qamış sьmьyьnьn distal metafizi sYviyyYsindY fraqmentlYrin fiksasiyasını hansı ilY hYyata keзirmYk mYqsYdYuyğundur?
A) Bьtьn sadalananlar sYhvdir

B) Yuxarıdakı seqmentin fiksasiyası ilY 4 halqa qoymaqla

C) Eyni sYviyyYdY qısa fraqmentin fiksasiyası ilY 3 halqa qoymaqla

D) Yaxındakı seqmentin fiksasiyası ilY 4 halqa qoymaqla

E) Bьtьn sadalananlar doğrudur
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
872) Kompression-distraksion osteosintezi zamanı sınıqların bitişmYsi hansı YlamYtlYrlY mьYyyYn edilir?
A) Sınıq sYviyyYsindY ağrının olmaması

B) YerimY zamanı pYncYnin şişmYmYsi, mYrkYzi qırığın osteoporozunun reqressiyası

C) Bьtьn sadalanan YlamYtlYrlY

D) BitişmYnin rentgenoloji mYnzYrYsi

E) Periferik qan dцvranının funksional tYdqiqat gцstYricilYri ilY hYr iki Ytrafın gцstYricilYrinin simmetriyası
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
873) Kortikotomiya YsasYn kompression-distraksion osteosintezlY kompleksdY necY tYtbiq edilir?
A) Bьtьn sadalananlar

B) TYzY sınıqlarda

C) BitişmYmiş sınıqlarda

D) SьmьklYrin deformasiyası zamanı

E) Yalanзı oynaqlarda vY bitişmYmiş sınıqlarda
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
874) Kompression-distraksion osteosintez ьsulu ilY davamlı kontraktura ilY fYsadlanan yalanзı oynaqların mьalicYsi zamanı hansı aşağıdakı xarici fiksasiya apparatı nцvьndYn istifadY ьstьnlьk tYşkil edir?
A) Kompression-distraksion mil tipli İlizarov apparatı

B) Mil-mil-yivli apparat

C) Bьtьn sadalananlar

D) Şarnir-distraksion mil tipli Volkov-Oqanesyan apparatı

E) Mil-yivli
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
875) Kompression-distraksion osteosintez istifadY etmYklY seqmentin aradan qaldırılması zamanı tYtbiqi hansı daha mYqsYdYuyğun?
A) GцndYlYn osteotomiya

B) Sadalananların heз biri

C) ЗYp osteotomiya

D) Z-şYkilli osteotomiya

E) İkiqat gцndYlYn osteotomiya
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
876) Diz oynağının hYrYkYt hYcminin bYrpası ьзьn Volkov-Oqanesyan şarnir-distraksion apparatının tYtbiqi hansını nYzYrdY tutur?
A) Oynağın apparatda mobilizasiyası ilY seqmentin 3-4 sm uzunluqda qısaldılmış rezeksiyası

B) Bağlayıcı apparat vY kapsulun kYsilmYsi

C) Oynaq sYthlYrinin, uclarını bud fasiyası ilY цrtmYklY, apparatdakı sonrakı hYrYkYtlYrlY artroplastikası

D) Oynaq sYthlYrinin 1-2 sm uzunluqda, YmYliyyatdansonrakı dцvrdY apparatda stabillYşdirmYklY rezeksiyası

E) Apparatda mYcburi hYrYkYtlYrlY 2 sm diastaz yaratmaqla oynaq kYsiyi sYviyyYsindY distraksiya aparılması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
877) Baldırın varus deformasiyası olan xYstYlYrdY Erlaxer-Blaunt xYstYliyi Ysasında hansı gцstYrişdir?
A) Deformasiyanın mYrhYlYli gips sarğısı ilY aradan qaldırılması

B) Qamış sьmьyьnьn sьmьk zolağını xarici sYthboyu incik sьmьyьnьn osteotomiyası olmadan, sonradan gips sarğısı ilY fiksasiya etmYklY osteotomiyası

C) Deformasiyanın bir neзY mYrhYlYdY, YmYliyyatsonrakı dцvrdY fraqmentlYrin fiksasiyası ilY kompression-distraksion apparatla yavaş-yavaş aradan qaldırmaqla cYrrahi korreksiyası

D) Qamış sьmьyьnьn proksimal metafiz sYviyyYsindY incik sьmьyьnьn osteotomiyası olmadan gips sarğısı ilY fiksasiya etmYklY korriqYedici osteotomiyası

E) İlizarov kompression-distraksion apparatında deformasiyanı aradan qaldırmaqla, distraksion epifizioliz
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
878) Baldır sьmьyьnьn aşağı ьзdY bir hissYsindY bucaqvari deformasiya olmuş anadangYlmY yalanзı oynaqla doğulmuş uşaqlarda hansı vacibdir?
A) Sonradan gips sarğı ilY fiksasiya etmYklY defektin autoplastikasını aparmaq

B) Defektin brefoplastikasını aparmaq, ikinci mYrhYlYdY seqmenti uzatmaq

C) Birinci mYrhYlYdY apparatda seqmentin dьzgьn oxu yaradılmalı, ikinci mYrhYlYdY defekti, damar ayaqda mikrocYrrahi yolla autotransplantatla YvYz etmYk

D) Birinci mYrhYlYdY apparatda deformasiya aradan qaldırılmalı, ikinci mYrhYlYdY,sonrakı kompression osteosintezlY fraqment uclarının rezeksiyası aparılmalıdır

E) Birinci mYrhYlYdY distraksion apparatda deformasiya aradan qaldırılmalı, ikinci mYrhYlYdY sonradan apparatla fiksasiya etmYklY defektin alloplastikası aparılmalıdır
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972

BцlmY 8. Travmatologiyada vY ortopediyada osteosintez.

879) Kompression-distraksion osteosintezdYn sonra YmYliyyatsonrakı xьsusiyyYtlYrY bьtьn sadalanan tYdbirlYr aiddir, hansı biri istisna edilir?
A) Apparat detallarının mexaniki deformasiyası vY detalların zYdYlYnmYsinin qarşısının alınması

B) MillYrin gYrilmY dYrYcYsi, apparatı tışkil edYn detalların fiksasiyasına daimi nYzarYt

C) Distraksiya aparılan zaman trofik pozuntuların, periferik sinir parezlYrinin profilaktikası

D) DYri gYrilYn sahYdY yataq yarası vY nekrozun profilaktikası

E) Mil keзirilYn hissYdY toxumaların зirklYnmY profilaktikası
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
880) Xarici fiksasiya apparatlarına bьtьn sadalananlar aiddir, hansı biri istisna edilir?
A) MillYrin зarpaz keзirilmYsi

B) MillYrin birsYthli keзirilmYsi

C) Şarnirli

D) Mil-mil-yivli

E) Mil-yivli
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
881) Sьmьk vasitYsilY fiksasiya apparatlarının Ysas faydalılıq meyarları hansıdır?
A) Sarğı zamanı travmatikliyin aşağı dYrYcYsi

B) İlkin tam funksional mьalicYnin tYmin edilmYsi imkanı

C) Sьmьk qırıqlarının dYqiq repozisiyası vY mцhkYm fiksasiyasının tYmini imkanları

D) Bьtьn sadalananlar doğrudur

E) Quruluşun sadYliyi, apparatın detal vY bağlarının qarşılıqlı YvYzetmY vY universallığı
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
882) Kompression-distraksion apparatın mil halqalarının sYrtliyi onlara mьvafiq qцvslYrin sYrtliyindYn 5 dYfY зoxdur. MillYri halqada bir-birinY 60-dYn 90 dYrYcYyYdYk yerlYşdirdikdY, gYrilmY qьvvYlYri qarşılıqlı yьklYnmY tYsiri gцstYrir vY bьtьn yьklYnmY nцvlYrindY daha yaxşı fiksasiyaedici xьsusiyyYtlYrY malik olurlar.

Sınıqların bitişmYsi prosesindY hansı rejimi tYyin etmYk lazımdır?
A) Mezenxima-fibroblastlar-osteoblastlar-sьmьk

B) Mezenxima-xondroblastlar-osteoblastlar-sьmьk

C) Xondrogen sьmьkYmYlYgYlmY ilY zYif fiksasiya

D) Antiogen sьmьkYmYlYgYlmY ilY mцhkYm fiksasiya (mezenxima-osteoblastlar-osteositlYr)

E) Desmal sьmьkYmYlYgYlmY ilY distraksiya
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
883) Sьmьk toxumasının yeni tцrYmYsi, yьklYnmY vY sьmьyьn qan tYminatı arasında adekvat asılılıqosteogenezin sьrYtini tYyin edir, bu zaman osteogenezin azalmasının baş vermYsinY sYbYb hansıdır?
A) Qan dцvranının azalması ilY ilkin yьkьn saxlanması

B) İlkin qan dцvranı zamanı dayaq yьkьnьn artırılması

C) Qan dцvranı ehtiyatı ilY dayaq yьkьnьn artması

D) Qan dцvranı ehtiyatı ilY dayaq yьkьnьn aradan qaldırılması

E) Qan dцvranı vY yьkьn parallel azaldılması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
884) Standart kompression-distraksion osteosintez zamanı dozalanmış kompressiya sutkada neзY miqdarı aзmamalıdır?
A) 1,0 sm

B) 1,5 sm

C) 0,3 sm

D) 0,5 sm

E) 0,8 sm
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
885) Kompression-distraksion osteosintez hYyata keзirildikdYn sonra ilk gьnlYrdY bьtьn

sadalanan mьalicYvi tYdbirlYrin istifadYsi tцvsiyyY olunur, hansı biri istisna edilir?
A) FiziomьalicY

B) Sağlam seqmentin mьalicYvi idman hYrYkYti

C) Vitaminoterapiyalar, biostimulyatorlar

D) ZYdYlYnmiş vY sağlam seqmentin massajı

E) ZYdYlYnmiş seqmentin mьalicYvi idman hYrYkYti
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
886) Kompression-distraksion osteosintez zamanı reparativ regenerasiya hansı ilY tYqdim olunmuşdur?
A) Periostal dцyYnYklY

B) Fibrozlu faza ilY

C) İntraossal dцyYnYklY

D) Yalancı oynağ

E) Qığırdaq fazası ilY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
887) İlizarovun kompression-distraksion apparatı hansıları hYyata keзmYsini tYmin edir?
A) Kompressiya vY distraksiyaların

B) FraqmentlYrin eninY yerdYyişmYni aradan qaldırılmasını

C) Bьtьn sadalananları

D) Rotasion yerdYyişmYni aradan qaldırılmasını

E) FraqmentlYrin uzununa yerdYyişmYni aradan qaldırılmasını
ЏdYbiyyat: Илизаров Г.А. Лечение переломов и их последствии методом чрескостного остeосинтеза. Курган, 1979
888) Yivli-mil ocaqkYnarı sьmьk vasitYsilY osteosintez zamanı sьmьyY yeridilYn yivli-mil azalması hansına sYbYb olur?
A) Apparatın daha sYrt fiksasiyasına

B) Apparatın zYyif fiksasiyasına

C) Yivli-mil gYrginliyin artmasına

D) Yivli-mil gYrginliyin dYyişilmYmYsi

E) Yivli-mil gYrginliyin azalmasına
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
889) Distraksion onurğa epifizeolizinY bьtьn sadalananlar gцstYrişdir, hansı biri istisna edilir?
A) Epifizin travmatik sьrьşmYsi

B) Џtrafın qısaldılması

C) Џtrafın varus deformasiyası

D) Џtrafın varus deformasiyası

E) Џtraf oxunun ortopedik bYrabYrlYşdirilmYsi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
890) Budun aşağı ьзdY birinin IIIb dYrYcYli aзıq sınığının mьalicYsindY kompression-distraksion osteosintez keзirilYn zamanı aşağıdakı hansı keylYşdirmY ьsullarının birindYn istifadY qeyri-rasionaldır?
A) Traxeyanın intubasiyası ilY ьmumi keylYşdirmY

B) Maska narkozu

C) Peridural anesteziya

D) Venadaxili narkoz

E) Yerli vY sьmьkdaxili anesteziya
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
891) Distraksiya prosesindY pasientdY zYdYlYnmiş seqmentdY ağrılar YmYlY gYlYrsY, hansı vacibdir?
A) Distraksiyanı fizioterapiya ilY birlikdY yavaş tempdY davam etdirmYk

B) Apparatı xaric etmYk

C) 2-3 gьnlьk distraksiya dayandırılsın

D) Distraksiyanı analgetiklYrlY birlikdY yavaş tempdY davam etdirmYk

E) 2-3 mm kompressiya aparmaq vY tYnYffьs etmYk
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
892) Yivli-mil kompression-distraksion osteosintezi zamanı mьalicYnin mьvYffYqiyyYtini tYmin edYn Ysas şYrtlYr hansıdır?
A) MьxtYlif sYthlYrdY keзirilmiş yivli-mil fiqurlu зYrзivY ilY birlYşmYsi

B) Yivli-mil зYrзivY birlYşmYsi ьзьn istifadYsi

C) BirtYrYfli bYndlY birlYşmiş yivli-mil sьmьkdY mцhkYm fiksasiyası

D) Bьtьn sadalananlar doğrudur

E) İki bYnd yivli-mil birlYşmY ьзьn mьxtYlif sYthlYrdY istifadYsi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
893) Xarici fiksasiyanın iзlikli apparatının xarici зYrзivYsinin quruluşuna gцrY apparatların bьtьn nцvbYti yığılması fYrqlYndirilir, hansı biri istisna edilir?
A) Bilateral vY kvadrilateral

B) Unilateral

C) RombşYkilli

D) Yarımdцvri vY dцvri

E) Ьзkьnc
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
894) Defekt hissYsindY, Ytrafın mьvYqqYti qısaldılması hesabına sьmьklYrin eyni anda

yaxınlaşdırılması ilY metodikanın keзirilmYsi zamanı eyni anda yaxınlaşması mьmkьn olan qırıqlar bir-birindYn hansı mYsafYdY aralı dьşьrlYr?
A) 10 sm-dYn yuxarı

B) 1-3 sm

C) 4-6 sm

D) 10 sm-dYn зox olmadan

E) 7-9 sm
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
895) Baldır-pYncY oynağının mьrYkkYb sınıqlarının kompression-distraksion osteosintez ьsulu ilY mьalicYsi zamanı adYtYn istifadY olunan halqaların daxili diametri neзY mm tYşkil edir?
A) 140, 140, 160 mm

B) 140, 160, 160 mm

C) 120, 160, 160 mm

D) 120, 140, 140 mm

E) 120, 140, 160 mm
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
896) İlizarov apparatı ilY kompression-distraksion osteosintezin istifadYsi zamanı yadda

saxlamaq lazımdır ki, sьmьk vasitYsilY fiksasiyanın зox sYrtliyi hansı ilY tYyin edilir?
A) Oxa yьklYmY ilY

B) Şaquli yьklY

C) GцndYlYn yьklY

D) Gorizontal yьklY

E) Bьtьn sadalananlar dьzdьr
ЏdYbiyyat: Илизаров Г.А. Лечение переломов и их последствии методом чрескостного остиосинтеза. Курган, 1979
897) Yivli-mil apparatın mil apparatındаn ьstьnlьyь hansıdır?
A) MьalicY prosesindY apparatın montajının modifikasiyalarının yьksYk dYyişkYnliyi

B) Bьtьn sadalananlar

C) Quruluşun sadYliyi vY apparatın sьrYtlY yığılması

D) Damar-sinir tцrYmYlYrinin zYdYlYnmY riskinin azalması

E) ZYdYlYnmiş yumşaq toxumalara зatmağın optimal şYraitinin tYmini
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
898) Sьmьk oxuna iзliklYrin 10-15 dYrYcY bucaq altında yeridilmYsi zamanı aralanmaqla vY sonradan ox yьklYnmYsi ilY fraqmentlYr necY yerdYyişYcYk?
A) Apparata tYrYf aзıq olan bucaq YmYlY gYtirmYklY

B) EninY


C) Uzununa

D) Apparatın зYrзivYsindYn Yks tYrYfY aзıq olan bucaq YmYlY gYtirmYklY

E) Rotasion
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
899) Sьmьk oxuna yivli-mil 10-15 dYrYcY bucaq altında yeridilmYsi zamanı yaxınlaşmaqla vY sonradan ox yьklYnmYsi ilY fraqmentlYr necY yerdYyişYcYk?
A) Bьtьn sadalananlar doğrudur

B) Apparatın зYrзivYsindYn Yks tYrYfY aзıq olan bucaq YmYlY gYtirmYklY

C) EninY

D) Apparata tYrYf aзıq olan bucaq YmYlY gYtirmYklY

E) Rotasion
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
900) BitişmYmiş sınıqlar vY yalanзı oynaqlar zamanı qamış sьmьyьnьn distal metafizi sYviyyYsindY fraqmentlYrin fiksasiyasını hansı ilY hYyata keзirmYk mYqsYdYuyğundur?
A) Yaxındakı seqmentin fiksasiyası ilY 4 halqa qoymaqla

B) Eyni sYviyyYdY qısa fraqmentin fiksasiyası ilY 3 halqa qoymaqla

C) Yuxarıdakı seqmentin fiksasiyası ilY 3 halqa qoymaqla

D) Bьtьn sadalananlar doğrudur

E) Eyni sYviyyYdY qısa fraqmentin fiksasiyası ilY 4 halqa qoymaqla
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
901) Kompression-distraksion osteosintezi zamanı stabillYşmY dцvrьndY dozalanmış yьklY yeriş bьtьn sadalananlara yardım edir, hansı biri istisna edilir?
A) Sınığın, yalanзı oynağın konsolidasiyası

B) NevritlYrin profilaktikası

C) Kontrakturadan xYbYrdarlıq

D) Qan- vY limfa dцvranının normallaşması

E) ЏzYlYlYrin funksiyasının normallaşması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
902) Kompression-distraksion apparatlarla sьmьk vasitYsilY osteosintezin tYtbiqi zamanı bьtьn nцvbYti fYsadlar gцzlYnilir, hansı biri istisna edilir?
A) MillYr keзYn yerdY iltihabi fYsadlar

B) Travmatik nevrit

C) Seqmentin qan- vY limfa dцvranının pozulması

D) Fraqmentin ikincili yerdYyişmYsi

E) Apparat millYrinin miqrasiyası
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
903) Sьmьk defekti olan qeyri-stabil yalanзı oynaqların sьmьk vasitYsilY osteosintez ьsulu ilY mьalicYsi zamanı aşağıdakı bьtьn xarici fiksasiya apparatı nцvlYrindYn istifadY rasionaldır, hansı biri istisna edilir?
A) Volkov-Oqanesyan

B) Sivaş


C) İlizarov

D) Kalnberz

E) Quduşauri
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
904) Yaşlı şYxslYrdY (osteoporoz zamanı) sьmьklYrin millYrlY kYsilmYsinin profilaktikası ьзьn neзY millYr keзirilmYlidir?
A) MьxtYlif sYthlYrdY milin uclarını halqanın mьxtYlif tYrYflYrindYn bYrkitmYklY

B) İki mili bir-birinY bucaq altında tangensial

C) Arxa sYthdY

D) Bir hakqa hYddindY transossal ьз mil

E) Цn sYthdY
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
905) Kompression-distraksion osteosintezi zamanı qırıqların fiksasiyasının stabilliyi nY ilY mьYyyYn edilir?
A) MillYrin yeridilmY sYviyyYsi vY onların sayı ilY

B) MillYrin sayı ilY

C) Bьtьn sadalananlar doğrudur

D) MillYrin qalınlığı vY onların gYrilmY dYrYcYsi ilY

E) MillYrin sayı vY onların keзirilmY ьsulu ilY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
906) Qreyfenşteyner ьsulu hansından ibarYtdir?
A) İki milin bir-birinY Yks olan qırıqlardan keзirilmYsi vY bir dayaqda bYrkidilmYsi

B) İki milin bir-birinY Yks olan qırıqlardan keзirilmYsi vY iki dayaqda bYrkidilmYsi

C) İki dayaqda bYrkidilmiş dцrd milin parallel keзirilmYsi

D) İki milin buзaq altında keзirilmYsi

E) Bir dьymYli milin keзirilmYsi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
907) Qreyfenşteyner ьsulunun istifadYsi sadalananların hansını tYmin etmYyY imkan verir?
A) FraqmentlYrin repozisiyasını

B) Rotasiyanın gцtьrьlmYsi

C) Stabil fiksasiyanı

D) FraqmentlYrin kompressiyasını

E) Kompressiya vY distraksiyanı
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
908) Kompression-distraksion ьsulla yalanзı oynaqların mьalicYsi zamanı distraksiya hansı yalanзı oynaq nцvlYri ьзьn daha effektlidir?
A) AnadanqYlmY

B) Avaskulyar

C) Aplastik

D) Hipervaskulyar

E) Hiperplastik
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
909) BitişmYmiş sınıqlar vY yalanзı oynaqlar zamanı bцyьk baldır sьmьyьnьn distal metafizi sYviyyYsindY qırıqların fiksasiyasını hansı ilY hYyata keзirmYk mYqsYdYuyğundur?
A) Bьtьn sadalananlar doğrudur

B) Eyni sYviyyYdY qısa fraqmentin fiksasiyası ilY 3 halqa qoymaqla

C) Eyni sYviyyYdY qısa fraqmentin fiksasiyası ilY 4 halqa qoymaqla

D) Yuxarıdakı seqmentin fiksasiyası ilY 3 halqa qoymaqla

E) Yaxındakı seqmentin fiksasiyası ilY 4 halqa qoymaqla
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
910) Kompression-distraksion osteosintezi zamanı sınıqların bitişmYsi hansı YlamYtlYrlY mьYyyYn edilir?
A) YerimY zamanı pYncYnin şişmYmYsi, mYrkYzi qırığın osteoporozunun reqressiyası

B) Bьtьn sadalanan YlamYtlYrlY

C) Sınıq sYviyyYsindY ağrının olmaması

D) Periferik qan dцvranının funksional tYdqiqat gцstYricilYri ilY hYr iki Ytrafın gцstYricilYrinin simmetriyası

E) BitişmYnin rentgenoloji mYnzYrYsi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
911) Kortikotomiya YsasYn kompression-distraksion osteosintezdY nY zaman tYtbiq edilir?
A) KцhnYlmiş sınığlarda

B) TYzY sınıqlarda

C) BitişmYmiş sınıqlarda

D) Yalanзı oynaqlarda

E) SьmьklYrin deformasiyası zamanı
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
912) Kompression-distraksion osteosintez ьsulu ilY davamlı kontraktura ilY fYsadlanan yalanзı oynaqların mьalicYsi zamanı hansı xarici fiksasiya apparatı nцvьndYn istifadY ьstьnlьk tYşkil edir?
A) Mil- mil-yivli apparat

B) Mil-yivli

C) Kalnbers apparatı

D) Şarnir-distraksion mil tipli Volkov-Oqanesyan apparatı

E) Kompression-distraksion mil tipli İlizarov apparatı
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
913) Kompression-distraksion osteosintez zamanı hansı osteotomiya daha mYqsYdYuyğundur?
A) ЗYp osteotomiya

B) İkiqat kYsişYn osteotomiya

C) Z-şYkilli osteotomiya

D) Repke osteotomiya

E) GцndYlYn osteotomiya
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
914) Diz oynağının hYrYkYt hYcminin bYrpası ьзьn Volkov-Oqanesyan şarnir-distraksion apparatının tYtbiqi hansını nYzYrdY tutur?
A) Oynağın apparatda mobilizasiyası ilY seqmentin 3-4 sm uzunluqda qısaldılmış rezeksiyası

B) Oynaq sYthlYrinin 1-2 sm uzunluqda, YmYliyyatdansonrakı dцvrdY apparatda stabillYşdirmYklY rezeksiyası

C) Oynaq sYthlYrinin, uclarını bud fasiyası ilY цrtmYklY, apparatdakı sonrakı hYrYkYtlYrlY artroplastikası

D) Bağlayıcı apparat vY kapsulun kYsilmYsi

E) Apparatda mYcburi hYrYkYtlYrlY 2 sm diastaz yaratmaqla oynaq kYsiyi sYviyyYsindY distraksiya aparılması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
915) Baldırın varus deformasiyası olan xYstYlYrdY Erlaxer-Blaunt xYstYliyi Ysasında hansı gцstYrişdir?
A) Deformasiyanın bir neзY mYrhYlYdY, YmYliyyatsonrakı dцvrdY fraqmentlYrin fiksasiyası ilY kompression-distraksion apparatla yavaş-yavaş aradan qaldırmaqla cYrrahi korreksiyası

B) İlizarov kompression-distraksion apparatında deformasiyanı aradan qaldırmaqla, distraksion epifizioliz

C) Deformasiyanın mYrhYlYli gips sarğısı ilY aradan qaldırılması

D) Qamış sьmьyьnьn sьmьk zolağını xarici sYthboyu incik sьmьyьnьn osteotomiyası olmadan, sonradan gips sarğısı ilY fiksasiya etmYklY osteotomiyası

E) Qamış sьmьyьnьn proksimal metafiz sYviyyYsindY incik sьmьyьnьn osteotomiyası olmadan gips sarğısı ilY fiksasiya etmYklY korruqYedici osteotomiyası
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə