Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?


) Baldır sьmьyьnьn aşağı ьзdY bir hissYsindY bucaqvari deformasiya olmuş anadangYlmY yalanзı oynaqla doğulmuş uşaqlarda hansı vacibdir?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə18/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

916) Baldır sьmьyьnьn aşağı ьзdY bir hissYsindY bucaqvari deformasiya olmuş anadangYlmY yalanзı oynaqla doğulmuş uşaqlarda hansı vacibdir?
A) Birinci mYrhYlYdY apparatda seqmentin dьzgьn oxu yaradılmalı, ikinci mYrhYlYdY defekti ,damar ayaqda mikrocYrrahi yolla autotransplantatla YvYz etmYk

B) Defektin brefoplastikasını aparmaq, ikinci mYrhYlYdY seqmenti uzatmaq

C) Birinci mYrhYlYdY distraksion apparatda deformasiya aradan qaldırılmalı, ikinci mYrhYlYdY sonradan apparatla fiksasiya etmYklY defektin alloplastikası aparılmalıdır

D) Birinci mYrhYlYdY apparatda deformasiya aradan qaldırılmalı, ikinci mYrhYlYdY,sonrakı kompression osteosintezlY fraqment uclarının rezeksiyası aparılmalıdır

E) Sonradan gips sarğı ilY fiksasiya etmYklY defektin autoplastikasını aparmaq
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997

BцlmY 9. Travmatologiya vY ortopediyada sьmьk vY dYri plastika.

917) Toxumaları autotransplantasiya olan xYstYlYr ьзьn hansı olunur?
A) Eyni qan qrupu vY rezusuna malik digYr şYxsdYn toxumanın kцзьrьlmYsi

B) Qardaş, bacıdan (ekizlYrdYn) kцзьrьlmY

C) Sьni alınmış toxumaların kцзьrьlmYsi

D) Toxumaların yaxın qohumlardan (ata, anа) kцзьrьlmYsi

E) Цz toxumalarının kцзьrьlmYsi
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
918) İzotransplantasiyalı pasient ьзьn nY olunur?
A) Sьni alınmış toxumaların kцзьrьlmYsi

B) Цz toxumalarının kцзьrьlmYsi

C) Toxumaları kimyYvi, fiziki vY ya bioloji tYsirY mYruz qalmış digYr şYxsdYn

D) Qardaş, bacıdan (ekizlYrdYn)

E) Yaxın qohumlardan kцзьrьlmY
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
919) Allotransplantasiyalı pasient ьзьn nY olunur?
A) Qardaş, bacıdan (ekizlYrdYn)

B) Toxumaları yьksYk gYrginlikli ionlaşdırıcı şьalanmaya mYruz qalan yaxın qohumlardan

C) Soyuğa mYruz qalmış vY formalizY olmuş heyvanların toxumalarının kцзьrьlmYsi

D) DYrin dondurma vY liofilizasoyaya mYruz qalmış meyidin toxumalarının kцзьrьlmYsi

E) Sьni alınmış toxumaların kцзьrьlmYsi
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
920) Ksenotransplanrasiyaya nьmunY olaraq nY olunur?
A) I ayaq darağı-barmaq sьmьyь oynağının pasientin pYncYsindYn dirsYk oynağı defektinY kцзьrьlmYsi

B) DYrin dondurmaya mYruz qalmış meyidin bud-зanaq oynağının kцзьrьlmYsi

C) Canlı insan-donordan bцyrYyin kцзьrьlmYsi

D) Budun baş vY boynunun keramik protezinin kцзьrьlmYsi

E) LiofilizY olmuş donuz dYrisinin yanmış adama kцзьrьlmYsi
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
921) Eksplantasiya nьmunYsi kimi nYdir?
A) Pasientin baldırından sьmьk transplantatının onun bud defektinY kцзьrьlmYsi

B) Bud-зanaq oynağının keramik endoprotezlY YvYz edilmYsi

C) Farfor dişin pasientin зYnYsinY yeridilmYsi

D) Bud-зanaq oynağının K.M.Sivaşın metallik endoprotezi ilY YvYz edilmYsi

E) Pasientin bYdYnindY xьsusi yetişdirilmiş fibroz borunun barmaq bьkьyьnьn vYtYr boşluğu kimi, onun bYrpası zamanı, kцзьrьlmYsi
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
922) NYyi edoprotezlYşdirmY adlandırmaq olar?
A) XYstYnin qida borusunun onun nazik bağırsağı ilY bYrpası

B) Baldırın yalanзı oynağının hYrYkYt edYn sьmьk transplantatından plastikası

C) KYsilmiş dцş sьmьyьnьn tantal metallik lцvhY ilY YvYz edilmYsi

D) XYstYnin budunun yalanзı oynağının damarlı ayaqda зanaq дараьынын sьmьk transplantatından plastikası

E) XYstYnin yırtıq kanalının onun qaynadılmış bud dYrisindYn plastikası
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
923) DYrinin replantasiyası nY adlandırılır?
A) SYrbYst dYri autoplastikası

B) Travma nYticYsindY qopmuş dYrinin, nazildikdYn, hьceyrYlYr tYmizlYndikdYn sonra, tikilmYsi

C) Travma nYticYsindY qidalanması olan sıyrılmış dYrinin yerinY tikilmYsi

D) Boruvari gцvdYdYn dYri plastika

E) DYri defektinin digYr orqanın dYri parзasından plastikası
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
924) DYri parзasının reimplantasiyası nYdir?
A) Qoparılmış dYri parзasının, parзalandıqdan sonra, yerinY tikilmYsi

B) Boruvari gцvdYdYn dYri plastika

C) DYri parзasının qranulyasiya daxilindY kцзьrьlmYsi

D) Qopmuş vY ya amputasiya olmuş Ytrafdan sYrbYst dYri plastikası

E) DigYr orqandan, emal edildikdYn sonra, sYrbYst dYri plastikası
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
925) DYri parзasının implantasiyası nY adlanır?
A) Qoparılmış dYri parзasının yerinY tikilmYsi

B) Boruvari gцvdYdYn dYri plastika

C) DYri yarasının ksenotransplantatla plastikası

D) DigYr orqandan tYzY yaraya sYrbYst dYri plastikası

E) DYri parзasının yaranın qranulyasiyası daxilindY kцзьrьlmYsi
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
926) Yara kYnarının mobilizasiyası nY vaxt aparılır?
A) DYri defektlYrinin YhYmiyyYtli цlзьlYrindY

B) Bцyьk gYrginliklY kYnarları dartmaqla yerli toxumalarla yaraların plastikası zamanı

C) Yerli toxumaları artıq olan yerli toxumalarla yaraların цrtьlmYsi zamanı

D) Az gYrginliklY kYnarları dartmaqla yerli toxumalarla yaraların plastik цrtьlmYsi zamanı

E) Toxumaları dartmadan yerli toxumalarla yaraların цrtьlmYsi zamanı
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
927) DYri transplantatının yığılma qabiliyyYti nY mьYyyYn edir?
A) Parзanın qalınlığı

B) Tьklьlьk

C) SahY

D) LokalizasiyaE) KeylYşdirmY ьsulu
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
928) BYdYnin digYr hissYlYrindYn parзa ilY italyan plastikası zamanı enin uzunluğa nisbYti hansıdır?
A) 1: 2

B) 1:5


C) 1:1

D) 1:4


E) 1:3
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
929) A.K.Tıзinkinaya gцrY kombinY edilmiş dYri plastikası zamanı bьtьn sadalanan ьsullar istifadY olunur istisna hansıdır?
A) Parзalanmış tikY

B) Filatov ьsulu

C) Саlınmış tikY

D) İtalyan

E) Hind
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
930) “İti saplaq” nY adlanır?
A) Uzunluğu 20 sm-dYn az olmayan saplaqlı parзa

B) Boruya tikilmYyYn parзa

C) Diametri 1 sm-dYn artıq olmayan saplaqlı nazik parзa

D) Galınlığı 3 sm-dYn artıq olmayan saplaqlı parзa

E) Bir qidaverici ayağı olan saplaqlı parзa
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
931) Parзalanmış dYri parзası transplantasiyadan YvvYl nY ilY emal edilir?
A) Antiseptik mYhlulu ilY (rivanol, furasilin)

B) AntibiotiklYr YlavY etmYklY novokain mYhlulu ilY

C) Yod mYhlulu ilY

D) Vazelin yağı ilY

E) SpirtlY
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
932) DYridY plastik YmYliyyatlar zamanı arzuolunmayan keylYşdirmY nцvь hansıdır?
A) Keзirici anesteziya

B) Sьmьkdaxili anesteziya

C) Yerli infiltrasion anesteziya

D) Vişnevski ьsulu

E) Narkoz
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
933) Parзalanmış dYri parзası transplantasiyadan YvvYl nYdYn tYmizlYnmYlidir?
A) Granulyasiyaaltı tYbYqY

B) Nekrotik fibrin цrtьklYri

C) Granulyasiyanın ьst tYbYqYsi (yьngьl qanaxmayadYk)

D) Bьtьn sadalananlar

E) Granulyasiyalar
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
934) Dermatozlara hansı nцv daxil deyil?
A) UltrasYs

B) Rotasion

C) Elektrik

D) Yapışqanlı

E) Mexaniki
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
935) Torvari dYri transplantatının yaradılması hansı mYqsYdY uyğundur?
A) Bьtьn sadalananlar ьзьn

B) Onun yara sYthinY yaxşı yapışması ьзьn

C) Transplantatın sahYsinin bцyьdьlmYsi ьзьn

D) Transplantataltı hematomaların YmYlY gYlmYsi profilaktikası ьзьn

E) Yarada limfanın dцvretmYsinin bYrpası ьзьn
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
936) Plastikadan YvvYl qranulyasiyaları tYmizlYdikdYn sonra qanaxmanı dayandırmaq ьзьn nY tYtbiq edilir?
A) Vazelin yağı

B) Џtrafın plastika yerindYn distal sahYsinY jqutun qoyulması

C) Qaynar fizmYhlul

D) İsti fizmYhlul

E) Џtrafın proksimal sahYsinY jqutun qoyulması
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
937) Sьmьk transplantatlarının fiksasiyası ьзьn nY tYtbiq edilir?
A) Ketqutla transplantatın fiksasiyası

B) Metallosteosintez

C) Diakrin tYtbiqi ilY ultrasYs bağlayıcısı

D) Xarici fiksasiya apparatı ilY ocaqkYnarı osteosintez

E) Gips sarğısı ilY xarici fiksasiya
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
938) “Os hovum” sьmьk tцrYmYsi nY adlandırılır?
A) Davamsız osteosintez zamanı izafi sьmьk dцyYnYyi

B) Distraksion osteosintez zamanı YmYlY gYlYn sьmьk reqeneratı

C) Sьmьk diafizinin kiзik parзaları

D) İnsana baldır sьmьyьnьn цlь sьmьk parзalarının (ьzvi maddYlYrsiz) (os purum) (Orell, 1936) baldırın xYncYrvari tYbYqYsi ilY sьmьk plastikası mYqsYdilY, kцзьrьlmYsi zamanı YmYlY gYlYn toxuma tцrYmYsi

E) Osteomelitik “kloaka”dan зıxarılan sьmьk sekvestri
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
939) MeyiddYn allotransplantat hazırlanması ьзьn nY YksgцstYriş deyil?
A) Цlьm ьrYk-damar xYstYliklYri, ateroskleroz, hipertoniyadan baş vermişdir

B) Цlьmьn suda boğulmadan, namYlum zYhYrlY zYhYrlYnmYdYn, qan xYstYliyindYn, onkoloji xYstYliklYrdYn vY s. baş vermY ehtimalı var

C) Meyidin geniş aзıq zYdYlYnmYlYri var

D) Цlьm yay vaxtı 6 saatdan, qış vaxtı 12 saatdan gec baş vermişsY

E) BYdYndY, hYmзinin qarında namYlum YmYliyyatlardan poctYmYliyyat зapıqları var
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
940) Sadalanmış toxuma konservasiyası ьsullarından transplantasiya ьзьn nY tYtbiq edilmir?
A) Bцyьk tYzyiq altında oksigendY konservasiya

B) ParafindY, plastmassda konservasiya

C) Sonradan aşağı temperaturlarda saxlamaqla dYrin dondurma

D) Sonrakı liofilizasiya ilY dYrin dondurma

E) Balda, зaxırda,antibiotik mYhlullarında, formalindY vY antiseptiklYrdY konservasiya
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
941) Allotransplantatların yararlılığını tYdqiq etmYk ьзьn hansı ьsul tYtbiq edilmir?
A) Seroloji laborator tYdqiqatları

B) Autopsiya nYticYlYrinin цyrYnilmYsi

C) Bioloji laborator tYdqiqatları

D) Bakterioloji laborator tYdqiqatları

E) Transplantatın hьceyrYlYrinin cinsi xromatinlYrinin tYdqiqi
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
942) DefektlYrin plastikası zamanı “kYskin” Filatov gцvdYsinin kцmYyilY bьtьn sadalananların iзindY nYyi nYzYrY almaq lazımdı deyil?
A) Donor sahYsinin qidalandırıcı damarlarının topoqrafiyasının, yerinin dYqiq nYzYrY alınmasının vacibliyi

B) 1:2 sYrhYddindY parзanın uzunluğunun eninY nisbYtinY ciddi YmYl etmYk

C) BiзilYn parзanın topoqrafiyası vY qidalandırıcı ayağın yerlYşdirilmYsi

D) Parзaya dYrialtı hьceyrYnin salınmasının,arıqlarda isY hYm dY fassiya sYthlYrinin vacibliyi

E) Џtrafın etibarlı fiksasiyasını
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
943) Tam qopmamış dYri parзalarının replantasiyasına nY gцstYrilmir?
A) Џtrafların geniş soyulmuş yaraları zamanı

B) SifYtin soyulmuş yaraları zamanı

C) Başın soyulmuş yaraları zamanı

D) BYdYn vY Ytrafların kiзik soyulmuş yaraları zamanı

E) Џtrafların YhYmiyyYtli yaraları zamanı parзada aşkar saxlanan qanaxmalar zamanı
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
944) Filatov (borulu) gцvdYsinin istifadYsinY nY aiddir?
A) Plastikanın sYthi nцvьnY

B) SYrbYst plastikaya

C) Plastikanın tonnel nцvьnY

D) Parзalanmış parзa plastikasına

E) HYcmi plastikaya
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
945) Filatov gцvdYsi nYyY gцstYrişdir?
A) ЏhYmiyyYtli sYthi deffektlYrdY

B) Yumşaqtoxumalı, trofik tam dibli dYrin olmayan yaralarda

C) Kiзik sYthi deffektlYrdY

D) ЏhYmiyyYtli hYcmi deffektlYrdY

E) SYthi yaralarda
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
946) Filatov gцvdYsilY plastikanın ьstьnlьklYri bьtьn sadalananlardan ibarYtdir, istisna nYdYdir?
A) Toxuma deffektini YhatY edYn trofikin yaxşılaşdırılması

B) DYrin hYcmi sYthlYrin цrtьlmYsinin etibarlılığı

C) İstYnilYn lokalozasiya defektinin цrtьlmYsi imkanı

D) Plastik materiala qığırdaq, sьmьk, YzYlY vY digYr toxumaların daxil edilmYsi

E) Defektin tez bağlanması
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
947) Filatov gцvdYsilY plastikanın зatışmamazlıqları bьtьn sadalananlardan ibarYtdir istisna nYdYdir?
A) Pozulmuş trofika ilY hYcmi defektlYrin bağlanması imkanı

B) ЗoxmYrhYlYlilik

C) MьalicYnin uzunmьddYtliliyi

D) FYsadların vY gцvdYnin xYstYliklYrinin tYhlьkYliliyi

E) XYstYnin mYcburi uzunmьddYtli vYziyyYti
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982

BцlmY 10. Travmatoloji vY ortopedik xYstYlYrin reabilitasiyasi vY protezlYşmY.

948) XYstY vY YlillYrin reabilitasiyasının Ysas prinsiplYrinY bьtьn sadalananlar daxildir, hansı istisna edilir?
A) Bьtьn sadalananlar

B) Tibbi reabilitasiya

C) Hьquqi reabilitasiya

D) Sosial-mYişYt reabilitasiyası

E) Professional reabilitasiya
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
949) Tibbi reabilitasiya vasitYlYrinY hansı aiddir?
A) MьalicYvi idman

B) ЏllY vY mexaniki massaj (sualtı, vibrasion, pnevmozYrbY, nцqtYvi)

C) ЏmYk terapiyası

D) Mexanoterapiya

E) Bьtьn sadalananlar
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
950) ЏllY vY apparatla massaja bьtьn sadalananlar gцstYrişdir, hansı istisna edilir?
A) SYthi vY dYrin damarların tromboflebitlYri

B) Bьtьn sadalananlar

C) Oynaq (kapsullar, bağlar) YmYlY gYtirYn elementlYr tYrYfindYn ikinci dYyişikliklYr

D) Periferik qan dцvranı şYraitinin (şişlYr, durğunluq halları) pozulması

E) ЏzYlYlYrin funksional qabiliyyYtinin azalması vY ya onların ağrılı reflektor gYrginliyi
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
951) Sualtı massaj YllY massaj qaydalarını bьtьn hallarda imitasiya edir, hansı istisna edilir?
A) Aзılışmaq (spiralvari hYrYkYtlYr)

B) DцyYclYmY (ucluğun massaj olunan sYthY yaxınlaşıb-uzaqlaşması)

C) Vibrasiyalar (ziqzaqvari hYrYkYtlYr)

D) Sığallama (xYtt istiqamYtindY hYrYkYtlYr)

E) DYrin sьrtmY
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
952) XYstYnin gips sarğısı vY ya skelet dartması ilY immobilizasiya dцvrьndY izometrik YzYlY gYrilmYsi tцvsiyyY olunur (YzYlYnin uzunluğunu dYyişmYdYn vY oynaqları hYrYkYt etdirmYdYn). Bu nYyY kцmYk edir?
A) FraqmentlYrin sinmadan sonra konsolidasiyasına

B) Bьtьn sadalananlara

C) ЏzYlY hissinin mYşqinY

D) Seqmentin qan dцvranının yaxşılaşmasına

E) ЏzYlY tonusunun saxlanmasına
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
953) ЏzYlYlYrin daha зox boşalması ьзьn Ytraflara vY xYstYnin korpusuna hansı vYziyyYt verilmYlidir?
A) Bцyьk amplitudda aktiv hYrYkYtlYr

B) Yumşaq rejimdY ehtiyatlı hYrYkYtlYt

C) GYrginlYşmiş YzYlYlYrin bitişmY nцqtYlYri aradan qaldırılmışdır

D) ЏzYlYlYrin “qeyri-iradYvi” boşalması

E) GYrginlYşmiş YzYlYlYrin bitişmY nцqtYlYri yaxınlaşdırılmışdır
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
954) Yeriş vY yeriş zamanı mYşq adYtlYrinin цyrYdilmYsinY hansı kцmYk edir?
A) Bьtьn sadalananlar

B) Ayağın keзirilmYsi

C) Baldırın irYli uzadılması

D) Dayaq fazasının sonunda pYncYnin цn hissYsi ilY tYkan

E) Dabana tYkan, pYncYnin sьrьşdьrьlmYsi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
955) YerimYyY цyrYtmY zamanı ardıcıl mYrhYlYlYr kimi bьtьn sadalanan anlar ola bilYr, hansını istisna olaraq?
A) XYstYnin sol vY sağ addımlarla eyni zamanda daşıdığı qurğuya dYyişik YllYrlY dayaq vermYklY yeriş (ьзayaq, tros)

B) XYstYdY qabaqcadan dayanıqlıq, tarazlıq, mьşahidY nYzarYtini gьclYndirmYklY vY bunsuz, YzYlY hissinY yцnYltmYklY bYdYnin dьzgьn vYziyyYtinY цyrYşdirmYk

C) HYrYkYtsiz cihaza YllYrlY dayaq vermYklY yeriş (parallel bYrkidilmiş qayışlar vY bir qayış)

D) XYstYnin daşıdığı qurğuya YllYrlY dayaq vermYklY yeriş (araba, manej)

E) BYdYnin tYqribi hYrYkYt etdirilmYsi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
956) Mexanoterapiya kYfkirli apparatda tYyin edilmYsinY hansı gцstYrişdir?
A) Paralitik mYnşYli kontrakturalar

B) Зapıq proseslYri Ysasında dayanıqlı kontrakturalar

C) ArtritdYn sonrakı kontrakturalar

D) Bьtьn sadalananlar

E) Travmadan, uzunmьddYtli immobilizasiya sonra gecikmiş mьddYtlYrdY kontrakturalar
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
957) Yuxarı Ytrafların deformasiyası vY travma nYticYlYri zamanı YmYk terapiyası bьtьn sadalananlar zamanı yaxşı nYticY verir, hansı birini istisna olaraq?
A) Dayanıqlı deformasiyalar zamanı YmYyY alışma (adaptasiya)

B) HYrYkYt apparatının pozulmuş funksiyalarının YmYk vasitYsilY bYrpası

C) Bьtьn orqanizmY intensiv ьmumi mцhkYmlYndirici tYsir

D) Professional istiqamYtlYnmY vY xYstYlYrin yenidYn цyrYdilmYsi

E) KYskin travma zamanı YmYk terapiyasının istifadYsi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
958) Зiyinin cYrrahi boynunun sınmaları zamanı bьtьn sadalanan fiziki hYrYkYtlYr tYtbiq edilir, hansı biri istisna olaraq?
A) Bazu oynağının aзılaraq hYrYkYti

B) SYrbYst yerinY yetirilYn yьngьllYşdirilmiş vY qolları qısaltmaqla (yarımbьkьlь Yl) hYrYkYtlYr

C) KYnardan kцmYklY passiv hYrYkYtlYr

D) Adi yьklYnmY şYraitindY (ayaq ьstY, uzanan yerdY) YllY yerinY yetirilYn hYrYkYtlYr

E) Bazu oynağında yьngьllYşdirilmiş hYrYkYtlYr
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
959) DirsYk oynağının zYdYlYnmYsi zamanı bьtьn sadalanan fiziki hYrYkYtlYr tYtbiq edilir, hansı biri istisna olaraq?
A) Massaj vY intensiv isti ilY mьalicY, uzadılmış YllY yьk daşıma

B) Hamar sYthi YllY dayaq tutmaqla yьngьllYşdirilmiş hYrYkYtlYr

C) Bьtьn sadalananlar

D) DirsYk oynağında mьalicYvi gimnastikadan sonra sonadYk bьkьb-aзmaqla pYncYdY xьsusi yığılma

E) Зarxlı arabada nцvbYlYşYn passiv hYrYkYtlYrlY yьngьllYşdirilmiş hYrYkYtlYr
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
960) Qasıq birlYşmYsinin parзalanması vY зanağın цn yarımhalqasının sınığı zamanı mьalicYvi gimnastikaya ikinci dцvrdY bьtьn sadalananlar aiddir, hansı biri istisna olaraq?
A) TYnYffьs hYrYkYtlYri

B) Qarnı ьstY uzanmaqla hYrYkYtlYr

C) HYr iki ayaq ьзьn hYrYkYtlYr

D) KьrYyi vY bцyrь ьstY uzanmaqla hYrYkYtlYr

E) Ayaq, зanaq, bYdYn YzYlYlYrinin izometrik gYrginliyi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
961) Qasıq birlYşmYsinin parзalanması vY зanağın цn yarımhalqasının sınığı zamanı mьalicYvi gimnastikaya ikinci dцvrdY bьtьn sadalananlar aiddir, hansından başqa?
A) Bьtьn sadalananlar

B) Ayaqьstь vYziyyYtdY ьmumi mцhkYmlYndirici hYrYkYtlYr

C) BYdYn, зanaq YzYlYlYrinin mцhkYmlYndirilmYsi ьзьn xьsusi hYrYkYtlYr

D) Арха, bцyrь ьstьndY, qarnı ьstьndY ьmumi mцhkYmlYndirici hYrYkYtlYr

E) Aşağı Ytrafların dayaq funksiyasının vY tam onurğa yьklYnmYsi ilY yeriş mYşqi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
962) Bud –зanaq oynağının sınığı vY зıxığı zamanı ilY mьalicYvi gimnastikaya ikinci dцvrdY bьtьn sadalananlar aiddir, hansı biri istisna olaraq?
A) Sınan tYrYfdY зanaq halqası, зanaq, baldır YzYlYlYrinin izometrik gYrginlYşmYsi

B) Dцrd Ytraf vY dizlYr ьstьndY hYrYkYtlYt

C) KьrYk, qarın, sağlam bцyrь ьstьndY hYrYkYtlYr

D) XYstYnin vYziyyYti ilY aзılma kontrakturasına sYbYb olan profilaktiki tYdbirlYr

E) Зanaqdan buda keзYn YzYlYlYrin izometrik gYrginlYşmYsi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
963) Onurğanın osteoxondrozu zamanı reabilitasion tYdbirlYr hansıdır?
A) Bьtьn sadalananlar

B) Balneofizioterapiya

C) KьrYyin massajı

D) Tibbi gimnastika

E) Onurğa ьзьn boşalma vYziyyYti vY dartılma
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
964) Onurğa osteoxondrozu olan xYstYlYrdY yьklY dartılmaya Yks gцstYrişlYr hansıdır?
A) Bьtьn sadalananlar

B) ParezlYr vY ifliclYr

C) ЬrYyin vY damarların ьzvi xYstYliklYri

D) Deformasiyaedici spondilez, fYqYrYlYrin osteoporozu

E) Onurğanın kobud anadangYlmY anomaliyaları
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
965) Bel osteoxondrozu olan xYstYlYrdY tibbi gimnastika zamanı ilkin boşaldıcı vYziyyYtlYrY bьtьn sadalananlar aiddir, hansı istisna olaraq?
A) Qarnı ьstьndY uzanmaq

B) Diz-bilYk vYziyyYti

C) Diz-dirsYk vYziyyYti

D) Oturaq

E) BYdYnin arxası ьstьndY uzanmaq
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
966) Boyun osteoxondrozu olan xYstYlYrdY tibbi gimnastika zamanı ilkin boşaldıcı vYziyyYtlYrin yerinY yetirilmYsi hansıdır?
A) Başı qaldırmaqla ьfiqi uzanmaq

B) Başı qaldırmaqla uzanmaq

C) Bьtьn sadalananlar

D) Ayaq ьstY

E) Stulda oturaraq, YllYr dizlYrdY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
967) Bazu-kьrYk periartritli boyun osteoxondrozu olan xYstYlYr ьзьn hYrYkYtlYrY bьtьn sadalananlar aiddir, hansı istisna olaraq?
A) Tarazlıq ьзьn hYrYkYtlYr

B) 1 kq-dYk hantellYrlY hYrYkYtlYr

C) AvarзYkYn trenajorda hYrYkYtlYr

D) Bazu oynağının passiv hYrYkYtlYri

E) Bazu sahYsi vY Yl YzYlYlYrinin boşalması ьзьn hYrYkYtlYr
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
968) Skolioz zamanı MBT tYtbiqinin kliniki-fizioloji Ysaslarına bьtьn sadalananlar aiddir, hansı istisna olaraq?
A) Dцş qYfYsinin deformasiyası

B) Xarici tYnYffьs, ьrYk-damar sistemi funksiyasının pozulması

C) ЏzYlY-bağ apparatının zYifliyi

D) Onurğa sьtununun deformasiyası

E) HYzm funksiyasının pozulması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə