Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?


) Skolioz zamanı tibbi gimnastikanın mYqsYd vY mYsYlYlYrinin nYzYrdY tutduğu hansı biridir?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə19/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

969) Skolioz zamanı tibbi gimnastikanın mYqsYd vY mYsYlYlYrinin nYzYrdY tutduğu hansı biridir?
A) Onurğa sьtununa stabillYşdirici tYsir

B) Dцş qYfYsinY korriqYedici tYsir

C) Onurğa sьtununun deformasiyasına korriqYedici tYsir

D) Dьzgьn qamYt tYrbiyYsi

E) Bьtьn sadalananlar
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
970) Onurğa sьtununun yьksьzlYşmYsi ьзьn ilkin vYziyyYtlYr hansıdır?
A) BYdYnin arxası vY qarın ьstьndY uzanmaqla

B) Stulda oturmaqla

C) Başı qaldırmaqla uzanmaq

D) Ayaq ьstY

E) Dцrd Ytraf ьzYrindY durmaqla
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
971) Skolioz zamanı funksional korsetin mYqsYdi hansıdır?
A) Onurğa sьtununun stabilliyinin artması vY onun dьzgьn vYziyyYtdY saxlanması

B) ЏzYlYlYrin bYrkilmYsı

C) Onurğa sьtununun dartılması

D) Onurğa sьtununun mobilliyinin artması

E) Onurğa sьtununun yьksьzlYşmYsi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
972) Spondilez xYstYlYri ьзьn xьsusi hYrYkYtlYrY bьtьn sadalananlar aiddir, hansını istisna olaraq?
A) BYdYnin аrхаnın aзığı YzYlYlYrinin dartılması ьзьn

B) Boşalmaya

C) KorriqYedici

D) BYdYnn arxanın, bel, qarın YzYlYlYrini mцhkYmlYndirYn

E) TYnYffьs
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
973) Dayaq-hYrYkYt apparatı travması olan xYstYlYrin fiziki reabilitasiya prinsiplYrinY bьtьn sadalananlar aiddir, hansını istisna olaraq?
A) Reabilitasiya vasitYlYrinin kompleks istifadYsi

B) MBT metodiki prinsiplYrinY riayYt

C) MьalicY dцvrьndYn asılı olaraq LFK (МБТ) vasitYlYrinin tYtbiqinin mYrhYlYliyi

D) KYskin travmalı xYstYlYrin erkYn aktivlYşmYsi

E) Oynaqların зYtin hYrYkYtinin mьalicYsinin tamamlanması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
974) İmmobilizasiya dцvrьndY travmanın mьalicYsi ьзьn bьtьn sadalanan MBT formalarından hansı istifadY olunmur?
A) Bьtьn sadalananlar doğrudur.

B) MYişYt xarakterli hYrYkYt vYrdişlYrinin цyrYdilmYsi

C) Tibbi gimnastika

D) Tapşırığa YsasYn fiziki зalışmalar

E) Suda mьalicYvi gimnastika
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
975) Postimmobilizasiya dцvrьndY travmanın mьalicYsi zamanı MBT formalarına bьtьn sadalananlar aiddir, hansı birini istisna olaraq?
A) ЏmYk terapiyası

B) İdman hYrYkYtlYri

C) Suda mьalicYvi gimnastika

D) MьalicYvi gimnastika

E) Mexanoterapiya
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
976) KYskin travma zamanı fiziki зalışmaları hansı biri цnlYyir?
A) Orqanizmin qocalması

B) Fiziki iş qabiliyyYtinin YhYmiyyYtli dYrYcYdY azalması

C) Şok

D) Tromboembolik fYsadlarE) Oynaqların YzYlY atrofiyası vY зYtin hYrYkYtinin inkişafı
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
977) İmmobilizasiya dцvrьndY kYskin travma zamanı MBT mYsYlYlYrinY hansı aiddir?
A) Bьtьn sadalananlar

B) İmmobilizasiya sahYsindY hYrYkYt funksiyasının inkişafına hazırlıq

C) XYstYnin hYyat tonusunun artması

D) Pozulmuş funksiyaların bYrpası ьзьn Ylverişli şYraitlYrdY bYdYnin vY Ytrafların vYziyyYtinin dYyişdirilmYsi tYlimi

E) Sinir-YzYlY apparatı hipotrofiyasının Yks tYsiri, daxili orqanların funksiyasının yaxşılaşması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
978) KYskin travma zamanı MBT tYtbiqinY ьmumi Yks gцstYrişlYrY hansı aiddir?
A) Qanaxma

B) XYstYnin ağır vYziyyYti vY bYdYnin yьksYk temperaturu

C) Bağırsaq atoniyası

D) Ekstrasistoliya

E) Bьtьn sadalananlar
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
979) Postmobilizasiya dцvrьndY kYskin travma zamanı MBT mYsYlYlYrinY hansı aiddir?
A) Sьmьk dцyYnYyinin YmYlY gYlmYsi

B) Fiziki YmYk qabiliyyYtinin artması vY YmYyY hazırlıq

C) Bьtьn sadalananlar

D) Vestibulyar apparatı mYşqi

E) Hipotrofik YzYlYlYrin mцhkYmlYndirilmYsi, tam hYcmdY hYrYkYtlYrin bYrpası
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
980) Borulu sьmьklYrin sınıqları zamanı MBT tYtbiqinY bьtьn sadalananlar Yks gцstYrişdir, hansı birini istisna olaraq?
A) HYrYkYt zamanı Ytraflarda kYskin ağrılar

B) ZYdYlYnmiş Ytrafın şişi

C) Sьmьk fraqmentlYrin yerdYyişmYsi

D) Qanaxma

E) BYdYnin subfebril temperaturu
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
981) Sınığı olan xYstYlYrdY gips altında YzYlYlYrin bьkьlmY gYrginliyi ьзьn Yks gцstYrişlYrY bьtьn sadalananlar aiddir, hansı birini istisna olaraq?
A) Borulu sьmьklYrin GцndYlYn sınıqları

B) Borulu sьmьklYrin зYpinY sınıqları

C) Vintvari sınıqlar

D) Sьmьk fraqmentlYrin yerdYyişmY vYziyyYti

E) Sinir-damar dьyьnь zYdYlYnmYlYrinin mьşayYtзilYri
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
982) Travmaların bYrpaedici mьalicYsindY metodik ьsullar hansılardır?
A) HYrYkYt ьзьn sьrьşYn sYthlYrin istifadYsi

B) Bьtьn sadalananlar

C) Џtrafın зYkisinin yьngьllYşmYsi

D) Зalışmalardan sonra xьsusi dьzьm

E) ZYdYlYnmiş sahYnin YzYlYlYrinin boşalması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
983) Barmaqların bьkьcь vYtYrlYrin plastikasından sonra I reabilitasiya dцvrьndY fiziki зalışmalara bьtьn sadalananlar aiddir, hansı birini istisna olaraq?
A) ЏmYliyyat olunan Ytrafın зiyin vY dirsYk oynaqlarında dinamik зalışmalar

B) Зiyin vY bazu цnь YzYlYlYrinin izometrik gYrginliyi

C) BilYk mili vY barmaq vYtYrlYrin tam amplitudla passiv зalışmaları

D) BilYk mili vY barmaq damarlarının kiзik amplitudla aktiv зalışmaları

E) Sağlam Ytraf vY bYdYn ьзьn ьmumi inkişafetdirici зalışmalar
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
984) Зanaq sьmьklYrinin sınıqları zamanı MBT tYyininY bьtьn sadalananlar gцstYrişdir, hansı birini istisna olaraq?
A) Зanaq sьmьklYrinin izolY edilmiş sınıqları

B) Qasıq vY sağrı-qabırğalarla qarın arası birlYşmYlYrin sınıqları

C) Qasıq birlYşmYsinin ayrılması ilY sınıqlar

D) Sьmьk fraqmentlYrinin kiзik yerdYyişmY ilY sınıqlar

E) Зanaq halqası pozulmayan sınıqlar
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
985) Onurğa sьtununun kompression sınıqları zamanı MBT mYsYlYlYrinY bьtьn sadalananlar aiddir, hansı birini istisna olaraq?
A) Onurğa sьtununun dartılması

B) Daxili orqanların funksiyalarının stimullaşdırılması

C) Onurğa sьtununun yьklYnmYsi

D) Reklinasiya

E) Trofik pozuntuların profilaktikası
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
986) Boyun fYqYrYlYrinin bьkьlmY sınıqları zamanı vYziyyYtlY mьalicY ьsullarına bьtьn sadalananlar aiddir, hansı birini istisna olaraq?
A) ЏmgYy tYpYciklYri arxasından dartınma yaratmaq

B) Зarpayının ayaq hissYsini qaldırmaq

C) XYstYni sYrt yatağa uzatmaq

D) ЗiyinlYrin altına kiзik balış qoymaq

E) Зarpayının baş hissYsini 40 sm qaldırmaq
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
987) Boyun fYqYrYlYrinin aзılış sınıqları zamanı vYziyyYtlY mьalicY ьsullarına bьtьn sadalananlar aiddir, hansı istisna olaraq?
A) Başın цnY YyilmYsini tYmin edYn Qlisson dьyьnьnьn kцmYyilY dartılma

B) Зarpayının baş hissYsini qaldırmaq

C) Зarpayının ayaq hissYsini qaldırmaq

D) XYstYnin sYrt yataqda ьfiqi vYziyyYti

E) Sadalananların hamısı
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
988) Onurğa sьtununun sınıqları zamanı mьalicYvi gimnastika mYsYlYlYrinY bьtьn sadalananlar aiddir, hansı biri istina olaraq
A) Sınıq hissYsindY qan dцvranının yaxşılaşması

B) BYdYn YzYlYlYrinin mцhkYmlYndirilmYsi

C) Sınıq sahYsindY sьrьşmYnin цncYdYn xYbYr verilmYsi

D) ЏzYlY atrofiyasını цnlYmYk

E) Dьzgьn qamYtin vY yerimY vYrdişlYrinin bYrpası
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
989) Qasıq birlYşmYsinin parзalanması vY зanağın цn yarımhalqasının sınığı zamanı I dцvrdY mьalicYvi gimnastika ьsullarına bьtьn sadalananlar aiddir, hansı istisna edilir?
A) ЏsasYn dцş tYnYffьsь зalışmaları

B) İmmobilizasiyadan azad olmayan ayaq pYncYlYri ьзьn зalışmalar

C) Зanaq YzYlYlYri ьзьn зalışmalar

D) ЏsasYn diafraqmalı tYnYffьs зalışmaları

E) Ayaq ьзьn, immobilizasiyadan azad, aktiv зalışmalar
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
990) Onurğa sьtununun, yuxarı-dцş vY dцş sahYsindY skoliozun lokalizasiyası zamanı aktiv korreksiyası neзY olur?
A) ЏyilmY halqası oyuğu tYrYfdYn YllYrin yuxarı qaldırılması

B) ЏyilmY halqası qabartısı tYrYfdYn YllYrin yanlara ьfiqi şYkildY aralanması

C) ЏyilmY halqası oyuğu tYrYfdYn YllYrin yanlara ьfiqi şYkildY aralanması

D) ЏyilmY halqası qabartısı tYrYfdYn YllYrin yuxarı qaldırılması

E) Bьtьn sadalananlar
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
991) Skoliozda YzYlY-bağ apparatının kYskin zYifliyi zamanı bьtьn sadalanan зalışmalardan hansı istisnadır?
A) Onurğa sьtununun stabilliyinin artması ьзьn

B) Onurğa sьtununun mobilliyinin artması ьзьn

C) Onurğa sьtununun elastikliyinin artması ьзьn

D) Onurğa sьtununun dartılması ьзьn

E) Statik yьkьn artması ьзьn
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
992) Onurğa sьtununun mobilliyinin artması ьзьn зalışmalara bьtьn sadalanan зalışmalar aiddir, hansı biri istisna edilir?
A) Onurğa sьtununun dartılması ьзьn

B) Statik зalışmalar

C) Bцyьk amplitudlu зalışmaların yerinY yetirilmYsi

D) Dinamik

E) Maili sYthdY yerinY yetirilYn зalışmalar
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
993) Skolioz zamanı ьzmYyin gigiyena-sağlamlıq YhYmiyyYti hansıdır?
A) Onurğa sьtununun yьksьzlYşmYsi

B) Skelet YzYlYlYrinin mцhkYmlYndirilmYsi

C) TermonYzarYtin tYkmillYşdirilmYsi, orqanizmin mцhkYmlYndirilmYsi

D) Dцş qYfYsi hYrYkYtinin yьksYldilmYsi, ьrYk-damar vY tYnYffьs sistemlYrinin funksiyasının yaxşılaşdırılması

E) Bьtьn sadalananlar
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
994) QamYtin pozulması zamanı MBT mYsYlYlYrinY hansı daxildir?
A) Зanaq dibi YzYlYlYrinin bYrkidilmYsi

B) Onurğa bьkYnlYrinin YzYlYlYri bYrkitmYsi

C) Bьtьn sadalananlar

D) Onurğa aзanlarının qarın YzYlYlYrini bYrkidilmYsi

E) PYncY tağını saxlayan YzYlYlYrin bYrkidilmYsi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
995) QamYtin pozulması zamanı MBT tYyininY gцstYriş hansıdır?
A) BYdYn vY Ytrafların YzYlYlYrinin zYifliyi

B) Bьtьn sadalananlar

C) ЏyripYncYlik

D) Dцş qYfYsinin deformasiya vY ьzvi hYrYkYti

E) KьrYk uclarının asimmetrik yerlYşmYsi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
996) ЏyripYncYlik zamanı mьalicYvi gimnastikanın tYtbiqinin hansı kliniki-fizioloji Ysasları tYyin edilir?
A) YerimYkdYn, yaxud uzun mьddYt dayanmaqdan ayaq, pYncY YzYlYlYrindY YmYlY gYlYn ağrılarla, axşama doğru pYncYlYrin şişmYsi ilY

B) ЏzYlY-bağ apparatının ьmumi zYifliyi

C) PYncY tağını saxlayan YzYlY-bağ apparatının xroniki yorğunluğu

D) Bьtьn sadalananlarla

E) Artıq зYki ilY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
997) ЏyripYncYlik zamanı xьsusi зalışmalara sadalananlardan hansı aid deyil?
A) Зiyin zolağı bYrkidYn зalışmalar

B) Зanaq dibi YzYlYlYrini bYrkidYn зalışmalar

C) PYncY tağını saxlayan YzYlYlYrin bYrkidilmYsi ьзьn зalışmalar

D) Onurğa sьtununu dьzgьn şaquli vYziyyYtdY saxlayan YzYlYlYri bYrkidYn зalışmalar

E) Baldır, bud YzYlYlYrini bYrkidYn зalışmalar
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
998) ЏyripYncYlik zamanı mцhkYmlYnmYyY xьsusi ehtiyacı olan YzYlY qruplarına sadalananlardan hansı aid deyil?
A) Ayaq barmaqlarını qatlayanlar

B) Ayaq barmaqlarını aзanlar

C) PYncYlYri aзanlar

D) PYncYlYri bьkYnlYr

E) Bud YzYlYlYrini зatdıranlar
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
999) ЏyripYncYlik zamanı MBT tYyininY gцstYriş hansıdır?
A) Artıq зYki

B) Bьtьn sadalananlar

C) PYncY tağını saxlayan YzYlYlYrin zYifliyi

D) AnadangYlmY, yaxud qazanılmış YyripYncYlik

E) UzunmьddYtli dayanmaqla YlaqYdar sYnYtlYr
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1000) Topuq oynağının bağlayıcı apparatının dartınması zamanı xYstYliyin ilk gьnlYrindYn hansı mYqsYdYuyğundur?
A) Eritem dozada UFO

B) Diadinamik vY interferension cYrYyanlar

C) Elektroyuxu

D) Parafin applikasiyası

E) Bernar toku
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1001) Sınıqlarda gips зıxarıldıqdan sonra sьmьk toxumasının gec konsolidasiyası zamanı hansı tYyinat mYqsYdYuyğundur?
A) Bьtьn sadalananlar

B) Aerozolterapiya

C) UltrabYnцvşYyi şьalanmalar vY fosfor-kalsium elektroforezi.

D) UFV-terapiya

E) Pelloidin-elektroforezi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1002) SьmьklYrin sınığı zamanı ilk 2-3 gьn şişmYyY qarşı hansını tYyin etmYk mYqsYdYuyğundur?
A) Darsonvalizasiya

B) Qalvanizasiya

C) Sinusoidal modullanmış cYrYyanlar

D) DYyişYn cYrYyan sahYsi

E) UltrasYs
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1003) Џtrafların İlizarov apparatı qoymaqla, ilk gьnlYrdY iltihaba qarşı vY osteoreparasiya mYqsYdilY hansının tYyin edilmYsi mYqsYdYuyğundur?
A) Natrium xloridli vannalar

B) Yaxalıq sahYsinin kalium-elektroforezi

C) Vibroterapiya

D) YьksYk tezlikli elektrik sahYsi

E) Sinusoidal modullaımış cYrYyanlar
ЏdYbiyyat: Илизаров Г.А. Лечение переломов и их последствии методом чрескостного остиосинтеза. Курган, 1979
1004) ЏzYlYlYrin hipodinamik atrofiyası ilY Ytrafların sınıqları zamanı gips зıxarıldıqdan sonra hansı biri tYyin edilir?
A) Bьtьn sadalananlar

B) İstilik-işıq vannaları

C) UVЗ elektrik sahYsi

D) Dinamik vY interferension cYrYyanlar

E) Pelloidin elektroforezi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1005) Џtrafların sьmьklYrinin sınıqları zamanı şişY qarşı hansı biri kYskin tYsirY malikdir (gips sarğılı sınığın 2-ci gьnь)?
A) Diadinamik cYrYyanlar

B) İnduktometriya

C) DYyişYn maqnit sahYsi

D) İnterferension cYrYyanlar

E) UltrasYs
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1006) Џtrafların sınmasından 1,5-2 ay sonra hYrYkYt etdirmYk mYqsYdilY hansı biri tYyin edilir?
A) UVЗ elektrik sahYsi

B) Parafin applikasiyası

C) Hovuzda ьzmY

D) Sualtı duş-massaj

E) UltrasYs
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1007) Daxili orqanları zYdYlYmYdYn hematomalı qarın divarı zYdYlYnmYlYri zamanı iltihaba qarşı vY sovrulma mYqsYdilY bьtьn sadalananların tYyini mьmkьndьr, hansı biri istisna edilir?
A) Kalsium vY fosfor elektroforezi

B) Flyuktuorizasiya

C) Yod-elektroforezi

D) Зox yьksYk tezlikli elektomaqnit sahYsi

E) YьksYk tezlikli elektrik sahYsi (UVЗ)
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1008) Hematomalı qarın divarı zYdYlYnmYlYri zamanı travmadan 2-3 hYftY sonra tYyinat zamanı Ysas fiziki faktor hansıdır?
A) Bьtьn sadalananlar

B) DYyişYn maqnit sahYsi

C) UltrasYs vY terrimetin fonoforezi

D) SVЗ (2375 Mhers) elektromaqnit sahYsi

E) UltrabYnцvşYyi şьalanma
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1009) Yumşaq toxumalarda lokalizY olunan travmatik hematomalar zamanı travmadan sonra 2-ci gьn hansının tYyini mYqsYdYuyğundur?
A) Bьtьn sadalananlar

B) Sabit vY ya dYyişYn maqnit sahYsi

C) Mineral vannalar

D) UltrasYs

E) Elektroyuxu
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1010) Hematomalı qarın divarı zYdYlYnmYlYri zamanı sovrulma mYqsYdilY 2-ci gьn bьtьn

sadalananların tYyini mьmkьndьr, hansı biri istisna edilir?
A) Bьtьn sadalananlar

B) İnfraqırmızı şьalanma

C) UltrasYs vY yod-elektroforezi

D) Elektrik sahYsi (UVЗ)

E) Parafin applikasiyası
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1011) Sağ diz oynağının posttravmalı bursiti zamanı kYskin dцvrdY travmanın 3-cь gьnь hansının tYyini mьmkьndьr?
A) Sualtı duş-massaj

B) Bьtьn sadalananlar

C) Palзıq applikasiyaları

D) Sulfid vannaları

E) Elektrik sahYsi (UVЗ)
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1012) Travmalı bursit zamanı kYskin dцvrьn 2-ci gьnь nY tYyin olunur?
A) Diadinamik cYrYyanlar

B) Bьtьn sadalananlar

C) DYyişYn cYrYyan

D) UltrasYs

E) Lazer şьalanması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1013) Travmalı bursiti zamanı travmanın 3-cь gьnь iltihaba qarşı tYsir mYqsYdilY bьtьn

sadalananların tYyini mьmkьndьr, hansı biri istisna edilir?
A) SVЗ (2375 Mhers) elektromaqnit sahYsi

B) Elektrik sahYsi (UVЗ)

C) Massaj

D) SVЗ (460 Mhers) elektromaqnit sahYsi

E) Qalvanizasiya
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1014) AnadangYlmY boyun Yyriliyi zamanı kцrpYnin hYyatının 2-ci hYftYsindYn sovrulma mYqsYdilY bьtьn sadalananların tYyini mьmkьndьr, hansı biri istisna edilir?
A) Kalium yodidlY elektroforez

B) Qalvanizasiya

C) DYyişYn maqnit sahYsi

D) Massaj

E) Elektrik sahYsi (UVЗ)
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1015) AnadangYlmY boyun Yyriliyi zamanı kцrpYnin hYyatının 2-ci hYftYsindYn hansı birinin tYyini mьmkьndьr?
A) UltrasYs vY ozokerit applikasiyası

B) Aeroinoterapiya

C) SVЗ (460 Mhers) elektromaqnit sahYsi

D) Bьtьn sadalananlar

E) Qısadalğalı ultrabYnцvşYyi şьalanma
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1016) Kefalohematoma zamanı kцrpYnıin 1-ci hYftYsindY iltihaba qarşı tYsir mYqsYdilY hansı birinin tYyini mYqsYdYuyğundur?
A) SVЗ (460 Mhers) elektromaqnit sahYsi

B) UltrasYs

C) Elektrik sahYsi (UVЗ)

D) İnhalyasiya

E) Tonalьstь cYrYyan
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1017) Bud sьmьyь başının III dYrYcYli osteoxondropatiyası zamanı (profilerativ) tYtbiq hansı edilir?
A) Dinamik cYrYyanlar

B) Bьtьn sadalananlar

C) Lazer

D) Şarko duşu

E) Sinusoidal modullaımış cYrYyanlar vY kalsium-fosfor elektroforezi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1018) Bud sьmьyь başının III dYrYcYli osteoxondropatiyası zamanı (proliferativ) tYtbiqi daha hansı gцstYrişlidir?
A) DYyişYn maqnit sahYsi

B) Karbonat vannaları

C) UltrasYs vY UFO

D) Aerozolterapiya

E) Bьtьn sadalananlar
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1019) Bud sьmьyьnьn I dYrYcYli osteoxondropatiyası zamanı iltihaba vY şişY qarşı tYsir mYqsYdilY hansı biri tYtbiq edilir?
A) Bьtьn sadalananlar

B) UVЗ elektrik sahYsi vY SVЗ (2375 Mhers) elektromaqnit sahYsi

C) Elektroyuxu

D) Diadinamik cYrYyanlar

E) Franklinizasiya
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1020) Bud sьmьyьnьn I dYrYcYli osteoxondropatiyası zamanı keylYşdirmY mYqsYdilY hansı biri tYyin edilir?
A) Natrium xloridli vannalar

B) Novokain-elektroforezi

C) YьksYk tezlikli elektrik sahYsi

D) Sualtı duş-massaj

E) Elektroyuxu
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1021) Bud sьmьyьnьn II dYrYcYli osteoxondropatiyası zamanı (nekroz) hansı biri tYtbiq edilir?
A) İnduktotermiya

B) UVЗ elektrik sahYsi

C) Elektrostimulyasiya

D) Tonalьstь cYrYyan

E) UltrasYs
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1022) Bцyьk baldır sьmьyьnьn III dYrYcYli (Şlatter xYstYliyi) osteosintezi zamanı reqenerasiyanı sьrYtlYndirmYk mYqsYdilY hansı tYtbiq edilir?
A) Tonalьstь cYrYyan

B) SVЗ (460 Mhers) elektromaqnit sahYsi

C) Aerozolterapiya

D) Kalsium-fosfor elektroforezi

E) Darsonvalizasiya
ЏdYbiyyat: Ткаченко С.С. Остеосинтез. Ленинград, 1987
1023) PYncY tağı sьmьklYrinin I-II dYrYcYli osteoxondropatiyası zamanı (Keller xYstYliyi) bьtьn sadalananların tYtbiqi mьmkьndьr, hansı biri istisna edilir?
A) Novokain elektroforezi

B) Franklinizasiya

C) SVЗ (2375 Mhers) elektromaqnit sahYsi

D) UFO


E) UVЗ elektrik sahYsi
ЏdYbiyyat: Ткаченко С.С. Остеосинтез. Ленинград, 1987
1024) III-IV dYrYcYli Keller xYstYliyi zamanı osteogenezin normallaşdırılması vY trofikin yaxşılaşdırılması mYqsYdilY bьtьn sadalanan ьsulların tYtbiqi mьmkьndьr, hansı biri istisna edilir?
A) Darsonvalizasiya

B) İnduktometriya

C) Tonalьstь cYrYyan vY sabit maqnit sahYsi

D) UltrasYs

E) Palзıq applikasiyası
ЏdYbiyyat: Ткаченко С.С. Остеосинтез. Ленинград, 1987
1025) Baldır-pYncY oynağı bağlarının dartılması zamanı travmadan 3 saat sonra hansı birinin tYtbiqi gцstYrişdir?
A) UVЗ elektrik sahYsi

B) Bьtьn sadalananlar

C) SVЗ (2375 Mhers) elektromaqnit sahYsi

D) Ozokerit applikasiyası

E) DairYvi parafin sarğısı vY interferension cYrYyanlar
ЏdYbiyyat: Ткаченко С.С. Остеосинтез. Ленинград, 1987
1026) Baldır-pYncY oynağı bağlarının dartılması zamanı travmadan 2-3 saat sonra hansı birinin tYtbiqi gцstYrişdir?
A) Lazer

B) İsti vannalar vY diadinamik cYrYyanlar

C) UVЗ elektrik sahYsi

D) Soyuq


E) Bьtьn sadalananlar
ЏdYbiyyat: Ткаченко С.С. Остеосинтез. Ленинград, 1987
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə